Logo ubs ua 5

Кафедра економіки та менеджменту

Створено: Середа, 26 квітня 2017, 12:22
Перегляди: 17148

Кафедра економіки та менеджменту  Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» створена 19 січня 2012 року. Кафедра є провідною навчальною структурою з підготовки фахівців для підприємств, установ та організацій різної форми власності. 

Кафедра є випусковою кафедрою з підготовки:

 бакалаврів за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка та економіка бізнес індустрії»  (варіативні компоненти:  «Міжнародна економіка», «Бізнес-економіка», «Економіка туристичної індустрії»);

 магістрів за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка» (варіативна компонента:  «Міжнародна економіка»);

магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування та міжнародний менеджмент» (варіативні компоненти:  «Бізнес-адміністрування», «Міжнародний менеджмент»);

Місія кафедри економіки та менеджменту полягає в  підготовці висококваліфікованих фахівців та наукових кадрів з врахуванням потреб ринку шляхом формування базових  компетенцій та особистісних якостей конкурентоздатних, ерудованих та інноваційних фахівців з менеджменту та економіки, здатних успішно реалізувати свої знання і навички в сучасних умовах цифровізації та глобалізації суспільства.

Цінності, яких дотримується кафедра економіки та менеджменту: професіоналізм, інноваційність, якість освітніх послуг, людський капітал, значущість наукових досліджень, студентоцентризм, соціальна відповідальність, доброчесність, новаторство та екологічність, гнучкість та креативність, національна ідентичність, командна робота та взаємопідтримка, індивідуальний підхід, партнерство та відкритість.

Кафедра економіки та менеджменту проводить наукові дослідження в рамках наукових тем:

1.«Ефективність банківської системи як умова підвищення конкурентоспроможності економіки країни» (номер державної реєстрації 0115U004242).

 1. «Механізми забезпечення ефективності та конкурентоспроможності банківської системи та економіки» (номер державної реєстрації 0117U004242).

Кафедра економіки та менеджменту проводить засідання Дискусійного клубу на актуальні теми з розвитку економіки та фінансової системи.

Кафедра економіки та менеджменту є відповідальною за організацію та проведення щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, приуроченої до Дня банківського працівника, “Проблеми та шляхи забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи та економіки”.

Телефон кафедри: (044) 425-95-67, ауд. 202, 2-й поверх

Адреса: 04070, Україна, м.Київ, вул.Андріївська, 1

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Стратегії кафедри


                                                         Карчева Ганна Тимофіївна

Доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та
менеджменту
Тема докторської дисертації: «Забезпечення ефективного функціонування
та розвитку банківської системи України», рік захисту 2014 р., рік
присудження вченого звання доцента 2012 р.
Дисципліни, які викладає:
1. “Фінансова аналітика, прогнозування та хеджування ризиків”
2. “Управління ефективністю діяльності банку”;
3. «Поведінкова та інституційна економіка»;
4. «Економіко-математичні методи і моделі»;
5. «Управління ефективністю діяльності міжнародних банків»

Cтажування:
1) Національний університет біоресурсів і природокористування України,
2017 р.
2) Національний банк України за програмою «Практичні аспекти
формулювання та реалізації монетарної політики Національного банку
України», 09-10 листопада 2017 р.
3) Національний банк України за програмою «Впровадження
європейських підходів до банківського регулювання та нагляду в
Україні», 20-21 травня 2019 р.
Напрями наукових досліджень:
 Ефективність та конкурентоспроможність економіки та банківської
системи України
 Удосконалення банківського регулювання та нагляду
 Синергетична концепція розвитку економічних систем
 Системи управління ризиками
 Сталий розвиток соціально-економічних систем
Найвагоміші публікації:
1. Карчева Г.Т. Іноземні інвестиції – важливий фактор підвищення
конкурентоспроможності та ефективності економіки / Г. Карчева, О.
Галицька // Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий
простір».- 2018.- № 3 (31).- C. 90-98.
2. Karcheva G. The modern approaches to liquidity regulation of banks /
G.Karcheva, Chibisova V. // Innovation Process Management in Ukraine:
problems in commercialization of scientific and technical developments
: Monograph / Yurii Vovk, Oleh Karyy, Ihor Kulyniak, Yosyf Petrovych, and other

/ Edited by Yurii Vovk, Oleh Karyy. – Lviv : LLC «Rastr-7», 2018. – 266 p. С.
149-167.
3. Карчева Г.Т. Проблеми та перспективи розвитку банківської
системи України / Г. Карчева, Д. Булиндін, Ю. Кліщук, М. Старинська //
Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір».- - 2018.- №
1- Фахове видання. EBSCO Publishing (США), Open Academic Journal Index
(OAJI) , та ін.- C.32-39.
4. Карчева Г.Т. Ефективність функціонування та перспективи
розвитку банківської системи України / НАН України; Ін-т екон. та
прогнозув. − 2012. − 520 с.
5. Карчева Г.Т. Ефективність та конкурентоспроможність
банківської системи України: монографія д-ра екон. наук / (Г. Т. Карчева, Т.
С. Смовженко, В. І. Міщенко та ін.); за заг. ред. д-ра екон. наук Г. Т.
Карчевої. – Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. – 279 с.
6. Карчева Г.Т. Перезавантаження банківської системи України в
контексті створення стабілізаційних механізмів/ Проблеми і перспективи
розвитку фінансової системи України : монографія , Суми.- 2017. – С. 89-105.
7. Карчева Г.Т. Реформування державного регулювання та нагляду
за фінансовими установами / Г.Т. Карчева, С.Г. Хоружий // Журнал
"Науковий вісник Полісся". – № 4 (12), частина 2. – 2017. – С. 217-220. Web
of Science.
8. Карчева Г.Т. Цифрова економіка та її вплив на розвиток
національної та міжнародної економіки / Г.Т. Карчева, Д. Огородня, В.
Опенько // Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір».
– 2017. – № 3. – С. 13 – 23.
9. Карчева Г.Т. Використання технології блокчейн як фактор
підвищення ефективності фінансової сфери / Г.Т. Карчева, Р.Я. Лернатович,
В.Я. Кавецький // Банківська справа».- № 2. - 2017. - С. 110-119.
10. Карчева Г.Т. Проблеми забезпечення фінансової стійкості
банківської системи України в умовах макроекономічної нестабільності / Г.
Т. Карчева // Вісник Одеського національного університету. Економіка. –
2016. – Том 21. – Вип. 4. – С. 57–66.
11. Карчева Г.Т. Комплексна оцінка конкурентного середовища в
банківському секторі України / Г.Т. Карчева // Банківська справа. – 2016.- №
4.- С. 77-90.
12. Карчева Г. Т. Регулювання діяльності системно-важливих банків
/ Г.Т. Карчева // Банківська система України: інституційні зміни та інновації :
кол. моногр. / за заг. ред. Л. О. Примостки. – К.: КНЕУ, 2015. – С. 297– 309.
13. Карчева Г.Т. Системний аналіз прибутковості діяльності банків
України / Г. Т. Карчева // Бізнес-інформ. – 2015. – № 9. – С. 308–313.
14. Карчева Г.Т. Системно-синергетичний підхід до розвитку
банківських систем в умовах фінансової нестабільності/ Г. Т. Карчева//
Проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 201–208.

15. Карчева Г.Т. Теоретичні та практичні аспекти управління
ризиками електронного банкінгу / Г. Т. Карчева // Науковий вісник Полісся.
Чернігів. – 2015. – № 2. – С. 121–126.
16. Карчева Г. Таргетування інфляції: проблеми та перспективи
впровадження в Україні / Г. Карчева, В. Огієнко, С. Кулик, М. Нарижний //
Вісник Університету банківської справи. – 2015. – № 2 (33). – С. 8–15.
17. Карчева Г.Т. Роль міжнародних резервів у забезпеченні
фінансової безпеки держави / Г.Т. Карчева, А.В. Сириця // Соціально-
економічні проблеми сучасного періоду України». Випуск 2 (112). – 2015. –
С. 33– 37.
18. Карчева Г.Т. Віртуальні інноваційні валюти як валюти
майбутнього / Г.Т. Карчева, С.М. Нікітчук // Фінансовий простір. – №2 (18).
– 2015. – С. 23– 29.
Науковий керівник таких науково-дослідних тем:
1. «Ефективність банківської системи як умова підвищення
конкурентоспроможно-сті економіки» (номер державної реєстрації
0115U004242);
2. «Механізми забезпечення ефективності та конкурентоспроможно-сті
банківської системи та економіки» (номер державної реєстрації
0117U006227);
Контактні дані:
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Робочий телефон: (044)-425-95-67

  1. Біржі і біржова діяльність
 2. Дилінгові інформаційні системи
 3. Ділова іноземна мова
 4. Друга іноземна мова
 5. Економетрика
 6. Економіка праці та соціально-трудові відносини І
 7. Європейська інтеграція
 8. Інвестиційна діяльність
 9. Макроекономіка та мікроекономіка
 10. Менеджмент
 11. Митна справа
 12. Міжнародна економіка
 13. Міжнародна економіка І
 14. Міжнародна економіка ІІ
 15. Міжнародна економічна діяльність України
 16. Міжнародний економічний аналіз
 17. Міжнародний маркетинг
 18. Міжнародний менеджмент
 19. Міжнародний ринок праці і зайнятість
 20. Міжнародні відносини та світова політика
 21. Міжнародні економічні відносини
 22. Мікроекономіка
 23. Операційний менеджмент та управління проектами
 24. Оптимізаційні методи і моделі
 25. Професійна іноземна мова
 26. Психологія управління та конфліктологія
 27. Ринок цінних паперів
 28. Статистика
 29. Філософія

 1. Глобальна економіка
 2. Корпоративне управління та корпоративне право
 3. Менеджмент організацій та адміністрування
 4. Політика економічного зростання
 5. Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес-комунікації
 6. Стратегічний менеджмент
 7. Управління ефективністю діяльності банку
 8. Управління людськими ресурсами

навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

Кафедра активно впроваджує сучасні навчальні технології та методики в освітній процес. Протягом останніх років системного характеру набуло використання в освітньому процесі таких інноваційних методів, як лекція-презентації, лекція-діалог, лекція-дискусія, кейсові технології навчання. Проведення лекційних занять включає широке використання мультимедійних засобів.  При проведенні практичних занять використовуються такі форми активізації творчої діяльності студентів, як ділові ігри, тренінги, мозкові штурми, та ін.  Усі дисципліни, що викладаються кафедрою, забезпечуються сучасними підручниками, навчальними посібниками, практикумами, а також електронними варіантами лекційних та навчально-методичних матеріалів.  Значна увага в освітньому процесі приділяється формуванню у майбутніх фахівців професійних та загальних компетентностей, результати яких втілюються у підготовці наукових  робіт за найактуальнішими темами, які мають важливе наукове та практичне значення.

Особливостями організації освітнього процесу на кафедрі є глибока фахова підготовка на підґрунті науковості, що базується на:

Методична робота кафедри економіки та менеджменту спрямована на вдосконалення викладання навчальних дисциплін, оптимізацію освітнього процесу, забезпечення поєднання індивідуальної та самостійної роботи студентів, підвищення педагогічної майстерності і забезпечення дисциплін навчального плану навчально-методичними комплексами.

Значна увага приділяється розширенню та поглибленню роботи з розробки авторських навчальних програм, спецкурсів, підручників, методичних посібників тощо. Науково-методична робота проводиться з урахуванням наявного наукового потенціалу кафедри і здійснюється у напрямі вирішення проблем нового змісту освіти, методики навчання та виховання.


Науково-дослідна робота на кафедрі економіки та менеджменту організована з врахуванням особливостей та сучасних вимог до підвищення якості підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр».

Проведення наукових досліджень науково-педагогічними працівниками кафедри здійснюється в межах науково-дослідних тем:

 1. «Ефективність банківської системи як умова підвищення конкурентоспроможності економіки» (номер державної реєстрації 0115U004242).
 2. «Механізми забезпечення ефективності та конкурентоспроможності банківської системи та економіки» (номер державної реєстрації 0117U004242).

За результатами виконання наукових тем опублікована  колективна монографія на тему «Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України», де досліджено теоретико-методологічні засади ефективності банківської системи в контексті підвищення конкурентоспроможності економіки; фактори підвищення ефективності грошово-кредитної політики Національного банку України; напрями підвищення впливу банківської системи на конкурентоспроможність економіки; інноваційний розвиток економіки та банківської системи тощо.

З метою активізації наукової діяльності студентів та підвищення їх професійної підготовки кафедра економіки та менеджменту спільно з кафедрою фінансів, банківської справи та страхування  щорічно проводять, починаючи з 2011 р.,  Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих учених «Проблеми та шляхи забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи та економіки».

Мета проведення конференціїобмін результатами наукових досліджень, обговорення актуальних проблем забезпечення ефективності та стабільного розвитку банківської системи та економіки.

На конференції проводиться робота за такими науковими напрямами:

 1. Механізми забезпечення ефективності та конкурентоспроможності банківської системи та економіки.
 2. Сталий розвиток соціально-економічних систем: проблеми, загрози, перспективи
 3. Функціонування та розвиток світової банківської системи та глобальної економіки.
 4. Розвиток ринку фінансових послуг в нових економічних реаліях.
 5. Розвиток бізнесу та удосконалення інструментів менеджменту та маркетингу.
 6. Використання економіко-математичних методів та ІТ-технологій в управлінні економічними системами.
 7. Розвиток системи оподаткування, обліку, аналізу та аудиту.
 8. Кібербезпека фінансових технологій
 9. Підвищення ефективності економічної освіти з врахуванням потреб ринку.

Важливим засобом формування професійної культури фахівців нового типу є участь студентів в олімпіадах та конкурсах зі спеціальності, конкурсах наукових робіт, студентських наукових конференціях, грантових програмах, міжнародних форумах, роботі Дискусійного клубу. Студенти беруть участь у виконанні кафедральних наукових робіт.

З 2010 року в Університеті на постійній основі функціонує Дискусійний клуб, на який запрошуються відомі вчені, практики, викладачі, аспіранти, студенти, де обговорюються актуальні питання реформування економіки, фінансової сфери,  впровадження інновацій тощо. Кафедрою економіки та менеджменту  спільно зі студентами та аспірантами було організовано проведення засідань  Дискусійного клубу з запрошенням провідних науковців, практиків на такі актуальні теми:

«Таргетування інфляції: оптимальний режим монетарної політики України»;

 «Система гарантування вкладів фізичних осіб:  здобутки і виклики сьогодення»;

«Реструктуризація банківської системи України: 20-30-50 банків?;

 «Використання криптовалют в економічних системах: нові перспективи чи неминучі загрози»;

«Blockchain і Bitcoin. Твій шанс в технології, яка змінює світ»;

 «Цифрова економіка: перспективи та виклики»;

«Можливі сценарії розвитку банківської системи України»;

«Боргова політика України: проблеми та перспективи розвитку» та ін.

 


Наші кращі студенти

 

Galitska

Галицька Ольга Вікторівна

 

Галицька Ольга Вікторівна за час навчання зарекомендувала себе сумлінною та відповідальною студенткою, демонструючи старанність, наполегливість, творчий потенціал та відмінну здібність до опанування навчальних дисциплін та набуття професійних компетентностей. 

Бере активну участь у науковому житті інституту.

За період навчання:

Студентка відповідально ставиться до покладених на неї обов’язків, має високу ступінь самоорганізації, прагне до самоосвіти та самовдосконалення. У спілкуванні чемна та доброзичлива, з повагою ставиться до оточуючих. Серед студентів та науково-педагогічних працівників інституту користується заслуженим авторитетом.

          

 

 

 

 

Нікітчук Станіслав Миколайович

Nikitchuk

           Станіслав Нікітчук має найвищий рейтинг успішності серед студентів ІБТБ ДВНЗ «Університет банківської справи».

 1. Стипендіат академічної стипендії Президента України, 2016
 2. Проведення факультативних занять за курсом “Фінансова грамотність” для учнів 9-11 класів школи І-ІІІ ступенів № 263 імені Євгена Коновальця Деснянського району м. Києва (2016)
 3. Проходження ознайомчої онлайн-практики в ПриватБанку за рівнем підготовки «Консультант з банківського обслуговування» (2017)
 4. Доповідач на засіданні Дискусійного клубу Університету на тему: “Використання криптовалют в економічних системах: нові перспективи чи немуничі загрози” (2017)

 

Участь в студентських олімпіадах, турнірах:

 

 1. Учасник ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з історії України (2016).
 2. Участь в Університетському студентському історичному турнірі - І місце
 3. Участь у Другому Міжнародному студентському історичному турнірі (капітан команди) - ІV місце (2016)
 4. Організація та проведення історичного турніру, приуроченого до 150-річчя з дня народження Михайла Грушевського (2017)
 5. Учасник відкритого конкурсу стипендіальної програми «Завтра.UA» за темою “Віртуальні валюти: функціональні можливості і ринкові перспективи”, (2016)
 6. ІІІ місце у номінації «За ґрунтовні теоретичні знання» у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2016/2017 з дисципліни «Міжнародна економіка»
 7. Переможець VI Міжнародної олімпіади з менеджменту серед молоді у номінації «Практики і методи менеджменту» (2019)

 

Участь у конкурсах студентських наукових робіт

 

 1. Переможець (1 місце) І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук зі спеціальності «Соціальні комунікації» (2015) - наукова робота на тему “Церква та сучасні інформаційні технології”, четверте місце по Україні
 2. Переможець (1 місце) Університетського конкурсу наукових робіт “Світова валюта майбутнього” (2016)

 

Публікації студента Нікітчука С.М.

 1. Нікітчук С.М. Віртуальні інноваційні валюти як валюти майбутнього / Г.Т. Карчева, С.М. Нікітчук // Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал "Фінансовий простір».-            №2 (18).- 2015.- С. 23-29.
 2. Нікітчук С.М. Стан, проблеми та перспективи розвитку віртуальних інноваційних валют / С.М. Нікітчук // V науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених Університету банківської справи «Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи». – Київ.- 2015. 
 3. Нікітчук С.М. Перспективи розвитку світової валютно-фінансової системи / С.М. Нікітчук // V науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених Університету банківської справи «Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи». – Київ.- 2016. – С. 271-274.
 4. Нікітчук С.М. Роль транснаціональних банків у розвитку світової економіки/ С.М. Нікітчук // IХ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених ДВНЗ «Університету банківської справи» «Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку економіки та банківської системи».-Київ.- 2019. – С. 255-258.

                   

Диплом

 

Кулагін Денис Романович

Kulahin

Кулагін Денис Романович, навчався за програмою семестрового обміну
студентами у Вроцлавському економічному університеті (Uniwersytet Ekonomiczny we
Wroclawiu) за спеціальністю "Finance" у 2017 році. Це був для мене другий сесместр
другого курсу. Навчання проводилось виключно англійською мовою. Дисципліни я
обирав самостійно із запропонованого списку, в якому близько 200 різних варіантів
дисциплін, головним було набрати певну кількість годин (кредитів) навчання. Я обрав
такі дисципліни: Міжнародна економіка, Статистика, Маркетинг, Командний
менеджмент, Стрес-менеджмент, Корпоративна стійкість, Польська мова. В
основному навчання було направлене на практику, на парах ми вирішували
ситуаційні вправи, розробляли презентаційні проекти, дуже багато спілкувалися,
обмінювалися досвідом. Щодо відповідності програм, серед того, що я вивчав у
Польщі, із навчальним планом в УБС співпали тільки Статистика і Міжнародна
економіка, усі інші заліки та екзамени я складав дистанційно. 
Про успішне навчання студента Кулагіна Дениса свідчать отримані ним численні
грамоти, дипломи, сертифікати.
1) Підтвердження участі в науковій конференції, 22 травня 2017 року, Вроцлав
2) Сертифікат про проходження курсу польскої мови на рівні А2, 21 червня
2017 року, Вроцлав
3) Результати ЗНО з англійської мови у 2019 році (200 балів)
4) Диплом 3 ступеня, Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни
"Податкова система України" у 2018/2019 навчальному році, Тернопіль
5) Сертифікат про участь у грі "Savings Game", 14 вересня 2017 року, Київ
6) Сертифікат про проходження практики в АТ Ощадбанк, квітень 2016 року,
Київ
7) Диплом 3 ступеня. Всеукраїнська науково-практична конференція, 20 травня
2016 року, Київ
8) Подяка за активну участь у роботі круглого столу, 30.05.2019, Київ
9) Сертифікат про проходження практики у PKO Bank Polski, 10-14 червня 2019
року, Люблін
10) Сертифікат про завершення навчання у Вроцлавському Економічному
Університеті, 21.02.2017-30.06.2017, Вроцлав

nahorda1 nahoroda2 

nahoroda3nahoroda4

nahoroda5 nahoroda6

 

Яцишин Олександра – переможець олімпіад:

- отримала диплом ІІ ступеня за перемогу в ІІ етапі Всеукраїнської
студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій та
адміністрування» у 2018/2019 н.р.;
- переможець VI Міжнародної олімпіади з менеджменту серед молоді,
яку організовує Міжнародна гільдія професіоналів якості спільно з
Клубом лідерів якості країн Центральної і Східної Європи в рамках
Глобального проекту «Молодіжний творчий рух»Естафета якості»
(2019 р.);
- отримала диплом ІІ ступеня за перемогу в І етапі Всеукраїнської
студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент» у 2018/2019
н.р.;