• Кафедра Обліку та оподаткування

Піскунов Роман Олександрович

Завідувач кафедри, доцент, кандидат економічних наук, каб. 409 (тел. 22-16)

[su_spoiler title=”Детальніше”]У 2003 році закінчив Харківський державний економічний університет за спеціальністю “Облік і аудит”. В 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» за темою «Регулювання руху грошових потоків в системі управління фінансовими ризиками». В 2014 році переможець міського конкурсу «Молода людина року» в номінації «Наукова діяльність». З 2003 року працює в ХІБС УБС НБУ. З 2016 року завідувач кафедри обліку та оподаткування. Напрям наукової діяльності: Антикризове регулювання діяльності економічних агентів Ідентифікатори у наукометричних базах: ID Scopus 56606261400 ID Researcher N-1772-2015 ID ORCID 0000-0001-6133-9233 ID Google Scholar tomg02UAAAAJ&hl Телефон (моб.): +38(068)608-34-30, +38(050)194-78-40 E-mail: r.a.piskunov@gmail.com piskunov.roman@khibs.ubs.edu.ua [/su_spoiler]

Доброго дня, шановний абітурієнт !! Радий запропонувати Вашій увазі Освітню програму «Бізнес-аналітика і аудит» з унікальними напрямками підготовки. Унікальність їх пов’язана з тим, що вони  сертифіковані на Міжнародному рівні, а всі дисципліни розроблені сумісно з роботодавцями, які зацікавленні в працевлаштуванні та залученні конкурентоспроможних студентів:

− для бакалаврів: «Бізнес-аналітика і консалтинг» та «Облік і аудит в управлінні

підприємницькою діяльністю»; 

− для магістрів: «Облік і аудит у підприємницькій діяльності» та «Управління бізнес-процесами».

!!! Ці  напрями підготовки дають можливість нашому випускнику претендувати на МАКСИМАЛЬНЕ ОХОПЛЕННЯ ПРОФЕСІЙ  в галузі знань  «Управління та адміністрування».

Ким можна працювати після закінчення навчання за напрямами підготовки?

Бізнес-аналітика & консалтинг

Облік і аудит у підприємницькій діяльності

Експерт з управління податковим навантаженням фірми / Власник бізнесу / Голова компанії  

Аналітик обліку / Аналітик держслужб

Фінансовий аналітик /Фінансовий директор

Бізнес експерт / Бізнес асистент 

Консультант по персоналу

Інформаційний аналітик 

Брокер / Митний брокер

Консалтинг менеджер

Бюджетний аналітик

Внутрішній аудитор

StartUp консультант

Податковий консультант

Аудитор / Внутрішній аудитор / Державний аудитор

Бухгалтер-експерт / Головний ревізор

Судово-бухгалтерський експерт

Ревізор / Контролер / Інспектор фіскальної служби

Начальник контрольно-ревезійної служби

Економіст / Консультант з економічних питань

Податковий інспектор / Митний інспектор

Комерційний директор / Фінансовий директор

Менеджер з бухгалтерського обліку

Фахівець Державної казначейської служби

Фахівець Державної аудиторської служби

Фахівець Національного антикорупційного бюро

Фахівець Національного бюро фіскальної безпеки України

Підтвердженням якості навчання є високий рівень працевлаштованих студентів в провідні організації України та Європи (більше 90 % одразу після закінчення навчання).

Наш заклад не лише провідний у наданні бухгалтерської, аудиторської та податкової освіти для людей різного віку, але й створює усі можливості для різнопланового розвитку, комфортного навчання, цікавого дозвілля. Ми прагнемо, аби кожен, хто навчається тут, проявляв свої таланти, досягав успіху, сміливо йшов вперед до здійснення власних мрій!

Про унікальність програми можна дізнатися в презентації (відео – або PDF – формат).

Будемо Раді бачити Вас нашими студентами!

Загальна характеристика

[su_spoiler title=”Детальніше”]

Кафедра обліку і аудиту створена 01 вересня 2007 року згідно з наказом по інституту. У серпні 2016 року кафедру перейменовано на кафедру «Обліку та оподаткування». Для розвитку сучасного підприємництва потрібні фахівці з поглибленими знаннями методики проведення фінансово-економічного, стратегічного аналізу, контролю та аудиту, ведення фінансового обліку та податків, складання звітності, здатні до розробки та впровадження довгострокових напрямків розвитку і посилення конкурентних позицій підприємства у майбутньому.Фахівець з обліку і оподаткування сьогодні проводить не тільки традиційні облік, аналіз, контроль та аудит, зосереджуючись на проблемі охорони активів і збереженні того, що підприємство має зараз, а й впроваджує стратегічні заходи задля підвищення ефективності розвитку підприємства у майбутньому.Саме тому мета кафедри «Обліку та оподаткування» полягає у забезпеченні поглибленої підготовки студентів з визначеного напряму та спрямована на поглиблене вивчення та узагальнення теоретичних засад з обліку, аналізу та аудиту підприємницької діяльності, а також засвоєння методики проведення фінансово-економічного, стратегічного аналізу, контролю та оподаткування.Для виконання поставленої мети викладачі кафедри працюють за таким напрямком наукової роботи як: проблеми обліку, аналізу, аудиту та оподаткування суб’єктів господарювання.Викладачі кафедри широко застосовують в навчальному процесі сучасні педагогічні технології, забезпечують аналітичну спрямованість та постійно наповнюють практичні і семінарські заняття завданнями проблемного і ситуаційного характеру, що стимулює активну діяльність студентів.Одним із засобів застосування інноваційних методів навчання є впровадження комплексних завдань у вигляді практичних тренінгів, які моделюють діяльність реальної організації (фірми) малого і середнього бізнесу як виробничої так і невиробничої сфер економіки.З метою запровадження тренінгових технологій у навчальний та позанавчальний процес при кафедрі «Обліку та оподаткування» створені навчально-тренувальні фірми, які працюють за різними формами власності і різними видами діяльності.Завдяки організації роботи навчально-тренувалних фірм кафедра забезпечує:покращення практичної підготовки студентів, в т.ч. в період їх навчальної та виробничої практики;надання інформаційних послуг студентам всіх форм навчання з питань організації власного бізнесу;виконання науково-дослідних робіт згідно з госпдоговірними та держбюджетними темами;працевлаштування студентів через налагодження довгострокових партнерських стосунків із потенційними роботодавцями.Однією з важливих передумов впровадження тренінгу в навчальний та поза навчальний процес стало створення необхідної матеріальної бази, обладнання офісними меблями та автоматизованими робочими місцями кожного співробітника фірм та використання ПЕОМ (програми Ліга-Закони, Парус-Предприятие 8, Бест-Звіт, Інфо-бухгалтер, ІС ПРО та ін.).Підготовка магістрів здійснюється за двома магістерськими програмами: «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю».Завершується навчання студентів Державною атестацією у  вигляді комплексного державного екзамену з фахових дисциплін для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та у вигляді захисту дипломних робіт для освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Тематика дипломних робіт розробляється з урахуванням сучасних проблем обліку, аналізу,аудиту, контролю та оподаткуванню в Україні та постійно оновлюється.Значна увага на кафедрі приділяється науковій роботі студентів. Під керівництвом викладачів, студенти беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, олімпіадах, конкурсах студентських робіт. Зокрема, щорічно у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з  напряму «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», в обласному конкурсі «Найкращий молодий науковець Харківщини», загальноміському конкурсі бізнес-планів, Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Облік і оподаткування» тощо, студенти посідають почесні місця, нагороджуються дипломами різних ступенів, друкують наукові статті у фахових виданнях.З метою сприяння розвитку творчих здібностей студентів та залучення їх до активної наукової діяльності, під керівництвом викладачів кафедри обліку і аудиту працює студентський науковий клуб «Аудитор». Головним напрямком роботи клубу є наукові дослідження, результативність яких відбивається в написанні науково-дослідної роботи студента та подальшій участі найкращих робіт у міських та Всеукраїнських конкурсах.Члени клубу «Аудитор» організують проведення круглих столів, екскурсій, виставок студентських наукових робіт, днів відкритих дверей. На базі клубу проводиться конкурс на кращу студентську наукову роботу з проблем реформування облікової системи України та конкурс «Кращій за професією» зі спеціальності «Облік і опдаткування».Розвиткові молодого вченого сприяє також співпраця студентського наукового клубу «Аудитор» з Клубом Випускників, до складу якого входять випускники кафедри.Науково-педагогічні працівники кафедри постійно підвищують свій професійний рівень та педагогічну майстерність за різними формами: навчання на факультетах підвищення кваліфікації, стажування в провідних вищих закладах освіти, банківських установах, підприємствах, участь у семінарах з питань розвитку банківської справи, економіки, педагогіки і психології, робота над кандидатськими дисертаціями, написання навчально-методичних посібників підручників, монографій тощо.[/su_spoiler]

Дисципліни кафедри

[su_spoiler title=”Детальніше”]

 1. Аудит та підтвердження звітності (Audit and assurance (F8 − ACCA)
 2. Бухгалтерський контроль і аудит (рівень А – Аудит)
 3. Бухгалтерський контроль і аудит (рівень В – Державний фінансовий та внутрішньогосподарський контроль)
 4. Бухгалтерський облік (Рівень А)
 5. Бухгалтерський облік (рівень В – Облік господарських процесів)
 6. Бухгалтерський облік (рівень С – Облік за видами економічної діяльності)
 7. Бухгалтерський облік (рівень D – Облік суб’єктів державного сектору та в банках)
 8. Економічний аналіз (Рівень А)
 9. Економічний аналіз (рівень В – Аналіз моделювання і управління ризиками)
 10. Економічний аналіз (рівень С – Аналіз і контроль бізнес-процесів)
 11. Економічний аналіз (рівень D – Фінансовий і проектний аналіз)
 12. Економічний аналіз (рівень В – Аналітичне забезпечення в бізнес-плануванні)
 13. Економічний аналіз (рівень D – Аналіз фінансових інструментів)
 14. Консалтинговий бізнес (рівень В – Антикризовий консалтинг)
 15. Консалтинговий бізнес (рівень С – Аудит та підтвердження звітності)
 16. Консалтинговий бізнес (рівень D − Методи прийняття рішень в аналізі і аудиті)
 17. Консалтинговий бізнес (рівень Е – Управлінський контролінг)
 18. Менеджмент та управлінський облік (рівень А)
 19. Менеджмент та управлінський облік (рівень В – Управлінський облік (ACCA – F2))
 20. Менеджмент та управлінський облік (рівень C – Управлінський аналіз і консалтинг)
 21. Менеджмент та управлінський облік (рівень D – Управління результативністю в бізнесі)
 22. Оподаткування (Taxation (F6 – ACCA)
 23. Оподаткування (рівень А)
 24. Оподаткування (рівень B – Облік і звітність в системі оподаткування )
 25. Оптимізація бізнес-процесів (з використанням АСУ)
 26. Організація бухгалтерського обліку
 27. Роль бухгалтера в бізнес-середовищі (ACCA – F 1)
 28. Створення системи управління якістю та внутрішній аудит
 29. Стратегічний аналіз
 30. Управління ефективністю (Performance management (F5−ACCA)
 31. Управління податковим навантаженням в бізнесі
 32. Управління результативністю бізнес-процесів підприємства
 33. Фінансова звітність (Financial reporting (F7 − ACCA)
 34. Фінансовий облік (рівень А – Фінансовий облік за національними стандартами)
 35. Фінансовий облік (рівень B – Фінансовий облік за МСФЗ)
 36. Фінансовий облік (рівень С – Фінансова звітність)[/su_spoiler]

 Переліку платних послуг, які пропонує кафедра обліку і оподаткування у 2019-2020 н. р.

Сертифіковані курси*:

1. Бухгалтерський облік та фінансова звітність

2. Автоматизація бухгалтерського обліку і фінансової звітності

3. Автоматизація економічного та фінансового аналізу

Тренінги:

1. Управлінський облік в системі менеджменту

2. Бізнес-аналітика в програмі Еxcel

3. Автоматизація бізнес-процесів

4. Оцінка інвестиційних ризиків у стартапах

Комплексні бізнес-кейси:

1. Оптимізація податкового навантаження

2. Економічний та фінансовий аналіз

Семінари

1. Основи МСФЗ. Базові стандарти

2. Останні зніми для ФОП (оподаткування, РРО, єдиний рахунок, тощо)

      * Крім того, кафедра проводить сертифіковані курси (загальним обсягом 480 годин), для підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних за навчальною програмою «Облік та аналітика бізнесу»

Склад

 • Москаленко Олена Володимирівна

  Москаленко Олена Володимирівна

  Доцент, кандидат економічних наук

  У 2006 році закінчила Харківський банківський інститут УАБС НБУ за спеціальністю “Банківська справа”. В 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» за темою «Управління інвестиційним портфелем банку в умовах динамічно поновлюваної інформації». В 2014 році переможець міського конкурсу «Молода людина року» в номінації «Діяльність у невиробничій сфері» та дипломант XVI обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Молодий науковець». В 2015 році переможець конкурсу «Кращий викладач Університету банківської справи». З 2006 року працює в ХІБС УБС НБУ

  Облікова інформація в системі бухгалтерського обліку, управління кредитно-інвестиційним портфелем банку

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID Scopus – 56606026500 

  ID ORCID – 0000-0001-9840-2347

  ID Researcher – M-3602-2015 

  ID Google Scholar – 4UyJseMAAAAJ&view_op

  E-mail: moskalenko.elena@mail.ru

  Детальніше
 • Лукін Володимир Олександрович

  Лукін Володимир Олександрович

  Доцент, кандидат економічних наук

  В 1975 році закінчив Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю “Економіка та організація машинобудівної промисловості”. В 1986 році захистив дисертацію на тему “Стимулювання випуску товарів народного споживання”. З 1986 року працював викладачем, ст. викладачем, доцентом кафедри бухгалтерського обліку та фінансів. З 1995 року – начальник кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Університету внутрішніх справ. З 2011 року працює доцентом кафедрі обліку і аудиту Харківського інституту банківської справи; 2012 – 2013 роки – в.о. завідувача кафедри обліку і аудиту Харківського інституту банківської справи.

  З 2016 року в.о. завідувача кафедри обліку і аудиту Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».

  Наукові інтереси та дослідження: теорія бухгалтерського обліку та економічна безпека

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

   

  ID ORCID – 0000-0002-4132-8999

  ID Researcher – P-1815-2014

  ID Google Scholar – JO0okEAAAAJ&hl

  E-mail: lukin_v@bigmir.net

  Детальніше
 • Шубіна Світлана Валентинівна

  Шубіна Світлана Валентинівна

  Доцент, кандидат економічних наук

  В 1988 році закінчила Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності”. В 1992 році захистила дисертацію за темою “Ресурсозбереження та використання нових матеріалів у машинобудівництві”. З 2001 року працює в ХІБС УБС НБУ

  Роль і місце наукових досліджень у підготовці фахівців з економіки і підприємництва. – Управління фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID ORCID –0000-0002-6097-6000 

  ID Researcher – J-1558-2015

  ID Google Scholar- xj4dTx0AAAAJ&h

  E-mail: shybina@ukr.net

  Детальніше
 • Абрамова Ольга Сергіївна

  Абрамова Ольга Сергіївна

  доцент, кандидат економічних наук

  У 2000 р. з відзнакою закінчила магістратуру Харківського державного автомобільно-дорожнього технічного університету за спеціальністю «Менеджмент організацій». У 2003 р. захистила дисертацію на тему «Розробка та обґрунтування стратегії розвитку дорожньо-будівельного підприємства». З 2004 р. працювала асистентом, доцентом кафедри менеджменту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, з 2012 р. – доцентом кафедри обліку і аудиту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. З 2015 р. працює у ХІБС УБС НБУ.

  Напрям наукової діяльності: Податкова система, податковий менеджмент, методи та ризики оптимізації податкового навантаження.

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID Scopus

  57210864213

  ID Researcher

  N-1864-2015

  ID ORCID

  0000-0001-6372-9542

  ID Google Scholar

  LMco-GUAAAAJ

  E-mail: olga_abramiva@ukr.net

  Детальніше
 • Мірошник Олексій Юрійович

  Мірошник Олексій Юрійович

  Доцент, кандидат економічних наук

  У 2006 році закінчив Харківський банківський інститут УАБС НБУ за спеціальністю “Банківська справа”. В 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» за темою «Забезпечення надійності кредитних відносин між банками та суб’єктами підприємницької діяльності». З 2006 року працює в ХІБС УБС НБУ

  Забезпечення надійності кредитних відносин між банками та суб’єктами підприємницької діяльності

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID ORCID – 0000-0002-9220-9877

  ID Researcher – O-1163-2015

  ID Google Scholar – t62PaocAAAAJ&hl

  E-mail: A.miroshnik84@gmail.com

  Детальніше
 • Малахов Валерій Андрійович

  Малахов Валерій Андрійович

  Доцент, кандидат економічних наук

  В 2007 році закінчив з відзнакою Харківський національний економічний університет за спеціальністю “Облік і аудит”. В 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» за темою «Збалансованість та узгодженість руху товарних та фінансових потоків промислового підприємства». З 2014 року працює в ХІБС УБС НБУ.

  Аудит, організація і методика аудиту, державний фінансовий контроль

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID Scopus – 56781117500

  ID ORCID – 0000-0002-8024-3998

  ID Researcher – N-3784-2015

  ID Google Scholar – t62PaocAAAAJ&hl

  E-mail: malahovvaler@gmail.com

  Детальніше
 • Бєляєва Людмила Анатоліївна

  Бєляєва Людмила Анатоліївна

  доцент, кандидат економічних наук

  В 1984 році закінчила Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В.Докучаєва за спеціальністю “Економіка та організація сільськогосподарського виробництва”. Після закінчення інституту з 1984 року працювала на виробництві на Токарівській птахофабриці Дергачівського району Харківської областіна посадах старшого економіста з праці, бухгалтера-фінансиста та замісника головного бухгалтера.В 1995 році захистила дисертацію на тему “Розробка методів економічної ефективності виробництва м’яса індиків”. З 1998 року працювала викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного аграрного університету. З 2002 рокудоцентом кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Харківського національного університету внутрішніх справ. Після реорганізації внз у 2011 році, працює доцентом кафедрі економіки та фінансівХарківського національного університету внутрішніх справ. З 2015 року,за сумісництвом, – доцент кафедри обліку і аудиту Харківського інституту банківської справи.

  Бухгалтерський облік та економічна безпека діяльності суб’єктів господарювання.

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID ORCID – 0000-0003-2699-4237

  ID Researcher – O-8761-2015

  ID Google Scholar – I_Vy-D0AAAAJ&hl

  E-mail: belyaevalu.a@gmail.com

  Детальніше
 • Пеняк Юлія Сергіївна

  Пеняк Юлія Сергіївна

  доцент, кандидат економічних наук

  В 2005 році закінчила Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва за спеціальністю “Облік і аудит”. Після закінчення університету працювала асистентом, викладачем, доцентом кафедри статистики і економічного аналізу Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва. В 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Формування та ефективність використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств”. З 2010 по 2016 рік працювала заступником декана з навчально-виховної роботи факультету обліку і фінансів, а з 2016 по 2017 рік виконувала обов’язки декана факультету обліку і фінансів Харківського національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва.

  З 2017 року працює в ХІБС УБС НБУ .

  Теорія та практика управління оборотними засобами.

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID ORCID – 0000-0002-2836-4450

  ID Researcher – T-6251-2017

  ID Google Scholar – tUlCflYAAAAJ&hl

  E-mail: yuliya-sergeevna@ukr.net

  Детальніше

Навчальні посібники та методичні розробки викладачів кафедри

[su_spoiler title=”Детальніше”]

 1. Моделі оцінки банківської діяльності для забезпечення стабільності банківської системи : [монографія] / [О.В. Васюренко, О.М. Тридід, В.В. Качук та ін.]. – К : УАБС НБУ, 2010. – 294 с.
 2. Азаренкова Г. М. Антикризове регулювання руху грошових потоків суб’єктів господарювання : [монографія] / Г. М. Азаренкова, Р. О. Піскунов. М. І. Гойхман. – К. : УБС НБУ, 2014. – 238 с.
 3. Економічна та інформаційна безпека суб’єктів господарювання : сучасний стан та тенденції розвитку : монографія / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, професора Смовженко Т.С., д-ра екон. наук, професора КузнецовоїА. Я., д-ра екон. наук, професора Барановського О.І.,  д-ра екон. наук, професора О.М. Тридіда, д-ра екон. наук, професора Г.М. Азаренкової та ін. – К. : УБС НБУ, 2014. – 349 с.
 4. Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство : колективна : [колективна монографія] / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Т. 2. – 420 с. (Лукін В. А Справедливая стоимость в учете и отчетности предприятий Украины // В. А. Лукін, Е. В. Москаленко, Р. А. Пискунов. – С. 313-324 (Удосконалення фінансового менеджменту підприємства: [монографія] / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Г. М. Азаренкової. – Харків: ФОП Здоровий Я. А. – 2016. – 254 с. (Піскунов Р. О. Діагностика фінансового стану підприємства в умовах ризику // Р. О. Піскунов., О. В. Москаленко. – С. 92-106 Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри) : Навч.-метод. Посібник // за ред.. д.е.н., доц. Г.М. Азаренкової, доц.. Н.М. Самородової. – Львів: Новий світ. – 2000, 2010. – 200 с.  Фінансовий менеджмент : [практикум] / Г. М. Азаренкова, О. І. Антоненко, Р. О. Піскунов, Л. С. Мартюшева – Львів : Новий cвіт – 2000, 2013 – 306 с (Гриф МОН);
 5. Проектний аналіз (в схемах та прикладах) : [навчальний посібник] / Г. М. Азаренкова, Р. О. Піскунов.. – Х.: НТМТ, 2015. – 338 с.
 6. Банківська система : підручник / О. М. Тидід, Б. В. Самородов, І. М. Вядрова, С. В. Гадецька, Ю. В. Котелевська, А. Ю. Маслова, Н. Л. Морозова, О. М. Мусієнко, Т. В. Новікова, Р. О. Піскунов, Н. П. Погореленко, В. Ю. Подчесова, О. М. Сидоренко; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко – Київ: Новий світ. – 2000, 2014. – 536 с
 7. Тридід О.М., Дубницький В.Ю., Кобилін А.М., Шубіна С.В. Досвід співробітництва вищих навчальних закладів та підприємств в розробці спеціалізованих програмних продуктів для економічного факторного аналізу. Інтеграція освіти, науки та бізнесу: монографія / за ред.. А.В.. Череп. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. – 264 с.
 8. В.Ю. Дубницький, А.М. Кобилін, С.В. Шубіна, В.П. Юрченко Розв’язання зворотних економічних задач в системі стратегічного аналізу результатів діяльності підприємства // Актуальні проблеми економічної кібернетики: Колективна наукова монографія (випуск ІІ) / за ред. О.Ю. Чубукової, Н.В. Геселевої. – К.: ВД «Стилос», 2014. – 240 с.
 9. Азаренкова Г.М.,. Дикань Л.В., Шубина С.В., Лукин В.А., Головко Е.Г., Н.В. Синюгина, Голуб Ю. А.,. Веровская Л. М., Мавлютов Б., Машарский А.А. , Решина Г. А, Парасоцкая Н.Н. Фінансовий контроль: международный опыт/ авт.кол.: Г.М Азаренкова и др. – К.:УБД НБУ, 2013.-322 С.
 10. Шубіна С.В., Торяник Ж.І. Економічний аналіз: Практикум. – Київ: Вид. «Знання», 2007.- 230 с.
 11. Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри) : Навч.-метод. посібник // авт.кол.: Г.М Азаренкова та ін., за ред. д.е.н., доц. Г.М. Азаренкової, доц. Н.М. Самородової – Львів: Новий світ. – 2000, 2010. – 200 с.
 12. Шубіна С.В. Фінансовий аналіз у схемах і таблицях: [навчальний посібник] / С.В Шубіна, Т.С. Пічугіна, О.Ю. Мірошник. – Львів «Новий світ – 2000» – 2011. – 326 с.
 13. Шубіна С. В. Фінансовий аналіз. Практикум [Текст] : навч. посіб. / С. В. Шубіна, О. Ю. Мірошник, В. О. Швадченко ; Рек. Мін. освіти і науки України. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 296 с.
 14. Азаренкова Г.М., Юрченко Л.І., Малихіна Я.А., Костюченко О.Є., Шубіна С.В., Мєльнікова Н.С. Методологія наукових досліджень у схемах, таблицях та прикладах: навчальний посібник / За ред. Азаренкової Г. М. – К.: УБС НБУ, 2013. – 230 с.
 15. Шубіна С.В., Мірошник О.Ю. Стратегічний аналіз: [практикум]: навчальний посібник / С.В. Шубіна, О.Ю. Мірошник. – Львів: «Новий Світ -2000», 2015.-218 с.
 16. Москаленко О.В. Фінансова безпека соціально-економічного розвитку держави: сучасні проблеми та стратегічні орієнтири:монографія / за заг. редакцією О.В.Чернявської – Полтава. РВВ ПУЕТ,2012.–368 с. (Розділ 2. п.п. 2.2.2.Сучасний стан та проблеми активізації банківського кредитування інвестиційної діяльності в Україні)
 17. Москаленко О.В., Піскунов Р.О. Економічна та інформаційна безпека суб’єктів господарювання : сучасний стан та тенденції розвитку : монографія / авт. кол.; за ред. ра екон. наук, професора Смовженко Т.С., д-ра екон. наук, професора Кузнецової А.Я., д-ра екон. наук, професора Барановського О.І.,  д-ра екон. наук, професора О.М. Тридіда, д-ра екон. наук, професора Г.М. Азаренкової та ін. – К. : УБС НБУ, 2014. –   349 с. (Розділ 3 «Банківська безпека: теоретичні та практичні підходи», Підрозділ. Регулювання системної безпеки банків: інституційний підхід).
 18. Азаренкова Г.М. Антикризове регулювання руху грошових потоків суб’єктів господарювання: монографія / Г.М. Азаренкова, Р.О. Піскунов, М.І. Гойхман. – К.: УБС НБУ, 2014. – 238 с.
 19. Лукін В.О., Москаленко О.В., Піскунов Р.О. Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство : колективна монографія / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Т. 2. – 420 с. (Розділ 3. Стратегії підприємства. пп. Справедливая стоимость в учете и отчетности предприятий Украины)
 20. Пеняк Ю.С Анализу хозяйственной деятельности: учебное пособие .- Х., ХНАУ им. В.В. Докучаева / Сафронськая И.М. Пеняк Ю.С., 2016 г. – 200 с.
 21. Пеняк Ю.С Економічний аналіз: Навчальний посібник / Сафронська І.М., Пеняк Ю.С. та ін. – Луган.нац.аграр.ун-т.- Х., 2018.-509 с.

Усі дисципліни кафедри мають методичне забезпечення, в тому числі, до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів.

Розроблено та впроваджено у навчальний процес дистанційні курси з усіх дисциплін перепідготовки (“Фінансовий облік”, “Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Економічний аналіз”, “Аналіз інвестиційних проектів”, “Стратегічний аналіз”, “Аналіз моделювання і управління ризиками” та інші).[/su_spoiler]

ПРАВИЛА ТА УМОВИ ВСТУПУ

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

МАГІСТР ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

Контакти

Контакти:

Телефон: (057) 337-14-70

Факс (057) 336-82-62

Внутрішній: 21-65

Завідувач кафедри: 22-16

kafedra.oia@khibs.ubs.edu.ua