• Кафедра Соціально-гуманітарних дисциплін

ШВИДКА ОЛЕНА БОРИСІВНА

Завідувач кафедри, кандидат наук із соціальних комунікацій

Викладає дисципліни: «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

 1990 року закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання», 1991 року отримала другу вищу освіту у названому вище навчальному закладі за спеціальністю «Українська мова та література», 2003 року закінчила Харківську філію Української академії банківської справи, де отримала вищу освіту за спеціальністю «Банківська справа». У 2012 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата із соціальних комунікацій.

У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 1997 р.

Тема кандидатської дисертації: «Комунікаційне середовище: становлення та розвиток у добу інформаційного суспільства».

Напрямок наукових досліджень: комунікаційне середовище у добу інформаційного суспільства.

 Список наукових праць

Монографії

Кадрові аспекти підвищення конкурентоспроможності банку: монографія / О.М. Тридід, Н.В. Ізюмцева, М.І. Гойхман, О.Б. Швидка. – К.: УБС НБУ, 2014. – 134 с.

Статті

 1. Швидка О. Б. Еволюція комунікаційного середовища як чинник розвитку інформаційного суспільства / О. Б. Швидка // Вісн. Харк. держ. акад. культури. — Х., 2010. — Вип. 29. — C. 50–58. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=k05ywAYAAAAJ&citation_for_view=k05ywAYAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
 2. Швидка О. Б. Історіографія дослідження еволюції комунікаційного середовища інформаційного суспільства / О. Б. Швидка // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації : укр. наук. журн. — 2010. — № 3. — С. 170–176.
 3. Швидка О. Б. Розвиток і становлення методів дослідження еволюції комунікаційного середовища / О. Б. Швидка // Вісн. Харк. держ. акад. культури. — Х., 2011. — Вип. 32. — С. 108–116. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=k05ywAYAAAAJ&citation_for_view=k05ywAYAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
 4. Швидка О. Б. Комунікаційне середовище в теорії та практиці формування освітнього простору / О. Б. Швидка // Вісн. Харк. держ. акад. культури. — Х., 2012. — Вип. 35. — С. 56–65. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=k05ywAYAAAAJ&citation_for_view=k05ywAYAAAAJ:9yKSN-GCB0IC
 5. Швидка О. Б. Напрямки розвитку комунікаційного середовища доби інформаційного суспільства в Україні / О. Б. Швидка // Світ соціальних комунікацій : науковий журнал. — К., 2012. — Вип. 35. — С. 71–80.

 Статті у закордонних журналах

 1. Світлична В.В., Юрченко Л.І., Швидка О.Б. Творческая компетентность и современные требования к преподавателю Высшей школы / В.В. Світлична, Л.І. Юрченко, О.Б. Швидка // Весник Полесского державного университета. Серия грамадських и гуманитарных наук. – 2014. – № 2. – С.38-43.

 Інші публікації (у т.ч. тези доповідей) 

 1. ШвидкаО.Б. Вплив еволюції суспільної комунікації на формування політичної еліти України / О. Б. Швидка // Влада та суспільство під впливом закону «циркуляції еліт» : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. (ХХІІІ Харк. політолог. читання). — Х., 2010 — C. 54–56.
 2. Швидка О. Б. До визначення шляхів еволюції бібліотеки як складової інформаційно-комунікаційного розвитку суспільства / О. Б. Швидка // Библиотека ВУЗа на новом этапе развития социальных коммуникаций : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Днепропетровск, 22–23 апр. 2010 г.). — Днепропетровск, 2010. — C. 109–110.
 3. Швидка О. Б. Метатеоретичні засади в дослідженні еволюції соціальних комунікацій / О. Б. Швидка // Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 22–23 квіт. 2010 р. : у 2 ч. — Х., 2010. — Ч. 2. — C. 93.
 4. Швидка О. Б. До проблеми модернізації комунікаційного сере-довища в умовах інформаційного суспільства / О. Б. Швидка // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф., Харків, 18–19 листоп. 2010 р. — Х., 2010 — C. 216–218.
 5. Швидка О. Б. Системність комунікаційного середовища як основа формування єдиного комунікаційного простору сучасності / О. Б. Швидка // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф., Харків, 8–9 грудня 2011 р. — Х., 2011 — C. 184–186.
 6. Швидка О. Б. Феномен комунікаційного середовища як складова соціально-комунікаційної теорії / О. Б. Швидка // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф., Харків, 19–20  квітня 2012 р. — Х., 2012 — C. 244–245.

Ідентифікатори у науко метричних базах:

ID: 

ORCID – 0000-0002-7361-4551 (http://orcid.org/0000-0002-7361-4551)

Researcher – P-6125-2015 (http://www.researcherid.com/rid/P-6125-2015)

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=k05ywAYAAAAJ&hl=ru 

Загальна характеристика

Особливе місце в системі навчального процесу Харківського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» займає кафедра соціально-гуманітарних дисциплін, де об’єктом освітньо-виховної діяльності виступає людина у сфері її духовної, моральної, культурної і суспільної діяльності та мовної комунікації.

Метою соціально-гуманітарної складової професійної підготовки є формування у студентів таких ключових компетентностей, як соціально-особистісні, загальнокультурні, загальнонаукові, комунікативні. Вивчення дисциплін циклу сприяє соціальному досвіду, успадкуванню духовних надбань світової та вітчизняної культури, розвитку фізичної, художньо-естетичної, правової, трудової та екологічної культури

Ми прагнемо виховувати майбутніх фахівців, вільних від політичних упереджень та заангажованості, переконаних патріотів Батьківщини, послідовних прихильників європейського майбутнього нашої країни. Саме такі фахівці, маючи високі моральні якості, озброєні науковими знаннями, здатні діяти на благо України та її процвітання.

Історія кафедри починається з 2000 року, із моменту заснування на базі Харківського банківського коледжу Харківської філії Української академії банківської справи.

2016 року кафедра соціально-гуманітарних дисциплін була об’єднана з кафедрою іноземних мов та стала структурним підрозділом фінансово-економічного факультету.

Науково-педагогічний колектив кафедри складає 22 особи, з яких 2 професори, 10 доцентів, 10 старших викладачів.

Особливістю кафедри соціально-гуманітарних дисциплін є її багатопрофільність. На кафедрі викладаються культурологічні, філософські, соціолого-політологічні, психологічні, правознавчі, мовні (українська, англійська, німецька) дисципліни та фізичне виховання для всіх спеціальностей та форм навчання.

Щорічно кафедра організовує та проводить Сковородинівські читання, які об’єднують студентів та викладачів Інститутів ДВНЗ «Університет банківської справи».

При кафедрі працює соціально-психологічна служба Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота кафедри проводиться на основі використання інноваційних технологій та методів навчання. Викладачі кафедри активно використовують у  в освітньому процесі технології дистанційного навчання в оболонці Moodle.

У навчальному процесі кафедри запроваджена технологія «Європейське мовне портфоліо», розроблена Радою Європи з мовних питань, мета якої – стимулювати процес вивчення мов та здійснювати самооцінювання рівня володіння іноземною мовою. «Європейське мовне портфоліо» також є засобом для ефективного працевлаштування випускників інституту як в Україні, так і за кордоном.

 Одним із основних завдань кафедри є збереження здоров’я та покращення стану фізичного розвитку студентів, формування у студентської молоді здорового способу життя, розширення мережі спортивних гуртків та секцій, забезпечення професійно-прикладної спрямованості фізичного виховання. Викладачі здійснюють наукове дослідження динаміки фізичного розвитку студентів за роки навчання. З урахуванням результатів дослідження відбувається коригування процесу фізичного виховання в інституті.

При кафедрі проводяться  навчальні семінари-тренінги проф. Юрченко Л.І.:«Діагностика та тренування пам’яті», «Софістика, маніпулювання, НЛП. Прийоми, технології» та доц.Чистіліної Т.О. «Ораторське мистецтво».

Графік консультацій викладачів кафедри соціально-гуманітарних дисциплін у ІІ семестрі 2016-2017 н.р.

Викладач

День тижня, час

Швидка О.Б.

пн. 15:00 -16:00

Чхеайло А.А.

ср. 15:00 -16:00

Чернявська І. С.

ср. 15:00 -16:00

Черняк Л.І.

пн. 15:00 -16:00

Юрченко Л.І.

чт. 14:30- 15:30

Герасименко М.В.

вт. 15:00 -16:00

Топалова С.О.

чт. 15:00 -16:00

Чистіліна Т.О.

чт. 15:00 -16:00

Денчик І.С.

пт. 12:00 -13:00

Федоренко В.С.

пт. 12:00 -13:00

Шевченко В.І.

пн. 15:00 -16:00

Семенченко Т.О.

пт. 14:00 -15:00

Сердюкова О.І.

ср. 15:00 -16:00

Галич Р.В.

ср. 15:00 -16:00

Малихіна Я.А.

пт. 15:00 -16:00

Архипенко Л.М.

пн. 15:00 -16:00

Михайлюк Н.В.

пт. 15:00 -16:00

Росляк Т.С.

ср. 15:00 -16:00

Пасісниченко В.Л.

ср. 15:00 -16:00

Гутникова Т.Ю.

пн. 15:00 -16:00

Баласанян О.Д

пн. 17:00 -18:00

Дисципліни кафедри

Дисципліни кафедри бакалаврського рівня:

 1. Видатні українці в світі
 2. Господарське законодавство
 3. Ділова іноземна мова
 4. Ділова іноземна мова (фахова)
 5. Етика та естетика
 6. Екологія
 7. Історія української культури
 8. Іноземна мова
 9. Логіка
 10. Основи наукових досліджень
 11. Політологія
 12. Правознавство
 13. Професійна іноземна мова
 14. Професійна психологія
 15. Риторика
 16. Релігієзнавство
 17. Соціологія
 18. Трудове право
 19. Українська мова за професійним спрямуванням
 20. Українська мова (для іноземних студентів)
 21. Фізичне виховання
 22. Філософія

Дисципліни кафедри магістерського рівня:

 1. Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність
 2. Соціальна відповідальність

Склад

 • Юрченко Любов Іванівна

  Юрченко Любов Іванівна

  Професор кафедри, доктор філософських наук

  Викладає дисципліни: «Філософія», «Логіка», «Соціальна відповідальність», «Наукові комунікації та філософія наукової думки», «Методологія наукових досліджень», «Корпоративна конфліктологія», «Екологія».

   Закінчила хімічний факультет Харківського державного університету

  У 1987 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Фізична хімія»;

  у 2009 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю «Філософська антропологія, філософія культури»

  У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2000 р.

  Напрямок наукових досліджень: екологічна культура як чинник екологічної безпеки, екологічна соціальна відповідальність, логіка глобалізаційного дискурсу та міжнаціональні комунікації.

  За результатами досліджень опубліковано: 120 наукових праць, в тому числі 4 монографії, 2 підручники та 4 навчальні посібники з грифом МОН, 10 статей в закордонних виданнях.

   Список наукових праць

   Монографії

  1. Екологічна культура в контексті екологічної безпеки: Монографія / Л.І. Юрченко. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2008. – 296 с.
  2. Гуманітарна складова вищої економічної освіти у вимірах ХХІ століття: [монографія] / кол. авторів [Юрченко Л.І.] . – К.: УБС НБУ, 2013. – С. 294-329.
  3. Моральний вимір економіки: соціальна відповідальність бізнесу та економічна ефективність: колективна монографія / кол. авторів [Юрченко Л.І.], за ред..Г.Ф.Хоружого. – К.: УБС НБУ, 2009. – 255 с.
  4. Современное состояние и проблемы развития бизнеса / кол. авторів [Юрченко Л.І.], за ред. Т.С.Смовженко– К.: УБС НБУ, 2014. – 306 с.

  Підручники:

  1. Екологічна безпека та охорона навколишнього середовища: Підручник / В.Є.Барановська, В.А.Боков, Л.І.Юрченко і ін.. / За ред.. О.І.Бондаря, Г.І.Рудька. – К.: Вид-во ПП «ЕКМО», 2004. – 423 с.
  2. Фінанси курс для банкірів: підручник. – кол. авторів [Юрченко Л.І.]; за ред. О.М.Тридіда, О.Б. Жихор . – К: УБС НБУ, 2012. – 507 с.

  Навчальні посібники

  1. Юрченко Л.І. Екологія. Навчальний посібник.- К.: Видавничий дім «Професіонал», Центр учбової літератури, 2009. -304 с.
  2. Юрченко Л.І. Технології в системі економічних та соціально-екологічних змін: Навчальний посібник. – К.:ВД «Професіонал», 2004. – 176 с.
  3. Методологія наукових досліджень у схемах, таблицях, прикладах: навч.посібник / авт.кол.[Юрченко Л.І.] за ред. Г.М.Азаренкової. – К.: УБС НБУ, 2014. – 223 с.
  4. Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності. Навч.посібник / авт.кол.[Юрченко Л.І.] за ред. Т.С. Смовженко, З.Е.Скринник. – К.: УБС НБУ, 2015. – 609 с.

  Статті у закордонних журналах

  1. Юрченко Л. Екологічна етика господарської природоперетворюючої діяльності. Etyka a ekonomia / Redakcja: Tadeusz Guz, Pawel Marzec. – Tomaszow Lubelski – Lublin, 2010. – С. 111 – 119.
  2. Юрченко Л.І. Взаємообумовленості та перспективи розвитку етнічної і екологічної культури. UKRAINICA V. Soucasna ukrajinistika. Problemy jazyka, literatury a kulturu. Sbornik. Olomouc 2012. – S. 217-221.

        3.Yurchenko L. Retrospective ecological culture in the Slavic art and literature / Еpoka a literatura i język w słowiańszczyźnie wschodniej, s. 11 – 19 (Uniwersytet Zielonogorski, Zielona Góra 2013)

  1. Юрченко Л.І.The XIV International Academic Congress «Fundamental and Applied Studies in the Modern World», Ecothechnology at aspect of culture of uses natural resourses / Oxford, International Agency for the Development of Culture, Education and Science, 23-25 Мay 2015.
  2. Юрченко Л.І. Экологическая этика в контексте толерантности экологической культуры / Креативность в пространстве традиции и инновации. – Санкт-Петербург: ЭЙДОС, 2010. – С.317 – 325.
  3. Юрченко Л.І. Логика глобализационного дискурса в условиях экономико-экологического кризиса. Rossica Olomucensia L. XXI Olomoucke dny Rusistu. Sbornik prispevku z mezinarodni konference. Olomouc 2011. S. 331- 335.
  4. Юрченко Л.І. Соціальна відповідальність і слов’янська культура в літературному контексті // Studia wschodnioslowianskie: literatura I jezyk, Uniwersytet Zielonogorski, Zielona Gora, 2014, S. 211 – 221.Польща
  5. Принципи соціальної екологічної відповідальності: міжнародний досвід застосування // Современные достижения в науке и образовании. Сборник трудов ІХ Международной научной конференции. 22-29 сентября 2014 г. Нетания, Израиль. – С.85 – 88.
  6. Экологические ценности в структуре экологической культуры //10-ая мeждународная конфeрeнция Ценности в литературе и в искусстве II. 2-4-ого сентября 2014, г. Брно, Чeшская Рeспублика

  10.Соціальна відповідальність господарювання в контексті української культури // UKRAINICA VІІ. Soucasna ukrajinistika. Problemy jazyka, literatury a kulturu. Sbornik. Olomouc 2014. – S. 243-245.

    Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

  Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=C5UXJOXFl=ru

   

  Детальніше
 • Малихіна Яна Анатоліївна

  Малихіна Яна Анатоліївна

  Кандидат юридичних наук, доктор педагогічних наук

  Викладає дисципліни: «Господарське законодавство», «Методологія наукових досліджень:Інтелектуальна власність», «Господарське право», «Організація захисту інтелектуальної власності суб’єктів господарювання», «Фінансове право»

   Закінчила історичний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна та Національну юридичну академію ім. Я. Мудрого.

  У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Вчене звання доцента отримано у 2012 році.

  У 2015 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

  У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2009 р.

  Тема кандидатської дисертації: «Юридичні гарантії реалізації права на працю особами віком до 18 років».

  Тема докторської дисертації: «Теоретичні і методичні засади управління взаємодією вищого навчального закладу із зовнішнім середовищем».

  Напрямки наукових досліджень: сучасні способи захисту прав інтелектуальної власності, теоретико-методологічні засади управління освітою.

  За результатами досліджень опубліковано: 55 наукових праць, в тому числі 2 монографії, навчальний посібник, підручник, 5 статей у міжнародних виданнях.

  Приймає участь у складі журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Інтелектуальна власність» та здійснює наукове керівництво студентських робіт у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (результат – диплом ІІІ ступеня) та Всеукраїнському конкурсі «Новітній інтелект України».

   Список наукових праць

  Монографії

  1. Малихіна Я. А. Теоретико-методологічні засади управління взаємодією вищого навчального закладу із зовнішнім середовищем : монографія / Я. А. Малихіна. – Х. : ФОП Шейніна О.В., 2013. – 420 с.
  2. Современное состояние и проблемы развития бизнеса: монографія /авт.кол.; под ред.. д-ра экон. наук А.Я. Кузнецовой. – К.: УБД НБУ, 2014. – 306с.

   Підручники

  1. Фінанси: курс для банкірів. Підручник / За ред. Тридіда О.М., Жихор О.Б. – К.: УБС НБУ, 2012. – 600 с.

   Навчальні посібники

  1. Методологія наукових досліджень у схемах, таблицях, прикладах: навч.посібник / авт. кол.; за ред.. д-ра екон. наук, проф.Г.М.Азаренкової. – К.: УБС НБУ, 2014. – 223с.

   Статті

  1. Підстави для класифікації юридичних гарантій у трудовому праві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2003. – № 21. Ч. 2. – С. 143–146.
  2. Малихіна Я.А. Особи віком до 18 років як важлива складова трудових ресурсів країни // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 3(46)– С. 219–225.
  3. Малихіна Я.А. Питання юридичних гарантій при укладанні трудового договору з особами віком до 18-ти років в проекті Трудового кодексу. // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. / Керівник авт. Кол. С.В. Ківалов; відп. За вип. О.В. Козаченко. − Миколаїв: Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г.В., − Вип. 38. − С. 180 − 188.
  4. Малихіна Я.А. Юридичні гарантії прав і свобод людини та громадянина// Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. − Харків: Серія «Право» − № 945− – С. 77-81.
  5. Малихіна Я.А. Трудові правовідносини з особами віком до 18 років: особливості зміни та припинення // Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць № 22. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2011.– С. 401-409.
  6. Малихіна Я.А.Защита прав интелектуальной собственности: постановка проблемы // Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць №27.-Луганськ, СПД Рєзніков В.С., 2013.-С.368-377.
  7. Малыхина Я. А. Современные проблемы педагогики в сфере защиты прав интеллектуальной собственности / Я. А. Малыхина // Современный научный вестник. Научно-теоретический и практический журнал. – Белгород, 2013. – №28 (167) 2013. Серия : Педагогические науки. Физическая культура и спорт. – С. 41-46.
  8. Малыхина Я. А. Управление взаимодействием вузов с внешней средой / Я. А. Малыхина // Оралдың ғылым жаршысы: научно-теоретический и практический журнал. – Серия № 5(84) 2014. – Казахстан, 2014. – С. 74-79.
  9. Малыхина Я. А. Теоретический анализ основ управления взаимодействием вузов с внешней средой / Я. А. Малыхина // Современный научный вестник: научно-теоретический и практический журнал. – Сер. Педагогические науки, филологические науки. – №2 (198) 2014. – Белгород, 2014. – С. 34-39
  10. Малихіна Я. А. Вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність ВНЗ / Я. А. Малихіна // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. – Зб. Статей : Ялта : РВВКГУ, 2013. Вип. 39. – Ч. 3. – С. 221-228.
  11. Малихіна Я. А. Підвищенні якості вищої професійної освіти / Я. А. Малихіна // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Педагогічні науки / Головний редактор Локарєва Г.В. – №2 (20), 2013. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – С. 95-99
  12. Малихіна Я. А. Стратегічне управління взаємодією ВНЗ із зовнішнім середовищем / Я. А. Малихіна // Вісник Черкаського університету : зб. наук. праць. – Сер. Педагогічні науки. – №36 (289). 2013. – Черкаси : Черкаський національний університет, 2013. – С. 108-113
  13. Малихіна Я. А. Принципи та функції управління взаємодією ВНЗ із зовнішнім середовищем / Я. А. Малихіна // Обрії: науково-педагогічний журнал. – Вип. №2 (37) / 2013. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 56-58
  14. Малихіна Я. А. Аналіз впливу складових зовнішнього середовища на управління діяльністю ВНЗ / Я. А. Малихіна // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць. Педагогічні науки / Головний редактор Локарєва Г.В. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – № 3(21), 2013. – С. 130-136
  15. Малихіна Я. А. Аналіз підходів до визначення впливу складових зовнішнього середовища на ВНЗ / Я. А. Малихіна // Наукові записки : зб. наук. праць. – Серія : Педагогічні науки. – Вип. 132. – Кіровоград : РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2014. – С. 22-25
  16. Малихіна Я. А. Особливості ВНЗ як відкритої освітньої системи / Я. А. Малихіна // Наукові записки кафедри педагогіки : зб. наук. праць. – Вип. ХХХV. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 107-116
  17. Малихіна Я. А. Система моніторингу як складова підвищення ефективності управління взаємодією ВНЗ із зовнішнім середовищем / Я. А. Малихіна // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. статей. – Сер. : Педагогіка і психологія. – Вип. 45. – Ч. 2. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – С. 199-205
  18. Малихіна Я. А. Особливості навчально-виробничої практики при роботі зі студентами віком до 18 років / Я. А. Малихіна // Наукові записки : зб. наук. праць. – Сер. Психолого-педагогічні науки. – №2. – Ніжин : Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2013. – С. 86-89
  19. Малихіна Я. А. Урахування характеристик зовнішнього середовища – запорука внутрішньої стабільності ВНЗ / Я. А. Малихіна // Проблеми сучасної педагогічної освіти: зб. статей. – Сер. : Педагогіка і психологія. – Вип. 42. – Ч. 1. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – С. 162-167
  20. Малихіна Я. А. Теоретичні основи стратегічного управління ВНЗ / Я. А. Малихіна // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Вип. LXVII. – Слов’янськ : ДДПУ, 2014. – С.71-78
  21. Малихіна Я. А.Уплив внутрішніх та зовнішніх факторів на оцінювання ефективності управління взаємодією ВНЗ із зовнішнім середовищем / Я. А. Малихіна //Проблеми сучасної педагогічної освіти: зб. статей. – Сер. : Педагогіка і психологія. – Вип. 45. – Ч. 4. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – С. 178-183
  22. Малихіна Я. А.Конкурентоспромож-ність як показник зовнішньої ефективності діяльності ВНЗ / Я. А. Малихіна //Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: зб. наук. праць Херсонського національного технічного університету. – Вип. 1 (10). – Херсон : Грінь Д.С., 2014. – С. 104-109
  23. Малихіна Я. А. Закономірності управління взаємодією ВНЗ із зовнішнім середовищем / Я. А. Малихіна // Обрії : науково-педагогічний журнал. – Вип. №1 (38) / 2014. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 40-42
  24. Малихіна Я. А. Аналіз моделі системи управління взаємодією ВНЗ із зовнішнім середовищем/ Я. А. Малихіна // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал. – Вип. №3 2014 (77). – Харків, 2014. – С. 16-20
  25. Малихіна Я. А. Аналіз теоретичних аспектів оцінювання управління взаємодією ВНЗ із зовнішнім середовищем/ Я. А. Малихіна //Вісник Черкаського університету : зб. наук.праць. – Сер. Педагогічні науки. – №25 (318). 2014. – Черкаси : Черкаський національний університет, 2014. – С. 105-110
  26. Малыхина Я. А. Проблеми формування активності навчально-пізнавальної діяльності студентів [Електронний ресурс] / Я. А. Малихіна // Сертифікат на публікацію матеріалу на сайті http://umo.edu.ua/. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/katalog/793-elektronne-naukove-fahove-vydannja-qteorija-ta-metodyka-upravlinnja-osvitojuq-vypusk-10-2013
  27. Малихіна Я. А. Управління взаємодією вищого навчального закладу із зовнішнім середовищем [Електронний ресурс] / Я. А. Малихіна // Сертифікат на публікацію матеріалу на сайті http://umo.edu.ua/. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/katalog/933-elektronic-journal-the–theory-and-methods-of-educational-managment-edition-13-2013
  28. Малихіна Я. А. Обґрунтування підходів щодо вирішення проблем взаємодії управління ВНЗ із зовнішнім середовищем [Електронний ресурс] / Я. А. Малихіна // Сертифікат на публікацію матеріалу на сайті http://umo.edu.ua/. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/katalog/950-elektronic-journal-the–theory-and-methods-of-educational-managment-edition-1-14-2014
  29. Малихіна Я.А., Костюченко О.Є. Санаційний банк в Україні: проблеми правового регулювання// Форум права. – 2011. – № 4. – С. 410-415 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11koeppr.pdf .

   Статті у закордонних журналах

  1. Malyhina Y.The analysis of theoretical and methodological foundations of relationship of universities’ management with the environment / Malyhina // Nauka i Studia. – Pedagogiczne Nauki Muzyka i Życie Fizyczna Kultura i Sport. – 12 (122) 2014. – Przemyśl, 2014. – P. 41-48

   Інші публікації (у т.ч. тези доповідей)

  1. Малихіна Я.А. Взаємодія університетів з довкіллям // Круглий стіл «Університетська освіта: європейський досвід та вітчизняна практика». – Вроцлавський економічний університет. – Вроцлав, Польща. жовтень 2013 р.
  2. Малихіна Я. А. Якість управлінської діяльності як складова ефективного функціонування ВНЗ / Я. А. Малихіна // Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції [«Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні»], (25-26 липня 2014р.) / ГО «Львівська педагогічна спільнота». – Львів, 2014р. – С. 108-110
  3. Малихіна Я. А. Зовнішнє середовищє та його вплив на розвиток ВНЗ / Я. А. Малихіна // Матеріали XV міжнар. наук.-практ. конференції [«Освіта і доля нації»], (26-27 вересня, 2014р.) / М-во освіти і науки України, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Ін-тут вищої освіти НАПН України, Харківська єпархія. – Харків : ХНПУ, 2014р. С. 12
  4. Малихіна Я. А.Діяльність вищого навчального закладу в умовах взаємодії із зовнішнім середовищем / Я. А. Малихіна // Materials of the X Internationals cientificand practical conference, «Prospectsofworldscience», – 2014. Volume 5. Pedagogical sciences. Physical culture and sport. Sheffield. Science and education LTD, 2014. – P. 42-44
  5. Малихіна Я. А. Теоретико-методологічні аспекти моделі системи управління взаємодією ВНЗ із зовнішнім середовищем/ Я. А. Малихіна //Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення навчального процесу : XI Всеукр. наук.-метод. конф., 26 вересня 2014р. [тези] / редкол.: О.І. Черевко [та ін.]. – Х. : ХДУХТ, 2014. – С. 384-386.
  6. Малихіна Я. А. Аналіз впливу зовнішнього середовища на діяльність ВНЗ / Я. А. Малихіна // Матеріали XIV міжнар. наук.-практ. конференції [«Освіта і доля нації»], (11-12 жовтня, 2013р.) / М-во освіти і науки України, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Ін-тут вищої освіти НАПН України, Харківська єпархія. – Харків : ХНПУ, 2013р. С. 15
  7. Малихіна Я. А. Аналіз моделей управління в пeдaгoгiчнiй освіти / Я. А. Малихіна // Materiály IX Mezinárodní vĕdecko-praktická conference [«Přední vĕdecké novinky – 2013»], (27 srpna-05září, 2013 roku). – Díl 5 Pedagogika/ – Praha, 2013r. P. 81-83
  8. Малихіна Я. А. Теоретико-методологічні засади управління взаємодією ВНЗ із зовнішнім середовищем / Я. А. Малихіна // Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції [«Психологічні та педагогічні науки у XXI столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень»], (9 травня, 2014р.) / Громадська організація «Київська наукова організація педагогіки та психології». – Київ, 2014р. – С. 90-92
  9. Малихіна Я. А. Аналіз системи управління взаємодією ВНЗ із зовнішнім середовищем / Я. А. Малихіна // Збірник статей учасників сьомої Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Інноваційний потенціал світової науки – XXI сторіччя»], (20-25 травня, 2014р.) / Південноукраїнський гуманітарний альянс, Громадське об’єднання «Громадянська дія». – Запоріжжя, 2014р. – С. 63-64
  10. Малихіна Я. А. Конкурентоспроможність ВНЗ як показник ефективності його зовнішньої діяльності / Я.А. Малихіна // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції [«Дев’яті педагогічні читання пам’яті М.М. Дарманського : соціально-педагогічні основи розвитку освіти в регіоні»], (9 квітня, 2014р.) / Мін-во освіти і науки України, Хмельницька обл. держ. адміністрація, Хмельницька обл. рада, Департамент освіти і науки Хмельницікої обл. держ. адміністрації, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2014р. – С. 77-80
  11. Стан та гарантії зайнятості осіб до 18 років в умовах ринкової економіки// Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової економіки. Матеріали науково-практичної конференції – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – С. 71–74.
  12. Проблеми професійної підготовки неповнолітніх в умовах ринкової економіки//Кодифікація трудового законодавства України: стан та перспективи. Матеріали науково-практичної конференції. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – С. 311–316.
  13. Сучасні проблеми зайнятості молоді та напрямки їх вирішення Форми соціально–правового захисту працівників у службово–трудових відносинах. // Матеріали науково-практичної конференції. – Х.: Українська асоціація фахівців трудового права, 2005. – С. 239–242
  14. Напрямки вдосконалення правового регулювання праці неповнолітніх Трудове право України в контексті європейської інтеграції// Матеріали науково-практичної конференції – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2006. – С. 316–321

  Детальніше
 • Чхеайло Анна Андріївна

  Чхеайло Анна Андріївна

  доцент кафедри, кандидат філософських наук, заступник декану.

  Викладає дисципліни, у тому числі й англійською мовою: «Логіка», «Основи наукових досліджень», «Психологія підприємницької діяльності», «Професійна психологія»

  Закінчила філософський факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. У 2012 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

  У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2010 р.

  Тема кандидатської дисертації: «Феномен виживання: соціально-філософський аналіз».

  Напрямок наукових досліджень: феномен виживання як соціально-філософська проблема, концепція сталого розвитку, етика відповідальності.

  За результатами досліджень опубліковано: 20 наукових праць, в тому числі 1 монографія, 1 навчальний посібників, 9 статей, з низ 2 у міжнародних виданнях, 9 публікацій в інших виданнях.

  Список наукових праць

  Монографії

  1. Чхеайло А.А. Сталий розвиток як ілюзія виживання глобалізованого суспільства/ А.А. Чхеайло // Людина і соціум у глобалізованому світі:монографія/ за ред. проф. Чаплигіна О.К. – Х.:ХНАДУ,2012. – С.70-80.

   Навчальні посібники

  1. Чхеайло А.А. Психологія підприємницької діяльності: практикум. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2013. – 67 с. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/177/1/Cheajlo.pdf 

  Статті 

  1. Чхеайло А.А. Соціально-філософський зміст категорії «виживання» в інформаційному суспільстві / А.А. Чхеайло // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2010. – Вип. 40. – С. 123-132.
  2. Чхеайло А.А. Методологія глобалістики як методологічна засада дослідження феномену виживання в суспільстві / А.А. Чхеайло // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2010. – Вип. 42. – С. 34-42. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpgvzdia_2010_42_6.pdf
  3. Чхеайло А.А. Виживання як філософська категорія / А.А. Чхеайло // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Філософія. Філософські перипетії. – Х.: 2010. – № 917. – С. 76-81. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=evjMApwAAAAJ&citation_for_view=evjMApwAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
  4. Чхеайло А.А. Потенціал виживання людини в умовах песимістичних перспектив / А.А. Чхеайло //Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». – Дніпропетровськ: ДНУ ім. Олеся Гончара, 2012. – № 1 (81). – С. 58-62. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=evjMApwAAAAJ&citation_for_view=evjMApwAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
  5. Чхеайло А.А. Сталий розвиток як ілюзія виживання суспільства/ А.А. Чхеайло // Вісник Національного університету “Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія/ редкол.: Гетьман та ін. – Х.: Право, 2012. №2 (12). – С.66-74. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=evjMApwAAAAJ&citation_for_view=evjMApwAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
  6. Чхеайло І.І. Чхеайло А.А Філософія про динаміку міфотворчості / І.І.Чхеайло, А.А.Чхеайло // НАША СКОВОРОДІАНА:   Збірка праць . –     Харків: ХНАДУ, 2015. – С.92-99.
  7. Чхеайло І.І. Чхеайло А.А. Інформаційна етика як моральна регуляція сучасного суспільства /І.І.Чхеайло, А.А. Чхеайло // Вісник Національного університету “Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія/ редкол.: Гетьман та ін. – Х.: Право, 2015. №3 (26). – С.30-40.

  Статті у закордонних журналах: 

  1. Chkheailo А. Survival of human as a high priority requirement in the pessimictic reality (in eng.) / А. Chkheailo // International Collection of Scientific Proceedings «European Cooperation», 1(1). – 2015. – 1(1). С.136-144.
  2. Мельниченко О.В., Чхеайло А.А. Психологічні бар’єри у використанні електронних грошей / О.В.Мельниченко, А.А.Чхеайло// International Collection of Scientific Proceedings «European Cooperation», 3(3). – 2015. – 3(3). С.96-10

  Інші публікації (у т.ч. тези доповідей) 

  1. Чхеайло А.А. Медичні міфи як досвід виживання «хворого суспільства» / А.А. Чхеайло // Гендер. Екологія. Здоров’я. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 жовтня 2008 р.): Зб. наук. праць. – Харків, Екограф, 2008. – С. 220-221.
  2. Чхеайло А.А. Соціальна міфотворчість у контексті перспектив виживання / А.А. Чхеайло // Міжнародна науково конференція студентів та аспірантів «VI Харківські студентські філософські читання», 2-3 квітня 2009 р.: матеріали конференції. – Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – С. 24-26.
  3. Чхеайло А.А. Біоетика як стратегія виживання людства / А.А. Чхеайло // Філософія і медицина: історія та сучасність. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річному ювілею кафедри філософії, соціології та медичної соціології (23 жовтня 2009 р.): Зб. наук. праць. – Харків, ХНМУ, 2009. – С. 105-106.
  4. Чхеайло А.А. Проблема виживання в інформаційному суспільстві / А.А. Чхеайло // Міжнародна науково конференція студентів та аспірантів «VII Харківські студентські філософські читання», 15-16 квітня 2010 р.: матеріали конференції. – Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – С. 182-183.
  5. Чхеайло А.А. Стратегия устойчивого развития как перспектива выживания человечества / А.А. Чхеайло // Образования и наука для устойчивого развития. Международная научно-практическая конференция и научная школа молодых ученых и студентов, 1-3 ноября 2010 г.: материалы конференции. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2010. – Ч.3. – С. 120-123.
  6. Чхеайло А.А. Поняття «ілюзія» та «надія» в концепції сталого розвитку / А.А. Чхеайло // «Дні науки філософського факультету – 2011». Між. наук. конф., 20-21 квітня 2011 р.: матеріали доповідей та виступів / редкол.: А.Є. Конверський та ін. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – Ч.4. – С. 135-136.
  7. Чхеайло А.А.Мотивация качественного обучения у студентов в контексте реализации проекта общества устойчивого развития/ А.А. Чхеайло // Управление качеством в современном вузе. Труды ХI международной научно-методической конференции «Управление качеством в современном вузе (30 октября 2013 года), Спб: Издательство МБИ,2013. – С.40-43.
  8. Чхеайло А.А. Чинники впливу на якість підготовки спеціалістів з економіки у ВНЗ / А.А. Чхеайло // Матеріали ІІ науково-методичної конференції «Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва» (Харків, 25 квітня 2013 р.). – Харків, ХНАДУ, 2013. – С.123-126.
  9. Чхеайло І.І. Чхеайло А.А Сталий розвиток у гендерному аспекті / І.І.Чхеайло, А.А.Чхеайло // Матеріали ІV Міжнародної конференції, присвяченої 210-річчю Харківського національного медичного університету (Харків, 21-22 квітня 2015 р.). – Харків: ХНМУ, 2015. – С.115 – 116.

   Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID: 

  ORCID – 0000-0002-4806-3065 (http://orcid.org/0000-0002-4806-3065)

  Researcher – P-6087-2015 (http://www.researcherid.com/rid/P-6087-2015)

  Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=evjMApwAAAAJ&hl=ru 

  Детальніше
 • Топалова Світлана Олександрівна

  Топалова Світлана Олександрівна

  Доцент кафедри, кандидат політичних наук, доцент.

  Викладає дисципліни: «Політологія», «Видатні українці в світі», «Соціологія», «Соціальна відповідальність»

   Закінчила економічний факультет Харківського державного університету

  У 2004 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук.

  У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 1997 р.

  Тема кандидатської дисертації: «Політичні партії як суб’єкти державної влади: компаративістський аналіз».

  Напрямок наукових досліджень: роль політичного міфу у житті сучасного суспільства, політична освіта та громадянське виховання молоді.

  За результатами досліджень опубліковано: 20 наукових праць, в тому числі 1 монографія, 3 навчальний посібники, 30 статей, з них 1 у міжнародних виданнях.

   Список наукових праць

   Монографії

  1. Топалова С.О. Соціально-політична складова вищої освіти як базова передумова ефективного вирішення головної проблеми сучасної демократії. Розділ 3. Гуманітарна складова вищої економічної освіти у вимірах ХХІ століття: монографія / кол.авторів; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.М. Тридіда. – К.: УБС НБУ, 2013. – 323 с.

  Навчальні посібники 

  1. Сучасний виборчий PR: Навч. Посібник / В. Лісничий, В. Грищенко, В. Іванов, М. Кінах, О. Радченко, М. Тітов, С.Топалова. – Сєвєродонецьк: Вид. дім “Еврика”, 2001.- 480 с.
  2. Сучасний виборчий PR: Навч. Посібник 2-ге видання, перероблене та доповнене / В. Лісничий, В. Грищенко, В. Іванов, М. Кінах, О. Радченко, М. Тітов, С.Топалова. – Київ:   Видавничий дім “Професіонал”, 2004. – 384 с.
  3. Політичні партії як суб’єкт формування політико-управлінської еліти в умовах політичної модернізації / колектив авторів, за ред. Е.А.Афоніна. – Київ: Парламентське видавництво, 2008, Розділ І, Розділ ІІ. – С. 7-123.

   

  Статті

  1. Топалова С.О. Історичні чинники впливу на політичну культуру сучасного українського суспільства / С.О. Топалова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: “Питання політології”. – Харків, 2010. – № 912. – С.158-164.
  2. Топалова С.О. Маніпулювання свідомістю як технологія впровадження політичних міфів / С.О. Топалова // Вісник Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Харків, 2011. – №7\2011. – С. 164-172.
  3. Топалова С.О. Психологічні, ідеологічні та історичні чинники міфологізації суспільної свідомості / С.О. Топалова // Вісник Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Харків, 2011. – №8. – С.157-165.
  4. Топалова С.О. Громадянин як головний парадокс демократії / С.О. Топалова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: “Питання політології”. – Харків, 2011. – № 949. – С.65-70.
  5. Топалова С.О. Про передумови ефективності конституційного процесу. Конституційний процес в Україні: моделі, алгоритми та перспективи / С.О. Топалова // Матеріали засідання “круглого столу” 19 листопада 2010 р. – С. 37-42.
  6. Топалова С.О. Міфологія архаїчна та сучасна політична: спадкоємність сюжетів і персонажів / С.О. Топалова // Вісник Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Харків, 2011. – № 10. – С.144-152.
  7. Топалова С.О. Політичний фетишизм як атрибут сучасного політичного процесу / С.О. Топалова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: “Питання політології”. – Харків, 2011. – № 984 С.38-44.
  8. Топалова С.О. Гуманітарна освіта як головний засіб формування громадянської культури студентської молоді / С.О. Топалова // Вісник Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Харків, 2012. – №1 (11). – С.242-250.
  9. Топалова С.О. Симуляція як головна характеристика виборчого процесу в сучасній Україні / С.О. Топалова // Вісник Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого №2 Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. (12)\2012 С. 218-226.
  10. Топалова С.О. Політична система України — гіперпростір, політичні інститути — симулякри / С.О. Топалова // Вісник національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: “Питання політології”. – Харків, 2012. – № 1007. – С. 88-93.
  11. Топалова С.О. Логічне, раціональне та істинне в міфі / С.О. Топалова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: “Питання політології”. – Харків, 2012. – № 1031. – С. 30-37.
  12. Топалова С.О. Від архаїчного міфу до симулякру: протиріччя на основі спільності / С.О. Топалова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: “Питання політології”. – Харків, 2013. – № 1060. – С. 35-41.
  13. Топалова С.О. Правляча еліта в Японії: вплив національних традицій та демократичних інновацій / С.О. Топалова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: “Питання політології”. – Харків, 2013. – № 1073. – С. 108-113.
  14. Топалова С.О. Давня японська міфологія як основа менталітету нації та політичної системи / С.О. Топалова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна Серія: “Питання політології”. – Харків, 2014. – № 1091. – С. 98-104.
  15. Топалова С.О. Конструктивний політичний міф як засіб протидії симуляції / С.О. Топалова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна Серія: “Питання політології”. – Харків, 2014. – №1111. – С. 106-111.
  16. Топалова С.О. «Русский мир» як системний політичний міф сучасної Росії / С.О. Топалова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна Серія: “Питання політології”. – Харків, 2014. – № 1132.– С. 134-139.

  http://periodicals.karazin.ua/politology

  Статті у закордонних журналах:

  1. Топалова С.О. «Русский мир» та радянський комуністичний міф: нова форма при незмінності змісту / С.О. Топалова // “Evropský politický a právní diskurz” (“Європейський політико-правовий дискурс”). – Svazek – 2015. – С. 114-120.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID: 

  ORCID – 0000-0002-6854-9222 (http://orcid.org/0000-0002-6854-9222)

  Researcher –  P-6137-2015 (http://www.researcherid.com/rid/P-6137-2015)

  Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&btnA=1&user=MATqYQMAAAAJ 

  Детальніше
 • Чистіліна Тетяна Олександрівна

  Чистіліна Тетяна Олександрівна

  Доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент

   Викладає дисципліни: «Історія української культури», «Філософія», «Релігієзнавство», «Риторика», «Етика та естетика», «Історія України».

   У 1999 р. закінчила Харківський державний університет за спеціальністю «Історія».      

  Кандидат філософських наук з 2008 р. Доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін з 2014р.

  Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.18 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії.

  Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації – 8 років, у тому числі у Харківському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) – 8 років.

  Сфера наукових інтересів – комунікативна практична філософія, етика та економіка, соціальний суб’єкт у вимірах фінансової цивілізації, соціальна відповідальність бізнесу.

  Є автором понад 30 наукових праць та численних методичних розробок. Зокрема, є співавтором 4 колективних монографій, автором 12 наукових статей у фахових виданнях та 1 навчального посібника з грифом МОН України.

   Список наукових праць:

   Монографії

  1. Чистіліна Т.О. Соціальна відповідальність бізнесу як спосіб суб’єктивації та комунікативна стратегія // Моральний вимір економіки: соціальна відповідальність бізнесу та економічна ефективність: монографія / За заг. ред. д-ра філос. наук, проф. Г.Ф. Хоружого. – К.: УБС НБУ, 2009. – 255 с. – С. 120-139.
  2. Чистіліна Т.О. Соціальний суб’єкт в українському економічному контексті: проблема ідентифікації // Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації: Монографія / кол. авторів; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко, д-ра філос. наук, проф. З.Е. Скринник. – К.: УБС НБУ, 2010. – 463 с. – С. 411-418.
  3. Чистіліна Т.О. Homo creator як суб’єкт соціальних змін / Людина і соціум у глобалізованому світі: [монографія] / за ред. проф. Чаплигіна О.К. – Х.: ХНАДУ, 2012. – С. 38-59.
  4. Чистіліна Т.О. Етико-естетичний модус буття сучасного студента // Гуманітарна складова вищої економічної освіти у вимірах XXI століття: монографія / кол. авторів; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Тридіда. – К.: УБС НБУ, 2013. – С. 249-279. Режим доступу: http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/247

   Підручники та навчальні посібники

  1. Чистіліна Т.О. Етика та естетика [текст] : навч. посіб. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 304 с. (Гриф МОН України від 04.11.13 р., лист № 1/11-16813). Режим доступу: http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/273

  Публікації у наукових фахових виданнях

  1. Чистіліна Т.О. Гегель про становлення суб‘єкта як процес індивідуалізації // Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія. – Харків: ХУПС, 2005. – Вип. 2(23). – С. 101-109.
  2. Чистіліна Т.О. Суб‘єкт в історії: античний варіант // Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія. – Харків: ХУПС, 2005. – Вип. 3(24). – С.148-156.
  3. Чистіліна Т.О. Суб‘єкт у філософії епохи Модерну: вихідні визначення // Наукові записки Харківського військового університету. Соціальна філософія, психологія. – Х.: ХВУ, 2004. – Вип. 3(21). – С. 128-134.
  4. Чистіліна Т.О. Християнська духовність – підстава суб‘єктивності епохи середніх віків // Філософські перипетії. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: філософія. №706’2005. – Харків, 2005. – С. 119-125.
  5. Чистіліна Т.О. “Вислизаючий суб’єкт” як головний соціальний актор сучасності // Філософські перипетії. Вісник Харківського національного університету ім.. В.Н. Каразіна. Серія: філософія. №734‘2006. – Харків, 2006. – С. 99-105.
  6. Чистіліна Т.О. Трансформації індивідуальних морально-етичних орієнтирів у вимірах нової духовності // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії». – Харків, 2012. – № 1039’2012. – Вип. 47. – С. 95-103.

  Режим доступу: http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/230

  1. Чистіліна Т.О. Споживацтво в умовах соціально-економічної кризи: філософське осмислення / Гуманітарний часопис: Збірник наукових праць. – Харків: ХАІ, 2013. – № 1. – С. 45-53. Режим доступу: https://scholar.google.com.ua/scholar?as_q=&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0+%D0%A2.%D0%9E.&as_publication=&as_ylo=&as_yhi=&btnG=&hl=ru&as_sdt=0%2C5
  2. Світлична В.В., Чистіліна Т.О. Освітній простір в умовах глобалізації: парадигмальний плюралізм і перспективи інтеграції // Гуманітарний часопис: Збірник наукових праць. – Харків: ХАІ, 2013. – № 2. – С. 83-92.
  3. Чистіліна Т.О. Наратив як засіб формування довіри до економічних суб’єктів та інститутів // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – № 1 (16). – Київ, 2013. – С. 71-76.
  4. Чистіліна Т.О. Етична обумовленість економічної діяльності: філософські теорії та їх практичні перспективи в українському соціокультурному контексті // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 75 (№ 8). – С. 363-367.
  5. Чистіліна Т.О, Світоглядні та ментальні фактори формування кризи довіри до банківської системи в Україні // Вісник Університету банківської справи. – 2015. – № 1(15). – С. 32-36.

  Публікації у міжнародних фахових виданнях:

  1.Чистилина Т.А. Современные проблемы преодоления кризиса субъекта в социальной философии // Вестник Полесского государственного университета. Серия общественных и гуманитарных наук. – 2015. – № 1. – С. 31-37.

   Публікації в інших виданнях (в тому числі, тези доповідей) 

  1. Чаплигін О.К., Чистіліна Т.О. Суб’єкт у просторі класичної та постмодерністської філософії // Особистість у системі соціальних зв’язків: Матер. Міжнар. наук.-теор. конф. (18-19 квітня 2005р.). – Х.: Вид-во НфаУ, 2005. – С. 415-418. (Чистіліній Т.О. в даній публікації належить розробка питання про положення суб’єкта у постмодерністській філософії).
  2. Чистилина Т.А. Демократические ценности и новое видение субъективности // Демократичні цінності, громадянське суспільство і держава // Матеріали XIII Харківських міжнародних Сковородинівських читань. – Харків: ТОВ “ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС”. – 2005. – С. 146-148.
  3. Чистіліна Т.О. Управління і “вислизаючий суб’єкт” // Сучасні проблеми управління: Матеріали III Між нар. Наук.-практ. Конференції (29-30 листопада 2005 р., м. Київ) / Уклад. Б.В. Новиков, І.І. Федорова. – К.: ВПІ ВПК “Політехніка”, 2005. – С. 97-98.
  4. Чистилина Т.А. «Отвратительный человек» в ситуации культуры постмодерна // Філософські стратегії XXI століття: Матеріали XIV Харківських Міжнародних Сковородинівських читань / За заг. ред. О.М. Кривулі. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006. – С. 248-250.
  5. Чистилина Т.А. Социальный габитус украинцев: «эффект двойного запаздывания» // Ідентичність у сучасному соціумі // Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2006. – С. 324-325.
  6. Чаплигін О.К., Чистіліна Т.О. Межі та можливості використання тестового контролю знань студентів при вивченні соціально-гуманітарних дисциплін // Збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ. – 2008. – С. 180-182.
  7. Чистіліна Т.О. Трансформації соціального суб’єкта в умовах глобальної влади грошей // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: Матеріали Міжнародних філософсько-економічних читань (20-21 травня 2009 року, Львів) / УБС НБУ; Редкол.: Відп. Секретар З.Е. Скринник. – Львів, 2009. – 567 с. – С. 430-440.
  8. Чистіліна Т.О. Ідентифікаційні перипетії соціально-економічного суб’єкта: український контекст // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: Матеріали III Міжнародних філософсько-економічних читань (25-26 травня 2010 року, м. Львів) / Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ); редкол.; відп. Секретар З.Е. Скринник. – Львів, 2010. – С. 319-325.
  9. Чистіліна Т.О. Тестовий контроль знань студентів при вивченні дисциплін «Філософія», «Етика та естетика»: проблеми, досягнення та перспективи // Методичний вісник. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2010. – 84 с. – С. 4-12.
  10. Чистіліна Т.О. Економічна криза як маркер саморуйнування соціального // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: Матеріали IV Міжнародних філософсько-економічних читань (18-20 травня 2011 року, Львів) / Редколегія. Відп. секретар З.Е.Скринник. – Львів, 2011. – С. 79-87.
  11. Чистіліна Т.О. Наративний підхід як спосіб осмислення та творення економічної реальності // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: зб. наук. пр. / редколегія; відп. секретар З. Е. Скринник. – К.: УБС НБУ, 2013. – С. 363-373. Режим доступу: http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/234
  12. Чаплигін О. К., Чистіліна Т.О. Свобода як метафізична цінність і екзистенційний феномен // [Текст] : зб. тез доп. XII Міжнародної науково-практичної конференції «Творчість як спосіб буття свободи» (16-17 травня 2013 р.) / Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – К.: НТУ «КПІ», 2013. – С. 203-204.
  13. Світлична В.В., Чистіліна Т.О. Криза поліпарадигмальності сучасної вищої освіти та перспективи її подолання // Наука, техника и технология в постиндустриальном обществе: Сборник научных статей. – Х.: «Міськдрук», 2013. – 380 с. – С. 252-263.
  14. Чистіліна Т.О. Проблеми ціннісних орієнтирів українського суспільства та філософсько-теоретичні основи їх подолання // Матеріали VII Міжнародних філософсько-економічних читань «Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей». – Львів: ЛІБС УБС НБУ, 2014.
  15. Чистіліна Т.О. Ідентифікаційні проблеми українського суспільства та їх вплив на процес модернізації економіки // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: зб. наук. пр. / редколегія; відп. секретар З.Е. Скринник. – К.: УБС НБУ, 2015. – С. 199-206.

  Google Scholar: https://plus.google.com/u/0/s/Google%20Scholar/people  

  ORCID: 0000-0002-8988-4273 (http://orcid.org/0000-0002-8988-4273)

  Детальніше
 • Галич Роман Володимирович

  Галич Роман Володимирович

  Кандидат юридичних наук, доцент кафедри

  Викладає дисципліни: Банківське право, Безпека банківської діяльності, Правове регулювання фінансової безпеки банку.

  У 2011 році закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

  2011-2013 – здобувач Київського національного університета імені Тараса Шевченка

  Кандидадат юридичних наук з 2013 року зі спеціліності 12.00.05

  Автор 15 наукових і навчальних праць, з них 1 одноособіна монографія та 1 навчальний посібник рекомендований Міністерством освіти і науки в співавторстві

  Сфера наукових інтересів: права і свободи людини і громадянина, захист прав і свобод, банківська безпека.

  Детальніше
 • Карпова Ірина Вікторівна

  Карпова Ірина Вікторівна

  Доцент, кандидат економічних наук

  Викладає дисципліни: Політична економія, Мікроекономіка, Державне регулювання економіки, Історія економіки та економічної думки, Національна економіка, Мікроекономіка та макроекономіка

  Детальніше:

  Закінчила Харківський державний університет імені О.М.Горького. Кваліфікація за дипломом – економіст, викладач політичної економії.

  У Харківському інституті банківської справи УБС НБУ працює з 2004 року.

  Напрямок наукової роботи  – «Розвиток фінансово-кредитних відносин в аграрному секторі економіки».

  Диплом лауреата конкурсу «Кращій викладач Університету банківської справи НБУ» (2008)

  Ідентифікатори у науково метричних базах:

  Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=V8mZ_6AAAAAJ&view_op=list_works 

  Монографії, підручники, навчальні посібники

  1. Гаряга Л.О., Іващенко М.В., Карпова І.В., Соболєва О.П., Шкодіна І.В. Національна економіка: навчальний посібник /за аг. Редакцією О.П.Соболєвої.- Львів: «Новий Світ-2000», 2013.- 518 с.

  Наукові статті 

  1. Карпова І.В. І.В. Вплив політики кількісного пом’якшення на розвиток світового фондового ринку в умовах глобальної невизначеності /Шкодіна І.В., Карпова І.В., Іващенко М.В. // Економічний часопис – ХХІ. – 2015.- № 3-4.- С. 4-7. (Scopus).

  2. Іващенко М. В., Шкодіна І. В., Карпова І. В ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ «ОТКАТА» КАК ФОРМЫ РЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ // Бізнес Інформ.– 2015. – №1. – C. 15–20.

  3. Карпова І. В. Фінансово-кредитна інфраструктура аграрного сектора економіки України: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] / І. В. Карпова // Молодий вчений. — 2015. — №2 (17).С. 102-107.- Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/82.pd

  4. Карпова І.В. Особливості фінансово-економічної кризи в Україні / І.В.Карпова, К.А.Бурик // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики / Зб. наукових праць. Вип. 2 (11) / 2011. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2011. – С. 256-260. – Режим доступу: PDF

  5. Карпова І.В. Фінансово-кредитні важелі розвитку агропромислового комплексу України / І.В.Карпова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць / ред. кол.: І.Д.Пасічник, О.І.Дем’янчук.- Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013.- Випуск 24.- С.211-214. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoapdf

  6. Карпова І.В., Єгерська Д.Г. Роль банківських установ у розвитку кредитування агропромислового комплексу // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики / Зб. наукових праць. Том 2.- № 7 (2009). – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2009. Режим доступу: PDF

  7. Карпова І.В. Проблеми реструктуризації економіки України / І.В.Карпова // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 9(33).- Ч.2.- Редкол.:відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В..- Луцьк, 2012.- С.53-59;

  8. Карпова І.В. Фінансово-кредитна політика держави в аграрному секторі економіки України: сучасний стан та проблеми / І.В. Карпова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір (збірник наукових праць)/НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.:відп. ред.. В.С.Кравців.-Львів, 2013.- Вип.1 (99).- С.77-85.

  9. Карпова И.В., Шкодина И.В. Влияние монетарной политики на мировой фондовый рынок / И.В.Карпова, И.В.Шкодина // Economics and management: problems of science and practice: Collection of scientific. Vol.2 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014.- P.63-66 (Німеччина, Нюренберг).

  10. Карпова І.В. Інституційне забезпечення аграрного сектора економіки / І.В.Карпова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічний розвиток України в сучасному просторі та часі» : збірник статей.-Х.: ФОП Павленко О.Г., 2010.- С.59-65 (0,5 д.а).

  11. Карпова І.В. Фінансово-кредитне стимулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України / І.В. Карпова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць/ «Ін-т регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України.-Львів, 2015.- Вип.2 (112).- С.28-33.

  Публікації в інших виданнях: 

  1. Карпова І.В. Структурні диспропорції як чинник економічної кризи в Україні / І.В.Карпова // Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум -2010» Труди VII-ї науково-практичної конференції 1-3 грудня 2010 р.- Х.: НТУ «ХПІ», 2010.- С.315-318.

  2. Карпова И.В. Финансово-кредитная инфраструктура аграрного производства в Украине//Научное обеспечение агропромышленного производства (материалы Международной научно-практической конференции, 20-22 января 2010 г., г. Курск, ч.5).- Курск: Изд-во Курск. Гос. С.-х. ак., 2010.-С.44-48.

  3. Карпова І.В. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності економік України та Росії в сучасних умовах / І.В.Карпова, А.А.Черних // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточно-славянской цивилизации: сб. науч.трудов: по матер. VI Междунар. науч.-практ. конф. 15-16 декабря 2011 г./ Под. ред.А.Г. Романовского, Ю.И.Панфилова.- Харьков: НТУ «ХПИ», 2012.- С.347-352.

  4. Карпова І.В. Проблеми бюджетної підтримки аграрного виробництва в Україні / І.В.Карпова //Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків [Текст]: Збірник тез VII Міжнародної науково-практичної конференції 18-19 жовтня 2012 р.- Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2012.-С.356-358.

  5. Карпова І.В. Формування ринку землі в Україні у контексті розвитку системи кредитування аграрного виробництва / І.В.Карпова // Труди VIII-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2012» 6-7 грудня 2012 р.- Х.: НТУ «ХПІ», 2012.- С.238-239.

  6. Карпова І.В. Особливості проведення замельної реформи в Україні та Росії/ І.В.Карпова // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации: сб. науч. трудов: по матер. VII Междунар. науч.-практ. конф. 19-20 декабря 2012 г.: в 2 ч.- Ч.2 /Под ред.. А.Г.Романовского, Ю.И. Панфилова.- Харьков: НТУ «ХПИ», 2013.- С.34-37.

  7. Карпова И.В. Проблемы формирования современной структуры экономики Украины /И.В.Карпова // Путь в науку: материалы международной научно-практической конференции / отв. Ред. Поддубнова С.А.- Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 2013.- С.30-35.

  8. Карпова І.В. Формування ринку землі в Україні: сучасний стан та перспективи /І.В.Карпова // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і іновації-2013» Т.1. Економічні науки.- Пшемишиль, Наука і освіта, 2013.-С.70-71(Польща).

  9. Карпова І.В. Кредитування аграрного сектора економіки України як фактор модернізації сільського господарства / І.В.Карпова // Модернізація як фактор розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 18 квітня 2013 р. / За аг. ред.. проф.. Александрова В.В..- Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013.- С.50-53.

  10. Карпова І.В. Фінансово-кредитний механізм стимулювання розвитку аграрного виробництва в Україні / І.В.Карпова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 вересня 2013 р.). – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2013.  — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7,8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану. (сертифікат учасника).

  11. Карпова І.В. Розвиток системи кредитування аграрного сектору економіки України / І.В.Карпова // Труди ІХ-ої  Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2013» 3-5 грудня 2013 р. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013 р.-С.144-146.

  12. Карпова І.В. Розвиток системи кредитування аграрного сектору економіки України / І.В.Карпова // Труди ІХ-ої  Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2013» 3-5 грудня 2013 р. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013 р.-С.144-146.

  13. Карпова І.В. Кредитування аграрного сектора економіки України як фактор модернізації сільського господарства / І.В.Карпова // Модернізація як фактор розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 18 квітня 2013 р. / За аг. ред.. проф.. Александрова В.В..- Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013.- С.50-53.

  14. Карпова І.В. Проблеми кредитування агропромислового комплексу в Україні / І.В.Карпова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : Матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 вересня 2014 р.). – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014.  — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7,8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану.- Секція 2.

  15. Карпова І.В. Кредитна підтримка аграрного сектора економіки України в умовах вступу до СОТ / І.В.Карпова // Труди X-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2014» 2-4 грудня 2014 р.- Х.: НТУ «ХПІ», 2014.-С.245-248.

  Детальніше
 • Соболєва Олена Петрівна

  Соболєва Олена Петрівна

  Доцент, кандидат економічних наук.

  Закінчила Харківський державний університет імені О.М.Горького. Кваліфікація за дипломом – економіст, викладач політичної економії;
  – в ХІБС працює з 2001 року, з вересня 2002 року є завідувачем кафедри економічної теорії;
  – викладає: політичну економію, макроекономіку;
  – напрямок наукової роботи – «Інституційні аспекти динаміки фінансового сектора в трансформаційній економіці»

  Список наукових праць:
  1. Інституційні чинники розвитку фінансового сектору економіки в умовах ринкової трансформації: монографія / кол.авторів; за заг.ред. д.е.н., проф. В.М.Соболєва. – К.: УБС НБУ, 2010. – 350 с. – 16 др.ар.
  2. Гаряга Л.О., Карпова І.В., Іващенко М.В., Соболєва О.П., Шкодіна І.В. Національна економіка: навчальний посібник /за заг. Редакцією О.П.Соболєвої.- Львів: «Новий Світ-2000», 2013.- 518 с.;
  Опубліковані статті:
  3. Соболєва О.П. Наслідки Переяславської Ради та тенденції розвитку сучасної України / О.П.Соболєва, М.С.Чепелюк // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации: сб. науч. трудов: по матер. V Междунар. науч.-практ. конфер.,16-17 декабря 2010 г./ под. ред.. А.Г.Романовского, Ю.И.Панфилова.-Харьков: НТУ «ХПИ»,2011.- С.626-629
  4. Соболєва О.П. Сучасні проблеми міжнародної трудової міграції / О.П.Соболєва, В.О.Поліщук // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточно-славянской цивилизации: сб. науч.трудов: по матер. VI Междунар. науч.-практ. конф./ Под. ред.А.Г.Романовского, Ю.И.Панфилова.- Харьков: НТУ «ХПИ», 2012.- С.391-396
  5. Соболєва О.П. Порівняльний аналіз впливу економічної поведінки домогосподарств України та Російської федерації на стабільність банківського сектору / О.П.Соболєва, В.О.Лях// Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации: сб. науч. трудов: по матер. VII Междунар. науч.-практ. конф. 19-20 декабря 2012 г.: в 2 ч.- Ч.2 /Под ред.. А.Г.Романовского, Ю.И. Панфилова.- Харьков: НТУ «ХПИ», 2013
  6. Соболева Е.П., К вопросу об имплементации транзакционных налогов / Е.П.Соболева, В.А. Пономарев // Путь в науку: материалы международной научно-практической конференции / отв. Ред. Поддубнова С.А.- Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 2013.- С.101-106
  7. Соболєва О.П. Сучасні підходи до аналізу міжнародної торгівлі: методологічний аспект / О.П.Соболєва// Problem of social and economic development of business: Collection of scientific articles.Vol.1 – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014.- P 144-149 (Монреаль, Канада)
  8. Соболєва О.П. Розвиток теорії кризи платіжного балансу в сучасних умовах / О.П.Соболєва //Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of scientific articles.- «East West» Association For Advanced Studies Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015.- P. 46-49
  9. Соболєва О.П. Розвиток та сучасний стан ринку муніципальних облігацій в Україні. / О.П.Соболєва //Prospects of Economic Development in the Global Crisis. Collection of scientific articles. – Academic Publishing House of the Agricultural University, Plovdiv, 2015/ – P.203-209

  Публікації в інших виданнях

  1. Соболєва О.П. Вплив фінансової поведінки домогосподарств на стабільність банківського сектору / О.П Соболєва // Труди VIII-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2012» 6-7 грудня 2012р. – Х.: НТУ «ХПІ», 2012 р.- С. 201-203
  2. Соболєва О.П. Методологія та нормативне регулювання системи показників зовнішнього сектору України / О.П.Соболєва // Труди ІХ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2013» 3-5 грудня 2013 р. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013 р.- С. 201-203
  3. Соболєва О.П. Незалежність центрального банку як інституційна основа монетарної стабільності / О.П.Соболєва // Труди X-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2014» 2-4 грудня 2014 р.- Х.: НТУ «ХПІ», 2014.-С.253-257

  Детальніше
 • Лисяк Валентина Миколаївна

  Лисяк Валентина Миколаївна

  доцент кафедри, кандидат наук з фізичного виховання та спорту

  Викладає дисципліну: «Фізичне виховання». 

  Закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди.

  У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту.

  Напрямок наукових досліджень мотивація молоді до занять фізичними вправами та спортом.

  За результатами досліджень опубліковано 48 наукових праць, в тому числі: 4 навчальних посібника з грифом МОН, 21 наукова стаття; 9 навчально-методичних посібника; методичних розробок.

  Список наукових праць:

   Монографія:

  Гуманітарна складова вищої економічної освіти у вимірах 21-го століття» за ред. О.М. Тридіда К.: УБС НБУ, 2013.-332 с. [Лисяк В.М.-розд. №7.]

  Посібники:

  1. Навчальний посібник Лисяк В.М.- «Фізична культура та особистість» Гриф видано Міністерством освіти і науки України, молоді і спорту України (лист № 1/11-8605 від 14.10.10 р.)
  2. Навчальний посібник Лисяк В.М.- 1; 9 розділи –у співавторстві з [ОД. Дубогай, Н.Н.Завидівська, О.В.Ханікянс А.О. Артюшенко.] «Фізичне виховання і здоров’я» Гриф видано Міністерством освіти і науки України, молоді і спорту України (лист № 1/11-8073 від 28.05.12 р.) розділ № 9.
  3. Посібник Лисяк В.М. – у співавторстві. [Самойлов Н.Г., А.В. Альошина, С.Н. Рощина] «Физическое и психическое здоровье: пути созидания и сохранения». Гриф видано Міністерством освіти і науки України, молоді і спорту України (лист № 1/11-5221 от 12.03.2013 р.)

   Навчально-методичні посібники:

  -Навчально-методичний посібник з фізичного виховання

  Лисяк В.М. Основи проведення рекреаційно-оздоровчих занять − Харків: ХІБС УБС 2015. – 68 с.

  Статті:

  1. Лисяк В.М. «Аналіз психічних станів студентів з різними руховими режимами». / В.М. Лисяк // Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук. теорет. журнал] – Харків: ХДАФК, 2012 – №2 –С.165-168.
  2. Лисяк В.М. Вивчення і впровадження досвіду організації навчального процесустаття у Методичному віснику ХІБС УБС НБУ «Динаміка мотивації інтересу студентів до фізичного виховання на протязі навчання».- 0,5 д.а 2014р.
  3. Лисяк В.М. Функціональні зміни в організмі жінок, які займаються фітнес-аеробікой / В.М. Лисяк // Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук. теорет. журнал] – Харків: ХДАФК, 2014 – №2 –С.45-48.
  Детальніше
 • Черняк Лариса Іванівна

  Черняк Лариса Іванівна

  Старший викладач кафедри

  Закінчила Харківський державний університет ім. О.М. Горького за спеціальністю «Англійська мова та література» у 1981 році. З 1996 р. працює у Харківському інституті ДВНЗ «Університет банківської справи».

  Має понад 50 друкованих праць, навчально-методичних розробок. Працює над впровадженням новітніх методик та технологій у процес навчання іноземної мови. За результати роботи створено ряд навчально-методичних посібників. Напрямок наукової роботи – «Лексикографічний аналіз сучасної банківської термінології». Лауреат конкурсу «Кращий викладач Університету банківської справи Національного банку України»; дипломант VI обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач гуманітарних дисциплін»; нагороджена Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у фінансову та економічну стабільність Харківської області і високий професіоналізм.

  RESEARCHERID       http://www.researcherid.com/rid/N-2635-2015

  ORCID                         http://orcid.org/0000-0002-4414-495X

  GOOGLE SCHOLAR https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=mCaI3TAAAAAJ&view_op=list_works

   Монографії, підручники, навчальні посібники

  1.Англо-український словник сучасної банківської термінології: близько 7000 понять і термінів / уклад.: Л.І. Черняк, О.А. Лисенко, Т.В. Підкопай, О.І. Сердюкова, І.С. Чернявська та ін.. – К.: УБС НБУ,2013.- 413 с.

  1. Сentral Banks and Monetary Policies: навчальний посібник/ Л. І. Черняк, О.А. Лисенко, І. С. Чернявська та ін. – Львів: «Новий Світ-2000», 2015. – 123 с.

   Наукові статті

  1. Черняк Л.И., Мирошник Л.В. Основные этапы работы над созданием терминологического отраслевого словаря . На примере словаря современной банковской терминологии// Особливості та проблеми           викладання іноземної мови засобами E-learning у сучасній системі вищої школи :М-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції, ХНФАУ – Х.,2010.-С.152-158
  2. Підкопай Т.В. ,Черняк Л.І. Проблеми мовної глобалізації та їх відображення у сучасних лексичних системах// Вісник студентського наукового товариства: зб. наук. пр. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011. –  Вип..30: – С. 28-30
  3. Черняк Л.І.,Підкопай Т.В., Використання новітніх технологій та методик як запорука ефективності навчання іноземних мов// Вісник студентського наукового товариства: зб. наук. пр. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011. – Вип..30: – С. 152-154.
  4. Черняк Л.І. Інноваційні підходи до вдосконалення іншомовних компетенцій студентів//Освіта і наука в Україні:Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (21-22 червня 2013р.).- Дніпропетровськ. Вид-во НМАУ(Гуманітарний ф-т).- С.273-277
  5. Serdiukova O.I., Cherniak L.I., Cherniavskaya I.S. Linguistic and conceptual systematization of banking terms // Canadian Journal of Science, Education and Culture: зб. наук. праць. – Vol. II – Toronto press. Вип. 2. (6),(July – December). 2014. – С. 1157–1165.
  6. Черняк Л.І. З досвіду використання цифрової лінгафонної лабораторії в процесі вивчення іноземної мови// Мовні дисципліни в контексті розвитку сучасної вищої школи:[матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (13-14 листопада 2014 року, Харків). – Х.: Тім Пабліш Груп, 2014. – С.349-355
  7. Cherniavskaya I.S., Cherniak L.I. MOODLE-BASED BLENDED LEARNING IN TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES// Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції/ Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Х.: РВВ ХТЕІ КНТЕУ,2015. – С.220-222

   Публікації в інших виданнях:

  1.Черняк Л.І., Сердюкова О.І. Типы взаимоотношений между значениями полисемантичных банковских терминов// Сучасні навчальні тенденції у викладанні іноземних мов у вищій школі: М-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 березня 2011р.).- Х.: Вид-во НФаУ, 2011.- С.169-171

   2.Черняк Л.І., Підкопай Т.В. Проблеми перекладу термінологічної лексики у процесі роботи з автентичними текстами професійного спрямування // Школа-семінар. Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи   інтеграції школи та ВНЗ:  Тези доповідей. За ред. О.О. Чорновол-Ткаченко. – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2011. – С.185-188

  1. Черняк Л.І., Підкопай Т.В. Інноваційна самостійна діяльність у процесі набуття професійних лінгвістичних компетенцій // Школа-семінар. Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи   інтеграції школи та ВНЗ: Тези доповідей. За ред. О.О. Чорновол-Ткаченко. – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2011. – С.188-191
  2. Черняк Л.І., Підкопай Т.В. Роль новітніх технологій навчання іноземних мов у формуванні фахової компетенції // Сучасні навчальні тенденції у викладанні іноземних мов у вищій школі: М-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 березня 2011р.).- Х.: Вид-во НФаУ, 2011.- С.172 -174
  3. Черняк Л.І., Підкопай Т.В. З досвіду застосування розгалуженого підходу до навчання іноземних мов у непрофільному ВНЗ // Сучасні навчальні тенденції у викладанні іноземних мов у вищій школі: М-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 березня 2011р.).- Х.: Вид-во НФаУ, 2011.- С.174 -177
  4. Сердюкова О.И., Черняк Л.И. Психологический аспект развития личности посредством урока иностранного языка// Школа-семінар. Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи   інтеграції школи та ВНЗ: Тези доповідей. За ред. О.О. Чорновол-Ткаченко. – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2011. – С.123-125
  5. Черняк Л.І. CASE STUDY TECHNOLOGY IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES// Language. Education and Career: The 1st International TESOL-Ukraine Conference. Наукове видання.- Кам’янець-Подільський: «Апостроф», 2011, – С. 161-162 

  8.Черняк Л.І. Качество как основной показатель оценки образовательной деятельности// Моніторинг якості викладання іноземних мов у вищій школі: М-ли Х Всеукраїнської наукової конференції (23 березня 2012р.).- Х.: Вид-во НФаУ, 2012.- С.256-258

  1. Черняк Л.І.,Чернявська І.С. Формування іншомовної компетенції студентів заочної форми навчання// Концепція навчання комунікативній іноземній мові у немовних ВНЗ: Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної video- конференції у режимі online (25 березня 2013 р.).- Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – С.140-143 (Сер. «Наука»)
  2. Черняк Л.І., Кулікова Д.І. Шляхи інтенсифікації процесу навчання іноземних мов // П41 Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань:матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Х.: РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2013. – с. 163 -167
  3. Черняк Л.І. Ефективність використання цифрових комп’ютерних технологій у процесі навчання іноземних мов//Електронне навчання іноземним мовам у вищій школі: Матеріали Міжнародного науково – практичного семінару,12-13 вересня 2013р./

  Севастопольський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України. – Вид-во СІБС УБС НБУ, 2013.- С.129-131

  1. Черняк Л.І. Інноваційні технології навчання як метод ефективного формування іншомовних компетенцій// Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції /Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ,2014. – С.174 – 176
  2. Черняк Л.І., Чернявська І.С. Про ефективність використання дистанційного навчання в процесі навчання іноземних мов студентів-магістрів// Мовні дисципліни в контексті розвитку сучасної вищої школи:[матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (13-14 листопада 2014 року, Харків). – Х.: Тім Пабліш Груп, 2014. – С. 355-357
  3. Черняк Л.І., Долапчі А.Ю. Теоретичні та практичні аспекти стандартизації термінологічної лексики// Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 17-18 грудня 2014 р. Ч.1. – Х.:ФОП Бровін О.В . 2014.- С.165 – 168
  4. Черняк Л.І., Долапчі А.Ю. Використання цифрової лінгафонної лабораторії як ефективний метод формування іншомовної компетенції// Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 17-18 грудня 2014 р. Ч.1. – Х.:ФОП Бровін О.В., 2014.- С. 224 -225
  5. Черняк Л.І., Долапчі А.Ю. Використання цифрової лінгафонної лабораторії як ефективний метод формування іншомовної компетенції// Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 17-18 грудня 2014 р. Ч.1. – Х.:ФОП Бровін О.В., 2014.- С. 224 -225
  6. Черняк Л.І.,Чернявська І.С. Використання засобів Е-learning у навчанні іноземних мов// Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті,економіці та у виробництві: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет–конференції – Маріуполь: МДУ, 2015. – С.170-172
  Детальніше
 • Шевченко Вікторія Іванівна

  Шевченко Вікторія Іванівна

  кандидат філологічних наук, доцент

  У 2000 році закінчила з відзнакою Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, факультет української мови і літератури, спеціальність «Українська мова і література, англійська мова». У 2006 році захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук. У 2011 році отримала атестат доцента кафедри англійської мови. Працює в ХІБС УБС з 2014 року. Має 24 наукові публікації у провідних фахових виданнях, численні методичні розробки. Нагороджена пам’ятним посвідченням у номінації «Взірець професійної майстерності» у 2013 році. Сфера наукових досліджень «Російська література».

  Коло наукових інтересів: методика викладання англійської мови. 

  RESEARCHERID-ID   http://www.researcherid.com/rid/M-7936-2015

  ORCID-ID http://orcid.org/0000-0003-0959-5592

  GOOGLE SCHOLAR

  https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=zZlGkIoAAAAJ&view_op=list_works

  Список наукових праць:

  Монографії, підручники, навчальні посібники

   Шевченко В.И., Гутнік О.Є., Мороз Т.В. Методичні рекомендації з англійської мови для студентів спеціальності «Інформатика, англійська мова». – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2010. – 30 с.

  1. Шевченко В.И. Гутник О.Є. Методичні рекомендації до курсу «Ділова іноземна мова» для студентів-магістрів факультету дошкільної освіти і фізичної культури. – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2012. – 47 с.
  2. Шевченко В.И., Лук’янова Г.В. Лексикологія англійської мови / Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів.Навчально-методичний посібник. – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2013. – 70 с.
  3. Шевченко В.И., Гутник О.Є., Орлова О.О. Методичні рекомендації до курсу “Методика навчання англійської мови у дошкільному закладі” для студентів спеціальності “Дошкільна освіта. Англійська мова”. – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2014. – 70 с.

   Наукові статті

  1. Шевченко В.И. Проблемно – концептуальное многообразие лирики Э.И.Губера // Наукові записки ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – Сер. «Літературознавство». – Вип. 1 (49).- Част. 2. – Харків, 2007. – С. 63-69.
  2. Шевченко В.И. Взгляд критики XX столетия на наследие Э.И.Губера // Наукові записки ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – Сер. «Літературознавство». – Вип. 3 (54).- Част. 1. – Харків, 2008. – С. 58-63.
  3. Шевченко В.И. Идейно-художественное своеобразие поэмы «Антоний» // Наукові записки ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – Сер. «Літературознавство». – Вип. 3 (55).- Част. 2. – Харків, 2008. – С. 15-20
  4. Шевченко В.И. Образ матери в поэзии Э.И.Губера // Наукові записки ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – Сер. «Літературознавство». – Вип. 2 (58).- Част. 2. – Харків, 2009. – С. 11-15.
  5. Шевченко В.И. Автобиографичность поэзии Э.И.Губера // Наукові записки ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – Сер. «Літературознавство». – Вип. 3 (59).- Част. 2. – Харків, 2009. – С. 24-30
  6. Шевченко В.И. Философские темы в поэзии Э.И.Губера // Наукові записки ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – Сер. «Літературознавство». – Вип. 1 (61).- Част. 1. – Харків, 2010. – С. 37-43.
  7. Гражданская лирика Э.И.Губера // Наукові записки ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – Сер. «Літературознавство». – Вип. 2 (62).- Част. 2. – Харків, 2010. – С. 39-45
  8. Шевченко В.И. Є.И.Губер – переводчик «Фауста» И.Гете // Наукові записки ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – Сер. «Літературознавство». – Вип. 3 (67). – Част. 2. – Харків, 2011. – С. 42-51.
  9. Шевченко В.І. Инновационные методы обучения иностранному языку // Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції/ Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Х.: РВВ ХТЕІ КНТЕУ,2015. – С.234-237

  Публікації в інших виданнях:

   

  1. Шевченко В.И. Поэзия Э.И.Губера в оценке литературных произведений. // Двенадцатые международные чтения молодых ученых памяти Л.Я. Лившица: Материалы конференции. – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2007. – С. 78-79.
  2. Шевченко В.И. Тираноборческая поэма Э.И.Губера “Прометей” // Литература в контексте культуры.- Днепропетровск. – 2008. – С. 58-59.
  3. Шевченко В.И. Поэмы Э.И.Губера в восприятии современников // Четырнадцатые международные чтения молодых ученых памяти Л.Я. Лившица: Материалы конференции. – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2009. – С. 64-65.                     
  4. Шевченко В.И. Наследие Э.И.Губера в оценке критиков XX столетия // Пятнадцатые международные чтения молодых ученых памяти Л.Я. Лившица: Материалы конференции. – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2010. – С. 33-34.
  5. Шевченко В.И. Перевод Є.И.Губера «Фауста» И.Гете в оценке современников // Матеріали науково-практичної конференції молодих учених «Методологія сучасних досліджень». – Харків, 2011. – 44-45.
  Детальніше
 • Семенченко Тамара Олександрівна

  Семенченко Тамара Олександрівна

  кандидат педагогічних наук, старший викладач

  У 2010 році закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, російська)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови і російської мови та зарубіжної літератури.

  У 2011 році отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста в Харківському національному педагогічному університеті.

  У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Професійна підготовка майбутніх учителів-філологів в університетах Австралії».

  Наукові інтереси: порівняльна педагогіка, методика навчання іноземної мови

  RESEARCHERID

  http://www.researcherid.com/rid/N-1634-2015

  ORCID

  http://orcid.org/0000-0002-3809-2321

  GOOGLE SCHOLAR

  https://scholar.google.com.ua/citations?user=T1BQ4EcAAAAJ&hl=ru

  Список наукових праць:

  Наукові статті у фахових та закордонних виданнях

  1. Semenchenko T. O. The scope and the nature of language learning policy in Australian schools and universities / T. O. Semenchenko // European Applied Sciences. – Stuttgart : ORT Publishing, 2013. – № 6 (June). – P. 99–100.
  2. Семенченко Т. О. Генезис теорії і практики підготовки майбутніх учителів-філологів на різних етапах розвитку педагогічної освіти Австралії / Т. О. Семенченко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. праць. – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2013. – Вип. 41. – С. 58–67.
  3. Семенченко Т. А. Структура системы высшего педагогического образования Австралии / Т. А. Семенченко // Мир образования – образование в мире : научно-метод. журнал. – Воронеж : Атлас, 2013. – № 3 (51). – С. 78–83.
  4. Семенченко Т. О. Технологія оцінювання в системі педагогічної професійної освіти Австралії / Т. О. Семенченко // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2013. – Вип. 38. – С. 343–346.
  5. Семенченко Т. О. Теоретико-методологічні засади педагогічної освіти майбутніх учителів-філологів в Австралії / Т. О. Семенченко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. праць. – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2013. – Вип. 40. – С. 195–201.
  6. Семенченко Т. О. Тенденції розвитку професійної підготовки майбутніх учителів у англомовних країнах (Великобританія, США, Канада, Австралія) у кінці ХХ – на початку ХХІ століття / Т. О. Семенченко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – зб. ст. – Ялта : РВВ КГУ, 2012. – Вип. 37. – Ч. 2. – С. 246–252.
  7. Семенченко Т. О. Теоретичні аспекти практичної підготовки майбутніх учителів у англомовних країнах / Т. О. Семенченко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. праць. – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2012. – Вип. 38. – С. 120–127.

  Публікації в інших виданнях:

  1. SemenchenkoT. O. Language teacher education strategies in Australian pedagogy / T. O. Semenchenko // Materiały X Miedyznarodowej naukowi-praktzcznej konferencji “Strategicczne pztania światowej nauki – 2014” (07 – 15 lutego 2014 roku, Moskwa) / redactor nacyelna Prof. dr hab. Sławomir Górniak. – Przemyśl : nauka i studia, 2014. – C. 105–107.
  2. SemenchenkoT. O. Assessment of the prospective language teachers’ learning achievements in Australian universities / T. O. Semenchenko // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон : Гельветика, 2014. – № 4 (07). – Ч. 2. – С. 76–79.
  3. Семенченко Т. О. Огляд стану вивчення мов в Австралії // Т. О. Семенченко // День науки – 2013 : матеріали наук.-пр. конф. молодих учених Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (15 травня 2013 року). – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2013. – С. 94–96.
  4. Семенченко Т. О. Теоретико-філософські обґрунтування концепцій освіти Австралії / Т. О. Семенченко // Матеріали міжнар. наук.-прак. конф. «Педагогічні та психологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів» (12–13 квітня 2013 року). – Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2013. – С. 84–86.
  5. Семенченко Т. О. Розвиток системи освіти в Австралії у першій половині ХХ століття / Т. О. Семенченко // Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка та психологія : Сучасний гуманітарний вимір» (8 вересня 2012 року, м. Київ) / зб. тез наук. робіт. – Київ : Київська наукова організація педагогіки та психології, 2012. – С. 30–32.
  6. Семенченко Т. О. До питання про практичну підготовку майбутніх учителів-філологів Австралії / Т. О. Семенченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток науки психології та педагогіки у сучасних умовах» (4 серпня 2012 р., м. Львів) : зб. тез наукових праць. – Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2012. – С.75–77.
  7. Семенченко Т. О. Особливості національних систем освіти професійної підготовки майбутніх учителів у англомовних країнах / Т. О. Семенченко // Матеріали наук.-практ. конф. «Науково-практичні аспекти психології і педагогіки» (13–14 липня 2012 р., м. Харків). – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2012. – С. 64–67.
  8. Семенченко Т. О. До питання про практичну підготовку майбутніх учителів у англомовних країнах / Т. О. Семенченко // Матеріали VII наук.-практ. конф. молодих учених «Методологія сучасних наукових досліджень» (17–18 жовтня 2011 р., м. Харків). – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2011. – С. 51–52.
  Детальніше
 • Помазан Аркадій Анатолійович

  Помазан Аркадій Анатолійович

  Старший викладач кафедри, завідувач секції фізичного виховання

  Закінчив факультет фізичного виховання Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди,. В Харківському інституті банківської справи працює з 1998 р. Викладає дисципліну «Фізичне виховання», керує секціями з настільного тенісу, туризму.

  Сфера наукових досліджень – професійно-прикладна фізична підготовка студентів економічних вузів, динаміка фізичного розвитку студентів за роки навчання. Працює над дисертаційним дослідженням: «Ефективність застосування модельних характеристик визначення перспективності дітей до занять спортивною гімнастикою».

  Має понад 20 науково-методичних праць, серед яких – «Динаміка фізичного розвитку студентів економічного вузу за роки навчання», «Вплив стандартних тренувальних завдань різного напрямку на підвищення динаміки фізичного розвитку і працездатності студентів».

  Як керівник секції фізичного виховання забезпечує успішну участь студентів інституту у спортивних конкурсах та змаганнях у рамках Універсіади, серед ВНЗ міста Харкова та інших.

  Детальніше
 • Чернявська Інна Сергіївна

  Чернявська Інна Сергіївна

  старший викладач

  У 2001 році закінчила Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, факультет української мови і літератури, спеціальність «Українська мова і література, англійська мова». Працює в ХІБС УБС з 2009 року.
  Має 5 навчальних посібників, 14науковихпраць. Працює над кандидатською дисертацією.

  Сфера наукових інтересів: методика викладання іноземної мови, дистанційне навчання, змішане навчання.

   RESEARCHERID   http://www.researcherid.com/rid/M-9512-2015

  ORCID   http://orcid.org/0000-0002-8070-4184

  GOOGLE SCHOLAR https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=tmd73DUAAAAJ&view_op=list_works

   Список наукових праць:

  Монографії, підручники, навчальні посібники

  1. Англо-український словник сучасної банківської термінології: близько 7000 понять і термінів / уклад.: Л.І. Черняк, О.А. Лисенко, Т.В. Підкопай, О.І. Сердюкова, І.С. Чернявська та ін.. – К.: УБС НБУ,2013.- 413 с.
  2. CentralBanksandMonetaryPolicies: навчальний посібник/ Л. І. Черняк, О.А. Лисенко, І. С. Чернявська та ін. – Львів: «Новий Світ-2000», 2015. – 123с.
  3. Ріхтер О. Є., Чернявська І. С., Долапчи А. Ю., Черняк Л.І. ENGLISH FOR COMPUTER SCIENCE: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»/ О. Є.Ріхтер, І. С.Чернявська, А. Ю.Долапчи, Л.І.Черняк – Х.: ХІБС УБС НБУ, 2015. – 130 с.

  Наукові статті

  1. S. BLENDED LEARNING IN TEACHING ESP TO ECONOMICS STUDENTS / I.S.Cherniavska// Вісник Університету банківської справи НБУ (м. Київ). – 2015. –№ 2 (14). – С. 177 – 180.
  2. S., CherniakL.I. MOODLE-BASEDBLENDEDLEARNINGINTEACHINGENGLISHFORSPECIFICPURPOSES// Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпеченнядієвості знань: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції/ Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Х.: РВВ ХТЕІ КНТЕУ,2015. – С.220-222
  3. I., CherniakL.I., CherniavskayaI.S. Linguisticandconceptualsystematizationofbankingterms // CanadianJournalofScience, EducationandCulture: зб. наук. праць. – Vol. II – Torontopress. Вип. 2. (6),(July – December). 2014. – С. 1157–1165.
  4. Чернявська І.С. Функції фразеологічних одиниць у пригодницько-шкільних повістях Всеволода Нестайка// Kalbairkontekstai. Mokslodarbai. T. 3. Dalis Vilnius: Edukologija, 2013. ISSN1822-5357
  5. Чернявська І.С. Особливості адаптації студентів молодших курсів ВНЗ економічного профілю до вивчення ділової іноземної мови // Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань:матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Х.: РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2013. – с.160-163
  6. Чернявська І.С. Інтерактивні технології навчання в процесі викладання іноземної мови для професійного спілкування// Особливості та проблеми викладання іноземної мови засобами E-learning у сучасній системі вищої школи :М-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції, ХНФАУ – Х.,2010.-С.79-81
  7. Чернявська І.С. Лінгвістичні та психолого-педагогічні особливості формування мовленнєвої компетенції у процесі навчання говорінню іноземною мовою// «Філологія і освітній процес: 21 століття»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30 вересня – 2 жовтня 2010 року). – Одеса: Вид-во КП ОМД, 2010. – С.250-252
  8. Функціонування фразеологізмів у трилогії Всеволода Нестайка «Тореадори з васюківки» //Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. – Харів, 2013. – Вип. 35. –С.63-65
  9. Сердюкова О.І., Чернявська І.С.Терминосистема – кардинальная проблема языка и центральная проблема лингвистики// Вісник студентського наукового товариства: зб. наук. пр. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011. – Вип..30: – С. 33-35
  10. Черняк Л.І.,Чернявська І.С. Формування іншомовної компетенції студентів заочної форми навчання// Концепція навчання комунікативній іноземній мові у немовних ВНЗ: Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної video- конференції у режимі online (25 березня 2013 р.).- Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – С.140-143 (Сер. «Наука»)
  11. Черняк Л.І., Чернявська І.С. Про ефективність використання дистанційного навчання в процесі навчання іноземних мов студентів-магістрів// Мовні дисципліни в контексті розвитку сучасної вищої школи:[матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (13-14 листопада 2014 року, Харків). – Х.: Тім Пабліш Груп, 2014. – С. 355-357
  12. Черняк Л.І.,Чернявська І.С. Використання засобів Е-learning у навчанні іноземних мов// Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті,економіці та у виробництві: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет–конференції – Маріуполь: МДУ, 2015. – С.170-172
  13. Чернявська І. С. Тестування у процесі вивчення іноземної мови в контексті Болонського процесу//Адаптація вищої освіти України до вимог Болонського процесу: Програма і матеріали педагогічної конференції, Харків, 2лют. 2006р./ Харківська філія Українського державного університету економіки і фінансів. – Х.: ХФУДУЕФ, 2006.-72с.

   

  Детальніше
 • Кірко Геннадій Олександрович

  Кірко Геннадій Олександрович

  Старший викладач кафедри

  Закінчив факультет фізичного виховання Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. В Харківському інституті банківської справи працює з 2002 р. Викладає дисципліну «Фізичне виховання», керує секціями з волейболу, баскетболу.

  Має понад 20 науково-методичних розробок. Працює над дослідженням динаміки фізичного розвитку студентів інституту за роки навчання

  Детальніше
 • Сердюкова Ольга Іванівна

  Сердюкова Ольга Іванівна

  Старший викладач кафедри

  Закінчила у 1982 році Бєлгородський державний педагогічний інститут ім. М.С. Ольмінського (тепер Бєлгородський державний національний дослідницький університет), факультет романо-германської філології за спеціальністю «Англійська та німецька мови».

  Працює в науково-дослідному інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» з 2008 року. Викладає дисципліни: «Іноземна мова», «Ділова іноземна мова», «Професійна іноземна мова», Курси з поглиблення рівня знань англійської мови.

  Є куратором СНК «Міжнародний», на базі якого заснувала інформаційно-консультаційний центр для студентів, викладачів, аспірантів та докторантів з питань освіти закордоном. Відповідає за проведення методичних семінарів на кафедр іноземних мов, а також організує Олімпіаду з іноземних мов (рівень УБС).

  З 2012-2013 н.р. − член науково-дослідної групи з міжнародних стосунків. Харківського науково-дослідного інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».

  Науково коло інтересів – методика викладання іноземних мов, теорія та практика перекладу, зарубіжна література. Тема наукового дослідження: «Соціальна фантастика Е. Бьорджеса (проблеми жанру)».

  Як професіонал нагороджена:

  2010 р. Дипломом як лауреат конкурсу «Професіонал року 2010» в номінації «Кращий викладач соціально-гуманітарних дисциплін»;

  2011 р. Дипломом як лауреат конкурсу «Професіонал року 2011» в номінації «Кращий викладач соціально-гуманітарних дисциплін»;

  2012 р. Дипломом як лауреат конкурсу «Професіонал року 2012» в номінації «Кращий куратор»;

  2014 р. Грамотою за багаторічну та сумлінну працю, вагомий особистий внесок у якісне забезпечення підготовки висококваліфікованих кадрів для фінансово-банківської системи України;

  2014 р. Дипломом як переможець конкурсу «Професіонал року 2014» в номінації «Кращий викладач соціально-гуманітарних дисциплін Харківського інституту банківської справи»;

  2014 р. Дипломом як переможець конкурсу «Професіонал року 2014» в номінації «Кращий викладач університету банківської справи Національного банку України»;

  2015 р. Дипломом як лауреат конкурсу «Професіонал року 2015» в номінації «Кращий викладач-керівник студентами-переможцями».

  За результатами роботи з молоддю як куратор СНК «Міжнародний» нагороджена:

  2012 р. Подякою за підготовку студентів до участі у Міжнародному студентському круглому столі “Mass culture: personality’s destruction or creation” (ХНАДУ);

  2012 р. Почесною грамотою за активну участь і практичну підготовку майбутньої генерації (БДТУ ім. В.Г..Шухова);

  2012 р. Подякою за підготовку студентів до участі у відкритому засіданні Євро клубу «The role of Social Advertising in Modern Society»;

  2012 р. Дипломом за особистий внесок у підготовку молодих науковців (ХІБС УБС НБУ);

  2013 р. Грамотою за підготовку студентів до участі у Міжнародному студентському круглому столі “ The importance of being rich in the modern world”(ХНАДУ);

  2014 р. Дипломом за особистий внесок у за підготовку молодих науковців (ХІБС УБС НБУ).

   RESEARCHERID http://www.researcherid.com/rid/N-3721-2015

  ORCID   http://orcid.org/0000-0002-1004-8150                      

  GOOGLE SCHOLAR http://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=C3IXbYwAAAAJ&view_op=list_works

  Список наукових праць:

  Монографії, підручники, навчальні посібники

  1. Сердюкова О.І. Іноземна мова (англійська): Навчально-методичний посібник для організації самостійної та індивідуальної роботи студентів I-II курсів заочної форми навчання. – Харків.: ХІБС УБС НБУ, 2010. – 142 с.
  2. Сердюкова О.І., Черняк Л.І., Семко Н.М. Let’s master Рrofessional English. Навчально-методичний посібник для організації самостійної та індивідуальної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» усіх  спеціальностей та форм навчання. – Київ: Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ), 2010. – 169 с.
  3. Сердюкова О.І., Семко Н.М. Рrofessional English.: навчальний посібник для практичних занять з дисципліни «Професійна іноземна мова» (англійська). – Київ: Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ), 2010. – 158 с.
  4. Сердюкова О.І., Гоца Н.М., Прач В.П. Професійна іноземна мова (англійська). Збірник тестових завдань для тематичного, модульного та рубіжного контролю знань студентів магістерської підготовки. – Київ: Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ), 2010. – 87 с.
  5. Сердюкова О.І. Professional English for students in Economics: Навчальний посібник для практичних занять з дисципліни «Професійна іноземна мова (англійська)». – Харків.: ХІБС УБС НБУ, 2012. – 345 с.
  6. Черняк Л.І., Лисенко О.А., Підкопай Т.В., Сердюкова О.І. , Чернявська І.С. Англо-український словник сучасної банківської термінології. – К.: УБС НБУ, 2013. – 413 с.
  7. Сердюкова О.І. Professional English: Course-Book for Upper-intermediate Level Students in Banking and Finance: Навчальний посібник для практичних занять з дисципліни «Професійна іноземна мова (англійська)». – Львів: «Новий Світ – 2000», 2013. – 311[1] c. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11–16303 від 28.10.2013 р.))
  8. Сердюкова О.І. Ділова та професійна іноземна мова (англійська): Збірник тестових завдань для тематичного контролю знань студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»: Навчально-методичний посібник. – Харків.: ХІБС УБС НБУ, 2015. – 130 с.
  9. Гадецька С. В., Сердюкова О.І. Глосарій з дисципліни «Вища математика» для підготовки викладачів до практичних занять на англійській мові: Навчально-методичний посібник. – Харків.: ХІБС УБС НБУ, 2015. – 24 с.

   Наукові статті

  1. O. Serdiukova. Encouraging students to further independent learning of foreign languages //Збірник науково-методичних семінарів: зб. наук. пр. – Харків: Вид-во ХНАДУ, 2015. – Вип.15: – С. 33−44.
  2. O. Serdiukova. The Issues of Youth Financial Education//Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», Харків, 2015. – с. 168−172.
  3. О.І. Сердюкова. СНК «Міжнародний» на сучасному етапі розвитку системи вищої освіти// Збірник науково-методичних праць «Вісник», Харків, 2015. – с. 66-74.
  4. O. Serdiukova, I. Cherniavska, L. Cherniak. Linguistic and conceptual systematization of banking terms//Canadian Journal of Science, Education and Culture, 2014, No.2. (6), (July – December). Volume II. “Toronto Press”, 2014. – P.1157–1164.
  5. O. Serdiukova, S. Melnik Linguistic means of realization of cohesion in the novel” Timequake” by Kurtov-Negut // Годишник на университет Annual Assen Zlatarov ’’Проф.д-р Асен Златаров’’ University, Bulgaria Бургас. Вип. хlііі (2), 2014.– с. 71– 74.
  6. Сердюкова О.І. Образ будущего в социальной фантастике Э. Берджесса // Пространство литературы, искусства и образования – путь к миру, согласию и сотрудничеству между славянскими народами: М-ли VІІ Міжнародної науково-практичної конференції.− Х.: Вид-во ХТУ«ХПІ», 2013. − С.245−249.
  7. Сердюкова О.І. Новаторство Э. Берджесса в развитии жанра антиутопии// Научная дискуссия: вопросы юриспруденции, филологии, социологии, политологии, философии, педагогики, психологии, истории, математики, медицины, искусства и архитектуры: М-ли XVIII Міжнародної науково-практичної конференції.− М.: Вид-во АНО ИД «Научное обозрение», 2013. − С.49−58.
  8. Сердюкова О.І. Distance Learning // Моніторинг якості викладання іноземних мов у вищій школі: М-ли Х Всеукраїнської наукової конференції (23 березня 2012р.).- Х.: Вид-во НФаУ, 2012. –С.172 –184.
  9. Сердюкова О.І. Специфика антиутопии Урсулы Ле Гуин и Энтони Бёрджесса.// Світова література на перехресті культур та цивілізацій: Збірник наукових праць. Вип.5.- Сімферополь:Кримський архів,2012.- С.66-73.
  10. Сердюкова О.І., Чернявська І.С. Терминосистема – кардинальная проблема языка и центральная проблема лингвистики// Вісник студентського наукового товариства: зб. наук. пр. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011. – Вип.30: – С. 33-35.
  11. Чернявська І.С., Сердюкова О.І. Дистанційне навчання як одна із сучасних тенденцій у викладанні іноземної мови// Вісник студентського наукового товариства: зб. наук. пр. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011. – Вип..30: – С.128-131.
  12. Сердюкова О.І. Роль искусственного языка в антиутопии Энтони Берджесса «Механический апельсин» // Світова література на перехресті культур і цивілізацій : зб. наук. праць. – Вип. 3. – Сімферополь : Крим. Архив, 2011. – С. 65–74.
  13. Сердюкова О.І. Проблема свободи личности в романе Э. Берджесса «Механический апельсин» // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. –2011. – № 936 : Сер.: Філологія, вип. 61. – С. 143 –146.
  14. Сердюкова О.І. Дистанційне навчання як одна із сучасних тенденцій у викладанні іноземної мови// Вісник студентського наукового товариства: зб. наук. пр. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011. – Вип..30: – С.128–131.
  15. Сердюкова О.І. Специфика жанра антиутопии в романе Э. Бёрджесса «Механический апельсин» // Вісник СевНТУ. Вип. 102: Філологія:зб. наук. пр.-Севастополь:. Вид-во СевНТУ, 2010.- С. 84-86.
  16. Сердюкова О.І. Своєрідність анти утопічних романів Е. Берджеса у контексті негативної утопії ІІ половини ХХ сторіччя// Наукова спадщина О.О.Потебні у контексті розвитку європейської філологічної думки ХІХ-ХХІ ст.: М-ли Міжнародної наукової конференції ХНУ ім.В.Н.Каразіна – Харків, 2010.- С. 244-250.
  17. Сердюкова О.І. Мир антиутопии Энтони Бёрджесса // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. − 2009. − № 836. Сер.: Філологія, вип.54.− С.195−198.
  18. Сердюкова О.І. Традиции А.И. Белецкого в современном литературоведении // Вісник ХНУ ім. Каразіна. − 2009. − № 873. Сер. : Філологія, вип.58.− С.152−154

  Публікації в інших виданнях:

  1. Сердюкова О.І., Черняк Л.И. Типы взаимоотношений между значениями полисемантичных банковских терминов// Сучасні навчальні тенденції у викладанні іноземних мов у вищій школі: М-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 березня 2011р.).- Х.: Вид-во НФаУ, 2011.- С.169-171.
  2. 2. Сердюкова О.И., Черняк Л.И. Психологический аспект развития личности посредством урока иностранного языка// Школа-семінар. Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи   інтеграції школи та ВНЗ: Тези доповідей. За ред. О.О. Чорновол-Ткаченко. – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2011. – С.123-125.
  3. Сердюкова О.І., Чернявська І.С. Терминосистема – кардинальная проблема языка и центральная проблема лингвистики// Вісник студентського наукового товариства: зб. наук. пр. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011. – Вип..30: – С. 33-35.
  4. Сердюкова О.І. Посторуэлское развитие жанра антиутопии в художественных произведениях Энтони Берджеса.// Світова література на перехресті культур та цивілізацій: Збірник наукових праць. Вип.6.- Сімферополь:Кримський архів,2013.-С.73-76.

   

  Детальніше
 • Лисенко Оксана Анатоліївна

  Лисенко Оксана Анатоліївна

  старший викладач

  В 1996 р. закінчила Харківський Державний університет ім. Каразіна, факультет іноземних мов, спеціальність «Англійська мова та література». Працює з 2002 року в ХІБС УБС НБУ. Має 11 наукових праць, 7 навчально-методичних посібників. Працює над кандидатською дисертацією. Тема дисертаційного дослідження «Методика навчання студентів нефілологічних спеціальностей іншомовного діалогічного мовлення». Сфера наукових інтересів «Теорія навчання». Брала участь у семінарі «Фінансові ринки в умовах глобальної економіки», що проходив на базі Вищої школи-Університету прикладних наук Федерального банку Німеччини ( м.Гахенбург, Німеччина).
  Має сертифікат про успішне складання іспиту, що передбачався по закінченні семінару. Має сертифікат про успішне закінчення 10-тижневого on-line курсу для викладачів англійської мови «Англійська мова для спеціальних цілей», який проводив Орегонський університет, Американський Інститут Англійської мови, США.
  Лауреат конкурсу ХІБС УБС НБУ «Професіонал року – 2012».

  Детальніше
 • Підкопай Тетяна Василівна

  Підкопай Тетяна Василівна

  старший викладач

  В 1999 році закінчила Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, факультет української мови і літератури, спеціальність «Українська мова і література, англійська мова». Працює в ХІБС УБС НБУ з 2009 року.
  Має 4 навчальних посібника. Працює над кандидатською дисертацією. Тема дисертаційного дослідження «Вербалізація образу України у творчості поетів “празької школи”». Нагороджена Грамотою Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації за сумлінну працю та добросовісне виконання обов’язків.
  Лауреат конкурсу ХІБС УБС НБУ «Професіонал року – 2011».
  Є автором 11 наукових публікацій.

  Детальніше

Навчальні посібники та методичні розробки викладачів кафедри

Підручники, посібники

Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності. Навч.посібник / . – К.: УБС НБУ, 2015. – 609 с. (Рекомендовано МОН) [Юрченко Л.І. у співавторстві]

Professional English: Central Banks and Monetary Policies: навчальний посібник.  – Львів: «Новий Світ-2000», 2015. – 123 с.[ Черняк Л.І., Лисенко О.А.,Чернявська І.С. та ін.]

Методологія наукових досліджень у схемах, таблицях прикладах: навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2014. – 223 с. (Рекомендовано МОН) [Юрченко Л.І., Малихіна Я.А. у співавторстві]

ENGLISH FOR COMPUTER SCIENCE: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»/ О. Є.Ріхтер, І. С.Чернявська, А. Ю.Долапчи, Л.І.Черняк – Х.: ХІБС УБС НБУ, 2015. – 130 с.

Логіка: навчальний посібник / Л.І. Юрченко, О.М. Варипаєв. – Х. : ФОЛІО, 2016. – 182 с.

Англо-український словник сучасної банківської термінології: близько 7000 понять і термінів / уклад.: Л.І. Черняк, О.А. Лисенко, Т.В. Підкопай, О.І. Сердюкова, І.С. Чернявська та ін.. – К.: УБС НБУ,2013.- 413 с.

Сердюкова О.І. Professional English: Course-Book for Upper-intermediate Level Students in Banking and Finance: Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2013. – 311[1] c. (Рекомендовано МОН)

Чистіліна Т.О. Етика та естетика: навч. посіб. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 304 с. (Рекомендовано МОН)

Фінанси: курс для банкірів : підручник / за ред. О. М. Тридіда, О. Б. Жихор. – Київ : УБС НБУ, 2012. – 507 с. (Рекомендовано МОН) , [Юрченко Л.І., Малихіна Я.А. у співавторстві]

Фізична культура та особистість: навч. посіб. / В. М. Лисяк, М. Г. Самойлов ; МОН. – Харків : Оберіг, 2010. – 176 с. (Рекомендовано МОН)

Наукова робота

Наукові дослідження фахівців кафедри присвячені розгляду проблем гуманізації вищої освіти, соціальної відповідальності, високої професійності, що виступають стрижнем реформування вищої школи України а також питанням глобалізації та її впливу на освітню систему.

Основними напрямами наукових досліджень є  філософія фінансової цивілізації , проблеми сучасної освіти в Україні; методика  викладання іноземних мов.

Колектив кафедри працює над науково-дослідною роботою  «Екологічна відповідальність бізнесу та культура сучасного суспільства»

На замовлення Департаменту зовнішньоекономічних відносин Національного банку України науково-педагогічними працівникамаи кафедри проводиться наукове дослідження «Лексикографічний аналіз сучасної банківської термінології».

Монографії:

Кадрові аспекти підвищення конкурентоспроможності банку: монографія /     О.М. Тридід, Н.В. Ізюмцева, М.І. Гойхман, О.Б. Швидка. – К.: УБС НБУ, 2014. – 134 с.

Современное состояние и проблемы развития бизнеса: монография / авт.кол.; под. ред. д-ра экон.наук., проф.. А.Я.Кузнецовой. – К.:УБД НБУ, 2014. – 306 с. [Малихина Я.А., Юрченко Л.И. в соавторстве]

Гуманітарна складова вищої економічної освіти у вимірах ХХІ століття: монографія / кол. авторів; за ред.. д-ра екон.наук, проф. О.М. Тридіда. – К.: УБС НБУ, 2013. – 323 с.  [Світлична В.В., Лисак В.М., Топалова С.О., Чистіліна Т.О., Юрченко Л.І., Корабльова Н.С. у співавторстві ]

Малихіна Я. А. Теоретико-методологічні засади управління взаємодією вищого навчального закладу із зовнішнім середовищем : монографія / Я.А. Малихіна. – Х. : ФОП Шейніна О.В., 2013. – 420 с.

Etyka i ekonomia: монографія / кол. авторів ; за ред. Tadeusz Guz, Pawel Marzec, Григорій Хоружий, Тамара Смовженко. – Tomaszow Lubelski – Lublin, 2010 -. 305 c. [Юрченко Л.І., Молодоря Т.С., Світлична В.В. у співавторстві]

Моральний вимір економіки: соціальна відповідальність бізнесу та економічна ефективність: монографія / кол. авторів; за ред.. д-ра екон.наук, проф. Г.Ф. Хоружого. – К.: УБС НБУ, 2009. – 255 с.  [Чистіліна Т.О., Юрченко Л.І., Корабльова Н.С. у співавторстві]

Кафедра приділяє велику увагу науковій роботі студентів. За підсумками своєї роботи з тематики кафедри студенти інституту щорічно беруть участь у студентських наукових конференціях, Всеукраїнських студентських конкурсах та олімпіадах. Результати наукової роботи студентів відображаються через друк наукових статей та тез доповідей.

При кафедрі працює студентський науковий клуб «Міжнародний», який створений з метою залучення студентів до наукової роботи, участі у олімпіадах, конкурсах, співробітництва з студентськими організаціями на міжнародному рівні.

Викладачі кафедри зробили вагомий внесок у підготовку студентів-призерів і лауреатів Міжнародного конкурсу ім. Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Контакти

Контакти

61174, м. Харків, пр. Перемоги, 55

Телефон: (057) 336-05-64

 

 

https://www.facebook.com/socgum/