• Кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін

Ковальчук Вероніка Геннадіївна

Завідувач кафедри, професор, доктор наук з державного управління

В 1982 році закінчила Ризький Краснопрапоровий інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю «Економіка та організація повітряного транспорту». В 1982-1986 роках – викладач кафедри економіки, організації та планування виробництв Казахського хіміко-технологічного інституту, м.Чімкент, Казахстан.

В 1991 році захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.05 – Економіка, планування та організація управління народним господарством та його галузями на тему «Оперативне управління рівнем собівартості продукції підприємства цивільної авіації». В 1992 році – асистент кафедри економіки цивільної авіації Ризького Краснопрапорового інституту інженерів цивільної авіації, кафедри організації виробництва Куйбишевського авіаційного університету ім. академіка С. Корольова, м.Самара, Росія. 1999-2000 роки – головний спеціаліст, бухгалтер-економіст, 2000-2003 – начальник управління економіки, 2003-2014 роки – заступник голови Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області. В 2005 році закінчила магістратуру Харківського регіонального інституту держаного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ХАРІ НАДУ) за спеціальністю – «Державне правління».

В 2014 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління на тему «Методологічні засади державного управління регіональним розвитком в Україні». 2013-2015 роки – доцент кафедри економічної політики та менеджменту ХАРІ НАДУ.

За результатами досліджень опубліковано понад 80 наукових та методичних розробок, з них: одна одноосібна, 3 колективні монографії; понад 40 наукових статей у фахових виданнях та ін.

Наукові інтереси: Стратегічне управління. Стратегія соціально-економічного розвитку регіону. Стратегічний та інноваційний менеджмент. Менеджмент персоналу. Менеджмент організацій та адміністрування.

Монографії навчальні посібники, підручники, розділи у монографіях

 1. 1. Ковальчук В.Г. Державне управління соціально-економічним розвитком регіону В.Г. Ковальчук // Монографія. – Х. : Золоті сторінки, 2013. − 296 с.
 2. 2. Ковальчук В.Г. Державне регулювання інвестиційно-інноваційного процесу / В.Г. Ковальчук // Державне регулювання інноваційного розвитку економіки України: Стратегічні пріоритети : монографія за заг. ред. д.н.держ.упр., проф.. М.А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – С. 32-45.
 3. 3. Ковальчук В.Г. Державне та регіональне управління в соціальній сфері / В.Г. Ковальчук // Монографія / за заг. ред. А.О. Дегтяря. – Х. : С.А.М.,2015. – 552 с.

Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України та мають ISSN

 1. Ковальчук В.Г. Державне регулювання розвитку культури району / В.Г. Ковальчук // Теорія та практика державного управління.: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.В. Говоруха.-Х.: ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. Вип. 1 (16). – с. 37-43
 2. Ковальчук В.Г. Вдосконалення економічних механізмів державного управління в системі охорони здоров’я / В.Г. Ковальчук // Нові лікувально-реабілітаційні технології – на службу народу Слобожанщини. Зб. наук. праць / За заг. ред. Хвисюк О.М. Х.: Стиль іздат. – 2007. – с. 23-26.
 3. Ковальчук В.Г. Сучасні проблеми реформування   галузей гуманітарного розвитку / В.Г. Ковальчук // Державне управління та місцеве самоврядування. Тези IX Міжнародного наукового конгресу 26-27 березня 2009р. – X.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – с. 332-333.
 4. Ковальчук В.Г. Совершенствование государственного регулирования инвестиционного процесса / В.Г. Ковальчук // Бизнес Информ : науковий журнал. Материалы международной научно-практической конференции «Конкурентоспособность и инновации: проблемы науки и практики». 2010. – № 11. – с.47-52
 5. Ковальчук В.Г. Удосконалення державного регулювання інвестиційно-інноваційного процесу в Україні / В.Г. Ковальчук // Державне управління та місцеве самоврядування. Тези XІІ Міжнародного наукового конгресу 29 березня 2012р.- X.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – с.229 -230.
 6. Ковальчук В.Г. Теоретичні аспекти регіоналізації / В.Г. Ковальчук // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. Збірник наукових праць: Херсонський національний технічний університет, 2012. – № 1 (6). – с. 97-102.
 7. Ковальчук В.Г. Сучасні наукові концепції визначення регіону / В.Г. Ковальчук // Сучасні проблеми та перспективи державного управління соціально-економічним розвитком. : Серія «Державне управління.: Збірник наукових праць /ДонДУУ: –   Т. ХІІІ, вип. 235, Ч. 1. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. –   с. 48-58.
 8. Ковальчук В.Г. Упровадження державної гуманітарної політики в сучасних умовах / В.Г. Ковальчук // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – Вип. 2 (37). – с. 186-192.
 9. Ковальчук В.Г. Основні принципи сучасної державної гуманітарної політики України / В.Г. Ковальчук // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний зб. Нац. Інст. стратегічних досліджень. – К: НІСД, 2012. – №4 (25). – с. 18 – 21.
 10. Ковальчук В.Г. Цілі та критерії соціально-економічного регіонального розвитку / В.Г. Ковальчук // Державне будівництво : ел. наук. фах. вид. – 2012. – № 2. [Електронний ресурс]. − Режим доступу:http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/2/07.pdf
 11. Ковальчук В.Г. Застосування суспільних теорій регіоналізму для вдосконалення державного управління розвитком регіону / В.Г. Ковальчук // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – Вип. 3 (38). – с. 372-390.
 12. Ковальчук В.Г. Сучасні проблеми реформування галузей гуманітарного розвитку / В.Г. Ковальчук // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр -Х.: ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012, №2(42),   с. 111-116.
 13. Ковальчук В.Г. Особливості застосування сучасних теорій регіонального розвитку / В.Г. Ковальчук // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – Вип. 4 (39). – с. 91-97.
 14. Ковальчук В.Г. Регіони і регіональний розвиток з позиції системного аналізу / В.Г. Ковальчук // Сучасні проблеми та перспективи державного управління соціально-економічним розвитком. : Серія «Державне управління».: Збірник наукових праць /ДонДУУ: – Т. ХІІІ, вип. 235, Ч. 2 – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – с. 106-116.
 15. Ковальчук В.Г. Методологічні засади формування закономірностей регіонального розвитку / В.Г. Ковальчук // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. : Збірник наукових праць / Херсонський національний технічний університет, 2012. – №.2 (7). – с.100-104.
 16. Ковальчук В.Г. Системне моделювання регіональних процесів. / В.Г. Ковальчук «Сучасні тенденції управління регіональним розвитком». Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний менеджмент і економічний розвиток». м. Суми. 01 вересня 2012 р. – 28 лютого 2013 р. СумДУ. [Електронний ресурс]. − Режим доступу:http://me.fem.sumdu.edu.ua/docs/d079.pdf
 17. Ковальчук В.Г. Питання становлення механізму управління сталим розвитком регіону / В.Г. Ковальчук // «Модернізація системи державного управління: теорія та практика» Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю. – Львів 5 квітня 2013 р. – Львів.: Вид-во ЛРІ НАДУ, 2013. Ч. 2. – с. 65-69
 18. Ковальчук В.Г. Досвід впровадження регіональної політики в європейських країнах / В.Г. Ковальчук // «Публічне управління: виклики ХХІ століття» Матеріали ХІІІ Міжнар. наук. конгресу 21 березня 2013р. – X.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013, –   с. 137-138.
 19. Ковальчук В.Г. Системне моделювання соціально-економічного розвитку регіонів / В.Г. Ковальчук // Ефективність державного управління: [Текст] : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. Вип. 35 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2013. – с. 149-155
 20. Ковальчук В.Г. Моделі управління соціально-економічним розвитком регіону, держави / В.Г. Ковальчук // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр -Х.: ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2013, № 1(43), – с.194-201.
 21. Ковальчук В.Г. Основні функції державного управління в європейських моделях регіонального розвитку та можливості їх впровадження в Україні / В.Г. Ковальчук // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – Вип. 2 (41). – с. 294-301.
 22. Ковальчук В.Г. Досвід європейських країн щодо програмних механізмів державного регулювання регіональним розвитком / В.Г. Ковальчук // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во Одеського РІДУ НАДУ, 2013. – Вип. 2 (54). – с. 72-75.
 23. Ковальчук В.Г. Удосконалення структури механізму управління сталим розвитком регіону / В.Г. Ковальчук // Публічне адміністрування: теорія та практика: ел. зб. наук. пр. ДРІДУ НАДУ– 2013. – № 1 (9).
 24. Ковальчук В.Г. Вдосконалення механізму державного управління сталим розвитком регіону / В.Г. Ковальчук // Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи : матеріали ІV-ої Міжнар. наук. інтернет-конф. аспірантів та докторантів з державного управління (14 червня 2013 р). Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013, – с. 84-87– [Електронний ресурс]. − Режим доступу:http://www.oridu.odessa.ua/news/golovna/ogol/2013/-Internet_konf_DU_2013.pdf
 25. Ковальчук В.Г. Особливості функціонування державного управління регіональним розвитком у США / В.Г. Ковальчук // Ефективність державного управління : зб. наук. праць − Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. − Вип. 36. − С. 37–45.
 26. Ковальчук В.Г. Європейський досвід державного управління регіональним розвитком / В.Г. Ковальчук // Вісник НАДУ при Президентові України. – 2013. – № 2. – С. 132–135.
 27. Ковальчук В.Г. Сучасні механізми державного регулювання в Україні / В.Г. Ковальчук // Державне управління та державна служба : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., 22 жовтня 2013 р., м. Харків. – Хар. нац. екон. ун.-т. − Х. : Мадрид, 2013. − С. 68–71.
 28. Ковальчук В.Г. Принципи регіонального управління в умовах трансформацій демократичного суспільства / В.Г. Ковальчук // Публічне управління ХХІ століття: від соціального діалогу до суспільного конс енсусу : зб. тез до XІV Міжнар. наук. конгресу. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2014. – С. 62-64
 29. Ковальчук В.Г. Розвиток сучасних концепцій державного управління / В.Г. Ковальчук // Модернізація системи державного управління: теорія та практика : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 11квітня 2014 р.: у 2 ч. Ч.1.– Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. − С. 117-121.
 30. Ковальчук В.Г. Методологічні засади вдосконалення механізмів державного управління регіональним розвитком / В.Г. Ковальчук // Науковий вісник Академії муніципального управління : зб. наук. пр., серія «Управління», випуск 1. – К. : Академія муніципального управління. 2015. – С. 202-209.
 31. Ковальчук В.Г. Вплив процесів глобалізації на державне управління регіональним розвитком / В.Г. Ковальчук // Аспекти публічного управління : Журнал Дніпропетровського РІДУ НАДУ при Президентові України. – Дніпропетровськ : Вид-во «Грані», № 3 (17) 2015. – С. 90-96.
 32. Ковальчук В.Г Новий публічний менеджмент як форма менеджеризму в сучасних умовах регіонального управління в Україні / В.Г. Ковальчук // Публічне управління: стратегія реформ 2020 : зб. тез ХV Міжнар. наук. конгресу, 23 квітня 2015 р., м. Харків. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. − С. 24-26.
 33. Ковальчук В.Г. Нові підходи до управління соціально-економічним розвитком регіонів / В.Г. Ковальчук // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування [Електронний ресурс]. : електр. наук. фах. вид. Херсон. нац.. техн.. ун-ту / гол. ред. проф. Лопушинський І.П. – 2015. – № 1. – Режим доступу :http://www. irbis-nbuv.gov.ua..
 34. Ковальчук В.Г. Організаційно-інституційний розвиток системи регіонального управління / В.Г. Ковальчук // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Вип. 242. Т. 254. Державне управління. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 130-138.
 35. Ковальчук В.Г. Державне управління в європейських моделях регіонального розвитку: досвід для України / В.Г. Ковальчук // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2015. – № 1 (47). – 420 с. . – Режим доступу :http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2015-1/doc/3/01.pdf.
 36. Ковальчук В.Г. Теоретико-методологічні підходи дозабезпечення регіонального розвитку / В.Г. Ковальчук // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2015. – Вип. 2 (3). – C. 20-27. – (Серія “Державне управління”).

 Статті у закордонних журналах (що входять до науково-метричних баз даних)

 1. Ковальчук В.Г. Совершенствование механизма управления развитием региона / В.Г. Ковальчук // Проблемы развития современного предпринимательства [Текст] / Сборник научных статей по материалам V международного форума. – Ростов на Дону.: Изд-во Академ. Лит, 2013. с.540
 2. Ковальчук В.Г. Гуманитарный аспект государственной региональной политики Украины/ В.Г. Ковальчук // «Регион в стране и в мире –тенденции и динамика политического развития», VII Байкальские международные социально-гуманитарные чтения, – Материалы Всеросийской конф. (г. Иркутск, 15 июня 2013 г.). – Иркутск, 2013
 3. Ковальчук В.Г. Тенденции становления механизма государственного управления развитием региона / В.Г. Ковальчук // «Парадигмальные основания государственного управления: сравнительный анализ опыта России, Беларуси и Украины». – Материалы Международной научной конф. (г. Курск, 3 июля, 2013 г) – Курск, 2013.
 4. Ковальчук В.Г Тенденции становления структуры механизма управления развитием региона / В.Г. Ковальчук // Государственное управление и государственная служба : междунар. научно-аналит. журн. − Астана : РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан». – 2013. – № 3. – С. 176–181.
 5. Ковальчук В.Г. Современные механизмы государственного регулирования в Украин / В.Г. Ковальчук // Управленческое консультирование : научно-практ. журн. РАНХиГС при Президенте Российской Федерации / Северо-Западный институт управления. – 2013. – № 12(60). – С. 21–28.
 6. Ковальчук В.Г. Новое государственное управление: уроки для Украины / В.Г. Ковальчук // Государственный советник [Электронный ресурс] : междунар. электр. научно-практ. журн. – 2014. – № 1(5). – С. 140–148. − Режим доступу:http://gossovetnik.files.wordpress.com/2014/05/14-01.pdf

 Інші публікації (у т.ч. тези доповідей)

 1. Ковальчук В.Г., Прав Ю.Г. Принципи гуманітарної політики в сучасних умовах / В.Г. Ковальчук, Ю.Г. Прав // Гуманітарний розвиток регіону — аспекти Європейської інтеграції. Матеріали науково-практичного семінару Харків, 4 квітня 2008.-Х.-2008. – с. 33-42.
 2. Ковальчук В.Г. Досвід реалізації регіональної політики в зарубіжних країнах «Регіональна політика та регіональний розвиток в Україні». / В.Г. Ковальчук // Матеріали І-го ВЕБ – семінару для представників вищих навчальних закладів, органів публічної влади, громадських організацій (м. Одеса, 15 червня 2013 року). – [Електронний ресурс]. − Режим доступу:http://www.oridu.odessa.ua/7/11/file/rez_wb.pdf
 3. Ковальчук В.Г. Досвід регіонального управління в Європейських країнах / В.Г. Ковальчук // Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 1 жовтня 2013 р., м. Дніпропетровськ. – ДРІДУ НАДУ. − Дніпропетровськ, 2013. − С. 224–227.
 4. Ковальчук В.Г. Діагностика регіонального розвитку як етап економіко-математичного моделювання / В.Г. Ковальчук // Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та   виробництві України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 07–08 листопада 2013 р., м. Харків. – Хар. нац. аграрний ун-т ім. В.В. Докучаєва. − Х. : ХНАУ, 2013. – С. 71–74.
 5. Ковальчук В.Г. Діючі механізми державного управління в соціальній сфері регіону / В.Г. Ковальчук // Державне управління науково-освітнього забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту : зб. тез Всеукр. наук.-практ.конф., 16–17 квітня 2015 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. м. Харків, – Х. : Нац.ун-т цивільного захисту України, 2015. – С. 95-97.
 6. Ковальчук В.Г. Роль держави в активізації інвестиційних процесів / В.Г. Ковальчук // Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення : матеріали VІ міжнар. наук.практ.конф., Дніпропетровськ, 09 жовт.2015 р. / за заг. ред. О.Ю. Бобровської. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015. – С. 157-160.
  1. Ковальчук В.Г. Вплив процесів глобалізації на публічне управління регіональним розвитком / В.Г. Ковальчук // Публічне управління: ХХІ століття: форсайтинг успіху : зб. тез ХVІ Міжнар. наук. конгресу, 21 квітня 2016 р., м. Харків. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – 512 с. – С. 48-51.
  2. Ковальчук В.Г. Правове забезпечення екологічної безпеки: державноуправлінський аспект / В.Г. Ковальчук // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : мат. Всеукр.наук.-практ.конф. 28–29 квітня 2016 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – 308 с., С. 178-180
  3. Ковальчук В.Г. Забезпечення інформаційної безпеки: державноуправлінські аспекти / В.Г. Ковальчук // Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2016) : матер. Ш Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 28-30 квітня 2016р. – К. : УБС НБУ, 2016.– 272с., С. 157-159. https://drive.google.com/file/d/0ByqboKHSg6TxeWdCR2pXWVVBMjQ/view?pref=2&pli=1

 

 Авторські наукові профілі Ковальчук В.Г. :

 ORCID: orcid.org/0000-0001-5321-8300          

Scopus, Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=LWMLhcAAAAAJ

Загальна характеристика

Кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін  є випусковою з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр зі спеціальності 073 «Менеджмент» і здійснює підготовку кадрів для організаційно-управлінської, освітньої та науково-дослідної діяльності у сфері управління організаціями.

Місія кафедри полягає в формуванні гармонійно розвиненої особистості — висококваліфікованого управлінця, здатного в ринкових умовах приймати обґрунтовані управлінські рішення і нести відповідальність за результативність діяльності підприємства.

Кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін  забезпечує підготовку фахівців:

 1. Освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент організацій та адміністрування» на основі повної середньої освіти (термін навчання – 4 роки, форма навчання – денна, заочна) та на базі молодшого спеціаліста (термін навчання – 2 роки, форма навчання – денна).
 2. Освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю «Менеджмент» спеціалізація «Бізнес-адміністрування» та «Управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання» (термін навчання – 1,5 роки, форма навчання – денна).

 

Однією з важливих і необхідних складових у підготовці висококваліфікованих фахівців є науково-дослідна робота студентів, так при кафедрі працює студентський науковий клуб «Менеджер». Напрями роботи клубу: публікація наукових статей, тез доповідей; підготовка наукових робіт;  участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях; участь в олімпіадах;  організація та проведення  круглих столів, екскурсій, участь у реальних проектах (маркетингових дослідженнях). Наукові роботи студентів, підготовлені під керівництвом викладачів кафедри регулярно посідають перші місця на всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з напряму «Менеджмент», «Маркетинг», «Управління персоналом», «Економіка».

Значна увага приділяється впровадженню в навчальний процес інноваційних методів навчання у вигляді проблемних лекцій, практичних тренінгів, бізнес-кейсів, ділових та рольових  ігор, вебінарів, форумів, чатів.

З 2009 року на кафедрі здійснюється викладання профільних дисциплін «Менеджмент», «Маркетинг», «Міжнародний менеджмент», «Маркетинговий менеджмент», «Операційний менеджмент», «Мікроекономіка», «Міжнародна економіка», «Управління персоналом» та ін. англійською мовою.

Розроблено та впроваджено у навчальний процес дистанційні курси з дисциплін кафедри:  «Операційний менеджмент»,  «Менеджмент персоналу», «Наукове і методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки»,  «Менеджмент», «Сучасні методи забезпечення надійності персоналу», «Маркетинг», «Маркетинговий менеджмент», «Маркетинг у банку», «Фінансовий менеджмент у банку»,  «Фінансовий моніторинг у банку».

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно підвищують свій професійний рівень та педагогічну майстерність за різними формами: навчання на факультетах підвищення кваліфікації, стажування (також і за кордоном) у ВНЗ, фінансових установах та підприємствах, участь у семінарах з питань банківської справи, економіки, педагогіки і психології, робота над докторськими дисертаціями, підготовка навчально-методичних посібників тощо.

 

 

 

Навчально-методична робота

Відповідно до Ухвали Вченої ради  ХННІ ДВНЗ «УБС» та з метою реалізації компетентністного підходу в підготовці фахівців кафедра регулярно працює над вдосконаленням навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри.

Підвищення рівня методичного забезпечення здійснюється за такими напрямами:

– удосконалення змісту програм дисциплін з урахуванням сучасних тенденцій науки і практики менеджменту, та входженню України в європейський освітній простір;
– підготовка практичних занять на основі використання активних методів навчання;
– викладання курсів у дистанційні формі;

– удосконалення завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів на бакалаврському і магістерському рівнях;

– орієнтація на застосування інформаційних технологій в навчальному процесі;
– запровадження тренінгів по окремих дисциплінах («Менеджмент», «Управління персоналом»).

Внесено відповідні зміни до «Навчально-методичних комплексів» по магістерських програмах кафедри.

Відповідно до Ухвали вченої ради УБС були розроблені нові навчальні плани підготовки бакалаврів зі спеціальності “Менеджмент організацій та адміністрування” в межах чого внесено зміни до змісту і структури нормативних та вибіркових дисциплін. 

З метою вдосконалення викладання дисциплін кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін  та активізації науково-дослідної роботи, а також взаємозбагачення при обговоренні дискусійних питань щодо сучасних підходів до управління організаціями, на кафедрі проводяться науково-методичні семінари. Разом з науковою проблематикою, в рамках семінарів розглядаються питання методичного характеру щодо досвіду та методики викладання окремих дисциплін, написання навчальних посібників тощо.

Все це значною мірою сприятиме підвищенню якості навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри економіки, менеджменту та бізнесу.

Наукова робота

В основу визначення напрямів наукових досліджень кафедри покладений принцип орієнтації на зміст проблематики базових дисциплін, що викладаються кафедрою, а також підвищення наукового рівня підготовки магістрів за програмами «Бізнес-адміністрування» та «Управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання».

Пріоритетні напрямки наукових досліджень: теоретичним та прикладним аспекти менеджменту організацій, операційний менеджмент; інноваційний менеджмент; антикризове управління; стратегічне управління; корпоративне управління; управління конкурентоспроможністю; управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання.

Дисципліни кафедри

             Дисципліни кафедри бакалаврського рівня:

 1. Адміністративний менеджмент
 2. Бренд-менеджмент
 3. Електронний маркетинг
 4. Комунікативний менеджмент
 5. Крос-культурний менеджмент
 6. Маркетинг
 7. Менеджмент
 8. Логістика
 9. Організація праці менеджера
 10. PR-менеджмент
 11. Теорія організації
 12. Антикризовий менеджмент
 13. Державне та регіональне управління
 14. Економіка бізнесу
 15. Економічна теорія
 16. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 17. Макроекономіка
 18. Мікроекономіка
 19. Міжнародна економіка
 20. Планування діяльності підприємства
 21. Управління якістю
 22. Управління конкурентоспроможністю підприємства
 23. Видатні українці в світі
 24. Господарське законодавство
 25. Ділова іноземна мова
 26. Ділова іноземна мова (фахова)
 27. Етика та естетика
 28. Екологія
 29. Історія української культури
 30. Іноземна мова
 31. Логіка
 32. Основи наукових досліджень
 33. Політологія
 34. Правознавство
 35. Професійна іноземна мова
 36. Професійна психологія
 37. Риторика
 38. Релігієзнавство
 39. Соціологія
 40. Трудове право
 41. Українська мова за професійним спрямуванням
 42. Українська мова (для іноземних студентів)
 43. Фізичне виховання
 44. Філософія

 

 

Дисципліни кафедри магістерського рівня:

 

 1. Корпоративне управління
 1. Маркетинговий менеджмент
 2. Менеджмент організацій та адміністрування
 3. Міжнародний менеджмент
 4. Інноваційний менеджмент
 5. Операційний менеджмент
 6. Стратегічне управління
 7. Стратегічний та інноваційний менеджмент
 8. Управління змінами
 9. Управління людськими ресурсами
 10. Фінансовий менеджмент у банку
 11. Фінансовий моніторинг у банку
 12. Фінансовий моніторинг
 13. Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність
 14. Соціальна відповідальність

 

Склад

 • ШВИДКА ОЛЕНА БОРИСІВНА

  ШВИДКА ОЛЕНА БОРИСІВНА

  Доцент кафедри, кандидат наук із соціальних комунікацій

  Викладає дисципліни: «Українська мова (за професійним спрямуванням), «УБС студія: Міжособистісні комунікації в бізнесі», «Професійна іноземна мова та міжнародні юізнес-комунікації».

  1990 року закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання», 1991 року отримала другу вищу освіту у названому вище навчальному закладі за спеціальністю «Українська мова та література», 2003 року закінчила Харківську філію Української академії банківської справи, де отримала вищу освіту за спеціальністю «Банківська справа». У 2012 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата із соціальних комунікацій.

  У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 1997 р.

  Тема кандидатської дисертації: «Комунікаційне середовище: становлення та розвиток у добу інформаційного суспільства».

  Напрямок наукових досліджень: комунікаційне середовище у добу інформаційного суспільства.

   Список наукових праць

  Монографії

  Кадрові аспекти підвищення конкурентоспроможності банку: монографія / О.М. Тридід, Н.В. Ізюмцева, М.І. Гойхман, О.Б. Швидка. – К.: УБС НБУ, 2014. – 134 с.

  Статті

  1. Швидка О. Б. Еволюція комунікаційного середовища як чинник розвитку інформаційного суспільства / О. Б. Швидка // Вісн. Харк. держ. акад. культури. — Х., 2010. — Вип. 29. — C. 50–58. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=k05ywAYAAAAJ&citation_for_view=k05ywAYAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
  2. Швидка О. Б. Історіографія дослідження еволюції комунікаційного середовища інформаційного суспільства / О. Б. Швидка // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації : укр. наук. журн. — 2010. — № 3. — С. 170–176.
  3. Швидка О. Б. Розвиток і становлення методів дослідження еволюції комунікаційного середовища / О. Б. Швидка // Вісн. Харк. держ. акад. культури. — Х., 2011. — Вип. 32. — С. 108–116. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=k05ywAYAAAAJ&citation_for_view=k05ywAYAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
  4. Швидка О. Б. Комунікаційне середовище в теорії та практиці формування освітнього простору / О. Б. Швидка // Вісн. Харк. держ. акад. культури. — Х., 2012. — Вип. 35. — С. 56–65. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=k05ywAYAAAAJ&citation_for_view=k05ywAYAAAAJ:9yKSN-GCB0IC
  5. Швидка О. Б. Напрямки розвитку комунікаційного середовища доби інформаційного суспільства в Україні / О. Б. Швидка // Світ соціальних комунікацій : науковий журнал. — К., 2012. — Вип. 35. — С. 71–80.

   

   Статті у закордонних журналах

  1. Світлична В.В., Юрченко Л.І., Швидка О.Б. Творческая компетентность и современные требования к преподавателю Высшей школы / В.В. Світлична, Л.І. Юрченко, О.Б. Швидка // Весник Полесского державного университета. Серия грамадських и гуманитарных наук. – 2014. – № 2. – С.38-43.

   Інші публікації (у т.ч. тези доповідей) 

  1. ШвидкаО.Б. Вплив еволюції суспільної комунікації на формування політичної еліти України / О. Б. Швидка // Влада та суспільство під впливом закону «циркуляції еліт» : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. (ХХІІІ Харк. політолог. читання). — Х., 2010 — C. 54–56.
  2. Швидка О. Б. До визначення шляхів еволюції бібліотеки як складової інформаційно-комунікаційного розвитку суспільства / О. Б. Швидка // Библиотека ВУЗа на новом этапе развития социальных коммуникаций : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Днепропетровск, 22–23 апр. 2010 г.). — Днепропетровск, 2010. — C. 109–110.
  3. Швидка О. Б. Метатеоретичні засади в дослідженні еволюції соціальних комунікацій / О. Б. Швидка // Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 22–23 квіт. 2010 р. : у 2 ч. — Х., 2010. — Ч. 2. — C. 93.
  4. Швидка О. Б. До проблеми модернізації комунікаційного сере-довища в умовах інформаційного суспільства / О. Б. Швидка // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф., Харків, 18–19 листоп. 2010 р. — Х., 2010 — C. 216–218.
  5. Швидка О. Б. Системність комунікаційного середовища як основа формування єдиного комунікаційного простору сучасності / О. Б. Швидка // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф., Харків, 8–9 грудня 2011 р. — Х., 2011 — C. 184–186.
  6. Швидка О. Б. Феномен комунікаційного середовища як складова соціально-комунікаційної теорії / О. Б. Швидка // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф., Харків, 19–20  квітня 2012 р. — Х., 2012 — C. 244–245.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID: 

  ORCID – 0000-0002-7361-4551 (http://orcid.org/0000-0002-7361-4551)

  Researcher – P-6125-2015 (http://www.researcherid.com/rid/P-6125-2015)

  Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=k05ywAYAAAAJ&hl=ru 

  Детальніше
 • Ізюмцева Наталія Володимирівна

  Ізюмцева Наталія Володимирівна

  доцент, кандидат економічних наук

  В 1994 році закінчила Харківський державний економічний університет за спеціальністю “Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності”. В 1997 році захистила дисертацію за темою “Організаційно-економічні умови розвитку експортного виробництва”. З 1997 року – старший викладач кафедри фінансів державного економічного університету. З 2001-2008 р. доцент кафедри обліку і фінансів Харківського банківського інституту. З 2003 по 2005 рік – декан факультету банківської справи, обліку і фінансів ХФ УАБС. З 2009-2010 р., 2015-2016 р.  виконуючий обов’язки завідувача кафедри менеджменту та бізнесу. З 2011-2015 р. доцент кафедри менеджменту та бізнесу. З 2016-2017 доцент кафедри економіки, менеджменту та бізнесу. З 2017 р. доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін.

  Сфера наукових інтересів – менеджмент, менеджмент персоналу, управління змінами, тайм-менеджмент.

  Є автором понад 90 наукових праць та численних методичних розробок.

  Авторські наукові профілі Ізюмцевої Н.В.:

  Google Scholar is: yrgbyxcAAAAJ&cstart

  ORCID is: orcid.org/0000-0002-1162-9352

  ResearcherID is: K-6164-201

   E-Mail: diknat1972@gmail.com

  Наукові праці к.е.н., доцента кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін Ізюмцевої Н.В.

  Монографії

  1. Управління персоналом в умовах економіки знань: монографія / кол. авт..; за аг. ред.. д-ра екон. наук, проф.. Л.К. Семів. – К. : УБС НБУ, 2011. – 406с (Авторський внесок – Розділ 3 – 65 стр.). − Режим доступу:

  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EA%3D%D0%93%D1%83%D0%B7%D0%B0%D1%80%20%D0%A3$%3C.%3E)&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20

  1. Механізми забезпечення якості рішень щодо реінжинірінгу бізнес-процесів банку: монографія / авт. кол.; за заг. ред. д-ра екон. Наук, проф. Г.М. Азаренкової. – К.: УБС НБУ, 2012. – 334 с. (Авторський внесок – 14 стр.) − Режим доступу:

  http://www.libs.ubs.edu.ua/index.php/en/biblioteka/vydannia-ubs-v-elektronnomu-varianti/monohrafii.html

  1. Кадрові аспекти підвищення конкурентоспроможності банку : монографія / кол. авт. – К. : УБС НБУ, 2014. – 134 с. (Авторський внесок – 120 стр.)

   Посібники

  1. Дикань Н.В., Борисенко І.І. Менеджмент: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 389 с. – (Вища освіта ХХ століття). − Режим доступу: http://znannia.com.ua/product/menedzhment_navch1_posib1_dlya_studentiv6_aspirantiv6_vikladachiv_vnz1_rekomendovano_mon_2_dikan4_n1v16__borisenko_i1i1__k16_20081__389_s16_tv1_pal16_8st1_10_pr191
  2. Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри): Навчально-методичний посібник // За ред.. д.е.н. Г.М. Азаренкової, доц. Н.М. Самородової – Львів:Новий Світ-2000, 2010. – 200 с. − Режим доступу: http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:541221/Source:default
  3. Менеджмент персоналу: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Н. В. Ізюмцева та ін.] ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К. : УБС НБУ, 2011. – 381 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 354-362. − Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C%2E%3EA%3D%D0%86%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%24%3C%2E%3E%29&Z21ID=&S21SRW=&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=2

  Статті

  1. Ізюмцева Н.В., Мирончук Г.В. Організація системи мотивації банківського персоналу в умовах посткризового розвитку економіки // Вісник УБС НБУ.-№ 1(13).- 2012. – С.279-284
   2. Ізюмцева Н., Кац Д. Вплив корпоративної культури на діяльність банківської установи // Вісник НБУ.-№ 10(200).- 2012. – С.25-30. − Режим доступу:
   http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnbu_2012_10_14.pdf
   3. Ізюмцева Н.В., Калмикова О.М. Напрямки покращення сучасної моделі корпоративної культури в банку / Н.В. Ізюмцева, О.М. Калмикова // Науковий журнал «Бізнес інформ» (Харківський національний економічний університет МОН України, НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України). –2012. –№12. –С.275-279. − Режим доступу:
   http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2012_12_68.pdf
   4. Ізюмцева Н.В., Олефір Є.А. Рівень насиченості банківськими інститутами як один із показників впливу на конкурентоспроможність банків / Ізюмцева Н.В., Олефір Є.А. // Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук / Наукова організація «Перспектива». – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 206-211. − Режим доступу:
   5. Ізюмцева Н.В., Понамаренко В.О. Проблемні питання кадрової політики сучасного банку // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. №1 (16).- 2013. – С 310-312.− Режим доступу:
   http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VUbsNbU_2013_1_60.pdf
   6. Ізюмцева Н.В., Шевченко А.В. Людський ресурс в системі управління персоналом / Економічний і соціальний розвиток країни: теорія, методологія, управління: збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук / Наукова організація «Перспектива». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2015р. – С.318-326. − Режим доступу:http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EU%3D%D0%A39(4%D0%A3%D0%9A%D0%A0)%20%D1%8F43%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=
  2. Ізюмцева Н.В. Особливості корпоративної культури персоналу банку/ Ізюмцева Н.В.., Шавлак М.А.// Науковий журнал «Економічний форум»(Луцький національний технічний університет) ). –2016. –№1. –С.281-285.
  3. Авдієнко А.Є., Ізюмцева Н.В. Оцінка персоналу в системі управління банківським персоналом / Авдієнко А.Є., Ізюмцева Н.В. // «Первый независимый научный вестник» (м.Київ.) .– 2016. – С.135-139.
  4. Ізюмцева Н. В., Свергун О.А., Гарна І.В. Вплив соціально- аспектів на ступінь задоволеності персоналу/ Ізюмцева Н. В.// Молодіжний науковий диспут: збірник наукових праць, ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», Випуск 1(4)/2017. – С.109-120

   

  Статті у закордонних виданнях:

   

  1. 1. Ізюмцева Н.В., Васильченко В.В. Оценка и подбор персонала в баках/ Банковская система: устойчивость и перспективы развития: сборник научных статей пятой международной научно-практической конференции по вопросам банковской кономики, УО ―Полесский государственный университет, г. Пинск 30-31октября 2014г./ Министерство образования Республики Беларусь [и др.];редкол.: К.К. Шебеко [и др.] –Пинск: ПолесГУ, 2014. – С.61-65. − Режим доступу:
   http://rep.polessu.by/bitstream/112/8313/1/17.pdf
  2. Maryna Shavlak, Natalia Izyumtseva “The features of influence of corporate culture on the motivation of labor activity of bank staff”Contribution to International Economy, no 3 (2015): 1-14 Режим доступу:

  http://ciejournal.com/index.php/CIE/article/view/18/28

   

  Інші публікації ( в т.ч. тези доповіді)

  1. Ізюмцева Н.В., Журид Д.С. Сучасні методи забезпечення надійності персоналу в банку/ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності”, 21 – 23 листопада 2013 р. – Кременчук – С.267-268. − Режим доступу:
   http://www.kdu.edu.ua/conf_fin/materials_2013.pdf
   2. Ізюмцева Н.В., Фадеенко В.Ю. Особливості прийняття рішень керівником в умовах невизначеності/ Материали второй Международной научно-практической конференции «Образование, наука и техника: актуальне проблемы и тенденции развития» (г.Донецк. 15-17 февраля 2014 года) Научный журнал «Аспект» №2(27) – С.48-53. − Режим доступу:
   http://ukdocz.com/doc/32206/materialy-vtoroj-mezhdunarodnoj-nauchno
   3. Ізюмцева Н.В., Ротань М.С. Основні аспекти в організації матеріального і морального стимулювання праці/ Збірник тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку теорії і практики обліку, контролю, економічного аналізу і статистики», 5 грудня 2014 р. – Тернополь: Астон, 2014 р. – С.58-60. − Режим доступу:
   http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:301694/Source:default
   4. Ізюмцева Н.В., Малахова Є.А. Психологічне тестування як невід’ємний етап відбору персоналу/ Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми , 20 листопада 2014 року/ за заг. Ред.. О.В. Прокопенко. – Суми: СумДУ, 2014р.. – С. 148-149. − Режим доступу:
   http://fem.sumdu.edu.ua/images/news/2014-2015/2015-07-10/emdp.pdf
   5. Изюмцева Н., Рябинина В. Иновации в управлении человеческими ресурсами/ Материалы V Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Время вызовов и возможностей: проблемы, решения, перспективы»/ Рига, 2015р. – С. 317-319. − Режим доступу:
   https://is.sting.cz/publication/475334
   6. Ізюмцева Н.В., Пугачова К.І. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств за умов формування глобалізаційних процесів/ Економіка і менеджмент-2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: зб.наук. праць Міжнар. наук.- практ.конф., 23-24 квіт.2015р.: Т. 4 – Дніпропертовськ: – С. 22-25. − Режим доступу:
   https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-serp%3A%2F%2Feup.dp.ua%2Fimages%2FBook%2FEIM_2015_tom4.pdf&name=EIM_2015_tom4.pdf&c=560c357c8ae3&page=22
  2. Авдієнко А.Є., Ізюмцева Н.В. Оцінка персоналу як складова системи управління / Сучасні концепції управління економічним розвитком країни: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 22-23 січня 2016 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – У 2-х частинах. – О. : ЦЕДР, 2016. – Ч. 1. – С.65-66.
  3. Авдієнко А.Є., Ізюмцева Н.В. Методи оцінки та підбору персоналу у банках / Шляхи вдосконалення економічного потенціалу країни: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 19-20 лютого 2016 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2016. –С.38-40.
  4. Машарский А. Эмоциональная составляющая современной системы мотивации / А. Машарский , Н. В. Изюмцева // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : матеріали IІI Міжнародної наук.-практ. конференції. – Х. : ХННІ УБС, 2016. – Режим доступу: http://khibs.ubs.edu.ua/naukova-diyalnist/mizhnarodni-naukovi-konferencii/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-finansovo-kreditna-diyalnist-problemi-teorii-ta-praktiki/
  5. Ізюмцева Н.В. Маркетинг персоналу як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства / Ізюмцева Н.В., Наконечний М.В. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : матеріали IІI Міжнародної наук.практ. конференції. – Х. : ХННІ УБС, 2016. – Режим доступу:

  http://khibs.ubs.edu.ua/naukova-diyalnist/mizhnarodni-naukovi-konferencii/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-finansovo-kreditna-diyalnist-problemi-teorii-ta-praktiki/.

  1. Ізюмцева Н.В. Оптимізація чисельності персоналу банку / Ізюмцева Н.В., Штовбань Е.П. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : матеріали IІI Міжнародної наук.практ. конференції. – Х. : ХННІ УБС, 2016. – Режим доступу:http://khibs.ubs.edu.ua/naukova-diyalnist/mizhnarodni-naukovi-konferencii/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-finansovo-kreditna-diyalnist-problemi-teorii-ta-praktiki
  1. Ізюмцева Н.В., Агавердієв Р.С. Механізм підвищення відповідальності працівників/ Ізюмцева Н.В., Агавердієв Р.С.// Економічний розвиток країни в умовах євроінтеграції: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (1 липня 2016 р.). – Тернопіль, 2016. – С.16-18
  2. Ізюмцева Н.В., Картамашева О.О.Розвиток сучасних теорій в менеджменті / Ізюмцева Н.В., Картамашева О.О. // Економічний розвиток країни в умовах євроінтеграції: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (1 липня 2016 р.). – Тернопіль, 2016. – С.16-18
  3. Ізюмцева Н.В., Свергун О.А. Мотивація: ступень впливу на фінансовий результат банку/ Ізюмцева Н.В., Свергун О.А.//Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., Луцьк, 8 груд. 2016 р., Частина 3 – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – С. 203-206
  4. Ізюмцева Н.В., Гарна І.В. Проблеми застосування соціально-психологічних методів управління банківським персоналом/ Ізюмцева Н.В., Гарна І.В. //Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., Луцьк, 8 груд. 2016 р., Частина 4 – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – С. 90-93
  5. Ізюмцева Н.В., Шевченко В. О. Інноваційні методи пошуку персоналу/ Ізюмцева Н.В., Шевченко В. О. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, ХННІ: матеріали міжнародної конференції ХННІ 17 березня 2017 року, електронний збірник:

  file:///C:/Users/IZUMTC~2.NAT/AppData/Local/Temp/Rar$EXa0.788/Disl_fkd_2017/Page_1.html

  1. Ізюмцева Н.В., Шейко О.А. Способи підвищення відповідальності працівників / Ізюмцева Н.В., Шейко О.А. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, ХННІ: матеріали міжнародної конференції ХННІ 17 березня 2017 року, електронний збірник:

  file:///C:/Users/IZUMTC~2.NAT/AppData/Local/Temp/Rar$EXa0.788/Disl_fkd_2017/Page_1.html

  1. Iзюмцева Н.В., Шопiна А.М. Вплив корпоративної культури на лояльнiсть працівників/ Iзюмцева Н.В., Шопiна А.М.// «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: Матеріали доповідей VI науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2017 р.): Збірник. – Х.: Монограф. – 2017. – С. 44-46
  2. Iзюмцева Н.В., Репіна Ю.С. Зарубіжний досвід управління персоналом та можливості його використання в вітчизняній практиці/ Ізюмцева Н.В., Репіна Ю.С.// «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: Матеріали доповідей VI науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2017 р.): Збірник. – Х.: Монограф. – 2017. – С. 417-419
  Детальніше
 • Торяник Жанна Іванівна

  Торяник Жанна Іванівна

  Доцент, Кандидат економічних наук

  У 2002 році закінчила Харківську філію Української академії банківської справи за спеціальністю “Банківська справа”. З 2002 року – викладач кафедри обліку і фінансів Харківського банківського інституту. У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит на тему «Забезпечення функціональної достатності ресурсного потенціалу банків». З 2008 року – викладач кафедри менеджменту Харківського інституту банківської справи УБС НБУ. З 2010 року – доцент кафедри менеджменту Харківського інституту банківської справи УБС НБУ. Є керівником студентського наукового клубу «Менеджер». За результатами досліджень опубліковано понад 70 наукових та методичних розробок, з них: 2 підручника (з грифом МОНУ), 1 навчальний посібник (з грифом МОНУ), 5 колективних монографій, понад 30 наукових статей у фахових виданнях та ін.

  Сфера наукових інтересів – маркетинг, маркетинговий менеджмент, фінансовий менеджмент у банку, фінансовий моніторинг у банку.

   Авторські наукові профілі Торяник Ж.І.:

  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Cc5wBxoAAAAJ

  orcid.org/0000-0002-8853-7659

  ResearcherID: M-3554-2015

  Наукові праці  к.е.н., доцента кафедри Торяник Ж.І.

   Монографії

  1. Управління персоналом в умовах економіки знань: монографія / кол. авт.; заг. ред. д-ра екон. наук, проф.. Л. К. Семів. – К. : УБС НБУ, 2011. – 406с. . – Режим доступу:

  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EA%3D%D0%93%D1%83%D0%B7%D0%B0%D1%80%20%D0%A3$%3C.%3E)&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20

  1. Коваленко В. В., Торяник Ж. І. Функціональна достатність ресурсного потенціалу банків: методи оцінювання та напрями забезпечення : монографія / В. В. Коваленко, Ж. І. Торяник. – К. : УБС НБУ, 2010. – 158 с. – Режим доступу:

  http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/354/1/сканирование0036.pdf

  1. Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2010. – 621 с. –Режим доступу: http://km.fem.sumdu.edu.ua/images/stories/doc/marketing2010.pdf

   

  Посібники

  1. Маркетинг: Навч. Посібник. Коваленко В.В. , Тридід С.О., Торяник Ж.І. – Львів.: “Новий Світ-200”, 2011. – 266с. – Режим доступу: http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/267

   2.Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри): Навчально-методичний посібник // За ред.. д.е.н. Г.М. Азаренкової, доц. Н.М. Самородової – Львів:Новий Світ-2000, 2010. – 200 с. – Режим доступу: http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:541221/Source:default

   3.С.В. Шубіна, Ж.І. Торяник. Економічний аналіз: практикум – К.: Знання, 2007 . – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1162811

   

  Статті

  1.Торяник Ж. І. Фінансовий омбудсмен як альтернативний спосіб позасудового врегулювання спорів: світовий досвід / Ж. І. Торяник // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. – 2014. – Вип. 11(1). – С. 284–290. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2014_11(1)__38.pdf.

   2.Торяник Ж. І. Підвищення ефективності банківської системи за допомогою використання логістичних систем / Ж. І. Торяник // Наука й економіка. – 2013. – Вип. 3. – С. 104–109. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nie_2013_3_18.pdf.

   3.Торяник Ж. І.  Нові тенденції банківського маркетингу: вітчизняний і зарубіжний досвід / Ж. І. Торяник, К. В. Антимоник // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – № 1. – С. 219–224. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VUbsNbU_2013_1_42.pdf.

  1. Торяник Ж. І.Аналіз методик оцінювання функціонування банків / Ж. І. Торяник, Є. А. Олефір, О. В. Глушко, М. І. Гойхман // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2013. – Вип. 2. – С. 32–39. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fkd_2013_2_6.pdf.

   5.Торяник Ж. І. Комунікаційна політика Національного банку України як основа забезпечення ефективної монетарної політики / Ж. І. Торяник // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. – 2012. – Вип. 9(4). – С. 389–403 . – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2012_9(4)__44.pdf.

   6.Коваленко В.В. Проблеми капіталізації та оцінювання достатності капіталу банку / В.В. Коваленко, О.В. Крухмаль, Ж.І. Торяник // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8 (121). – С. 276–287 – Режим доступу: http://books.zntu.edu.ua/book_info.pl?id=194012

  1. Торяник Ж.І. Оцінка рівня достатності ресурсного потенціалу банківських установ на основі розрахунку інтегрального показника/ Ж. І. Торяник // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2010. – № 1. – С. 141–145. // http://lbi.wubn.net/materials/library/visnyk_ubs_nbu_7.pdf#page=141

   8.Коваленко В. В. Обґрунтування стратегії управління ліквідністю для забезпечення достатності ресурсного потенціалу банків / В. В. Коваленко, Ж. І. Торяник // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 8. – С. 106–110.

  1. Коваленко В. В. Забезпечення функціональної достатності ресурсного потенціалу банку як передумова стабільного функціонування банківської системи / В. В. Коваленко, Ж. І. Торяник // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – Суми : ДВНЗ УАБС НБУ, 2009. – Вип. 25. – С. 124–133. – Режим доступу:http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1114/1/Providing%20of%20functional%20sufficientness%20of%20resource%20potential%20of%20bank%20as%20pre-condition%20of%20the%20stable%20functioning%20of%20the%20banking%20system.pdf

   10.Торяник, Ж. І. Удосконалення методики оцінки достатності капіталу як основи управління ресурсним потенціалом банківських установ [Текст] / Ж. І. Торяник // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 244–253.

  http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2245/1/2008_23_31.pdf

  1. Торяник Ж.І. Роль іноземного капіталу у забезпеченні достатності ресурсного потенціалу банків / Ж.І. Торяник // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №3. – . С.182–188. – Режим доступу: http://eco-science.net/archive2008/89–381.html

   

   Статті у закордонних журналах

  1. Торяник Ж.И., Кадничанская В.Н. Обоснование выбора маркетинговой стратегии взаимодействия банка и предприятий / Ж. И. Торяник, В. Н. Кадничанская // Банковская система: устойчивость и перспективы развития: сборник научных статей пятой международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики, УО “Полесский государственный университет”, г. Пинск 30-31 октября 2014 г./ Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.] – Пинск: ПолесГУ, 2014. – С. 131–135 – Режим доступу: http://rep.polessu.by/bitstream/112/8346/1/7.pdf

   

   

   

    Тези доповідей:

  1.Торяник Ж.І., Карманова А.М. МІЖНАРОДНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ БАНКУ/ Ж.І. Торяник, А.М. Карманова // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 20 листопада 2014 року / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2014. – С. 104–106. – Режим доступу: http://fem.sumdu.edu.ua/images/news/2014-2015/2015-07-10/emdp.pdf

   2.Торяник Ж.І. Місце комунікаційної політики Національного банку України у забезпеченні економічного зростання // Банківська системи України в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. 20-21 жовтня 2011 р. – Черкаси. Видавець Чабаненко Ю.А.., 2011. – С. 143-145. – Режим доступу: http://cibs.ck.ua/rs/scien/conf/11/tezy.pdf

  Детальніше
 • Найпак Денис Валерійович

  Найпак Денис Валерійович

  Доцент, кандидат економічних наук

  У 2006 році закінчив Харківський національний економічний університет та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобув кваліфікацію магістра з менеджменту. В 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Управління організаційними змінами в забезпеченні розвитку підприємства». З 2015 року працює в Харківському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного банку України. Сфера наукових інтересів – маркетинг, менеджмент. Має понад 20 наукових праць, з них 1 монографія. Сертифікат BEC з відзнакою.

  Авторські наукові профілі Найпака Д.В.:

  Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=aKwmBrsAAAAJ&hl=ru&citsig=AMstHGSnpxe_nObbPcEOABnV_Ow_I2WH1g

  ORCID: orcid.org/0000-0002-5097-7579

  ResearcherID: N-6822-2015

  1. Концептуальні засади менеджменту в інформаційній економіці / за заг. ред. докт. екон. наук, професора Лепейко Т. І. Харків : Вид ХНЕУ, 2010. – 252 с. – С. 82–101.http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11NDVZRP.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
  1. Підхід до управління організаційними змінами на підприємстві. Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів «Інтеграційні процеси в економіці України» (м. Харків, 11 – 12 квітня 2008 р.) // Управління розвитком : зб. наук. статей – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008 – № 9. – С. 66–67.
  2. Упровадження організаційних змін: фактор персоналу. Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. «Сучасні технології менеджменту: проблеми теорії та практики» (м. Харків, 23 – 24 жовтня 2008 р.) // Управління розвитком : зб. наук. статей – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – № 20. – С. 78–81.
  3. Підхід до стратегічного планування організаційних змін на підприємствах машинобудування Ліберманівські читання : економічна спадщина та сучасні проблеми : Монографія / Під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Пономаренка В. С., д-ра екон. наук, проф. Кизима М. О., канд екон. наук, доц. Зими О. Г. – Х. : ФОП Лібуркіна Л. М.; ВД «ІНЖЕК, 2009. – 296 с. – С. 199–210.

  http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EK%3D%D0%9B%D0%86%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%86%3C.%3E)&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20

   

  1. Підхід до визначення готовності організації до організаційних змін. Матеріали V міжн. наук.-практ. конф. «Методологія та практика менеджменту на порозі 21 століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти», (м. Полтава, 13 –14 травня 2010 р.) // РВВ ПУЕТ. – 2010. – С. 76–78.
  2. Дослідження особливостей організаційних змін на машинобудівних підприємствах. Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика» (м. Харків, 15 – 16 листопада 2010 р.) // Управління розвитком : зб. наук. робіт – Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. – № 17 (93). – С. 51–53.
  3. Дослідження сутності управління організаційними змінами на підприємствах. Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів», (м. Харків, 19 – 20 травня 2011 р.) – Х. : ФОП Александрова К. М.; ВД «Інжек», 2011. – С. 151–153.

  http://dx.doi.org/10.11603/2312-0967.2007.2.3139

   

  1. Забезпечення розвитку підприємства шляхом управління організаційними змінами. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 2. – Хмельницький: ХНУ, 2011. – № 6.

  http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/VKNU-ES-2014-N2-Volume1_210.pdf

  1. Формування алгоритму управління організаційними змінами в забезпеченні розвитку підприємства на основі процесного підходу Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид. ХарРІНАДУ «Магістр», 2011. – Випуск № 2 (33). – С. 267–277.

  http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tpdu_2011_2_45.pdf

  1. Визначення впливу організаційних змін на рівень розвитку підприємства. Моделювання регіональної економіки : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ : Вид. «Плай», 2011. – Випуск № 1 (17). – С. 324–332.
  2. Оцінювання готовності персоналу до проведення організаційних змін. Управлінські інновації. Збірник наукових праць ТНЕУ. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012.- випуск 1. – 156-166 \

  http://biblioteka.cdu.edu.ua/cgibin/catsearch.pl?qtype=simple&query=%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97

   

  1. Organization of logistic activity in an enterprise with the purpose to reduce costs. «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика» Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ВД : – 2012. – С. 171-176
  2. The development of the integration of balanced scorecards and strategic learning. «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика» Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ВД : – 2012. – С. 171-176
  3. Методичні основи формування віртуальних підприємств. Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник: зб. наук. пр. – Х. : Вид. ХНУ ім. О.М. №117, 2014. Серія: Економічні науки. – С. 68–71.

  http://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/4558/4527

  1. Аналіз методів та моделей оцінювання рівня адаптації підприємства до організаційних змін в умовах стратегічного розвитку. Економіка розвитку, зб. наук. пр. Харків : Вид. «Хнеу», 2014. – Випуск № 3 (71). – С. 113–117.

  http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecro_2014_3_24.pdf

  1. Необхідність оцінки готовності персоналу до проведення організаційних змін у процесі активізації соціально-економічного розвитку підприємства «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики»: матер. IV міжнарод. наук.-практ. конференції 2-3 квітня 2015 р. / – Х.: Вид-во НФаУ, 2015– С. 103–106.
  2. Реалізація технології проведення організаційних змін як передумови розвитку підприємства Економіка. Управління. Інновації. – 2015. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2015_1_27.pdf
  Детальніше
 • Новікова Тетяна Вікторівна

  Новікова Тетяна Вікторівна

  доцент, кандидат економічних наук

  У 1997 році закінчила економічний факультет Харківського державного економічного університету за спеціальністю бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності. Кандидат економічних наук з 2001 р., доцент кафедри банківської справи з 2004 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д. 64.055.01 Харківського державного економічного університету за спеціальністю 08.06.02 – підприємництво, менеджмент і маркетинг. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації 15 років, у тому числі у Харківському інституті Університету банківської справи – 6 років. Сфера наукових інтересів – банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків, математичні методи, моделі та інформаційні технології в банківництві та менеджменті. Є автором понад 40 наукових праць та численних методичних розробок.

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID ORCID – 0000-0002-4108-4920

  ID Researcher – O-7407-2015

  Детальніше
 • Христофорова Олена Миколаївна

  Христофорова Олена Миколаївна

  доцент, кандидат економічних наук

  В 1998 році закінчила Харківський державний економічний університет за спеціальністю “Облік і аудит”. З 1999 по 2008 р. працювала на кафедрі банківської справи Харківського інституту банківської справи. Кандидатську дисертацію з теми “Управління кредитними потоками банку ” захистила у 2006р. З 2008 р. працює доцентом кафедри менеджменту.

  Сфера наукових інтересів – маркетинг у банку, маркетинговий менеджмент, фінансовий моніторинг у банку. За результатами досліджень опубліковано понад 60 наукових та методичних розробок, з них: 2 колективні монографії, понад 40 наукових праць та ін.

  Детальніше
 • Шкодіна Ірина Віталіївна

  Шкодіна Ірина Віталіївна

  Доктор економічних наук, доцент

  В Харківському інституті банківської справи УБС працює з 2002 року. Напрямок наукової роботи – «Розвиток фондового ринку». Кандидат економічних наук (тема дисертації «Формування національної моделі фондового ринку в умовах інверсійної економіки» за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, захищена в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна;

  з 2015 р. – доктор економічних наук (тема дисертації «Самоорганізація фондового ринку в умовах глобальної невизначеності» за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, захищена в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна).

  Наукові праці: 6 монографій, 5 навчальних посібників з грифом МОНУ; близька 100 наукових статей, в тому числі у зарубіжних виданнях Німеччини, Росії, Польщі тощо.

   Авторські наукові профілі:

  ID:

  Scopus – ID 56786489800

  ORCID – orcid.org/0000-0003-4035-3188

  Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZxPp9eAAAAAJ&hl=ru&oi=sra

   

  Навчальні посібники з грифом МОНУ:

  1. Курс Економічної теорії: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред.. проф. С.І.Архієреєва, доц. Н.Б.Решетняк, доц. І.Є.Тимченко.- 2-е вид., випр.- Харків: ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС», 2009.- 384 с.
  2. Гаряга Л.О., Іващенко М.В., Карпова І.В., Соболєва О.П., Шкодіна І.В. Національна економіка: навчальний посібник /за аг. Редакцією О.П.Соболєвої.- Львів: «Новий Світ-2000», 2013.- 518 с.

  Монографії:

  1. Шкодіна І. В. Самоорганізація фондового ринку в умовах глобальної невизначеності [Текст] : монографія / І. В. Шкодіна. – К.: УБС НБУ, 2013. – с.406 с. (22 др.ар.).
  2. Інституційні чинники розвитку фінансового сектору економіки в умовах ринкової трансформації: монографія / кол.авторів; за заг.ред. д.е.н., проф. В.М.Соболєва. – К.: УБС НБУ, 2010. – 350 с. – 16 др.ар.
  3. Посткризовий розвиток фондового ринку: світові тенденції і національні особливості: монографія / авт.кол. Г.М.Азаренкова, І.В.Шкодіна та ін. – К.: УБС НБУ, 2013. – 278 с (13, 75др.ар.)
  4. Проблемы и перспективы международных валютно-кредитных и финансовых отношений: монография / под ред. д.э.н., проф. И.З.Ярыгиной, к.э.н., доц. Т.В.Струченковой. – М.: Финансовый университет, 2012. – 252. – 15,75 др.ар. .
  5. Нижегородцев Р.М., Горидько Н.П., Шкодина И.В. Институциональные основы теории финансов: современные подходы. М.: ИНФРА-М, 2014. – 220 с.
  6. Современное состояние и проблемы развития бизнеса: монография / авт.кол ; под руд д-ра екон.наук, проф. А.Я.Кузнецовой. – К. : УБД НБУ, 2014. – 306 с.

  Наукові статті в виданнях України:

  1. Шкодіна І.В. Сучасний стан розвитку фондового ринку України / І.В.Шкодіна // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 257. Т.6. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С.1529-1534 (0,3 др.ар.).
  2. Шкодіна І.В. Динаміка розвитку фондового ринку України / І.В.Шкодіна // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №5. – С.214 – 221 (0,51 др.ар.).
  3. Шкодіна І.В., Самородов Б.В. Антикризове управління розвитком банківського сектору (на прикладі Харківського регіону// Сучасні аспекти антикризового управління економікою: матеріали круглого столу / Національний банк України; Університет банківської справи НБУ.-К., 2010.- С.86-96
  4. Шкодіна І.В. Диспропорційність як форма розвитку світового господарства / І.В.Шкодіна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: стабілізація та євро інтеграція: (збірник наук. праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: Відп. ред. Є.І.Бойко. – Львів, 2010. – вип. 1(81). – 591 с. – С.434 – 441 (0,5 др.ар.).
  5. Шкодіна І.В. Основні диспропорції розвитку світового господарства на сучасному етапі / І.В.Шкодіна // Фінанси України. – 2010 – № 7. – С.58 – 64 (0,5 др.ар.).
  6. Шкодіна І.В. Основні тенденції розвитку світових бірж / І.В.Шкодіна, Є.А. Олефір // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 262. Т.ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С.299 – 304 (0,3 др.ар.)
  7. Шкодіна І.В. Циклічність розвитку світового фондового ринку // Циклічність розвитку світового фондового ринку / І.В.Шкодіна // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва.- Харків: НТУ «ХПІ».- 2010.-№64.- С.7-10 (0,31 др.ар.).
  8. Шкодіна І.В. Інституційна динаміка фондового ринку України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічний розвиток України в сучасному просторі та часі»: Збірник статей. – Х.: ФОП Павленко О.Г., 2010. – 496 с. – С.155 – 160 (0,3 др.ар.).
  9. Шкодіна І.В. Необхідність формування нового механізму регулювання фінансового ринку // Переяславская Рада: ее историческое значение и перспективы развития Восточно-славянской цивилизации: сб. науч. трудов: по материалам Четвертой Междунар. науч.-практ. конф., декабрь 2009 г. / под ред. А.Г.Романовского, Ю.И.Панфилова. – – Харьков: НТУ «ХПИ», 2010. – 392 с. – С.218 – 221 (0,4 др.ар.).
  10. Шкодіна І.В., Серегіна Ю. Фондові ринки Росії та України: проблеми та перспективи співпраці / І.В Шкодіна, Ю.С.Серьогіна // Переяславская Рада: ее историческое значение и перспективы развития Восточно-славянской цивилизации: сб. науч. трудов: по материалам Пятой Междунар. науч.-практ. конф., декабрь 2010 г. / под ред. А.Г.Романовского, Ю.И.Панфилова. – – Харьков: НТУ «ХПИ», 2011. – 640 с. – С.320-324 (0,4 др.ар.).
  11. Шкодіна І.В. ЦИКЛІЧНИЙ РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ / І.В.Шкодіна, Н.Я.Юрків // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики / Зб. наукових праць. Вип.1 (10).- 2011., Ч.ІІ – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2011.- С.318 – 323. (0,5 др.ар.)
  12. Шкодіна І.В. Методологічні засади дослідження циклічності розвитку економічної системи на основі теорії самоорганізації / І.В.Шкодіна // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8 (122). – С. 67 – 73 // http://eco-science.net/archive2011/182–8121.html
  13. Шкодіна І.В. Основні тенденції розвитку фондового ринку в посткризовий період / Г.М. Азаренкова, І.В.Шкодіна // Вісник Національного банку України. – 2012. – №2. – С.3 – 7 (0,7 др.ар.)
  14. Шкодіна І.В., Чепелюк М. Вплив Росії на фондовий ринок України / І.В.Шкодіна, М.С.Чепелюк // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточно-славянской цивилизации: сб. науч.трудов: по матер. VI Междунар. науч.-практ. конф. 15-16 декабря 2011 г./ Под. ред.А.Г.Романовского, Ю.И.Панфилова.- Харьков: НТУ «ХПИ», 2012.-632 с. – С.402-405 (0,4 др.ар.)
  15. Шкодіна І.В. Прогнозування індикаторів фондового ринку з урахуванням фрактальних властивостей часового ряду / В.Ю.Дубницький, І.В.Шкодіна // Бізнес-інформ. – 2012. – №3. – С.187-190 (0,4 др.ар.).
  16. Шкодіна І.В. Сучасні тенденції самоорганізації світової економічної системи / І.В.Шкодіна // Економіка України. – 2012. – №.9. – С.70- 77 (0,6 др.ар.).
  17. Шкодіна І.В. Проблеми розвитку інфраструктури фондового ринку України в посткризовий період / І.В.Шкодіна // Вісник УБС НБУ. – 2012. – №1(13). – С. 31-35 (0,6 др.ар.).
  18. Шкодіна І.В. Механізм удосконалення системи державного регулювання фондового ринку / І.В.Шкодіна // Випуск № 1 (16) / 2013. – С.16 – 20 (0,7 др.ар.).
  19. Шкодіна І.В. Домінуючі цінності національної культури як фактор інституційних змін / І.В.Шкодіна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір (збірник наукових праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: відп.ред. Є.І.Бойко. – Львів, 2013. – Вип.. 1 (99). – 599 с. – С.573-581 (0,5 др.ар.).
  20. Шкодіна І.В. Розвиток світового фондового ринку в умовах фінансової нестабільності / І.В.Шкодіна // Вісник КНТЕУ. – 2013. – №3. – С.56- 64 (0,6 др.ар.).
  21. Шкодіна І.В., Буцкий С. Аналіз інформації на фондовому ринку / І.В.Шкодіна, С.И.Буцкий // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточно-славянской цивилизации: сб. науч.трудов: по матер. VІI Междунар. науч.-практ. конф. 19-20 декабря 2012 г./ Под. ред.А.Г.Романовского, Ю.И.Панфилова.- Харьков: НТУ «ХПИ», 2013.- 278 с. – С.73 – 75 (0,32 др.ар.) (особистий внесок автора 0,15 др.ар. – визначення етапів аналізу інформації учасниками фондового ринку).
  22. Шкодіна І Вплив політики кількісного пом’якшення на фінансовий ринок / Г.Азаренкова, І.Шкодіна, М.Гойхман // Вісник Національного банку України. – 2013.- № 12. – С.56 – 60 http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/13.Vpliv-politiki.pdf
  23. Шкодина И.В. Механизм функционирования фондового рынка в условиях нестабильности / И.В.Шкодина // Экономика и банки. – 2009. – №2. – С.87 – 91 (0,5 д. а.).
  24. Шкодіна І.В. Інституційні проблеми функціонування фондового ринку України // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2014. – №1(19). – С.52 – 57 (0,5 д.ар.).
  25. Шкодіна І.В. Сучасні тенденції розвитку світового фондового ринку // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір (збірник наукових праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол. : відп. ред. В.С.Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1 (105). – 653 с. – С.91- 98.
  26. Шкодіна І. В. Особливості управління валютним курсом в Україні на сучасному етапі [Текст] / І. В. Шкодіна, О. В. Стрельник // Молодий вчений. — 2014. — №11. – С. 114-116.http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/11/28.pdf
  27. Шкодіна І.В. Соціальна відповідальність в системі корпоративного управління / Я.Шкодін, І.Шкодіна // Молодий вчений. 2015. – №2.
  28. Іващенко М. В., Шкодіна І. В., Карпова І. В ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ «ОТКАТА» КАК ФОРМЫ РЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ // Бізнес Інформ. – 2015. – №1. – C. 15–20.
  29. Шкодіна І.В. Вплив політики кількісного пом’якшення на розвиток світового фондового ринку в умовах глобальної невизначеності /Шкодіна І.В., Карпова І.В., Іващенко М.В. // Економічний часопис-ХХІ. – 2015.- № 3-4.- С. 4-7. (Scopus).
  30. Шкодіна І.В. Сучасні тенденції розвитку світового фондового ринку // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір (збірник наукових праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол. : відп. ред. В.С.Кравців. – Львів, 2015.
  31. Дубницький В.Ю. Програмна система для обчислення ефективності банківських операцій із цінними паперами з використанням нестнадартних інтервальних арифметичних операцій / В.Ю. Дубницький, А.М. Коблиін, І.В. Шкодіна // Вісник академії митної служби України, серія “Технічні науки” – Дніпропетровськ: АМСУ, 2014. – №2(52). – С. 5 – 17. http://amsu.dp.ua/images/2015/Info/anotac_technic_2_52_2014.pdf
  32. Шкодіна І. В. Перколяція світового фондового ринку в умовах глобальної невизначеності // Бізнес Інформ. – 2015. – №5. – C. 221–225. http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2015&abstract=2015_05_0&lang=ua&stqa=30

  Наукові статті у зарубіжних виданнях

  1. Шкодина И.В. Механизм функционирования фондового рынка в условиях нестабильности / И.В.Шкодина // Экономика и банки. – 2009. – №2. – С.87 – 91 (0,5 др.ар.).
  2. Shkodina I. Up-to-DATE STOCK MARKET TRENDS of UKRAINE // Developmental challenges of contemporary economies: Management – finance – restructuring / Edited by Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek/ – Cracow, 2011. – 582 p. – P.77 – 83 (0,3 др.ар.).
  3. Шкодина И.В. Исследование концепции устойчивого развития с позиций теории самоорганизации / И.В.Шкодина // Анализ кризисных явлений в финансовом и реальном секторах экономики Украины и Республики Беларусь (2008 – 2011 гг.): Сб.науч.ст. / Полесский гос.ун-т; под ред.К.К.Шебеко. – Пинск: ПолесГУ, 2011. – 156 с. – С.148 – 152 (0,5 др.ар.).
  4. Карпова И.В., Шкодина И.В. Влияние монетарной политики на мировой фондовый рынок / И.В.Карпова, И.В.Шкодина // Economics and management: problems of science and practice: Collection of scientific. Vol.2 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014.- P.63-66 (Німеччина, Нюренберг).
  5. Azarenkova G, Shkodina I. Up-to-date global stock markets trends // Proceedings of the international conference on application of information and communication technology and statistics in economy and education icaictsee-2014 / SOFIA, BULGARIA/ issued for publication September 15th 2015: ISSN 2367-7635 (PRINT), ISSN 2367-7643 (ONLINE). – 730 р. – Р.337 – 341 // http://icaictsee-2014.unwe.bg/history/ICAICTSEE-2014.pdf
  6. Azarenkova Galina, Shkodina Iryna, Kavun Sergii. Analysis of the Global Stock Market Trends// Journal of Finance and Economics. 2015, 3(4), 67-71 DOI: 10.12691/jfe-3-4-2 // http://pubs.sciepub.com/jfe/3/4/2/index.html

  Матеріали й тези наукових конференцій:

  1. Шкодіна І.В. Стан розвитку фондового ринку України / І.В.Шкодіна // Materialy VI Miedzynarodowej naukowi-praktycznek konferecji “Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2010” Volume 2. Ekonomiczne nauki.: Przemysl. Nauka i studia. – S. 23 -25 (0,1 д. а.).
  2. Шкодіна І.В. Інституційна динаміка фондового ринку України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічний розвиток України в сучасному просторі та часі»: Збірник статей. – Х.: ФОП Павленко О.Г., 2010. – С.155 – 160 (0,3 д. а.).
  3. Шкодіна І.В. Світовий ринок цінних паперів: циклічність розвитку / І.В.Шкодіна // Труди VІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції «Оптимум -2010» 1-3 грудня 2010 р. – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – С.370 – 371 (0,1 д. а.).
  4. Шкодіна І.В. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України / І.В.Шкодіна // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 жовтня 2011р). – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2011. – С.311 – 313 (0,1 д. а.).
  5. Шкодина И.В. Исследование закономерностей проявления циклического развития мировой экономики с позиций теории самоорганизации / И.В.Шкодина // Банковская система: устойчивость и перспективы развития: материалы второй международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики, УО «Полесский государственный университет», г.Пинск, 5-6мая 2011 г. / Национальный банк Республики Беларусь; редкол.: К.К.Шебеко. – Пинск: ПолесГУ, 2011.– С.144 -147 (0,3 др.ар).
  6. Шкодіна І.В. Фондовий ринок як джерело залучення інвестицій / І.В.Шкодіна // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку підприємств в умовах світової економічної інтеграції» Тези доповідей. – Частина 2. – Харків: ХНУБА, 2011. – С.127 – 128 (0,1 д. а.).
  7. Шкодіна І.В. Особливості викладання дисципліни «Фондовий ринок» в ХІБС УБС НБУ / І.В.Шкодіна // Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль вищих навчальних закладів у розвитку та популяризації фондового ринку України» (24 лютого 2012 р.). – К.: КНЕУ ім. В.Гетьмана. – 2012. – С. 52 (0,05 д. а.).
  8. Шкодіна І.В. Ментальний чинник як фактор самоорганізації в умовах глобальних трансформацій / І.В.Шкодіна // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: Збірник тез VII Міжнародної науково-практичної конференції 18-19 жовтня 2012 р.- Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2012.- С.413-415 (0,1 д. а.).
  9. Шкодіна І.В. Вплив державного регулювання на процес функціонування фондового ринку / І.В.Шкодіна // Труди VIII-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2012» 6-7 грудня 2012 р.- Х.: НТУ «ХПІ», 2012.- С.240-242 (0,1 д. а.).
  10. Шкодіна І.В. Роль самоорганізації в процесі становлення економічних інститутів / І.В.Шкодіна // Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація як фактор розвитку». – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2013.- С.123-127 (0,3 д. а.).
  11. Шкодіна І.В. Вплив нетрадиційних методів монетарної політики на фінансовий ринок / І.В.Шкодіна // І Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» – 26-27 вересня 2013 р.- Х.: ХІБС УБС НБУ, 2013 (0,1 д. а., на CD-R).
  12. Шкодіна І.В. Вплив політики кількісного пом’якшення США на фінансовий ринок України / І.В.Шкодіна // VIІI Міжнародна науково-практична конференція «Наука та інновації – 2013» (07.10 – 15.10.2013; «Nauka I studia», (Пшемисль, Польща). – С.16-17(0,1 д. а.).
  13. Шкодіна І.В. Вплив програми кількісного пом’якшення на світовий фондовий ринок / І.В.Шкодіна // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : Матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 вересня 2014 р.). – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7,8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану.- Секція 1.
  14. Шкодіна І.В. Вплив геополітичної нестабільності на іноземні інвестиції в Україну / І.В. Шкодіна, В.Ю. Фадєєнко // Економіка країни: стан, досягнення та перспективи подальшого співробітництва з країнами ЄС: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19-20 вересня 2014 року).- Одеса: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2014.- С.183-185
  15. Шкодіна І.В. Упровадження соціальної відповідальності у систему корпоративного управління / І.В.Шкодіна, В.Ю.Фадєєнко // Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації: зб. наук. праць: за матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. 5-6 листопада 2014 р.- У 2 ч.: Ч.1 / під ред. О.Г.Романовського, Ю.І. Панфілова.- Харків: НТУ «ХПІ», 2015.- С.399-402
  16. Соціальна відповідальність в системі корпоративного управління // Європейський вибір – нові можливості для прогресу та зростання фінансової системи: зб. тез Всеукр.наук.-практ. конф. – К.:, 2015. – 326 с.
  Детальніше
 • Іващенко Марина Вікторівна

  Іващенко Марина Вікторівна

  Доцент, кандидат економічних наук

  Закінчила Харківську державну академію культури. Кваліфікація за дипломом – менеджер-економіст. У Харківському інституті банківської справи УБС НБУ працює з 2007 року;
  Напрямок наукової роботи: «Економічна поведінка в умовах глобальної невизначеності»

  Учасник обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» за напрямом суспільно-економічні науки (2008), Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач фундаментальних дисциплін» (2015).

   Ідентифікатори у науково метричних базах:

  Google scholar: http://scholar.google.ru/citations?user=iZ8_aMEAAAAJ&hl=uk

  ORCID ID: 0000-0001-6078-1783

  E-mail: marina_ivaschenko@ukr.net

  Монографії, навчальні посібники, підручники, розділи у монографіях

  1. Іващенко М.В. Міжнародна економіка: збірник матеріалів для індивідуальної та самостійної роботи студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» Харків: ХІБС УБС НБУ, 2014.- 223 с.
  1. Національна економіка: опорний конспект лекцій /Іващенко М.В. Л.  Гаряга, І.В. Карпова, Н.М. Третяк, М.М. Гунько. Опорний конспект лекцій.- Київ: Університет банківської справи Національного банку України, 2011.- 119 с. Тема 2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки. Тема 4. Характеристика економічного потенціалу.
  1. Національна економіка: Навчально – методичний посібник для самостійної та індивідуальної роботи студентів усіх спеціальностей та форм навчання / Іващенко М.В. Карпова І.В. Харків: ХІБС УБС НБУ, 2011.- 223 с.
  1. Національна економіка: навчальний посібник / Іващенко М.В. Карпова І.В., Шкодіна І.В., Соболєва О.П., Удодова В.І. Національна економіка: навчальний посібник /за заг. редакцією О.П.Соболєвої.- Львів: «Новий Світ-2000», 2013.- 518 с. Тема 2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки (та структурно – логічні схеми). Тема 4. Характеристика економічного потенціалу (та структурно – логічні схеми). Тема 11. Політика економічного зростання в національній економіці.
  1. Іващенко М.В. Економічна поведінка як чинник інституціональних перетворень Монографія / Марина Вікторівна Іващенко. – К. : УБС НБУ, 2012. – 211 с. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/275/1/0022-3.pdf
  1. Інституціональні чинники розвитку фінансового сектора економіки в умовах ринкової трансформації: монографія /кол. авторів; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.М.Соболєва.-К.: УБС НБУ, 2010.- 350 с. Розділ 3.2. Поведінкові аспекти інституційної динаміки фінансового сектору економіки.
  2. Посткризовий розвиток фондового ринку: світові тенденції і національні особливості: монографія / авт. кол. Г.М. Азаренкова, І.В. Шкодіна та ін. – К.: УБС НБУ, 2013.- 278 с. Розділ 3.4. Інституційні та поведінкові аспекти функціонування економічних суб‘єктів на фондовому ринку http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/334/1/31.pdf
  1. Міжнародна економіка: збірник матеріалів для індивідуальної та самостійної роботи студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування». – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2014.- 223 с.
  2. Глобальна економіка. Європейські студії. Навчально – методичний посібник для самостійної та індивідуальної роботи студентів кваліфікаційного рівня «магістр» [Електронне видання]
  3. Іващенко М.В. Глобальна економіка. Європейські студії. Навчально – методичний посібник для самостійної та індивідуальної роботи студентів кваліфікаційного рівня «магістр». – Харків: ХННІ ДВНЗ «УБС», 2015.- 263 с.
  4. Глобальна економіка: дистанційний курс для студентів магістратури [Електронне видання]

   

  Статті та матеріали доповідей на міжнародних конференціях, що входять до науково-метричних баз даних Web of Science, Scopus, Index Сореrnicus:

  1. Іващенко М.В. Вплив релігії на соціально – економічне становище країн світу в сучасних умовах /Іващенко М.В. //Бізнес Інформ.- 2012.- № 10.- С. 51-55. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/binf_2012_10_12.pdf
  1. Іващенко М.В. Зміни поведінки на кредитному ринку в контексті суспільно – політичних перетворень /Іващенко М.В. //Молодий вчений. – 2014. – №7(10). – С. 89-93. http://cyberleninka.ru/article/n/izmeneniya-povedeniya-na-kreditnom-rynke-v-kontekste-obschestvenno-politicheskih-preobrazovaniy
  1. Іващенко М. В., Шкодіна І. В., Карпова І. В. Економічні наслідки «відкату» як форми рентоорієнтованої поведінки /М. В. Іващенко, І. В. Шкодіна, І. В. Карпова //Бізнес Інформ. – 2015. – №1. – C. 15–20. http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-posledstviya-otkata-kak-formy- rentoorientirovannogo-povedeniya.pdf
  1. Шкодіна І.В. Вплив політики кількісного пом’якшення на розвиток світового фондового ринку в умовах глобальної невизначеності / І.В.Шкодіна, І.В.Карпова, М.В.Іващенко //Економічний часопис-XXI. – 2015. – № 1-2(2). – С.4-7

  http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=9b32c1c72d66411cbde128d195c20730

  http://soskin.info/userfiles/file/2015/1-2_2_2015/Shkodina,Karpova,Ivashchenko.pdf  

  Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України та мають ISSN: 

  1. Іващенко М.В. Поведінкові аспекти інституціональної динаміки кредитного ринку України /Іващенко М.В. // Вісник УБС НБУ. – 2012. – №1(13). – С. 49-55. фах. вид. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/56/1/Ivashenko.pdf
  1. Іващенко М.В. Історична траєкторія розвитку національної економіки та інституціональна трансформація /Іващенко М.В. //Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 9 (33). – Ч. 1. – Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2012. – 472 с. – С. 454-462.
  1. Іващенко М.В. Сучасний стан участі українських домогосподарств в інститутах інвестування національної економіки [Електронний ресурс] /Іващенко М.В. //Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. пр. Інституту економіки та менеджменту Національного авіаційного університету /ред. В.В.Мова. – 2012 – № 3. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2012_3/Ivaschenko_312.htm
  1. Іващенко М.В. Панічна економічна поведінка в Україні як прояв споживчої ірраціональності /М.В.Іващенко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: (збірник наук. праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2015. – вип. 2(112).- С. 109-112
  2. Ivashchenko M., Shkodina I., Karpova I. The role of financial literacy improving in the forming of economic behaviour of the housholds / Ivashchenko M., Shkodina I., Karpova I. //Scientific Letters of Academic Society of Baludansky. Volume 4, No. 2 /2016. – 158 р. ‑ P. 37 – 39.
  3. Іващенко М.В. Наслідки глобалізації товарних ринків для національної економіки України [Електронний ресурс] /Іващенко М.В. //Траектория науки Электронный научный журнал. – 2016. – № 4(9) ISSN 2413-9009. Режим доступу: http://pathofscience.org/index.php/ps/article/download/116/141
  4. Іващенко М.В. Актуальні питання сучасного стану та перспектив України на глобальних сировинних ринках /Іващенко М.В. //Молодий вчений. – 2017. – № 3 (43). – С. 659 – 663.
  5. Іващенко М.В. Тенденції трудової міграції в Україні та її вплив на національну економіку [Електронний ресурс] /Марина Вікторівна Іващенко, Карманова Анастасія Михайлівна //Електронний збірник наукових праць “Молодіжний науковий диспут”. – 2017. – № 1. Режим доступу: http://ysd.khibs.ubs.edu.ua/index.php/ysd/article/view/293/47

  Інші публікації (у т.ч. тези доповідей):

  1. Іващенко М.В. Актуальні питання розвитку ОЧЕС в сучасних умовах та місце України в цій організації /М.В. Іващенко, В.І. Удодова, Є.А. Олефір //Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации: сб. науч. трудов: по матер. V Междунар. науч.-практ. конфер./ под. ред.. А.Г.Романовского, Ю.И.Панфилова.-Харьков: НТУ «ХПИ»- 2012.- 335-340. http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/629/1/Ivashenko_Udova_Olefir_Pitannia_2011.pdf
  2. Іващенко М.В. The dependence between deposit behavior of Ukrainian households and change of the real income // Wirtschaft und Management: Probleme der wissenschaf und praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. Vol. 2 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – S. 55-59. http://conf.at.ua/archive/19_12_2014_Vol_2.pdf#page=55
  3. Іващенко М.В. Історична траєкторія розвитку національної економіки та інституціональна трансформація /Іващенко М.В. // Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (25 травня 2012 р.) /відп. ред. З.В. Герасимчук. – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2012. – 320 с. – С. 84-86. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecnof_2012_9(1)__66.pdf
  4. Іващенко М.В. Залежність депозитарної поведінки українських домогосподарств від зміни реального доходу/ М.В.Іващенко // Economics and management: problems of science and practice: Collection of scientific. Vol.2 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014.- P.55-59 (Німеччина, Нюренберг)
  5. Іващенко М.В. Реакція поведінки на банківському ринку в умовах суспільно-політичних подій в Україні / М.В.Іващенко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : Матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 вересня 2014 р.). – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014.  — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7,8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану.- Секція 1. https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=16076055049444133877&btnI=1&hl=ru
  6. Іващенко М.В. Український фінансовий ринок в процесах глобалізації: причини та наслідки / М.В.Іващенко // Труди X-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2014» 2-4 грудня 2014 р.- Х.: НТУ «ХПІ», 2014.-С.248-251
  7. Іващенко М.В. Відносини відкату в кредитній діяльності банківських установ / М.В.Іващенко [Електронний ресурс] / «Інформаційна та економічна безпека INFECO-2015» ХІБС УБС НБУ – Режим доступу: http://khibs.ubs.edu.ua/c.php?nm=1004&id_punkt=56
  8. Іващенко М.В. Економічні наслідки та основні методи протидії відкатам в державних закупівлях /Іващенко М.В., Шкодіна І.В., Карпова І.В. //Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (13 – 14 квітня 2017 р.). Частина 1. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 726 с. – C. 422-426.
  Детальніше
 • Малафєєв Тімур Романович

  Малафєєв Тімур Романович

  Доцент кафедри, кандидат наук з державного управління

  У 2008 році закінчив Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Державне управління». З 2008 по 2011 р. навчався в аспірантурі Класичного приватного університету, м. Запоріжжя. В 2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління зі спеціальності 25.00.02 – механізми державного управління на тему «Державне регулювання розвитку харчової промисловості України». З 2011 р. працював у ХДАК на факультеті управління та бізнесу, кафедра менеджменту та адміністрування. З 2017 р. працює на кафедрі економіки, менеджменту та бізнесу Харківського інституту банківської справи. За результатами досліджень опубліковано понад 20 наукових праць.

  E-Mail: Malafeyev14@gmail.com

  Детальніше
 • Карпова Ірина Вікторівна

  Карпова Ірина Вікторівна

  Доцент, кандидат економічних наук

  Закінчила Харківський державний університет імені О.М.Горького. Кваліфікація за дипломом – економіст, викладач політичної економії. У Харківському інституті банківської справи УБС НБУ працює з 2004 року. Напрямок наукової роботи  – «Розвиток фінансово-кредитних відносин в аграрному секторі економіки». Диплом лауреата конкурсу «Кращій викладач Університету банківської справи НБУ» (2008) 

  Ідентифікатори у науково метричних базах:

  Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=V8mZ_6AAAAAJ&view_op=list_works  

  Монографії, підручники, навчальні посібники

  1. Гаряга Л.О., Іващенко М.В., Карпова І.В., Соболєва О.П., Шкодіна І.В. Національна економіка: навчальний посібник /за аг. Редакцією О.П.Соболєвої.- Львів: «Новий Світ-2000», 2013.- 518 с.

  Наукові статті 

  1. Карпова І.В. І.В. Вплив політики кількісного пом’якшення на розвиток світового фондового ринку в умовах глобальної невизначеності/Шкодіна І.В., Карпова І.В., Іващенко М.В. // Економічний часопис – ХХІ. – 2015.- № 3-4.- С. 4-7. (Scopus).
  2. Іващенко М. В., Шкодіна І. В., Карпова І. В ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ «ОТКАТА» КАК ФОРМЫ РЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ// Бізнес Інформ.– 2015. – №1. – C. 15–20.
  3. Карпова І. В. Фінансово-кредитна інфраструктура аграрного сектора економіки України: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] / І. В. Карпова // Молодий вчений. — 2015. — №2 (17).– С. 102-107.- Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/82.pd
  4. Карпова І.В. Особливості фінансово-економічної кризи в Україні / І.В.Карпова, К.А.Бурик // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики / Зб. наукових праць. Вип. 2 (11) / 2011. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2011. – С. 256-260. – Режим доступу: PDF
  5. Карпова І.В. Фінансово-кредитні важелі розвитку агропромислового комплексу України / І.В.Карпова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць / ред. кол.: І.Д.Пасічник, О.І.Дем’янчук.- Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013.- Випуск 24.- С.211-214. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoapdf
  6. Карпова І.В., Єгерська Д.Г. Роль банківських установ у розвитку кредитування агропромислового комплексу // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики / Зб. наукових праць. Том 2.- № 7 (2009). – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2009. Режим доступу: PDF
  7. Карпова І.В. Проблеми реструктуризації економіки України / І.В.Карпова // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 9(33).- Ч.2.- Редкол.:відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В..- Луцьк, 2012.- С.53-59;
  8. Карпова І.В. Фінансово-кредитна політика держави в аграрному секторі економіки України: сучасний стан та проблеми / І.В. Карпова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір (збірник наукових праць)/НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.:відп. ред.. В.С.Кравців.-Львів, 2013.- Вип.1 (99).- С.77-85.
  9. Карпова И.В., Шкодина И.В. Влияние монетарной политики на мировой фондовый рынок / И.В.Карпова, И.В.Шкодина // Economics and management: problems of science and practice: Collection of scientific. Vol.2 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014.- P.63-66 (Німеччина, Нюренберг).
  10. Карпова І.В. Інституційне забезпечення аграрного сектора економіки / І.В.Карпова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічний розвиток України в сучасному просторі та часі» : збірник статей.-Х.: ФОП Павленко О.Г., 2010.- С.59-65 (0,5 д.а).
  11. Карпова І.В. Фінансово-кредитне стимулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України / І.В. Карпова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць/ «Ін-т регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України.-Львів, 2015.- Вип.2 (112).- С.28-33.

  Публікації в інших виданнях: 

  1. Карпова І.В. Структурні диспропорції як чинник економічної кризи в Україні / І.В.Карпова // Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум -2010» Труди VII-ї науково-практичної конференції 1-3 грудня 2010 р.- Х.: НТУ «ХПІ», 2010.- С.315-318.
  2. Карпова И.В. Финансово-кредитная инфраструктура аграрного производства в Украине//Научное обеспечение агропромышленного производства (материалы Международной научно-практической конференции, 20-22 января 2010 г., г. Курск, ч.5).- Курск: Изд-во Курск. Гос. С.-х. ак., 2010.-С.44-48.
  3. Карпова І.В. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності економік України та Росії в сучасних умовах / І.В.Карпова, А.А.Черних // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточно-славянской цивилизации: сб. науч.трудов: по матер. VI Междунар. науч.-практ. конф. 15-16 декабря 2011 г./ Под. ред.А.Г. Романовского, Ю.И.Панфилова.- Харьков: НТУ «ХПИ», 2012.- С.347-352.
  4. Карпова І.В. Проблеми бюджетної підтримки аграрного виробництва в Україні / І.В.Карпова //Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків [Текст]: Збірник тез VII Міжнародної науково-практичної конференції 18-19 жовтня 2012 р.- Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2012.-С.356-358.
  5. Карпова І.В. Формування ринку землі в Україні у контексті розвитку системи кредитування аграрного виробництва / І.В.Карпова // Труди VIII-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2012» 6-7 грудня 2012 р.- Х.: НТУ «ХПІ», 2012.- С.238-239.
  6. Карпова І.В. Особливості проведення замельної реформи в Україні та Росії/ І.В.Карпова // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации: сб. науч. трудов: по матер. VII Междунар. науч.-практ. конф. 19-20 декабря 2012 г.: в 2 ч.- Ч.2 /Под ред.. А.Г.Романовского, Ю.И. Панфилова.- Харьков: НТУ «ХПИ», 2013.- С.34-37.
  7. Карпова И.В. Проблемы формирования современной структуры экономики Украины /И.В.Карпова // Путь в науку: материалы международной научно-практической конференции / отв. Ред. Поддубнова С.А.- Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 2013.- С.30-35.
  8. Карпова І.В. Формування ринку землі в Україні: сучасний стан та перспективи /І.В.Карпова // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і іновації-2013» Т.1. Економічні науки.- Пшемишиль, Наука і освіта, 2013.-С.70-71(Польща).
  9. Карпова І.В. Кредитування аграрного сектора економіки України як фактор модернізації сільського господарства / І.В.Карпова // Модернізація як фактор розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 18 квітня 2013 р. / За аг. ред.. проф.. Александрова В.В..- Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013.- С.50-53.
  10. Карпова І.В. Фінансово-кредитний механізм стимулювання розвитку аграрного виробництва в Україні / І.В.Карпова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 вересня 2013 р.). – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2013.  — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7,8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану. (сертифікат учасника).
  11. Карпова І.В. Розвиток системи кредитування аграрного сектору економіки України / І.В.Карпова // Труди ІХ-ої  Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2013» 3-5 грудня 2013 р. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013 р.-С.144-146.
  12. Карпова І.В. Розвиток системи кредитування аграрного сектору економіки України / І.В.Карпова // Труди ІХ-ої  Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2013» 3-5 грудня 2013 р. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013 р.-С.144-146.
  13. Карпова І.В. Кредитування аграрного сектора економіки України як фактор модернізації сільського господарства / І.В.Карпова // Модернізація як фактор розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 18 квітня 2013 р. / За аг. ред.. проф.. Александрова В.В..- Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013.- С.50-53.
  14. Карпова І.В. Проблеми кредитування агропромислового комплексу в Україні / І.В.Карпова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : Матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 вересня 2014 р.). – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014.  — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7,8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану.- Секція 2.
  15. Карпова І.В. Кредитна підтримка аграрного сектора економіки України в умовах вступу до СОТ / І.В.Карпова // Труди X-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2014» 2-4 грудня 2014 р.- Х.: НТУ «ХПІ», 2014.-С.245-248.
  Детальніше
 • Соболєва Олена Петрівна

  Соболєва Олена Петрівна

  Доцент, кандидат економічних наук

  Закінчила Харківський державний університет імені О.М.Горького. Кваліфікація за дипломом – економіст, викладач політичної економії;
  в ХННІ працює з 2001 року, з 2002-2014 р. – завідувач кафедри економічної теорії.  Напрямок наукової роботи – «Інституційні аспекти динаміки фінансового сектора в трансформаційній економіці».

       Список наукових праць: 
  1. Інституційні чинники розвитку фінансового сектору економіки в умовах ринкової трансформації: монографія / кол.авторів; за заг.ред. д.е.н., проф. В.М.Соболєва. – К.: УБС НБУ, 2010. – 350 с. – 16 др.ар. 
  2. Гаряга Л.О., Карпова І.В., Іващенко М.В., Соболєва О.П., Шкодіна І.В. Національна економіка: навчальний посібник /за заг. Редакцією О.П.Соболєвої.- Львів: «Новий Світ-2000», 2013.- 518 с.;
  Опубліковані статті: 
  3. Соболєва О.П. Наслідки Переяславської Ради та тенденції розвитку сучасної України / О.П.Соболєва, М.С.Чепелюк // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации: сб. науч. трудов: по матер. V Междунар. науч.-практ. конфер.,16-17 декабря 2010 г./ под. ред.. А.Г.Романовского, Ю.И.Панфилова.-Харьков: НТУ «ХПИ»,2011.- С.626-629
  4. Соболєва О.П. Сучасні проблеми міжнародної трудової міграції / О.П.Соболєва, В.О.Поліщук // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточно-славянской цивилизации: сб. науч.трудов: по матер. VI Междунар. науч.-практ. конф./ Под. ред.А.Г.Романовского, Ю.И.Панфилова.- Харьков: НТУ «ХПИ», 2012.- С.391-396
  5. Соболєва О.П. Порівняльний аналіз впливу економічної поведінки домогосподарств України та Російської федерації на стабільність банківського сектору / О.П.Соболєва, В.О.Лях// Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации: сб. науч. трудов: по матер. VII Междунар. науч.-практ. конф. 19-20 декабря 2012 г.: в 2 ч.- Ч.2 /Под ред.. А.Г.Романовского, Ю.И. Панфилова.- Харьков: НТУ «ХПИ», 2013
  6. Соболева Е.П., К вопросу об имплементации транзакционных налогов / Е.П.Соболева, В.А. Пономарев // Путь в науку: материалы международной научно-практической конференции / отв. Ред. Поддубнова С.А.- Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 2013.- С.101-106
  7. Соболєва О.П. Сучасні підходи до аналізу міжнародної торгівлі: методологічний аспект / О.П.Соболєва// Problem of social and economic development of business: Collection of scientific articles.Vol.1 – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014.- P 144-149 (Монреаль, Канада)
  8. Соболєва О.П. Розвиток теорії кризи платіжного балансу в сучасних умовах / О.П.Соболєва //Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of scientific articles.- «East West» Association For Advanced Studies Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015.- P. 46-49
  9. Соболєва О.П. Розвиток та сучасний стан ринку муніципальних облігацій в Україні. / О.П.Соболєва //Prospects of Economic Development in the Global Crisis. Collection of scientific articles. – Academic Publishing House of the Agricultural University, Plovdiv, 2015/ – P.203-209

  Публікації в інших виданнях

  1. Соболєва О.П. Вплив фінансової поведінки домогосподарств на стабільність банківського сектору / О.П Соболєва // Труди VIII-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2012» 6-7 грудня 2012р. – Х.: НТУ «ХПІ», 2012 р.- С. 201-203
   2. Соболєва О.П. Методологія та нормативне регулювання системи показників зовнішнього сектору України / О.П.Соболєва // Труди ІХ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2013» 3-5 грудня 2013 р. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013 р.- С. 201-203
   3. Соболєва О.П. Незалежність центрального банку як інституційна основа монетарної стабільності / О.П.Соболєва // Труди X-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2014» 2-4 грудня 2014 р.- Х.: НТУ «ХПІ», 2014.-С.253-257
  Детальніше
 • Чхеайло Анна Андріївна

  Чхеайло Анна Андріївна

  Доцент кафедри, кандидат філософських наук, заступник декану

  Викладає дисципліни, у тому числі й англійською мовою: «Логіка», «Основи наукових досліджень», «Психологія підприємницької діяльності», «Професійна психологія»

  Закінчила філософський факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. У 2012 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

  У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2010 р.

  Тема кандидатської дисертації: «Феномен виживання: соціально-філософський аналіз».

  Напрямок наукових досліджень: феномен виживання як соціально-філософська проблема, концепція сталого розвитку, етика відповідальності.

  За результатами досліджень опубліковано: 20 наукових праць, в тому числі 1 монографія, 1 навчальний посібників, 9 статей, з низ 2 у міжнародних виданнях, 9 публікацій в інших виданнях.

  Список наукових праць

  Монографії

  1. Чхеайло А.А. Сталий розвиток як ілюзія виживання глобалізованого суспільства/ А.А. Чхеайло // Людина і соціум у глобалізованому світі:монографія/ за ред. проф. Чаплигіна О.К. – Х.:ХНАДУ,2012. – С.70-80.

   Навчальні посібники

  1. Чхеайло А.А. Психологія підприємницької діяльності: практикум. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2013. – 67 с. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/177/1/Cheajlo.pdf 

  Статті 

  1. Чхеайло А.А. Соціально-філософський зміст категорії «виживання» в інформаційному суспільстві / А.А. Чхеайло // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2010. – Вип. 40. – С. 123-132.
  2. Чхеайло А.А. Методологія глобалістики як методологічна засада дослідження феномену виживання в суспільстві / А.А. Чхеайло // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2010. – Вип. 42. – С. 34-42. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpgvzdia_2010_42_6.pdf
  3. Чхеайло А.А. Виживання як філософська категорія / А.А. Чхеайло // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Філософія. Філософські перипетії. – Х.: 2010. – № 917. – С. 76-81. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=evjMApwAAAAJ&citation_for_view=evjMApwAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
  4. Чхеайло А.А. Потенціал виживання людини в умовах песимістичних перспектив / А.А. Чхеайло //Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». – Дніпропетровськ: ДНУ ім. Олеся Гончара, 2012. – № 1 (81). – С. 58-62. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=evjMApwAAAAJ&citation_for_view=evjMApwAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
  5. Чхеайло А.А. Сталий розвиток як ілюзія виживання суспільства/ А.А. Чхеайло // Вісник Національного університету “Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія/ редкол.: Гетьман та ін. – Х.: Право, 2012. №2 (12). – С.66-74. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=evjMApwAAAAJ&citation_for_view=evjMApwAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
  6. Чхеайло І.І. Чхеайло А.А Філософія про динаміку міфотворчості / І.І.Чхеайло, А.А.Чхеайло // НАША СКОВОРОДІАНА:   Збірка праць . –     Харків: ХНАДУ, 2015. – С.92-99.
  7. Чхеайло І.І. Чхеайло А.А. Інформаційна етика як моральна регуляція сучасного суспільства /І.І.Чхеайло, А.А. Чхеайло // Вісник Національного університету “Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія/ редкол.: Гетьман та ін. – Х.: Право, 2015. №3 (26). – С.30-40.

  Статті у закордонних журналах: 

  1. Chkheailo А. Survival of human as a high priority requirement in the pessimictic reality (in eng.) / А. Chkheailo // International Collection of Scientific Proceedings «European Cooperation», 1(1). – 2015. – 1(1). С.136-144.
  2. Мельниченко О.В., Чхеайло А.А. Психологічні бар’єри у використанні електронних грошей / О.В.Мельниченко, А.А.Чхеайло// International Collection of Scientific Proceedings «European Cooperation», 3(3). – 2015. – 3(3). С.96-10

  Інші публікації (у т.ч. тези доповідей) 

  1. Чхеайло А.А. Медичні міфи як досвід виживання «хворого суспільства» / А.А. Чхеайло // Гендер. Екологія. Здоров’я. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 жовтня 2008 р.): Зб. наук. праць. – Харків, Екограф, 2008. – С. 220-221.
  2. Чхеайло А.А. Соціальна міфотворчість у контексті перспектив виживання / А.А. Чхеайло // Міжнародна науково конференція студентів та аспірантів «VI Харківські студентські філософські читання», 2-3 квітня 2009 р.: матеріали конференції. – Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – С. 24-26.
  3. Чхеайло А.А. Біоетика як стратегія виживання людства / А.А. Чхеайло // Філософія і медицина: історія та сучасність. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річному ювілею кафедри філософії, соціології та медичної соціології (23 жовтня 2009 р.): Зб. наук. праць. – Харків, ХНМУ, 2009. – С. 105-106.
  4. Чхеайло А.А. Проблема виживання в інформаційному суспільстві / А.А. Чхеайло // Міжнародна науково конференція студентів та аспірантів «VII Харківські студентські філософські читання», 15-16 квітня 2010 р.: матеріали конференції. – Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – С. 182-183.
  5. Чхеайло А.А. Стратегия устойчивого развития как перспектива выживания человечества / А.А. Чхеайло // Образования и наука для устойчивого развития. Международная научно-практическая конференция и научная школа молодых ученых и студентов, 1-3 ноября 2010 г.: материалы конференции. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2010. – Ч.3. – С. 120-123.
  6. Чхеайло А.А. Поняття «ілюзія» та «надія» в концепції сталого розвитку / А.А. Чхеайло // «Дні науки філософського факультету – 2011». Між. наук. конф., 20-21 квітня 2011 р.: матеріали доповідей та виступів / редкол.: А.Є. Конверський та ін. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – Ч.4. – С. 135-136.
  7. Чхеайло А.А.Мотивация качественного обучения у студентов в контексте реализации проекта общества устойчивого развития/ А.А. Чхеайло // Управление качеством в современном вузе. Труды ХI международной научно-методической конференции «Управление качеством в современном вузе (30 октября 2013 года), Спб: Издательство МБИ,2013. – С.40-43.
  8. Чхеайло А.А. Чинники впливу на якість підготовки спеціалістів з економіки у ВНЗ / А.А. Чхеайло // Матеріали ІІ науково-методичної конференції «Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва» (Харків, 25 квітня 2013 р.). – Харків, ХНАДУ, 2013. – С.123-126.
  9. Чхеайло І.І. Чхеайло А.А Сталий розвиток у гендерному аспекті / І.І.Чхеайло, А.А.Чхеайло // Матеріали ІV Міжнародної конференції, присвяченої 210-річчю Харківського національного медичного університету (Харків, 21-22 квітня 2015 р.). – Харків: ХНМУ, 2015. – С.115 – 116.

   Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID: 

  ORCID – 0000-0002-4806-3065 (http://orcid.org/0000-0002-4806-3065)

  Researcher – P-6087-2015 (http://www.researcherid.com/rid/P-6087-2015)

  Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=evjMApwAAAAJ&hl=ru 

  Детальніше
 • Шипілова Марія Вікторівна

  Шипілова Марія Вікторівна

  Старший викладач кафедри

  Закінчила Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна. Кваліфікація за дипломом – магістр з економічної теорії. У Харківському інституті банківської справи УБС НБУ працює з 2012 року. Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, тема дисертації «Соціальний капітал в трансформаційній економіці». Викладає дисципліни: Політична економія, Історія економіки та економічної думки, Історія економічних вчень, Економічна історія. Дисципліни Мікроекономіка та Міжнародна економіка – англійською мовою.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

  ORCID – orcid.org/0000-0002-7092-7122

  Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user

  Список наукових праць. Навчально-методичні посібники:

  1. Архієреєв С.І., Решетняк Н.Б., Деркач М.Н., Шипілова М.В. Мікроекономіка. Практикум для студентів усіх спеціальностей напрямків «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент»// Харків: НТУ «ХПІ», 2007. – 72 с.
  2. Історія економіки та економічної думки. Навч.посібник/ Колектив авторів під. ред. С.І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк// Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – 336 с
  3. Shypilova M. Microeconomics : Teaching and methodical manual for students’ selfstudy/Maria Shypilova. – Kharkiv: KHIB UBS NBU, 2014. – 146 p. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/132

  Статті у фахових та міжнародних виданнях: 

  1. Архієреєв С.І., Шипілова М.В Сутність соціального капіталу індивіду з позицій неоінституціональної та неокласичної економіки// Социальная экономика. − №1. – 2010. – С. 145-159.
  2. Шипілова М.В., Архієреєв С.І Двоїста природа соціального капіталу// Научные труды ДонНТУ. Серия: Экономическая. Выпуск 40-3. Донецк, 2011. С. 11-17. [PDF]с сайта dgtu.donetsk.ua
  3. Шипілова М.В. Вплив соціального капіталу на провали ринку на прикладі регулювання зовнішніх ефектів// Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск «Технічний прогрес і ефективність виробництва». – Харків: НТУ «ХПІ» − 2011. – № 26. – С. 99-106. [PDF]с сайта kpi.kharkov.ua
  4. Архієреєв С.І., Шипілова М.В. Функції соціального капіталу та його економічна структура в Україні та Німеччині// Социальная экономика. – Х.:ХНУ им. Каразина, 2012. – № 2–3. – С. 48–61.
  5. Шипілова М.В. Характер і чинники формування соціального капіталу у трансформаційній економіці/ М.В.Шипілова//Вісник Університету банківської справи Національного банку України – 2013 – № 1 (16) – С.51-56. [PDF]с сайта irbis-nbuv.gov.ua
  6. Шипілова М.В. Теоретичні засади концепції соціального капіталу як інституційного чинника формування маркетингової стратегії банківського сектора / М.В.Шипілова// Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць.- Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013.- Випуск 23.- С.135-139. [PDF]с сайта irbis-nbuv.gov.ua
  7. Шипилова М.В. Социальный капитал в контексте проблем развития посттрансформационных экономик/ М.В.Шипилова// Материалы II международной научно-практической конференции «Наука в современном информационном обществе» (7-8 ноября 2013 г. Москва). – USA, SC, North Charleston, 2013. – С.267-269.
  8. Шипілова М. В. Проблема нерівності на фоні економічного зростання та роль соціального капіталу в її розв’язанні [Текст] / М. В. Шипілова // Молодий вчений. — 2014. — №6. – С.64-70.[HTML]с сайта cyberleninka.ru
  9. Шипілова М.В. Особливості формування соціального капіталу в трансформаційний період розвитку економіки / М.В.Шипілова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) /За нгл.. Л.В.Синяєвої.- Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2014. – №4 (28).- С.8-12. [PDF]с сайта irbis-nbuv.gov.ua
  10. Шипилова М.В. Социальная ответственность бизнеса: проблемы формирования в Украине/ М.В.Шипилова, Ю.А.Тимченко // Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації: зб. Наук. Праць: за матер. Міжнарод. Наук.-практ. Конф. 5-6 листопада 2014 р.- У 2 ч.: Ч.1 / під нгл. О.Г.Романовського, Ю.І. Панфілова.- Харків: НТУ «ХПІ», 2015.- С.393-396

  Тези доповідей на конференціях, де прийнято участь очно або заочно (в тому числі, в міжнародних конференціях):  

  1. Шипілова М.В.Фактори формування соціального капіталу в трансформаційній економіці// Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХX міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (15-17 травня 2012 р., Харків) / за нгл. нгл.. Товажнянського Л.Л. – Харків, НТУ «ХПІ». – С.202.
  2. Шипілова М.В Виклики словенської економіки: уроки для України / М.В.Шипілова, Грегар Паланчіч, Павло Брінь// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 вересня 2013 р.). – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2013. 
  3. Шипілова М.В. Створення інституційних умов формування соціально відповідального підприємництва в трансформаційних економіках / М.В.Шипілова// Труди ІХ-ої  Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2013» 3-5 грудня 2013 р. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013 р.- С.106-108
  4. Шипілова М.В. Технологічні та соціальні форми постіндустріальної економіки/ М.В.Шипілова //Фінансові аспекти розвитку економіки: теорія, методологія, практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 28-29 березня 2014 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 3-х частинах.- Львів:ЛЕФ, 2014.-Ч.1.- С.15-17
  5. Шипілова М.В. Інституційні умови формування та розвитку «модернізаційного класа» в пострадянських економіках \ М.В.Шипілова // Модернізація як фактор розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 18 квітня 2013 р. / За аг. нгл.. нгл… Александрова В.В..- Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013.- С.173-177.
  6. Shypilova M. Social capital role in welfare level keeping under ukrainian budget crisis / K. Iekymova, M. Shypilova // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 вересня 2014 р.). – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014.  — 1 електрон. Опт. Диск (CD-ROM). — Систем. Вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7,8; Adobe Acrobat Reader0 – 10.0;. – Назва з екрану.- Секція 1.
  7. Шипілова М.В. Соціальний капітал у формуванні підприємницького середовища в Україні/ М.В.Шипілова// Труди X-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2014» 2-4 грудня 2014 р.- Х.: НТУ «ХПІ», 2014.-С.209-212
  Детальніше
 • Юрченко Любов Іванівна

  Юрченко Любов Іванівна

  Професор кафедри, доктор філософських наук

  Викладає дисципліни: «Філософія», «Логіка», «Соціальна відповідальність», «Наукові комунікації та філософія наукової думки», «Методологія наукових досліджень», «Корпоративна конфліктологія», «Екологія».

   Закінчила хімічний факультет Харківського державного університету

  У 1987 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Фізична хімія»;

  у 2009 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю «Філософська антропологія, філософія культури»

  У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2000 р.

  Напрямок наукових досліджень: екологічна культура як чинник екологічної безпеки, екологічна соціальна відповідальність, логіка глобалізаційного дискурсу та міжнаціональні комунікації.

  За результатами досліджень опубліковано: 120 наукових праць, в тому числі 4 монографії, 2 підручники та 4 навчальні посібники з грифом МОН, 10 статей в закордонних виданнях.

   Список наукових праць

   Монографії

  1. Екологічна культура в контексті екологічної безпеки: Монографія / Л.І. Юрченко. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2008. – 296 с.
  2. Гуманітарна складова вищої економічної освіти у вимірах ХХІ століття: [монографія] / кол. авторів [Юрченко Л.І.] . – К.: УБС НБУ, 2013. – С. 294-329.
  3. Моральний вимір економіки: соціальна відповідальність бізнесу та економічна ефективність: колективна монографія / кол. авторів [Юрченко Л.І.], за ред..Г.Ф.Хоружого. – К.: УБС НБУ, 2009. – 255 с.
  4. Современное состояние и проблемы развития бизнеса / кол. авторів [Юрченко Л.І.], за ред. Т.С.Смовженко– К.: УБС НБУ, 2014. – 306 с.

  Підручники:

  1. Екологічна безпека та охорона навколишнього середовища: Підручник / В.Є.Барановська, В.А.Боков, Л.І.Юрченко і ін.. / За ред.. О.І.Бондаря, Г.І.Рудька. – К.: Вид-во ПП «ЕКМО», 2004. – 423 с.
  2. Фінанси курс для банкірів: підручник. – кол. авторів [Юрченко Л.І.]; за ред. О.М.Тридіда, О.Б. Жихор . – К: УБС НБУ, 2012. – 507 с.

  Навчальні посібники

  1. Юрченко Л.І. Екологія. Навчальний посібник.- К.: Видавничий дім «Професіонал», Центр учбової літератури, 2009. -304 с.
  2. Юрченко Л.І. Технології в системі економічних та соціально-екологічних змін: Навчальний посібник. – К.:ВД «Професіонал», 2004. – 176 с.
  3. Методологія наукових досліджень у схемах, таблицях, прикладах: навч.посібник / авт.кол.[Юрченко Л.І.] за ред. Г.М.Азаренкової. – К.: УБС НБУ, 2014. – 223 с.
  4. Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності. Навч.посібник / авт.кол.[Юрченко Л.І.] за ред. Т.С. Смовженко, З.Е.Скринник. – К.: УБС НБУ, 2015. – 609 с.

  Статті у закордонних журналах

  1. Юрченко Л. Екологічна етика господарської природоперетворюючої діяльності. Etyka a ekonomia / Redakcja: Tadeusz Guz, Pawel Marzec. – Tomaszow Lubelski – Lublin, 2010. – С. 111 – 119.
  2. Юрченко Л.І. Взаємообумовленості та перспективи розвитку етнічної і екологічної культури. UKRAINICA V. Soucasna ukrajinistika. Problemy jazyka, literatury a kulturu. Sbornik. Olomouc 2012. – S. 217-221.

        3.Yurchenko L. Retrospective ecological culture in the Slavic art and literature / Еpoka a literatura i język w słowiańszczyźnie wschodniej, s. 11 – 19 (Uniwersytet Zielonogorski, Zielona Góra 2013)

  1. Юрченко Л.І.The XIV International Academic Congress «Fundamental and Applied Studies in the Modern World», Ecothechnology at aspect of culture of uses natural resourses / Oxford, International Agency for the Development of Culture, Education and Science, 23-25 Мay 2015.
  2. Юрченко Л.І. Экологическая этика в контексте толерантности экологической культуры / Креативность в пространстве традиции и инновации. – Санкт-Петербург: ЭЙДОС, 2010. – С.317 – 325.
  3. Юрченко Л.І. Логика глобализационного дискурса в условиях экономико-экологического кризиса. Rossica Olomucensia L. XXI Olomoucke dny Rusistu. Sbornik prispevku z mezinarodni konference. Olomouc 2011. S. 331- 335.
  4. Юрченко Л.І. Соціальна відповідальність і слов’янська культура в літературному контексті // Studia wschodnioslowianskie: literatura I jezyk, Uniwersytet Zielonogorski, Zielona Gora, 2014, S. 211 – 221.Польща
  5. Принципи соціальної екологічної відповідальності: міжнародний досвід застосування // Современные достижения в науке и образовании. Сборник трудов ІХ Международной научной конференции. 22-29 сентября 2014 г. Нетания, Израиль. – С.85 – 88.
  6. Экологические ценности в структуре экологической культуры //10-ая мeждународная конфeрeнция Ценности в литературе и в искусстве II. 2-4-ого сентября 2014, г. Брно, Чeшская Рeспублика

  10.Соціальна відповідальність господарювання в контексті української культури // UKRAINICA VІІ. Soucasna ukrajinistika. Problemy jazyka, literatury a kulturu. Sbornik. Olomouc 2014. – S. 243-245.

    Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

  Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=C5UXJOXFl=ru

  Детальніше
 • Топалова Світлана Олександрівна

  Топалова Світлана Олександрівна

  Доцент кафедри, кандидат політичних наук, доцент.

  Викладає дисципліни: «Політологія», «Видатні українці в світі», «Соціологія», «Соціальна відповідальність»

   Закінчила економічний факультет Харківського державного університету

  У 2004 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук.

  У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 1997 р.

  Тема кандидатської дисертації: «Політичні партії як суб’єкти державної влади: компаративістський аналіз».

  Напрямок наукових досліджень: роль політичного міфу у житті сучасного суспільства, політична освіта та громадянське виховання молоді.

  За результатами досліджень опубліковано: 20 наукових праць, в тому числі 1 монографія, 3 навчальний посібники, 30 статей, з них 1 у міжнародних виданнях.

   

   Список наукових праць

   Монографії

  1. Топалова С.О. Соціально-політична складова вищої освіти як базова передумова ефективного вирішення головної проблеми сучасної демократії. Розділ 3. Гуманітарна складова вищої економічної освіти у вимірах ХХІ століття: монографія / кол.авторів; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.М. Тридіда. – К.: УБС НБУ, 2013. – 323 с.

  Навчальні посібники 

  1. Сучасний виборчий PR: Навч. Посібник / В. Лісничий, В. Грищенко, В. Іванов, М. Кінах, О. Радченко, М. Тітов, С.Топалова. – Сєвєродонецьк: Вид. дім “Еврика”, 2001.- 480 с.
  2. Сучасний виборчий PR: Навч. Посібник 2-ге видання, перероблене та доповнене / В. Лісничий, В. Грищенко, В. Іванов, М. Кінах, О. Радченко, М. Тітов, С.Топалова. – Київ:   Видавничий дім “Професіонал”, 2004. – 384 с.
  3. Політичні партії як суб’єкт формування політико-управлінської еліти в умовах політичної модернізації / колектив авторів, за ред. Е.А.Афоніна. – Київ: Парламентське видавництво, 2008, Розділ І, Розділ ІІ. – С. 7-123.

  Статті

  1. Топалова С.О. Історичні чинники впливу на політичну культуру сучасного українського суспільства / С.О. Топалова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: “Питання політології”. – Харків, 2010. – № 912. – С.158-164.
  2. Топалова С.О. Маніпулювання свідомістю як технологія впровадження політичних міфів / С.О. Топалова // Вісник Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Харків, 2011. – №7\2011. – С. 164-172.
  3. Топалова С.О. Психологічні, ідеологічні та історичні чинники міфологізації суспільної свідомості / С.О. Топалова // Вісник Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Харків, 2011. – №8. – С.157-165.
  4. Топалова С.О. Громадянин як головний парадокс демократії / С.О. Топалова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: “Питання політології”. – Харків, 2011. – № 949. – С.65-70.
  5. Топалова С.О. Про передумови ефективності конституційного процесу. Конституційний процес в Україні: моделі, алгоритми та перспективи / С.О. Топалова // Матеріали засідання “круглого столу” 19 листопада 2010 р. – С. 37-42.
  6. Топалова С.О. Міфологія архаїчна та сучасна політична: спадкоємність сюжетів і персонажів / С.О. Топалова // Вісник Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Харків, 2011. – № 10. – С.144-152.
  7. Топалова С.О. Політичний фетишизм як атрибут сучасного політичного процесу / С.О. Топалова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: “Питання політології”. – Харків, 2011. – № 984 С.38-44.
  8. Топалова С.О. Гуманітарна освіта як головний засіб формування громадянської культури студентської молоді / С.О. Топалова // Вісник Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Харків, 2012. – №1 (11). – С.242-250.
  9. Топалова С.О. Симуляція як головна характеристика виборчого процесу в сучасній Україні / С.О. Топалова // Вісник Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого №2 Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. (12)\2012 С. 218-226.
  10. Топалова С.О. Політична система України — гіперпростір, політичні інститути — симулякри / С.О. Топалова // Вісник національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: “Питання політології”. – Харків, 2012. – № 1007. – С. 88-93.
  11. Топалова С.О. Логічне, раціональне та істинне в міфі / С.О. Топалова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: “Питання політології”. – Харків, 2012. – № 1031. – С. 30-37.
  12. Топалова С.О. Від архаїчного міфу до симулякру: протиріччя на основі спільності / С.О. Топалова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: “Питання політології”. – Харків, 2013. – № 1060. – С. 35-41.
  13. Топалова С.О. Правляча еліта в Японії: вплив національних традицій та демократичних інновацій / С.О. Топалова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: “Питання політології”. – Харків, 2013. – № 1073. – С. 108-113.
  14. Топалова С.О. Давня японська міфологія як основа менталітету нації та політичної системи / С.О. Топалова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна Серія: “Питання політології”. – Харків, 2014. – № 1091. – С. 98-104.
  15. Топалова С.О. Конструктивний політичний міф як засіб протидії симуляції / С.О. Топалова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна Серія: “Питання політології”. – Харків, 2014. – №1111. – С. 106-111.
  16. Топалова С.О. «Русский мир» як системний політичний міф сучасної Росії / С.О. Топалова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна Серія: “Питання політології”. – Харків, 2014. – № 1132.– С. 134-139.

  http://periodicals.karazin.ua/politology

  Статті у закордонних журналах:

  1. Топалова С.О. «Русский мир» та радянський комуністичний міф: нова форма при незмінності змісту / С.О. Топалова // “Evropský politický a právní diskurz” (“Європейський політико-правовий дискурс”). – Svazek – 2015. – С. 114-120.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID: 

  ORCID – 0000-0002-6854-9222 (http://orcid.org/0000-0002-6854-9222)

  Researcher –  P-6137-2015 (http://www.researcherid.com/rid/P-6137-2015)

  Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&btnA=1&user=MATqYQMAAAAJ 

  Детальніше
 • Чистіліна Тетяна Олександрівна

  Чистіліна Тетяна Олександрівна

  Доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент

  Викладає дисципліни: «Історія української культури», «Філософія», «Релігієзнавство», «Риторика», «Етика та естетика», «Історія України».

   У 1999 р. закінчила Харківський державний університет за спеціальністю «Історія».      

  Кандидат філософських наук з 2008 р. Доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін з 2014р.

  Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.18 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії.

  Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації – 8 років, у тому числі у Харківському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) – 8 років.

  Сфера наукових інтересів – комунікативна практична філософія, етика та економіка, соціальний суб’єкт у вимірах фінансової цивілізації, соціальна відповідальність бізнесу.

  Є автором понад 30 наукових праць та численних методичних розробок. Зокрема, є співавтором 4 колективних монографій, автором 12 наукових статей у фахових виданнях та 1 навчального посібника з грифом МОН України.

   Список наукових праць:

   Монографії

  1. Чистіліна Т.О. Соціальна відповідальність бізнесу як спосіб суб’єктивації та комунікативна стратегія // Моральний вимір економіки: соціальна відповідальність бізнесу та економічна ефективність: монографія / За заг. ред. д-ра філос. наук, проф. Г.Ф. Хоружого. – К.: УБС НБУ, 2009. – 255 с. – С. 120-139.
  2. Чистіліна Т.О. Соціальний суб’єкт в українському економічному контексті: проблема ідентифікації // Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації: Монографія / кол. авторів; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко, д-ра філос. наук, проф. З.Е. Скринник. – К.: УБС НБУ, 2010. – 463 с. – С. 411-418.
  3. Чистіліна Т.О. Homo creator як суб’єкт соціальних змін / Людина і соціум у глобалізованому світі: [монографія] / за ред. проф. Чаплигіна О.К. – Х.: ХНАДУ, 2012. – С. 38-59.
  4. Чистіліна Т.О. Етико-естетичний модус буття сучасного студента // Гуманітарна складова вищої економічної освіти у вимірах XXI століття: монографія / кол. авторів; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Тридіда. – К.: УБС НБУ, 2013. – С. 249-279. Режим доступу: http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/247

   Підручники та навчальні посібники

  1. Чистіліна Т.О. Етика та естетика [текст] : навч. посіб. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 304 с. (Гриф МОН України від 04.11.13 р., лист № 1/11-16813). Режим доступу: http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/273

  Публікації у наукових фахових виданнях

  1. Чистіліна Т.О. Гегель про становлення суб‘єкта як процес індивідуалізації // Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія. – Харків: ХУПС, 2005. – Вип. 2(23). – С. 101-109.
  2. Чистіліна Т.О. Суб‘єкт в історії: античний варіант // Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія. – Харків: ХУПС, 2005. – Вип. 3(24). – С.148-156.
  3. Чистіліна Т.О. Суб‘єкт у філософії епохи Модерну: вихідні визначення // Наукові записки Харківського військового університету. Соціальна філософія, психологія. – Х.: ХВУ, 2004. – Вип. 3(21). – С. 128-134.
  4. Чистіліна Т.О. Християнська духовність – підстава суб‘єктивності епохи середніх віків // Філософські перипетії. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: філософія. №706’2005. – Харків, 2005. – С. 119-125.
  5. Чистіліна Т.О. “Вислизаючий суб’єкт” як головний соціальний актор сучасності // Філософські перипетії. Вісник Харківського національного університету ім.. В.Н. Каразіна. Серія: філософія. №734‘2006. – Харків, 2006. – С. 99-105.
  6. Чистіліна Т.О. Трансформації індивідуальних морально-етичних орієнтирів у вимірах нової духовності // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії». – Харків, 2012. – № 1039’2012. – Вип. 47. – С. 95-103.

  Режим доступу: http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/230

  1. Чистіліна Т.О. Споживацтво в умовах соціально-економічної кризи: філософське осмислення / Гуманітарний часопис: Збірник наукових праць. – Харків: ХАІ, 2013. – № 1. – С. 45-53. Режим доступу: https://scholar.google.com.ua/scholar?as_q=&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0+%D0%A2.%D0%9E.&as_publication=&as_ylo=&as_yhi=&btnG=&hl=ru&as_sdt=0%2C5
  2. Світлична В.В., Чистіліна Т.О. Освітній простір в умовах глобалізації: парадигмальний плюралізм і перспективи інтеграції // Гуманітарний часопис: Збірник наукових праць. – Харків: ХАІ, 2013. – № 2. – С. 83-92.
  3. Чистіліна Т.О. Наратив як засіб формування довіри до економічних суб’єктів та інститутів // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – № 1 (16). – Київ, 2013. – С. 71-76.
  4. Чистіліна Т.О. Етична обумовленість економічної діяльності: філософські теорії та їх практичні перспективи в українському соціокультурному контексті // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 75 (№ 8). – С. 363-367.
  5. Чистіліна Т.О, Світоглядні та ментальні фактори формування кризи довіри до банківської системи в Україні // Вісник Університету банківської справи. – 2015. – № 1(15). – С. 32-36.

  Публікації у міжнародних фахових виданнях:

  1.Чистилина Т.А. Современные проблемы преодоления кризиса субъекта в социальной философии // Вестник Полесского государственного университета. Серия общественных и гуманитарных наук. – 2015. – № 1. – С. 31-37.

   Публікації в інших виданнях (в тому числі, тези доповідей) 

  1. Чаплигін О.К., Чистіліна Т.О. Суб’єкт у просторі класичної та постмодерністської філософії // Особистість у системі соціальних зв’язків: Матер. Міжнар. наук.-теор. конф. (18-19 квітня 2005р.). – Х.: Вид-во НфаУ, 2005. – С. 415-418. (Чистіліній Т.О. в даній публікації належить розробка питання про положення суб’єкта у постмодерністській філософії).
  2. Чистилина Т.А. Демократические ценности и новое видение субъективности // Демократичні цінності, громадянське суспільство і держава // Матеріали XIII Харківських міжнародних Сковородинівських читань. – Харків: ТОВ “ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС”. – 2005. – С. 146-148.
  3. Чистіліна Т.О. Управління і “вислизаючий суб’єкт” // Сучасні проблеми управління: Матеріали III Між нар. Наук.-практ. Конференції (29-30 листопада 2005 р., м. Київ) / Уклад. Б.В. Новиков, І.І. Федорова. – К.: ВПІ ВПК “Політехніка”, 2005. – С. 97-98.
  4. Чистилина Т.А. «Отвратительный человек» в ситуации культуры постмодерна // Філософські стратегії XXI століття: Матеріали XIV Харківських Міжнародних Сковородинівських читань / За заг. ред. О.М. Кривулі. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006. – С. 248-250.
  5. Чистилина Т.А. Социальный габитус украинцев: «эффект двойного запаздывания» // Ідентичність у сучасному соціумі // Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2006. – С. 324-325.
  6. Чаплигін О.К., Чистіліна Т.О. Межі та можливості використання тестового контролю знань студентів при вивченні соціально-гуманітарних дисциплін // Збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ. – 2008. – С. 180-182.
  7. Чистіліна Т.О. Трансформації соціального суб’єкта в умовах глобальної влади грошей // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: Матеріали Міжнародних філософсько-економічних читань (20-21 травня 2009 року, Львів) / УБС НБУ; Редкол.: Відп. Секретар З.Е. Скринник. – Львів, 2009. – 567 с. – С. 430-440.
  8. Чистіліна Т.О. Ідентифікаційні перипетії соціально-економічного суб’єкта: український контекст // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: Матеріали III Міжнародних філософсько-економічних читань (25-26 травня 2010 року, м. Львів) / Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ); редкол.; відп. Секретар З.Е. Скринник. – Львів, 2010. – С. 319-325.
  9. Чистіліна Т.О. Тестовий контроль знань студентів при вивченні дисциплін «Філософія», «Етика та естетика»: проблеми, досягнення та перспективи // Методичний вісник. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2010. – 84 с. – С. 4-12.
  10. Чистіліна Т.О. Економічна криза як маркер саморуйнування соціального // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: Матеріали IV Міжнародних філософсько-економічних читань (18-20 травня 2011 року, Львів) / Редколегія. Відп. секретар З.Е.Скринник. – Львів, 2011. – С. 79-87.
  11. Чистіліна Т.О. Наративний підхід як спосіб осмислення та творення економічної реальності // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: зб. наук. пр. / редколегія; відп. секретар З. Е. Скринник. – К.: УБС НБУ, 2013. – С. 363-373. Режим доступу: http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/234
  12. Чаплигін О. К., Чистіліна Т.О. Свобода як метафізична цінність і екзистенційний феномен // [Текст] : зб. тез доп. XII Міжнародної науково-практичної конференції «Творчість як спосіб буття свободи» (16-17 травня 2013 р.) / Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – К.: НТУ «КПІ», 2013. – С. 203-204.
  13. Світлична В.В., Чистіліна Т.О. Криза поліпарадигмальності сучасної вищої освіти та перспективи її подолання // Наука, техника и технология в постиндустриальном обществе: Сборник научных статей. – Х.: «Міськдрук», 2013. – 380 с. – С. 252-263.
  14. Чистіліна Т.О. Проблеми ціннісних орієнтирів українського суспільства та філософсько-теоретичні основи їх подолання // Матеріали VII Міжнародних філософсько-економічних читань «Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей». – Львів: ЛІБС УБС НБУ, 2014.
  15. Чистіліна Т.О. Ідентифікаційні проблеми українського суспільства та їх вплив на процес модернізації економіки // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: зб. наук. пр. / редколегія; відп. секретар З.Е. Скринник. – К.: УБС НБУ, 2015. – С. 199-206.

   

  Google Scholar: https://plus.google.com/u/0/s/Google%20Scholar/people  

  ORCID: 0000-0002-8988-4273 (http://orcid.org/0000-0002-8988-4273)

  Детальніше
 • Лисяк Валентина Миколаївна

  Лисяк Валентина Миколаївна

  доцент кафедри, кандидат наук з фізичного виховання та спорту

  Викладає дисципліну: «Фізичне виховання». 

  Закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди.

  У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту.

  Напрямок наукових досліджень мотивація молоді до занять фізичними вправами та спортом.

  За результатами досліджень опубліковано 48 наукових праць, в тому числі: 4 навчальних посібника з грифом МОН, 21 наукова стаття; 9 навчально-методичних посібника; методичних розробок.

  Список наукових праць:

   Монографія:

  Гуманітарна складова вищої економічної освіти у вимірах 21-го століття» за ред. О.М. Тридіда К.: УБС НБУ, 2013.-332 с. [Лисяк В.М.-розд. №7.]

  Посібники:

  1. Навчальний посібник Лисяк В.М.- «Фізична культура та особистість» Гриф видано Міністерством освіти і науки України, молоді і спорту України (лист № 1/11-8605 від 14.10.10 р.)
  2. Навчальний посібник Лисяк В.М.- 1; 9 розділи –у співавторстві з [ОД. Дубогай, Н.Н.Завидівська, О.В.Ханікянс А.О. Артюшенко.] «Фізичне виховання і здоров’я» Гриф видано Міністерством освіти і науки України, молоді і спорту України (лист № 1/11-8073 від 28.05.12 р.) розділ № 9.
  3. Посібник Лисяк В.М. – у співавторстві. [Самойлов Н.Г., А.В. Альошина, С.Н. Рощина] «Физическое и психическое здоровье: пути созидания и сохранения». Гриф видано Міністерством освіти і науки України, молоді і спорту України (лист № 1/11-5221 от 12.03.2013 р.)

   Навчально-методичні посібники:

  -Навчально-методичний посібник з фізичного виховання

  Лисяк В.М. Основи проведення рекреаційно-оздоровчих занять − Харків: ХІБС УБС 2015. – 68 с.

  Статті:

  1. Лисяк В.М. «Аналіз психічних станів студентів з різними руховими режимами». / В.М. Лисяк // Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук. теорет. журнал] – Харків: ХДАФК, 2012 – №2 –С.165-168.
  2. Лисяк В.М. Вивчення і впровадження досвіду організації навчального процесу– стаття у Методичному віснику ХІБС УБС НБУ «Динаміка мотивації інтересу студентів до фізичного виховання на протязі навчання».- 0,5 д.а 2014р.
  3. Лисяк В.М. Функціональні зміни в організмі жінок, які займаються фітнес-аеробікой / В.М. Лисяк // Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук. теорет. журнал] – Харків: ХДАФК, 2014 – №2 –С.45-48.
  Детальніше
 • Черняк Лариса Іванівна

  Черняк Лариса Іванівна

  Старший викладач кафедри

  Закінчила Харківський державний університет ім. О.М. Горького за спеціальністю «Англійська мова та література» у 1981 році. З 1996 р. працює у Харківському інституті ДВНЗ «Університет банківської справи».

  Має понад 50 друкованих праць, навчально-методичних розробок. Працює над впровадженням новітніх методик та технологій у процес навчання іноземної мови. За результати роботи створено ряд навчально-методичних посібників. Напрямок наукової роботи – «Лексикографічний аналіз сучасної банківської термінології». Лауреат конкурсу «Кращий викладач Університету банківської справи Національного банку України»; дипломант VI обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач гуманітарних дисциплін»; нагороджена Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у фінансову та економічну стабільність Харківської області і високий професіоналізм.

  RESEARCHERID       http://www.researcherid.com/rid/N-2635-2015

  ORCID                         http://orcid.org/0000-0002-4414-495X

  GOOGLE SCHOLAR https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=mCaI3TAAAAAJ&view_op=list_works

   

   Монографії, підручники, навчальні посібники

  1.Англо-український словник сучасної банківської термінології: близько 7000 понять і термінів / уклад.: Л.І. Черняк, О.А. Лисенко, Т.В. Підкопай, О.І. Сердюкова, І.С. Чернявська та ін.. – К.: УБС НБУ,2013.- 413 с.

  1. Сentral Banks and Monetary Policies: навчальний посібник/ Л. І. Черняк, О.А. Лисенко, І. С. Чернявська та ін. – Львів: «Новий Світ-2000», 2015. – 123 с.

   Наукові статті

  1. Черняк Л.И., Мирошник Л.В. Основные этапы работы над созданием терминологического отраслевого словаря . На примере словаря современной банковской терминологии// Особливості та проблеми           викладання іноземної мови засобами E-learning у сучасній системі вищої школи :М-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції, ХНФАУ – Х.,2010.-С.152-158
  2. Підкопай Т.В. ,Черняк Л.І. Проблеми мовної глобалізації та їх відображення у сучасних лексичних системах// Вісник студентського наукового товариства: зб. наук. пр. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011. –  Вип..30: – С. 28-30
  3. Черняк Л.І.,Підкопай Т.В., Використання новітніх технологій та методик як запорука ефективності навчання іноземних мов// Вісник студентського наукового товариства: зб. наук. пр. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011. – Вип..30: – С. 152-154.
  4. Черняк Л.І. Інноваційні підходи до вдосконалення іншомовних компетенцій студентів//Освіта і наука в Україні:Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (21-22 червня 2013р.).- Дніпропетровськ. Вид-во НМАУ(Гуманітарний ф-т).- С.273-277
  5. Serdiukova O.I., Cherniak L.I., Cherniavskaya I.S. Linguistic and conceptual systematization of banking terms // Canadian Journal of Science, Education and Culture: зб. наук. праць. – Vol. II – Toronto press. Вип. 2. (6),(July – December). 2014. – С. 1157–1165.
  6. Черняк Л.І. З досвіду використання цифрової лінгафонної лабораторії в процесі вивчення іноземної мови// Мовні дисципліни в контексті розвитку сучасної вищої школи:[матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (13-14 листопада 2014 року, Харків). – Х.: Тім Пабліш Груп, 2014. – С.349-355
  7. Cherniavskaya I.S., Cherniak L.I. MOODLE-BASED BLENDED LEARNING IN TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES// Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції/ Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Х.: РВВ ХТЕІ КНТЕУ,2015. – С.220-222

   Публікації в інших виданнях:

  1.Черняк Л.І., Сердюкова О.І. Типы взаимоотношений между значениями полисемантичных банковских терминов// Сучасні навчальні тенденції у викладанні іноземних мов у вищій школі: М-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 березня 2011р.).- Х.: Вид-во НФаУ, 2011.- С.169-171

   2.Черняк Л.І., Підкопай Т.В. Проблеми перекладу термінологічної лексики у процесі роботи з автентичними текстами професійного спрямування // Школа-семінар. Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи   інтеграції школи та ВНЗ:  Тези доповідей. За ред. О.О. Чорновол-Ткаченко. – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2011. – С.185-188

  1. Черняк Л.І., Підкопай Т.В. Інноваційна самостійна діяльність у процесі набуття професійних лінгвістичних компетенцій // Школа-семінар. Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи   інтеграції школи та ВНЗ: Тези доповідей. За ред. О.О. Чорновол-Ткаченко. – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2011. – С.188-191
  2. Черняк Л.І., Підкопай Т.В. Роль новітніх технологій навчання іноземних мов у формуванні фахової компетенції // Сучасні навчальні тенденції у викладанні іноземних мов у вищій школі: М-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 березня 2011р.).- Х.: Вид-во НФаУ, 2011.- С.172 -174
  3. Черняк Л.І., Підкопай Т.В. З досвіду застосування розгалуженого підходу до навчання іноземних мов у непрофільному ВНЗ // Сучасні навчальні тенденції у викладанні іноземних мов у вищій школі: М-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 березня 2011р.).- Х.: Вид-во НФаУ, 2011.- С.174 -177
  4. Сердюкова О.И., Черняк Л.И. Психологический аспект развития личности посредством урока иностранного языка// Школа-семінар. Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи   інтеграції школи та ВНЗ: Тези доповідей. За ред. О.О. Чорновол-Ткаченко. – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2011. – С.123-125
  5. Черняк Л.І. CASE STUDY TECHNOLOGY IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES// Language. Education and Career: The 1st International TESOL-Ukraine Conference. Наукове видання.- Кам’янець-Подільський: «Апостроф», 2011, – С. 161-162 

  8.Черняк Л.І. Качество как основной показатель оценки образовательной деятельности// Моніторинг якості викладання іноземних мов у вищій школі: М-ли Х Всеукраїнської наукової конференції (23 березня 2012р.).- Х.: Вид-во НФаУ, 2012.- С.256-258

  1. Черняк Л.І.,Чернявська І.С. Формування іншомовної компетенції студентів заочної форми навчання// Концепція навчання комунікативній іноземній мові у немовних ВНЗ: Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної video- конференції у режимі online (25 березня 2013 р.).- Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – С.140-143 (Сер. «Наука»)
  2. Черняк Л.І., Кулікова Д.І. Шляхи інтенсифікації процесу навчання іноземних мов // П41 Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань:матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Х.: РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2013. – с. 163 -167
  3. Черняк Л.І. Ефективність використання цифрових комп’ютерних технологій у процесі навчання іноземних мов//Електронне навчання іноземним мовам у вищій школі: Матеріали Міжнародного науково – практичного семінару,12-13 вересня 2013р./

  Севастопольський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України. – Вид-во СІБС УБС НБУ, 2013.- С.129-131

  1. Черняк Л.І. Інноваційні технології навчання як метод ефективного формування іншомовних компетенцій// Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції /Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ,2014. – С.174 – 176
  2. Черняк Л.І., Чернявська І.С. Про ефективність використання дистанційного навчання в процесі навчання іноземних мов студентів-магістрів// Мовні дисципліни в контексті розвитку сучасної вищої школи:[матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (13-14 листопада 2014 року, Харків). – Х.: Тім Пабліш Груп, 2014. – С. 355-357
  3. Черняк Л.І., Долапчі А.Ю. Теоретичні та практичні аспекти стандартизації термінологічної лексики// Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 17-18 грудня 2014 р. Ч.1. – Х.:ФОП Бровін О.В . 2014.- С.165 – 168
  4. Черняк Л.І., Долапчі А.Ю. Використання цифрової лінгафонної лабораторії як ефективний метод формування іншомовної компетенції// Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 17-18 грудня 2014 р. Ч.1. – Х.:ФОП Бровін О.В., 2014.- С. 224 -225
  5. Черняк Л.І., Долапчі А.Ю. Використання цифрової лінгафонної лабораторії як ефективний метод формування іншомовної компетенції// Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 17-18 грудня 2014 р. Ч.1. – Х.:ФОП Бровін О.В., 2014.- С. 224 -225
  6. Черняк Л.І.,Чернявська І.С. Використання засобів Е-learning у навчанні іноземних мов// Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті,економіці та у виробництві: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет–конференції – Маріуполь: МДУ, 2015. – С.170-172
  Детальніше
 • Шевченко Вікторія Іванівна

  Шевченко Вікторія Іванівна

  кандидат філологічних наук, доцент

  У 2000 році закінчила з відзнакою Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, факультет української мови і літератури, спеціальність «Українська мова і література, англійська мова». У 2006 році захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук. У 2011 році отримала атестат доцента кафедри англійської мови. Працює в ХІБС УБС з 2014 року. Має 24 наукові публікації у провідних фахових виданнях, численні методичні розробки. Нагороджена пам’ятним посвідченням у номінації «Взірець професійної майстерності» у 2013 році. Сфера наукових досліджень «Російська література».

  Коло наукових інтересів: методика викладання англійської мови. 

  RESEARCHERID-ID   http://www.researcherid.com/rid/M-7936-2015

  ORCID-ID http://orcid.org/0000-0003-0959-5592

  GOOGLE SCHOLAR                   

  https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=zZlGkIoAAAAJ&view_op=list_works

  Список наукових праць:

  Монографії, підручники, навчальні посібники

   Шевченко В.И., Гутнік О.Є., Мороз Т.В. Методичні рекомендації з англійської мови для студентів спеціальності «Інформатика, англійська мова». – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2010. – 30 с.

  1. Шевченко В.И. Гутник О.Є. Методичні рекомендації до курсу «Ділова іноземна мова» для студентів-магістрів факультету дошкільної освіти і фізичної культури. – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2012. – 47 с.
  2. Шевченко В.И., Лук’янова Г.В. Лексикологія англійської мови / Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів.Навчально-методичний посібник. – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2013. – 70 с.
  3. Шевченко В.И., Гутник О.Є., Орлова О.О. Методичні рекомендації до курсу “Методика навчання англійської мови у дошкільному закладі” для студентів спеціальності “Дошкільна освіта. Англійська мова”. – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2014. – 70 с.

   Наукові статті

  1. Шевченко В.И. Проблемно – концептуальное многообразие лирики Э.И.Губера // Наукові записки ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – Сер. «Літературознавство». – Вип. 1 (49).- Част. 2. – Харків, 2007. – С. 63-69.
  2. Шевченко В.И. Взгляд критики XX столетия на наследие Э.И.Губера // Наукові записки ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – Сер. «Літературознавство». – Вип. 3 (54).- Част. 1. – Харків, 2008. – С. 58-63.
  3. Шевченко В.И. Идейно-художественное своеобразие поэмы «Антоний» // Наукові записки ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – Сер. «Літературознавство». – Вип. 3 (55).- Част. 2. – Харків, 2008. – С. 15-20
  4. Шевченко В.И. Образ матери в поэзии Э.И.Губера // Наукові записки ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – Сер. «Літературознавство». – Вип. 2 (58).- Част. 2. – Харків, 2009. – С. 11-15.
  5. Шевченко В.И. Автобиографичность поэзии Э.И.Губера // Наукові записки ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – Сер. «Літературознавство». – Вип. 3 (59).- Част. 2. – Харків, 2009. – С. 24-30
  6. Шевченко В.И. Философские темы в поэзии Э.И.Губера // Наукові записки ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – Сер. «Літературознавство». – Вип. 1 (61).- Част. 1. – Харків, 2010. – С. 37-43.
  7. Гражданская лирика Э.И.Губера // Наукові записки ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – Сер. «Літературознавство». – Вип. 2 (62).- Част. 2. – Харків, 2010. – С. 39-45
  8. Шевченко В.И. Є.И.Губер – переводчик «Фауста» И.Гете // Наукові записки ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – Сер. «Літературознавство». – Вип. 3 (67). – Част. 2. – Харків, 2011. – С. 42-51.
  9. Шевченко В.І. Инновационные методы обучения иностранному языку // Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції/ Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Х.: РВВ ХТЕІ КНТЕУ,2015. – С.234-237

  Публікації в інших виданнях:

   

  1. Шевченко В.И. Поэзия Э.И.Губера в оценке литературных произведений. // Двенадцатые международные чтения молодых ученых памяти Л.Я. Лившица: Материалы конференции. – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2007. – С. 78-79.
  2. Шевченко В.И. Тираноборческая поэма Э.И.Губера “Прометей” // Литература в контексте культуры.- Днепропетровск. – 2008. – С. 58-59.
  3. Шевченко В.И. Поэмы Э.И.Губера в восприятии современников // Четырнадцатые международные чтения молодых ученых памяти Л.Я. Лившица: Материалы конференции. – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2009. – С. 64-65.                     
  4. Шевченко В.И. Наследие Э.И.Губера в оценке критиков XX столетия // Пятнадцатые международные чтения молодых ученых памяти Л.Я. Лившица: Материалы конференции. – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2010. – С. 33-34.

  Шевченко В.И. Перевод Є.И.Губера «Фауста» И.Гете в оценке современников // Матеріали науково-практичної конференції молодих учених «Методологія сучасних досліджень». – Харків, 2011. – 44-45.

  Детальніше
 • Семенченко Тамара Олександрівна

  Семенченко Тамара Олександрівна

  кандидат педагогічних наук, доцент

  У 2010 році закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, російська)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови і російської мови та зарубіжної літератури.

  У 2011 році отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста в Харківському національному педагогічному університеті.

  У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Професійна підготовка майбутніх учителів-філологів в університетах Австралії».

  Наукові інтереси: порівняльна педагогіка, методика навчання іноземної мови

  RESEARCHERID

  http://www.researcherid.com/rid/N-1634-2015

  ORCID

  http://orcid.org/0000-0002-3809-2321

  GOOGLE SCHOLAR

  https://scholar.google.com.ua/citations?user=T1BQ4EcAAAAJ&hl=ru

  Список наукових праць:

  Наукові статті у фахових та закордонних виданнях

  1. Semenchenko T. O. The scope and the nature of language learning policy in Australian schools and universities / T. O. Semenchenko // European Applied Sciences. – Stuttgart : ORT Publishing, 2013. – № 6 (June). – P. 99–100.
  2. СеменченкоТ. О. Генезис теорії і практики підготовки майбутніх учителів-філологів на різних етапах розвитку педагогічної освіти Австралії / Т. О. Семенченко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. праць. – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2013. – Вип. 41. – С. 58–67.
  3. Семенченко Т. А. Структура системы высшего педагогического образования Австралии / Т. А. Семенченко // Мир образования – образование в мире : научно-метод. журнал. – Воронеж : Атлас, 2013. – № 3 (51). – С. 78–83.
  4. Семенченко Т. О. Технологія оцінювання в системі педагогічної професійної освіти Австралії / Т. О. Семенченко // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2013. – Вип. 38. – С. 343–346.
  5. Семенченко Т. О. Теоретико-методологічні засади педагогічної освіти майбутніх учителів-філологів в Австралії / Т. О. Семенченко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. праць. – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2013. – Вип. 40. – С. 195–201.
  6. Семенченко Т. О. Тенденції розвитку професійної підготовки майбутніх учителів у англомовних країнах (Великобританія, США, Канада, Австралія) у кінці ХХ – на початку ХХІ століття / Т. О. Семенченко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – зб. ст. – Ялта : РВВ КГУ, 2012. – Вип. 37. – Ч. 2. – С. 246–252.
  7. Семенченко Т. О. Теоретичні аспекти практичної підготовки майбутніх учителів у англомовних країнах / Т. О. Семенченко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. праць. – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2012. – Вип. 38. – С. 120–127.

  Публікації в інших виданнях:

  1. O. Language teacher education strategies in Australian pedagogy / T. O. Semenchenko // Materiały X Miedyznarodowej naukowi-praktzcznej konferencji “Strategicczne pztania światowej nauki – 2014” (07 – 15 lutego 2014 roku, Moskwa) / redactor nacyelna Prof. dr hab. Sławomir Górniak. – Przemyśl : nauka i studia, 2014. – C. 105–107.
  2. O. Assessment of the prospective language teachers’ learning achievements in Australian universities / T. O. Semenchenko // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон : Гельветика, 2014. – № 4 (07). – Ч. 2. – С. 76–79.
  3. Семенченко Т. О. Огляд стану вивчення мов в Австралії // Т. О. Семенченко // День науки – 2013 : матеріали наук.-пр. конф. молодих учених Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (15 травня 2013 року). – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2013. – С. 94–96.
  4. Семенченко Т. О. Теоретико-філософські обґрунтування концепцій освіти Австралії / Т. О. Семенченко // Матеріали міжнар. наук.-прак. конф. «Педагогічні та психологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів» (12–13 квітня 2013 року). – Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2013. – С. 84–86.
  5. Семенченко Т. О. Розвиток системи освіти в Австралії у першій половині ХХ століття / Т. О. Семенченко // Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка та психологія : Сучасний гуманітарний вимір» (8 вересня 2012 року, м. Київ) / зб. тез наук. робіт. – Київ : Київська наукова організація педагогіки та психології, 2012. – С. 30–32.
  6. Семенченко Т. О. До питання про практичну підготовку майбутніх учителів-філологів Австралії / Т. О. Семенченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток науки психології та педагогіки у сучасних умовах» (4 серпня 2012 р., м. Львів) : зб. тез наукових праць. – Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2012. – С.75–77.
  7. Семенченко Т. О. Особливості національних систем освіти професійної підготовки майбутніх учителів у англомовних країнах / Т. О. Семенченко // Матеріали наук.-практ. конф. «Науково-практичні аспекти психології і педагогіки» (13–14 липня 2012 р., м. Харків). – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2012. – С. 64–67.
  8. Семенченко Т. О. До питання про практичну підготовку майбутніх учителів у англомовних країнах / Т. О. Семенченко // Матеріали VII наук.-практ. конф. молодих учених «Методологія сучасних наукових досліджень» (17–18 жовтня 2011 р., м. Харків). – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2011. – С. 51–52.
  Детальніше
 • Помазан Аркадій Анатолійович

  Помазан Аркадій Анатолійович

  Старший викладач кафедри, завідувач секції фізичного виховання

  Закінчив факультет фізичного виховання Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди,. В Харківському інституті банківської справи працює з 1998 р. Викладає дисципліну «Фізичне виховання», керує секціями з настільного тенісу, туризму.

  Сфера наукових досліджень – професійно-прикладна фізична підготовка студентів економічних вузів, динаміка фізичного розвитку студентів за роки навчання. Працює над дисертаційним дослідженням: «Ефективність застосування модельних характеристик визначення перспективності дітей до занять спортивною гімнастикою».

  Має понад 20 науково-методичних праць, серед яких – «Динаміка фізичного розвитку студентів економічного вузу за роки навчання», «Вплив стандартних тренувальних завдань різного напрямку на підвищення динаміки фізичного розвитку і працездатності студентів».

  Як керівник секції фізичного виховання забезпечує успішну участь студентів інституту у спортивних конкурсах та змаганнях у рамках Універсіади, серед ВНЗ міста Харкова та інших.

  Детальніше
 • Чернявська Інна Сергіївна

  Чернявська Інна Сергіївна

  Старший викладач кафедри

  У 2001 році закінчила Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, факультет української мови і літератури, спеціальність «Українська мова і література, англійська мова». Працює в ХІБС УБС з 2009 року.
  Має 5 навчальних посібників, 14науковихпраць. Працює над кандидатською дисертацією.

  Сфера наукових інтересів: методика викладання іноземної мови, дистанційне навчання, змішане навчання.

   RESEARCHERID   http://www.researcherid.com/rid/M-9512-2015

  ORCID   http://orcid.org/0000-0002-8070-4184

  GOOGLE SCHOLAR https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=tmd73DUAAAAJ&view_op=list_works

   Список наукових праць:                    

  Монографії, підручники, навчальні посібники

  1. Англо-український словник сучасної банківської термінології: близько 7000 понять і термінів / уклад.: Л.І. Черняк, О.А. Лисенко, Т.В. Підкопай, О.І. Сердюкова, І.С. Чернявська та ін.. – К.: УБС НБУ,2013.- 413 с.
  2. CentralBanksandMonetaryPolicies: навчальний посібник/ Л. І. Черняк, О.А. Лисенко, І. С. Чернявська та ін. – Львів: «Новий Світ-2000», 2015. – 123с.
  3. Ріхтер О. Є., Чернявська І. С., Долапчи А. Ю., Черняк Л.І. ENGLISH FOR COMPUTER SCIENCE: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»/ О. Є.Ріхтер, І. С.Чернявська, А. Ю.Долапчи, Л.І.Черняк – Х.: ХІБС УБС НБУ, 2015. – 130 с.

  Наукові статті

  1. S. BLENDED LEARNING IN TEACHING ESP TO ECONOMICS STUDENTS / I.S.Cherniavska// Вісник Університету банківської справи НБУ (м. Київ). – 2015. –№ 2 (14). – С. 177 – 180.
  2. S., CherniakL.I. MOODLE-BASEDBLENDEDLEARNINGINTEACHINGENGLISHFORSPECIFICPURPOSES// Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпеченнядієвості знань: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції/ Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Х.: РВВ ХТЕІ КНТЕУ,2015. – С.220-222
  3. I., CherniakL.I., CherniavskayaI.S. Linguisticandconceptualsystematizationofbankingterms // CanadianJournalofScience, EducationandCulture: зб. наук. праць. – Vol. II – Torontopress. Вип. 2. (6),(July – December). 2014. – С. 1157–1165.
  4. Чернявська І.С. Функції фразеологічних одиниць у пригодницько-шкільних повістях Всеволода Нестайка// Kalbairkontekstai. Mokslodarbai. T. 3. Dalis Vilnius: Edukologija, 2013. ISSN1822-5357
  5. Чернявська І.С. Особливості адаптації студентів молодших курсів ВНЗ економічного профілю до вивчення ділової іноземної мови // Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань:матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Х.: РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2013. – с.160-163
  6. Чернявська І.С. Інтерактивні технології навчання в процесі викладання іноземної мови для професійного спілкування// Особливості та проблеми викладання іноземної мови засобами E-learning у сучасній системі вищої школи :М-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції, ХНФАУ – Х.,2010.-С.79-81
  7. Чернявська І.С. Лінгвістичні та психолого-педагогічні особливості формування мовленнєвої компетенції у процесі навчання говорінню іноземною мовою// «Філологія і освітній процес: 21 століття»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30 вересня – 2 жовтня 2010 року). – Одеса: Вид-во КП ОМД, 2010. – С.250-252
  8. Функціонування фразеологізмів у трилогії Всеволода Нестайка «Тореадори з васюківки» //Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. – Харів, 2013. – Вип. 35. –С.63-65
  9. Сердюкова О.І., Чернявська І.С.Терминосистема – кардинальная проблема языка и центральная проблема лингвистики// Вісник студентського наукового товариства: зб. наук. пр. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011. – Вип..30: – С. 33-35
  10. Черняк Л.І.,Чернявська І.С. Формування іншомовної компетенції студентів заочної форми навчання// Концепція навчання комунікативній іноземній мові у немовних ВНЗ: Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної video- конференції у режимі online (25 березня 2013 р.).- Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – С.140-143 (Сер. «Наука»)
  11. Черняк Л.І., Чернявська І.С. Про ефективність використання дистанційного навчання в процесі навчання іноземних мов студентів-магістрів// Мовні дисципліни в контексті розвитку сучасної вищої школи:[матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (13-14 листопада 2014 року, Харків). – Х.: Тім Пабліш Груп, 2014. – С. 355-357
  12. Черняк Л.І.,Чернявська І.С. Використання засобів Е-learning у навчанні іноземних мов// Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті,економіці та у виробництві: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет–конференції – Маріуполь: МДУ, 2015. – С.170-172
  13. Чернявська І. С. Тестування у процесі вивчення іноземної мови в контексті Болонського процесу//Адаптація вищої освіти України до вимог Болонського процесу: Програма і матеріали педагогічної конференції, Харків, 2лют. 2006р./ Харківська філія Українського державного університету економіки і фінансів. – Х.: ХФУДУЕФ, 2006.-72с.
  Детальніше
 • Кірко Геннадій Олександрович

  Кірко Геннадій Олександрович

  Старший викладач кафедри

  Закінчив факультет фізичного виховання Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. В Харківському інституті банківської справи працює з 2002 р. Викладає дисципліну «Фізичне виховання», керує секціями з волейболу, баскетболу.

  Має понад 20 науково-методичних розробок. Працює над дослідженням динаміки фізичного розвитку студентів інституту за роки навчання

  Детальніше
 • Сердюкова Ольга Іванівна

  Сердюкова Ольга Іванівна

  Старший викладач кафедри

  Закінчила у 1982 році Бєлгородський державний педагогічний інститут ім. М.С. Ольмінського (тепер Бєлгородський державний національний дослідницький університет), факультет романо-германської філології за спеціальністю «Англійська та німецька мови».

  Працює в науково-дослідному інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» з 2008 року. Викладає дисципліни: «Іноземна мова», «Ділова іноземна мова», «Професійна іноземна мова», Курси з поглиблення рівня знань англійської мови.

  Є куратором СНК «Міжнародний», на базі якого заснувала інформаційно-консультаційний центр для студентів, викладачів, аспірантів та докторантів з питань освіти закордоном. Відповідає за проведення методичних семінарів на кафедр іноземних мов, а також організує Олімпіаду з іноземних мов (рівень УБС).

  З 2012-2013 н.р. − член науково-дослідної групи з міжнародних стосунків. Харківського науково-дослідного інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».

  Науково коло інтересів – методика викладання іноземних мов, теорія та практика перекладу, зарубіжна література. Тема наукового дослідження: «Соціальна фантастика Е. Бьорджеса (проблеми жанру)».

  Як професіонал нагороджена:

  2010 р. Дипломом як лауреат конкурсу «Професіонал року 2010» в номінації «Кращий викладач соціально-гуманітарних дисциплін»;

  2011 р. Дипломом як лауреат конкурсу «Професіонал року 2011» в номінації «Кращий викладач соціально-гуманітарних дисциплін»;

  2012 р. Дипломом як лауреат конкурсу «Професіонал року 2012» в номінації «Кращий куратор»;

  2014 р. Грамотою за багаторічну та сумлінну працю, вагомий особистий внесок у якісне забезпечення підготовки висококваліфікованих кадрів для фінансово-банківської системи України;

  2014 р. Дипломом як переможець конкурсу «Професіонал року 2014» в номінації «Кращий викладач соціально-гуманітарних дисциплін Харківського інституту банківської справи»;

  2014 р. Дипломом як переможець конкурсу «Професіонал року 2014» в номінації «Кращий викладач університету банківської справи Національного банку України»;

  2015 р. Дипломом як лауреат конкурсу «Професіонал року 2015» в номінації «Кращий викладач-керівник студентами-переможцями».

  За результатами роботи з молоддю як куратор СНК «Міжнародний» нагороджена:

  2012 р. Подякою за підготовку студентів до участі у Міжнародному студентському круглому столі “Mass culture: personality’s destruction or creation” (ХНАДУ);

  2012 р. Почесною грамотою за активну участь і практичну підготовку майбутньої генерації (БДТУ ім. В.Г..Шухова);

  2012 р. Подякою за підготовку студентів до участі у відкритому засіданні Євро клубу «The role of Social Advertising in Modern Society»;

  2012 р. Дипломом за особистий внесок у підготовку молодих науковців (ХІБС УБС НБУ);

  2013 р. Грамотою за підготовку студентів до участі у Міжнародному студентському круглому столі “ The importance of being rich in the modern world”(ХНАДУ);

  2014 р. Дипломом за особистий внесок у за підготовку молодих науковців (ХІБС УБС НБУ).

   RESEARCHERID http://www.researcherid.com/rid/N-3721-2015

  ORCID   http://orcid.org/0000-0002-1004-8150                      

  GOOGLE SCHOLAR http://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=C3IXbYwAAAAJ&view_op=list_works

  Список наукових праць:

  Монографії, підручники, навчальні посібники

  1. Сердюкова О.І. Іноземна мова (англійська): Навчально-методичний посібник для організації самостійної та індивідуальної роботи студентів I-II курсів заочної форми навчання. – Харків.: ХІБС УБС НБУ, 2010. – 142 с.
  2. Сердюкова О.І., Черняк Л.І., Семко Н.М. Let’s master Рrofessional English. Навчально-методичний посібник для організації самостійної та індивідуальної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» усіх  спеціальностей та форм навчання. – Київ: Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ), 2010. – 169 с.
  3. Сердюкова О.І., Семко Н.М. Рrofessional English.: навчальний посібник для практичних занять з дисципліни «Професійна іноземна мова» (англійська). – Київ: Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ), 2010. – 158 с.
  4. Сердюкова О.І., Гоца Н.М., Прач В.П. Професійна іноземна мова (англійська). Збірник тестових завдань для тематичного, модульного та рубіжного контролю знань студентів магістерської підготовки. – Київ: Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ), 2010. – 87 с.
  5. Сердюкова О.І. Professional English for students in Economics: Навчальний посібник для практичних занять з дисципліни «Професійна іноземна мова (англійська)». – Харків.: ХІБС УБС НБУ, 2012. – 345 с.
  6. Черняк Л.І., Лисенко О.А., Підкопай Т.В., Сердюкова О.І. , Чернявська І.С. Англо-український словник сучасної банківської термінології. – К.: УБС НБУ, 2013. – 413 с.
  7. Сердюкова О.І. Professional English: Course-Book for Upper-intermediate Level Students in Banking and Finance: Навчальний посібник для практичних занять з дисципліни «Професійна іноземна мова (англійська)». – Львів: «Новий Світ – 2000», 2013. – 311[1] c. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11–16303 від 28.10.2013 р.))
  8. Сердюкова О.І. Ділова та професійна іноземна мова (англійська): Збірник тестових завдань для тематичного контролю знань студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»: Навчально-методичний посібник. – Харків.: ХІБС УБС НБУ, 2015. – 130 с.
  9. Гадецька С. В., Сердюкова О.І. Глосарій з дисципліни «Вища математика» для підготовки викладачів до практичних занять на англійській мові: Навчально-методичний посібник. – Харків.: ХІБС УБС НБУ, 2015. – 24 с.

   Наукові статті

  1. O. Serdiukova. Encouraging students to further independent learning of foreign languages //Збірник науково-методичних семінарів: зб. наук. пр. – Харків: Вид-во ХНАДУ, 2015. – Вип.15: – С. 33−44.
  2. O. Serdiukova. The Issues of Youth Financial Education//Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»Харків, 2015. – с. 168−172.
  3. О.І. Сердюкова. СНК «Міжнародний» на сучасному етапі розвитку системи вищої освіти// Збірник науково-методичних праць «Вісник»Харків, 2015. – с. 66-74.
  4. O. Serdiukova, I. Cherniavska, L. Cherniak. Linguistic and conceptual systematization of banking terms//Canadian Journal of Science, Education and Culture, 2014, No.2. (6), (July – December). Volume II. “Toronto Press”, 2014. – P.1157–1164.
  5. O. Serdiukova, S. Melnik Linguistic means of realization of cohesion in the novel” Timequake” by Kurtov-Negut // Годишник на университет Annual Assen Zlatarov ’’Проф.д-р Асен Златаров’’ University, Bulgaria Бургас. Вип. хlііі (2), 2014.– с. 71– 74.
  6. Сердюкова О.І. Образ будущего в социальной фантастике Э. Берджесса // Пространство литературы, искусства и образования – путь к миру, согласию и сотрудничеству между славянскими народами: М-ли VІІ Міжнародної науково-практичної конференції.− Х.: Вид-во ХТУ«ХПІ», 2013. − С.245−249.
  7. Сердюкова О.І. Новаторство Э. Берджесса в развитии жанра антиутопии// Научная дискуссия: вопросы юриспруденции, филологии, социологии, политологии, философии, педагогики, психологии, истории, математики, медицины, искусства и архитектуры: М-ли XVIII Міжнародної науково-практичної конференції.− М.: Вид-во АНО ИД «Научное обозрение», 2013. − С.49−58.
  8. Сердюкова О.І. Distance Learning // Моніторинг якості викладання іноземних мов у вищій школі: М-ли Х Всеукраїнської наукової конференції (23 березня 2012р.).- Х.: Вид-во НФаУ, 2012. –С.172 –184.
  9. Сердюкова О.І. Специфика антиутопии Урсулы Ле Гуин и Энтони Бёрджесса.// Світова література на перехресті культур та цивілізацій: Збірник наукових праць. Вип.5.- Сімферополь:Кримський архів,2012.- С.66-73.
  10. Сердюкова О.І., Чернявська І.С. Терминосистема – кардинальная проблема языка и центральная проблема лингвистики// Вісник студентського наукового товариства: зб. наук. пр. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011. – Вип.30: – С. 33-35.
  11. Чернявська І.С., Сердюкова О.І. Дистанційне навчання як одна із сучасних тенденцій у викладанні іноземної мови// Вісник студентського наукового товариства: зб. наук. пр. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011. – Вип..30: – С.128-131.
  12. Сердюкова О.І. Роль искусственного языка в антиутопии Энтони Берджесса «Механический апельсин» // Світова література на перехресті культур і цивілізацій : зб. наук. праць. – Вип. 3. – Сімферополь : Крим. Архив, 2011. – С. 65–74.
  13. Сердюкова О.І. Проблема свободи личности в романе Э. Берджесса «Механический апельсин» // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. –2011. – № 936 : Сер.: Філологія, вип. 61. – С. 143 –146.
  14. Сердюкова О.І. Дистанційне навчання як одна із сучасних тенденцій у викладанні іноземної мови// Вісник студентського наукового товариства: зб. наук. пр. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011. – Вип..30: – С.128–131.
  15. Сердюкова О.І. Специфика жанра антиутопии в романе Э. Бёрджесса «Механический апельсин» // Вісник СевНТУ. Вип. 102: Філологія:зб. наук. пр.-Севастополь:. Вид-во СевНТУ, 2010.- С. 84-86.
  16. Сердюкова О.І. Своєрідність анти утопічних романів Е. Берджеса у контексті негативної утопії ІІ половини ХХ сторіччя// Наукова спадщина О.О.Потебні у контексті розвитку європейської філологічної думки ХІХ-ХХІ ст.: М-ли Міжнародної наукової конференції ХНУ ім.В.Н.Каразіна – Харків, 2010.- С. 244-250.
  17. Сердюкова О.І. Мир антиутопии Энтони Бёрджесса // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. − 2009. − № 836. Сер.: Філологія, вип.54.− С.195−198.
  18. Сердюкова О.І. Традиции А.И. Белецкого в современном литературоведении // Вісник ХНУ ім. Каразіна. − 2009. − № 873. Сер. : Філологія, вип.58.− С.152−154

  Публікації в інших виданнях:

  1. Сердюкова О.І., Черняк Л.И. Типы взаимоотношений между значениями полисемантичных банковских терминов// Сучасні навчальні тенденції у викладанні іноземних мов у вищій школі: М-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 березня 2011р.).- Х.: Вид-во НФаУ, 2011.- С.169-171.
  2. 2. Сердюкова О.И., Черняк Л.И. Психологический аспект развития личности посредством урока иностранного языка// Школа-семінар. Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи   інтеграції школи та ВНЗ: Тези доповідей. За ред. О.О. Чорновол-Ткаченко. – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2011. – С.123-125.
  3. Сердюкова О.І., Чернявська І.С. Терминосистема – кардинальная проблема языка и центральная проблема лингвистики// Вісник студентського наукового товариства: зб. наук. пр. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011. – Вип..30: – С. 33-35.

  Сердюкова О.І. Посторуэлское развитие жанра антиутопии в художественных произведениях Энтони Берджеса.// Світова література на перехресті культур та цивілізацій: Збірник наукових праць. Вип.6.- Сімферополь:Кримський архів,2013.-С.73-76.

  Детальніше
 • Оніщенко Ірина Олександрівна

  Оніщенко Ірина Олександрівна

  Аспірант кафедри

  Закінчила магістратуру Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» за спеціальністю «Облік і аудит» в 2016 році.

  Працює в ХННІ ДВНЗ «УБС» з 2015 року.

  Детальніше
 • Полоз Альбіна Олегівна

  Полоз Альбіна Олегівна

  Фахівець кафедри

  Студентка 3 курсу спеціальності “Фінанси та кредит” за спеціалізацією “Фінанси” Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ “Університет банківської справи”.    

  Детальніше

Навчальні посібники та методичні розробки викладачів кафедри

Всі дисципліни кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін мають методичне забезпечення в паперовому та електронному вигляді.

Розроблено та впроваджено у навчальний процес дистанційні курси з навчальних дисциплін:

 «Операційний менеджмент»,

«Менеджмент персоналу»,

«Наукове і методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки»,

«Менеджмент»,

«Сучасні методи забезпечення надійності персоналу»

«Маркетинг»,

«Маркетинговий менеджмент»,

«Маркетинг у банку»,

«Фінансовий менеджмент у банку»,

«Фінансовий моніторинг у банку»,

«Фінансовий менеджмент».

Підручники, посібники:

 

Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності. Навч.посібник / . – К.: УБС НБУ, 2015. – 609 с.(Рекомендовано МОН) [Юрченко Л.І. у співавторстві]

Professional English: Central Banks and Monetary Policies: навчальний посібник.  – Львів: «Новий Світ-2000», 2015. – 123 с.[ Черняк Л.І., Лисенко О.А.,Чернявська І.С. та ін.]

Методологія наукових досліджень у схемах, таблицях прикладах: навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2014. – 223 с.(Рекомендовано МОН) [Юрченко Л.І., Малихіна Я.А. у співавторстві]

ENGLISH FOR COMPUTER SCIENCE: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»/ О. Є.Ріхтер, І. С.Чернявська, А. Ю.Долапчи, Л.І.Черняк – Х.: ХІБС УБС НБУ, 2015. – 130 с.

Логіка: навчальний посібник / Л.І. Юрченко, О.М. Варипаєв. – Х. : ФОЛІО, 2016. – 182 с.

Англо-український словник сучасної банківської термінології: близько 7000 понять і термінів / уклад.: Л.І. Черняк, О.А. Лисенко, Т.В. Підкопай, О.І. Сердюкова, І.С. Чернявська та ін.. – К.: УБС НБУ,2013.- 413 с.

Сердюкова О.І. Professional English: Course-Book for Upper-intermediate Level Students in Banking and Finance:Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2013. – 311[1] c. (Рекомендовано МОН)

Чистіліна Т.О. Етика та естетика: навч. посіб. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 304 с. (Рекомендовано МОН)

Фінанси: курс для банкірів : підручник / за ред. О. М. Тридіда, О. Б. Жихор. – Київ : УБС НБУ, 2012. – 507 с. (Рекомендовано МОН) , [Юрченко Л.І., Малихіна Я.А. у співавторстві]

Фізична культура та особистість: навч. посіб. / В. М. Лисяк, М. Г. Самойлов ; МОН. – Харків : Оберіг, 2010. – 176 с. (Рекомендовано МОН)

Контакти

61174, м. Харків, пр. Перемоги, 55

Телефон: (057) 337-14-70
Факс (057) 336-82-62