• Нормативно-правова база

Установчі документи

Статут ДВНЗ «Університет банківської справи» Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Нормативне забезпечення освітньої діяльності

Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Університет банківської справи» Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Порядок створення і роботи екзаменаційної комісії та атестації здобувачів вищої освіти, які здобувають ступені вищої освіти «бакалавр» та «магістр» Порядок запису студентів на вивчення вибіркових навчальних дисциплін Порядок підготовки спільних навчально-методичних матеріалів  «Положення про  порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» та укладання з ними трудових договорів (контрактів) Положення про організацію практики здобувачів вищої освіти Положення про замовлення, отримання, облік, зберігання та видачу документів про вищу освіту та електронних студенстьких квитків Порядок оцінювання успішності здобувачів вищої освіти Загальні вимоги до підготвоки та захисту дипломної роботи

Положення стипендіальні комісії Порядок  соціальні стипендії Порядок надання матеріальної допомоги та заохочення Правила призначення стипендій

Нормативне забезпечення наукової діяльності

Закон України «Про вищу освіту»; Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; Закон України «Про авторське право і суміжні права»; Положення Міністерства освіти і науки України «Про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації»; Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Міністерства освіти і науки України; Державний стандарт України 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»; Державний стандарт України 3973-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення» Положення про організацію науково-дослідної діяльність  Положення про наукові школи Положення про заходи щодо запобігання академічному плагіату

Положення про порядок проведення конкурсу на  заміщення вакантиних посад науково-педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Ліцензії та сертифікати

Університет банківської справи навчальний заклад економічного профілю IV рівня акредитації. Ліцензія Міністерства освіти і науки України АЕ 636077 від 10.03.2015р. Університет банківської справи сертифікований за міжнародними стандартами системи управління якістю ISO 9001-2008. Витяг з рішення Акредитаційної комісії від 24.07.2015р. Витяг з рішення Акредитаційної комісії від 30.06.2015р. Витяг з рішення Акредитаційної комісії від 28.05.2015р. Витяг з рішення Акредитаційної комісії від 31.03.2015р.

Штатний розпис

Колективний договір

Правила внутрішньго розпорядку