• Інформаційний пакет ЄКТС

ЗМІСТ

Загальна характеристика
Харківського навчально-наукового інституту
ДВНЗ «Університет банківської справи».

 Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» (ХННІ ДВНЗ «УБС») заснований у травні 1944 року як Харківський обліково-кредитний технікум Держбанку СРСР згідно з розпорядженням РНК СРСР від 15 лютого 1944 р. № 2276-р та на підставі наказу Держбанку СРСР від 29 квітня 1944 р.  № 61.

15 жовтня 1992 року відповідно до наказу Національного банку України №64 технікум було перейменовано в Харківський технікум банківської справи. Згідно з наказом Міністерства освіти України від 10 листопада 1995 року № 310 і постановою Правління Національного банку України від 2 лютого 1996 року № 23 технікум отримав статус банківського коледжу.

З 1 вересня 2000 року Харківський банківський коледж  реорганізований в Харківську філію Української академії банківської справи Національного банку України. Постановою Правління Національного банку України від 13 травня 2004 р. № 209 на базі філії створений Харківський банківський інститут Української академії банківської справи.

З 02.08.2006 року на базі Харківського банківського інституту Української академії банківської справи Національного банку України створено Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ).

У зв`язку із передачею Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) до сфери управління Міністерства освіти і науки України відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про передачу цілісних майнових комплексів вищих навчальних закладів до сфери управління Міністерства освіти і науки» від 24.06.2015 № 666-р та перереєстрацію Університету банківської справи Національного банку України (м. Киів) під новою назвою Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи», Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи (м. Київ) перейменовано у Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи») (наказ ДВНЗ «Університет банківської справи» від 28.09.2015,  № 373-од.).

ХННІ ДВНЗ «УБС» посідає одне з провідних місць серед навчальних закладів економічного спрямування Харківського регіону. Особливістю навчального процесу в інституті є, перш за все, високий рівень практичної підготовки, гнучкість побудови навчального процесу з максимальним врахуванням індивідуальних інтересів здобувачів вищої освіти.

ХННІ ДВНЗ «УБС» має IV рівень акредитації. Інститут готує фахівців для банківських установ, бюджетних організацій, підприємств промисловості та інших галузей економіки, контрольно-ревізійних управлінь, казначейств, фінансових органів південно-східної України, науково-педагогічної діяльності. За 70 років існування навчального закладу підготовлено близько 40 тисяч спеціалістів для фінансово-кредитної системи. Серед випускників – відомі в Україні банкіри, керівники, організатори банківської справи.

У ХННІ ДВНЗ «УБС» функціонують 2 факультети: банківської справи та економічний, 9 кафедр, з яких 4 є випусковими та готують фахівців з банківництва, фінансів та економічної безпеки, обліку і аудиту та інформаційних технологій. Підготовка фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» здійснюється за напрямами підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Комп’ютерні науки»; за освітнім ступенем «магістр» за спеціальностями «Банківська справа», «Фінанси і кредит, «Облік і аудит», «Бізнес-адміністрування», «Управління фінансово-економічною безпекою».

Студенти ХННІ ДВНЗ «УБС» мають можливість отримати разом із дипломом Університету диплом європейського вищого навчального закладу-партнера, що визнається у країнах Європейського Союзу. Навчання за програмою «Подвійний диплом» передбачає одночасне навчання студента у двох навчальних закладах. Після успішного завершення програми студент має можливість отримання двох дипломів: диплом магістра Університету банківської справи за обраною спеціальністю; диплом магістра європейського університету за спеціальністю спільної програми. Програми «Подвійного диплому»: Вища школа менеджменту в Барселоні та Університет школи Салезіан Саррія (м. Барселона, Іспанія); Балтійська Міжнародна Академія (м. Рига, Латвія); Університет Міколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва); Краківський економічний університет (м. Краків, Польща); Швейцарська вища школа бізнесу (м. Монтре, Швейцарія).

ХННІ ДВНЗ «УБС» має навчальний корпус, наукову бібліотеку, Центр інформаційних технологій та дистанційного навчання, навчально-тренувальний банк, видавництво. До послуг студентів: спортивно-оздоровчий комплекс, обладнаний сучасними тренажерами, упорядкований гуртожиток.

Назва і адреса

Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»,

Пр. Перемоги, 55, Харків, 61174,Україна

Тел. +38(0 57) 337-99-96, Факс: +38(057) 337-99-96

адреса Web-сайту ХННІ ДВНЗ «УБС»: khibs.ubs.edu.ua

Перелік програм

 Освітній ступінь – бакалавр

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізація: Банківська справа

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізація: Фінанси

071 Облік і оподаткування

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

125 Кібербезпека

Освітній ступінь – магістр

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 

073 Менеджмент

 • Спеціалізація: «Бізнес – адміністрування»

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 • Спеціалізація: «Управління розвитком банківського бізнесу»
 • Спеціалізація: «Управління банківською безпекою

071 Облік і оподаткування

Спеціалізація: «Облік і аудит в банках

073 – Менеджмент

Спеціалізація: «Управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання

 

Присвоєння кредитів ЄКТС на основі навчального навантаження, необхідного для досягнення очікуваних результатів навчання

Навчальний процес у ХННІ ДВНЗ «УБС» побудований на принципах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи. Облік навчального часу, питома вага дисциплін в навчальному плані та обсяг отриманих знань в ХННІ ДВНЗ «УБС» оцінюється в умовних одиницях – кредитах. Загальна кількість кредитів в ЄКТС підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра становить 240, освітнього ступеня магістр – до 90. Один кредит відповідає 30 академічним годинам аудиторних занять і самостійної роботи над опануванням навчальної дисципліни. Кількість дисциплін у навчальному році становить 16, а у семестрі – 8. Кількість підсумкових контролів у формі екзамену в одному семестрі не більше 5. Загальний обсяг дисципліни становить щонайменше 3 (три) кредити ЄКТС. Обсяг кредитів ЄКТС, запланованих на вивчення дисципліни у межах одного семестру, становить, як правило, 30 кредитів ЄКТС.

Інформація про консультаційну допомогу

Консультаційну допомогу студент може отримати в деканаті факультету, на кафедрі, загальному відділі Університету та відділі роботи з персоналом Університету

У деканаті факультету студент може отримати інформацію щодо:

 • реєстрації студента на початку навчального року;
 • розкладу занять; довідки про навчання, академічної довідки;
 • навчального рейтингу, кількості опанованих кредитів;
 • стипендій: академічної, ординарної, соціальної,  іменної;
 • індивідуального плану опанування дисциплін студентом;
 • перезарахування дисциплін;
 • надання академічної відпустки;
 • стажування;
 • відрахування, поновлення на навчання та переведення на іншу спеціальність, форму навчання.

 

На кафедрі студент може отримати інформацію щодо:

 • навчального плану підготовки за певним напрямом або спеціальністю; індивідуального плану опанування дисциплін студентом;
 • обрання тем курсових, дипломних робіт;
 • проходження практики.

 

В інституті зі студентами працює практичний психолог, діяльність якого включає:

 • групове та індивідуальне консультування студентів і їх батьків;
 • профілактичну роботу серед студентів;
 • соціальний супровід студентів;
 • проведення тренінгів.