Огородник Віра Володимирівна

Огородник Віра Володимирівна

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» (2013 рік), доцент кафедри економіки та менеджменту

Тема кандидатської дисертації: «Стратегії кредитно-інвестиційної діяльності банків України»

01.09.2017 р. – 31.08.2019 р. докторантура ДВНЗ «Університет банківської справи» за спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Тема докторської дисертації: «Функціонування та розвиток банків з державною участю в Україні»

Дисципліни, які викладає:

 1. Макроекономіка та мікроекономіка
 2. Інноваційна діяльність
 3. Стратегічний менеджмент
 4. Кредитний менеджмент

Стажування:

 • Вроцлавський економічний Університет (м. Вроцлав, Польща), 2017 р.
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017 р.
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», квітень 2019 р.
 • Національний банк України, семінар для викладачів ВНЗ України «Впровадження європейських підходів до банківського регулювання та нагляду в Україні» Київ, травень 2019 р.
 • Національний банк України, семінар для викладачів ВНЗ України «Практичні аспекти оцінки банківських ризиків» Київ, жовтень 2019 р.
 •  

Напрями наукових досліджень:

 • Сучасний стан та перспективи розвитку банків з державною участю.
 • Трансформаційні процеси у банківському секторі економіки України.
 • Особливості реалізацій стратегій діяльності банків.

 

Найвагоміші публікації:

 1. Огородник В.В. Банки з державною участю в Україні: теорія, методологія та практика : монографія / ДВНЗ «Університет банківської справи». Київ, 2019. 319 с.
 2. Соціальна відповідальність суспільних інститутів: інноваційний та соціально-гуманітарний аспект : монографія /  за наук. ред. А. Я. Кузнєцової, Л. К. Семів, З. Е. Скринник. Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. 311  с.
 3. Механізми забезпечення ефективності та конкурентоспроможності банківської системи та економіки : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук Г. Т. Карчевої. Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. 408 с.
 4. Оцінка якості  трансформаційних  процесів  у  фінансовому  секторі  національної  економіки : монографія / за  заг. ред.  д-ра  екон.  наук,  проф.  О. І.  Барановського. Київ  :  ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018.  511 с.
 5. Реструктуризація вітчизняних комерційних банків : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О.Д. Вовчак. Київ: УБС НБУ, 2013. 430 с.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Огородник В.В. Проблемні кредити банків з державною участю в Україні (сучасний стан та причини виникнення). Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 23(2). С. 38-43. (Index Copernicus).
 2. Огородник В.В., Демко І.І., Козьмук Н.І. Банки із державною участю в Україні: причини виникнення та функції. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. № 3(26). С. 54–63 (Web of Science).
 3. Огородник В.В. Механізм фінансової взаємодії підприємств та банків із державною участю в Україні. Бізнес-навігатор. 2018. № 1-2 (44). С. 115-119. (Index Copernicus).
 4. Огородник В.В. Роль банківської діяльності в соціально-економічному розвитку країни. Фінансові дослідження. 2018. № 1 (4). URL: http://fr.stu.cn.ua/tmppdf/101.pdf.
 5. Огородник В.В. Еволюція наукових підходів до окреслення змісту банківської діяльності. Фінансовий простір. 2018. № 2 (30). URL: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1473. (Index Copernicus).
 6. Огородник В.В. Узагальнення та систематизація підходів до класифікації банків з державною участю. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. 2018. № 30(4). С. 92-95. (Index Copernicus,).
 7. Огородник В. В. Концептуальні підходи до визначення поняття «банк із державною участю». Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. 2018. № 2. С. 142-149. (Index Copernicus).
 8. Огородник В.В. Аналіз кредитного портфеля банків із державною участю в Україні . Інтелект XXI. 2018. № 5. С. 113-116. (Index Copernicus).
 9. Огородник В.В. Сучасні тенденції розвитку банків із державною участю в Україні. Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. 2018. № 4. С. 206-212. (Index Copernicus).
 10. Огородник В.В. Вплив банків з державною участю на соціально-економічний розвиток країни. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. 2018. Т. 29 (68), № 5. С. 149-153.
 11. Огородник В. В., Смовженко Т.С. Соціальна відповідальність банків з державною участю в Україні. Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. 2018. Випуск 15 (57). С. 199-208.
 12. Огородник В.В. Формування i реалізація стратегічних напрямів діяльності банків iз державною участю в Україні. Вісник Університету банківської справи. 2018. № 2. С. 56–61. (Index Copernicus).
 13. Огородник В.В. Трансформація стратегії банків із державною участю в Україні. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. № 5. С. 192-196. (Index Copernicus).
 14. Огородник В.В., Козьмук Н.І. Теоретичні підходи до визначення сутності соціально-економічної ефективності банку з державною участю. Причорноморські економічні студії. 2018. № 34. С. 158-162 (Index Copernicus).
 15. Огородник В. В. Вектори реалізації концепції соціальної відповідальності у банках із державною участю в Україні. Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. 2018. Т. 23, Вип. 6. С. 144-148. (Index Copernicus).
 16. Огородник В.В. Оцінка соціально-економічної ефективності банків із державною участю в трансформаційних умовах. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. № 22(3). С. 18-22. (Index Copernicus).
 17. Огородник В.В. Методи оцінки соціально-економічної ефективності банку з державною участю. Науковий погляд: економіка та управління. 2018. № 3. С. 97-103. (Index Copernicus).
 18. Огородник В.В. Специфіка діяльності банків із державною участю в Україні. Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. 2018. № 6. С. 91-97. (Index Copernicus).
 19. Огородник В.В. Вплив екологічного компонента соціальної відповідальності на економіку країни. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 7. URL: http://global-national.in.ua/archive/7-2015/132.pdf. (Index Copernicus).
 20. Огородник В.В. Аналіз сучасного етапу розвитку банківської системи України. Проблеми системного підходу в економіці. 2017. 6(2). С. 112-117. (Index Copernicus).
 21. Огородник В.В. Фінансова взаємодія підприємств та банків із державною участю в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного ун-ту. Серія: Економіка і менеджмент. 2017. С. 204-207. (Index Copernicus).
 22. Огородник В.В. Етапи становлення і розвитку банківської системи України в контексті державної участі в капіталі. Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. 2017. Т. 22, Вип. 8. С. 121-125. (Index Copernicus).

Статті в інших періодичних наукових виданнях

 1. Огородник В.В. Напрями покращення розвитку банків з державною участю в Україні. Науковий огляд. 2019. № 3(56). С. 17-28. (Core, Worldcat, Open academic journal index).
 2. Ogorodnyk V.V. Credit system of Ukraine and its future development. Вісник Університету банківської справи. 2015. № 3 (24). С. 3-6.
 3. Огородник В.В. Аналіз етапів становлення кредитної системи України та визначення її економічної ефективності. Молодий вчений. 2015. № 2(6). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_2(6)__317.

 

Участь у виконанні Науково-дослідних робіт:

 

 1. «Місце та роль банківської системи в забезпеченні фінансової безпеки України» (номер державної реєстрації 0117U0042520);
 2. «Теорія та методологія трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни» (номер державної реєстрації 0117U002441);
 3. «Оцінка ефективності заходів соціальної відповідальності банків з державною участю в Україні» (номер державної реєстрації 0119U103024).

 

Контактні дані:

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Робочий телефон: (044)-425-95-67