Азаренкова Галина Михайлівна

Завідувач кафедри, професор, доктор економічних наук, відмінник освіти України

Викладає дисципліни: «Фінансовий менеджмент», «Управління фінансовими потоками суб’єктів господарювання», «Методологія наукових досліджень».

Закінчила Харківський національний економічний університет (Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця) за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності» (спеціалізація «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит»).

У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» з 2001 року.

Наукова школа: «Наукові засади руху фінансових потоків економічних агентів».

Тема кандидатської дисертації: «Ефективність управління матеріальними ресурсами в умовах ринкової економіки».

Тема докторської дисертації: «Фінансові потоки економічних агентів: методологія і організація управління».

Під науковим керівництвом успішно захищено 5 кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.08 «гроші, фінанси і кредит».

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.883.01 в ДВНЗ «Університет банківської справи», член спеціалізованої вченої ради Д 55.051.06 в Сумському державному університеті, член Всеукраїнської спілки вчених-економістів, заступник головного редактора редколегії фахового збірника «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», член редколегії Вісника Університету банківської справи Національного банку України, рецензент наукового журналу «Економічний часопис-ХХІ»(Economic Annals-XXI).

Почесні звання: диплом обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена (номінація «Науковець») – 2004 рік; почесна грамота МОНУ – 2009 рік; відзнака Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) – 2010 рік; відзнака Головного управління освіти і науки Харківської обласної ради – 2012 рік; диплом редакції періодичних видань Національного банку України в номінації «ТОП – 20 Авторитетних докторів наук – авторів журналу Вісник НБУ – 2012 рік; диплом V Всеукраїнського конкурсу «Пані Банкір -2013» (за версією журналу «Банкиръ») – 2014 рік; нагрудний знак «Відмінник освіти України» – 2014 рік; подяка від Національного банку України – 2015 рік; грамота за сумлінну працю від ДВНЗ «Університет банківської справи» – 2016 рік. Безпосередній ініціатор та організатор Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з банківської справи та 2-х щорічних міжнародних науково-практичних конференцій, які проводяться на базі інституту (протягом останніх 10 років).

За результатами досліджень опубліковано: понад 180 наукових праць, в тому числі 28 монографія, 2 підручника та 13 навчальних посібників з грифом МОН України, інших наукових праць в періодичних виданнях та провідних наукометричних базах даних та понад 70 праць навчально-методичного характеру.

 Ідентифікатори у науко метричних базах:

ID:

Список наукових праць

Підручники, навчальні посібники

 1. Кузнєцової А. Я., Азаренкова Г. М.Фінанси:підручник / за ред. А. Я.Кузнєцової, Г. М.Азаренкової.  – К. : УБС НБУ, 2011. – 495 с.
 2. Азаренкова Г. М.Аналіз моделювання і управління ризиком (в схемах та прикладах):навчальний посібник / Г.М. Азаренкова. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2010. – 240 с.
 3. Азаренкова Г. М.Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри):навч.-метод. посібник /Г.М. Азаренкова, Н.В. Ізюмцева, О.О. Лєгостаєва та ін.. – Львів: Новий Світ – 2000, 2010.- 200 с.
 4. Азаренкова Г. М.Економіка праці та соціально-трудові відносини:навч. посібник / Г.М. Азаренкова, І.І. Борисенко, О.Г. Головко. – Львів: «Новий світ – 2000», 2011. – 287 с.
 5. Азаренкова Г. М.Фінансовий менеджмент:практикум / Г.М. Азаренкова, О.І. Антонечко та ін. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2012 – 306   с.
 6. Азаренкова Г. М.Фінансовий менеджмент у запитаннях і відповідях: навч.-метод. посібник / Г.М. Азаренкова, К.В. Орєхова, О.М. Біломістний. – Львів: «Новий Світ-2000», 2013. – 423 с.
 7. Азаренкова Г. М. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: навч.-метод. посібник / Г.М. Азаренкова, І.І. Біломістна, О.М. Біломістний. – К. : УБС НБУ, 2014. – 360 с.
 8. Азаренкова Г. М. Методологія наукових досліджень: навч. посібник / Г.М. Азаренкова, Л.І. Юрченко, С.В. Шубіна. – К. : УБС НБУ, 2014. – 223 с.
 9. Азаренкова Г. М. Проектний аналіз ( в схемах та прикладах): навч. посібник / Г.М. Азаренкова, Р.О. Піскунов. – К. : УБС НБУ, 2015. – 338 с.
 10. Тридід О.М., Орєхова К.В., Азаренкова Г.М., Пашова С.М. Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки: підручник / кол. авт. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Тридіда, канд. екон. наук, доц. К. В. Орєхової. – К. : УБС НБУ, 2015. – 596 с.
 11. Тридід О.М., Азаренкова Г.М.. Орєхова К.В., Москаленко О.М. Інвестування: [практикум]: навчальний посібник. – К.: УБС НБУ, 2015. – 272 с.

 Монографії

 1. Моделі оцінки банківської діяльності для забезпечення стабільності банківської системи: монографія / [Васюренко О.В., Азаренкова Г.М., Христофорова О.М. та ін]; за заг.ред. О.В. Васюренка. – К.: УБС НБУ, 2010. – 294 с. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/266/1/0026-2.pdf 
 2. Основные факторы стратегической эффективности и иностранные инвестиции в Российской Федерации: монография // [Азаренкова Г.М., Димов С.Х., Ежов Ю.А. та ін]. – М.: ООО «Издательский дом Центросоюза»,2011.-132 с.
 3. Проблемы и перспективы международных валютно-кредитных и финансовых отношений // Анализ динамики финансовых потоков банка с валютной структурной компонентой: монографія // [Вядрова І.М., Азаренкова Г.М. та ін.]. – М.: Видавництво Фінансового Університету при Правлінні РФ, 2011. – 240с.
 4. Фінансова стабільність розвитку банків: монографія // [Азаренкова Г.М., Головко О.Г., Смирнов В.В.]. – К. : УБС НБУ, 2011. –   218 с. http://dspace. khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/85/1/0019.pdf
 5. Управління персоналом в умовах економіки знань: монографія // [Азаренкова Г.М., Семів Л.К., Ізюмцева Н.В. та ін.]. – К.: УБС НБУ, 2011.- 406 с.
 6. Иностранные инвестиции: монографія // [Азаренкова Г.М., Ежов Ю.А., Кондратьев К.М. та ін.]. – М.: Российский государственный университет туризма и сервиса, 2012. – 120 с.
 7. Управління фінансовими ресурсами банку: монографія // [Азаренкова Г.М., Біломістна І.І., Сословський В.Г.]. – К.: УБС НБУ, 2012.- 179 с. http:// dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/54/1/0016.pdf
 8. Механізми забезпечення якості рішень щодо реінжинірінгу бізнес-процесів банку: монографія // [Азаренкова Г.М., Шамов С.О., обігер Н.С. та ін.]..-К: УБС НБУ, 2012 -334 с. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/ 51/1/0015.pdf
 9. Развитие финансовых отношений в условиях становлення инновационной экономики: монография // [Азаренкова Г.М.,Біломістна І.І., Жихор О.Б. та ін.]; за ред.. Владики М.В. – Белгород: ИД «Белгород», 2012. – 372с.
 10. Механізм банківського кредитування малого бізнесу в Україні: монография // [Азаренкова Г.М., Біломістна І.І., Біломістний О.М. та ін.]. – К: УБС НБУ, 2012. – 334 с..
 11. Посткризовий розвиток фондового ринку: світові тенденції та національні особливості: монографія // [Азаренкова Г.М., Шкодіна І.В., Соболєв В.М. та ін.]. – К.: УБС НБУ, 2013. – 278 с. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/ 334/1/31.pdf
 12. Фінансовий контроль: міжнародний досвід: наук.-практ. видання // [Азаренкова Г.М., Головко О.Г., Дікань Л.В. та ін.]. – Київ: УБС НБУ, 2013. – 429 с. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/335/1/32.pdf         
 13. Проблеми розвитку фінансово-кредитної діяльності в Україні: колективна монографія // [Азаренкова Г.М. та ін.]; за ред.. О.М. Тридіда. – К.: УБС НБУ, 2014. – 330 с.
 14. Розвиток фінансового потенціалу суб’єктів господарювання як основа досягнення фінансово-економічної безпеки / управління фінансовою стабільністю суб’єктів господарювання для досягнення фінансово-економічної безпеки: колективна монографія // [Азаренкова Г.М., Головко О.Г., Ільговська Г.В. та ін.]. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 429 с.
 15. Финансовая стабильность компании. Сущность и механизм обеспечения: монографія // [Азаренкова Г.М., Головко О.Г., Пономаренко В.А. та ін.]. – LAP LAMBERT Academic Publishingiste in Imprintder Omni Scriptum GmbH&Co, 2014. – 89 с.
 16. Економічна та інформаційна безпека суб’єктів господарювання: сучасний стан та тенденції розвитку : колективна монографія // [Смовженко Т.С., Кузнєцова А.Я., Азаренкова Г.М. та ін.]. – К: УБС НБУ, 2014. – 349 с.
 17. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: монографія // [Азаренкова Г.М., Біломістний О.М., Біломістна І.І. та ін.]; за ред.. О.М. Тридіда. – К.: УБС НБУ, 2014. – 192 с.
 18. Антикризове регулювання руху грошових потоків суб’єктів господарювання: монографія // [Азаренкова Г.М., Піскунов Р. О., Гойхман М. І.]. – К. : УБС НБУ, 2014. – 238 с.
 19. Современное состояние и проблемы развития бизнеса: монографія // [Смовженко Т.С., Азаренкова Г.М. та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. А.Я. Кузнецовой. – К.: УБС НБУ, 2014. – 306 с.
 20. Азаренкова Г. М., Біломістна І.І., Біломістний О.М., Кавун С.В. Рынок банковских платёжных карт: динамика развития и проблематика: монографія / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. А. И. Барановского. – К. : УБД НБУ, 2015. – 165 с.
 21. Удосконалення фінансового менеджменту підприємства: монографія / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Г.М. Азаренкової. – Харків: ФОП Здоровий Я.А.,  2016. – 254с

 Статті в фахових виданнях

 1. Смирнов В. В.Малое инновационное предприятие: целиразвития и взаимодействия с государством / В. В.Смирнов, Г. М. Азаренкова, О.М. Біломістний // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. – 2010. – 2(9). – С. 171-180. http://fkd.khibs.ubs.edu.ua/ pdf/2010_2/27.pdf
 2. Азаренкова Г.М. Сучасні тенденції розвитку світових фондових ринків / Г.М. Азаренкова, М.В.Іванова // Актуальні проблеми економіки. – – №6 (108).- С.61-72. http://eco-science.net/archive2010/147–6108.html
 3. Азаренкова Г.М. Система забезпечення фінансового менеджменту в Україні: сучасні аспекти / Г.М. Азаренкова, Балясна Ю.С. та ін. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. – 2010.– 2(9). – С. 99-108. http://fkd.khibs.ubs.edu.ua/pdf/2010_2/16.pdf
 4. Азаренкова Г.М. Методика конкурсного відбору для фінансування інвестиційних та інноваційних проектів і програм / Г.М. Азаренкова, Сословська І.В. // Економіка ринкових відносин. – 2010. – №5. – С.95-101.
 5. Азаренкова Г.М. Малое инновационное предприятие:цели развития и взаимодействия с государством / Г.М. Азаренкова, В.В. Смірнов, О.М. Біломістний. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. – 2010.– 2(9). – С. 171-181.
 6. Азаренкова Г. М. Сутність та роль санації в системі антикризового управління підприємства / Г.М. Азаренкова, А.О. Мурей // Проблеми економіки та управління: Вісник Національного університета «Львівська політехніка». – – №683. – С.117-121. http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/20271/1/24-117-121.pdf
 7. Азаренкова Г. М. Моделювання фінансової стійкості сучасного підприємства / Г. М. Азаренкова, О.А. Чурилова // Економічний вісник НГУ. – 2010. – № 4. – С.56-63. http://ev.nmu.org.ua/docs/2010/4/EV20104_105-112.pdf
 8. Азаренкова Г. М. Оцінка результативності реінжинірингу бізнес-процесів кредитування юридичних осіб на основі гібридного моделювання / Г. М. Азаренкова, С.О. Шамов, Н.С. Лобігер // Вісник НБУ. – 2011. – № 3. – С. 16-21.
 9. Азаренкова Г. М. Антикризисные инновации в управлении предприятиями / Г. М. Азаренкова, Б.В. Самородок, Н.А. Бондарюк // Бізнес-інформ. – 2011. – № 2(201). – С. 71-74.
 10. Азаренкова Г. М. Рейтингове оцінювання як метод визначення кредитоспроможності позичальників банку / Г. М. Азаренкова, О.О. Бєлєнкова // Вісник Університету банківської справи Національного банку України – Київ:УБС НБУ. – 2011. – № 1 (10). – С.219-224. http://www.lbi.wubn.net/ materials/library/visnyk_ubs_nbu_10.pdf
 11. Азаренкова Г. М. Теоретичний аспект дефініції «механізм кредитування малого бізнесу» / Г. М. Азаренкова, О.М. Біломістний // Банківська справа. – 2012. . – № 3 (105) – С.3-9.
 12. Азаренкова Г. М. Основні тенденції розвитку фондового ринку в посткризовий період / Г. М. Азаренкова, І.В. Шкодіна // Вісник НБУ. – – №2(192). – С.3-7.
 13. Азаренкова Г. М. Визначення граничних параметрів регулювання руху грошових потоків контрагентів банку / Г. М. Азаренкова, Р.О. Піскунов // Проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 27-33.
 14. Азаренкова Г. М. Внутрішні фактори впливу на сталість руху фінансових потоків ринку корпоративних облігацій / Г. М. Азаренкова, М.В. Іванова // Вісник НБУ. – – №1(203). – С.36-41.
 15. Азаренкова Г. М. Вплив політики кількісного пом`якшення на фінансовий ринок / Г. М. Азаренкова, І.В. Шкодіна // Вісник НБУ. – – №12(214). – С.4-8.
 16. Азаренкова Г. М. Уточнення економічного змісту державного фінансового контролю в Україні / Г. М. Азаренкова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – 2013. – № 2(15). – С.273-279. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 143/1/Azarenkova.pdf
 17. Азаренкова Г. М. Шляхи удосконалення державного фінансового контролю в Україні: окреслення та обґрунтування / Г. М. Азаренкова // Бізнес Інформ. – 2013. –№12. – С. 280-283.
 18. Азаренкова Г. М. Вплив показників економічного розвитку на фінансові потоки ринку корпоративних облігацій / Г. М. Азаренкова, М.В. Іванова // Фінанси України. –2013. – № 10. – С.65-74.
 19. Азаренкова Г. М. Теоретико-суттєва характеристика поняття «адаптація підприємства» / Г. М. Азаренкова, В.І. Світельська, С.Г. Азаренков // Культура народов Причорноморья. –2013. – № 265. – С.13-18.
 20. Азаренкова Г.М. Повышение результативности деятельности предприятия на основе анализа основных финансовых показателей / Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко, В.А. Пономаренко // Науково-практичний журнал «Эффективное антикризисное управление». – 2014. – № 1(82). – С. 54-64.
 21. Азаренкова Г.М. Визначення управлінських критеріїв фінансової стійкості економічних агентів / Г.М. Азаренкова, Г.В. Ільговська // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 9(159). – С. 155-163.
 22. Азаренкова Г. М. Managing a Business Profitability / Г. М. Азаренкова, Я.В. Чигрин // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – 2014. – № 2(17). – С.139-148.
 23. Азаренкова Г. М. Кредит як інструмент фінансування діяльності суб’єкту господарювання / Г. М. Азаренкова, І.Ю. Дудник // Сталий розвиток економіки. – 2014. – № 3(25). – С.229-234.
 24. Азаренкова Г. М. Вплив облікової інформації на рівень фінансової безпеки системних банків / Г. М. Азаренкова, Р.О. Піскунов, О.В. Москаленко // Економічний часопис- XXI. – 2014. – № 9-10(1). – С.94-98.
 25. Азаренкова Г. М. Моніторинг показників діяльності банку для підвищення його кредитоспроможності / Г. М. Азаренкова, Б.А. Самородок, О.В. Мельниченко // Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. – 2014. – № 12(162). – С.356-368.
 26. Азаренкова Г. М. Переваги та недоліки зовнішнього фінансування на підприємстві / Г. М. Азаренкова, К.О. Шляпкіна, І.В. Рудюк // Вісник Української академії банківської справи. – 2014. – № 2(37). – С.118-121.
 27. Азаренкова Г.М. Забезпечення фінансової безпеки підприємства як основи його ефективної діяльності / Г.М. Азаренкова, І.Ю. Бондаренко, С.Г. Азаренков // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2014. № – 1 (16). С. 168-176. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 364/1/20_Azarenkova.pdf
 28. Азаренкова Г.М. Вдосконалення фінансової стратегії для забезпечення стабільності підприємства / Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко, В.О.Пономаренко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – Збірник наукових праць. – 2015. – № 1 (18). – С. 103 – 109.
 29. Азаренкова Г.М. Використання адаптивних моделей прогнозування в сучасних умовах фінансово-економічного простору / Г.М. Азаренкова, Є.А. Олефір, Г.К. Крюкова // Бізнес-інформ. – 2015. – №10. – С. 136-145.
 30. Азаренкова Г.М Фінансове забезпечення сталого економічного зростання підприємства / Г. М. Азаренкова, М. В. Семенова // Вісник Університету банківської справи. – 2015. – № 2. – С. 80–83.
 31. Азаренкова Г.М. Порівняння динаміки руху ключових фондових індексів США та України/ Г.М. Азаренкова, В.О.Удовік// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2016. № – 2 (21). С. 218-227.

 Статті в міжнародних виданнях

 1. Аzarenkova G. The analysis of the banking system development in Ukraine: the regional aspect // G. Аzarenkova, N. Lobiger // Developmental challenges of contemporary economies. – Krakov. – 2011. – C.569-577.
 2. Азаренкова Г. М. Оценка финансовой стабильности банка: проблемы и перспективы / Г. М. Азаренкова. О.Г. Головко // Сбірник наукових статей «Аналіз кризисных явлений в финансовом и реальном секторах экономики Украины и Республіки Беларусь (2008 – 2011 гг.)». – Пинск: По-лесГУ. – 2011. – С. 3-8.
 3. Аzarenkova G. Financial Stability of Ukranian Bank: Analysis and Prospects // Аzarenkova, O. Golovko // Studies of Socio-Economics and Humanities. –Praha. – 2012. – №2. – С. 81-91. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/147/1/ FINANCIAL%20STABILITY.pdf
 4. Азаренкова Г. М. Диагностика кризиса в развитии банка / Г. М. Азаренкова. О.Г. Головко // Экономика России: потенціал ответов на внутренние и внешние вызовы. Сборникнаучных статей . –2013. –№15. – С. 114-118.
 5. Аzarenkova G. Improvement of Assessment of Financial Stability of the Bank // G. Аzarenkova, Golovko, O. Trudid // Knowledge – Economy – Society: Global and regional challenges of the 21st century economy. – Cracow. – 2013. – C. 445-453.
 6. Азаренкова Г. М. Повышение результативности деятельности предприятия на основе анализа основных финансовых показателей / Г. М. Азаренкова. О.Г. Головко, В.А. Пономаренко // Эффективное антикризисное управление. –2014. –№1(82). – С. 27-36.
 7. Аzarenkova G. Assessment of the influence crisis of 2008-2009 on the banking system of Ukraine // G. Аzarenkova, Olefir // European cooperation. – Warszawa. – 2015. – C. 36-43.
 8. Азаренкова Г.М. Оцінка впливу кризи 2008-2009 рр. на банківську систему України / Г.М. Азаренкова, Є.А.  Олефір // European cooperatoion. – 2015. – №1. –  C. 27-36

 Тези

 1. Азаренкова Г.М. Уроки финансового кризиса для банковской системы Украины / Г.М. Азаренкова // Матеріали міжнародних круглих столів «The Baltic Course». – – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.baltic-course.com/rus/kruglij_stol/?doc=23966&ins_print
 2. Азаренкова Г.М. Generalization of indicators of financial stability of banks concerning the analysis of their operation / Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко // Матеріали 4 міжнародної конференції «Дни науки-2010». – 2010. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/9_DN_2010/Economics /61953.doc.htm
 3. Азаренкова Г.М. Методика конкурсного відбору для фінансування інвестиційних та інноваційних проектів і програм / Г.М. Азаренкова, І.В. Сословська // Праці ХІІ Всеукраїнськоїнауково-практичноїконференції «Світова економічна криза і сценарій посткризового розвитку» (м. Феодосія, 20-22 травня 2010 р.). – 2010
 4. Азаренкова Г.М. Сучасні методичні підходи до ідентифікації бізнес-процесів банку / Г.М. Азаренкова, Н.С. Лобігер // Матеріали конференції «Банковская система: устойчивость и перспективы развития». – 2010. – С.124-128. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rep.polessu.by/bitstream/112/4243/ 1/44.pdf
 5. Азаренкова Г.М. Теоретичні аспекти щодо визначення поняття санація та її роль у системі антикризового управління підприємства / Г.М. Азаренкова, А.О. Мурей // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – С. 18-19.
 6. Азаренкова Г.М. Формирование профессиональных знаний и учений у студентов экономических специальностей / Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Управление качеством в современном вузе». – 2011.
 7. Азаренкова Г.М. Моніторинг фінансової стабільності банку / Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко // Матеріали 4 міжнародної конференції «Problems of design and development of human communities self-organization forms». – 2011. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gisap.eu/ru/node/463
 8. Азаренкова Г.М. Роль практичної підготовки в освітньому процесі майбутніх економістів / Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків». – 2011. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cibs.ck.ua/rs/scien/conf/11/tezy.pdf
 9. Азаренкова Г. М. Фінансові проблеми управління оборотними активами підприємства /Г.М.Азаренкова, Д.О. Мухіна//Збірник наукових праць «LOGOZ». 2016.- №34.- С. 240
 10. Азаренкова Г.М. Студентські конкурси як сучасний напрям професійного становлення та розвитку творчості студентської молоді / Г.М. Азаренкова // Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Інновації в освіті». – 2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
 11. Азаренкова Г.М. Інтеграція освіти, науки та бізнесу – необхідна складова розвитку сучасного фінансово-кредитного механізму / Г.М. Азаренкова, О.М. Тридід // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та практика управління економічним розвитком». – 2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vsve.ho.ua/projects/conf/tom_2.pdf
 12. Азаренкова Г.М. Проблемы и перспективы оценки финансовой стабильности банка / Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальные проблемы развития экономических, финансовых и кредитных систем».
 13. Азаренкова Г.М. Управление финансовым развитием банка / Г.М. Азаренкова, О.М. Тридід, Б.В. Самородов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформация региональных экономик: устойчивое развитие и конкурентоспособность». – 2013. Азаренкова Г.М. Оцінка кредитоспроможності підприємства в сучасних умовах господарювання / Г.М. Азаренкова, С.В. Мельник // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Проблеми економіки та управління національним господарством, том І. – Науковий вісник. – ОНЕУ. – 2013., № 18 (197). – С. 106-112.:
 14. Азаренкова Г.М. Стратегія забезпечення фінансової безпеки підприємства / Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко, В.О. Пономаренко // Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції «Інформаційна та економічна безпека». – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader0 – 10.0;. — Назва з екрану. – Розділ І.
 15. Азаренкова Г.М. Lending as a tool for funding of business entities / Г.М. Азаренкова, І.Ю. Дуднік // Матеріали ІII Міжнародної науково-практичної конференції молодих ученихта студентів “Наукові дослідження молоді – вирішення проблем європейської інтеграції. – 2014. – [Електронний ресурс] – Режим доступу :http://www.khibs.ubs.edu.ua/cphp?nm=1003&id_punkt=56
 16. Азаренкова Г.М. Оценка эффективности антикризисных адаптационных мер в банках / Г.М. Азаренкова, Є. Олефір // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених и студентів «Время вызовов и возможностей: проблемы, решения, перспективы». – Рига. – 2015. – С. 190-197.:
 17. Azarenkova G. Strategic financial management stability as the basis for enterprise / G. Azarenkova, O. Golovko, V. Ponomarenko   // Інформаційна та економічна безпека : матеріали II Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2015.  — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану.
 18. Азаренкова Г.М. Вплив монетарної політики на фінансово-кредитну діяльність в Україні: сучасні тенденції і перспективи / Г.М. Азаренкова, К.О. Шляпкіна // Науково-практична конференція «Політика Національного банку України щодо подолання фінансово-економічної кризи і формування монетарних передумов розвитку економіки». – ДВНЗ УБС, АУБ , 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=11473&Itemid=258

Адреса та зв’язок:

61174, м. Харків, пр. Перемоги, 55, ауд. 206

057 338 59 01

 

 

Графік проведення консультацій науково-педагогічними працівниками кафедри фінансів у ІІ семестрі 2016-2017 н.р.

 

Викладач

Дисципліна

День тижня

Час

Аудито

рія

Галушко Ю.П.

Інвестування

Бюджетна система

вівторок

13.30-14.50

412

Носова О.В.

Інвестування

вівторок

11.00-12.00

410

Журавель Т.М.

Навчальна-ознайомча практика

вівторок

15.00-16.20

412

Сословський В.Г.

Бюджетна система

четвер

13.30-14.50

410

Головко О.Г.

Внутрішньофірмове бюджетування

Управління фінансовою стабільністю суб’єктів господарювання

суббота

13.30-14.50

412

Біломістна І.І.

Місцеві фінанси

Фінанси ІІ

Економіка праці

четвер

13.30-14.50

412

Гнип Н.О.

Страховий менеджмент

Страхові послугі

середа

13.30-14.50

412

Біломістний О.М.

Фінансовий ринок

четвер

12.00-13.30

412

Орєхова К.В.

Інвестування

Ринок фінансових послуг

вівторок

13.30-14.50

412

Азаренкова О.В.

Міжнародні фінанси

вівторок

 

412

Оніщенко І.О.

Регіональна економіка

Ринок фінансових послуг

пятниця

15.00-16.20

412

Головко  О.Г. (0,25)

Внутрішньофірмове бюджетування

Управління фінансовою стабільністю суб’єктів господарювання

суббота

15.00-16.20

412

 

Дисципліни бакалаврського рівня

 1. Безпека життєдіяльності
  – Безпека життєдіяльності
  – Цивільний захист
  – Охорона праці
 2. Бюджетна система
 3. Глобальна економіка:Глобальна економіка
 4. Глобальна економіка: Європейські студії
 5. Економіка і організація інноваційної діяльності
 6. Економіка підприємства
 7. Економіка праці й соціально-трудові відносини
 8. Економіка та бізнес
 9. Економіка: Економіка та бізнес
 10. Інвестування
 11. Інноваційні технології (тренінговий курс)
 12. Міжнародні фінанси
 13. Міжнародна економіка
 14. Міжнародна економіка І
 15. Місцеві фінанси
 16. Навчальна практика
 17. Навчально-ознайомча практика
 18. Національна економіка
 19. Ознайомча практика
 20. Основи охорони праці
 21. Регіональна економіка
 22. Соціальне страхування
 23. Страхові послуги
 24. Страхування
 25. Фінанси I
 26. Фінанси II
 27. Фінанси підприємств
 28. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
 29. Фінансове право
 30. Фінансовий ринок

Дисципліни магістерського рівня

 1. Внутрішньофірмове бюджетування
 2. Економічна безпека
 3. Проектне фінансування
 4. Ринок фінансових послуг
 5. Страховий менеджмент
 6. Управління проектами
 7. Управління фінансовою стабільністю суб`єктів господарювання
 8. Фінансовий менеджмент
 9. Фінансовий менеджмент II  (ACCA)

Наукова робота

Сучасний стан науково-дослідної діяльності кафедри фінансів характеризується проведенням наукових досліджень з основних напрямів науково-дослідної роботи ДВНЗ «Університет банківської справи». Науково-дослідна діяльність кафедри спрямована на підвищення якості підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр», «магістр» та забезпечення наукового рівня за напрямом підготовки «Фінанси і кредит», за магістерськими програмами «Фінансовий менеджмент», «Управління інноваційним розвитком». До науково-дослідної роботи щорічно залучається науково-педагогічний колектив та студенти у повному обсязі, які працюють над розробкою комплексних наукових тем.

Важливе значення у науково-дослідній роботі кафедри фінансів має розвиток та розширення творчих пошуків. Наукова співпраця кафедри з підприємницькими структурами виявляється не тільки у впровадженні наукових результатів у практику діяльності вітчизняної фінансової системи, а й у щорічному проведенні науково-практичних конференцій, конкурсів, тематичних круглих столів з метою обговорення актуальних проблем розвитку фінансово-кредитної системи України.

Однією з важливих і необхідних складових у підготовці кафедрою висококваліфікованих фахівців нового типу є науково-дослідна робота студентів. Для забезпечення подальшого розвитку науково-дослідної роботи студентів на кафедрі праціює клуб «Фінансист».  У процесі участі у діяльності наукового клубу студенти виконують науково-дослідні роботи, що забезпечує формування творчих здібностей, а потім і певного рівня засвоєння студентами творчих методів діяльності. Студенти виступають з науковими доповідями, рефератами, аналізують певні наукові напрями. Накращі учасники клубу беруть участь в олімпіадах та конкурсах за спеціальністю, конкурсах наукових робіт національного та міжнородно рівнів, студентських наукових конференціях. Студенти беруть участь у виконанні кафедральних науково-дослідних робітах. У такий спосіб науковій роботі студентів надається наскрізний характер.

Під керівництвом викладачів кафедри фінансів студенти беруть активну участь у:

–   конкурсі  «Кращий за професією»;

–   щорічному інститутському конкурсі студентських наукових робіт з економіки, фінансів та банківської справи;

–   щорічних міжвузівських науково-практичних конференціях студентів та молодих учених, у тому числі в конференції, яка протягом останніх років проводиться на базі інституту (Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції»).

Навчально-методична робота

Організація навчального процесу на кафедрі базується на Державних стандартах, річному плані роботи ДВНЗ «Університет банківської справи», типових навчальних програмах та здійснюється згідно Закону України «Про вищу освіту», а також Статуту Університету та інших нормативно-правових документів.

Значні інтеграційні процеси на кафедрі реалізуються через: органічну єдність змісту освіти і програм науково-методичної діяльності; створення відповідних стандартів вищої освіти, підручників та навчальних посібників, в яких були б враховані досягнення науки і техніки; організацію науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, тематичних читань, творчих конкурсів, олімпіад.

Навчально-методичне забезпечення дисциплін за напрямом підготовки «Фінанси і кредит», за магістерськими програмами «Фінансовий менеджмент», «Управління інноваційним розвитком» постійно удосконалюється і доповнюється новими методичними напрацюваннями, оскільки за нових технологій навчання відіграє ключову роль, особливо під час самостійної та індивідуальної роботи, самоконтролю і контролю знань студентів, дозволяє постійно вдосконалювати форми і методи проведення занять, впроваджувати сучасні прогресивні методи активного навчання.

На кафедрі значна увага приділяється розширенню та поглибленню роботи з розробки авторських навчальних програм, спецкурсів, підручників, навчально-методичних посібників, методична робота проводиться з урахуванням наявного наукового потенціалу кафедри і здійснюється у напрямку вирішення проблем наукового змісту освіти, методики навчання та виховання.

З багатьох навчальних дисциплін використовуються комп’ютерні програми для перевірки знань студентів в оболонці MOODLE. Для кращої  організації самостійної роботи студентів впроваджені електронні підручники, прикладне програмне забезпечення, спеціалізовані WEB-сторінки викладачів, вихід в Internet.

Активно використовується впровадження в навчальний процес сучасних педагогічних технологій в т.ч. використання технології дистанційного навчання, що забезпечує індивідуальний процес набуття знань та отримання відповідного ступеня освіти, що відбувається в умовах віддаленості один від одного учасників навчального процесу, за гнучким і зручним графіком, у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Отже, методична робота професорсько-викладацького складу кафедри фінансів спрямована на оновлення змісту та форм організації навчального процесу і створення  відповідних методичних матеріалів, які забезпечують інноваційні підходи до навчання, адекватність підготовки до розв’язання проблем реформування економіки, інформатизацію навчального процесу, творчу співпрацю викладача та студента.

 

 

Загальна характеристика

Головна мета роботи кафедри фінансів Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університету банківської справи» – забезпечення високої якісної професійної підготовки фахівців згідно з галузевими стандартами вищої освіти, реалізація положень державної програми «Освіта України ХХІ століття», підвищення рівня викладання дисциплін і модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти, реалізація завдань, закладених у Концепції інноваційного розвитку ДВНЗ «УБС» на 2010-2020 роки.

Кафедра фінансів є випусковою кафедрою, яка на якісному професійному рівні готує спеціалістів для фінансово-кредитної системи України за спеціальністю «Фінанси і кредит» за двома освітніми ступенями: бакалавр і магістр (підготовка магістрів здійснюється за магістерськими програмами «Фінансовий менеджмент», «Управління інноваційним розвитком».

Кафедра була створена відповідно до Наказу № 144/1 від 31.08.2001 року. Якісний склад кафедри постійно підвищується. За останні 5 років на кафедрі захищено  6 кандидатських дисертацій. Також на кафедри працюють 2 докторанта і 3 аспіранта. Професорсько-викладацький склад кафедри: доктори наук, професори – 18%, кандидати наук, доценти – 55%, ст. викладачі – 18%, асистенти – 9%.

Підготовка студентів здійснюється за 46 дисциплінами кафедри. Завдяки інтеграції академічних та інноваційних методів навчання кафедра забезпечує якісну підготовку кадрів фінансово-економічного та контрольно-ревізійного профілю, які повинні стати основною частиною механізму прийняття управлінських рішень щодо антикризового управління, запобігання банкрутству, оптимізації витрат, ефективного використання грошових потоків, інвестиційних процесів.

Широкий напрямок діяльності кафедри, одночасне поєднання всіх форм навчальної, практичної та наукової роботи студента дають змогу забезпечити безперервність процесу творчого оволодіння студентом всього комплексу знань та вмінь, що необхідні йому для вирішення реальних задач в умовах існуючих сьогодні інформаційних, нормативних і ресурсних обмежень економіки.

Поглиблена практична підготовка студентів на кафедрі здійснюється на базі навчально-тренувальної станції з використанням тренінгових технологій, що дозволяє максимально скоротити термін адаптації майбутнього фахівця щодо діяльності в реальних економічних умовах.

На кафедрі створена та постійно оновлюється комплексна навчально-методична база, яка забезпечує теоретичне навчання, організацію самостійної, індивідуальної роботи студентів, усі види практик, дистанційну освіту. Викладачі кафедри постійно застосовують в навчальному процесі сучасні педагогічні технології, забезпечують аналітичну спрямованість та постійно поповнюють практичні і семінарські заняття завданнями проблемного і ситуаційного характеру і постійно стимулюють активну діяльність студентів.

Науковці кафедри здійснюють актуальні наукові дослідження, в тому числі на замовлення: Головного управління економіки Харківської обласної державної адміністрації «Моделювання поведінки платників податків з урахуванням економічних та соціально-психологічних факторів їх мотивації»; Управління НБУ в Харківській області «Формування маркетингової стратегії розвитку банківського сектору регіону у контексті забезпечення фінансової стабільності (на прикладі банків Харківського регіону)»; ВАТ «Турбогаз» «Розробка методики оцінки фінансової безпеки підприємства ВАТ «Турбогаз».

Навчання за магістерською програмою «Фінансовий менеджмент» забезпечує підготовку фахівців, здатних самостійно приймати ефективні рішення щодо управління фінансами суб`єктів підприємництва та формує фінансистів сучасної генерації.

Професійно – орієнтована підготовка здійснюється на основі вивчення дисциплін: фінансовий менеджмент, ринок фінансових послуг, менеджмент персоналу, бюджетний менеджмент, управління фінансовою санацією підприємств, фінансове посередництво та ін.

Підготовлені за даною програмою фахівці можуть працювати керівниками фінансових служб, фінансовими менеджерами та аналітиками, фінансовими контролерами на підприємствах і в організаціях, займатися розробкою фінансової стратегії підприємств.

Навчання за магістерською програмою «Управління інноваційною діяльністю».

Мета магістерської програми «Управління інноваційною діяльністю» полягає в підготовці професіоналів-управлінців в галузі інноваційної діяльності, які володіють креативним мисленням, компетентні в питаннях системного аналізу і фінансової оцінки підприємства, можуть прогнозувати та оцінювати інноваційні ризики.

Перевагами магістерської програми «Управління інноваційною діяльністю» є: орієнтація на активну діяльність випускників у сфері інновацій; формування компетенцій в управлінні інноваційним розвитком суб’єктів господарювання; набуття навичок впровадження інновацій відповідно до міжнародних стандартів.

Випускники цієї магістерської програми володіють системою знань та умінь щодо: правового регулювання процесів інноваційної діяльності; складання прогнозів розвитку об’єктів техніки у сфері предметної діяльності; створення інноваційних продуктів для сфери предметної діяльності; регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням трансферу технологій; розробки та аналізу ефективності інноваційних проектів; інформаційно-аналітичного забезпечення та маркетингу інноваційної діяльності.

За умови додаткового навчання на курсах професійної підготовки випускники мають можливість здобути статус: технологічного брокера; професійного оцінювача прав інтелектуальної власності.

Випускники можуть працювати в різних структурах, зокрема: в центральних органах влади та органах місцевого самоврядування; в структурах будь-яких видів економічної діяльності для роботи в підрозділах з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, тощо; на інноваційних підприємствах, в бізнес-структурах інноваційного типу, наукових парках, інноваційно-технологічних центрах та бізнес-інкубаторах тощо.

Навчання за магістерською програмою  «Управління інноваційним розвитком» полягає в підготовці професіоналів-управлінців в галузі інноваційної діяльності, які володіють креативним мисленням, компетентні в питаннях системного аналізу і фінансової оцінки підприємства, можуть прогнозувати та оцінювати інноваційні ризики.

Перевагами магістерської програми є: орієнтація на активну діяльність випускників у сфері інновацій; формування компетенцій в управлінні інноваційним розвитком суб’єктів господарювання; набуття навичок впровадження інновацій відповідно до міжнародних стандартів.

Випускники можуть працювати в різних структурах, зокрема: в центральних органах влади та органах місцевого самоврядування; в структурах будь-яких видів економічної діяльності для роботи в підрозділах з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, тощо; на інноваційних підприємствах, в бізнес-структурах інноваційного типу, наукових парках, інноваційно-технологічних центрах та бізнес-інкубаторах тощо.

 

 Презентація магістерської програми  “Фінансовий менеджмент”
 Презентація магістерської програми  “Управління інноваційним розвитком”

Тематика дипломних робіт за магістерською програмою «Фінансовий менеджмент»

Тематика дипломних робіт за магістерською програмою “Управління інноваційним розвтком”

Дисципліни кафедри

НОВИНИ КАФЕДРИ

10 березня 2017 року в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті відбувся конкурс студентських наукових робіт з галузі «Економіка транспорту та зв’язку».

У лютому відбувся грандіозний захід міжнародного масштабу – Міжнародна студентська бізнес-гра «Корпорація ідей 4». Бізнес-гра проходила на базі Харківського інституту фінансів КНТЕУ під патронатом Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради.

22 лютого Харківський інститут ДВНЗ “УБС” був радий бачити учнів Загальноосвітньої школи №154 та студентів Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу.

Харківський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» провів для викладачів семінар-тренінг з використання інтерактивної дошки Smart Board

В рамках участі в програмі двостороннього обміну вченими, Носова Ольга Валентинівна пройшла стажування в період з жовтня 2016 року по грудень 2016 року в Європейському університеті Віадріна м. Франкфурт

Кафедра фінансів вітає із успішним захистом дипломних робіт на здобуття освітнього ступеня «Магістр» з « фінансів і кредиту» Харківського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».

Зустріч з фахівцями-практиками

Навчальний рік 2016-2017 в Університеті банківської справи відзначився, серед іншого, плідною співпрацею між Харківським та Львівським навчально-науковими інститутами.

30.06.2016 року згідно ініціативи Харківської міської ради в Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця проведений Круглий стіл «Розробка Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року: бюджет та інвестиції»

Поздоровляємо Анну Ісаян, старшого викладача кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки нашого інституту, з успішним захистом 29 червня 2016 року кандидатської дисертації на тему «Банківське кредитування підприємств АПК в умовах невизначеності»

«ПРОФЕСІОНАЛ РОКУ – 2016»

Вітаємо переможців конкурсу «Кращий за професією»

29 квітня 2016 р. відбувся кафедральний конкурс на кращу студентську наукову роботу кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки.

Вітаємо авторів монографії!!!

Участь в презентації книги

20 квітня 2016року у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» в рамках заходів тижня науки кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки та в рамках договору про співпрацю відбулася тренінг-гра Cash-flow

Итоги Международного онлайн чемпионата Simfomer Business Cup 2016

Лекція для студентів Азербайджанського державного економічного університету

Створено унікальний інтегрований дистанційний курс “Інноваційні технології (тренінги)”

23-24 лютого 2016 р. відбувся захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою»

26 січня 2016 року ще один успішно завершений захист дипломних робіт магістрів на базі Державного науково-виробничого підприємства «Об’єднання Комунар»!

Центром підвищення кваліфікації ДВНЗ «Університет банківської справи» на базі Харківського навчально-наукового інституту 08-12 грудня 2015 року було проведено курси підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів ломбардів.

4 листопада 2015 року у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» відбувся тренінг-гра Cash-flow

Вперше в історії нашого інституту!

23-24 жовтня 2015 р. професор кафедри фінансів і фінансово-економічної безпеки д.е.н., проф. Носова О.В. виступила з доповіддю «Регіональна інтеграція у глобальній економіці» на міжнародній науковій конференції “СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ”

23 жовтня 2015 року відбулася зустріч студентів 4 курсу факультету банківської справи з практиками фінансового сектору України – фінансовими консультантами та експертами зі страхування життя у рамках дисципліни «Страхування».

 Участь науковців інституту в міжнародній конференції та науковому стажуванні

20 вересня 2017 року в Харківському інституті ДВНЗ “УБС” під керівництвом кафедри фінансів проходив турнір юних географів, участь у якому взяли учні 25 шкіл Шевченківського району міста Харкова.

 

Склад

 • Носова Ольга Валентинівна

  Носова Ольга Валентинівна

  Професор, доктор економічних наук

  Викладає дисципліни: Інвестування, Економіка і організація інноваційної діяльності, Макроекономіка.

  Закінчила Ростовський державний університет за спеціальністю «Політична економія» з відзнакою, інститут передових досліджень у місті Відень (Австрія) за спеціальністю «Прикладна економіка».

  Працювала завідуючою кафедрою економіки та фінансів у Харківському національному університеті внутрішніх справ 2002-2015 рр. У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2015 року.

  Напрямок наукової роботи: іноземні інвестиції в умовах інституційного розвитку країни, корпоративне управління.

  Тема кандидатської дисертації: «Оренда в господарському механізмі аграрного сектора економіки».

  Тема докторської дисертації: «Іноземні інвестиції в інституціонально-ринковій трансформації економіки».

  Під її керівництвом захищено 1 кандидатська дисертація за спеціальністю 08.07.01 – економіка промисловості та 1 докторська дисертація за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.Пройшла стажування в міжнародному науковому центрі імені Вудро Вільсона, США, Європейському інституті міжнародних досліджень, ФРН, університеті Антверпена (RUCA), Бельгія, викладала в Портландськом університеті, США, Фрайє університеті Берлін, ФРН.

  Є членом спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальності 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

  Почесні звання: диплом обласного конкурсу «Наука Харківщини – 2002» –у номінації «Монографії»; почесна грамота міністра МВС України – 2004; подяка Державного Департаменту США про успішне закінчення програми «Сучасні проблеми» (Вашингтон) -2004 рік;Почесна грамота МВС України – 2005 рік; почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації – 2008 рік; Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації – 2010 рік;Почесна грамота міністра МОНМСУ – 2012 рік; Грамота департаменту Науки і Освіти Харківської обласної державної адміністрації – 2013 рік.

  Є членом редакційної колегії «Право і безпека», «Вісник ХНУВС».

  Є членом Європейської Асоціації Інституційних досліджень, Міжнародної Асоціації Інституційних досліджень, Міжнародної Наукової Асоціації Регіональної Економіки.

  За результатами досліджень опубліковано: 260 наукових праць, в тому числі 28 монографій, 2 підручника та 12 навчальних посібниках, 218 наукових статтях у фахових та міжнародних виданнях.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

   Список наукових праць:

  монографії, навчальні посібники, підручники, розділи у монографіях;

  1. Инвестиционные перспективы Украины: экономико-правовая модель. Монография.-LAPLAMBERTAcademicPublishing.-2014.-306 с. http://www.logobook.ru/prod_show.php?object_uid=12562753
  2. Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян. Монографія: у 2т. /Держ. Вищ. Навч. Заклад «Нац. гірничний ун-т»; За заг. ред. Г.Г. Півняка- Д. : НГУ, 2014. – Т. 1. – С. 536 – 544.
  3. Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання в умовах децентралізації в Україні: монографія / кол. авт.; за ред. В.В. Глущенка. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 22-35.
  4. Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи України: монографія / за ред. О.М. Тридіда, Г.М. Азарєнкової – К. УБС НБУ, 2014. – С. 92-99. 
  5. Національна економіка.Підручник – За заг. ред. О.В. Носової : Київ: Учбова література – 2013. – 513 с.
  6. Бандурка A.M., Лекарь С.И., Носова О.В. Иностранные инвестиции в регионы Украины. Монографія.- Харьков.: Золотая миля, 2013. – 340 с. www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/card.php?458
  7. Розвиток фінансового потенціалу суб’єктів господарювання, як основа досягнення фінансово-економічної безпеки. Колл. монографія/ за ред. В.В. Глущенко.- Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013.- 360 с. – C. 26 -42.
  8. Современное состояние, тенденции и перспективы развития стран СНГ: экономический, социальный и экологический аспекты (Серия: Экономическое славяноведение).Колл. моногр./ Под ред. К.В. Павлова. – Ижевск: Изд-во Института комп. иссл., 2014. – Ч. 2. – 900 с. – С. 82-100.
  9. Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем. Колл. моногр. – Под ред. А.А. Гриценко, НАН Украины, Ин-т экон. и прогнозиров. – К, 2013. – 580 с. – C. 384 -402. ief.org.ua/? page_id=4242&lang=ru&dept=2
  10. Постсоветский институционализм: десять лет спустя. Монография.- Под ред. В.В. Дементьева, Р.М.Нуреева.- Донецк ГВУЗ «ДонНТУ», 2013.- т.1. -464 с.
  11. Социально-экономическое развитие славянских стран СНГ: сравнительный анализ (Серия: Экономическое славяноведение). – Колл. Монография; Под ред. К.В. Павлова. И.З. Юсупова. – Ижевск: Изд-во «Митра», 2012. – 837 с. – Пар. 9. – С. 739 – 763.
  12. Институциональное развитие в постсоветских странах. Институционально-экономические основания стратегии развития России/под общей ред. О.С. Белокрыловой – Ростов н/Д: Изд-во «Содействие XXI век», 2012 – С. 157 – 164.
  13. Бандурка A.M., Носова О.В. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Украине. Монография.-Харьков: Изд-во: Золотая миля, 2011. – 400 с.

       14.  Economicliberalizationandintegrationpolicy. Options for Eastern Europe and Russia.Ed. H. G.,Broadman, N.Paas, P.J.J.Welfens..-Springer– Verlag Berlin. – 2006.- P. 121-149. https://books.google.com.ua/books?isbn

  1. Economic opening up and growth in Russia. E. Gavrilenkov, P.J.J. Welfens, R. Weigert.-Berlin: Springer.-2004.- Pp. 121-135. 
  2. Real and financial economic dynamicsin Russiaand Eastern Ed. T.Lane, N.Oding, P.J.J. Welfens.-Berlin: Springer.-2003.- P. 227-250.

       17.  Internationalization and Economic Policy Reforms in Transition Countries. Ed. E.M. Graham, N. Oding, P.J.J.Welfens,R. Weigert.-Springer– Verlag Berlin. – 2005.- р. 305-327.2005.  Pp. 305 – 327. www.econbiz.de

       18.  Restructuring, stabilizing and modernizing the new Russia. Economic and institutional issues// Ed. T. Gavrilenkov, P.J.Welfens.Berlin: Springer, 2000.- Pp.373-401, 485-494. https://books.google.com.ua/books?isbn

       19.Бандурка А.А., Бандурка A.M., Носова О.В. Иностранные инвестиции в экономике Украины: Монография. – Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2004. – 448 с. www.irbis-nbuv.gov.ua/…/cgiirbis_64.exe?… %3EA%3DБандурка%20А

       20.Иностранные инвестиции в транзитивной экономике Украины: Монография.Х.: Основа, 2001. – 232 с. catalog.odnb.odessa.ua/opac/index. php?url=/notices/index/IdNotice

   статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України та мають ISSN:

  1. Система корпоративного управления Украины в условиях кризиса банковской системы.// Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право». – 2015. – № 2. – С. 183-193.
  1. Корпоративний сектор України в умовах банківської кризи.//Часопис економічних реформ. 2015. – № 2 (18) –– С. 65 -72.
  2. Модернизация финансовых институтов в условиях посткризисного развития.//Научные труды ДонНТУ. Серия экономическая. – 2014.- № 2. – С. 63 -70.
  3. Вызовы региональной интеграции и перспективы экономического сотрудничества России и Украины. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету.//–Серія: Економіка і менеджмент. – 2014.- С. 56 -61.
  4. Институциональный механизм взаимодействия прямых иностранных инвестиций и экономического роста// Наукові праці Донецького національного технічного університету. – Серія: економічна. – № 1(43).- 2013.- С. 111-121.
  5. Влияние рисков на на процессы скоординированного социально-экономического развития России и Украины. Песпективы скоординированного социально-экономическо-го развития России и Украины в общеевропейском контексте. – Тр. второй междунар. Научн. – практ. конф./ РАН ИНИОН. – М.:- С. 81 -85.
  6. Проблемы экономических взаимоотношений России и Украины в современных условиях// Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. –Науковий журнал. – 2014. – № 2. – С. 12 – 18.
  7. Экономические преобразования в странах Центральной и Восточной Европы// Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал. – 2013. – № 2.- С. 12 -17.
  8. Институциональные основы привлечения иностранных инвестиций в Украине// Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна. Випуск 37-1.-Донецьк, ДонНТУ, 2009. – С.109 – 114.
  9. Проблемы и перспективы институционального развития в Украине.Вісник Інституту економіки та прогнозування – 2009. – С.11 – 16.
  10. Інвестиційний клімат в Україні: основні напрями поліпшення.Стратегічні пріоритети. -2008. -№ 1 (6).- С. 59-66.

       12.Інвестиційна привабливість підприємства//Стратегічні пріоритети. -2007 -№ 1 (2).- С.120-126.

   статті у закордонних журналах (що входять до науково-метричних баз даних);

  1.       Corporate governance model in Ukraine after the global financial Crisis// International Journal of Innovation and Business Strategy. – University Technology Malaysia. 2015-08 http://www.ibs.utm.my/ijibs/

  2.       Модели конкурентоспособности регионовУкраины. International Scientific conference “Globalization and Statistics”-Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2014. – P. 360 – 368.

  3.      Nosova O. Corporate governance model in Ukraine // Book of abstracts. The 26th Annual EAEPE conference “Unemployment and austerity in Mediterranean European countries.” – University of Cyprus, 2014. https://rikowski.wordpress.com/tag/europe/

  4.       The innovation development in Ukraine: problems and development perspectives. International journal of Innovation and Business Strategy. – University Technology Malaysia. IBS. – 2013. – Vol. 2. – August. http://www.ibs.utm.my/ijibs/

  5.       Изучение тенденций инновационного развития регионов Украины на основе кластерного подхода// Региональная экономика. Теория и практика.2013.- № 32 (311). – С.61 -68.

  6.       The impact of innovations on convergence (divergence) in Ukraine // Scientific journal. NO. 780. Service Management. -Vol. 11.- Szczecin 2013. – pp.65 – 81.

  7.       Проблемы привлечения иностранного капитала в Украине // Вопросы регулирования экономики. Том 3. – номер 2. – 2012 – С. 14 – 22.

  8.       The economic convergence or divergence processes in the Ukrainian regions. University of Szczecin Scientific journal.- NR 670. – Service Management.- Vol. 7. – Szczecin 2011. – P. 63 -77. http://www.wzieu. pl/zn/670/ZN_670.pdf

  9.       Econometric approach to the regional integration analysis. Quantitative Methods in Accounting and Finance. Research papers of Wroclaw University of Economics. Edt. byE. Nowak, R. Motorin.- Publishing House of Wroclaw University of Economics. – 2010. -P. 115 – 120.

  10.  Statistical analysis of regional integration. Statistische Diskussionsbei trage. – Universitat Potsdam. – 2009.-Nr .32.- 18 p. (www.researchgate. net/publication/46479754_St.)

  11.  Modeling corporate governan cesector in regionsin Ukraine. Ekonomic zneiorganizacyjne instrument wspieranierozwojulokaln ego Iregionan ego. Zeszytynaukiwe, Nr. 471, – Ekonomic zne problemyuslug. – Nr.11 – 2007.- P.170-181.

  12.   Statistical analysis of the corporate governance system in the Ukraine: problems and development perspectives. Statistische Diskussion – Universitat Potsdam. -2006.-Nr .25. – 32 p. https://publishup.uni-potsdam.de/…/statdisk32

  13.    Corporate governance system formation in transition countries. Samorzad terytorial nywzintegrowanej – Zeszyty Naukowe. Nr. 426. – Shczecin, 2006.- UniwersytetShczecin.- P. 29-37.

  14.  Modellierungder auslandischen investition-stätigkeit in der Ukraine. .. Statistische Diskussions-beiträge. – Universität Potsdam, 2002.-№ 19.- 13 р. https://publishup.uni-potsdam.de/…/statdisk32.p

   інші публікації (у т.ч. тези доповідей).

  1. Інвестиційна привабливість України: регіональний аспект. Держава і право проблеми становлення і стратегія розвитку. -Збірник мат. VIII міжнародної наук.-практ. конференції. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2015.- С. 291 – 296.
  2. Методология институционального анализа и ее применение в экономической теории. Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі. – Збірник наукових праць за матеріалами VI Міжнар. науково- практ. інтернет-конференції. – Полтава, ПУЄТ, 2015. – С. С. 41 -43.
  3. Therole of the statein the goods competitive nessimprovement in Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol. 1. – Publishing house “BREEZE”, Motreal, Canada, 2014. – P. 120 -126.
  4. Тенденции скоординированного социально-экономического развития России и Украины. Глобальный мир: многополярность, антикризисные императивы, институты. – Материалы международной научно-практической конференции.- Ростов – на – Дону. Изд-во ЮФУ, 2014. – Том 1. – С. 294 -304.
  5. Оценка капитализации предприятий в условиях модернизации экономики. Теория и практика модернизации хозяйственных укладов и экономических институтов периферийных регионов. / под ред. А. Г. Дружинина и Ю. С. Колесникова. Материалы межд.научной конф. – Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013.- С. 291 – 296.
  6. Изучение тенденций инновационного развития регионов Украины. Регионы Евразии: стратегии и механизмы модернизации, инновационно-технологиического развития и сотрудничества. Тр. Первой междунар. научн.-практ. конф./РАН ИНИОН. – М.: 2013. – Ч.1. – С. 499 -505.
  7. Проблемы институционального развития в условиях глобализации. Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі. – Збірник наукових праць за матеріалами VI Міжнар. науково- практ. інтернет-конференції. – Полтава, ПУЄТ, 2014. – С. 20 – 25.
  8. Формування та стратегія реалізації регіонального розвитку. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави»- Харків, 12 грудня 2014 року / МВС України; ХНУВС – 2014. – с. 436-439.
  9. ВищаосвітавНімеччинівумовахвикористанняпринципівБолонськогопроцесу. Материали Х Международная научно-практ. конф. «Современные информационные технологии в экономике и управление предприятиями, программами и проектами», Алушта, 10-16 сентября 2012 г. – Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», 2012. – С. 270-271.
  10. Наукове стажування у США і підвищення якості підготовки фахівців в Україні. Агора. Наука без кордонів. Випуск 11. – К.: Стилос, 2012.- С. 37 -43.
  11. Фінансова безпека банківської діяльності в Україні. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Фінансова безпека та стратегічний розвиток держави». – Полтава: Верстка, 2012. – с. 23-25.
  12. Проблемы региональной интеграции стран СНГ: тенденции и перспективы развития / Эффективное развитие региональной экономики в условиях глобализации [Текст] : материалы Междунар. науч. конф., Белгород, 10-11 апр. 2007 г. : конф. посвящена 130-летию Белгород. гос. ун-та : в 2 т. / ГОУ ВПО “Белгород. гос. ун-т” ; [под науч. ред. К. В. Павлова, С. Н. Растворцевой]. – Белгород : [Издательство БелГУ], 2008 –   Т. 1. – . – 2008. – C. 133 – 135.

  Детальніше
 • Головко Олена Григорівна

  Головко Олена Григорівна

  Доцент, кандидат економічних наук

  Викладає дисципліни: Внутрішньофірмове бюджетування, Економіка підприємства, Управління фінансовою стабільністю суб’єктів господарювання, Управління фінансовою стабільністю банку.

  Закінчила Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю «Економіка і управління в машинобудуванні» та здобула кваліфікацію інженера-економіста.

  У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2002 року.

  Напрямок наукової роботи: проблеми фінансової стабільності суб’єктів господарювання; вдосконалення внутрішньофірмового бюджетування в сучасних умовах.

  Тема кандидатської дисертації: «Фінансова стабільність розвитку банків».

  Є членом двох галузевих конкурсних комісій Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» та «Транспорт (Транспортні системи; Автомобілі та трактори; Експлуатація та ремонт засобів транспорту; Машини для земельних дорожніх і лісотехнічних робіт; Економіка транспорту та зв’язків)»

  Переможець конкурсу «Професіонал року» на звання «Кращий науковець року» серед науково-педагогічних працівників Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (2011), лауреат конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» (2011, 2014). Переможець конкурсу «Професіонал року» на звання «Кращий викладач – керівник студентами переможцями» серед науково-педагогічних працівників Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» (2013, 2014).

  За результатами досліджень опубліковано 2 навчальних посібника з грифом МОН України, 5 монографій, 2 науково-практичних видання, 32 наукові статті в фахових виданнях тощо.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

   Список наукових праць

  Посібники, монографії:

  1. Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри): Навч.-метод. посібник // за ред. д.е.н., доц. Г.М. Азаренкової, доц. Н.М. Самородової. – Львів: Новий світ. – 2000, 2010. – 200 с.
  2. Азаренкова Г.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навчальний посібник / Г.М. Азаренкова, І.І. Борисенко, О.Г. Головко. – Львів: «Новий світ – 2000», 2011. – 287 с.
  3. Азаренкова Г.М. Фінансова стабільність розвитку банків: монографія / Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко, В.В. Смирнов. – Київ.: УБС НБУ 2011. – 191 с.
  4. Финансовый контроль: международный опыт / авт. кол.: Г. М. Азаренкова [и др.]. – К.: УБД НБУ, 2013. – 322 с. (Глава 4, Глава 5).
  5. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: монографія / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.М. Тридіда. – К.: УБС НБУ, 2014. – 192 с. (Розділ 4).
  6. Економічна та інформаційна безпека суб’єктів господарювання : сучасний стан та тенденції розвитку : монографія / авт. кол.; за ред. ра екон. наук, професора Смовженко Т.С., д-ра екон. наук, професора Кузнецової А.Я., д-ра екон. наук, професора Барановського О.І., д-ра екон. наук, професора О.М. Тридіда, д-ра екон. наук, професора Г.М. Азаренкової та ін. – К. : УБС НБУ, 2014. –   349 с. (Підрозділ 1.3).
  7. Розвиток фінансового потенціалу суб’єктів господарювання як основа досягнення фінансово-економічної безпеки: колективна монографія // кол. ред.; за ред. В. В. Глущенка. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 384 с. (Розділ 14).
  8. Азаренкова Г.М., Головко Е.Г., Пономаренко В.А. Финансовая стабильность компании. Сущность и механизм обеспечения: монография. – LAP LAMBERT Academic Publishing ist ein Imprint der OmniScriptum GmbH & Co. KG Heinrich-Böcking-Str.6-8,66121 Saarbrücken, Deutschland, 2014. – 89 c.
  9. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: монографія / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.М. Тридіда. – К.: УБС НБУ, 2014. – 192 с. (Розділ 4).

   Статті:

  1. Головко Е.Г. Тенденции и перспективы развития банковского сектора Харьковского региона / Е.Г. Головко, Е.В. Москаленко // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Випуск 18. – С. 385-391. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoa_2011_18_52.pdf
  2. Головко О.Г. Діагностика кризових ознак розвитку банку / О.Г. Головко // Економічний форум, випуск № 2, 2012, Луцьк. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Ekfor/2012_2/index.htm.
  3. Головко О.Г. Визначення фінансової стабільності банків в умовах посткризового розвитку / О.Г. Головко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Вип. 1 (12)/2012. – Харків, 2012. – С. 76-81. http://hdl.handle.net/123456789/79
  4. Головко О.Г. Удосконалення оцінки та прогнозування фінансовоъ стійкості підприємства в сучасних умовах господарювання / О.Г. Головко, А.С. Тараскіна // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – №1 (59) – Ч.2. – 2012. С.254-258. http://ven.ztu.edu.ua/article/view/47633
  5. Головко О.Г. Узагальнена оцінка фінансової стабільності банку: теорія і практика / О.Г. Головко, Є. А. Олефір // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – Випуск № 3 (18). – С.153-159. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VUbsNbU_2013_3_32.pdf
  6. Головко О.Г. Формування оптимальної структури капіталу підприємства / О.Г. Головко, К.О. Шляпкіна // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – 2013. – № 52(1025). – С.42–48. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7466
  7. Азаренкова Г.М. Проблемы и перспективы оценки финансовой стабильности банка / Г.М. Азаренкова, Е.Г. Головко // Актуальные проблемы развития экономических, финансовых и кредитных систем: материалы Международной научно-практической конференции (г. Белгород, 10 сентября 2013 г.) / под науч. ред. М.В.Владыка, Т.Н. Филигранских, Т.А. Смирных. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2013. – С. 9-12. http://hdl.handle.net/123456789/342
  8. Головко О.Г. Особливості впровадження системи фінансового контролінгу на вітчизняних підприємствах / О.Г. Головко, К.О. Реган // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – Випуск № 1 (16) / 2013. –2013. – С. 259-263. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VUbsNbU_2013_1_49.pdf
  9. Азаренкова Г.М. Диагностика кризиса в развитии банка / Г.М. Азаренкова, Е.Г. Головко // Экономика России: потенциал ответов на внутренние и внешние вызовы. Сборник научных статей, вып. 15 / Под общей редакцией проф. В.В. Тумалева. – СПб.: НОУ ВПЯО «Институт бизнеса и права», 2013. – С. 114-118. http://hdl.handle.net/123456789/344
  10. Азаренкова Г.М. Повышение результативности деятельности предприятия на основе анализа основных финансовых показателей / Г.М. Азаренкова, Е.Г. Головко, В.А. Пономаренко // Эффективное антикризисное управление. – 2014. – №1 (82). – С. 54-61. http://dx.doi.org/10.17747/2078-8886-2014-1-54-62
  11. Головко О.Г., Пономаренко В.О. Особливості стратегічного управління фінансовою діяльністю підприємства / О.Г. Головко, В.О. Пономаренко // Збірник наукових статей «Вісник Університету банківської справи Національного банку України». – 2014. – № 1 (19). – С. 73-78 http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VUbsNbU_2014_1_16.pdf
  12. Azarenkova G. Improvement of Assessment of Financial Stability of the Bank / G.Azarenkova, O. Golovko, O. Trydid // Knowledge – Economy – Society: Global and regional challenges of the 21st century economy. – Cracow university of economics. – Cracow, 2013. – C. 445-453. http://hdl.handle.net/123456789/337
  13. Golovko O. G. Features of the financial services for diagnosis / O. G. Golovko, G.S. Gluhoded // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. – Випуск 1(14)/2013. – 2013. – С.97-102. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fkd_2013_1_16.pdf
  14. Golovko O. The role and importance of financial planning in market conditions / O. Golovko, O. Shakhova// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. − 2013. − №2 (15). – С. 193-196. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fkd_2013_2_26.pdf
  15. Головко О.Г. Сучасні методи оцінки фінансової безпеки підприємства / О.Г. Головко, І.В. Бурлачко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – 2014. – № 4 (1047). – С.16–22. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/13595
  16. Головко О.Г. Сучасні проблеми та перспективи управління фінансовою стійкістю підприємства / О.Г. Головко, О.Є. Ковальов, О.О. Губарев // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: збірник наукових праць. – 2014. – № 1(6) – С. 48-53. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/piprp_2014_1_13.pdf
  17. Орєхова К.В. Удосконалення методичного підходу до оцінювання професійної майстерності викладачів Удосконалення методичного підходу до оцінювання професійної майстерності викладачів [Електронний ресурс] / К. В. Орєхова, О. Г. Головко //Фінансовий простір. – 2015. – № 1. – С. 212-220. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fin_pr_2015_1_29.pdf
  18. Головко О.Г. Використання стратегічного планування для забезпечення ефективної діяльності підприємства / О.Г. Головко, О.С. Кохан // Сталий розвиток економіки. – 2014. №3. – С.97-103. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/sre_2014_3_17.pdf
  19. Головко О.Г. Фінансова стабільність суб’єктів господарювання в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища / К.В. Орєхова, О.Г. Головко, О.О. Губарєв //Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol. 2 – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014.- p. 266-271. http://conf.at.ua/28.11.2014_Vol_2.pd
  20. Губарев О. О. Діагностика кризового стану в розвитку суб’єктів господарювання / О.О. Губарєв, О.Г. Головко// Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації. – 2015. – Випуск 46. – С. 215-224. http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/v46/25.pdf

  Детальніше
 • Сословський Володимир Георгійович

  Сословський Володимир Георгійович

  Доцент, кандидат економічних наук

  Викладає дисципліни: Проектне фінансування, Інноваційні технології (тренінги), Управління проектами, Бюджетна система.

  Закінчив відзнакою Харківський обліково-кредитний технікум та Харківський автомобільно-дорожній інститут. У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2003 року.

  Напрямок наукової роботи: моделювання економічних систем, прийняття інвестиційних рішень; кредитування інвестиційних проектів, вдосконалення технологій e-learning.

  Захистів кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.10 – «Управління в соціальних та економічних системах», тема дисертації: «Управління обслуговуванням населення міським пасажирським транспортом».

  Керує аспірантами, є членом Вченої ради інституту та науковим консультантом проекту розвитку системи дистанційного навчання інституту.

  За результатами досліджень опубліковано: більш 160 наукових праць, із них 6 монографій, 24 навчальних видання, 2 навчальних посібника з грифом МОН України, 129 наукових статей та тез, а також більш 75 навчально-методичних розробок, 6 дистанційних курсів, приймав участь у 4 міжнародних симпозіумах, в тому числі у Канаді, Болгарії, Білорусі, Росії. Брав участь у двох проектах TEMPUS: з проблеми створення мультимедійного підручника «Інженерна педагогіка» для викладачів технічних університетів (проект MULTICEP, 2005-2008 рр.) та з проблеми створення міжнародної мережі випускників-підприємців (проект EAN, 2013-2016 рр.)

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

   Список наукових праць

  Монографії, підручники, посібники:

  1. Моделі оцінки банківської діяльності для забезпечення стабільності банківської системи: монографія / О. В. Васюренко, О. М. Тридід, В. В. Качук, Г. М. Азаренкова, О. М. Христофорова, Н. П. Погореленко, В. Г. Сословський, В. Ю. Дубницький, О. М. Сидоренко, Г. В. Омельченко; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К., 2010. – 294 c.
  2. Сословський, В. Г. Проектне фінансування : Дистанційний курс. [Електронний ресурс] / В. Г. Сословський ; Ун-т банк. справи Нац. банку України. – Електрон. текстові дані. – К. : УБС НБУ, 2010. – 1 ел. опт. диск (CD-R). – Назва з етикетки диска. – Електрон. версія друков. публ. – ISBN 978-966-484-088-7 : 20.00.
  3. Сословский В.Г. Проектне фінансування. [навчальний посібник] / В.Г. Сословский -Львів: Новий світ-2000», 2011. – 261 с.
  4. Сословский В.Г. Влияние международных финансовых институтов на социально-экономическое развитие стран // Проблемы и перспективы международных валютно-кредитных и финансовых отношений: монография / под ред. д.э.н., проф. И.З. Ярыгиной, к.е.н, доц. Т.В. Струченковой. – М.: Финансовый университет, 2012. – С. 84- 98.
  5. Управління фінансовими ресурсами банку : монографія / Г.М. Азаренкова, І.І. Біломістна, В.Г. Сословський . – К.: УБС НБУ, 2012. – 200 с.
  6. Активізація участі банків у кредитуванні інвестиційної діяльності підприємств: монографія / В. Г. Сословський, О. В. Москаленко, І. В. Сословська. – К. : УБС НБУ, 2013. – 179 с.
  7. Сословский В.Г. Статистика фінансового ринку. [навчальний посібник] / В.Г. Сословский. – Львів: Новий світ-2000», 2014. – 168 с.

   Статті:

  1. Азаренкова, Г.М. Діагностика результатів діяльності банківських установ Харківського регіону / Г.М. Азаренкова, В.Г. Сословський, І.І. Біломістна // Вісник національного банку України. – 2007. №12. – С. 10-13.
  2. Сословський, В.Г. Мінімізація кредитних ризиків банківських установ за допомогою методу аналізу ієрархій / В.Г. Сословський, О.М. , Христофорова, А.С Куніна // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Економічна серія . – №719. – С. 218 – 222.
  3. Сословський, В.Г. Стандарти обслуговування приватних клієнтів як джерело підвищення ефективності роботи банківських установ / В.Г. Сословський, Р.П. Лісна, Г.В. Шемчук // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Економічна серія. – №719. – С. 212 – 217.
  4. Тищенко, О.М. Конкурентні переваги банків / О.М. Тищенко, Г.М. Азаренкова, В.Г. Сословський // Вісник НБУ. – 2008. №9. – С. 20- 24.
  5. Сословський, В.Г. Морфологічний аналіз методик оцінки кредитоспроможності позичальників / В.Г. Сословський, Ю.М Горбаньова // БІЗНЕС-ІНФОРМ. – 2008. – №3. – С.86-93.
  6. Сословський, В. Г. Моніторинг процесу бюджетування: інтервальна модель / В. Г. Сословський, А. М. Кобилін, О. М. Гаркавенко // Вестник НТУ “ХПІ”: Технический прогресс и эффективность производства : сб. науч. тр. / отв. ред. : П. Г. Перерва, Н. И. Погорелов. № 19. – 2008. – С .3-9.  
  7. Сословський, В. Г. Короткострокове прогнозування доходів і видатків бюджету / В.Г. Сословський, О.С.Вовченко // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць Днепропетр. нац. університету. Вип. 239. Том ІV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 963-971.
  8. Сословський, В. Г. Аналіз вибору інвестиційних стратегій / В.Г. Сословський // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – №1. – 2008. – С.63-67.
  9. Сословський, В.Г. Оценка стабильности банковской системы / В.Г.Сословський, В.Ю. Дубницький// Экономика и банки. Научно-практ.журнал. УО “Полесский государственный университет”. – 2009. – №1 . С.91-97.
  10. Сословський, В. Г. Интеллектуальная методика планирования деятельности предприятия / В.Г. Сословський, С.Ю.Романенко // БІЗНЕС ІНФОРМ. – 2009. – №4(3). С. 99-103.
  11. Soslovsky, V. Multimedia Technology Course of Engineering Pedagogy/ Soslovsky, G. Tokhtar, A Fonarev // World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education. Vancouver, BC Canada, October 26 – 30, 2009, pp. 1989-1992. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.editlib.org/p/32755.
  12. Сословський В.Г. Вплив інвестицій та надання кредитів на економічне зростання України / В.Г.Сословський, А.С.Жилун // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Зб.наукових праць 1 (10)/2011. Частина ІІ.- Харків: ХІБС УБС НБУ, 2011. – С. 256-261. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://fkd.khibs.ubs.edu.ua/pdf/ 2011_1/ pdf.
  13. Сословський, В.Г. Оптимізація управління інвестиційним портфелем банку / В.Г.Сословський, О.В Москаленко // Вісник УБС НБУ № 1 (10). – Київ: УБС НБУ, 2011. – С. 189 – 192.
  14. Сословський, В. Г.  Вибір методу планування оборотних активів підприємств / В.Г. Сословський, І. О. Лисненко // Фін.-кредит. діяльн.: пробл. теорії та практики. Зб.наук.праць ХІБС УБС НБУ. – 2011. – Вип. 2. – С. 161-167. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://fkd.org.ua/article/view/29012.
  15. Сословский, В. Г. Оценки успеваемости учащихся при компьютерном тестировании / В. Г. Сословский, Н. А. Цейтлин // Сб. научных трудов ХНАДУ. – Харьков: «Мiськдрук», 2011. – С.86-95. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v =DtOU_qsai8o.
  16. Сословський, В. Г.  Науково-методичні підходи до діагностування фінансової безпеки підприємства / В. Г. Сословський, Ю. С. Яловенко // Фін.-кредит. діяльн.: пробл. теорії та практики. – 2012. – Вип. 2. – С. 113-117. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://fkd.org.ua/article/view/25130.
  17. Сословский, В. Г. Оценка кредитоспособности по минимуму первичных показателей о заемщике / В. Г. Сословский, А. А. Забашта // БИЗНЕС-ИНФОРМ – №5-2012 – C. 227 – 230. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?yea r=2012&abstract=2012_05_0&lang=ru&stqa=60.
  18. Сословський, В.Г. Управління валютною позицією банку в кризових умовах / В.Г. Сословський, М.В. Дементьєв//”Kluczowe aspekty naukowej działnoŝci – 2012”, 7-15 stycznia 2012 roku. Volume 1/ Ekonomiczne nauki. – Premyl: Nauka I studia, 2012. – Str. 18-26. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/2_KAND_2012/Economics/1_99210.doc.htm
  19. Біломістна І.І. Фактори впливу на розвиток карткової платіжної системи України / І.І. Біломістна, В. Г. Сословський // Банківська справа. – №1(109). – 2013. – С. 98-109. – http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/ handle/123456789/137
  20. Сословський, В.Г. Бюджетування в системі забезпечення фінансової безпеки підприємства / В.Г. Сословський, А.С. Поветкина // Науковий вісник Херсонського державного університету. Зб. наук. праць. Серія «Економічні науки». – Вип. 4 . – 2014. – С. 52-56. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_04/13.pdf.
  21. Сословський В. Г. Зв’язок між комплексним фінансовим аналізом і превентивною діагностикою фінансової безпеки підприємства / В. Г. Сословський, Р. О. Коломієць // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 27. – С. 101–107. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/3481.

  Детальніше
 • Орєхова Катерина Віталіївна

  Орєхова Катерина Віталіївна

  Доцент, кандидат економічних наук, докторант

  Викладає дисципліни: Ринок фінансових послуг, Інвестування, Економіка і організація інноваційної діяльності, Економічна безпека.

  Закінчила Харківський державний економічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістра з фінансів зі спеціальності «Фінансовий менеджмент». У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2008 року.

  Напрямок наукової роботи: фінансова безпека суб’єктів господарювання: теорія, методологія, практика.

  Тема кандидатської дисертації: «Оцінювання фінансової стійкості підприємства з урахуванням руху капіталу».

  В 2011 році визнана видатним та обдарованим молодим науковцем Харківщини. Призначена іменна стипендія Харківської облдержадміністрації в галузі науки (економіки) ім. Михайла Івановича Туган-Барановського.

  В 2014 році визнана переможцем конкурсу «Кращий видатний науковець» серед науково-педагогічних працівників Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».

  В 2015 році ДВНЗ «Університет банківської справи» клопотався щодо призначення стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

  В 2015 році успішно здала кембриджський іспит на знання ділової англійської мови – Business English Certificates, BEC. Отримала міжнародний сертифікат рівня BEC Preliminary.

  Має понад 100 наукових праць, з них: 6 підручників, 3 навчальних посібника, 7 монографій, понад 15 статей в журналах з індексом цитування (імпакт-фактором), понад 45 статей у наукових фахових виданнях, 35 тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

   Список наукових праць

  Монографії:

  1. Orekhova K. Instrumentary for providing financial security of enterprise: monograph. – LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2015. – Access mode: https://www.ljubljuknigi.ru/store/ru/book/instrumentary-for-providing-financial-security-of-enterprise/isbn/978-3-659-71335-4.
  2. Орєхова К.В. Problems and economic development of business: collective monograph. – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2015. – Vol. 2. – Access mode: http://ecofin.at.ua/monografy_11_2014.pdf.

  Підрозділ. Впровадження методики комплексного оцінювання персоналу в систему забезпечення фінансової безпеки підприємства

  1. Орєхова К.В. Mechanism of Sustainable Development of Economic Systems Formation: collective monograph. – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. – Vol. 2. – Access mode: http://ecofin.at.ua/monografija_10_2014_tom_2.pdf.

  Підрозділ. Вибір стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємства з урахуванням життєвого циклу

  1. Орєхова К.В. Оцінювання фінансової стійкості підприємства: монографія / К. В. Орєхова, О. М. Тридід. – К.: УБС НБУ, 2010. – Режим доступу: http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/251?mode=full.

   Наукові статті в журналах з індексом цитування (імпакт-фактором):

  1. Орєхова К.В. Еволюція загроз фінансовій безпеці підприємства / К.В. Орєхова, О.М.Тридід, М.В. Зеленська, І.В. Фіалковська // Збірник наукових статей «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики». – 2015. – № 1 (18). – С. 88-102. – Режим доступу: http://fkd.org.ua/article/viewFile/46127/42685.
  2. Orekhova K. Introduction of KPI method in financial security ensuring system at an enterprise / Orekhova // Економічний часопис-XXI. Серія: Гроші, фінанси і кредит. – 2014. – № 11-12. – С. 69-72. – Access mode: http://soskin.info/userfiles/file/2014/11-12_2014/Orekhova.pdf (SCOPUS).
  3. Орєхова К.В. Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства / К.В. Орєхова // Збірник наукових статей «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики». – 2014. – № 1(16). – С. 131-146. – Режимдоступу: http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/339/1/Orekhova_K.V..pdf.
  4. Orekhova K.V. The process for forming a financial security strategy of an enterprise / V. Orekhova // Збірник наукових статей «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики». – 2014. – № 2 (17). – С. 158-172. – Режим доступу: http://fkd.org.ua/article/viewFile/37357/33591.
  5. Orekhova K.V. Features of staff motivation in providing financial security of enterprise / V. Orekhova // Institutional framework of the economy functioning in conditions of transformation: Collection of scientific articles. – Vol. 2. – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. – P. 231-234. – Access mode: http://conf.at.ua/archive/23.05.2014_Vol.2.pdf.
  6. Orekhova K.V. Problems on providing investment security in Ukraine / V. Orekhova, M.A. Shavlak // Modern problems of regional development: Collection of scientific articles. – Vol. 2. – Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, Bulgaria, 2014. – P. 185-189. – Access mode: http://conf.at.ua/27-28.10.2014_Vol.2.pdf.
  7. Orekhova K.V. Financial stability of business entities in uncertainty and variability market environment / V. Orekhova, O.G. Golovko, O.O. Gubarev // Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol. 2. – Publishing house “Breeze”, Montreal, Canada, 2014. – P. 266-271. – Access mode: http://conf.at.ua/28.11.2014_Vol_2.pdf.

  Детальніше
 • Біломістна Ірина Іванівна

  Біломістна Ірина Іванівна

  Доцент, кандидат економічних наук

  Викладає дисципліни: Фінанси І, Фінанси ІІ, Місцеві фінанси, Економіка праці й соціально-трудові відносини, Фінансовий ринок.

  Закінчила Харківську філію Української Академії банківської справи за спеціальністю «Банківська справа». У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2002 року.

  Напрямок наукової роботи: ринок банківських платіжних карток; логістика в банку; фінансова безпека суб’єктів господарювання.

  Тема кандидатської дисертації: «Логістичний підхід до управління фінансовими ресурсами банку».

  Переможець IV обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харьківщини», обдарований молодий науковець, якій призначена іменна стипендія Харківської облдержадміністрації в галузі науки у 2013 році ім. Михайла Івановича Туган-Барановського (з економіки). За результатами наукових досліджень здобутки об’єднались в серію наукових робіт на тему «Управління фінансовими ресурсами банку». Структурно серія складається з 6-и блоків: монографії (4), Підручники з грифом МОН України (2), навчальні посібники з грифом МОН України (5), статті у наукових фахових виданнях (25), науково-дослідні звіти за темами на замовлення Департаментів Національного банку України (5), публікації в інших виданнях (90).

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

   Список наукових праць

  1. Біломістна І.І. Логістичний підхід до управління фінансовими ресурсами банку / І.І. Біломістна, С.О. Тридід // Фінансово кредитна діяльність: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Вип. (2)9/2010. – Харків, 2010. – С. 78–83. http://fkd.org.ua/article/view/29335
  2. Біломістна І.І. Перспективи розвитку індустрії банківських платіжних карток в Україні / І.І. Біломістна, З.М. Карасьова, Д.І. Борисенко // Економіка і держава. – 2011. – №3. – С. 81-83.
  3. Біломістна І.І. Необхідність впровадження нового підходу до управління фінансовими ресурсами банку / І. І. Біломістна // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/znpnudps/ 2010_2/pdf/10biifbr.pdf
  4. Біломістна І.І. Стратегія забезпечення фінансової безпеки промислових підприємств України / І.І. Біломістна, Є.І. Грохольска // Фінансово кредитна діяльність: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Вип. 2 (11)/2011. – Харків, 2011. – С. 103-111. http://fkd.khibs.ubs.edu.ua/ pdf/2011_2/16.pdf
  5. Біломістна І.І. Сучасні тенденції розвитку ринку банківських платіжних карток в Україні / І.І. Біломістна // Економічні науки: зб. наук. праць. – (Серія «Облік і фінанси»). – Луцьк: ЛНТУ. – Вип. 9(33). – Ч.4. – 2012. – С. 26-36.
  6. Біломістна І.І. Механізм забезпечення фінансової безпеки промислових підприємств / І.І. Біломістна, В.І. Хоречко // Інноваційна економіка. – №6’2012 [32]. – 2012. – С. 305-307. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/ jspui/bitstream/123456789/82/1/Bilomistna%20I.%20I..pdf
  7. Біломістна І. І. Фактори впливу на розвиток карткової платіжної системи України / І. І. Біломістна, В. Г. Сословський // Банківська справа. – №1(109). – 2013. – С. 98-109. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/137/1/faktory.pdf
  8. Біломістна І. І. Особливості формування теоретичних підходів до визначення фінансових ресурсів банку як економічної категорії / І. І. Біломістна // Регіональна економіка. – №1(67). – 2013. – С. 146-153.
  9. Біломістна І.І. Нормативно-правові засади регулювання ринку банківських платіжних карток в Україні / І. І. Біломістна, Є.І. Спірін // Вісник Університету банківської справи НБУ. – Київ: УБС НБУ. – 2013. – № 1(16) – С. 169-173.
  10. Біломістна І.І. Особливості формування теоретичних підходів до визначення фінансової безпеки підприємства як економічної категорії / І. І. Біломістна, О. В. Олійник // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 10(37). – Ч. 1. – Редкол.: відп.ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2013. – С. 31-40. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2013_10(1)__6.pdf
  11. Біломістна І.І. Антикризове фінансове управління підприємством в сучасних умовах господарювання / І. І. Біломістна ,О. М. Біломістний, М. С. Крамська // Фінансово кредитна діяльність: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Вип. 2 (11)/2013. – Харків, 2013. – С. 10-13.
  12. Біломістна І. Управління фінансовими ресурсами банку згідно з логістичним підходом / І. Біломістна, О. Біломістний // Банківська справа. – № 9/10. – 2013. – С.116-124. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream /123456789/146/1/stattya%20Bilomistni.pdf
  13. Біломістна І.І. Економетричне моделювання впливу видатків бюджету Харківської області на величину його планових доходів / І. І. Біломістна, Г. О. Савченко, А. В. Самкова // Вісник Університету банківської справи НБУ. – Київ: УБС НБУ. – 2013. – № 3 (18) – С. 281-284.
  14. Біломістна І.І. The essence of the structure of the financial security mechanism of enterprise / І.І. Біломістна, О.М. Біломістний, А.В. Ковальчук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 11[49]. – С.51-57.
  15. Bilomistna I.I. Financial security of business entity based on logistics / I.I. Bilomistna , O.M. Bilomistniy, I.A. Lunyova // Сталий розвиток економіки. – 2013 – №5 [22] – С. 308-315. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/309/1/Bilomistn.pdf
  16. Біломістна І.І. Оцінка стану фінансової безпеки на основі економіко-математичного моделювання / І.І. Біломістна, А.В. Ковальчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Випуск 4. – 2014. – С.28-32.http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_04/economic_04.pdf#page=29
  17. Біломістний О.М. Особливості визначення джерела кредитування малого бізнесу в Україні / О.М. Біломістний, І. І. Біломістна // Електроне наукове фахове видання Міжнародний науково практичний журнал «Фінансовий простір». – № 1(17). – 2015. – Режим доступу: http://fp.cibs.ck.ua/files/1501/15bomovd.pdf
  18. Біломістний О.М. Оrganization of financial controlling as informational system at an enterprise (on the example of hotel industry) / О.М. Біломістний, І. І. Біломістна, А.С. Фесенко // Економічний часопис ХХІ N9-10(2)’2014. – С. 32-35. http://soskin.info/userfiles/file/2014/9-10_2014/2/ pdf
  19. Біломістна І.І. Фінансовий контролінг як система ефективного управління діяльністю підприємства / І.І.Біломістна, О.М.Біломістний, А.С. Фесенко // Збірник наукових статей «Вісник Університету банківської справи Національного банку України». – 2014. – № 1 (19). – С. 64-69.
  20. Біломістна І. І. Система забезпечення фінансової безпеки суб’єкта підприємництва / І. І. Біломістна, О. М. Біломістний, М. С. Крамська // Фінансово кредитна діяльність: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Вип. 2 (17)/2014. – Харків, 2014. – С. 106-114. http://fkd.khibs.ubs.edu.ua /pdf/2014_2/13%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20106-114.pdf
  21. Біломістна І.І. Визначення мінімального рівня фінансової безпеки підприємства / І.І Біломістна, Л.В. Адаховська // Сталий розвиток економіки. – №1 (26). – 2015. С. 61-68.
  22. Біломістна І. Особливості діагностування фінансової безпеки виробничого підприємства / І. Біломістна, О. Біломістний, О. Олійник // Банківська справа. – № 3. – 2015. – С.87-93

  Детальніше
 • Біломістний Олексій Миколайович

  Біломістний Олексій Миколайович

  Доцент, кандидат економічних наук

  Викладає дисципліни: Фінансовий менеджмент ІІ, Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва, Фінансовий ринок.

  Закінчив Харківський державний економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит» (кваліфікаційний рівень – «магістр»). У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2004 року.

  Напрямок наукової роботи: кредитування малого бізнесу; ринок банківських платіжних карток.

  Тема кандидатської дисертації: «Механізм кредитування малого бізнесу».

  За результатами досліджень опубліковано: 18 навчальних посібників (3 навчальні посібники, 3 підручника з грифом МОН України), 33 наукові статті в фахових виданнях тощо.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

   Список наукових праць

  1. Біломістна І.І. Антикризове фінансове управління підприємством в сучасних умовах господарювання / І. І. Біломістна ,О. М. Біломістний, М. С. Крамська // Фінансово кредитна діяльність: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Вип. 2 (11)/2013. – Харків, 2013. – С. 10-13.
  2. Біломістна І. Управління фінансовими ресурсами банку згідно з логістичним підходом / І. Біломістна, О. Біломістний // Банківська справа. – № 9/10. – 2013. – С.116-124. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream /123456789/146/1/stattya%20Bilomistni.pdf
  3. Біломістна І.І. The essence of the structure of the financial security mechanism of enterprise / І.І. Біломістна, О.М. Біломістний, А.В. Ковальчук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 11[49]. – С.51-57.
  4. Bilomistna I.I. Financial security of business entity based on logistics / I.I. Bilomistna , O.M. Bilomistniy, I.A. Lunyova // Сталий розвиток економіки. – 2013 – №5 [22] – С. 308-315. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream /123456789/309/1/Bilomistn.pdf
  5. Біломістний О.М. Особливості визначення джерела кредитування малого бізнесу в Україні / О.М. Біломістний, І. І. Біломістна // Електроне наукове фахове видання Міжнародний науково практичний журнал «Фінансовий простір». – № 1(17). – 2015. – Режим доступу: http://fp.cibs.ck.ua/ files/1501/15bomovd.pdf
  6. Біломістний О.М. Оrganization of financial controlling as informational system at an enterprise (on the example of hotel industry) / О.М. Біломістний, І. І. Біломістна, А.С. Фесенко // Економічний часопис ХХІ N9-10(2)’2014. – С. 32-35. http://soskin.info/userfiles/file/2014/9-10_2014/2/Bilomistniy_Bilomistna_ pdf
  7. Біломістна І.І. Фінансовий контролінг як система ефективного управління діяльністю підприємства / І.І.Біломістна, О.М.Біломістний, А.С.Фесенко // Збірник наукових статей «Вісник Університету банківської справи Національного банку України». – 2014. – № 1 (19). – С. 64-69.
  8. Біломістна І. І. Система забезпечення фінансової безпеки суб’єкта підприємництва / І. І. Біломістна, О. М. Біломістний, М. С. Крамська // Фінансово кредитна діяльність: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Вип. 2 (17)/2014. – Харків, 2014. – С. 106-114. http://fkd.khibs.ubs.edu.ua/pdf/ 2014_2/13%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20106-114.pdf
  9. Біломістна І. Особливості діагностування фінансової безпеки виробничого підприємства / І. Біломістна, О. Біломістний, О. Олійник // Банківська справа. – № 3. – 2015. – С.87-93

  Детальніше
 • Хвічія Катерина Михайлівна

  Хвічія Катерина Михайлівна

  Доцент, кандидат економічних наук, докторант

  Закінчила Харківський державний економічний університет, отримала спеціальність «Менеджмент організацій».

  З 2015 року докторант кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».

  Напрямок наукової роботи: формування фінансової системи підприємств.

  Тема кандидатської дисертації: «Обґрунтування маркетингової стратегії розвитку підприємства».

  За результатами досліджень опубліковано: понад 27 наукових та навчально – методичних праць, серед яких 2 монографії.

  Детальніше
 • Гнип Наталія Олексіївна

  Гнип Наталія Олексіївна

  Старший викладач, кандидат економічних наук

  Викладає дисципліни: Економіка підприємства, Страхові послуги, Страховий менеджмент, Регіональна економіка.

  Закінчила Харківський банківський інститут УАБС за спеціальністю «Банківська справа» (кваліфікаційний рівень – «спеціаліст»). У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2005 року.

  Напрямок наукової роботи: планування фінансового потенціалу суб’єктів господарювання.

  Тема кандидатської дисертації: «Планування фінансового потенціалу суб’єктів реального сектору економіки».

  За результатами досліджень опубліковано: навчальний посібник з грифом МОН України, монографія, 22 наукові статті у фахових виданнях, 14 виступів на конференціях.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

   Список наукових праць

  1. Васюренко О.В. Планування фінансового потенціалу підприємства в посткризових умовах / О.В. Васюренко, Н.О. Гнип // Збірник наукових праць. «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – Випуск 2(11). – 2011. – С. 112-120. fkd.org.ua/article/download/28938/26003
  2. Гнип Н.О. Формування фінансово-економічного механізму стабілізаційного управління підприємством на прикладі ПАТ «Дослідний електромонтажний завод» / Н.О.Гнип, Л.А. Касян //Вісник Запоріжського національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. – №2 (18). – С.34 – 38. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vznu_ecopdf
  3. Гнип Н.О. Методичний підхід до оптимізації управління грошовими потоками підприємства/ Н.О.Гнип, О.О.Штих // Збірник наукових праць: теорія мікро-макроекономіки – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 96–104. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/181/1/Gnup%201.pdf
  4. Гнип Н.О. Особливості ведення бухгалтерського обліку страхових компаній / Н.О.Гнип, Ю.Є.Ісакіна // Всеукраїнський науково-виробничий журнал Інноваційна економіка – Тернопіль, 2012. № – С. 291-294. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/182
  5. Гнип Н. О. Дослідження результатів діяльності в системі планування фінансового потенціалу підприємств // Бізнес Інформ. – 2013. – №7. – C. 242–246. http://www.business-inform.net/pdf/2013/7_0/242_246.pdf
  6. Гнип Н.О. Бізнес-прогнози як основа формування бюджету промислового підприємства / Н.О. Гнип // Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Остроцька академія», 2013. – Випуск 23. – С.210 – 215. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoa_2013_23_43.pdf
  7. Гнип Н.О. Оцінка фінансового потенціалу за фінансовими потоками / Н.О. Гнип // Вісник ТНЕУ. – №3. – 2014. – С. 30-36. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vtneu_2014_3_5.pdf
  8. Gnyp N.О. Оrganization of enterprise financial security policy / N.О. Gnyp, O.A.Merzlikina // Збірник наукових праць. «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – Випуск 2 (17). – 2014. – С. 125-130. http://fkd.org.ua/article/viewFile/37340/33582
  9. Gnyp N. Institutional and Managerial Principles of Financial Planning at the Enterprise / Gnyp // Економічний часопис ХХІ N1-2(2)’2015. – С. 35-38. http://soskin.info/userfiles/file/2015/1-2_2_2015/Gnyp.pdf
  10. Юрченко Л.І. Безпека суспільства та моніторинг надзвичайних ситуацій у навчальному процесі / Л.І.Юрченко, Н.О.Гнип // Наукове забезпечення діяльності оперативно-рятувальних підрозділів (теорія та практика): збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина 2. – Х.: НУЦЗУ 2014. – С. 59 – 62. http://edu-mns.org.ua/img/news/68/2.pdf

   

  Детальніше
 • Пашова Сніжана Миколаївна

  Пашова Сніжана Миколаївна

  Старший викладач, кандидат економічних наук

  Викладає дисципліни: Бюджетна система, Фінансовий ринок, Управління фінансової санації підприємства, Охорона праці в галузі.

  Закінчила Харківський банківський інститут УАБС НБУ за спеціальністю «Банківська справа». У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2010 року.

  Напрямок наукової роботи: банківське інвестиційне кредитування; проблеми інноваційна діяльність суб’єктів господарювання в Україні.

  Тема кандидатської дисертації: «Інноваційно-інвестиційна модель розвитку кредитування на Україні».

  За результатами досліджень опубліковано: 22 наукові праці, з них 10 наукових статей в фахових виданнях, 2 колективна монографія. Прийняла участь у 12 міжнародних та всеукраїнських конференціях.

  Детальніше
 • Галушко Юлія Петрівна

  Галушко Юлія Петрівна

  Старший викладач, кандидат економічних наук

  Викладає дисципліни: Інвестування, Фінанси підприємств, Бюджетна система, Фінанси І, Навчальна практика.

  Викладає дисципліни: Фінанси, Фінансовий ринок, Управління фінансовою санацією підприємств.

  Детальніше:

  Закінчила Харківський інститут банківської справи за спеціальністю «Банківська справа» (кваліфікаційний рівень – «магістр»).  У Харківському інституті банківської справи УБС НБУ працює з 2014 року.

  Напрямок наукової роботи: Центральний банк і грошово-кредитна політика.

  Тема кандидатської дисертації: «Інструменти грошово-кредитного регулювання в системі факторів економічного зростання».

  З жовтня 2016 року є завідувачем сектору аспірантів, докторантів та молодих вчених наукового товариства інституту.

  За результатами досліджень опубліковано: 17 наукових праць, серед яких статті, тези доповідей, матеріали наукових конференцій.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

  • ORCID – 0000-0001-7334-3846
  • ResearcherID – L-6686-2015

  Список наукових праць

  • статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України та мають ISSN;
  1. Галушко Ю. П. Комунікаційна політика центрального банку як одна з умов забезпечення ефективної монетарної політики / Ю. П. Галушко // «Вісник Університету банківської справи НБУ (м. Київ). – 2012. – №2 (17). С. 223-226. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VUbsNbU_2013_2_46.pdf.
  2. Пасічник І. В. Механізм практичної реалізації режиму таргетування інфляції як спосіб стабілізації та переходу до економічної стабільності / І. В. Пасічник, Ю. П. Галушко // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – №1. – С. 10-14.
  3. Галушко Ю. П. Монетарний інструментарій посткризового відновлення / Ю. П. Галушко // Бізнес Інформ. – 2012. – №9. – С. 265-268. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2012_9_56.pdf
  4. Пасічник І. В. The modern approaches to determination of main point and classification off tools of monetary influence on economy / І. В. Пасічник, Ю. П. Галушко // Фінансово – кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць; наук. – практ. вид. – Харків : ХІБС УБС НБУ, 2015.
  5. Галушко Ю. П. Науково-теоретичне узагальнення основних наукових підходів до визначення сутності монетарної політики / Ю. П. Галушко // Фінансовий простір. – 2015. – №2 (18). – С. 240-244. http://fp.cibs.ck.ua/files/1502/15gjpnuo.pdf

   статті у закордонних журналах (що входять до науково-метричних баз даних);

  1. Галушко Ю. П. Вплив очікувань економічних агентів на формування механізму грошово-кредитного регулювання / Ю. П. Галушко // Съвременни проблеми на региональното развитие: Събрании статии. Т. 2. – Академично издательство на Аграрния университет Пловдив, България. – 2014. – Том 2. С. 22-29

   інші публікації (у т.ч. тези доповідей)

  1. Пасічник І. В., Галушко Ю. П. Реалізація режиму таргетування інфляції як спосіб стабілізації фінансового ринку / І. В. Пасічник, Ю. П. Галушко // Проблеми соціально–економічного розвитку підприємництва: збірник матеріалів міжнародної науково–практичної інтернет – конференції (8–9 листопада 2012р.) – Дніпропетровськ: «Герда», 2012. – С 159-161.
  2. Галушко Ю. П. Очікування економічних агентів як один з факторів впливу на формування механізму грошово-кредитного регулювання / Ю. П. Галушко // Фінансово-кредитне стимулювання розвитку територіальних суспільних систем: збірник матеріалів III міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (28 березня 2015 р. ) – м. Луцьк, 2015р. – С. 52-54.
  3. Галушко Ю. П. Вдосконалення механізму монетарного регулювання в Україні / Ю. П Галушко // Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції : матеріали ІV Міжнародної науково–практичної конференції (2–3 квітня 2015 р.) – Харків : ХІБС УБС НБУ, 2015 р. [Електронний ресурс] – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану
  4. Галушко Ю. П. Теоретична концептуалізація категорії «монетарна політика» / Ю. П. Галушко // Україна у геоекономічному просторі: глобальні виклики, сучасні тренди розвитку та соціокультурні трансформації: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської наукової інтернет – конференції (15 травня 2015 р.) – Тернопіль, 2015 р. – С. 33-34.
  5. Галушко Ю. П. Моделювання монетарного впливу через процентний канал / Ю. П. Галушко // Фінансові та обліково-аналітичні аспекти розвитку економічних систем: збірник тез XV Міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів (26-27 березня 2015 р.) / Відп. за випуск В. В. Рисін. – Львів: ЛІБС УБС НБУ, 2015. С. 714-716.
  6. Галушко Ю.П. Сучасні підходи до визначення сутності інструментів монетарного впливу / Ю.П. Галушко // Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізацій них процесів: збірник тез XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів (22-24 квітня 2015 р.) – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2015. С. 26-29.
  7. Галушко Ю. П. Канали трансмісійного механізму монетарного регулювання / Ю. П. Галушко // Сучасні економічні системи: стан та перспективи: збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної інтернет – конференції (14-15 травня 2015 р.) – Хмельницький, 2015.
  Детальніше
 • Азаренкова Олеся Василівна

  Азаренкова Олеся Василівна

  Старший викладач

  Викладає дисципліни: Міжнародні фінанси, Фінансовий менеджмент, Управління проектами

  2013 року закінчила Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», отримала кваліфікацію економіста-міжнародника, перекладача. У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2016 року.

  Напрямок наукової роботи: національна безпека, економічна безпека держави, глобальна енергетична безпека.Активний учасник міжнародних наукових та науково-практичних конференцій (Україна, РФ, Австрія, Грузія, Польща, Латвія), учасниця транскордонних стратегічних дебатів 2011, 2012 років «Стратегія розвитку Єврорегіону «Слобожанщина», учасниця  Літньої школи з європейської інтеграції, автор 19 наукових публікацій, дворазовий переможець Всеукраїнського конкурсу наукових робіт (в галузі гуманітарних наук), переможець Всеукраїнської олімпіади з міжнародних економічних відносин, отримувала стипендію Кабінету Міністрів України.Має сертифікати знань англійської мови CambridgeESOLFCE, IELTS

   

   Ідентифікатори у науко метричних базах: ID: 

  GoogleScholar – https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&view_op=list_works &continue=/scholar%3Fhl%3Dru%26as_sdt%3D0,5%26sciupd%3D1&user=EzKd_sAAAAAJ 

  Список наукових праць

  Монографії

  1. Матюшенко І.Ю. Іноземні інвестиції в підприємницькій діяльності України: монографія / І.Ю. Матюшенко, В.М. Дмітрієв, О.В.Азаренкова. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 184 с.
  2. Азаренкова О.В. Становление и развитие концепции стратегического менеджмента устойчивого развития / О.В. Азаренкова // Spatial aspects of socio-economic systems’ development: the economy, education and health care: m – The Academy of Management and Administration. – Opole, 2015. – Р. 25-34

  Публікацій в наукових виданнях іноземних держав

  1. Казакова Н.А., Азаренкова О.В. Тенденции финансирования альтернативных топливно-энергетических ресурсов в мире / Н.А.Казакова, О.В. Азаренкова // Quarterly international scientific-practical magazine «Akhali Ekonomisti». – 2011. – №3(22) – Р.
  2. Azarenkova O. Ukrainian fuel and energy sector: distinctive features / O.V.Azarenkova, // Studies and Scientific Researches. Economics Edition. – 21, 2015. – Р. 7 – 13
  3. Azarenkova O.V. Global energy security: theoretical approaches / O.V.Azarenkova, // Economics, management, law: problems of establishing and transformation : сollection of scientific articles. – Dubai, 2016 – Р. 55-62

   Публікації в наукових фахових виданнях України

  1. Azarenkova O.V., Kazakova N.A. Norwegian energy policy in the changing environment: Experience and prospects for Ukraine / O.V.Azarenkova, N.A. Kazakova // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон, 2015. – № 13. – С. 17 – 20.   ej.kherson.ua/journal/economic_13/43.pdf
  2. Азаренкова О.В. Глобальні проблеми суспільного розвитку / О.В.Азаренкова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон, 2015. – № 14. – С. 27 – 32. ej.kherson.ua/journal/economic_14/43.pdf
  3. Казакова Н.А., Азаренкова О.В. Використання досвіду енергетичної політики Німеччини у підвищенні енергоефективності економіки України / Н.А. Казакова, О.В. Азаренкова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2016. – № 127.– С. 101 – 107.
  4. Азаренкова О.В. Функціонування енергетики в сучасному світі / О.В.Азаренкова // Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка». – Одеса, 2016. – № 21. – С. 24 – 29. www.visnyk-onu.od.ua/index.php/uk/arkhiv-vidannya?id=135  
  5. Сідоров В.І., Азаренкова О.В. Оцінювання енергетичної безпеки країн: основні підходи та виміри / В.І. Сідоров, О.В. Азаренкова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». – Одеса, 2016. – № 19. – С.

  Інші публікації

  1. Азаренкова О.В. Перспективы развития альтернативной энергетики в Украине и мире / О.В. Азаренкова // Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин : матеріали V науково-практичної конференції молодих вчених, 11 грудня 2009 р. / Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Х, 2009. – С. 10-14
  2. Азаренкова О.В. Альтернативная энергетика в обеспечении устойчивого экономического развития / О.В. Азаренкова // Spoleczenstwo I Ekonomia: Dwudziestolcie przemian w panstwach baltyckich 1991–2010. – Siedlze: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2010. – С. 339-348
  3. Азаренкова О.В. Перспективы использования биогаза как средства обеспечения устойчивого развития экономики / О.В. Азаренкова // Україна в системі світових економічних процесів : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 грудня 2010 р. / Міжнародний Слов’янський Університет. – Х, 2010. – С. 269 – 275
  4. Казакова Н.А., Азаренкова О.В. Світові тенденції фінансування альтернативних паливно-енергетичних ресурсів / Н.А. Казакова, О.В.Азаренкова // Економічна інтеграція як умова підвищення добробуту у країнах СНД: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 29-30 квітня 2011р. / Одеський національний університет  імені. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – С.8-11.
  5. Азаренкова О.В., Казакова Н.А. Политика ЕС в области обеспечения развития на основе возобновляемых источников энергии / О.В.Азаренкова // Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин : матеріали VII науково-практичної конференції молодих вчених, 17 березня 2012 р. / Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Х, 2012. – С. 145-148
  6. Азаренкова О.В. Розвиток альтернативної енергетики в Україні в рамках регіонального співробітництва з країнами ЄС / О.В.Азаренкова // Українсько-російське порубіжжя: стан та перспективи співробітництва: матеріали ІІI міжнародної науково-практичної конференції 15 грудня 2012 р./ Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Х, – С. 11-16
  7. Азаренкова О.В. Перспективы внедрения политики энергоэффективности для обеспечения конкурентоспособности экономик Украины на основе мирового опыта / О.В. Азаренкова // Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин : матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 5 квітня 2013 р. / Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Х, 2013. – С.94-97
  8. Сідоров В.І., Азаренкова О.В. Роль циклічності в   динаміці розвитку світової енергетики / В.І. Сідоров, О.В. Азаренкова // М. І. Туган-Барановський:  творча спадщина та сучасна економічна наука : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 жовтня 2015 р. / Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Х, 2015. – С.
  9. Azarenkova O.V., Kazakova N.A. European energy policy: experience and prospects for Ukraine / O.V. Azarenkova, N.A. Kazakova // Modern transformation of economics and management in the era of globalization : proceedings of the int. scientific-practical conference, Klaipeda, Lithuania, 29 January 2016. – Klaipeda University, 2016 – P. 18-21
  Детальніше
 • Журавель Тетяна Миколаївна

  Журавель Тетяна Миколаївна

  Старший викладач

  Викладає дисципліни: Фінанси підприємств, Страхування, Соціальне страхування, Навчальна практика, Навчально-ознайомча практика.

  Закінчила економічний факультет Харківського державного університету ім. Каразіна за спеціальністю «Фінанси і кредит». У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 1999 року.

  Напрямок наукової роботи: вдосконалення управління фінансами підприємств в умовах трансформаційної економіки; проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України.

  У 2008 році отримала Грамота УБС НБУ, 2009р. – отримала Грамоту Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації за плідну науково-педагогічну діяльність, впровадження сучасних педагогічних технологій у навчальний процес. За результатами досліджень опубліковано 29 наукових праць, серед яких :найбільш вагомі: 1 підручник та 3 навчальні посібники з грифом МОНУ (у співавторстві), 9 наукових статей у фахових виданнях, 16 тез доповідей, 8 навчально-методичних посібників для самостійної та індивідуальної роботи студентів, розроблено, сертифіковано та запроваджено дистанційні курси з дисциплін «Страхування» та «Фінанси підприємств».

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

  Список наукових праць

  Посібники, підручники під грифом МОНУ:

  1. Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри):Навчально-методичний посібник // За ред.. д.е.н., доц.. Г,М. Азаренкової. – Львів: Новий Світ – 2000, 2010. – 200с. ( у співавторстві)
  2. 2. Фінанси: курс для банкірів: підручник / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Тридіда, д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор. – К.: УБС НБУ, 2012. – 507 с. ( у співавторстві)
  3. Страхування у схемах . Навчальний посібник /Т.М.Журавель, Н.Г.Нагайчук. – Львів : «Новий світ- 2000», 2012 – 390с.

   Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України:

  1. Журавель Т.М.Нічик Г.О Проблеми і перспективи сучасних методик оцінювання кредитоспроможності клієнтів. Збірник наукових праць «Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)». – 2011. – № 1 (10). – С. 98-102.                  
  2. 2. Журавель Т.М.Терещенко Я.О. Контролінг як метод забезпечення конкурентних переваг на підприємстві Збірник наукових праць «Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)». – 2011. – № 2 (10). – С.111-117. Режим доступу: http://fkd.khibs.ua/pdf/2011_2/18.pdf
  3. 3. Журавель Т.Н. Особенности функционирования рынка страхования жизни Украины / Т.Н.Журавель М.А.Шавлак // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки. – 2015. – № 6. – С. 24-28. Режим доступу: http://elib.psu.by:8080/handle/ 123456789/13150

  Інші публікації (у т.ч. тези доповідей):

  1. Мірошниченко М.С. Журавель Т.М. Сучасні тенденції розвитку страхування сільськогосподарських підприємств // Матеріали VІ Міжнародної науково-теоретичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів, студентів «Творчий пошук молоді – курс на ефективність», Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, (м. Хмельницький, 25 лютого 2015р.) / – Хмельницький.: 2015. – С. 229 – 230. http://www.xktei.km.ua/files/zbirnuk.pdf
  2. Фадєєнко В.Ю. Журавель Т.М. Сучасні тенденції розвитку страхування сільськогосподарських підприємств // Матеріали VІ Міжнародної науково-теоретичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів, студентів «Творчий пошук молоді – курс на ефективність», Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, (м. Хмельницький, 25 лютого 2015р.) / – Хмельницький.: 2015. – С. 278 – 279. http://www.xktei.km.ua/files/zbirnuk.pdf
  3. Шавлак М.А. Журавель Т.М. Використання методів економікр-математичного моделювання для оцінки стану фінансової безпеки ринку страхування життя // Матеріали VІ Міжнародної науково-теоретичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів, студентів «Творчий пошук молоді – курс на ефективність», Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, (м. Хмельницький, 25 лютого 2015р.) / – Хмельницький.: 2015. – С. 298 – 299. http://www.xktei.km.ua/files/zbirnuk.pdf
  4. Ильницкая С.П. :Журавель Т.Н. Роль банковского кредитования в развитии реального сектора экономики Украины / С.П. Ильницкая // Научный потенцыал молодежи – будущему Белорусии : материалы IX международной молодежной научно–практической конференции, 3 апреля 2015 г., г. Пинск, Республика Беларусь / Мин образования Республики Беларусь, Национальный банк Республики Беларусь, Полесский государственный университет – г.Пинск, 2015. – Ч.1. – с. 29-31. http://rep.polessu.by/bitstream/112/8606/1/18.pdf
  5. Мірошниченко М.С. Журавель Т.М. Стан та тенденції розвитку агрострахування в Україні // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2015. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану.
  6. Павленко О.А. Журавель Т.М. Страхування сільськогосподарських ризиків в україні // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2015. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану.
  7. Піддубна К.І. Журавель Т.М. Вдосконалення системи фінансового управління страховою компанією // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2015. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану.
  8. Савченко О.І. Журавель Т.М. Розвиток страхування додаткової пенсії в Україні // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2015. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану.

  Детальніше
 • Майборода Аліна Вікторівна

  Майборода Аліна Вікторівна

  Старший викладач

  Викладає дисципліни: Фінанси, Інвестування, Економіка і організація інноваційної діяльності, Фінансовий ринок, Ринок фінансових послуг, Фінанси підприємств

  Закінчила Харківського інституту банківської справи за спеціальністю «Фінанси та кредит». У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2014 року.

  Напрямок наукової роботи: управління процесом фінансової безпеки суб’єкта господарювання та механізм його забезпечення; інноваційний розвиток підприємств України в сучасних умовах господарювання; оцінка кредитоспроможності позичальників та визначення їх платоспроможного рейтингу; аналіз проблемних та слаборозвинених регіонів України.

  За результатами досліджень опубліковано: 16 наукових праць, серед яких 4 наукові статті, 11 тез доповідей та монографія.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

   Список наукових праць

  • статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України та мають ISSN;
   1. Біломістна І.І. Оцінка стану фінансової безпеки на основі економіко-математичного моделювання / І.І. Біломістна, А.В. Ковальчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Випуск 4.– С.28-32. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/305/1/ bilimisna.pdf
   2. Bylomistna I. The essence of the structure of the financial security mechanism of enterprise / І.І. Біломістна, О.М. Біломістний, А.В. Ковальчук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 11[49]. – С.51-57. http://ie.at.ua /English_11_2013/bilomistna_i-bilomistnyi_o-kovalchuk_a-the_essence.pdf
  • статті у закордонних журналах (що входять до науково-метричних баз даних);
   1. Bylomistna I. The economic essence of the financial security definition of the enterprise / І.І. Біломістна, О.М. Біломістний, А.В. Ковальчук // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції з використання інформаційно-комунікаційних технологій та статистики в економіці та освіті (ICAICTSEE – 2014), 24-25 жовтня. – м. Софія, Болгарія. – 2014. – С. 318-323. http://icaictsee-2014.unwe.bg/history/ICAICTSEE-2014.pdf
   2. Ковальчук А.В. Экономико–математическое моделирование как инструмент оценки состояния финансовой безопасности предприятия / А.В. Ковальчук // Збірник наукових статей V Міжнародної науково-практичної конференції «Банковская система: устойчивость и перспективы развития». – Пинск: ПолесГУ, 2014. – С. 274-278. http://rep.polessu.by/bitstream/ 112/8368/1/1.pdf
  • інші публікації (у т.ч. тези доповідей).
  1. Ковальчук А.В. Управління системою фінансової безпеки підприємства: необхідність та складові елементи // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану
  2. Ковальчук А.В. Аналіз фінансової безпеки як елемента стабільності підприємства // Інформаційна та економічна безпека : матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану. – Розділ І
  3. Ковальчук А.В. Поняття фінансової безпеки підприємства: економічна сутність та складові // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану.
  4. Ковальчук А.В. Вітчизняний досвід оцінки кредитоспроможності позичальника / А.В. Ковальчук //Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку сучасної економіки» (26-27 квітня 2013 р.). – Севастополь: СІБС УАБС НБУ, 2013. – С. 267-270.
  5. Ковальчук А.В. Суть фінансової безпеки підприємства та її теоретичні аспекти / А.В. Ковальчук // Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції : тези доп. ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. Молодих учених та студентів. – Х.: ХІБС УБС НБУ, 2013 – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. Вимоги: Pentium; 256 Mb RAM; Windows XP. 7; Adobe Acrobat Reader 5.0-8.0; – Назва з екрану.
  6. Ковальчук А.В. Інформаційна безпека суб’єктів підприємництва в сучасних умовах / А.В. Ковальчук // Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції : тези доп. ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. Молодих учених та студентів. – Х.: ХІБС УБС НБУ, 2013 – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. Вимоги: Pentium; 256 Mb RAM; Windows XP. 7; Adobe Acrobat Reader 5.0-8.0; – Назва з екрану.
  7. Ковальчук А.В. Теоретичні аспекти фінансової безпеки підприємства / А.В. Ковальчук // Творчий пошук молоді – курс на ефективність: тези доп. IV Міжнародної наук.-теорет. конф. молодих учених, аспірантів, студентів, 19 лютого 2013 р. – Кам’янець-Подільский: ПП «Медобори – 2006», 2013. – С. 200-202.
  8. Ковальчук А. Теоретичні основи механізму забезпечення фінансової безпеки / А.В. Ковальчук // Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем: Збірник тез XIII Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів та студентів, 26-27 березня 2013 року / Відп. за вип. О.О. Дркгов. – Львів: ЛІБС УБС НБУ, 2013. – С. 344-346.
  9. Ковальчук А. В. Особливості аналізу фінансового стану страхових компаній / А.В. Ковальчук // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України: тези доповідей учасників ІІІ науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К.: УБС НБУ, 2013. – с. 125 – 126.
  10. Ковальчук А.В. Грошово-кредитна політика Національного банку України на сучасному етапі / А.В. Ковальчук // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку сучасної економіки» (26-27 квітня 2013 р.). – Севастополь: СІБС УАБС НБУ, 2013. – С. 235-239.
  11. Ковальчук А.В. Стратегічне планування як важливий елемент прибутковості підприємства / А.В. Ковальчук // Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції : тези доп. Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених та студентів. – Х.: ХІБС УБС НБУ, 2012 – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. Вимоги: Pentium; 256 Mb RAM; Windows XP. 7; Adobe Acrobat Reader 5.0-8.0; – Назва з екрану.
  12. Ковальчук А.В. Проектне фінансування як індикатор стабільності економіки / А.В. Ковальчук // Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції : тези доп. V студентська науково-практична конференція. – Х.: ХІБС УБС НБУ, 2011 – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. Вимоги: Pentium; 256 Mb RAM; Windows XP. 7; Adobe Acrobat Reader 5.0-8.0; – Назва з екрану.

  Детальніше
 • Оніщенко Ірина Олександрівна

  Оніщенко Ірина Олександрівна

  Асистент, аспірант

  Викладає дисципліни: Регіональна економіка, Фінансовий ринок.

  В 2016 році закінчила Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» за спеціальністю «Облік і аудит». З 2015 року працювала фахівцем кафедри економічної теорії в ХННІ ДВНЗ «УБС». З 2016 року аспірант Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи». З листопада 2016 року – асистент кафедри фінансів ХННІ ДВНЗ «УБС».

  Напрямок наукової роботи: транспарентність, інформаційна прозорість, фінансові потоки, фінансовий контроль.

  Тема дисертаційного дослідження: «Транспарентність як фактор детінізації фінансових потоків України».

  За результатами досліджень опубліковано: 10 наукових праць, серед яких статті, тези доповіді, матеріали конференцій.

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID:

  Список наукових праць

  1. Нікітіна І.О. Зовнішньо-торгівельні відносини України з країнами Західної Європи / І.О. Нікітіна // Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції», Харків, ХІБС УБС НБУ, 12-13 квітня  2012, секція 3
  2. Onishchenko I.O. Importance of learning a foreign language / I.O. Onishchenko // Збірник тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді − вирішенню проблем європейської інтеграції» (м. Харків, 3-4 квітня 2013 р.) / Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – Харків, 2013. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 256 Mb RAM ; Windows XP, 7 ; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 8.0;. — Назва з екрану.
  3. Оніщенко І.О. Формування первісної вартості основних засобів за міжнародними та національними стандартами: переваги та недоліки / І.О. Оніщенко // МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація : матеріали Відкритої Міжнар. інт.-конф., (Харків, 4 квартал 2015 р.) / М-во фінансів України, Агентство з МСФЗ, АПУ, ФПБАУ [та ін.]. — X. : Агентство з МСФЗ, 2015. — С.23-24
  4. Оніщенко І.О. Зарубіжний досвід відображення в обліку операцій з руху основних засобів / І.О. Оніщенко // I Міжнародна науково-практична конференція: «Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» (м.Чернігів, 11 грудня 2015 р.) / Чернігівський національний технологічний університет. – Секція 1. – С.61-63
  5. Оніщенко І.О. Стан іноземного інвестування в економіку України / І.О. Оніщенко // Глобальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ–Прага–Відень, «28» грудня 2015 року), І том / Фінансово-економічна наукова рада, 2015. — С.129-132
  6. Оніщенко І.О. Удосконалення організації обліку і аудиту основних засобів на підприємстві / В.А. Малахов, І.О. Оніщенко//Міжнародний збірник наукових праць «ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ», Випуск 1. – С.48-56
  7. Оніщенко І.О. Інвестиційна привабливість України: проблеми та шляхи їх вирішення / І.О. Оніщенко//Электронный научный журнал «Траектория науки». – 2016.- №3(8).- С.89-95
  8. Оніщенко І.О. Фіскальний механізм детінізації економіки України/ І.О. Оніщенко// Збірник тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» м. Харків, 17-18 березня 2016 року / Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – Електронний ресурс. – Режим доступу:http://khibs.ubs.edu.ua/naukova-diyalnist/mizhnarodni-naukovi-konferencii/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-finansovo-kreditna-diyalnist-problemi-teorii-ta-praktiki/
  9. Оніщенко І.О. Удосконалення аудиту на підприємствах як засіб детінізації економіки України/ І.О. Оніщенко// Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» 12-13 квітня 2016 р. м. Дніпропетровськ. – С.493-496
  10. Оніщенко І.О. Інституційні чинники формування тіньової в Україні/ І.О. Оніщенко// Вісник Університету банківської справи 2016.-№1-2 (25-26.- С.35-40

  Детальніше
 • Косовський Ігор Олександрович

  Косовський Ігор Олександрович

  Аспірант

  У 2016 році закінчив Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» за спеціальністю «Банківська справа».
  З 2016 року аспірант кафедри фінансів Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».
  Напрямок наукової роботи: банківська система, криптовалюти, інноваційні фінансові технології.

  Детальніше
 • Свередюк Катерина Сергіївна

  Свередюк Катерина Сергіївна

  Фахівець

  У 2013  році вступила до Харківського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» на спеціальність «Фінанси та кредит», де і навчається по теперішній час. С 2016 року працює на кафедрі фінансів.

  Детальніше

Навчальні посібники та методичні розробки викладачів кафедри

Усі дисципліни кафедри мають методичне забезпечення, в тому числі до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів. Видано конспекти лекцій, опорні конспекти лекцій та навчально-методичні посібники з дисциплін.

               

Основні навчальні посібники, підручники кафедри з грифом МОНУ:

ПІДРУЧНИКИ

 1. Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки: підручник / кол. авторів; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Тридіда; к-та екон. наук, доц. К. В. Орєхової. – К.: УБС НБУ, 2015. – 596 c.
 2. Фінанси [Текст] : підручник / [А. Я. Кузнецова, Г. М. Азаренкова, І. І. Біломістна та ін.] ; за ред. : А. Я. Кузнецова, Г. М. Азаренкова ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К. : УБС НБУ, 2011. – 407 с.
 3. Фінанси: курс для банкірів [Текст] : підручник / ред. : О. М. Тридід, О. Б. Жихор. – К. : УБС НБУ, 2012. – 507 с.
 4. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва [Текст ] : підручник / Г. М. Азаренкова, О. М. БІломістний, І. І. БІломістна. – К. : УБС НБУ, 2014. – 303 с.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. Азаренкова Г. М. Аналіз моделювання і управління ризиком (в схемах та прикладах) : навч. посіб. / Г. М. Азаренкова. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 240 с.
 2. Азаренкова Г. М. Економіка праці і соціально-трудові відносини. [Текст] : навч. посібник / Г. М. Азаренкова, І. І. Борисенко, О. Г. Головко. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 343 с.
 3. Азаренкова Г.М. Проектний аналіз в схемах та прикладах: навч. посіб. / Г.М. Азаренкова, Р.О.Піскунов. – Х.: НТМТ, 2015. – 338 с.
 4. Азаренкова, Г. М. Фінанси [Текст] : практикум / Г. М. Азаренкова, І. І. Борисенко. – К. : Знання, 2008. – 279 с.
 5. Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств [Текст ] : навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Г. М. Азаренкова,, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. – К. : Знання-Прес, 2006. – 287 с.
 6. Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. для самостійного вивчення / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. – 3-е вид., випр. і доп. – К. : Знання-Прес, 2009. – 299 с.
 7. Дикань Н.В. Менеджмент: навч. посібник / Н.В. Дикань, I.I. Борисенко. – К.: Знання, 2008. – 389 с.
 8. Журавель Т.М. Страхування у схемах [Навчальний посібник] / Т.М. Журавель, Н.Г. Нагайчук. – Львів: «Новий світ – 2000», 2012. – 390 с.
 9. Лєгостаєва О.О. Податкова система: [практикум]: навч. посіб. / О.О. Лєгостаєва, Н.О. Гнип . – Львів: Новий Світ-2000, 2014. – 228 с.
 10. Логістика [Текст] : навч. посіб. / О. М. Тридід [та ін.]. – К. : Знання, 2008. – 566 с.
 11. Методологія наукових досліджень у схемах, таблицях, прикладах [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Г. М. Азаренкова та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук., проф. Г. М. Азаренкової ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). – Київ : УБС НБУ, 2014. – 223 с.
 12. Сословський В. Г. Проектне фінансування : навчальний посібник / В. Г. Сословський. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 261[3] с.
 13. Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри) : навчально-методичний посібник / Г. М. Азаренкова [та ін.] ; за ред.: Г. М. Азаренкова, Н. М. Самородова. – Львів : Новий Світ-2000, 2010 . – 198 с.
 14. Тридід О. М. Регіональна економіка: Регіональна економіка. Екологія. Збірник завдань і тестів для самостійної роботи студентів [Текст] : навч. посібник / О. М. Тридід, О. М. Богатіщев. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 264 с.
 15. Фінансовий менеджмент: практикум. Навч. посіб. / Г.М.Азаренкова, О.І. Антонечко, Л.С.Мартюшева, Р.О.Піскун. – Львів «Новий світ 2000», 2013. – 306 с.
 16. Фінансовий менеджмент у запитаннях і відповідях: Навч. – метод. посіб. / О.М.Тридід, Г.М.Азаренкова, О.М.Біломістний, К.В.Орєхова. – Львів: «Новий Світ-2000», 2013. – 423 с.

Основні монографії кафедри:

 1. Азаренкова Г. М. Антикризове регулювання руху грошових потоків суб’єктів господарювання [Текст] : монографія / Г. М. Азаренкова, Р. О. Піскунов, М. І. Гойхман. – Київ : УБС НБУ, 2014. – 238 с.
 2. Азаренкова Г. М. Менеджмент фінансових потоків економічних агентів [Текст] : монографія / Г. М. Азаренкова. – К. : УБС НБУ, 2009. – 335 с.
 3. Азаренкова Г.М. Механізм банківського кредитування малого бізнесу в Україні [Текст]: монографія / Г. М. Азаренкова, О. М. Біломістний, І. І. Біломістна, А. А. Гулько, Н. І. Биканова; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ, 2013. – 171 c.
 4. Азаренкова Г.М. Моделі та методи аналізу фінансових потоків [Текст] : монографія / Г. М. Азаренкова – Харків: ВКФ “Гриф”, 2005. – 119 с.
 5. Азаренкова Г.М. Сучасні комерційні банки: персонал, розвиток, організація [Текст] : монографія / Г.М.Азаренкова, Л.В.Дікань, Т.О. Новосельцева. – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2003 – 131 с.
 6. Азаренкова Г. М. Управління фінансовими ресурсами банку [Текст] : монографія / Г. М. Азаренкова, І. І. Біломістна, В. Г. Сословський. – К. : УБС НБУ, 2012. – 179 с.
 7. Азаренкова Г. М. Фінансова стабільність розвитку банків [Текст] : монографія / Г. М. Азаренкова, О. Г. Головко, В. В. Смирнов. – К. : УБС НБУ, 2011. – 191 с.
 8. Азаренкова Г. М. Фінансові ресурси та фінансові потоки: Теоретичний аналіз [Текст]: монографія / Г. М. Азаренкова. – Х. : ПП Яковлєва, 2003. – 102 с.
 9. Азаренкова Г. М. Фінансові потоки в системі економічних відносин [Текст]: монографія / Г. М. Азаренкова. – Х. : ВД “Інжек”, 2006. – 328 с.
 10. Васюренко О.В. Планування фінансового потенціалу суб’єктів господарювання [Текст] : монографія / О.В. Васюренко, Н.О. Гнип. – Дніпропетровськ: Форест, 2015. – 234 с.
 11. Вядрова І.М. Банківське інвестиційне кредитування інноваційної діяльності в Україні [Текст] : монографія / І.М. Вядрова , С.М. Пашова. – Дніпропетровськ : Форест, 2015. – 237 с.
 12. Економічна та інформаційна безпека суб’єктів господарювання : сучасний стан та тенденції розвитку [Текст] : монографія / авт. кол.; за ред. ра екон. наук, професора Смовженко Т.С., д-ра екон. наук, професора Кузнецової А.Я., д-ра екон. наук, професора Барановського О.І., д-ра екон. наук, професора О.М. Тридіда, д-ра екон. наук, професора Г.М. Азаренкової та ін. – К. : УБС НБУ, 2014. – 349 с.
 13. Маркетингові аспекти управління інноваційним розвитком [Текст] : монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. // Особливості формування стратегій інноваційного розвитку проблемних і слаборозвинених регіонів України – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус». – 2014. – Розділ 1, пункт 1.7. – 480 с.
 14. Механізми забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку [Текст] : монографія / [Г. М. Азаренкова та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Г. М. Азаренкової. – К. : УБС НБУ, 2012. – 334 с.
 15. Моделі і системи оцінювання, обробки та захисту фінансової інформації [Текст] : монографія / Г. М. Азаренкова [та ін.] ; наук. ред. О. В. Васюренко. – Х. : Константа, 2005. – 380 с.
 16. Моделі оцінки банківської діяльності для забезпечення стабільності банківської системи [Текст] : монографія / авт. кол. – Київ : УБС НБУ, 2010. – 294 с.
 17. Основные факторы стратегической эффективности иностранных инвестиций в Российской Федерации [Текст] : монография / Дымов С.Х., Ежов Ю.А, Азаренкова Г.М., Смирнов В.В. – Москва: ООО «Издательский дом Центрсоюза», 2011. – 132 с.
 18. Посткризовий розвиток фондового ринку: світові тенденції і національні особливості [Текст] : монографія / [Г. М. Азаренкова та ін.]. – К. : УБС НБУ, 2013. – 278 с.
 19. Развитие финансовых отношений в условиях становления инновационной экономики [Текст]: монография / под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. Т.Н. Флигинских, д-ра экон. наук, проф. М.В. Владыка, к-та экон. наук, доц. Ю.В. Всяких. // Перспективы развития индустрии банковских платёжных карточек в Украине – Белгород: ИД «Белгород», 2012. – С.129-140.
 20. Розвиток фінансового потенціалу суб’єктів господарювання як основа досягнення фінансово-економічної безпеки [Текст]: колективна монографія / кол. авт. ; за ред. В. В. Глущенка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 384 с.
 21. Современное состояние и проблемы развития бизнеса [Текст] : монография / кол. авт. : Т. С. Смовженко, А. Н. Тридед, Г. М. Азаренкова и др. ; под ред. А. Я. Кузнєцовой, О. О. Лапко. – К. : УБС НБУ, 2014. – 353 с.
 22. Тридід, О. М. Оцінювання фінансової стійкості підприємства [Текст] : монографія / О. М. Тридід, К. В. Орєхова. – Київ : УБС НБУ, 2010. – 143 с.
 23. Управління персоналом в умовах економіки знань [Текст] : монографія / [кол. авт.: Г. М. Азаренкова та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. К. Семів. – К. : УБС НБУ, 2011. – 406 с.
 24. Фінансове планування та прогнозування діяльності банків [Текст]: монографія / за заг. ред. акад. АЕН, д-ра екон. наук, проф. О. В. Васюренка. – Київ : УБС НБУ, 2009. – 323 с.

Контакти

Телефон: (057) 337-14-70