• Система управління якістю в інституті

З 2008 року Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) розпочав впровадження системи управління якістю за стандартом ISO 9001: 2000 і відповідно до концептуальної моделі інноваційного розвитку Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ) у 2010 році успішно пройшов сертифікаційний аудит системи менеджменту якості серії ISO 9001 і отримав сертифікат міжнародного зразка. За результатами незалежного аудиту було встановлено високий рівень організації науково-методичного та інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу, якості підготовки і працевлаштування випускників, забезпеченості науково-педагогічними кадрами та належну матеріально-технічну базу інституту, які відповідають європейським стандартам якості.

Впровадивши стандарт якості ISO 9001: 2000, Інститут на якісно вищому рівні вирішує питання:

 • визначення політики та цілей Інституту в сфері якості освіти;
 • підвищення кваліфікації персоналу в сфері менеджменту якості;
 • управління документацією згідно з вимогами стандарту;
 • регулярний контроль та моніторинг якості освіти;
 • вивчення вимог споживачів освітніх послуг тощо.

П О Л І Т И К А

Державного вищого навчального закладу

«Університет банківської справи»

у сфері якості освітніх послуг на 2016 рік

Керівництво Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» з усією відповідальністю заявляє, що наша робота у сфері якості спрямована на:

 • здійснення освітньої діяльності відповідно до державної політики та стандартів у сфері вищої освіти, визначеній Кабінетом Міністрів України;
 • постійне вивчення потреб ринку у фахівцях галузей знань «Управління та адміністрування», «Соціальні та поведінкові науки», «Інформаційні технології», «Право», «”Економіка і підприємництво”; за спеціальностями «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Економіка», «Право», «Менеджмент», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»;
 • забезпечення виконання державного та галузевого замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою та сприяння їх працевлаштуванню, а також кадрів вищої наукової кваліфікації;
 • забезпечення інноваційного характеру освітніх послуг, а саме: фундаментальних принципів функціонування освіти, її випереджувального характеру та індивідуалізації навчального процесу;
 • забезпечення органічної єдності змісту освіти і досягнень сучасної економічної науки та передових технологій та використання їх в навчальному процесі, інтеграції вузівської, академічної та галузевої науки;
 • поглиблення інтеграції в міжнародний науково-освітянський простір;
 • створення якісних умов праці, підвищення професійного рівня, навчання, відпочинку, культурного і духовного розвитку працівників інституту;
 • набуття у замовників та ділових партнерів бездоганної репутації провідного навчального закладу підготовки фахівців для банківської сфери України;
 • збереження статусу наукової установи, якій надається підтримка держави, та сприяння всебічному розвитку та ефективному використанню науково-дослідного потенціалу Університету;
 • проведення наукових досліджень та розробок, які мають теоретичну та практичну цінність для вирішення важливих соціально-економічних проблем, задоволення потреб реального сектору економіки та фінансово-кредитної системи відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні та світі.

Реалізація проголошеної політики здійснюється шляхом виконання таких завдань:

 • систематичного та постійного вдосконалення системи управління Університету;
 • підвищення кваліфікації персоналу Університету;
 • проведення внутрішніх аудитів системи управління Університету;
 • аналізу діяльності Університету у сфері якості та проведення коригувальних дій.

Реалізація проголошеної політики забезпечується наявністю та ефективним використанням необхідних ресурсів, а саме:

 • організаційної структури, яка забезпечує виконання всіх функцій Університету;
 • компетентного штатного персоналу та залучених на договірній основі спеціалістів інших організацій;
 • чіткого визначення та документування повноважень і відповідальності працівників Університету;
 • актуалізованого фонду законодавчих і нормативних документів у галузі освіти та науки;
 • комплекту документованих положень, процедур та форм документів, які використовуються під час надання освітніх послуг;
 • приміщень та технічних засобів (у т.ч. аудиторного та житлового фонду, комп’ютерної техніки, оргтехніки, засобів зв’язку).

Ми завжди дотримуємося встановлених вимог і прагнемо задовольнити та перевищити очікування наших Замовників.

На підставі цієї політики у сфері якості Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» встановлюються цілі у сфері якості.

 Ректор          _______________      

 24 грудня 2015

Ц І Л І

ХАРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

 НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИУ (м. КИЇВ)

 У СФЕРІ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА 2016 РІК

Цілі у сфері якості Державного вищого навчального закладу

«Університет банківської справи» на 2016 рік.

Цілі у сфері якості Вимірний показник
Забезпечити виконання бізнес-плану розвитку Університету на 2016 р. За окремим планом
Забезпечити академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів та науково-педагогічних працівників у рамках підписаних угод (включаючи угоди Еразмус +) 15 студентів, аспірантів і докторантів,

10 викладачів

Забезпечити набір іноземних громадян на підготовчі відділення, бакалаврат та магістратуру Не менше 30 осіб
Забезпечити дотримання якісних показників навчання:

Успішності якості навчання

90%

50%

Забезпечити ліцензування на провадження освітньої діяльності та акредитації освітніх програм за відповідними спеціальностями За окремим планом

До 20 грудня 2016 р.

Забезпечити рівень працевлаштування випускників Не нижче 85%
Забезпечити належну організацію вступної компанії та виконати план набору на навчання вступників для підготовки за рівнями вищої освіти бакалавр, спеціаліст, магістр. Липень-серпень 2016
Підготувати нормативні документи Університету з урахуванням змін, що відбуваються у чинному законодавстві у галузі вищої освіти України За окремим планом
Забезпечити збільшення контингенту студентів за рахунок розширення спеціальностей, спеціалізацій, магістерських програм тощо. На 3%
Провести та надати допомогу в організації:

–          13 міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій науково-педагогічних працівників, молодих вчених, аспірантів та студентів;

–          2 засідань Дискусійного клубу та засідання Міжнародного філософсько-економічного товариства;

–          Університетського етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових природничих, технічних і гуманітарних наук у 2014/2015   н.р.;

–          Літніх шкіл для студентів-переможців всеукраїнських олімпіад та конкурсів студентських наукових робіт, а також Літніх шкіл для аспірантів;

–          заходів у рамках реалізації проекту «Фінансова грамотність», у т.ч. Зимових шкіл, проектів «Університет успішних людей» та «Фінансова весна моїх батьків»

За окремими планами
Забезпечити вступну кампанію до аспірантури за галузями знань 07 «Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки», та докторантури за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування». До 1 грудня 2016 р.
Започаткувати в Університеті підготовку докторів філософії відповідно до Закону України «Про вищу освіту». Підготувати нові дослідницькі програми та навчальні курси і забезпечити їх ліцензування. Протягом

2016 р.

Запровадити дистанційну форму навчання для аспірантів. Впровадити ефективну систему стимулювання підготовки докторів філософії та докторів наук. До 1 грудня 2016 р.
Забезпечити дотримання вимог при поданні заявок на включення наукових фахових видань Університету до наукометричних баз даних. До 1 грудня 2016 р.
На засіданнях спеціалізованої вченої ради Д 26.883.01 розглянути 3 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук і 10 дисертацій – кандидата (доктора філософії) 3/10

До 20 грудня 2016 р.

Забезпечити в 2016 році отримання науково-педагогічними працівниками вчених звань «професор» / «доцент». 3/10
Забезпечити підготовку та подання до Міністерства освіти і науки України проектів фундаментальних та прикладних досліджень, науково-технічних розробок для участі у конкурсному відборі на отримання фінансування за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та на умовах державного замовлення. 6
Сформувати спеціальний фонд фінансування науково-дослідної роботи за рахунок виконання госпдоговірної тематики, залучення державного замовлення, грантового фінансування від вітчизняних та міжнародних організацій, а також надання платних послуг у сфері наукової та науково-дослідної діяльності. Протягом 2016 р.
Забезпечити створення репозитарію Університету для посилення його позиції в консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України, який узагальнює їх рейтингові місця за версією “Топ-200 Україна”, “Scopus” та “Вебометрикс”, що складається Міністерством освіти і науки України. До 01 липня 2016 р.

Вище, ніж 119

Збільшити доходи за рахунок проведення наукових заходів відповідно до затвердженої Стратегії розвитку Університету. До 20 грудня 2016 р.
Розширити перелік надання платних послуг згідно Стратегії розвитку Університету до 2017 року. За окремим планом
Забезпечувати зменшення витрат, передбачених в кошторисах доходів і витрат Університету та Інститутів, на транспортні послуги, зв’язок, використання витратних матеріалів та на проведення заходів, які не стосуються навчальної та наукової діяльності. на 10%

протягом 2016 р.

Ректор          _______________      

24 грудня 2015