• ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ПОТЕНЦІЙНИМ ЗАМОВНИКАМ

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» запрошує представників бізнес-структур, суб’єктів господарювання, банківських та небанківських фінансово-кредитних установ, державних установ та організацій до співпраці у сфері виконання наукових досліджень і розробок!

Завантажити Буклет

Контактна особа: к.е.н., ст. науковий співробітник науково-дослідного центру Мірошник Олексій Юрійович (057) 338-43-39

Кафедра банківської справи

Відкриті системи публічного рейтингування вітчизняних банків

Керівник: Самородов Б. В., д.е.н. , професор директор Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».
Мета: Формалізація та використання аналітичного та прикладного інструментарію для публічного рейтингування вітчизняних банків та оцінювання банківської діяльності шляхом побудови публічних рейтингів банків.
Призначення наукової продукції:
1) впровадження відкритих систем публічного рейтингування вітчизняних банків дозволить ефективно визначати їх поточні рейтингові позиції у конкурентному середовищі за множиною обраних показників (індикаторів), базуючись виключно на відкритій публічній інформації;
2) впровадження даної методики дозволить проводити рейтингування за різними напрямами діяльності банків, визначаючи при цьому найбільш загрозливі симптоми, що можуть вплинути на погіршення фінансового стану конкретного банку;
3) практичне використання публічного рейтингування вітчизняних банків забезпечить вирішення завдання підвищення прогнозних рейтингових позицій конкретного банку порівняно із банками-конкурентами, зосереджуючись при цьому на сильних та слабких місцях їхньої діяльності.
Практична цінність для потенційних замовників: відкриті системи публічного рейтингування вітчизняних банків.
Орієнтована вартість: 100 тис. грн.
Рівень унікальності: 100%.
Замовники: вищі навчальні заклади за економічним фаховим спрямуванням, комерційні банки, інші фінансові установи, підприємства середнього та крупного бізнесу, аудиторські фірми.

Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки

Ринок банківських платіжних карток: динаміка розвитку і проблематика (монографія)

Керівник: Барановський О. І., д.е.н., професор.
Мета – здійснення сумісної науково-виробничої діяльності.
Призначення наукової продукції: у монографії проведено теоретичне узагальнення, що виявляється в обґрунтуванні науково-методичних основ і розробці методичних рекомендацій щодо вдосконалення ринку банківських платіжних карток в країнах з розвиненими картковими ринками, в країнах СНД і України. Науково-методичне забезпечення та пропозиції, окремі теоретичні положення, які спрямовані на вирішення різних аспектів цієї проблеми, доведені до рівня практичних рекомендацій. Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також може бути використана фахівцями різного рівня в практичній діяльності банків.
Практична цінність для потенційних замовників: авторами дослідженно закордонний досвід та запропоновано підхід, який дає змогу приймати рішення, направлені на збільшення кількості держателів банківських платіжних карток з метою залучення фінансових ресурсів банку або на збільшення безготівкових розрахунків з використанням карток.
Орієнтована вартість: 3-4 тис. грн.
Рівень унікальності: 100%.
Замовники: банки, які зацікавлені в поширенні реклами платіжних карток.

Навчально-науковий сервер “E-learning для банкірів / E-learning for bankers”

Керівник: Сословський В. Г., к.е.н., доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки.
Мета: Створення середовища для підтримання інноваційного руху з розробки і впровадження нових фінансових технологій та підвищення кваліфікаційного рівня працівників фінансово-кредитного сектору шляхом інтегрування проривних напрямів і підходів, сучасних засобів і методів підготовки наукових кадрів і підвищення кваліфікації, використання сучасних інформаційних і педагогічних технологій (e-learning, blended learning, MOOCs – Massive Open Online Course, тощо), а також теорії, алгоритмів і програмних продуктів рішення винахідницьких задач.
Призначення наукової продукції: обґрунтування и розробка пропозицій щодо створення і функціонування навчально-наукового серверу «E-learning для банкірів».
Практична цінність для потенційних замовників: власники навчально-наукового серверу «E-learning для банкірів» мають можливість надавати платні та безоплатні наукові та освітні послуги фінансово-кредитному сектору використовуючи проривні підходи, сучасні засоби і методи підготовки наукових кадрів і підвищення кваліфікації, сучасні інформаційні та педагогічні технології (e-learning, blended learning, Massive Open Online Course, тощо), а також спеціальні знання і практичні навички з рішення винахідницьких задач.
Орієнтована вартість: від 150 тис. грн. (залежно від комплектації контенту серверу)
Рівень унікальності: 100%.
Замовники: вищі навчальні заклади, що здійснюють підготовку наукових кадрів, перепідготовку і підвищення кваліфікації банкірів і фінансистів, комерційні банки інші фінансові установи, що мають навчальні центри.
Додаткова інформація: за темою проведені розвідувальні дослідження і отримані додатні результати; побудований сервер, який демонструє способи досягнення мети і фінансових результатів установи, що створює і утримує сервер; здійснюється процедура отримання від Державної служби інтелектуальної власності України свідоцтв про інтелектуальну власність на контент (зміст) серверу, його логотип і назву.

Організаційно-економічні засади надання фінансових послуг фінансовими компаніями

Керівник: Азаренкова Г.М., д.е.н., проф., зав. кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки.
Відповідальний виконавець: Орєхова К.В., к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки.
Мета – розвиток теоретичних положень, наукове обґрунтування та розроблення методичних підходів щодо удосконалення управління діяльністю фінансових компаній на ринку фінансових послуг.
Призначення наукової продукції: розробка наукових пропозицій та надання практичних рекомендацій щодо максимізації прибутковості та мінімізації ризикованості діяльності фінансових компаній в Україні.
Практична цінність для потенційних замовників:
– впровадження в систему управління діяльністю фінансових компаній механізму максимізації прибутку;
– впровадження в систему управління діяльністю фінансових компаній технології мінімізації ризиків.
Орієнтована вартість: 20 тис. грн.
Рівень унікальності: 100%.
Замовники: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, фінансові компанії, банки.
Додаткова інформація: за темою проведені розвідувальні дослідження і отримані додатні результати.

Система управлінського обліку в діяльності страховика

Керівник: Азаренкова Г.М., д.е.н., проф., зав. кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки.
Відповідальний виконавець: Орєхова К.В., к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки.
Мета – розвиток теоретичних положень, наукове обґрунтування та розроблення методичних підходів щодо удосконалення управління витратами страховика.
Призначення наукової продукції: розробка наукових пропозицій та надання практичних рекомендацій щодо мінімізації витрат страховика.
Практична цінність для потенційних замовників:
– впровадження в систему управління діяльністю страховика моделі обліку витрат на організацію страхової справи;
– впровадження в систему управління діяльністю страховика механізму планування витрат на перестрахування;
– впровадження в систему управління діяльністю страховика стратегії управління діяльністю страховика в умовах мінливості.
Орієнтована вартість: 20 тис. грн.
Рівень унікальності: 100%
Замовники: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, страхові компанії.
Додаткова інформація: за темою проведені розвідувальні дослідження і отримані додатні результати.

Оподаткування діяльності ломбардів в Україні

Керівник: Азаренкова Г.М., д.е.н., проф., зав. кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки.
Відповідальний виконавець: Орєхова К.В., к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки.
Мета – розвиток теоретичних положень, наукове обґрунтування та розроблення методичних підходів щодо оптимізації та мінімізації оподаткування діяльності ломбардів в Україні.
Призначення наукової продукції: розробка наукових пропозицій та надання практичних рекомендацій щодо оптимізації та мінімізації оподаткування діяльності ломбардів в Україні.
Практична цінність для потенційних замовників:
– впровадження в систему управління діяльністю ломбардів в Україні податкового планування та прогнозування;
– впровадження в систему управління діяльністю ломбардів в Україні механізму оптимізації та мінімізації податків та зборів.
Орієнтована вартість: 20 тис. грн.
Рівень унікальності: 100%
Замовники: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ломбарди.
Додаткова інформація: за темою проведені розвідувальні дослідження і отримані додатні результати.

Визначення об’єктивної банківської процентної ставки по кредитах, що надаються в агарний сектор економіки

Керівник: Сословський В. Г., к.е.н., доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки.
Мета – Зменшення суми неповернутих банківськім установам кредитів і кількості юридичних спорів з цієї причини шляхом впровадження сучасних інтелектуальних методів управління ризиками для визначення об’єктивної банківської процентної ставки по кредитах, що надаються в аграрний сектор економіки.
Призначення наукової продукції: розробка пропозицій щодо зменшення суми неповернутих банківськім установам кредитів і кількості юридичних спорів з цієї причини в аграрному секторі економіки.
Практична цінність для потенційних замовників: методика визначення об’єктивної банківської процентної ставки по кредитах, що надаються в агарний сектор економіки, яка засновується на сучасних інтелектуальних методах управління ризиками.
Орієнтована вартість: 75 тис. грн.
Рівень унікальності: 100%.
Замовники: банки.
Додаткова інформація: за темою проведені розвідувальні дослідження і отримані додатні результати.

Адаптивна система планування і котролінгу внутрішньофірмових бюджетів

Керівник: Сословський В. Г., к.е.н., доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки.
Мета: Створення адаптивної до зміни умов функціонування фірми (корпорації) системи планування і котролінгу внутрішньофірмових бюджетів на основі поєднання сучасних інтелектуальних методів управління ризиками.
Призначення наукової продукції: розробка пропозицій щодо поєднання та практичного використання сучасних інтелектуальних методів управління ризиками у системі планування і контролінгу внутріфірмових бюджетів фірми (корпорації).
Практична цінність для потенційних замовників: методики планування внутріфірмових бюджетів із застосуванням інтелектуальних методів; рекомендації щодо організації контролінгу в адаптивних управління внутріфірмовими бюджетами.
Орієнтована вартість: 50 тис. грн.
Рівень унікальності: 100%.
Замовники: підприємства середнього та крупного бізнесу, що мають систему внутрішньофірмового бюджетування.
Додаткова інформація: за темою проведені розвідувальні дослідження і отримані додатні результати.

Кафедра обліку і аудиту

Управління ресурсами промислового підприємства

Керівник: Москаленко О.В., к.е.н., доц., в.о. зав. кафедри обліку і аудиту.
Відповідальний виконавець: Шубіна С.В., к.е.н., доц., доцент кафедри обліку і аудиту.
Мета – розвиток теоретичних положень, наукове обґрунтування та розроблення методичних підходів до удосконалення процесу управління ресурсами промислового підприємства.
Призначення наукової продукції:
1. Розробка та впровадження методики калькулювання витрат, що сприятиме удосконаленню розрахунку собівартості продукції промислового підприємства.
2. Розробка та впровадження аналізу формування, розподілу й використання матеріальних та трудових ресурсів, що виступатиме напрямками зниження матеріаломісткості продукції, підвищення продуктивності праці.
3. Дослідження ефективності використання людських ресурсів промислового підприємства з позиції емоційного стану колективу, демократичних засад управління персоналом, програми розвитку професійної компетентності персоналу.
4. Розробка моделі управління людськими ресурсами промислового підприємства.
Практична цінність для потенційних замовників: модель управління людськими ресурсами промислового підприємства.
Орієнтована вартість: 15 тис. грн.
Рівень унікальності: 100%
Замовники: промислові підприємства.

Забезпечення надійності учасників кредитних відносин

Керівник: Москаленко О.В., к.е.н., доц., в.о. зав. кафедри обліку і аудиту.
Відповідальний виконавець: Мірошник О.Ю., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту.
Призначення наукової продукції: оцінка ризиків щодо позичальників, ідентифікація ознак неплатоспроможності позичальника, надання рекомендацій позичальникові щодо якісного покращення його кредитоспроможності.
Практична цінність для потенційних замовників: підвищення якості кредитних операцій.
Мета – розробка рекомендацій із забезпечення надійності учасників кредитних відносин підприємств і банків.
Орієнтована вартість: 100 тис.грн.
Рівень унікальності: 100%.
Замовники: підприємства та банки.

Кафедра економічної теорії

Аналіз особливостей економічної поведінки українських господарств на основних ринках національної економіки

Керівник: Шкодіна І.В., д.е.н., доц., в.о. зав. кафедри економічної теорії.
Відповідальний виконавець: Іващенко М.В., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії.
Мета – розкрити специфічні риси економічної поведінки домогосподарств та її мотивів на споживчому, фінансовому ринках і ринку праці в процесі інституційних трансформацій.
Призначення наукової продукції: розробка пропозицій щодо управління економічною поведінкою домогосподарств на різних ринках задля стимулювання вироблення ефективних рутин та подолання рентоорієнтаційних мотивів, що гальмують інституційні перетворення.
Практична цінність для потенційних замовників: методи подолання опору реформам, що гальмують інституціональні перетворення та викривляють їх зміст; методика створення дієвої мотивації для формування ефективної економічної поведінки.
Орієнтована вартість: 100 тис.грн.
Рівень унікальності: 100%.
Замовники: банки, кредитні спілки, різні фінансові інститути.