• Практична підготовка

Головним орієнтиром інституту у визначенні змісту та в організації практичного навчання є вимоги роботодавців та потреби регіону.  Інститут має стійкі, міцні та різнопланові зв’язки  із фінансово-кредитними установами, підприємствами та організаціями Харківщини.

Взаємодія організується та здійснюється   на договірній основі. Інститутом укладені майже 20 довготермінових договорів про співробітництво, щороку укладається близько 100 договорів на проходження практики студентів інституту на безоплатній основі.

Враховуючи  вимоги та пропозиції роботодавців, практична підготовка студентів має наскрізний характер та розпочинається  навчально-ознайомчою практикою на першому-другому курсах. Особливістю організації цього виду практики є спрямованість на ознайомлення студентів із специфікою діяльності фінансово-кредитних  установ з метою розширення  уявлення студентів про майбутню фахову діяльність. Вже на першому курсі студенти ознайомлюються із макроекономічними чинниками діяльності фінансово-кредитних установ та інструментами макроекономічної політики держави.

Навчально-ознайомча практика студентів-першокурсників спрямована на:

 • визначення місця і ролі фінансово-кредитної системи в ринковій інфраструктурі, сутності та функцій фінансової та банківської систем, правової основи їх діяльності;
 • отримання  навичок самостійної роботи із законодавчою та нормативно-правовою базою України,  іншими інформаційними ресурсами;
 • ознайомлення з сучасними методами та  формами організації фінансово-кредитної діяльності.
   

При проведенні занять навчально-ознайомчої практики на другому курсі увага приділяється регіональному аспекту: студенти ознайомлюються зі стратегічними напрямами  розвитку Харківської області, вивчають сучасний стан та проблеми розвитку фінансово-кредитної інфраструктури регіону.

Навчально-ознайомча практика проводиться на базі навчально-тренувального комплексу інституту,  навчально-наукових центрів, створених кафедрами на базі підприємств, установ, організацій, а також шляхом проведення екскурсій до фінансово-кредитних установ,   промислових підприємств.

Самостійна робота студентів у процесі навчально-ознайомчої практики передбачає опрацювання доступних  офіційних джерел, вивчення продуктового ряду банків, окремих напрямів діяльності фінансово-кредитних  установ. Зокрема, за даними сайтів (Верховної Ради України,  Національного банку України, Асоціації українських банків, Харківського банківського союзу,  окремих банків), друкованих видань  та інших джерел інформації студенти:

 • вивчають основні положення законів України «Про Національний  банк України», «Про банки і банківську діяльність»; організаційну структуру Національного банку     України; організаційно-правові характеристики фінансово-кредитних установ;
 • характеризують продуктовий ряд конкретних фінансово-кредитних установ регіону, визначають їх місце на кредитному та депозитних ринках.
   Наступним елементом наскрізної практичної підготовки студентів інституту є навчальна практика на третьому-четвертому курсах, комплексний якої забезпечується:
 • – використанням можливостей навчально-тренувального  комплексу, що працює в тісному контакті з навчально-тренувальними фірмами, які є його клієнтами, та програмного комплексу Б2;
 • – проведенням сумісного підсумкового заняття кафедрами банківської справи, фінансів, обліку і аудиту.

Ефективність виробничої та переддипломної практик значною мірою визначається умовами її організації на базах практики. Тому, як бази практики використовуються найбільш ефективно функціонуючі суб’єкти господарювання, які забезпечують реалізацію вимог наскрізних програм практики та прикладних досліджень відповідно до тем дипломних робіт,  мають  спеціалістів належного рівня. 

При визначенні баз практики студентів інститутом  приймається до уваги ціла низка чинників:  рівень підготовленості студента,  тематика науково-пошукових, курсових робіт, перспектива працевлаштування, місце постійного проживання. Програми виробничої практики охоплюють  всі основні напрямки економічної діяльності суб’єктів господарювання.

На 5 курсі в інституті організована індивідуальна робота студентів у фінансово-кредитних установах, на підприємствах, в  організаціях, яка передбачає їх щотижневе відвідування   для дослідження фактичних показників діяльності при виконанні індивідуальних завдань.

Переддипломна практика є логічним завершенням виробничого навчання. Це заключний етап підготовки студента до самостійної діяльності з фаху,  етап узагальнюючого осмислення набутих знань, умінь та навичок. Мета практики – виконання кожним студентом індивідуального завдання, збір матеріалів  для написання дипломної роботи. У ході практики професійні знання, уміння і навички творчо реалізуються для прийняття самостійних рішень