• Кафедра Менеджменту та бізнесу

Ковальчук Вероніка Геннадіївна

Завідувач кафедри, професор, доктор наук з державного управління

В 1982 році закінчила Ризький Краснопрапоровий інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю «Економіка та організація повітряного транспорту». В 1982-1986 роках – викладач кафедри економіки, організації та планування виробництв Казахського хіміко-технологічного інституту, м.Чімкент, Казахстан.

В 1991 році захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.05 – Економіка, планування та організація управління народним господарством та його галузями на тему «Оперативне управління рівнем собівартості продукції підприємства цивільної авіації». В 1992 році – асистент кафедри економіки цивільної авіації Ризького Краснопрапорового інституту інженерів цивільної авіації, кафедри організації виробництва Куйбишевського авіаційного університету ім. академіка С. Корольова, м.Самара, Росія. 1999-2000 роки – головний спеціаліст, бухгалтер-економіст, 2000-2003 – начальник управління економіки, 2003-2014 роки – заступник голови Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області. В 2005 році закінчила магістратуру Харківського регіонального інституту держаного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ХАРІ НАДУ) за спеціальністю – «Державне правління».

В 2014 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління на тему «Методологічні засади державного управління регіональним розвитком в Україні». 2013-2015 роки – доцент кафедри економічної політики та менеджменту ХАРІ НАДУ.

За результатами досліджень опубліковано понад 80 наукових та методичних розробок, з них: одна одноосібна, 3 колективні монографії; понад 40 наукових статей у фахових виданнях та ін.

Наукові інтереси: Стратегічне управління. Стратегія соціально-економічного розвитку регіону. Стратегічний та інноваційний менеджмент. Менеджмент персоналу. Менеджмент організацій та адміністрування.

Монографії навчальні посібники, підручники, розділи у монографіях

 1. 1. Ковальчук В.Г. Державне управління соціально-економічним розвитком регіону В.Г. Ковальчук // Монографія. – Х. : Золоті сторінки, 2013. − 296 с.
 2. 2. Ковальчук В.Г. Державне регулювання інвестиційно-інноваційного процесу / В.Г. Ковальчук // Державне регулювання інноваційного розвитку економіки України: Стратегічні пріоритети : монографія за заг. ред. д.н.держ.упр., проф.. М.А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – С. 32-45.
 3. 3. Ковальчук В.Г. Державне та регіональне управління в соціальній сфері / В.Г. Ковальчук // Монографія / за заг. ред. А.О. Дегтяря. – Х. : С.А.М.,2015. – 552 с.

Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України та мають ISSN

 1. Ковальчук В.Г. Державне регулювання розвитку культури району / В.Г. Ковальчук // Теорія та практика державного управління.: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.В. Говоруха.-Х.: ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. Вип. 1 (16). – с. 37-43
 2. Ковальчук В.Г. Вдосконалення економічних механізмів державного управління в системі охорони здоров’я / В.Г. Ковальчук // Нові лікувально-реабілітаційні технології – на службу народу Слобожанщини. Зб. наук. праць / За заг. ред. Хвисюк О.М. Х.: Стиль іздат. – 2007. – с. 23-26.
 3. Ковальчук В.Г. Сучасні проблеми реформування   галузей гуманітарного розвитку / В.Г. Ковальчук // Державне управління та місцеве самоврядування. Тези IX Міжнародного наукового конгресу 26-27 березня 2009р. – X.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – с. 332-333.
 4. Ковальчук В.Г. Совершенствование государственного регулирования инвестиционного процесса / В.Г. Ковальчук // Бизнес Информ : науковий журнал. Материалы международной научно-практической конференции «Конкурентоспособность и инновации: проблемы науки и практики». 2010. – № 11. – с.47-52
 5. Ковальчук В.Г. Удосконалення державного регулювання інвестиційно-інноваційного процесу в Україні / В.Г. Ковальчук // Державне управління та місцеве самоврядування. Тези XІІ Міжнародного наукового конгресу 29 березня 2012р.- X.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – с.229 -230.
 6. Ковальчук В.Г. Теоретичні аспекти регіоналізації / В.Г. Ковальчук // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. Збірник наукових праць: Херсонський національний технічний університет, 2012. – № 1 (6). – с. 97-102.
 7. Ковальчук В.Г. Сучасні наукові концепції визначення регіону / В.Г. Ковальчук // Сучасні проблеми та перспективи державного управління соціально-економічним розвитком. : Серія «Державне управління.: Збірник наукових праць /ДонДУУ: –   Т. ХІІІ, вип. 235, Ч. 1. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. –   с. 48-58.
 8. Ковальчук В.Г. Упровадження державної гуманітарної політики в сучасних умовах / В.Г. Ковальчук // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – Вип. 2 (37). – с. 186-192.
 9. Ковальчук В.Г. Основні принципи сучасної державної гуманітарної політики України / В.Г. Ковальчук // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний зб. Нац. Інст. стратегічних досліджень. – К: НІСД, 2012. – №4 (25). – с. 18 – 21.
 10. Ковальчук В.Г. Цілі та критерії соціально-економічного регіонального розвитку / В.Г. Ковальчук // Державне будівництво : ел. наук. фах. вид. – 2012. – № 2. [Електронний ресурс]. − Режим доступу:http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/2/07.pdf
 11. Ковальчук В.Г. Застосування суспільних теорій регіоналізму для вдосконалення державного управління розвитком регіону / В.Г. Ковальчук // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – Вип. 3 (38). – с. 372-390.
 12. Ковальчук В.Г. Сучасні проблеми реформування галузей гуманітарного розвитку / В.Г. Ковальчук // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр -Х.: ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012, №2(42),   с. 111-116.
 13. Ковальчук В.Г. Особливості застосування сучасних теорій регіонального розвитку / В.Г. Ковальчук // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – Вип. 4 (39). – с. 91-97.
 14. Ковальчук В.Г. Регіони і регіональний розвиток з позиції системного аналізу / В.Г. Ковальчук // Сучасні проблеми та перспективи державного управління соціально-економічним розвитком. : Серія «Державне управління».: Збірник наукових праць /ДонДУУ: – Т. ХІІІ, вип. 235, Ч. 2 – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – с. 106-116.
 15. Ковальчук В.Г. Методологічні засади формування закономірностей регіонального розвитку / В.Г. Ковальчук // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. : Збірник наукових праць / Херсонський національний технічний університет, 2012. – №.2 (7). – с.100-104.
 16. Ковальчук В.Г. Системне моделювання регіональних процесів. / В.Г. Ковальчук «Сучасні тенденції управління регіональним розвитком». Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний менеджмент і економічний розвиток». м. Суми. 01 вересня 2012 р. – 28 лютого 2013 р. СумДУ. [Електронний ресурс]. − Режим доступу:http://me.fem.sumdu.edu.ua/docs/d079.pdf
 17. Ковальчук В.Г. Питання становлення механізму управління сталим розвитком регіону / В.Г. Ковальчук // «Модернізація системи державного управління: теорія та практика» Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю. – Львів 5 квітня 2013 р. – Львів.: Вид-во ЛРІ НАДУ, 2013. Ч. 2. – с. 65-69
 18. Ковальчук В.Г. Досвід впровадження регіональної політики в європейських країнах / В.Г. Ковальчук // «Публічне управління: виклики ХХІ століття» Матеріали ХІІІ Міжнар. наук. конгресу 21 березня 2013р. – X.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013, –   с. 137-138.
 19. Ковальчук В.Г. Системне моделювання соціально-економічного розвитку регіонів / В.Г. Ковальчук // Ефективність державного управління: [Текст] : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. Вип. 35 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2013. – с. 149-155
 20. Ковальчук В.Г. Моделі управління соціально-економічним розвитком регіону, держави / В.Г. Ковальчук // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр -Х.: ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2013, № 1(43), – с.194-201.
 21. Ковальчук В.Г. Основні функції державного управління в європейських моделях регіонального розвитку та можливості їх впровадження в Україні / В.Г. Ковальчук // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – Вип. 2 (41). – с. 294-301.
 22. Ковальчук В.Г. Досвід європейських країн щодо програмних механізмів державного регулювання регіональним розвитком / В.Г. Ковальчук // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во Одеського РІДУ НАДУ, 2013. – Вип. 2 (54). – с. 72-75.
 23. Ковальчук В.Г. Удосконалення структури механізму управління сталим розвитком регіону / В.Г. Ковальчук // Публічне адміністрування: теорія та практика: ел. зб. наук. пр. ДРІДУ НАДУ– 2013. – № 1 (9).
 24. Ковальчук В.Г. Вдосконалення механізму державного управління сталим розвитком регіону / В.Г. Ковальчук // Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи : матеріали ІV-ої Міжнар. наук. інтернет-конф. аспірантів та докторантів з державного управління (14 червня 2013 р). Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013, – с. 84-87– [Електронний ресурс]. − Режим доступу:http://www.oridu.odessa.ua/news/golovna/ogol/2013/-Internet_konf_DU_2013.pdf
 25. Ковальчук В.Г. Особливості функціонування державного управління регіональним розвитком у США / В.Г. Ковальчук // Ефективність державного управління : зб. наук. праць − Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. − Вип. 36. − С. 37–45.
 26. Ковальчук В.Г. Європейський досвід державного управління регіональним розвитком / В.Г. Ковальчук // Вісник НАДУ при Президентові України. – 2013. – № 2. – С. 132–135.
 27. Ковальчук В.Г. Сучасні механізми державного регулювання в Україні / В.Г. Ковальчук // Державне управління та державна служба : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., 22 жовтня 2013 р., м. Харків. – Хар. нац. екон. ун.-т. − Х. : Мадрид, 2013. − С. 68–71.
 28. Ковальчук В.Г. Принципи регіонального управління в умовах трансформацій демократичного суспільства / В.Г. Ковальчук // Публічне управління ХХІ століття: від соціального діалогу до суспільного конс енсусу : зб. тез до XІV Міжнар. наук. конгресу. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2014. – С. 62-64
 29. Ковальчук В.Г. Розвиток сучасних концепцій державного управління / В.Г. Ковальчук // Модернізація системи державного управління: теорія та практика : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 11квітня 2014 р.: у 2 ч. Ч.1.– Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. − С. 117-121.
 30. Ковальчук В.Г. Методологічні засади вдосконалення механізмів державного управління регіональним розвитком / В.Г. Ковальчук // Науковий вісник Академії муніципального управління : зб. наук. пр., серія «Управління», випуск 1. – К. : Академія муніципального управління. 2015. – С. 202-209.
 31. Ковальчук В.Г. Вплив процесів глобалізації на державне управління регіональним розвитком / В.Г. Ковальчук // Аспекти публічного управління : Журнал Дніпропетровського РІДУ НАДУ при Президентові України. – Дніпропетровськ : Вид-во «Грані», № 3 (17) 2015. – С. 90-96.
 32. Ковальчук В.Г Новий публічний менеджмент як форма менеджеризму в сучасних умовах регіонального управління в Україні / В.Г. Ковальчук // Публічне управління: стратегія реформ 2020 : зб. тез ХV Міжнар. наук. конгресу, 23 квітня 2015 р., м. Харків. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. − С. 24-26.
 33. Ковальчук В.Г. Нові підходи до управління соціально-економічним розвитком регіонів / В.Г. Ковальчук // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування [Електронний ресурс]. : електр. наук. фах. вид. Херсон. нац.. техн.. ун-ту / гол. ред. проф. Лопушинський І.П. – 2015. – № 1. – Режим доступу :http://www. irbis-nbuv.gov.ua..
 34. Ковальчук В.Г. Організаційно-інституційний розвиток системи регіонального управління / В.Г. Ковальчук // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Вип. 242. Т. 254. Державне управління. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 130-138.
 35. Ковальчук В.Г. Державне управління в європейських моделях регіонального розвитку: досвід для України / В.Г. Ковальчук // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2015. – № 1 (47). – 420 с. . – Режим доступу :http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2015-1/doc/3/01.pdf.
 36. Ковальчук В.Г. Теоретико-методологічні підходи дозабезпечення регіонального розвитку / В.Г. Ковальчук // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2015. – Вип. 2 (3). – C. 20-27. – (Серія “Державне управління”).

 Статті у закордонних журналах (що входять до науково-метричних баз даних)

 1. Ковальчук В.Г. Совершенствование механизма управления развитием региона / В.Г. Ковальчук // Проблемы развития современного предпринимательства [Текст] / Сборник научных статей по материалам V международного форума. – Ростов на Дону.: Изд-во Академ. Лит, 2013. с.540
 2. Ковальчук В.Г. Гуманитарный аспект государственной региональной политики Украины/ В.Г. Ковальчук // «Регион в стране и в мире –тенденции и динамика политического развития», VII Байкальские международные социально-гуманитарные чтения, – Материалы Всеросийской конф. (г. Иркутск, 15 июня 2013 г.). – Иркутск, 2013
 3. Ковальчук В.Г. Тенденции становления механизма государственного управления развитием региона / В.Г. Ковальчук // «Парадигмальные основания государственного управления: сравнительный анализ опыта России, Беларуси и Украины». – Материалы Международной научной конф. (г. Курск, 3 июля, 2013 г) – Курск, 2013.
 4. Ковальчук В.Г Тенденции становления структуры механизма управления развитием региона / В.Г. Ковальчук // Государственное управление и государственная служба : междунар. научно-аналит. журн. − Астана : РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан». – 2013. – № 3. – С. 176–181.
 5. Ковальчук В.Г. Современные механизмы государственного регулирования в Украин / В.Г. Ковальчук // Управленческое консультирование : научно-практ. журн. РАНХиГС при Президенте Российской Федерации / Северо-Западный институт управления. – 2013. – № 12(60). – С. 21–28.
 6. Ковальчук В.Г. Новое государственное управление: уроки для Украины / В.Г. Ковальчук // Государственный советник [Электронный ресурс] : междунар. электр. научно-практ. журн. – 2014. – № 1(5). – С. 140–148. − Режим доступу:http://gossovetnik.files.wordpress.com/2014/05/14-01.pdf

 

 Інші публікації (у т.ч. тези доповідей)

 1. Ковальчук В.Г., Прав Ю.Г. Принципи гуманітарної політики в сучасних умовах / В.Г. Ковальчук, Ю.Г. Прав // Гуманітарний розвиток регіону — аспекти Європейської інтеграції. Матеріали науково-практичного семінару Харків, 4 квітня 2008.-Х.-2008. – с. 33-42.
 2. Ковальчук В.Г. Досвід реалізації регіональної політики в зарубіжних країнах «Регіональна політика та регіональний розвиток в Україні». / В.Г. Ковальчук // Матеріали І-го ВЕБ – семінару для представників вищих навчальних закладів, органів публічної влади, громадських організацій (м. Одеса, 15 червня 2013 року). – [Електронний ресурс]. − Режим доступу:http://www.oridu.odessa.ua/7/11/file/rez_wb.pdf
 3. Ковальчук В.Г. Досвід регіонального управління в Європейських країнах / В.Г. Ковальчук // Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 1 жовтня 2013 р., м. Дніпропетровськ. – ДРІДУ НАДУ. − Дніпропетровськ, 2013. − С. 224–227.
 4. Ковальчук В.Г. Діагностика регіонального розвитку як етап економіко-математичного моделювання / В.Г. Ковальчук // Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та   виробництві України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 07–08 листопада 2013 р., м. Харків. – Хар. нац. аграрний ун-т ім. В.В. Докучаєва. − Х. : ХНАУ, 2013. – С. 71–74.
 5. Ковальчук В.Г. Діючі механізми державного управління в соціальній сфері регіону / В.Г. Ковальчук // Державне управління науково-освітнього забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту : зб. тез Всеукр. наук.-практ.конф., 16–17 квітня 2015 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. м. Харків, – Х. : Нац.ун-т цивільного захисту України, 2015. – С. 95-97.
 6. Ковальчук В.Г. Роль держави в активізації інвестиційних процесів / В.Г. Ковальчук // Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення : матеріали VІ міжнар. наук.практ.конф., Дніпропетровськ, 09 жовт.2015 р. / за заг. ред. О.Ю. Бобровської. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015. – С. 157-160.
  1. Ковальчук В.Г. Вплив процесів глобалізації на публічне управління регіональним розвитком / В.Г. Ковальчук // Публічне управління: ХХІ століття: форсайтинг успіху : зб. тез ХVІ Міжнар. наук. конгресу, 21 квітня 2016 р., м. Харків. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – 512 с. – С. 48-51.
  2. Ковальчук В.Г. Правове забезпечення екологічної безпеки: державноуправлінський аспект / В.Г. Ковальчук // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : мат. Всеукр.наук.-практ.конф. 28–29 квітня 2016 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – 308 с., С. 178-180
  3. Ковальчук В.Г. Забезпечення інформаційної безпеки: державноуправлінські аспекти / В.Г. Ковальчук // Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2016) : матер. Ш Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 28-30 квітня 2016р. – К. : УБС НБУ, 2016.– 272с., С. 157-159. https://drive.google.com/file/d/0ByqboKHSg6TxeWdCR2pXWVVBMjQ/view?pref=2&pli=1

 Авторські наукові профілі Ковальчук В.Г. :

 ORCID: orcid.org/0000-0001-5321-8300          

Scopus, Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=LWMLhcAAAAAJ

 

ПОТОЧНА ІНФОРМАЦІЯ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ДА БІЗНЕСУ

Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення спеціальності 073 “Менеджмент” бакалаврат

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 073 “Менеджмент

Комплексна програма наскрізної практики для студентів спеціальності 073 Менеджмент

 

Загальна характеристика

Кафедра економіки, менеджменту та бізнесу є випусковою з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр зі спеціальності 073 «Менеджмент» і здійснює підготовку кадрів для організаційно-управлінської, освітньої та науково-дослідної діяльності у сфері управління організаціями.

Місія кафедри полягає в формуванні гармонійно розвиненої особистості — висококваліфікованого управлінця, здатного в ринкових умовах приймати обґрунтовані управлінські рішення і нести відповідальність за результативність діяльності підприємства.

Кафедра економіки, менеджменту та бізнесу забезпечує підготовку фахівців:

 1. Освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент організацій та адміністрування» на основі повної середньої освіти (термін навчання – 4 роки, форма навчання – денна, заочна) та на базі молодшого спеціаліста (термін навчання – 2 роки, форма навчання – денна).
 2. Освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю «Менеджмент» спеціалізація «Бізнес-адміністрування» та «Управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання» (термін навчання – 1,5 роки, форма навчання – денна).

Однією з важливих і необхідних складових у підготовці висококваліфікованих фахівців є науково-дослідна робота студентів, так при кафедрі працює студентський науковий клуб «Менеджер». Напрями роботи клубу: публікація наукових статей, тез доповідей; підготовка наукових робіт;  участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях; участь в олімпіадах;  організація та проведення  круглих столів, екскурсій, участь у реальних проектах (маркетингових дослідженнях). Наукові роботи студентів, підготовлені під керівництвом викладачів кафедри регулярно посідають перші місця на всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з напряму «Менеджмент», «Маркетинг», «Управління персоналом», «Економіка».

Значна увага приділяється впровадженню в навчальний процес інноваційних методів навчання у вигляді проблемних лекцій, практичних тренінгів, бізнес-кейсів, ділових та рольових  ігор, вебінарів, форумів, чатів.

З 2009 року на кафедрі здійснюється викладання профільних дисциплін «Менеджмент», «Маркетинг», «Міжнародний менеджмент», «Маркетинговий менеджмент», «Операційний менеджмент», «Мікроекономіка», «Міжнародна економіка», «Управління персоналом» та ін. англійською мовою.

Розроблено та впроваджено у навчальний процес дистанційні курси з дисциплін кафедри:  «Операційний менеджмент»,  «Менеджмент персоналу», «Наукове і методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки»,  «Менеджмент», «Сучасні методи забезпечення надійності персоналу», «Маркетинг», «Маркетинговий менеджмент», «Маркетинг у банку», «Фінансовий менеджмент у банку»,  «Фінансовий моніторинг у банку».

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно підвищують свій професійний рівень та педагогічну майстерність за різними формами: навчання на факультетах підвищення кваліфікації, стажування (також і за кордоном) у ВНЗ, фінансових установах та підприємствах, участь у семінарах з питань банківської справи, економіки, педагогіки і психології, робота над докторськими дисертаціями, підготовка навчально-методичних посібників тощо.

Навчально-методична робота

Відповідно до Ухвали Вченої ради  ХННІ ДВНЗ «УБС» та з метою реалізації компетентністного підходу в підготовці фахівців кафедра регулярно працює над вдосконаленням навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри.

Підвищення рівня методичного забезпечення здійснюється за такими напрямами:
– удосконалення змісту програм дисциплін з урахуванням сучасних тенденцій науки і практики менеджменту, та входженню України в європейський освітній простір;
– підготовка практичних занять на основі використання активних методів навчання;
– викладання курсів у дистанційні формі;

– удосконалення завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів на бакалаврському і магістерському рівнях;

– орієнтація на застосування інформаційних технологій в навчальному процесі;
– запровадження тренінгів по окремих дисциплінах («Менеджмент», «Управління персоналом»).

Внесено відповідні зміни до «Навчально-методичних комплексів» по магістерських програмах кафедри.

Відповідно до Ухвали вченої ради УБС були розроблені нові навчальні плани підготовки бакалаврів зі спеціальності “Менеджмент організацій та адміністрування” в межах чого внесено зміни до змісту і структури нормативних та вибіркових дисциплін. 

З метою вдосконалення викладання дисциплін кафедри менеджменту та активізації науково-дослідної роботи, а також взаємозбагачення при обговоренні дискусійних питань щодо сучасних підходів до управління організаціями, на кафедрі проводяться науково-методичні семінари. Разом з науковою проблематикою, в рамках семінарів розглядаються питання методичного характеру щодо досвіду та методики викладання окремих дисциплін, написання навчальних посібників тощо.

Все це значною мірою сприятиме підвищенню якості навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри економіки, менеджменту та бізнесу.

Наукова робота

В основу визначення напрямів наукових досліджень кафедри покладений принцип орієнтації на зміст проблематики базових дисциплін, що викладаються кафедрою, а також підвищення наукового рівня підготовки магістрів за програмами «Бізнес-адміністрування» та «Управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання».

Пріоритетні напрямки наукових досліджень: теоретичним та прикладним аспекти менеджменту організацій, операційний менеджмент; інноваційний менеджмент; антикризове управління; стратегічне управління; корпоративне управління; управління конкурентоспроможністю; управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання.

Колективом кафедри було підготовлено 17 монографій та 7 навчальних посібників з грифом МОНУ. Протягом 2016-2017 н.р. за напрямом розвитку наукової школи кафедри викладачами здійснювалася робота над 15 науковими статтями, 2 монографіями; прийнято участь у 9 Міжнародних та  у 6 Всеукраїнських науково-практичних  конференціях;  підготовлено 11 наукових робіт на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт (УБС, м. Київ) (з них дипломів 1 ступеня – 2, дипломів 2 ступеня – 5, дипломів 3 ступеня – 4). Під керівництвом викладачів кафедри: опубліковано 43 тези доповідей студентів на VІ Міжнародну науково-практичну конференцію молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції», 7 квітня 2017 р. ХННІ; прийнято участь студентів у чемпіонаті з вирішення бізнес-кейсів від ТОПових компаній Харкова (Харківський обласний центр молоді) з проектом вдосконалення діяльності ресторану «Дубровский» та зайняли 2 місце; у дослідницькому проекті «Формування стратегії розвитку АТ  «ТАСКОМБАНК» з метою діагностики конкурентного середовища АТ «ТАСКОМБАНКУ» на ринку фінансових послуг, оцінка рівня впізнання бренду та лояльності клієнтів за допомогою анкетування персоналу та клієнтів банку.

Дисципліни кафедри

Графік консультацій викладачів кафедри економіки, менеджменту та бізнесу у ІІ семестрі 2016-2017 н.р.

 

Викладач

День тижня, час

Ковальчук В.Г.

Сб. 17.00-18.00

Ізюмцева Н.В.

Пн. 14.00-15.00

Торяник Ж.І.

Вт. 15.00-16.00

Найпак Д.В.

Ср.14.00-15.00

Новікова Т.В.

Ср. 15.00-16.00

Христофорова О.М.

Сб. 17.00-18.00

Шкодіна І.В.

Пт. 13.30-14.30

Карпова І.В.

Пн.13.30-14.30

Іващенко М.В.

Вт.13.30- 14.30

Соболєва О.П.

Пн.13.30-14.30

Шипілова М.В.

Вт. 13.30-14.30

Малафєєв Т.Р.

Сб. 17.00-18.00

Дисципліни кафедри бакалаврського рівня:

 1.  Адміністративний менеджмент
 2. Бренд-менеджмент
 3. Електронний маркетинг
 4. Комунікативний менеджмент
 5. Крос-культурний менеджмент
 6. Маркетинг
 7. Менеджмент
 8. Логістика
 9. Організація праці менеджера
 10. PR-менеджмент
 11. Теорія організації
 12. Антикризовий менеджмент
 13. Державне та регіональне управління
 14. Економіка бізнесу
 15. Економічна теорія
 16. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 17. Макроекономіка
 18. Мікроекономіка
 19. Міжнародна економіка
 20. Планування діяльності підприємства
 21. Управління якістю
 22. Управління конкурентоспроможністю підприємства

 Дисципліни кафедри магістерського рівня:

 1. Корпоративне управління
 1. Маркетинговий менеджмент
 2. Менеджмент організацій та адміністрування
 3. Міжнародний менеджмент
 4. Інноваційний менеджмент
 5. Операційний менеджмент
 6. Стратегічне управління
 7. Стратегічний та інноваційний менеджмент
 8. Управління змінами
 9. Управління людськими ресурсами
 10. Фінансовий менеджмент у банку
 11. Фінансовий моніторинг у банку
 12. Фінансовий моніторинг

Склад

 • Ізюмцева Наталія Володимирівна

  Ізюмцева Наталія Володимирівна

  доцент, кандидат економічних наук

  В 1994 році закінчила Харківський державний економічний університет за спеціальністю “Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності”. В 1997 році захистила дисертацію за темою “Організаційно-економічні умови розвитку експортного виробництва”. З 1997 року – старший викладач кафедри фінансів державного економічного університету. З 2001-2008 р. працює доцентом кафедри обліку і фінансів Харківського банківського інституту. З 2003 по 2005 рік – декан факультету банківської справи, обліку і фінансів ХФ УАБС. З 2009-2010 р., 2015-2016 р.  виконуючий обов’язки завідувача кафедри менеджменту та бізнесу.

  Сфера наукових інтересів – менеджмент, менеджмент персоналу, управління змінами.

  Є автором понад 90 наукових праць та численних методичних розробок.

  Авторські наукові профілі Ізюмцевої Н.В.:

  Google Scholar is: yrgbyxcAAAAJ&cstart

  ORCID is: orcid.org/0000-0002-1162-9352

  ResearcherID is: K-6164-201

   

   

  Наукові праці к.е.н., завідувача кафедри менеджменту та бізнесу Ізюмцевої Н.В.

   Монографії

  1. Управління персоналом в умовах економіки знань: монографія / кол. авт..; за аг. ред.. д-ра екон. наук, проф.. Л.К. Семів. – К. : УБС НБУ, 2011. – 406с. − Режим доступу:

  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EA%3D%D0%93%D1%83%D0%B7%D0%B0%D1%80%20%D0%A3$%3C.%3E)&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20

  1. Механізми забезпечення якості рішень щодо реінжинірінгу бізнес-процесів банку: монографія / авт. кол.; за заг. ред. д-ра екон. Наук, проф. Г.М. Азаренкової. – К.: УБС НБУ, 2012. – 334 с. − Режим доступу:

  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%86%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%

  1. Кадрові аспекти підвищення конкурентоспроможності банку : монографія / кол. авт. – К. : УБС НБУ, 2014. – 134 с.

   Посібники

  1. Дикань Н.В., Борисенко І.І. Менеджмент: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 389 с. – (Вища освіта ХХ століття). − Режим доступу:

  http://library.nung.edu.ua/menedzhment.html

  2. Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри): Навчально-методичний посібник // За ред.. д.е.н. Г.М. Азаренкової, доц. Н.М. Самородової – Львів:Новий Світ-2000, 2010. – 200 с. − Режим доступу:

  http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:541221/Source:default

  3. Менеджмент персоналу: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Н. В. Ізюмцева та ін.] ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К. : УБС НБУ, 2011. – 381 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 354-362. − Режим доступу:

  http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C%2E%3EA%3D%D0%86%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%24%3C%2E%3E%29&Z21ID=&S21SRW=&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=2

  Статті

  1. Изюмцева Н.В., Захарченко Н.С. Формирование и выбор стратегии в системе антикризисного управления банком/ Изюмцева Н.В., Захарченко Н.С. -Анализ кризисных явлений в финансовом и реальном секторах экономики Украины и Республики Беларусь (2008 – 2011 гг.): сб. науч. ст. / Полесский гос. ун-т; под ред. К.К. Шебеко. – Пинск: По-лесГУ, 2011. – С.44-50. − Режим доступу:
  http://natbookcat.org.by/isgbi/marcview.do?id=880500&position=1
  2. Ізюмцева Н.В., Царевська Г.В. Лідерство як фактор ефективності управління процесами трансформації організації у кризовому стані //Вісник УБС НБУ (м. Київ), №1(7)/2010 р. –С.266-270. − Режим доступу:
  http://lbi.wubn.net/materials/library/visnyk_ubs_nbu_7.pdf#page=266
  3. Ізюмцева Н.В., Лісна Р.П., Ісая А.М. Антикризове управління персоналом банку// Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» ХІБС УБС НБУ, Випуск 2(9)/2010 – С. 52-56. − Режим доступу:
  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%86%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%
  4. Ізюмцева Н.В., Олефір Є.А. Організаційно-економічні аспекти збільшення конкурентоспроможності банків/ Ізюмцева Н.В., Олефір Є.А. – Технічний прогрес і ефективність виробництва: Вісник НТУ ХПІ, №64/2010р. – С. 186-192. − Режим доступу:
  http://library.kpi.kharkov.ua/Vestnik/2010_64.pdf
  http://www.kpi.kharkov.ua/archive/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0/vestnik/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%82%D
  5. Ізюмцева Н.В., Лічнаровська А.В., Мирончук Г.В. Моделювання та організація проведення ре інжинірингу бізнес-процесів у банківській системі //Вісник УБС НБУ (м. Київ), №1(10)/2011 р. –С.160-168
  6. Ізюмцева Н.В., Леуш Н.М. Удосконалення системи мотивації в посткризовий період розвитку банківських установ/ Ізюмцева Н.В., Леуш Н.М. – Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. – Випуск №31. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – С.339-347. − Режим доступу:
  http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5927/1/izumceva.pdf
  7. Ізюмцева Н.В., Мирончук Г.В. Організація системи мотивації банківського персоналу в умовах посткризового розвитку економіки // Вісник УБС НБУ.-№ 1(13).- 2012. – С.279-284
  8. Ізюмцева Н., Кац Д. Вплив корпоративної культури на діяльність банківської установи // Вісник НБУ.-№ 10(200).- 2012. – С.25-30. − Режим доступу:
  http://books.zntu.edu.ua/book_info.pl?id=221320
  http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnbu_2012_10_14.pdf
  9. Ізюмцева Н.В., Калмикова О.М. Напрямки покращення сучасної моделі корпоративної культури в банку / Н.В. Ізюмцева, О.М. Калмикова // Науковий журнал «Бізнес інформ» (Харківський національний економічний університет МОН України, НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України). –2012. –№12. –С.275-279. − Режим доступу:
  http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2012_12_68.pdf
  10. Ізюмцева Н.В., Олефір Є.А. Рівень насиченості банківськими інститутами як один із показників впливу на конкурентоспроможність банків / Ізюмцева Н.В., Олефір Є.А. // Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук / Наукова організація «Перспектива». – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 206-211. − Режим доступу:
  11. Ізюмцева Н.В., Понамаренко В.О. Проблемні питання кадрової політики сучасного банку // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. №1 (16).- 2013. – С 310-312.− Режим доступу:
  http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VUbsNbU_2013_1_60.pdf
  12. Ізюмцева Н.В., Васильченко В.В. Оценка и подбор персонала в баках/ Банковская система: устойчивость и перспективы развития: сборник научных статей пятой международной научно-практической конференции по вопросам банковской кономики, УО ―Полесский государственный университет, г. Пинск 30-31октября 2014г./ Министерство образования Республики Беларусь [и др.];редкол.: К.К. Шебеко [и др.] –Пинск: ПолесГУ, 2014. – С.61-65. − Режим доступу:
  http://rep.polessu.by/bitstream/112/8313/1/17.pdf
  13. Ізюмцева Н.В., Журид Д.С. Сучасні методи забезпечення надійності персоналу в банку/ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності”, 21 – 23 листопада 2013 р. – Кременчук – С.267-268. − Режим доступу:
  http://www.kdu.edu.ua/conf_fin/materials_2013.pdf
  14. Ізюмцева Н.В., Фадеенко В.Ю. Особливості прийняття рішень керівником в умовах невизначеності/ Материали второй Международной научно-практической конференции «Образование, наука и техника: актуальне проблемы и тенденции развития» (г.Донецк. 15-17 февраля 2014 года) Научный журнал «Аспект» №2(27) – С.48-53. − Режим доступу:
  http://ukdocz.com/doc/32206/materialy-vtoroj-mezhdunarodnoj-nauchno
  15. Ізюмцева Н.В., Ротань М.С. Основні аспекти в організації матеріального і морального стимулювання праці/ Збірник тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку теорії і практики обліку, контролю, економічного аналізу і статистики», 5 грудня 2014 р. – Тернополь: Астон, 2014 р. – С.58-60. − Режим доступу:
  http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:301694/Source:default
  16. Ізюмцева Н.В., Малахова Є.А. Психологічне тестування як невід’ємний етап відбору персоналу/ Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми , 20 листопада 2014 року/ за заг. Ред.. О.В. Прокопенко. – Суми: СумДУ, 2014р.. – С. 148-149. − Режим доступу:
  http://fem.sumdu.edu.ua/images/news/2014-2015/2015-07-10/emdp.pdf
  17. Ізюмцева Н.В., Шевченко А.В. Людський ресурс в системі управління персоналом / Економічний і соціальний розвиток країни: теорія, методологія, управління: збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук / Наукова організація «Перспектива». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2015р. – С.318-326. − Режим доступу:
  http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EU%3D%D0%A39(4%D0%A3%D0%9A%D0%A0)%20%D1%8F43%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=
  18. Изюмцева Н., Рябинина В. Иновации в управлении человеческими ресурсами/ Материалы V Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Время вызовов и возможностей: проблемы, решения, перспективы»/ Рига, 2015р. – С. 317-319. − Режим доступу:
  https://is.sting.cz/publication/475334
  19. Ізюмцева Н.В., Пугачова К.І. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств за умов формування глобалізаційних процесів/ Економіка і менеджмент-2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: зб.наук. праць Міжнар. наук.- практ.конф., 23-24 квіт.2015р.: Т. 4 – Дніпропертовськ: – С. 22-25. − Режим доступу:
  https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-serp%3A%2F%2Feup.dp.ua%2Fimages%2FBook%2FEIM_2015_tom4.pdf&name=EIM_2015_tom4.pdf&c=560c357c8ae3&page=22

  Детальніше
 • Торяник Жанна Іванівна

  Торяник Жанна Іванівна

  Доцент, Кандидат економічних наук

  У 2002 році закінчила Харківську філію Української академії банківської справи за спеціальністю “Банківська справа”. З 2002 року – викладач кафедри обліку і фінансів Харківського банківського інституту. У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит на тему «Забезпечення функціональної достатності ресурсного потенціалу банків». З 2008 року – викладач кафедри менеджменту Харківського інституту банківської справи УБС НБУ. З 2010 року – доцент кафедри менеджменту Харківського інституту банківської справи УБС НБУ. Є керівником студентського наукового клубу «Менеджер». За результатами досліджень опубліковано понад 70 наукових та методичних розробок, з них: 2 підручника (з грифом МОНУ), 1 навчальний посібник (з грифом МОНУ), 5 колективних монографій, понад 30 наукових статей у фахових виданнях та ін.

  Сфера наукових інтересів – маркетинг, маркетинговий менеджмент, фінансовий менеджмент у банку, фінансовий моніторинг у банку.

   Авторські наукові профілі Торяник Ж.І.:

  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Cc5wBxoAAAAJ

  orcid.org/0000-0002-8853-7659

  ResearcherID: M-3554-2015

   

   

  Наукові праці  к.е.н., доцента кафедри менеджменту та бізнесу Торяник Ж.І.

   Монографії

  1. Управління персоналом в умовах економіки знань: монографія / кол. авт.; заг. ред. д-ра екон. наук, проф.. Л. К. Семів. – К. : УБС НБУ, 2011. – 406с. . – Режим доступу:

  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EA%3D%D0%93%D1%83%D0%B7%D0%B0%D1%80%20%D0%A3$%3C.%3E)&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20

   2. Коваленко В. В., Торяник Ж. І. Функціональна достатність ресурсного потенціалу банків: методи оцінювання та напрями забезпечення : монографія / В. В. Коваленко, Ж. І. Торяник. – К. : УБС НБУ, 2010. – 158 с. – Режим доступу:

  http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/354/1/сканирование0036.pdf

   3. Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2010. – 621 с. – Режим доступу: http://km.fem.sumdu.edu.ua/images/stories/doc/marketing2010.pdf

   Посібники

  1. Маркетинг: Навч. Посібник. Коваленко В.В. , Тридід С.О., Торяник Ж.І. – Львів.: “Новий Світ-200”, 2011. – 266с. – Режим доступу: http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/267

   2.Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри): Навчально-методичний посібник // За ред.. д.е.н. Г.М. Азаренкової, доц. Н.М. Самородової – Львів:Новий Світ-2000, 2010. – 200 с. – Режим доступу: http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:541221/Source:default

   3.С.В. Шубіна, Ж.І. Торяник. Економічний аналіз: практикум – К.: Знання, 2007 . – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1162811

   Статті

  1.Торяник Ж. І. Фінансовий омбудсмен як альтернативний спосіб позасудового врегулювання спорів: світовий досвід / Ж. І. Торяник // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. – 2014. – Вип. 11(1). – С. 284–290. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2014_11(1)__38.pdf.

   2.Торяник Ж. І. Підвищення ефективності банківської системи за допомогою використання логістичних систем / Ж. І. Торяник // Наука й економіка. – 2013. – Вип. 3. – С. 104–109. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nie_2013_3_18.pdf.

   3.Торяник Ж. І.  Нові тенденції банківського маркетингу: вітчизняний і зарубіжний досвід / Ж. І. Торяник, К. В. Антимоник // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – № 1. – С. 219–224. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VUbsNbU_2013_1_42.pdf.

   4. Торяник Ж. І.Аналіз методик оцінювання функціонування банків / Ж. І. Торяник, Є. А. Олефір, О. В. Глушко, М. І. Гойхман // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2013. – Вип. 2. – С. 32–39. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fkd_2013_2_6.pdf.

   5.Торяник Ж. І. Комунікаційна політика Національного банку України як основа забезпечення ефективної монетарної політики / Ж. І. Торяник // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. – 2012. – Вип. 9(4). – С. 389–403 . – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2012_9(4)__44.pdf.

   6.Коваленко В.В. Проблеми капіталізації та оцінювання достатності капіталу банку / В.В. Коваленко, О.В. Крухмаль, Ж.І. Торяник // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8 (121). – С. 276–287 – Режим доступу: http://books.zntu.edu.ua/book_info.pl?id=194012

   7. Торяник Ж.І. Оцінка рівня достатності ресурсного потенціалу банківських установ на основі розрахунку інтегрального показника / Ж. І. Торяник // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2010. – № 1. – С. 141–145. // http://lbi.wubn.net/materials/library/visnyk_ubs_nbu_7.pdf#page=141

   8.Коваленко В. В. Обґрунтування стратегії управління ліквідністю для забезпечення достатності ресурсного потенціалу банків / В. В. Коваленко, Ж. І. Торяник // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 8. – С. 106–110.

  9. Коваленко В. В. Забезпечення функціональної достатності ресурсного потенціалу банку як передумова стабільного функціонування банківської системи / В. В. Коваленко, Ж. І. Торяник // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – Суми : ДВНЗ УАБС НБУ, 2009. – Вип. 25. – С. 124–133. – Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1114/1/Providing%20of%20functional%20sufficientness%20of%20resource%20potential%20of%20bank%20as%20pre-condition%20of%20the%20stable%20functioning%20of%20the%20banking%20system.pdf

   10.Торяник, Ж. І. Удосконалення методики оцінки достатності капіталу як основи управління ресурсним потенціалом банківських установ [Текст] / Ж. І. Торяник // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 244–253.

  http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2245/1/2008_23_31.pdf

   11. Торяник Ж.І. Роль іноземного капіталу у забезпеченні достатності ресурсного потенціалу банків / Ж.І. Торяник // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №3. – . С.182–188. – Режим доступу: http://eco-science.net/archive2008/89–381.html

   Статті у закордонних журналах

  1. Торяник Ж.И., Кадничанская В.Н. Обоснование выбора маркетинговой стратегии взаимодействия банка и предприятий / Ж. И. Торяник, В. Н. Кадничанская // Банковская система: устойчивость и перспективы развития: сборник научных статей пятой международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики, УО “Полесский государственный университет”, г. Пинск 30-31 октября 2014 г./ Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.] – Пинск: ПолесГУ, 2014. – С. 131–135 – Режим доступу: http://rep.polessu.by/bitstream/112/8346/1/7.pdf

    Тези доповідей:

  1.Торяник Ж.І., Карманова А.М. МІЖНАРОДНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ БАНКУ/ Ж.І. Торяник, А.М. Карманова // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 20 листопада 2014 року / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2014. – С. 104–106. – Режим доступу: http://fem.sumdu.edu.ua/images/news/2014-2015/2015-07-10/emdp.pdf

   2.Торяник Ж.І. Місце комунікаційної політики Національного банку України у забезпеченні економічного зростання // Банківська системи України в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. 20-21 жовтня 2011 р. – Черкаси. Видавець Чабаненко Ю.А.., 2011. – С. 143-145. – Режим доступу: http://cibs.ck.ua/rs/scien/conf/11/tezy.pdf

  Детальніше
 • Найпак Денис Валерійович

  Найпак Денис Валерійович

  Доцент, кандидат економічних наук

  У 2006 році закінчив Харківський національний економічний університет та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобув кваліфікацію магістра з менеджменту. В 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Управління організаційними змінами в забезпеченні розвитку підприємства». З 2015 року працює в Харківському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного банку України. Сфера наукових інтересів – маркетинг, менеджмент. Має понад 20 наукових праць, з них 1 монографія. Сертифікат BEC з відзнакою.

  Авторські наукові профілі Найпака Д.В.:

  Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=aKwmBrsAAAAJ&hl=ru&citsig=AMstHGSnpxe_nObbPcEOABnV_Ow_I2WH1g

  ORCID: orcid.org/0000-0002-5097-7579

  ResearcherID: N-6822-2015

   

   

         1. Концептуальні засади менеджменту в інформаційній економіці / за заг. ред. докт. екон. наук, професора Лепейко Т. І. Харків : Вид ХНЕУ, 2010. – 252 с. – С. 82–101.

  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11NDVZRP.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1

  1. Підхід до управління організаційними змінами на підприємстві. Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів «Інтеграційні процеси в економіці України» (м. Харків, 11 – 12 квітня 2008 р.) // Управління розвитком : зб. наук. статей – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008 – № 9. – С. 66–67.
  2. Упровадження організаційних змін: фактор персоналу. Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. «Сучасні технології менеджменту: проблеми теорії та практики» (м. Харків, 23 – 24 жовтня 2008 р.) // Управління розвитком : зб. наук. статей – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – № 20. – С. 78–81.
  3. Підхід до стратегічного планування організаційних змін на підприємствах машинобудування Ліберманівські читання : економічна спадщина та сучасні проблеми : Монографія / Під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Пономаренка В. С., д-ра екон. наук, проф. Кизима М. О., канд екон. наук, доц. Зими О. Г. – Х. : ФОП Лібуркіна Л. М.; ВД «ІНЖЕК, 2009. – 296 с. – С. 199–210.

  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EK%3D%D0%9B%D0%86%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%86%3C.%3E)&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20

  1. Підхід до визначення готовності організації до організаційних змін. Матеріали V міжн. наук.-практ. конф. «Методологія та практика менеджменту на порозі 21 століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти», (м. Полтава, 13 –14 травня 2010 р.) // РВВ ПУЕТ. – 2010. – С. 76–78.
  2. Дослідження особливостей організаційних змін на машинобудівних підприємствах. Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика» (м. Харків, 15 – 16 листопада 2010 р.) // Управління розвитком : зб. наук. робіт – Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. – № 17 (93). – С. 51–53.
  3. Дослідження сутності управління організаційними змінами на підприємствах. Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів», (м. Харків, 19 – 20 травня 2011 р.) – Х. : ФОП Александрова К. М.; ВД «Інжек», 2011. – С. 151–153.

  http://dx.doi.org/10.11603/2312-0967.2007.2.3139

  1. Забезпечення розвитку підприємства шляхом управління організаційними змінами. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 2. – Хмельницький: ХНУ, 2011. – № 6.

  http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/VKNU-ES-2014-N2-Volume1_210.pdf

  1. Формування алгоритму управління організаційними змінами в забезпеченні розвитку підприємства на основі процесного підходу Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид. ХарРІНАДУ «Магістр», 2011. – Випуск № 2 (33). – С. 267–277.

  http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tpdu_2011_2_45.pdf

  1. Визначення впливу організаційних змін на рівень розвитку підприємства. Моделювання регіональної економіки : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ : Вид. «Плай», 2011. – Випуск № 1 (17). – С. 324–332.
  2. Оцінювання готовності персоналу до проведення організаційних змін. Управлінські інновації. Збірник наукових праць ТНЕУ. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012.- випуск 1. – 156-166 \

  http://biblioteka.cdu.edu.ua/cgi-bin/catsearch.pl?qtype=simple&query=%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97

  1. Organization of logistic activity in an enterprise with the purpose to reduce costs. «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика» Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ВД : – 2012. – С. 171-176
  2. The development of the integration of balanced scorecards and strategic learning. «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика» Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ВД : – 2012. – С. 171-176
  3. Методичні основи формування віртуальних підприємств. Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник: зб. наук. пр. – Х. : Вид. ХНУ ім. О.М. №117, 2014. Серія: Економічні науки. – С. 68–71.

  http://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/4558/4527

  1. Аналіз методів та моделей оцінювання рівня адаптації підприємства до організаційних змін в умовах стратегічного розвитку. Економіка розвитку, зб. наук. пр. Харків : Вид. «Хнеу», 2014. – Випуск № 3 (71). – С. 113–117.

  http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecro_2014_3_24.pdf

  1. Необхідність оцінки готовності персоналу до проведення організаційних змін у процесі активізації соціально-економічного розвитку підприємства «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики»: матер. IV міжнарод. наук.-практ. конференції 2-3 квітня 2015 р. / – Х.: Вид-во НФаУ, 2015– С. 103–106.
  2. Реалізація технології проведення організаційних змін як передумови розвитку підприємства Економіка. Управління. Інновації. – 2015. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2015_1_27.pdf
  Детальніше
 • Новікова Тетяна Вікторівна

  Новікова Тетяна Вікторівна

  доцент, кандидат економічних наук

  У 1997 році закінчила економічний факультет Харківського державного економічного університету за спеціальністю бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності. Кандидат економічних наук з 2001 р., доцент кафедри банківської справи з 2004 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д. 64.055.01 Харківського державного економічного університету за спеціальністю 08.06.02 – підприємництво, менеджмент і маркетинг. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації 15 років, у тому числі у Харківському інституті Університету банківської справи – 6 років. Сфера наукових інтересів – банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків, математичні методи, моделі та інформаційні технології в банківництві та менеджменті. Є автором понад 40 наукових праць та численних методичних розробок.

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID ORCID – 0000-0002-4108-4920

  ID Researcher – O-7407-2015

  Детальніше
 • Христофорова Олена Миколаївна

  Христофорова Олена Миколаївна

  доцент, кандидат економічних наук

  В 1998 році закінчила Харківський державний економічний університет за спеціальністю “Облік і аудит”. З 1999 по 2008 р. працювала на кафедрі банківської справи Харківського інституту банківської справи. Кандидатську дисертацію з теми “Управління кредитними потоками банку ” захистила у 2006р. З 2008 р. працює доцентом кафедри менеджменту.

  Сфера наукових інтересів – маркетинг у банку, маркетинговий менеджмент, фінансовий моніторинг у банку. За результатами досліджень опубліковано понад 60 наукових та методичних розробок, з них: 2 колективні монографії, понад 40 наукових праць та ін.

  Детальніше
 • Шкодіна Ірина Віталіївна

  Шкодіна Ірина Віталіївна

  Доктор економічних наук, доцент.

  В Харківському інституті банківської справи УБС працює з 2002 року. Напрямок наукової роботи – «Розвиток фондового ринку». Кандидат економічних наук (тема дисертації «Формування національної моделі фондового ринку в умовах інверсійної економіки» за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, захищена в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна;
  з 2015 р. – доктор економічних наук (тема дисертації «Самоорганізація фондового ринку в умовах глобальної невизначеності» за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, захищена в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна).

  Наукові праці: 6 монографій, 5 навчальних посібників з грифом МОНУ; близька 100 наукових статей, в тому числі у зарубіжних виданнях Німеччини, Росії, Польщі тощо.

   Авторські наукові профілі:

  ID:
  Scopus – ID 56786489800
  ORCID – orcid.org/0000-0003-4035-3188
  Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZxPp9eAAAAAJ&hl=ru&oi=sra

   

   

  Навчальні посібники з грифом МОНУ:
  1. Курс Економічної теорії: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред.. проф. С.І.Архієреєва, доц. Н.Б.Решетняк, доц. І.Є.Тимченко.- 2-е вид., випр.- Харків: ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС», 2009.- 384 с.
  2. Гаряга Л.О., Іващенко М.В., Карпова І.В., Соболєва О.П., Шкодіна І.В. Національна економіка: навчальний посібник /за аг. Редакцією О.П.Соболєвої.- Львів: «Новий Світ-2000», 2013.- 518 с.
  Монографії:
  1. Шкодіна І. В. Самоорганізація фондового ринку в умовах глобальної невизначеності [Текст] : монографія / І. В. Шкодіна. – К.: УБС НБУ, 2013. – с.406 с. (22 др.ар.).
  2. Інституційні чинники розвитку фінансового сектору економіки в умовах ринкової трансформації: монографія / кол.авторів; за заг.ред. д.е.н., проф. В.М.Соболєва. – К.: УБС НБУ, 2010. – 350 с. – 16 др.ар.
  3. Посткризовий розвиток фондового ринку: світові тенденції і національні особливості: монографія / авт.кол. Г.М.Азаренкова, І.В.Шкодіна та ін. – К.: УБС НБУ, 2013. – 278 с (13, 75др.ар.)
  4. Проблемы и перспективы международных валютно-кредитных и финансовых отношений: монография / под ред. д.э.н., проф. И.З.Ярыгиной, к.э.н., доц. Т.В.Струченковой. – М.: Финансовый университет, 2012. – 252. – 15,75 др.ар. .
  5. Нижегородцев Р.М., Горидько Н.П., Шкодина И.В. Институциональные основы теории финансов: современные подходы. М.: ИНФРА-М, 2014. – 220 с.
  6. Современное состояние и проблемы развития бизнеса: монография / авт.кол ; под руд д-ра екон.наук, проф. А.Я.Кузнецовой. – К. : УБД НБУ, 2014. – 306 с.
  Наукові статті в виданнях України:
  1. Шкодіна І.В. Сучасний стан розвитку фондового ринку України / І.В.Шкодіна // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 257. Т.6. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С.1529-1534 (0,3 др.ар.).
  2. Шкодіна І.В. Динаміка розвитку фондового ринку України / І.В.Шкодіна // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №5. – С.214 – 221 (0,51 др.ар.).
  3. Шкодіна І.В., Самородов Б.В. Антикризове управління розвитком банківського сектору (на прикладі Харківського регіону// Сучасні аспекти антикризового управління економікою: матеріали круглого столу / Національний банк України; Університет банківської справи НБУ.-К., 2010.- С.86-96
  4. Шкодіна І.В. Диспропорційність як форма розвитку світового господарства / І.В.Шкодіна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: стабілізація та євро інтеграція: (збірник наук. праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: Відп. ред. Є.І.Бойко. – Львів, 2010. – вип. 1(81). – 591 с. – С.434 – 441 (0,5 др.ар.).
  5. Шкодіна І.В. Основні диспропорції розвитку світового господарства на сучасному етапі / І.В.Шкодіна // Фінанси України. – 2010 – № 7. – С.58 – 64 (0,5 др.ар.).
  6. Шкодіна І.В. Основні тенденції розвитку світових бірж / І.В.Шкодіна, Є.А. Олефір // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 262. Т.ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С.299 – 304 (0,3 др.ар.)
  7. Шкодіна І.В. Циклічність розвитку світового фондового ринку // Циклічність розвитку світового фондового ринку / І.В.Шкодіна // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва.- Харків: НТУ «ХПІ».- 2010.-№64.- С.7-10 (0,31 др.ар.).
  8. Шкодіна І.В. Інституційна динаміка фондового ринку України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічний розвиток України в сучасному просторі та часі»: Збірник статей. – Х.: ФОП Павленко О.Г., 2010. – 496 с. – С.155 – 160 (0,3 др.ар.).
  9. Шкодіна І.В. Необхідність формування нового механізму регулювання фінансового ринку // Переяславская Рада: ее историческое значение и перспективы развития Восточно-славянской цивилизации: сб. науч. трудов: по материалам Четвертой Междунар. науч.-практ. конф., декабрь 2009 г. / под ред. А.Г.Романовского, Ю.И.Панфилова. – – Харьков: НТУ «ХПИ», 2010. – 392 с. – С.218 – 221 (0,4 др.ар.).
  10. Шкодіна І.В., Серегіна Ю. Фондові ринки Росії та України: проблеми та перспективи співпраці / І.В Шкодіна, Ю.С.Серьогіна // Переяславская Рада: ее историческое значение и перспективы развития Восточно-славянской цивилизации: сб. науч. трудов: по материалам Пятой Междунар. науч.-практ. конф., декабрь 2010 г. / под ред. А.Г.Романовского, Ю.И.Панфилова. – – Харьков: НТУ «ХПИ», 2011. – 640 с. – С.320-324 (0,4 др.ар.).
  11. Шкодіна І.В. ЦИКЛІЧНИЙ РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ / І.В.Шкодіна, Н.Я.Юрків // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики / Зб. наукових праць. Вип.1 (10).- 2011., Ч.ІІ – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2011.- С.318 – 323. (0,5 др.ар.)
  12. Шкодіна І.В. Методологічні засади дослідження циклічності розвитку економічної системи на основі теорії самоорганізації / І.В.Шкодіна // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8 (122). – С. 67 – 73 // http://eco-science.net/archive2011/182–8121.html
  13. Шкодіна І.В. Основні тенденції розвитку фондового ринку в посткризовий період / Г.М. Азаренкова, І.В.Шкодіна // Вісник Національного банку України. – 2012. – №2. – С.3 – 7 (0,7 др.ар.)
  14. Шкодіна І.В., Чепелюк М. Вплив Росії на фондовий ринок України / І.В.Шкодіна, М.С.Чепелюк // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточно-славянской цивилизации: сб. науч.трудов: по матер. VI Междунар. науч.-практ. конф. 15-16 декабря 2011 г./ Под. ред.А.Г.Романовского, Ю.И.Панфилова.- Харьков: НТУ «ХПИ», 2012.-632 с. – С.402-405 (0,4 др.ар.)
  15. Шкодіна І.В. Прогнозування індикаторів фондового ринку з урахуванням фрактальних властивостей часового ряду / В.Ю.Дубницький, І.В.Шкодіна // Бізнес-інформ. – 2012. – №3. – С.187-190 (0,4 др.ар.).
  16. Шкодіна І.В. Сучасні тенденції самоорганізації світової економічної системи / І.В.Шкодіна // Економіка України. – 2012. – №.9. – С.70- 77 (0,6 др.ар.).
  17. Шкодіна І.В. Проблеми розвитку інфраструктури фондового ринку України в посткризовий період / І.В.Шкодіна // Вісник УБС НБУ. – 2012. – №1(13). – С. 31-35 (0,6 др.ар.).
  18. Шкодіна І.В. Механізм удосконалення системи державного регулювання фондового ринку / І.В.Шкодіна // Випуск № 1 (16) / 2013. – С.16 – 20 (0,7 др.ар.).
  19. Шкодіна І.В. Домінуючі цінності національної культури як фактор інституційних змін / І.В.Шкодіна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір (збірник наукових праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: відп.ред. Є.І.Бойко. – Львів, 2013. – Вип.. 1 (99). – 599 с. – С.573-581 (0,5 др.ар.).
  20. Шкодіна І.В. Розвиток світового фондового ринку в умовах фінансової нестабільності / І.В.Шкодіна // Вісник КНТЕУ. – 2013. – №3. – С.56- 64 (0,6 др.ар.).
  21. Шкодіна І.В., Буцкий С. Аналіз інформації на фондовому ринку / І.В.Шкодіна, С.И.Буцкий // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточно-славянской цивилизации: сб. науч.трудов: по матер. VІI Междунар. науч.-практ. конф. 19-20 декабря 2012 г./ Под. ред.А.Г.Романовского, Ю.И.Панфилова.- Харьков: НТУ «ХПИ», 2013.- 278 с. – С.73 – 75 (0,32 др.ар.) (особистий внесок автора 0,15 др.ар. – визначення етапів аналізу інформації учасниками фондового ринку).
  22. Шкодіна І Вплив політики кількісного пом’якшення на фінансовий ринок / Г.Азаренкова, І.Шкодіна, М.Гойхман // Вісник Національного банку України. – 2013.- № 12. – С.56 – 60 http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/13.Vpliv-politiki.pdf
  23. Шкодина И.В. Механизм функционирования фондового рынка в условиях нестабильности / И.В.Шкодина // Экономика и банки. – 2009. – №2. – С.87 – 91 (0,5 д. а.).
  24. Шкодіна І.В. Інституційні проблеми функціонування фондового ринку України // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2014. – №1(19). – С.52 – 57 (0,5 д.ар.).
  25. Шкодіна І.В. Сучасні тенденції розвитку світового фондового ринку // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір (збірник наукових праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол. : відп. ред. В.С.Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1 (105). – 653 с. – С.91- 98.
  26. Шкодіна І. В. Особливості управління валютним курсом в Україні на сучасному етапі [Текст] / І. В. Шкодіна, О. В. Стрельник // Молодий вчений. — 2014. — №11. – С. 114-116.http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/11/28.pdf
  27. Шкодіна І.В. Соціальна відповідальність в системі корпоративного управління / Я.Шкодін, І.Шкодіна // Молодий вчений. 2015. – №2.
  28. Іващенко М. В., Шкодіна І. В., Карпова І. В ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ «ОТКАТА» КАК ФОРМЫ РЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ // Бізнес Інформ. – 2015. – №1. – C. 15–20.
  29. Шкодіна І.В. Вплив політики кількісного пом’якшення на розвиток світового фондового ринку в умовах глобальної невизначеності /Шкодіна І.В., Карпова І.В., Іващенко М.В. // Економічний часопис-ХХІ. – 2015.- № 3-4.- С. 4-7. (Scopus).
  30. Шкодіна І.В. Сучасні тенденції розвитку світового фондового ринку // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір (збірник наукових праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол. : відп. ред. В.С.Кравців. – Львів, 2015.
  31. Дубницький В.Ю. Програмна система для обчислення ефективності банківських операцій із цінними паперами з використанням нестнадартних інтервальних арифметичних операцій / В.Ю. Дубницький, А.М. Коблиін, І.В. Шкодіна // Вісник академії митної служби України, серія “Технічні науки” – Дніпропетровськ: АМСУ, 2014. – №2(52). – С. 5 – 17. http://amsu.dp.ua/images/2015/Info/anotac_technic_2_52_2014.pdf
  32. Шкодіна І. В. Перколяція світового фондового ринку в умовах глобальної невизначеності // Бізнес Інформ. – 2015. – №5. – C. 221–225. http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2015&abstract=2015_05_0&lang=ua&stqa=30
  Наукові статті у зарубіжних виданнях
  33. Шкодина И.В. Механизм функционирования фондового рынка в условиях нестабильности / И.В.Шкодина // Экономика и банки. – 2009. – №2. – С.87 – 91 (0,5 др.ар.).
  34. Shkodina I. Up-to-DATE STOCK MARKET TRENDS of UKRAINE // Developmental challenges of contemporary economies: Management – finance – restructuring / Edited by Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek/ – Cracow, 2011. – 582 p. – P.77 – 83 (0,3 др.ар.).
  35. Шкодина И.В. Исследование концепции устойчивого развития с позиций теории самоорганизации / И.В.Шкодина // Анализ кризисных явлений в финансовом и реальном секторах экономики Украины и Республики Беларусь (2008 – 2011 гг.): Сб.науч.ст. / Полесский гос.ун-т; под ред.К.К.Шебеко. – Пинск: ПолесГУ, 2011. – 156 с. – С.148 – 152 (0,5 др.ар.).
  36. Карпова И.В., Шкодина И.В. Влияние монетарной политики на мировой фондовый рынок / И.В.Карпова, И.В.Шкодина // Economics and management: problems of science and practice: Collection of scientific. Vol.2 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014.- P.63-66 (Німеччина, Нюренберг).
  37. Azarenkova G, Shkodina I. Up-to-date global stock markets trends // Proceedings of the international conference on application of information and communication technology and statistics in economy and education icaictsee-2014 / SOFIA, BULGARIA/ issued for publication September 15th 2015: ISSN 2367-7635 (PRINT), ISSN 2367-7643 (ONLINE). – 730 р. – Р.337 – 341 // http://icaictsee-2014.unwe.bg/history/ICAICTSEE-2014.pdf
  38. Azarenkova Galina, Shkodina Iryna, Kavun Sergii. Analysis of the Global Stock Market Trends// Journal of Finance and Economics. 2015, 3(4), 67-71 DOI: 10.12691/jfe-3-4-2 // http://pubs.sciepub.com/jfe/3/4/2/index.html

  Матеріали й тези наукових конференцій:
  1. Шкодіна І.В. Стан розвитку фондового ринку України / І.В.Шкодіна // Materialy VI Miedzynarodowej naukowi-praktycznek konferecji “Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2010” Volume 2. Ekonomiczne nauki.: Przemysl. Nauka i studia. – S. 23 -25 (0,1 д. а.).
  2. Шкодіна І.В. Інституційна динаміка фондового ринку України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічний розвиток України в сучасному просторі та часі»: Збірник статей. – Х.: ФОП Павленко О.Г., 2010. – С.155 – 160 (0,3 д. а.).
  3. Шкодіна І.В. Світовий ринок цінних паперів: циклічність розвитку / І.В.Шкодіна // Труди VІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції «Оптимум -2010» 1-3 грудня 2010 р. – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – С.370 – 371 (0,1 д. а.).
  4. Шкодіна І.В. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України / І.В.Шкодіна // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 жовтня 2011р). – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2011. – С.311 – 313 (0,1 д. а.).
  5. Шкодина И.В. Исследование закономерностей проявления циклического развития мировой экономики с позиций теории самоорганизации / И.В.Шкодина // Банковская система: устойчивость и перспективы развития: материалы второй международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики, УО «Полесский государственный университет», г.Пинск, 5-6мая 2011 г. / Национальный банк Республики Беларусь; редкол.: К.К.Шебеко. – Пинск: ПолесГУ, 2011.– С.144 -147 (0,3 др.ар).
  6. Шкодіна І.В. Фондовий ринок як джерело залучення інвестицій / І.В.Шкодіна // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку підприємств в умовах світової економічної інтеграції» Тези доповідей. – Частина 2. – Харків: ХНУБА, 2011. – С.127 – 128 (0,1 д. а.).
  7. Шкодіна І.В. Особливості викладання дисципліни «Фондовий ринок» в ХІБС УБС НБУ / І.В.Шкодіна // Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль вищих навчальних закладів у розвитку та популяризації фондового ринку України» (24 лютого 2012 р.). – К.: КНЕУ ім. В.Гетьмана. – 2012. – С. 52 (0,05 д. а.).
  8. Шкодіна І.В. Ментальний чинник як фактор самоорганізації в умовах глобальних трансформацій / І.В.Шкодіна // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: Збірник тез VII Міжнародної науково-практичної конференції 18-19 жовтня 2012 р.- Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2012.- С.413-415 (0,1 д. а.).
  9. Шкодіна І.В. Вплив державного регулювання на процес функціонування фондового ринку / І.В.Шкодіна // Труди VIII-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2012» 6-7 грудня 2012 р.- Х.: НТУ «ХПІ», 2012.- С.240-242 (0,1 д. а.).
  10. Шкодіна І.В. Роль самоорганізації в процесі становлення економічних інститутів / І.В.Шкодіна // Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація як фактор розвитку». – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2013.- С.123-127 (0,3 д. а.).
  11. Шкодіна І.В. Вплив нетрадиційних методів монетарної політики на фінансовий ринок / І.В.Шкодіна // І Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» – 26-27 вересня 2013 р.- Х.: ХІБС УБС НБУ, 2013 (0,1 д. а., на CD-R).
  12. Шкодіна І.В. Вплив політики кількісного пом’якшення США на фінансовий ринок України / І.В.Шкодіна // VIІI Міжнародна науково-практична конференція «Наука та інновації – 2013» (07.10 – 15.10.2013; «Nauka I studia», (Пшемисль, Польща). – С.16-17(0,1 д. а.).
  13. Шкодіна І.В. Вплив програми кількісного пом’якшення на світовий фондовий ринок / І.В.Шкодіна // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : Матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 вересня 2014 р.). – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7,8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану.- Секція 1.
  14. Шкодіна І.В. Вплив геополітичної нестабільності на іноземні інвестиції в Україну / І.В. Шкодіна, В.Ю. Фадєєнко // Економіка країни: стан, досягнення та перспективи подальшого співробітництва з країнами ЄС: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19-20 вересня 2014 року).- Одеса: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2014.- С.183-185
  15. Шкодіна І.В. Упровадження соціальної відповідальності у систему корпоративного управління / І.В.Шкодіна, В.Ю.Фадєєнко // Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації: зб. наук. праць: за матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. 5-6 листопада 2014 р.- У 2 ч.: Ч.1 / під ред. О.Г.Романовського, Ю.І. Панфілова.- Харків: НТУ «ХПІ», 2015.- С.399-402
  16. Соціальна відповідальність в системі корпоративного управління // Європейський вибір – нові можливості для прогресу та зростання фінансової системи: зб. тез Всеукр.наук.-практ. конф. – К.:, 2015. – 326 с.

  Детальніше
 • Іващенко Марина Вікторівна

  Іващенко Марина Вікторівна

  Доцент, кандидат економічних наук

  Закінчила Харківську державну академію культури. Кваліфікація за дипломом – менеджер-економіст. У Харківському інституті банківської справи УБС НБУ працює з 2007 року;
  Напрямок наукової роботи: «Економічна поведінка в умовах глобальної невизначеності»

  Учасник обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» за напрямом суспільно-економічні науки (2008), Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач фундаментальних дисциплін» (2015).

   Ідентифікатори у науково метричних базах:

  Google scholar: http://scholar.google.ru/citations?user=iZ8_aMEAAAAJ&hl=uk

  ORCID ID: 0000-0001-6078-1783

   

   

  Монографії, навчальні посібники, підручники, розділи у монографіях

  1. Іващенко М.В. Міжнародна економіка: збірник матеріалів для індивідуальної та самостійної роботи студентів спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» Харків: ХІБС УБС НБУ, 2014.- 223 с.

  1. Національна економіка: опорний конспект лекцій /Іващенко М.В. Л.  Гаряга, І.В. Карпова, Н.М. Третяк, М.М. Гунько. Опорний конспект лекцій.- Київ: Університет банківської справи Національного банку України, 2011.- 119 с. Тема 2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки. Тема 4. Характеристика економічного потенціалу.

  1. Національна економіка: Навчально – методичний посібник для самостійної та індивідуальної роботи студентів усіх спеціальностей та форм навчання / Іващенко М.В. Карпова І.В. Харків: ХІБС УБС НБУ, 2011.- 223 с.

  1. Національна економіка: навчальний посібник / Іващенко М.В. Карпова І.В., Шкодіна І.В., Соболєва О.П., Удодова В.І. Національна економіка: навчальний посібник /за заг. редакцією О.П.Соболєвої.- Львів: «Новий Світ-2000», 2013.- 518 с. Тема 2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки (та структурно – логічні схеми). Тема 4. Характеристика економічного потенціалу (та структурно – логічні схеми). Тема 11. Політика економічного зростання в національній економіці.

  1. Іващенко М.В. Економічна поведінка як чинник інституціональних перетворень Монографія / Марина Вікторівна Іващенко. – К. : УБС НБУ, 2012. – 211 с. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/275/1/0022-3.pdf

  1. Інституціональні чинники розвитку фінансового сектора економіки в умовах ринкової трансформації: монографія /кол. авторів; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.М.Соболєва.-К.: УБС НБУ, 2010.- 350 с. Розділ 3.2. Поведінкові аспекти інституційної динаміки фінансового сектору економіки.

  1. Посткризовий розвиток фондового ринку: світові тенденції і національні особливості: монографія / авт. кол. Г.М. Азаренкова, І.В. Шкодіна та ін. – К.: УБС НБУ, 2013.- 278 с. Розділ 3.4. Інституційні та поведінкові аспекти функціонування економічних суб‘єктів на фондовому ринку http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/334/1/31.pdf

  Статті та матеріали доповідей на міжнародних конференціях, що входять до науково-метричних баз даних Web of Science, Scopus, Index Сореrnicus; 

  1. Іващенко М.В. Вплив релігії на соціально – економічне становище країн світу в сучасних умовах /Іващенко М.В. //Бізнес Інформ.- 2012.- № 10.- С. 51-55. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/binf_2012_10_12.pdf

  1. Іващенко М.В. Зміни поведінки на кредитному ринку в контексті суспільно – політичних перетворень /Іващенко М.В. //Молодий вчений. – 2014. – №7(10). – С. 89-93. http://cyberleninka.ru/article/n/izmeneniya-povedeniya-na-kreditnom-rynke-v-kontekste-obschestvenno-politicheskih-preobrazovaniy

  1. Іващенко М. В., Шкодіна І. В., Карпова І. В. Економічні наслідки «відкату» як форми рентоорієнтованої поведінки /М. В. Іващенко, І. В. Шкодіна, І. В. Карпова //Бізнес Інформ. – 2015. – №1. – C. 15–20. http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-posledstviya-otkata-kak-formy- rentoorientirovannogo-povedeniya.pdf

  1. Шкодіна І.В. Вплив політики кількісного пом’якшення на розвиток світового фондового ринку в умовах глобальної невизначеності / І.В.Шкодіна, І.В.Карпова, М.В.Іващенко //Економічний часопис-XXI. – 2015. – № 1-2(2). – С.4-7

  http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=9b32c1c72d66411cbde128d195c20730

  http://soskin.info/userfiles/file/2015/1-2_2_2015/Shkodina,Karpova,Ivashchenko.pdf  

  Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України та мають ISSN; 

  1. Іващенко М.В. Економічна поведінка вітчизняних робітників: інституціональний аспект /Іващенко М.В. // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ).- 2010.- №1 (7).- С. 271-274.

  1. Іващенко М.В. Мотиви фінансової поведінки домогосподарств та вплив неекономічних чинників на її характер /Іващенко М.В. //Проблеми системного підходу в економіці: зб.наук.пр. Інституту економіки та менеджменту Національного авіаційного університтету/ ред. В.В.Мова. – 2010 – № 4. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2010_4/Ivaschenko_410.htm

  1. Іващенко М.В. Інвестиційна поведінка українських домогосподарств: інституціональний аспект /Іващенко М.В. // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2010. – №64. – 198 с. – С. 3-7. https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=11089685189864002948&btnI=1&hl=ru

  1. Іващенко М.В. Інституціональні характеристики споживчої поведінки домогосподарств на українському ринку в умовах кризових явищ в економіці /Іващенко М.В. // Вісник УБС НБУ.- 2011.- № 3 (12).- С.70-73.

  1. Іващенко М.В. Поведінкові аспекти інституціональної динаміки кредитного ринку України /Іващенко М.В. // Вісник УБС НБУ. – 2012. – №1(13). – С. 49-55. фах. вид. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/56/1/Ivashenko.pdf

  1. Іващенко М.В. Історична траєкторія розвитку національної економіки та інституціональна трансформація /Іващенко М.В. //Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 9 (33). – Ч. 1. – Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2012. – 472 с. – С. 454-462.

  1. Іващенко М.В. Сучасний стан участі українських домогосподарств в інститутах інвестування національної економіки [Електронний ресурс] /Іващенко М.В. //Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. пр. Інституту економіки та менеджменту Національного авіаційного університету /ред. В.В.Мова. – 2012 – № 3. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2012_3/Ivaschenko_312.htm

  1. Іващенко М.В. Панічна економічна поведінка в Україні як прояв споживчої ірраціональності /М.В.Іващенко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: (збірник наук. праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2015. – вип. 2(112).- С. 109-112

  Інші публікації (у т.ч. тези доповідей). 

  1. Іващенко М.В. Проблема енергозалежності України в умовах глобалізації /Іващенко М.В., Самченко М.С.//Переяславская Рада: её историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации: сб.науч. трудов: по матер. Четвертой Междунар. науч.-практ. конф.10 дек.2009 г. / под ред. А.Г.Романовского, В.Н.Ганичева.- Х.:НТУ «ХПИ», 2010.- С. 124-128

  1. Іващенко М.В. Експортно-імпортна політика України в умовах економічної співпраці /Іващенко М.В., Сидоренко А.В. // Переяславская Рада: её историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации: сб.науч. трудов: по матер. Четвертой Междунар. науч.-практ. конф.10 дек.2009 г. / под ред. А.Г.Романовского, В.Н.Ганичева.- Х.:НТУ «ХПИ», 2010.- С. 334-339.

  1. Іващенко М.В. Глобалізаційні процеси на фінансових ринках України та Росії: порівняльний аналіз / М.В. Іващенко, М.Ю. Сидоренко А.С. Тищенко // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации: сб. науч. трудов: по матер. V Междунар. науч.-практ. конфер.,16-17 декабря 2010 г./ под. ред.. А.Г.Романовского, Ю.И.Панфилова.-Харьков: НТУ «ХПИ»,2011.- С.300-304

  1. Іващенко М.В. Актуальні питання ощадної поведінки українських домогосподарств на фінансових ринках /Іващенко М.В. // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. 14-15 жовтня 2010 р. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2010.- С.29-30.

  1. Іващенко М.В. Территориальный аспект социальных факторов формирования экономического поведения субъектов хозяйствования /Іващенко М.В. // Банковская система: устойчивость и перспективы развития: материалы второй международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики, УО «Полесский государственный университет», г.Пинск. 5-6 мая 2011 г./ национальный банк Республики Беларусь [и др.];редкол.: К.К.Шебеко [и др.].- Пинск: ПолесГУ. 2011.- С. 33-35. http://lib.psunbrb.by/bitstream/112/551/1/11.pdf

  1. Іващенко М.В. Актуальні питання розвитку ОЧЕС в сучасних умовах та місце України в цій організації /М.В. Іващенко, В.І. Удодова, Є.А. Олефір //Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации: сб. науч. трудов: по матер. V Междунар. науч.-практ. конфер./ под. ред.. А.Г.Романовского, Ю.И.Панфилова.-Харьков: НТУ «ХПИ»- 2012.- 335-340. http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/629/1/Ivashenko_Udova_Olefir_Pitannia_2011.pdf

  1. Іващенко М.В. The dependence between deposit behavior of Ukrainian households and change of the real income // Wirtschaft und Management: Probleme der wissenschaf und praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. Vol. 2 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – S. 55-59. http://conf.at.ua/archive/19_12_2014_Vol_2.pdf#page=55

  1. Іващенко М.В. Споживча поведінка українських домогосподарств в умовах кризових явищ в економіці /Іващенко М.В. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку підприємств в умовах світової економічної інтеграції». Тези доповідей. Частина 2.- Харків: ХНУБА, 2011.- С.102-103

  1. Іващенко М.В. Історична траєкторія розвитку національної економіки та інституціональна трансформація /Іващенко М.В. // Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (25 травня 2012 р.) /відп. ред. З.В. Герасимчук. – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2012. – 320 с. – С. 84-86. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecnof_2012_9(1)__66.pdf

  1. Іващенко М.В. Залежність депозитарної поведінки українських домогосподарств від зміни реального доходу/ М.В.Іващенко // Economics and management: problems of science and practice: Collection of scientific. Vol.2 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014.- P.55-59 (Німеччина, Нюренберг)

  1. Іващенко М.В. Реакція поведінки на банківському ринку в умовах суспільно-політичних подій в Україні / М.В.Іващенко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : Матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 вересня 2014 р.). – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014.  — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7,8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану.- Секція 1. https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=16076055049444133877&btnI=1&hl=ru

  1. Іващенко М.В. Український фінансовий ринок в процесах глобалізації: причини та наслідки / М.В.Іващенко // Труди X-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2014» 2-4 грудня 2014 р.- Х.: НТУ «ХПІ», 2014.-С.248-251

  2. Іващенко М.В. Відносини відкату в кредитній діяльності банківських установ / М.В.Іващенко [Електронний ресурс] / «Інформаційна та економічна безпека INFECO-2015» ХІБС УБС НБУ – Режим доступу: http://khibs.ubs.edu.ua/c.php?nm=1004&id_punkt=56

  Детальніше
 • Карпова Ірина Вікторівна

  Карпова Ірина Вікторівна

  Доцент, кандидат економічних наук

  Закінчила Харківський державний університет імені О.М.Горького. Кваліфікація за дипломом – економіст, викладач політичної економії. У Харківському інституті банківської справи УБС НБУ працює з 2004 року. Напрямок наукової роботи  – «Розвиток фінансово-кредитних відносин в аграрному секторі економіки». Диплом лауреата конкурсу «Кращій викладач Університету банківської справи НБУ» (2008) 

  Ідентифікатори у науково метричних базах:

  Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=V8mZ_6AAAAAJ&view_op=list_works  

  Монографії, підручники, навчальні посібники

  1. Гаряга Л.О., Іващенко М.В., Карпова І.В., Соболєва О.П., Шкодіна І.В. Національна економіка: навчальний посібник /за аг. Редакцією О.П.Соболєвої.- Львів: «Новий Світ-2000», 2013.- 518 с.

  Наукові статті 

  1. Карпова І.В. І.В. Вплив політики кількісного пом’якшення на розвиток світового фондового ринку в умовах глобальної невизначеності /Шкодіна І.В., Карпова І.В., Іващенко М.В. // Економічний часопис – ХХІ. – 2015.- № 3-4.- С. 4-7. (Scopus).

  2. Іващенко М. В., Шкодіна І. В., Карпова І. В ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ «ОТКАТА» КАК ФОРМЫ РЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ // Бізнес Інформ.– 2015. – №1. – C. 15–20.

  3. Карпова І. В. Фінансово-кредитна інфраструктура аграрного сектора економіки України: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] / І. В. Карпова // Молодий вчений. — 2015. — №2 (17).С. 102-107.- Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/82.pd

  4. Карпова І.В. Особливості фінансово-економічної кризи в Україні / І.В.Карпова, К.А.Бурик // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики / Зб. наукових праць. Вип. 2 (11) / 2011. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2011. – С. 256-260. – Режим доступу: PDF

  5. Карпова І.В. Фінансово-кредитні важелі розвитку агропромислового комплексу України / І.В.Карпова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць / ред. кол.: І.Д.Пасічник, О.І.Дем’янчук.- Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013.- Випуск 24.- С.211-214. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoapdf

  6. Карпова І.В., Єгерська Д.Г. Роль банківських установ у розвитку кредитування агропромислового комплексу // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики / Зб. наукових праць. Том 2.- № 7 (2009). – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2009. Режим доступу: PDF

  7. Карпова І.В. Проблеми реструктуризації економіки України / І.В.Карпова // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 9(33).- Ч.2.- Редкол.:відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В..- Луцьк, 2012.- С.53-59;

  8. Карпова І.В. Фінансово-кредитна політика держави в аграрному секторі економіки України: сучасний стан та проблеми / І.В. Карпова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір (збірник наукових праць)/НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.:відп. ред.. В.С.Кравців.-Львів, 2013.- Вип.1 (99).- С.77-85.

  9. Карпова И.В., Шкодина И.В. Влияние монетарной политики на мировой фондовый рынок / И.В.Карпова, И.В.Шкодина // Economics and management: problems of science and practice: Collection of scientific. Vol.2 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014.- P.63-66 (Німеччина, Нюренберг).

  10. Карпова І.В. Інституційне забезпечення аграрного сектора економіки / І.В.Карпова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічний розвиток України в сучасному просторі та часі» : збірник статей.-Х.: ФОП Павленко О.Г., 2010.- С.59-65 (0,5 д.а).

  11. Карпова І.В. Фінансово-кредитне стимулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України / І.В. Карпова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць/ «Ін-т регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України.-Львів, 2015.- Вип.2 (112).- С.28-33.

  Публікації в інших виданнях: 

  1. Карпова І.В. Структурні диспропорції як чинник економічної кризи в Україні / І.В.Карпова // Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум -2010» Труди VII-ї науково-практичної конференції 1-3 грудня 2010 р.- Х.: НТУ «ХПІ», 2010.- С.315-318.

  2. Карпова И.В. Финансово-кредитная инфраструктура аграрного производства в Украине//Научное обеспечение агропромышленного производства (материалы Международной научно-практической конференции, 20-22 января 2010 г., г. Курск, ч.5).- Курск: Изд-во Курск. Гос. С.-х. ак., 2010.-С.44-48.

  3. Карпова І.В. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності економік України та Росії в сучасних умовах / І.В.Карпова, А.А.Черних // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточно-славянской цивилизации: сб. науч.трудов: по матер. VI Междунар. науч.-практ. конф. 15-16 декабря 2011 г./ Под. ред.А.Г. Романовского, Ю.И.Панфилова.- Харьков: НТУ «ХПИ», 2012.- С.347-352.

  4. Карпова І.В. Проблеми бюджетної підтримки аграрного виробництва в Україні / І.В.Карпова //Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків [Текст]: Збірник тез VII Міжнародної науково-практичної конференції 18-19 жовтня 2012 р.- Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2012.-С.356-358.

  5. Карпова І.В. Формування ринку землі в Україні у контексті розвитку системи кредитування аграрного виробництва / І.В.Карпова // Труди VIII-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2012» 6-7 грудня 2012 р.- Х.: НТУ «ХПІ», 2012.- С.238-239.

  6. Карпова І.В. Особливості проведення замельної реформи в Україні та Росії/ І.В.Карпова // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации: сб. науч. трудов: по матер. VII Междунар. науч.-практ. конф. 19-20 декабря 2012 г.: в 2 ч.- Ч.2 /Под ред.. А.Г.Романовского, Ю.И. Панфилова.- Харьков: НТУ «ХПИ», 2013.- С.34-37.

  7. Карпова И.В. Проблемы формирования современной структуры экономики Украины /И.В.Карпова // Путь в науку: материалы международной научно-практической конференции / отв. Ред. Поддубнова С.А.- Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 2013.- С.30-35.

  8. Карпова І.В. Формування ринку землі в Україні: сучасний стан та перспективи /І.В.Карпова // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і іновації-2013» Т.1. Економічні науки.- Пшемишиль, Наука і освіта, 2013.-С.70-71(Польща).

  9. Карпова І.В. Кредитування аграрного сектора економіки України як фактор модернізації сільського господарства / І.В.Карпова // Модернізація як фактор розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 18 квітня 2013 р. / За аг. ред.. проф.. Александрова В.В..- Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013.- С.50-53.

  10. Карпова І.В. Фінансово-кредитний механізм стимулювання розвитку аграрного виробництва в Україні / І.В.Карпова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 вересня 2013 р.). – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2013.  — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7,8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану. (сертифікат учасника).

  11. Карпова І.В. Розвиток системи кредитування аграрного сектору економіки України / І.В.Карпова // Труди ІХ-ої  Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2013» 3-5 грудня 2013 р. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013 р.-С.144-146.

  12. Карпова І.В. Розвиток системи кредитування аграрного сектору економіки України / І.В.Карпова // Труди ІХ-ої  Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2013» 3-5 грудня 2013 р. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013 р.-С.144-146.

  13. Карпова І.В. Кредитування аграрного сектора економіки України як фактор модернізації сільського господарства / І.В.Карпова // Модернізація як фактор розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 18 квітня 2013 р. / За аг. ред.. проф.. Александрова В.В..- Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013.- С.50-53.

  14. Карпова І.В. Проблеми кредитування агропромислового комплексу в Україні / І.В.Карпова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : Матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 вересня 2014 р.). – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014.  — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7,8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану.- Секція 2.

  15. Карпова І.В. Кредитна підтримка аграрного сектора економіки України в умовах вступу до СОТ / І.В.Карпова // Труди X-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2014» 2-4 грудня 2014 р.- Х.: НТУ «ХПІ», 2014.-С.245-248.

  Детальніше
 • Соболєва Олена Петрівна

  Соболєва Олена Петрівна

  Доцент, кандидат економічних наук.

  Закінчила Харківський державний університет імені О.М.Горького. Кваліфікація за дипломом – економіст, викладач політичної економії;
  в ХННІ працює з 2001 року, з 2002-2014 р. – завідувач кафедри економічної теорії.  Напрямок наукової роботи – «Інституційні аспекти динаміки фінансового сектора в трансформаційній економіці».

   

   

       Список наукових праць:
  1. Інституційні чинники розвитку фінансового сектору економіки в умовах ринкової трансформації: монографія / кол.авторів; за заг.ред. д.е.н., проф. В.М.Соболєва. – К.: УБС НБУ, 2010. – 350 с. – 16 др.ар.
  2. Гаряга Л.О., Карпова І.В., Іващенко М.В., Соболєва О.П., Шкодіна І.В. Національна економіка: навчальний посібник /за заг. Редакцією О.П.Соболєвої.- Львів: «Новий Світ-2000», 2013.- 518 с.;
  Опубліковані статті:
  3. Соболєва О.П. Наслідки Переяславської Ради та тенденції розвитку сучасної України / О.П.Соболєва, М.С.Чепелюк // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации: сб. науч. трудов: по матер. V Междунар. науч.-практ. конфер.,16-17 декабря 2010 г./ под. ред.. А.Г.Романовского, Ю.И.Панфилова.-Харьков: НТУ «ХПИ»,2011.- С.626-629
  4. Соболєва О.П. Сучасні проблеми міжнародної трудової міграції / О.П.Соболєва, В.О.Поліщук // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточно-славянской цивилизации: сб. науч.трудов: по матер. VI Междунар. науч.-практ. конф./ Под. ред.А.Г.Романовского, Ю.И.Панфилова.- Харьков: НТУ «ХПИ», 2012.- С.391-396
  5. Соболєва О.П. Порівняльний аналіз впливу економічної поведінки домогосподарств України та Російської федерації на стабільність банківського сектору / О.П.Соболєва, В.О.Лях// Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации: сб. науч. трудов: по матер. VII Междунар. науч.-практ. конф. 19-20 декабря 2012 г.: в 2 ч.- Ч.2 /Под ред.. А.Г.Романовского, Ю.И. Панфилова.- Харьков: НТУ «ХПИ», 2013
  6. Соболева Е.П., К вопросу об имплементации транзакционных налогов / Е.П.Соболева, В.А. Пономарев // Путь в науку: материалы международной научно-практической конференции / отв. Ред. Поддубнова С.А.- Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 2013.- С.101-106
  7. Соболєва О.П. Сучасні підходи до аналізу міжнародної торгівлі: методологічний аспект / О.П.Соболєва// Problem of social and economic development of business: Collection of scientific articles.Vol.1 – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014.- P 144-149 (Монреаль, Канада)
  8. Соболєва О.П. Розвиток теорії кризи платіжного балансу в сучасних умовах / О.П.Соболєва //Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of scientific articles.- «East West» Association For Advanced Studies Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015.- P. 46-49
  9. Соболєва О.П. Розвиток та сучасний стан ринку муніципальних облігацій в Україні. / О.П.Соболєва //Prospects of Economic Development in the Global Crisis. Collection of scientific articles. – Academic Publishing House of the Agricultural University, Plovdiv, 2015/ – P.203-209

  Публікації в інших виданнях

  1. Соболєва О.П. Вплив фінансової поведінки домогосподарств на стабільність банківського сектору / О.П Соболєва // Труди VIII-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2012» 6-7 грудня 2012р. – Х.: НТУ «ХПІ», 2012 р.- С. 201-203
  2. Соболєва О.П. Методологія та нормативне регулювання системи показників зовнішнього сектору України / О.П.Соболєва // Труди ІХ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2013» 3-5 грудня 2013 р. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013 р.- С. 201-203
  3. Соболєва О.П. Незалежність центрального банку як інституційна основа монетарної стабільності / О.П.Соболєва // Труди X-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2014» 2-4 грудня 2014 р.- Х.: НТУ «ХПІ», 2014.-С.253-257

  Детальніше
 • Шипілова Марія Вікторівна

  Шипілова Марія Вікторівна

  Закінчила Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна. Кваліфікація за дипломом – магістр з економічної теорії. У Харківському інституті банківської справи УБС НБУ працює з 2012 року. Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, тема дисертації «Соціальний капітал в трансформаційній економіці». Викладає дисципліни: Політична економія, Історія економіки та економічної думки, Історія економічних вчень, Економічна історія. Дисципліни Мікроекономіка та Міжнародна економіка – англійською мовою.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

  ORCID – orcid.org/0000-0002-7092-7122

  Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user

   

   

  Список наукових праць. Навчально-методичні посібники:

  1. Архієреєв С.І., Решетняк Н.Б., Деркач М.Н., Шипілова М.В. Мікроекономіка. Практикум для студентів усіх спеціальностей напрямків «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент»// Харків: НТУ «ХПІ», 2007. – 72 с.
  2. Історія економіки та економічної думки. Навч.посібник/ Колектив авторів під. ред. С.І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк// Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – 336 с
  3. Shypilova M. Microeconomics : Teaching and methodical manual for students’ selfstudy/Maria Shypilova. – Kharkiv: KHIB UBS NBU, 2014. – 146 p. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/132

  Статті у фахових та міжнародних виданнях: 

  1. Архієреєв С.І., Шипілова М.В Сутність соціального капіталу індивіду з позицій неоінституціональної та неокласичної економіки// Социальная экономика. − №1. – 2010. – С. 145-159.
  2. Шипілова М.В., Архієреєв С.І Двоїста природа соціального капіталу// Научные труды ДонНТУ. Серия: Экономическая. Выпуск 40-3. Донецк, 2011. С. 11-17. [PDF]с сайта dgtu.donetsk.ua
  3. Шипілова М.В. Вплив соціального капіталу на провали ринку на прикладі регулювання зовнішніх ефектів// Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск «Технічний прогрес і ефективність виробництва». – Харків: НТУ «ХПІ» − 2011. – № 26. – С. 99-106. [PDF]с сайта kpi.kharkov.ua
  4. Архієреєв С.І., Шипілова М.В. Функції соціального капіталу та його економічна структура в Україні та Німеччині// Социальная экономика. – Х.:ХНУ им. Каразина, 2012. – № 2–3. – С. 48–61.
  5. Шипілова М.В. Характер і чинники формування соціального капіталу у трансформаційній економіці/ М.В.Шипілова//Вісник Університету банківської справи Національного банку України – 2013 – № 1 (16) – С.51-56. [PDF]с сайта irbis-nbuv.gov.ua
  6. Шипілова М.В. Теоретичні засади концепції соціального капіталу як інституційного чинника формування маркетингової стратегії банківського сектора / М.В.Шипілова// Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць.- Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013.- Випуск 23.- С.135-139. [PDF]с сайта irbis-nbuv.gov.ua
  7. Шипилова М.В. Социальный капитал в контексте проблем развития посттрансформационных экономик/ М.В.Шипилова// Материалы II международной научно-практической конференции «Наука в современном информационном обществе» (7-8 ноября 2013 г. Москва). – USA, SC, North Charleston, 2013. – С.267-269.
  8. Шипілова М. В. Проблема нерівності на фоні економічного зростання та роль соціального капіталу в її розв’язанні [Текст] / М. В. Шипілова // Молодий вчений. — 2014. — №6. – С.64-70. [HTML]с сайта cyberleninka.ru
  9. Шипілова М.В. Особливості формування соціального капіталу в трансформаційний період розвитку економіки / М.В.Шипілова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) /За нгл.. Л.В.Синяєвої.- Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2014. – №4 (28).- С.8-12. [PDF]с сайта irbis-nbuv.gov.ua
  10. Шипилова М.В. Социальная ответственность бизнеса: проблемы формирования в Украине/ М.В.Шипилова, Ю.А.Тимченко // Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації: зб. Наук. Праць: за матер. Міжнарод. Наук.-практ. Конф. 5-6 листопада 2014 р.- У 2 ч.: Ч.1 / під нгл. О.Г.Романовського, Ю.І. Панфілова.- Харків: НТУ «ХПІ», 2015.- С.393-396

  Тези доповідей на конференціях, де прийнято участь очно або заочно (в тому числі, в міжнародних конференціях): 

  1. Шипілова М.В.Фактори формування соціального капіталу в трансформаційній економіці// Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХX міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (15-17 травня 2012 р., Харків) / за нгл. нгл.. Товажнянського Л.Л. – Харків, НТУ «ХПІ». – С.202.
  2. Шипілова М.В Виклики словенської економіки: уроки для України / М.В.Шипілова, Грегар Паланчіч, Павло Брінь// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 вересня 2013 р.). – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2013. 
  3. Шипілова М.В. Створення інституційних умов формування соціально відповідального підприємництва в трансформаційних економіках / М.В.Шипілова// Труди ІХ-ої  Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2013» 3-5 грудня 2013 р. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013 р.- С.106-108
  4. Шипілова М.В. Технологічні та соціальні форми постіндустріальної економіки/ М.В.Шипілова //Фінансові аспекти розвитку економіки: теорія, методологія, практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 28-29 березня 2014 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 3-х частинах.- Львів:ЛЕФ, 2014.-Ч.1.- С.15-17
  5. Шипілова М.В. Інституційні умови формування та розвитку «модернізаційного класа» в пострадянських економіках \ М.В.Шипілова // Модернізація як фактор розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 18 квітня 2013 р. / За аг. нгл.. нгл… Александрова В.В..- Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013.- С.173-177.
  6. Shypilova M. Social capital role in welfare level keeping under ukrainian budget crisis / K. Iekymova, M. Shypilova // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 вересня 2014 р.). – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014.  — 1 електрон. Опт. Диск (CD-ROM). — Систем. Вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7,8; Adobe Acrobat Reader0 – 10.0;. – Назва з екрану.- Секція 1.
  7. Шипілова М.В. Соціальний капітал у формуванні підприємницького середовища в Україні/ М.В.Шипілова// Труди X-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2014» 2-4 грудня 2014 р.- Х.: НТУ «ХПІ», 2014.-С.209-212
  Детальніше
 • Ліщук Юлія Андріївна

  Ліщук Юлія Андріївна

  Фахівець кафедри менеджменту та бізнесу.

  Студентка 1 курсу магістратури за спеціальністю «Менеджмент» за спеціалізацією «Бізнес – адміністрування» Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».

  У 2016 році закінчила ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи» за спеціальністю «Фінанси та кредит», ОКР бакалавр.

  Детальніше
 • Оніщенко Ірина Олександрівна

  Оніщенко Ірина Олександрівна

  Фахівець кафедри економічної теорії

  Закінчила магістратуру Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» за спеціальністю «Облік і аудит» в 2016 році.

  Працює в ХННІ ДВНЗ «УБС» з 2015 року.

  Детальніше
 • Малафєєв Тімур Романович

  Малафєєв Тімур Романович

  кандидат наук з державного управління

  У 2008 році закінчив Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Державне управління». З 2008 по 2011 р. навчався в аспірантурі Класичного приватного університету, м. Запоріжжя. В 2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління зі спеціальності 25.00.02 – механізми державного управління на тему «Державне регулювання розвитку харчової промисловості України». З 2011 р. працював у ХДАК на факультеті управління та бізнесу, кафедра менеджменту та адміністрування. З 2017 р. працює на кафедрі економіки, менеджменту та бізнесу Харківського інституту банківської справи. За результатами досліджень опубліковано понад 20 наукових праць.

  E-Mail: Malafeyev14@gmail.com

  Детальніше

Навчальні посібники та методичні розробки викладачів кафедри

Всі дисципліни кафедри менеджменту та бізнесу мають методичне забезпечення в паперовому та електронному вигляді.

 

Розроблено та впроваджено у навчальний процес дистанційні курси з навчальних дисциплін:

 «Операційний менеджмент»,

«Менеджмент персоналу»,

«Наукове і методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки»,

«Менеджмент»,

«Сучасні методи забезпечення надійності персоналу»

«Маркетинг»,

«Маркетинговий менеджмент»,

«Маркетинг у банку»,

«Фінансовий менеджмент у банку»,

«Фінансовий моніторинг у банку»,

«Фінансовий менеджмент».

Контакти

Контакти

61174, м. Харків, пр. Перемоги, 55

Телефон: (057) 337-14-70
Факс (057) 336-82-62 

https://www.facebook.com/groups/318732931583953/