• Кафедра Обліку та оподаткування

Піскунов Роман Олександрович

Завідувач кафедри, доцент, кандидат економічних наук, каб. 409 (тел. 22-16)

У 2003 році закінчив Харківський державний економічний університет за спеціальністю “Облік і аудит”. В 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» за темою «Регулювання руху грошових потоків в системі управління фінансовими ризиками». В 2014 році переможець міського конкурсу «Молода людина року» в номінації «Наукова діяльність». З 2003 року працює в ХІБС УБС НБУ. З 2016 року завідувач кафедри обліку та оподаткування.

Антикризове регулювання діяльності економічних агентів

Ідентифікатори у наукометричних базах:

ID Scopus – 56606261400

ID ORCID – 0000-0001-6133-9233

ID Researcher – N-1772-2015

ID Google Scholar – tomg02UAAAAJ&hl

E-mail:  r.a.piskunov@gmail.com

Список публікацій

Загальна характеристика

Кафедра обліку і аудиту створена 01 вересня 2007 року згідно з наказом по інституту. У серпні 2016 року кафедру перейменовано на кафедру «Обліку та оподаткування». Для розвитку сучасного підприємництва потрібні фахівці з поглибленими знаннями методики проведення фінансово-економічного, стратегічного аналізу, контролю та аудиту, ведення фінансового обліку та податків, складання звітності, здатні до розробки та впровадження довгострокових напрямків розвитку і посилення конкурентних позицій підприємства у майбутньому.

Фахівець з обліку і оподаткування сьогодні проводить не тільки традиційні облік, аналіз, контроль та аудит, зосереджуючись на проблемі охорони активів і збереженні того, що підприємство має зараз, а й впроваджує стратегічні заходи задля підвищення ефективності розвитку підприємства у майбутньому.

Саме тому мета кафедри «Обліку та оподаткування» полягає у забезпеченні поглибленої підготовки студентів з визначеного напряму та спрямована на поглиблене вивчення та узагальнення теоретичних засад з обліку, аналізу та аудиту підприємницької діяльності, а також засвоєння методики проведення фінансово-економічного, стратегічного аналізу, контролю та оподаткування.

Для виконання поставленої мети викладачі кафедри працюють за таким напрямком наукової роботи як: проблеми обліку, аналізу, аудиту та оподаткування суб’єктів господарювання.

Викладачі кафедри широко застосовують в навчальному процесі сучасні педагогічні технології, забезпечують аналітичну спрямованість та постійно наповнюють практичні і семінарські заняття завданнями проблемного і ситуаційного характеру, що стимулює активну діяльність студентів.

Одним із засобів застосування інноваційних методів навчання є впровадження комплексних завдань у вигляді практичних тренінгів, які моделюють діяльність реальної організації (фірми) малого і середнього бізнесу як виробничої так і невиробничої сфер економіки.

З метою запровадження тренінгових технологій у навчальний та позанавчальний процес при кафедрі «Обліку та оподаткування» створені навчально-тренувальні фірми, які працюють за різними формами власності і різними видами діяльності.
Завдяки організації роботи навчально-тренувалних фірм кафедра забезпечує:

 • покращення практичної підготовки студентів, в т.ч. в період їх навчальної та виробничої практики;
 • надання інформаційних послуг студентам всіх форм навчання з питань організації власного бізнесу;
 • виконання науково-дослідних робіт згідно з госпдоговірними та держбюджетними темами;
 • працевлаштування студентів через налагодження довгострокових партнерських стосунків із потенційними роботодавцями.

Однією з важливих передумов впровадження тренінгу в навчальний та поза навчальний процес стало створення необхідної матеріальної бази, обладнання офісними меблями та автоматизованими робочими місцями кожного співробітника фірм та використання ПЕОМ (програми Ліга-Закони, Парус-Предприятие 8, Бест-Звіт, Інфо-бухгалтер, ІС ПРО та ін.).

Підготовка магістрів здійснюється за двома магістерськими програмами: «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю».

Завершується навчання студентів Державною атестацією у  вигляді комплексного державного екзамену з фахових дисциплін для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та у вигляді захисту дипломних робіт для освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Тематика дипломних робіт розробляється з урахуванням сучасних проблем обліку, аналізу,аудиту, контролю та оподаткуванню в Україні та постійно оновлюється.

Значна увага на кафедрі приділяється науковій роботі студентів. Під керівництвом викладачів, студенти беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, олімпіадах, конкурсах студентських робіт. Зокрема, щорічно у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з  напряму «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», в обласному конкурсі «Найкращий молодий науковець Харківщини», загальноміському конкурсі бізнес-планів, Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Облік і оподаткування» тощо, студенти посідають почесні місця, нагороджуються дипломами різних ступенів, друкують наукові статті у фахових виданнях.

З метою сприяння розвитку творчих здібностей студентів та залучення їх до активної наукової діяльності, під керівництвом викладачів кафедри обліку і аудиту працює студентський науковий клуб «Аудитор». Головним напрямком роботи клубу є наукові дослідження, результативність яких відбивається в написанні науково-дослідної роботи студента та подальшій участі найкращих робіт у міських та Всеукраїнських конкурсах.

Члени клубу «Аудитор» організують проведення круглих столів, екскурсій, виставок студентських наукових робіт, днів відкритих дверей. На базі клубу проводиться конкурс на кращу студентську наукову роботу з проблем реформування облікової системи України та конкурс «Кращій за професією» зі спеціальності «Облік і опдаткування».

Розвиткові молодого вченого сприяє також співпраця студентського наукового клубу «Аудитор» з Клубом Випускників, до складу якого входять випускники кафедри.
Науково-педагогічні працівники кафедри постійно підвищують свій професійний рівень та педагогічну майстерність за різними формами: навчання на факультетах підвищення кваліфікації, стажування в провідних вищих закладах освіти, банківських установах, підприємствах, участь у семінарах з питань розвитку банківської справи, економіки, педагогіки і психології, робота над кандидатськими дисертаціями, написання навчально-методичних посібників підручників, монографій тощо.

Дисципліни кафедри

 1. Аналіз господарської діяльності
 2. Аудит
 3. Аудит та підтвердження звітності (Audit and assurance (F8 − ACCA)
 4. Бухгалтерський облік (Рівень А)
 5. Бухгалтерський облік (рівень В – Облік господарських процесів)
 6. Внутрішній аудит у банку
 7. Внутрішньогосподарський контроль
 8. Державний фінансовий контроль
 9. Економічний аналіз
 10. Звітність підприємства
 11. Менеджмент та управлінський облік: управлінський облік
 12. Міжнародні стандарти фінансової звітності
 13. Облік за видами економічної діяльності
 14. Облік зовнішньоекономічної діяльності
 15. Облік і аналіз в умовах ризику
 16. Облік і звітність в оподаткуванні
 17. Облік на підприємствах малого бізнесу
 18. Облік у банках
 19. Облік у бюджетних установах
 20. Облікова політика підприємства
 21. Оподаткування (Taxation (F6 – ACCA)
 22. Оподаткування (рівень А)
 23. Оптимізація бізнес-процесів (з використанням автоматизованих систем управління)
 24. Організація бухгалтерського обліку
 25. Програмне забезпечення бухгалтерського обліку
 26. Програмне забезпечення економічного аналізу
 27. Ризик-менеджмент
 28. Ризикологія
 29. Роль бухгалтера в бізнес-середовищі
 30. Створення системи управління якістю та внутрішній аудит
 31. Стратегічний аналіз
 32. Судово-бухгалтерська експертиза
 33. Управління ефективністю (Performance management (F5−ACCA)
 34. Управління податковим навантаженням в бізнесі
 35. Управління результативністю бізнес-процесів підприємства
 36. Управління ризиком в банку (дистанційна форма)
 37. Управлінський облік
 38. Фінансова звітність (Financial reporting (F7 − ACCA)
 39. Фінансовий аналіз
 40. Фінансовий облік І
 41. Фінансовий облік ІІ
 42. Фінансовий облік у банках
 43. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Операції НБУ

Склад

 • Москаленко Олена Володимирівна

  Москаленко Олена Володимирівна

  Доцент, кандидат економічних наук

  У 2006 році закінчила Харківський банківський інститут УАБС НБУ за спеціальністю “Банківська справа”. В 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» за темою «Управління інвестиційним портфелем банку в умовах динамічно поновлюваної інформації». В 2014 році переможець міського конкурсу «Молода людина року» в номінації «Діяльність у невиробничій сфері» та дипломант XVI обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Молодий науковець». В 2015 році переможець конкурсу «Кращий викладач Університету банківської справи». З 2006 року працює в ХІБС УБС НБУ

  Облікова інформація в системі бухгалтерського обліку, управління кредитно-інвестиційним портфелем банку

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID Scopus – 56606026500 

  ID ORCID – 0000-0001-9840-2347

  ID Researcher – M-3602-2015 

  ID Google Scholar – 4UyJseMAAAAJ&view_op

  E-mail: moskalenko.elena@mail.ru

  Список публікацій

  Детальніше
 • Лукін Володимир Олександрович

  Лукін Володимир Олександрович

  Доцент, кандидат економічних наук

  В 1975 році закінчив Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю “Економіка та організація машинобудівної промисловості”. В 1986 році захистив дисертацію на тему “Стимулювання випуску товарів народного споживання”. З 1986 року працював викладачем, ст. викладачем, доцентом кафедри бухгалтерського обліку та фінансів. З 1995 року – начальник кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Університету внутрішніх справ. З 2011 року працює доцентом кафедрі обліку і аудиту Харківського інституту банківської справи; 2012 – 2013 роки – в.о. завідувача кафедри обліку і аудиту Харківського інституту банківської справи.

  З 2016 року в.о. завідувача кафедри обліку і аудиту Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».

  Наукові інтереси та дослідження: теорія бухгалтерського обліку та економічна безпека

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

   

  ID ORCID – 0000-0002-4132-8999

  ID Researcher – P-1815-2014

  ID Google Scholar – JO0okEAAAAJ&hl

  E-mail: lukin_v@bigmir.net

   Список публікацій

  Детальніше
 • Шубіна Світлана Валентинівна

  Шубіна Світлана Валентинівна

  Доцент, кандидат економічних наук

  В 1988 році закінчила Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності”. В 1992 році захистила дисертацію за темою “Ресурсозбереження та використання нових матеріалів у машинобудівництві”. З 2001 року працює в ХІБС УБС НБУ

  Роль і місце наукових досліджень у підготовці фахівців з економіки і підприємництва. – Управління фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID ORCID –0000-0002-6097-6000 

  ID Researcher – J-1558-2015

  ID Google Scholar- xj4dTx0AAAAJ&h

  E-mail: shybina@ukr.net

   Список публікацій

  Детальніше
 • Абрамова Ольга Сергіївна

  Абрамова Ольга Сергіївна

  доцент, кандидат економічних наук

  У 2000 р. з відзнакою закінчила магістратуру Харківського державного автомобільно-дорожнього технічного університету за спеціальністю «Менеджмент організацій». У 2003 р. захистила дисертацію на тему «Розробка та обґрунтування стратегії розвитку дорожньо-будівельного підприємства». З 2004 р. працювала асистентом, доцентом кафедри менеджменту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, з 2012 р. – доцентом кафедри обліку і аудиту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. З 2015 р. працює у ХІБС УБС НБУ.

   Податкова система, податковий менеджмент, методи та ризики оптимізації податкового навантаження.

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID ORCID – 0000-0001-6372-9542

   ID Researcher – N-1864-2015

   ID Google Scholar – LMco-GUAAAAJ

  E-mail: olga_abramiva@ukr.net

   

    Список публікацій

  Детальніше
 • Мірошник Олексій Юрійович

  Мірошник Олексій Юрійович

  Доцент, кандидат економічних наук

  У 2006 році закінчив Харківський банківський інститут УАБС НБУ за спеціальністю “Банківська справа”. В 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» за темою «Забезпечення надійності кредитних відносин між банками та суб’єктами підприємницької діяльності». З 2006 року працює в ХІБС УБС НБУ

  Забезпечення надійності кредитних відносин між банками та суб’єктами підприємницької діяльності

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID ORCID – 0000-0002-9220-9877

  ID Researcher – O-1163-2015

  ID Google Scholar – t62PaocAAAAJ&hl

  E-mail: A.miroshnik84@gmail.com

   

  Список публікацій

  Детальніше
 • Малахов Валерій Андрійович

  Малахов Валерій Андрійович

  Доцент, кандидат економічних наук

  В 2007 році закінчив з відзнакою Харківський національний економічний університет за спеціальністю “Облік і аудит”. В 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» за темою «Збалансованість та узгодженість руху товарних та фінансових потоків промислового підприємства». З 2014 року працює в ХІБС УБС НБУ.

  Аудит, організація і методика аудиту, державний фінансовий контроль

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID Scopus – 56781117500

  ID ORCID – 0000-0002-8024-3998

  ID Researcher – N-3784-2015

  ID Google Scholar – t62PaocAAAAJ&hl

  E-mail: malahovvaler@gmail.com

  Список публікацій

  Детальніше
 • Бєляєва Людмила Анатоліївна

  Бєляєва Людмила Анатоліївна

  доцент, кандидат економічних наук

  В 1984 році закінчила Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В.Докучаєва за спеціальністю “Економіка та організація сільськогосподарського виробництва”. Після закінчення інституту з 1984 року працювала на виробництві на Токарівській птахофабриці Дергачівського району Харківської областіна посадах старшого економіста з праці, бухгалтера-фінансиста та замісника головного бухгалтера.В 1995 році захистила дисертацію на тему “Розробка методів економічної ефективності виробництва м’яса індиків”. З 1998 року працювала викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного аграрного університету. З 2002 рокудоцентом кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Харківського національного університету внутрішніх справ. Після реорганізації внз у 2011 році, працює доцентом кафедрі економіки та фінансівХарківського національного університету внутрішніх справ. З 2015 року,за сумісництвом, – доцент кафедри обліку і аудиту Харківського інституту банківської справи.

  Бухгалтерський облік та економічна безпека діяльності суб’єктів господарювання.

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID ORCID – 0000-0003-2699-4237

  ID Researcher – O-8761-2015

  ID Google Scholar – I_Vy-D0AAAAJ&hl

  E-mail: belyaevalu.a@gmail.com

   Список публікацій

  Детальніше
 • Пеняк Юлія Сергіївна

  Пеняк Юлія Сергіївна

  доцент, кандидат економічних наук

  В 2005 році закінчила Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва за спеціальністю “Облік і аудит”. Після закінчення університету працювала асистентом, викладачем, доцентом кафедри статистики і економічного аналізу Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва. В 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Формування та ефективність використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств”. З 2010 по 2016 рік працювала заступником декана з навчально-виховної роботи факультету обліку і фінансів, а з 2016 по 2017 рік виконувала обов’язки декана факультету обліку і фінансів Харківського національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва.

  З 2017 року працює в ХІБС УБС НБУ .

  Теорія та практика управління оборотними засобами.

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID ORCID – 0000-0002-2836-4450

  ID Researcher – T-6251-2017

  ID Google Scholar – tUlCflYAAAAJ&hl

  E-mail: yuliya-sergeevna@ukr.net

  Список публікацій

  Детальніше

Навчальні посібники та методичні розробки викладачів кафедри

 1. Моделі оцінки банківської діяльності для забезпечення стабільності банківської системи : [монографія] / [О.В. Васюренко, О.М. Тридід, В.В. Качук та ін.]. – К : УАБС НБУ, 2010. – 294 с.
 2. Азаренкова Г. М. Антикризове регулювання руху грошових потоків суб’єктів господарювання : [монографія] / Г. М. Азаренкова, Р. О. Піскунов. М. І. Гойхман. – К. : УБС НБУ, 2014. – 238 с.
 3. Економічна та інформаційна безпека суб’єктів господарювання : сучасний стан та тенденції розвитку : монографія / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, професора Смовженко Т.С., д-ра екон. наук, професора КузнецовоїА. Я., д-ра екон. наук, професора Барановського О.І.,  д-ра екон. наук, професора О.М. Тридіда, д-ра екон. наук, професора Г.М. Азаренкової та ін. – К. : УБС НБУ, 2014. – 349 с.
 4. Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство : колективна : [колективна монографія] / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Т. 2. – 420 с. (Лукін В. А Справедливая стоимость в учете и отчетности предприятий Украины // В. А. Лукін, Е. В. Москаленко, Р. А. Пискунов. – С. 313-324 (Удосконалення фінансового менеджменту підприємства: [монографія] / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Г. М. Азаренкової. – Харків: ФОП Здоровий Я. А. – 2016. – 254 с. (Піскунов Р. О. Діагностика фінансового стану підприємства в умовах ризику // Р. О. Піскунов., О. В. Москаленко. – С. 92-106 Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри) : Навч.-метод. Посібник // за ред.. д.е.н., доц. Г.М. Азаренкової, доц.. Н.М. Самородової. – Львів: Новий світ. – 2000, 2010. – 200 с.  Фінансовий менеджмент : [практикум] / Г. М. Азаренкова, О. І. Антоненко, Р. О. Піскунов, Л. С. Мартюшева – Львів : Новий cвіт – 2000, 2013 – 306 с (Гриф МОН);
 5. Проектний аналіз (в схемах та прикладах) : [навчальний посібник] / Г. М. Азаренкова, Р. О. Піскунов.. – Х.: НТМТ, 2015. – 338 с.
 6. Банківська система : підручник / О. М. Тидід, Б. В. Самородов, І. М. Вядрова, С. В. Гадецька, Ю. В. Котелевська, А. Ю. Маслова, Н. Л. Морозова, О. М. Мусієнко, Т. В. Новікова, Р. О. Піскунов, Н. П. Погореленко, В. Ю. Подчесова, О. М. Сидоренко; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко – Київ: Новий світ. – 2000, 2014. – 536 с
 7. Тридід О.М., Дубницький В.Ю., Кобилін А.М., Шубіна С.В. Досвід співробітництва вищих навчальних закладів та підприємств в розробці спеціалізованих програмних продуктів для економічного факторного аналізу. Інтеграція освіти, науки та бізнесу: монографія / за ред.. А.В.. Череп. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. – 264 с.
 8. В.Ю. Дубницький, А.М. Кобилін, С.В. Шубіна, В.П. Юрченко Розв’язання зворотних економічних задач в системі стратегічного аналізу результатів діяльності підприємства // Актуальні проблеми економічної кібернетики: Колективна наукова монографія (випуск ІІ) / за ред. О.Ю. Чубукової, Н.В. Геселевої. – К.: ВД «Стилос», 2014. – 240 с.
 9. Азаренкова Г.М.,. Дикань Л.В., Шубина С.В., Лукин В.А., Головко Е.Г., Н.В. Синюгина, Голуб Ю. А.,. Веровская Л. М., Мавлютов Б., Машарский А.А. , Решина Г. А, Парасоцкая Н.Н. Фінансовий контроль: международный опыт/ авт.кол.: Г.М Азаренкова и др. – К.:УБД НБУ, 2013.-322 С.
 10. Шубіна С.В., Торяник Ж.І. Економічний аналіз: Практикум. – Київ: Вид. «Знання», 2007.- 230 с.
 11. Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри) : Навч.-метод. посібник // авт.кол.: Г.М Азаренкова та ін., за ред. д.е.н., доц. Г.М. Азаренкової, доц. Н.М. Самородової – Львів: Новий світ. – 2000, 2010. – 200 с.
 12. Шубіна С.В. Фінансовий аналіз у схемах і таблицях: [навчальний посібник] / С.В Шубіна, Т.С. Пічугіна, О.Ю. Мірошник. – Львів «Новий світ – 2000» – 2011. – 326 с.
 13. Шубіна С. В. Фінансовий аналіз. Практикум [Текст] : навч. посіб. / С. В. Шубіна, О. Ю. Мірошник, В. О. Швадченко ; Рек. Мін. освіти і науки України. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 296 с.
 14. Азаренкова Г.М., Юрченко Л.І., Малихіна Я.А., Костюченко О.Є., Шубіна С.В., Мєльнікова Н.С. Методологія наукових досліджень у схемах, таблицях та прикладах: навчальний посібник / За ред. Азаренкової Г. М. – К.: УБС НБУ, 2013. – 230 с.
 15. Шубіна С.В., Мірошник О.Ю. Стратегічний аналіз: [практикум]: навчальний посібник / С.В. Шубіна, О.Ю. Мірошник. – Львів: «Новий Світ -2000», 2015.-218 с.
 16. Москаленко О.В. Фінансова безпека соціально-економічного розвитку держави: сучасні проблеми та стратегічні орієнтири:монографія / за заг. редакцією О.В.Чернявської – Полтава. РВВ ПУЕТ,2012.–368 с. (Розділ 2. п.п. 2.2.2.Сучасний стан та проблеми активізації банківського кредитування інвестиційної діяльності в Україні)
 17. Москаленко О.В., Піскунов Р.О. Економічна та інформаційна безпека суб’єктів господарювання : сучасний стан та тенденції розвитку : монографія / авт. кол.; за ред. ра екон. наук, професора Смовженко Т.С., д-ра екон. наук, професора Кузнецової А.Я., д-ра екон. наук, професора Барановського О.І.,  д-ра екон. наук, професора О.М. Тридіда, д-ра екон. наук, професора Г.М. Азаренкової та ін. – К. : УБС НБУ, 2014. –   349 с. (Розділ 3 «Банківська безпека: теоретичні та практичні підходи», Підрозділ. Регулювання системної безпеки банків: інституційний підхід).
 18. Азаренкова Г.М. Антикризове регулювання руху грошових потоків суб’єктів господарювання: монографія / Г.М. Азаренкова, Р.О. Піскунов, М.І. Гойхман. – К.: УБС НБУ, 2014. – 238 с.
 19. Лукін В.О., Москаленко О.В., Піскунов Р.О. Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство : колективна монографія / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Т. 2. – 420 с. (Розділ 3. Стратегії підприємства. пп. Справедливая стоимость в учете и отчетности предприятий Украины)
 20. Пеняк Ю.С Анализу хозяйственной деятельности: учебное пособие .- Х., ХНАУ им. В.В. Докучаева / Сафронськая И.М. Пеняк Ю.С., 2016 г. – 200 с.
 21. Пеняк Ю.С Економічний аналіз: Навчальний посібник / Сафронська І.М., Пеняк Ю.С. та ін. – Луган.нац.аграр.ун-т.- Х., 2018.-509 с.

Усі дисципліни кафедри мають методичне забезпечення, в тому числі, до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів.

Розроблено та впроваджено у навчальний процес дистанційні курси з усіх дисциплін перепідготовки (“Фінансовий облік”, “Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Економічний аналіз”, “Аналіз інвестиційних проектів”, “Стратегічний аналіз”, “Аналіз моделювання і управління ризиками” та інші).

Контакти

Телефон: (057) 337-14-70

Факс (057) 336-82-62 

Внутрішній: 21-65

Завідувач кафедри: 22-16