• Освітня діяльність

Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України від 10.03.2015 року серія АЕ №636077 здійснює:

–  підготовку бакалаврів з галузі знань «Економіка і підприємництво» напрямів підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит» за денною формою навчання;

–  підготовку бакалаврів з галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка» напряму підготовки «Комп’ютерні науки» за денною формою навчання фахове спрямування «Інтелектуальні системи прийняття рішень у фінансово-кредитній сфері;

–  підготовку магістрів з галузі знань «Економіка і підприємництво» спеціальності «Банківська справа» (денна та заочна форми навчання), «Фінанси і кредит», «Облік і аудит» – денна форма навчання з галузі знань «Специфічні категорії» зі спеціальностей «Бізнес-адміністрування» та «Управління фінансово-економічною безпекою». Підготовка магістрів здійснюється за фаховими програмами: «Банківський нагляд», «Банківський менеджмент», «Управління фінансово-економічною безпекою», «Фінансова аналітика та планування в банку», «Фінансовий менеджмент», «Фінансова безпека суб’єктів господарювання», «Облік і аудит у банках», «Облік і аудит підприємницької діяльності», «Управління банківською безпекою», «Управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання»;

 • навчання студентів за програмами  «подвійного диплома» з ВНЗ – партнерами: Балтійська Міжнародна Академія (м. Рига, Латвія), Вільнюський університет ім. М. Ромеріса (м. Вільнюс, Літва), Університет школи Салезіан;
 • перепідготовку фахівців із наданням другої освіти зі спеціальності «Банківська справа» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»;
 • підготовку іноземних громадян за напрямами «Фінанси і кредит, «Облік і аудит»;
 • підготовку до вступу до інституту громадян України;
 • забезпечує навчання за програмою підготовки офіцерів запасу в Гвардійському ордена «Червоної зірки» факультеті військової підготовки ім. Верховної Ради України Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», у Національній академії Національної гвардії України;

 

Особливості організації освітнього процесу в Інституті:

 • перехід на компетентісну модель підготовки фахівців, яка базується на формуванні цілісної системи знань, умінь, навичок, практичних здібностей у вирішенні професійних завдань;
 • індивідуалізація навчання та стимулювання творчої самостійної роботи студентів, забезпечення високої якості знань;
 • інтенсифікація навчання з урахуванням доступності інформаційних ресурсів та розвитку інформаційних технологій (використання при проведенні занять інформаційних технологій та програмних продуктів – «ЛІГА:ЗАКОН», «MOODLE», «1С: БУХГАЛТЕРІЯ», «1С: Підприємство 8.2», «ІНФО-БУХГАЛТЕР», «БИ-2», «Statgraphics», Парус-Підприємство тощо);
 • високий рівень професійно-практичної підготовки студентів, постійне вдосконалення технології надання їм знань, умінь і навичок, що забезпечує випускникам конкурентоспроможність на ринку праці;
 • функціонування в інституті навчально-тренувального комплексу, до складу якого входять навчально-тренувальний банк та чотири навчально-тренувальні фірми;
 • проведення навчальної практики студентів у середовищі дворівневої навчально-тренувальної банківської системи;
 • використання в освітньому процесі тренінгових технологій;
 • функціонування навчально-наукових центрів на базі Національного банку України, комерційних банків, аудиторських фірм, організацій, підприємств;
 • виконання студентами дипломних робіт на замовлення роботодавців з подальшим їх захистом на виробництві, у т. ч. на іноземній мові;
 • забезпечення наскрізної підготовки студентів з іноземної мови;
 • викладання окремих базових дисциплін іноземною мовою на всіх курсах та напрямах підготовки і спеціальностях;
 • наскрізна комп’ютерна підготовка та забезпечення необхідних знань для експлуатації комп’ютеризованих та інформаційно-аналітичних систем; комп’ютерних систем обробки інформації та управління; систем штучного інтелекту та програмного забезпечення автоматизованих систем та ПК, інтелектуальних систем обробки інформації і прийняття рішень;
 • застосування дистанційних технологій для студентів денної та заочної форм навчання;
 • інтеграція навчальної роботи і наукової діяльності та активне залучення молоді до наукової діяльності;
 • тісна співпраця з провідними фахівцями  банківських та фінансових установ, залучення їх до освітнього процесу;
 • стимулювання творчо обдарованої молоді.

 

Якість підготовки студентів в інституті обумовлюється:

 • професіоналізмом, значним досвідом роботи, високим науковим рівнем науково-педагогічних кадрів інституту;
 • повним забезпеченням студентів навчально-методичними матеріалами, які є продуктом багаторічного удосконалення способу подання програмного матеріалу;
 • якісним контролем засвоєного матеріалу із широким залученням тестових технологій;
 • постійною апробацією останніх наукових досягнень в області методики викладання;
 • застосуванням системи морального та матеріального стимулювання сумлінної роботи студентів;
 • використанням нових інформаційних та педагогічних технологій тощо.