• Кафедра Обліку та оподаткування

Піскунов Роман Олександрович

Доцент, кандидат економічних наук, каб. 409 (тел. 22-16)

У 2003 році закінчив Харківський державний економічний університет за спеціальністю “Облік і аудит”. В 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» за темою «Регулювання руху грошових потоків в системі управління фінансовими ризиками». В 2014 році переможець міського конкурсу «Молода людина року» в номінації «Наукова діяльність». З 2003 року працює в ХІБС УБС НБУ. З 2016 року завідувач кафедри обліку та оподаткування.

Антикризове регулювання діяльності економічних агентів

Ідентифікатори у наукометричних базах:

ID Scopus – 56606261400

ID ORCID – 0000-0001-6133-9233

ID Researcher – N-1772-2015

ID Google Scholar – tomg02UAAAAJ&hl

E-mail: 

 

 

 Список публікацій

 

 

Загальна характеристика

Кафедра обліку і аудиту створена 01 вересня 2007 року згідно з наказом по інституту.
Для розвитку сучасного підприємництва потрібні фахівці з поглибленими знаннями методики проведення фінансово-економічного, стратегічного аналізу, контролю та аудиту, ведення фінансового обліку та податків, складання звітності, здатні до розробки та впровадження довгострокових напрямків розвитку і посилення конкурентних позицій підприємства у майбутньому.

Фахівець з обліку і аудиту сьогодні проводить не тільки традиційні облік, аналіз, контроль та аудит, зосереджуючись на проблемі охорони активів і збереженні того, що підприємство має зараз, а й впроваджує стратегічні заходи задля підвищення ефективності розвитку підприємства у майбутньому.

Саме тому мета кафедри «Обліку і аудиту» полягає у забезпеченні поглибленої підготовки студентів з визначеного напряму та спрямована на поглиблене вивчення та узагальнення теоретичних засад з обліку, аналізу та аудиту підприємницької діяльності, а також засвоєння методики проведення фінансово-економічного, стратегічного аналізу та контролю.

Для виконання поставленої мети викладачі кафедри працюють за таким напрямком наукової роботи як: проблеми обліку, аналізу, аудиту та оподаткування суб’єктів господарювання.
Викладачі кафедри широко застосовують в навчальному процесі сучасні педагогічні технології, забезпечують аналітичну спрямованість та постійно наповнюють практичні і семінарські заняття завданнями проблемного і ситуаційного характеру, що стимулює активну діяльність студентів.

Одним із засобів застосування інноваційних методів навчання є впровадження комплексних завдань у вигляді практичних тренінгів, які моделюють діяльність реальної організації (фірми) малого і середнього бізнесу як виробничої так і невиробничої сфер економіки.

З метою запровадження тренінгових технологій у навчальний та позанавчальний процес при кафедрі обліку і аудиту створені навчально-тренувальні фірми, які працюють за різними формами власності і різними видами діяльності.
Завдяки організації роботи навчально-тренувалних фірм кафедра забезпечує:

 • покращення практичної підготовки студентів, в т.ч. в період їх навчальної та виробничої практики;
 • надання інформаційних послуг студентам всіх форм навчання з питань організації власного бізнесу;
 • виконання науково-дослідних робіт згідно з госпдоговірними та держбюджетними темами;
 • працевлаштування студентів через налагодження довгострокових партнерських стосунків із потенційними роботодавцями.
   

Однією з важливих передумов впровадження тренінгу в навчальний та поза навчальний процес стало створення необхідної матеріальної бази, обладнання офісними меблями та автоматизованими робочими місцями кожного співробітника фірм та використання ПЕОМ (програми Ліга-Закони, Excel, Парус-Предприятие 8, 1 С Предприятие 7.7, 8.2, Бест-Звіт, Інфо-бухгалтер).

Кафедра випускає фахівців за напрямом підготовки “Облік і аудит” в галузі знань “Економіка і підприємництво” освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр і магістр.

Підготовка магістрів здійснюється за двома магістерськими програмами: «Облік і аудит у банках» та «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю».
Завершується навчання студентів Державною атестацією у  вигляді комплексного державного екзамену з фахових дисциплін для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та у вигляді захисту дипломних робіт для освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Тематика дипломних робіт розробляється з урахуванням сучасних проблем обліку, аналізу і аудиту в Україні та постійно оновлюється.

Значна увага на кафедрі приділяється науковій роботі студентів. Під керівництвом викладачів, студенти беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, олімпіадах, конкурсах студентських робіт. Зокрема, щорічно у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з  напряму «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», в обласному конкурсі «Найкращий молодий науковець Харківщини», загальноміському конкурсі бізнес-планів, міжрегіональному конкурсі «Аудитор», Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Облік і аудит» тощо, студенти посідають почесні місця, нагороджуються дипломами різних ступенів, друкують наукові статті у фахових виданнях.

З метою сприяння розвитку творчих здібностей студентів та залучення їх до активної наукової діяльності, під керівництвом викладачів кафедри обліку і аудиту працює студентський науковий клуб «Аудитор». Головним напрямком роботи клубу є наукові дослідження, результативність яких відбивається в написанні науково-дослідної роботи студента та подальшій участі найкращих робіт у міських та Всеукраїнських конкурсах.

Члени клубу «Аудитор» організують проведення круглих столів, екскурсій, виставок студентських наукових робіт, днів відкритих дверей. На базі клубу проводиться конкурс на кращу студентську наукову роботу з проблем реформування облікової системи України та конкурс «Кращій за професією» зі спеціальності «Облік і аудит».

Розвиткові молодого вченого сприяє також співпраця студентського наукового клубу «Аудитор» з Клубом Випускників, до складу якого входять випускники кафедри.
Науково-педагогічні працівники кафедри постійно підвищують свій професійний рівень та педагогічну майстерність за різними формами: навчання на факультетах підвищення кваліфікації, стажування в провідних вищих закладах освіти, банківських установах, підприємствах, участь у семінарах з питань розвитку банківської справи, економіки, педагогіки і психології, робота над кандидатськими дисертаціями, написання навчально-методичних посібників підручників, монографій тощо. 

Науково-дослідна робота кафедри

Значна увага на кафедрі приділяється науковій роботі студентів. Під керівництвом викладачів, студенти беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, олімпіадах, конкурсах студентських робіт. Зокрема, щорічно у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з  напряму «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», в обласному конкурсі «Найкращий молодий науковець Харківщини», загальноміському конкурсі бізнес-планів, міжрегіональному конкурсі «Аудитор», Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Облік і аудит» тощо, студенти посідають почесні місця, нагороджуються дипломами різних ступенів, друкують наукові статті у фахових виданнях.

З метою сприяння розвитку творчих здібностей студентів та залучення їх до активної наукової діяльності, під керівництвом викладачів кафедри обліку і аудиту працює студентський науковий клуб «Аудитор». Головним напрямком роботи клубу є наукові дослідження, результативність яких відбивається в написанні науково-дослідної роботи студента та подальшій участі найкращих робіт у міських та Всеукраїнських конкурсах.

Члени клубу « Аудитор» організують проведення круглих столів, екскурсій, виставок студентських наукових робіт, днів відкритих дверей. На базі клубу проводиться конкурс на кращу студентську наукову роботу з проблем реформування облікової системи України та конкурс «Кращій за професією» зі спеціальності «Облік і аудит».

Розвиткові молодого вченого сприяє також співпраця студентського наукового клубу « Аудитор» з Клубом Випускників, до складу якого входять випускники кафедри.
Науково-педагогічні працівники кафедри постійно підвищують свій професійний рівень та педагогічну майстерність за різними формами: навчання на факультетах підвищення кваліфікації, стажування в провідних вищих закладах освіти, банківських установах, підприємствах, участь у семінарах з питань розвитку банківської справи, економіки, педагогіки і психології, робота над кандидатськими дисертаціями, написання навчально-методичних посібників підручників, монографій тощо.

Дисципліни кафедри

 1. Антикризове регулювання діяльності економічних агентів
 2. Аналіз інвестиціних проектів
 3. Аналіз господарської діяльності
 4. Аналіз моделювання і управління ризиком
 5. Аудит
 6. Бухгалтерський облік
 7. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 8. Державний фінансовий контроль
 9. Економічний аналіз
 10. Звітність підприємств
 11. Інвестиційний аналіз
 12. Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки:

Технології діяльності аналітиків із питань фінансово-економічної безпеки підприємства

 1. Контроль підприємницької діяльності:

Фінансово-господарський контроль

Внутрішній аудит

 1. Міжнародні стандарти фінансової звітності
 2. Менеджмент ризику у сфері економічної безпеки
 3. Науково-педагогічний тренінг
 4. Облік в бюджетних установах
 5. Облік у банках
 6. Облік в галузях економіки
 7. Облік операцій Національного банку України
 8. Облік і аудит у банках
 9. Облік і звітність в оподаткуванні
 10. Облік і звітність підприємницької діяльності:

Організація і методика складання звітності за національними стандартами

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

 1. Облікова політика підприємства
 2. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві:

Економічний ризик та методи його вимірювання

Основи обліку, аналізу та аудиту на підприємстві

Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки на підприємстві

 1. Організація бухгалтерського обліку
 2. Організація і методика аудиту
 3. Організація обліку та звітність банку:

Організація обліку в банку

Звітність банку

 1. Проектний аналіз
 2. Податковий облік в банку
 3. Ризикологія
 4. Стратегічний аналіз
 5. Судово – бухгалтерська експертиза
 6. Системний аналіз в економіці
 7. Управлінський облік
 8. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті
 9. Фінансовий аналіз
 10. Фінансовий облік у банках
 11. Фінансовий облік І
 12. Фінансовий облік ІІ

Склад

 • Мельниченко Олександр Віталійович

  Мельниченко Олександр Віталійович

  Доктор економічних наук

  У 2016 році захистив докторську дисертацію зі спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Тема дисертації «Організація і методологія аналізу і аудиту електронних грошей в банках».

  З 2012 до 2014 року – робота в банківській системі України. Займався розвитком альтернативних каналів продажів в банку, роботою з платіжними системами, страховими компаніями тощо.

  З 2012 року – докторант Житомирського державного технологічного університету.

  У 2011 році завершив навчання в аспірантурі Університету банківської справи Національного банку України. Захистив дисертацію на звання кандидата економічних наук зі спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» в Одеському національному економічному університеті; тема дисертації «Економічний аналіз кадрового забезпечення фінансово-кредитних установ України».

  У 2006 році закінчив з відзнакою Львівський банківський інститут Національного банку України та здобув кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.

  Наукові інтереси: сучасні платіжні засоби; економічний аналіз, аудит; інноваційні технології в сучасному бізнесі та суспільстві

  Детальніше
 • Лукін Володимир Олександрович

  Лукін Володимир Олександрович

  Доцент, кандидат економічних наук

  В 1975 році закінчив Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю “Економіка та організація машинобудівної промисловості”. В 1986 році захистив дисертацію на тему “Стимулювання випуску товарів народного споживання”. З 1986 року працював викладачем, ст. викладачем, доцентом кафедри бухгалтерського обліку та фінансів. З 1995 року – начальник кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Університету внутрішніх справ. З 2011 року працює доцентом кафедрі обліку і аудиту Харківського інституту банківської справи; 2012 – 2013 роки – в.о. завідувача кафедри обліку і аудиту Харківського інституту банківської справи.

  З 2016 року в.о. завідувача кафедри обліку і аудиту Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».

  Наукові інтереси та дослідження: теорія бухгалтерського обліку та економічна безпека

  Детальніше

  ID ORCID – 0000-0002-4132-8999

  ID Researcher – P-1815-2014

  ID Google Scholar – JO0okEAAAAJ&hl

   

   

  Список публікацій

  Детальніше
 • Москаленко Олена Володимирівна

  Москаленко Олена Володимирівна

  Доцент, кандидат економічних наук

   У 2006 році закінчила Харківський банківський інститут УАБС НБУ за спеціальністю “Банківська справа”. В 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» за темою «Управління інвестиційним портфелем банку в умовах динамічно поновлюваної інформації». В 2014 році переможець міського конкурсу «Молода людина року» в номінації «Діяльність у невиробничій сфері» та дипломант XVI обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Молодий науковець». В 2015 році переможець конкурсу «Кращий викладач Університету банківської справи». З 2006 року працює в ХІБС УБС НБУ

   Облікова інформація в системі бухгалтерського обліку, управління кредитно-інвестиційним портфелем банку

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID Scopus – 56606026500 

  ID ORCID – 0000-0001-9840-2347

  ID Researcher – M-3602-2015 

  ID Google Scholar – 4UyJseMAAAAJ&view_op

   

   

  Список публікацій

  Детальніше
 • Шубіна Світлана Валентинівна

  Шубіна Світлана Валентинівна

  Доцент, кандидат економічних наук

  В 1988 році закінчила Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності”. В 1992 році захистила дисертацію за темою “Ресурсозбереження та використання нових матеріалів у машинобудівництві”. З 2001 року працює в ХІБС УБС НБУ

  Роль і місце наукових досліджень у підготовці фахівців з економіки і підприємництва. – Управління фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID ORCID –0000-0002-6097-6000 

  ID Researcher – J-1558-2015

  ID Google Scholar- xj4dTx0AAAAJ&h

   

   

  Список публікацій

   

  Детальніше
 • Абрамова Ольга Сергіївна

  Абрамова Ольга Сергіївна

  доцент, кандидат економічних наук

  У 2000 р. з відзнакою закінчила магістратуру Харківського державного автомобільно-дорожнього технічного університету за спеціальністю «Менеджмент організацій». У 2003 р. захистила дисертацію на тему «Розробка та обґрунтування стратегії розвитку дорожньо-будівельного підприємства». З 2004 р. працювала асистентом, доцентом кафедри менеджменту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, з 2012 р. – доцентом кафедри обліку і аудиту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. З 2015 р. працює у ХІБС УБС НБУ.

   Податкова система, податковий менеджмент, методи та ризики оптимізації податкового навантаження.

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID ORCID – 0000-0001-6372-9542

   ID Researcher – N-1864-2015

   ID Google Scholar – LMco-GUAAAAJ

  E-mail:

   

   

   Список публікацій

  Детальніше
 • Хоша Марина Олександрівна

  Хоша Марина Олександрівна

  Доцент

  У 2003 році закінчила Харківський державний економічний університет за спеціальністю “Облік і аудит”. З 2004 по 2008 рр. навчалась в аспірантурі УАБС НБУ без відриву від виробництва зі спеціальності 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит”. З 2003 року працює в ХІБС УБС НБУ

  Механізм фінансового стимулювання трудового потенціалу банку. Працює над кандидатською дисертацією

  Детальніше
 • Мірошник Олексій Юрійович

  Мірошник Олексій Юрійович

  Доцент, кандидат економічних наук

  У 2006 році закінчив Харківський банківський інститут УАБС НБУ за спеціальністю “Банківська справа”. В 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» за темою «Забезпечення надійності кредитних відносин між банками та суб’єктами підприємницької діяльності». З 2006 року працює в ХІБС УБС НБУ

  Забезпечення надійності кредитних відносин між банками та суб’єктами підприємницької діяльності

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID ORCID – 0000-0002-9220-9877

  ID Researcher – O-1163-2015

  ID Google Scholar – t62PaocAAAAJ&hl

   

   

  Список публікацій

  Детальніше
 • Малахов Валерій Андрійович

  Малахов Валерій Андрійович

  Доцент, кандидат економічних наук

  В 2007 році закінчив з відзнакою Харківський національний економічний університет за спеціальністю “Облік і аудит”. В 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» за темою «Збалансованість та узгодженість руху товарних та фінансових потоків промислового підприємства». З 2014 року працює в ХІБС УБС НБУ.

  Аудит, організація і методика аудиту, контроль підприємницької діяльності

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID Scopus – 56781117500

  ID ORCID – 0000-0002-8024-3998

  ID Researcher – N-3784-2015

  ID Google Scholar – t62PaocAAAAJ&hl

  E-mail: 

   

   

  Список публікацій

  Детальніше
 • Бєляєва Людмила Анатоліївна

  Бєляєва Людмила Анатоліївна

  доцент, кандидат економічних наук

  В 1984 році закінчила Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В.Докучаєва за спеціальністю “Економіка та організація сільськогосподарського виробництва”. Після закінчення інституту з 1984 року працювала на виробництві на Токарівській птахофабриці Дергачівського району Харківської областіна посадах старшого економіста з праці, бухгалтера-фінансиста та замісника головного бухгалтера.В 1995 році захистила дисертацію на тему “Розробка методів економічної ефективності виробництва м’яса індиків”. З 1998 року працювала викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного аграрного університету. З 2002 рокудоцентом кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Харківського національного університету внутрішніх справ. Після реорганізації внз у 2011 році, працює доцентом кафедрі економіки та фінансівХарківського національного університету внутрішніх справ. З 2015 року,за сумісництвом, – доцент кафедри обліку і аудиту Харківського інституту банківської справи.

   Бухгалтерський облік та економічна безпека діяльності суб’єктів господарювання.

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID ORCID – 0000-0003-2699-4237

  ID Researcher – O-8761-2015

  ID Google Scholar – I_Vy-D0AAAAJ&hl

   

  Список публікацій

  Детальніше

Навчальні посібники та методичні розробки викладачів кафедри

 1. Азаренкова Г.М. Бухгалтерський облік: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. / Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. – Київ: Знання, 2004. – 415 с.
 2. Азаренкова Г.М. Бухгалтерський облік: Збірник ситуаційних задач та завдань для самостійної роботи студентів: Навч. Посіб. / Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. – Київ: Знання, 2005. – 243 с.
 3. Шубіна С.В. Економічний аналіз: Практикум. / Шубіна С.В., Торжник Ж.І. -К.: Знання, 2007.-230 с.
 4. Дікань Л.В. Державний аудит: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. / Дікань Л.В., Голуб Ю.О., Синюгіна Н.В., Вороніна О.О.- Харків: вид. ХНЕУ, 2008
 5. Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль. Навчальний посібник (Гриф Міносвіти України). – К.: Знання, 2009. – 346с.
 6. Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри) : Навч.-метод. Посібник // за ред.. д.е.н., доц. Г.М. Азаренкової, доц.. Н.М. Самородової. – Львів: Новий світ. – 2000, 2010. – 200 с.
 7. Давидюк Т.В. Методологічні основи розвитку постіндустріальної економіки. Монографія за ред. проф. М.П. Денисенко, проф.  А.П.Гречан,  доц. В.В. Лойко. – Київ: Фітосоціо-центр, 2010. – 688 с. – С. 471-484 (Розділ 22. Роль людського капіталу в розвитку постіндустріального суспільства)
 8. Давидюк Т.В. Інноваційно-інвестиційна діяльність як чинник стабілізації держави і регіонів. Вплив інвестування на економіку держави. Монографія у 2 т. / за ред. А.В. Череп. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2010. – Т. 1. – 336 с. (Розділ 1,  п. 1.6. Інвестиції в людський капітал – визначальний фактор інноваційної економіки)
 9. Давидюк Т.В. Теория измерения капитала и прибыли. Монографія под общ. ред. проф. Бутынца Ф., проф. Добии М. – Краков: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. – 400 с. – С. 106-147 (Раздел 4. Формирование постоянной заработной платы на основе учета человеческого капитала)
 10. Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Дікань Л.В., Синюгіна Н.В. – Харків: вид. ХНЕУ, 2011. – 336 с.
 11. Шубіна С.В. Фінансовий аналіз у схемах і таблицях: навчальний посібник / Т.С. Пічугіна, С.В. Шубіна, О.Ю. Мірошник. –Львів «Новий світ – 2000», 2011.-326 с.
 12. Давидюк Т.В. Розвиток бухгалтерського обліку людського капіталу: теорія і методологія Монографія. − Житомир: ЖДТУ, 2011. – 508 с.
 13. Давидюк Т.В. Развитие бухгалтерского учета человеческого капитала: теория и методология Монографія. − LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2011. – 160 с.
 14. Давидюк Т.В. Розвиток науки про бухгалтерський облік і господарський контроль: забезпечення стійкого розвитку економіки України.  Монографія. − за заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 308 с. (Розділ 3. Бухгалтерський облік в системі управління людським капіталом)
 15. Москаленко О.В. Фінансова безпека соціально-економічного розвитку держави: сучасні проблеми та стратегічні орієнтири:монографія / за заг. редакцією О.В.Чернявської – Полтава. РВВ ПУЕТ,2012.–368 с. (Розділ 2. п.п. 2.2.2.Сучасний стан та проблеми активізації банківського кредитування інвестиційної діяльності в Україні)
 16. Шубіна С.В. Фінансовий аналіз: Практикум: навчальний посібник / С.В. Шубіна, О.Ю. Мірошник, В.О. Швадченко. -К.: Центр учбової літератури, 2013.-296 с.
 17. Москаленко О.В., Піскунов Р.О. Економічна та інформаційна безпека суб’єктів господарювання : сучасний стан та тенденції розвитку : монографія / авт. кол.; за ред. ра екон. наук, професора Смовженко Т.С., д-ра екон. наук, професора Кузнецової А.Я., д-ра екон. наук, професора Барановського О.І.,  д-ра екон. наук, професора О.М. Тридіда, д-ра екон. наук, професора Г.М. Азаренкової та ін. – К. : УБС НБУ, 2014. –   349 с. (Розділ 3 «Банківська безпека: теоретичні та практичні підходи», Підрозділ. Регулювання системної безпеки банків: інституційний підхід).
 18. Азаренкова Г.М. Антикризове регулювання руху грошових потоків суб’єктів господарювання: монографія / Г.М. Азаренкова, Р.О. Піскунов, М.І. Гойхман. – К.: УБС НБУ, 2014. – 238 с.
 19. Лукін В.О., Москаленко О.В., Піскунов Р.О. Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство : колективна монографія / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Т. 2. – 420 с. (Розділ 3. Стратегії підприємства. пп. Справедливая стоимость в учете и отчетности предприятий Украины)

Усі дисципліни кафедри мають методичне забезпечення, в тому числі, до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів.

Розроблено та впроваджено у навчальний процес дистанційні курси з усіх дисциплін перепідготовки (“Фінансовий облік”, “Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Економічний аналіз”, “Аналіз інвестиційних проектів”, “Стратегічний аналіз”, “Аналіз моделювання і управління ризиками” та інші).

 

Контакти

Телефон: (057) 337-14-70
Факс (057) 336-82-62