• Напрямки наукових досліджень

Науково-дослідна робота інституту скерована на розвиток наукової школи Університету банківської справи «Банківництво в системі сталого економічного розвитку». Наукові дослідження здійснюються відповідно до таких основних напрямів розвитку школи:

 • наукові засади банківського менеджменту;
 • розвиток та регулювання фінансових ринків;
 • фінансова безпека держави, суб`єктів підприємництва та фінансових інститутів;
 • фінансово-кредитне забезпечення інвестиційно-інноваційної моделі економіки.

 В рамках цих основних напрямів розвитку школи кафедри інституту проводять дослідження щодо:

 • підвищення рівня фінансової безпеки банківської системи України та удосконалення правового регулювання в цьому напрямку;
 • шляхів вдосконалення стратегічного розвитку банківського сектора регіону у контексті забезпечення фінансової стабільності;
 • принципів формування системи фінансового менеджменту підприємства;
 • можливостей оптимізації використання матеріальних та трудових ресурсів в системі управління діяльністю машинобудівного підприємства;
 • проблеми сучасної освіти в Україні;
 • регіональні аспекти функціонування фінансово-кредитної системи та її вплив на соціально-економічний розвиток регіону;
 • створення та функціонування електронних платіжних систем.

Протягом 2014-2015 навчального року в інституті відбувалося виконання науково-дослідних робіт. Так, зокрема, виконувались: 

 • Науково-дослідні роботи за Єдиним тематичним планом наукових досліджень НБУ – 2;
 • Науково-дослідні роботи на замовлення – 2;
 • Ініціативні науково-дослідні роботи – 2;
 • Науково-дослідні роботи у рамках договорів про співпрацю – 3.

 

В рамках Єдиного тематичного плану наукових досліджень Національного банку України завершено виконання науково-дослідних робіт на замовлення: 

 • Управління Національного банку України в Харківській області України (Тема: «Стратегічний розвиток банківського сектору регіону у контексті забезпечення фінансової стабільності (на прикладі Харківського регіону» (№ 0114U003033)). В процесі виконання роботи запропоновано підхід до прогнозування банківських криз із використанням індексу вразливості банківського сектору для забезпечення оперативних дій по зменшенню кризових наслідків; розроблено методичний підхід до оцінки частки прoстрoченoї заборгованoстi, що дозволяє обґрунтувати результативність її реалізації за рахунок виокремлення фінансових показників; запропоновано методичні підходи до прогнозування фінансових показників діяльності банку на основі розрахунку витрат, що сприятиме удосконаленню процесу прогнозування і планування діяльності банку в умовах його стратегічного розвитку; визначено механізм управління стратегічним розвитком банку шляхом обґрунтування принципів оптимальності, компетентності і зворотного зв’язку, на які мають спиратися ключові функції фінансового планування і прогнозування діяльності банку, що дозволить забезпечити ефективність досягнення визначених цілей його стратегічного розвитку; розроблено методичні та практичні рекомендації щодо узагальнення, використання та формалізації підходів щодо оптимізації стратегічного розвитку банківського сектора регіону у контексті забезпечення фінансової стабільності які можуть бути використані як працівниками Національного банку України (застосування сучасних методів математичного моделювання діагностики проблемних ситуацій у діяльності банківського сектору з метою ідентифікації та визначення пріоритетних напрямів забезпечення фінансової стабільності), так і провідними науковцями;
 • Юридичного департаменту Національного банку України (Тема: «Правове забезпечення фінансової безпеки банків України» (№ 0114U003031)). У рамках дослідження визначено, що рівень правового забезпечення фінансової безпеки банків є недостатнім і законодавство потребує удосконалення в цьому напрямку; зроблено висновок, що правова природа фінансової безпеки банку виражається: а) у законному фінансовому інтересі, який є стрижнем усіх видів фінансової безпеки за суб’єктами; б) економічній свободі, яка визначається через ступінь свободи, функціональні можливості банку, тобто правомочності щодо фінансових потоків і ресурсів, закладених у праві; наголошується й одстоюється необхідність розробки і прийняття Закону України «Про фінансово-економічну безпеку»; зроблено висновок про відсутність дієвих правових механізмів взаємодії державних органів з питань правового забезпечення фінансової безпеки банків України; сформульовано низку пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань забезпечення фінансової безпеки.

 

Науково-дослідні роботи на замовлення:

 • Головного управління економіки Харківської обласної державної адміністрації (Тема: «Моделювання поведінки платників податків з урахуванням економічних та соціально-психологічних факторів їх мотивації» (№ 0111U010203)). Розроблено модель податкової поведінки економічних суб’єктів, що дозволяє більш точно прогнозувати надходження податків і внесків у бюджет і цільові фонди, як при відсутності змін у системі оподатковування, так і при зміні її параметрів; розроблено методику розрахунку обсягів тіньової економічної діяльності; виконано перевірку адекватності моделі податкової поведінки економічних суб’єктів на основі ретроспективних статистичних даних на прикладі підприємств Харківської області (за видами економічної діяльності;
 • ТОВ «Нью Системс АМ» (Тема: «Розвиток системи фінансового менеджменту підприємства» (№ 0114U003032). Отримані результати, які мають як наукову, так і практичну цінність: систематизація методів управління та оцінки фінансових ресурсів підприємства, яка на відміну від існуючих включає в себе переваги кожного з них, дає можливість підвищити оперативність прийняття управлінських рішень для максимізації добробуту власників підприємства; запропоновані авторами теоретичні підходи поглиблюють і розширюють коло досліджень сучасної економічної науки з проблем формування системи фінансового менеджменту підприємства.

 

Ініціативні науково-дослідні роботи:

 • Тема: «Управління ресурсами машинобудівного підприємства (на прикладі ДНВП «Об’єднання Комунар») (№0114U003869). Визначено актуальність, мету, основні завдання забезпечення оптимального розвитку підприємства у високодинамічному підприємницькому середовищі та швидкого і комплексного реагування на зміни умов діяльності машинобудівного підприємства вдосконалювати механізм управління; запропоновано методику калькулювання витрат, що сприятиме удосконаленню розрахунку собівартості продукції машинобудівного підприємства, методи розробки щодо людських ресурсів, що забезпечить управління професійним розвитком колективу підприємства, враховуватимуть потреби інноваційного розвитку машинобудування;
 • Тема «Діагностика системної стабільності на основі макроекономічних та пруденційних показників» (0113U002195). Обґрунтовано методичний підхід до визначення кризових ознак у розвитку банку; проаналізовано результативність застосування монетарних інструментів НБУ та відповідність процентної політики НБУ поточним змінам у ВВП та динаміці інфляційних процесів у період формування ДФСЕ України; обґрунтовано доцільність застосування імпліцитних правил таргетування монетарної політики для економіки України, що на відміну від існуючих експліцитних (інструментальних) правил, базується на встановленні статистичних взаємозв’язків між інтегральним показником ДФСЕ, цілями НБУ та монетарним інструментом; узагальнено релевантні макропруденційні інструменти та природу виникнення ДФСЕ України, що дозволило обґрунтувати формування правила для визначення розмірів контрциклічного буфера капіталу в залежності від змін на відповідних фазах циклічного розвитку фінансових відносин.

Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2014 році

Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2013 році

Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2012 році

Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2011 році

Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2010 році

Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2009 році

Науково-дослідна робота Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2008 році

Sert_Kob_Dub