• Описи вибіркових дисциплін 122 Комп’ютерні науки

Дисципліни 2 курсу бакалавр:
         ОД_ЕМММ
         ОД_ММЕ

Дисципліни 3 курсу бакалавр:
         
ОД_БООБ
         ОД_ДІС
         ОД_ДПІМ
         ОД_ИСТ_в_БС
         ОД_ИСТ_в_Ф
         ОД_МБП
         ОД_СЕК
         ОД_СМПР
         ОД_СОЕІ
         ОД_УІБФУ

Дисципліни 4 курсу бакалавр:
         
ОД_ СБС
         ОД_СМП
         ОД_ТРО
         ОД_ФМ