• Кафедра Інформаційних технологій

Гадецька Світлана Вікторівна

Завідувач кафедри, к.ф.-м.н., доцент

Новини кафедри ІТ


У 1986 році закінчила з відзнакою механіко-математичний факультет Харківського державного університету ім. Н.В.Каразіна за спеціальністю математика. В 1993 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. В ХННІ ДВНЗ УБС працює з 2000 року. Нагороджена Почесною грамотою Національного банку України, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Нагрудним знаком «Відмінник освіти».

Сфера наукових інтересів – математичне моделювання, аналіз та розпізнавання об`єктів у багатовимірних інформаційних просторах. Має понад 70 друкованих праць, численні методичні розробки.

GOOGLE SCHOLAR:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=NVSLRr8AAAAJ&view_op=list_works

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-9125-2363

Загальна характеристика

Кафедра інформаційних технологій (ІТ) створена у 2008 році. На кафедрі працює 14 висококваліфікованих викладачів, серед яких 1 доктор та 9 кандидатів наук.

Пріоритетним завданням кафедри є формування необхідних компетенцій циклу інформаційних технологій зі спеціальностей 122 “Комп’ютерні науки” та 125 “Кібербезпека”, технічної та технологічної культури студентів, що відповідає сучасним та перспективним вимогам розвитку інформаційних та суміжних технологій, а також освітньої діяльності у вищих навчальних закладах світового рівня.

Кафедра Інформаційних технологій готує бакалаврів зі спеціальності 125 “Кібербезпека” та 122 “Комп’ютерні науки”,  а також магістрів зі спеціальності  “Комп’ютерні науки”.

Загалом підготовка студентів здійснюється за 70 навчальними дисциплінами, що мають за мету надання студентам знань та вмінь, необхідних для розробки, дистрибуції, налаштування, впровадження, супроводження та практичного використання сучасних засобів інформатизації, до яких, зокрема, відносяться: програмні та програмно-апаратні системи автоматизації офісної діяльності, документообігу, обліку, бізнес-аналізу, підтримки прийняття рішень, мережної комунікації, запровадження Інтернет-сервісів і «хмарних» технологій, електронної комерції, електронних платіжних систем, управління ресурсами, відношеннями та якістю, автоматизації діяльності банків, фінансових і страхових компаній, аудиторських і консалтингових компаній, виробничих підприємств, освітніх установ і органів державної влади.

Кафедрою ІТ в освітньому процесі та науковій діяльності використовується програмне забезпечення професійного призначення: MICROSOFT VISUAL STUDIO COMMUNITY 2017, Devcpp, АБС «Б2», Internet Dealing System, MetaTrader, Rasmus, Statistica, Deductor; використання наявного ПЗ доповнюється відкритими хмарними інтернет-сервісами професійного призначення: ARIS Community, Bizagy Model Designer, Elma Community тощо. Студенти мають доступ до он-лайн ресурсів фахових періодичних видань, а також до періодичних наукових видань англійською мовою.

Крім денної форми навчання, на основі використання сучасних інструментальних і навчальних програмних засобів здійснюється дистанційне навчання студентів заочної форми навчання та перепідготовки за всіма навчальними дисциплінами кафедри ІТ.

З метою удосконалення освітньої діяльності викладачами кафедри розроблене програмне забезпечення «Діагностика вхідного рівня знань студентів», «Модульно-рейтинговий контроль знань», анкетування «Викладач очима студентів», «ECTS-оцінювання», за допомогою створеної бази даних «Каталог «Наука» автоматизовано облік результатів наукової діяльності викладачів інституту.

Викладачі кафедри ІТ   постійно ведуть наукові дослідження, підтримуючи наукові зв’язки не тільки з науковцями України, але й з фахівцями країн близького і дальнього зарубіжжя. Загальна бібліографія викладачів кафедри нараховує більше 750 наукових та науково-методичних праць, виданих у вітчизняних і закордонних фахових виданнях і видавництвах.

Для підвищення професійного рівня викладачі співпрацюють з провідними фахівцями в галузі інформаційних технологій, проходять стажування в фінансово-кредитних установах, у провідних ІТ-компаніях та вищих навчальних закладах.

Під керівництвом викладачів кафедри працює студентський науковий колектив «White hackers», до основних напрямків роботи якого можна віднести не тільки цілеспрямоване проведення наукових досліджень, але й розвиток експериментальної бази, творчу взаємодію із зовнішніми установами, публікації наукових результатів. Учасники наукового студентського колективу «White hackers» ведуть активну роботу з дослідження методів і засобів інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень, захисту інформації, електронної комерції на фінансових ринках та розробки математичних та комп’ютерних моделей для аналізу процесів виробничої та освітянської діяльності.

Усі дисципліни кафедри мають методичне забезпечення, в тому числі до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів. Видано конспекти лекцій, опорні конспекти лекцій та навчально-методичні посібники з дисциплін.

Кафедра впроваджує спеціалізовані стенди та лабораторні установки власного виробництва для вивчення дисциплін зі спеціальностей 122 “Комп’ютерні науки” та 125 “Кібербезпека”.

 

Дисципліни кафедри

 

Переглянути дисципліни кафедри ІТ

 

 

Склад

 • Самородов Борис Вадимович

  Самородов Борис Вадимович

  Професор, доктор економічних наук, директор ХННІ ДВНЗ «УБС»

  У 2003 р. закінчив Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи і технології» і отримав кваліфікацію «Інженер – системний аналітик».

  Кандидат технічних наук з 08.11.2007 р. Дисертацію на тему «Математичне моделювання та параметричний синтез безступінчастих трансмісій колісних тракторів» захистив у спеціалізованій Вченій раді Д 64.050.07 в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Номер диплому ДК №043060. Вчене звання доцента кафедри інформаційних технологій присвоєно у 2010 р., атестат 12ДЦ № 023265. Доктор економічних наук з 2013 року. Дисертацію на тему «Управління фінансовим розвитком банку: методологія, теорія, практика» захистив в спеціалізованій Вченій раді Д 26.883.01 в Університеті банківської справи Національного банку України (м. Київ) за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (диплом ДД № 002631).

  Є головним редактором  збірника наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», членом Наукової ради міжнародного збірника наукових праць «Європейське співробітництво» (республіка Польща).

  Основні напрями науково-дослідної роботи: використання математичних та інформаційних технологій для вирішення економічних завдань; застосування оптимізаційних технологій в економіці; використання рейтингових технологій для діагностики соціально-економічних систем; дослідження фінансової стабільності регіонального банківського сектору.

  За результатами досліджень опубліковано: 118 наукових праць, в тому числі 4 монографії, 2 підручника та 1 навчальний посібник, 77 наукових статтей у фахових та міжнародних виданнях.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

  • ID ORCID – 0000-0002-5267-1178
  • ID Researcher – N-4452-2014
  • ID Scopus – 56606266500

   

  Список наукових праць:

  монографії, навчальні посібники, підручники, розділи у монографіях:

  1. Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри). Навчально-методичний посібник / За ред. д.е.н., доц. Г.М. Азаренкової, доц. Н.М. Самородової – Львів: Новий Світ–2000, 2010. – 200 с. (гриф МОНУ).
  2. Запозичення суб’єктами господарювання грошових коштів на зовнішніх ринках : монографія / Ю. І. Лернер, Б. В. Самородов. – Харків : Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2012. – 156 с. http://orcid.org/0000-0002-5267-1178
  3. Самородов Б. В. Методологія управління фінансовим розвитком банку : монографія / Борис Вадимович Самородов. – К. : УБС НБУ, 2012. – 307 с. http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/259
  4. Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи України: Наукове видання / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.М. Тридіда, д-ра екон. наук, проф. Г.М. Азаренкової. – К. : УБС НБУ, 2014. – с. 114-125.
  5. Кобилін А.М. Інформаційний менеджмент: навчальний посібник / А.М. Кобилін,
  6. Б.В. Самородов. – Львів : «Новий Світ-2000», 2014. – 216 с.
  7. Тридід О.М., Самородов Б.В., Вядрова І.М.та ін. Банківська система : підручник / О.М. Тридід, Б.В. Самородов, І.М. Вядрова та ін.; за заг. ред. д-ра екон. Наук, проф. Т.С. Смовженко. – Львів : «Новий світ – 2000», 2014. – 536 с.
  8. Стоимостно-ориентированное обеспечение финансового состояния банковского бизнеса [Текст] : монография. – Харьков : Мадрид, 2016 – 592 с.

   Наукові статті:

  1. Самородов Б.В. Системный анализ особой зоны при работе гидрообъемно-механической трансмиссии трактора ЛТ-60 на рабочем диапазоне / Б.В. Самородов, В.Б. Самородов // Тракторная энергетика в растениеводстве. – Харків: ХДТУСГ. – 2002. – вып.5. – С. 201-217.
  2. Самородов Б.В. Эффект особых зон при работе гидрообъемно-механических трансмиссий и методология их анализа / Б.В. Самородов, В.Б. Самородов // Автомобильный транспорт. – ХДАТУ. – 2002.­ – вып.10. – С.36-40.
  3. Самородов Б.В. Метод симплекса на «жале» как модификация оптимизационных методов прямого поиска Спендли-Хекста-Химсворта и Нелдера-Мида / Б.В. Самородов, В.Б. Самородов, Гужва В.А. // Вістник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2002. – № 13. – С. 79-86.
  4. Самородов Б.В. Практичне застосування математичної моделі інфляції / Б.В. Самородов, Самородова Н.М. // Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України.Зб. наук. пр. – Суми: ВВП „Мрія – 1” ЛТД.– 2003. –С.236-240.
  5. Самородов Б.В. Постановка задачи параметрического синтеза гидрообъемно-механических трансмиссий для транспортных средств, выполняющих относительно стабильные технологические процессы / Б.В. Самородов, В.Б. Самородов // Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: ХДПУ. – 2003. – №.1.– С.32-36.
  6. Самородов Б.В. Матричный подход и результаты математического моделирования гидрообъемно-механической трансмиссии лесотехнического трактора ЛТ-60 / Б.В. Самородов, В.Б. Самородов // Механіка та машинобудування. – Харків: ХДПУ. – 2003. – №1, том. 1. – С.286-293.
  7. Самородов Б.В. Критический обзор работ в области тракторных гидрообъемно-механических трансмиссий / Б.В. Самородов, В.Б. Самородов, А.В. Рогов, М.Б. Бурлыга // Вістник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2003. – №4. – С.3-19.
  8. Самородов Б.В. Анализ результатов параметрического синтеза гидрообъемно-механических трансмиссий с применением методов оптимизации прямого поиска / Б.В. Самородов // Труды ХІІ Междунар. научн.-практ. конф. «Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье». – Харків: НТУ «ХПІ», 2004. – С. 39.
  9. Самородов Б.В. Математическое моделирование двухпоточной тракторной гидрообъемно-механической трансмиссии и результаты исследования ее характеристик / Б.В. Самородов, С.А. Шуба // Труды ХІІ Междунар. научн.-практ. конф. «Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье». – Харків: НТУ «ХПІ», 2004. – С. 216.
  10. Самородов Б.В. Модификация оптимизационного симплекс-метода Спендли-Хекста-Химсворта – метод оптимизации по «компасу» / Б.В. Самородов, М.Д. Годлевский / Вістник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2005. – № 18. – С. 43-52.
  11. Самородов Б.В. Оптимизационный алгоритм по определению основных технико-экономических показателей трактора с гидрообъемно-механической трансмиссией / Б.В. Самородов / Збірник наукових праць Національної гірничої академії. –Дніпропетровськ: НГУ. – 2005. – №21. – С. 169-174.
  12. Самородов Б.В. Анализ и выбор наиболее эффективных и адаптивных оптимизационных методов прямого поиска при синтезе гидрообъемно-механических трансмиссий / Б.В. Самородов / Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2006. – №6. – С.8-13.
  13. Самородов Б.В. Результаты исследования эффективности и выбор адаптивных оптимизационных методов прямого поиска при синтезе гидрообъемно-механических трансмиссий / Б.В. Самородов / Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2006. – №39. – С. 46-53.
  14. Самородов Б.В. Развитие методики по определению основных технико-экономических показателей колесного трактора с бесступенчатой трансмиссией / Б.В. Самородов, М.Д. Годлевский / Східно-європейский журнал передових технологій. – Харків.– 2006. – №6. – С. 27-30.
  15. Самородов Б.В. Развитие метода оптимизации Спендли-Хекста-Химсворта путем вписания регулярных симплексов в гиперсферу и удвоения направлений прямого поиска / Б.В. Самородов / Східно-європейский журнал передових технологій. – Харків.– 2007. – №1. – С. 106-112.
  16. Самородов Б.В. Информационные технологии при проектировании и расчете бесступенчатых трансмиссий на базе электрических передач / Б.В. Самородов, С.Г. Буряковский, А.В. Рогов, И.А. Таран / Механіка та машинобудування // Науково-технічний журнал. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008. –№1. – С. 274-280.
  17. Самородов Б.В. Методика уточнения математической модели объемного КПД аксиально-поршневых гидронасосов / Б.В. Самородов, В.Б. Самородов, М.Б. Бурлыга, А.А. Коваль, А.В. Рогов / Журнал “Автомобіле-та тракторобудування”. Вісник НТУ “ХПІ” 58, 2008 р., С.3-20.
  18. Самородов Б.В. Визначення параметрів виробничої функції із сталою еластичністю заміни / Б.В. Самородов, В.Ю. Дубницький / Збірник наукових праць “Системи обробки інформації”. – Харків: ХУПС ім. І.Кожедуба. – –  Вип. 7(74). – С.169-173.
  19. Самородов Б.В. Использование информационных технологий при адаптации математических моделей к объектам гидромашиностроения / Б.В. Самородов, М.Б. Бурлыга, А.А. Коваль / Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харків. – 2009. – Вып. 1/5(37). – С.20-24.
  20. Самородов Б.В. Системна інтеграція як засіб для забезпечення безперервності основних бізнес-процесів у банку / Б.В. Самородов / Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – Харків: ХІБС УБС НБУ. – 2009. – Вип. 1(6). – С.123-127.
  21. Самородов Б.В. Методика прогнозування показників банківської діяльності на основі розрахунку коефіцієнту абсолютної зміни показників / Б.В. Самородов, Ю.І. Лернер // Науковий інформаційний журнал «Бізнес-інформ». – №8. – 2011 р. м. Харків: ХНЕУ.– С.140-145.
  22. Самородов Б.В. Методика прогнозування та аналізу основних показників діяльності банку при випуску єврооблігацій / Б.В. Самородов, Ю.І. Лернер // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.08. – С. 230-236.
  23. Самородов Б.В. Синдиковане зарубіжне кредитування та його вплив на зміну показників діяльності банку / Б.В. Самородов, Ю.І. Лернер // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ». – 2011. – №32. – С.15-24.
  24. Самородов Б.В. Використання інструменту IPO для виходу банку на зовнішні фондові ринки з метою залучення коштів / Б.В. Самородов, Ю.І. Лернер // Фінанси, облік і аудит: Збірник наукових праць. – Київ: КНЕУ. – 2011. – №18. – С.118-129.
  25. Самородов Б.В. Аналіз та оцінка діяльності банку при проведенні сек’юритизації активів з метою зовнішнього залучення коштів / Б.В. Самородов, Ю.І. Лернер // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – Харків: ХІБС УБС НБУ. – 2011. – Вип. 1(10). – Частина ІІ. – С.44-53.
  26. Самородов Б.В. Оптимізація інструментів зовнішніх залучень коштів при управлінні фінансовим розвитком банку / Б.В. Самородов, Ю.І. Лернер // Проблеми системного підходу в економіці (Електронне наукове фахове видання). – 2011. – №2. – [Електронний ресурс] // Режим доступу до статті: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2011_2/Lerner_211.htm.
  27. Самородов Б. В. Постановка задачі оптимізації фінансових показників діяльності банку / Б. В. Самородов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ». – 2011. – № 62. – С. 141–148. http://library.kpi.kharkov.ua/Vestnik/2011_62.pdf
  28. Самородов Б. В. Методика визначення рейтингу банку на основі експертних оцінок з урахуванням компетенції експертів / Б. В. Самородов // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2011. – № 3(12). – С. 306–310. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/VUbsNbU/2011_3/VUBSNBU12_p306-ppdf
  29. Самородов Б. В. Модифікація таксонометричного методу з урахуванням компетентностей експертів при рейтингуванні банків / Б. В. Самородов // Вісник Української академії банківської справи. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ». – 2011. – № 2(31). – С. 62–66. http://lib.uabs.edu.ua/library/Visnik/Numbers/2_31_2011/31_03_03.pdf
  30. Самородов Б. В. Порівняльний аналіз методик визначення вагових коефіцієнтів важливості показників діяльності банків при їх рейтингуванні / Б. В. Самородов // Зб. наук. праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – Харків : ХІБС УБС НБУ. – 2011. – Вип. 2(11). – С. 248–254. http://fkd.khibs.edu.ua/pdf/2011_2/35.pdf
  31. Самородов Б. В. Альтернативний підхід до аналізу надійності банку як етапу управління фінансовим розвитком / Б. В. Самородов // Інноваційна економіка : Всеукр. наук.-вироб. журнал. – Тернопіль : СМП «ТАЙП». – 2011. – № 7(26). – С. 238–240. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/inek/2011_7/238.pdf
  32. Самородов Б. В. Методика прогнозування показників банківської діяльності на основі розрахунку коефіцієнту абсолютної зміни показників / Ю. І. Лернер, Б. В. Самородов // Науковий інформаційний журнал «Бізнес-інформ». – № 8. – Харків : ХНЕУ. – 2011. – С. 140–145. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Bi/2011_8/140-145.pdf
  33. Самородов Б. В. Методика визначення перспективних значень основних показників банківської діяльності / Ю. І. Лернер, Б. В. Самородов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ». – 2011. – № 38. – С. 68–78. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vcpi/Apu/2011_38/13_38_2011.pdf
  34. Самородов Б. В. Анализ возможности выхода на зарубежные рынки банков Украины с целью внешнего заимствования средств / Б. В. Самородов // Науковий інформаційний журнал «Бізнес-інформ». – № 4. – Харків : ХНЕУ. – 2011. – С. 103–105. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Bi/2011_4/103-105.pdf
  35. Самородов Б. В. Прогнозування показників банківської діяльності на прикладі банківського сектору Харківського регіону / Б. В. Самородов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2011. – № 14. – С. 94–102. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vcpi/Apu/2011_14/18_14_2011.html
  36. Самородов Б. В. Антикризисные инновации в управлении предприятиями / Г. М. Азаренкова, Б. В. Самородов, Н. А. Бондарюк // Науковий інформаційний журнал «Бізнес-інформ». – № 2. – Т.1. – Харків : ХНЕУ. – 2011. – С. 71–74. http://business-inform.net/pdf/2011/2_1/71_74.pdf
  37. Самородов Б. В. Модель виникнення помилок в процесі застосування методу аналізу ієрархій при оцінюванні діяльності банку / В. Ю. Дубницький, Б. В. Самородов // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2011. – № 1(10). – С. 306–308. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/VUbsNbU/2011_1/VUBSNBU10_p306-ppdf
  38. Самородов Б. В. Банковские кредитные рейтинги и их роль при внешнем заимствовании средств / Б. В. Самородов // Анализ кризисных явлений в финансовом и реальном секторах экономики Украины и Республики Беларусь (2008–2011 гг.) : сб. науч. ст. [под ред. К.К. Шебеко] ; Полес. гос. ун-т. – Пинск : ПолесГУ, 2011. – С. 116– (зарубіж. вид.)
  39. Самородов Б. В. Концепція управління фінансовим розвитком банку через систему рейтингування, прогнозування і зовнішніх запозичень / Б. В. Самородов // Науковий інформа­ційний журнал «Бізнес-інформ». – № 10. – Харків : ХНЕУ. – 2012. – С. 209–215.). http://business-inform.net/pdf/2012/10_0/209_215.pdf
  40. Самородов Б. В. Місце управління фінансовим розвитком банку в системі його фінансового менеджменту / Б. В. Самородов // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2012. – № 2(14). – С. 198–203. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/VUbsNbU/2012_2/12_2_40.pdf
  41. Самородов Б. В. Теоретичний аналіз сучасних методик визначення кредитного рейтингу банку / Б. В. Самородов // Зб. наук. праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – Харків : ХІБС УБС НБУ. – 2012. – Вип. 2(13). – С. 100–118. http://fkd.org.ua/article/view/25124
  42. Самородов Б. Моніторинг підвищення рейтингу банку на основі оптимізації його фінансових показників / Б. Самородов // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 10. – С. 36–39. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnbupdf; http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=125161
  43. Самородов Б. В. Подход к управлению финансовым развитием банка через выход на международные рынки с целью внешнего заимствования средств / Б. В. Самородов // Регіональна бізнес-економіка та управління. – Вінниця : ВФЕУ. – 2012. – № 2(34). – С.18–22.
  44. Самородов Б. Методологічні основи застосування теорії оптимізації у банківській справі / Б. Самородов // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 7. – С. 58–61. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/Vnbu/2012_7/2012_07_13.pdf; http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=118303
  45. Самородов Б. В. Розрахунково-теоретичний інструментарій управління фінансовими показниками банку / Б. В. Самородов // Часопис економічних реформ : наук.-вироб. журнал. – 2012. – № 2(6). – С. 65–72. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Cher/2012_2/Samorodov.pdf
  46. Самородов Б. В. Результати визначення рейтингів банків з використанням модифікованого таксонометричного методу / Б. В. Самородов // Фінанси, облік і аудит: зб. наук. праць. – К. : КНЕУ. – 2012. – № 19. – С. 161–169. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Foa/2012_19/19_20.pdf
  47. Самородов Б. Фінансові показники банків: альтернативна методика аналізу надійності банку / О. Тридід, Б. Самородов // Банківська справа. – 2012. – № 1(128). – C. 24–35. http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/65
  48. Самородов Б. В. Аналіз та визначення сутності управління фінансовим розвитком банку / Б. В. Самородов // Зб. наук. праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – Харків : ХІБС УБС НБУ, 2012. – Вип. 1(12). – С. 66–75. http://fkd.org.ua/article/view/28853/25830
  49. Самородов Б. В. Формалізація, постановка і чисельні результати задачі оптимізації фінансових показників діяльності банку / Б. В. Самородов // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2012. – № 1(13). – С. 236–241. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/VUbsNbU/2012_1/12_1_51.pdf
  50. Самородов Б. В. Концептуальні підходи до управління фінансовим розвитком банку через оптимізацію фінансових показників його діяльності / Б. В. Самородов // Науковий журнал «Економічний форум». – № 2. – 2012. – С. 445–451. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Ekfor/2012_2/71.pdf
  51. Самородов Б. В. Порівняльний аналіз математичних особливостей таксонометричного методу при рейтингуванні банків / Б. В. Самородов // Часопис економічних реформ : наук.-вироб. журнал. – 2012. – № 1(5). – С. 34–40. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Cher/2012_1/Samorodov.pdf
  52. Самородов Б. Особливості математичної обробки даних при використанні експертних підходів для визначення рейтингів банків / Б. Самородов, О. Тридід, В. Самородов // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 1. – C. 18–21. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/Vnbu/2012_1/2012_01_11.pdf; http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=98882
  53. Самородов Б.В. Целевое планирование в контексте управления финансовым развитием банка / Б.В. Самородов // Научно-практический журнал «Эффективное антикризисное управление». – 2012. – № 1(70). – С. 82–86. http://www.e-c-m.ru/index.php/jour/article/view/147/146 (зарубіж. вид.)
  54. Тридід О.М. Assessment of the banking system of Ukraine by a multiplicative model / О.М. Тридід, Б.В. Самородов, Н.П. Погореленко // Societal Innovations for Global. – 2013, No. 1(2), p130–139.(зарубіж. вид.)
  55. Самородов Б. В. Аналіз та оцінка фінансових показників банків в контексті забезпечення функціонування банківської системи / Б. В. Самородов, М. І. Гойхман // Науковий інформаційний журнал «Бізнес-інформ». – № 12. – Харків : ХНЕУ. – 2013. – С. 284–291. http://business-inform.net/pdf/2013/12_0/284_291.pdf
  56. Самородов Б. В. Ідентифікація проблемних ситуацій в банківській діяльності з урахуванням асиметрії даних / О. М. Тридід, Б. В. Самородов, М. І. Гойхман // Часопис економічних реформ. – 2014. – № 3(15). – С. 63-76. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Cherpdf
  57. Самородов Б. В. Ідентифікація проблемних ситуацій банківської системи на основі діагностування основних показників її діяльності / Б. В. Самородов, М. І. Гойхман // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / [відп. ред. А. М. Мороз]. 2014. Випуск 2 (24). – C. 131-146. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Foapdf
  58. Самородов Б. В. Рейтингове оцінювання в аналізі фінансового стану банків / Б. В. Самородов, І. І. Саєнко, Н. І. Єндовцева // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2014. – №2 (20). – С.153-158. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VUbsNbUpdf
  59. Самородов Б. Інформаційне забезпечення резервування за кредитами юридичних осіб / Б. Самородов, А. Кобилін, Р. Семенцов // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 10. – С. 46–51. http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=4881655
  60. Самородов Б. В. Проблемні ситуації банківської системи та підходи до процесу їхньої діагностики / Б. В. Самородов, М. І. Гойхман // Вісник ЖДТУ. – 2014. – № 3 (69). С. 213–218. http://ven.ztu.edu.ua/article/view/37828/37553
  61. Самородов Б. В. Моніторинг показників діяльності банку для підвищення його кредитоспроможності / Г. М. Азаренкова, Б. В. Самородов, О. В. Мельниченко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 12(162). – С.356–368.) (SCOPUS). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ape_2014_12_42
  62. Samorodov B. Evaluation of investment projects effectiveness in a bank’s activity / B. Samorodov, A. Maslova, O. Mysienko // Economic Annals-XXI. – 2014. – №9-10(1). – 98-101. (SCOPUS) http://soskin.info/userfiles/file/2014/9-10_2014/1/Samorodov,Maslova,Mysienko.pdf
  63. СамородовБ. В. Алгоритмізація процесу діагностики проблемних ситуацій банківської системи /  Б. В. Самородов , М. І. Гойхман //   Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. пр. – Вип. 2 (29). – Житомир : ЖДТУ, 2014. – С. 161-173. http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/49132/45271
  64. Самородов Б. В. Діагностика результатів діяльності банківського сектору України / Б. В. Самородов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2014. – № 23 (1066). – С.58–66. http://library.kpi.kharkov.ua/Vestnik/2014_23.pdf
  65. Самородов Б.В., Мельниченко О.В., Кощеєва Н.С. Оцінка роботи банку з електронними грошима з використанням методу аналізу ієрархій // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – ХІБС УБС НБУ (Харків). – 2014. – Випуск №2 (17). – С.204-217. http://fkd.khibs.edu.ua/pdf/2014_2/24%20самородов%20204-217.pdf
  66. Самородов Б. В. Методологічні засади управління фінансовим розвитком банку в контексті забезпечення визначених орієнтирів його діяльності / О. М. Тридід, Б. В. Самородов // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2014. – випуск 3 (54). – С.283-288. http://dspace.oneu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3580?show=full
  67. Самородов Б. В. Імплементація вдосконаленої методики визначення фінансової стійкості банку / Б. В. Самородов, О. О. Калініна // Часопис економічних реформ. – 2014. – № 4. – С. 62-69. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Cherpdf
  68. Самородов Б. В. Аналітичний огляд сучасного стану процесу публічного рейтингування вітчизняних банків / Б. В. Самородов // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Актуальні проблеми управління. – 2014. – №45 (1088). – С.126-135. http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Актуальні%20проблеми%20управління/2014/45/АНАЛІТИЧНИЙ%20ОГЛЯД%20СУЧАСНОГО%20СТАНУ%20ПРОЦЕСУ.pdf
  69. СамородовБ. В. Побудова інтегрального показника оцінювання проблемних ситуацій банківської системи /  Б. В. Самородов , М. І. Гойхман // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Актуальні проблеми управління №46 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2014- №46 (1089). – С.113-121. http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Актуальні%20проблеми%20управління/2014/46/ПОБУДОВА%20ІНТЕГРАЛЬНОГО%20ПОКАЗНИКА%20ОЦІНЮВАННЯ.pdf
  70. Самородов Б. В. Бізнес орієнтація підготовки фахівців у вищих навчальних закладах / О. В. Мельниченко, Б. В. Самородов // Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол.: Башнянин Г. І., Куцик П. О.,Шевчук В. О. та ін.]. ─ Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, ─ Вип. 45. – С.38-45. http://www.lac.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/News/Nauka/2014/Docs/LCA_Visnuk__45.pdf
  71. Borys Samorodov Relevant aspects of manadgement of banks investments activities on securities market / Borys Samorodov, Olena Mysienko, Anastasia Maslova // Scientific Council «European cooperation», Warsaw, Poland.- – № 1(1). – Р. 27-36. http://www.google.com.ua/url?url=http://we.clmconsulting.pl/index.php/we/article/download/5/30&rct=j&q=&esrc=s&sa=u&ved=0cbuqfjaaahukewirwozymvzhahxknnikhx91ark&usg=afqjcnfgntjekaonbwf8hmfwkillz6prjq (зарубіж. вид.)
  72. Самородов Б. В. Сучасний стан і напрям розвитку діагностики фінансового стану банку / Б. В. Самородов, Р. В. Семенцов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2015. – № 4. – С. 157 – 161.
  73. Самородов Б.В. Banks financial performance optimization problem in the context of their financial development / Б.В. Самородов // International Collection Of Scientific Proceedings «European Cooperation», 2015. – 7(7). – С.27-33. (зарубіж. вид.)
  74. Borys Samorodov Banking rating in the context of their financial activity using modified taxonometrical method / Borys Samorodov // International Collection Of Scientific Proceedings «European Cooperation», 2015. – 3(3). – p.25-32. (зарубіж. вид.)
  75. Самородов Б.В. Побудова стратегічних орієнтирів розвитку регіонального банківського сектору / Б.В. Самородов, Г.М. Азаренкова, Є.А. Олефір // International Collection Of Scientific Proceedings «European Cooperation», 2015. – 2(2), 25-38. (зарубіж. вид.)
  76. Самородов Б.В. Проблемы финансового обеспечения платежных технологий в украинских банках / Б.В. Самородов // Регіональна економіка та управління. Видавничий дім «Гельветика». – 2016. – № 1 (08). – С.126-129.
  77. Самородов Б.В. Аналіз взаємозв’язку показників власного капіталу банків України шляхом вивчення коефіцієнтів кореляції та кластерного аналізу / Б.В. Самородов, Р.В. Семенцов // Науковий журнал «Проблеми системного підходу в економіці».- Випуск 3 (57) / 2017. (прийнято до друку)

   

  Публікації в інших виданнях:

  1. Самородов Б.В. Тенденції використання інформаційних технологій в аналізі та аудиті банківських установ / Б.В. Самородов / Інформаційні технології в економіці, менеджментів і бізнесі: Проблеми науки, практики і освіти. Тези доповідей: Матеріали XIV Міжнарод. Наук.-практ. Конф., Київ 27 листопада 2008 р.; У 2-х т. / Редкол.: І.І.Тимошенко (голова) та ін. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2009. – Т.2. – 309 с.
  2. Самородов Б.В. Модель виникнення помилок в процесі вибору найкращої альтернативи в методі аналізу ієрархії / Б.В. Самородов, В.Ю. Дубницький / Матеріали Міжнародної конференції «Современные проблемы моделирования социально-экономических систем». Науковий інформаційний журнал «Бізнес-інформ», №2 (2), 2009 р. м. Харків: ХНЕУ.– С.171-173.
  3. Самородов Б.В. Розвиток аудиту в комп’ютерному середовищі / Б.В. Самородов, Н.М. Самородова / Реформування економіки України: стан та перспективи: зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2009 р., м. Київ. – К.: МІБО КНЕУ, 2009. – 296 с.
  4. Самородов Б.В. Системна інтеграція як розвиток банківської ІТ-інфраструктури / Б.В. Самородов / Проблеми й перспективи розвитку ІТ-індустрії: матеріали 1-ї Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми й перспективи розвитку ІТ-індустрії»], (Харків, 18-19 листоп. 2009 р.) / редкол.: В.С. Пономаренко (відп. ред..) – Харків: ХНЕУ, 2009. – 360 с.
  5. Самородов Б.В. Анализ ІРО как инструмента выхода банков Украины
  6. на зарубежные рынки / Б.В. Самородов // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України [Текст]: Тези доповідей учасників І науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (17 травня 2011 р.). – К.: 2011. – С.38–40.
  7. Самородов Б.В. Визначення основних показників діяльності банку при випуску єврооблігацій / Б.В. Самородов // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика [Текст]: збірник тез доповідей VI міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2011 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – Т.1. – С.112–114.
  8. Самородов Б.В. Підходи до прогнозування показників банківської діяльності / Б.В. Самородов // Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання [Текст]: Збірник матеріалів V Міжнародної конференції (9-10 червня 2011 р.). – Київ. – К.: МІБО КНЕУ, 2011. – С.167–169.
  9. Самородов Б.В. Аналіз надійності банку в розрізі комплексної оцінки фінансового стану банку / Б.В. Самородов // Становлення сучасної науки – 2011 [Текст]: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27 вересня – 5 жовтня 2011 р.). – Том.1. Економічні науки. – Прага.: Видавничий дім «Освіта та наука», 2011. – С.11–13.
  10. Самородов Б.В. Підхід до визначення рейтингу банку з урахуванням компетентності експертів / Б.В. Самородов // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків [Текст]: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 жовтня 2011 р.). – Черкаси. Видавець Чабаненко Ю.А., 2011. – С.343–345.
  11. Самородов Б.В. Підходи до аналізу надійності комерційного банку / Б.В. Самородов // Механізми реалізації стратегії розвитку національної економіки [Текст]: Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (20-21 жовтня 2011 р.) .– Тернопіль: Крок, 2011. – С.292–294.
  12. Самородов Б.В. Врахування компетентностей експертів при рейтингуванні банків за допомогою таксонометричного методу / Б.В. Самородов // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Текст]: збірник тез доповідей XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції (27-28 жовтня 2011 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – Т.1. – С.73–76.
  13. Самородов Б.В. Використання українськими банками інструменту сек’юритизації активів при виході на зовнішні ринки / Б.В. Самородов // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу [Текст]: зб. тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (3 листопада 2011 р.). –  Київ. – К.: КНЕУ, 2011. – С.447–450.
  14. Самородов Б.В. Основні принципи аналізу фінансового стану банка / Б.В. Самородов // Реформування економіки України: стан та перспективи [Текст]: Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 листопада 2011 р.). – Київ. – К.: МІБО КНЕУ, 2011. – С.212–214.
  15. Самородов Б.В. Внешнее заимствование средств банком как способ эффективного управления его финансовым развитием / Б.В. Самородов // Соціально-економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки [Текст]: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (1-2 грудня 2011 р.) : в 2-х томах. – Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2011. – т.1. – С.231–233.
  16. Самородов Б.В. Управление финансовым развитием банка через оптимизацию его финансовых показателей / Б.В. Самородов // Актуальные проблемы экономики и новые технологии преподавания (Смирновские чтения) : Материалы XI международной научно-практической конференции (16 марта 2012 г., Санкт-Петербург). В 3-х т.: т.1. – СПб.: Изд-во МБИ, 2012. – С.149–151.
  17. Самородов Б.В. Підвищення рейтингу банку через оптимізацію показників його діяльності / Б.В. Самородов // Фінансово-кредитне стимулювання розвитку територіальних суспільних систем // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. Збірник наукових праць / за заг. ред. З.В. Герасимчук (23 березня 2012 р.). – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2012. – С.265–268.
  18. Самородов Б.В. Результати аналізу кредитів, виданих українськими банками / Б.В. Самородов // Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми [Текст]: Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (15-16 березня 2012 р.).– Тернопіль: Крок, 2012. – С.189–191.
  19. Самородов Б.В. Застосування теорії оптимізації з метою поліпшення фінансових показників діяльності банку / Б.В. Самородов // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем [Електронний ресурс] : Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (9-10 квітня 2012 р.). – Х.: ФОП Александрова К.М., ВД «ІНЖЕК», – 2012. – С.263–264.
  20. Самородов Б.В. Аналіз результатів застосування різних підходів при рейтингуванні банків / Б.В. Самородов // Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції: Збірник наукових статей. – К. : УБС НБУ, 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
  21. Самородов Б.В. Управление финансовым развитием банка / Б.В. Самородов, А.Н. Тридед, Г.М. Азаренкова // Трансформация региональных экономик : устойчивое развитие и конкурентоспособность : Метариалы IV Международной научно-практической конференции (7-8 июня 2013 г.). – Рига : Балтийская международная академия, 2013. – С. 30–34.
  22. Тридід О.М., Самородов Б.В. Розкриття сутності процесу реалізації управління фінансовим розвитком банку // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», (26-27 вересня 2013 року) [Електронний ресурс]. – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2013. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
  23. Самородов Б.В. Необхідність створення інструментарію рейтингування для оцінювання та аналізу показників кредитоспроможності банку в контексті її підвищення // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств», 30-31 жовтня 2013 р. – м. Харків: НТУ «ХПІ». – 2013. – С.224-226.
  24. Самородов Б.В. Сучасні підходи до побудови механізму управління фінансовим розвитком банку // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. Х Міжн. наук.-практ. конференції, 24-25 жовтня 2013 р. / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка – Київ, 2013. – С.302-306.
  25. Самородов Б.В. Використання інструментарію теорії ігор в аналізі ліквідності банків / Б.В. Самородов, О.В. Мельниченко // Облік, аналіз та аудит в умовах міжнародної інтеграції України:зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., 12 грудня 2013 р. – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – С. 110–113.
  26. Самородов Б.В. Теоретичний аспект сутності фінансового розвитку банку / Б.В. Самородов // Сучасні проблеми та механізми фінансового управління [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (12–13 груд. 2013 р.). – Харків : ФОП Александрова К. М.; ВД «ІНЖЕК», 2013. – С. 607–610.
  27. Самородов Б.В. Інформаційне забезпечення резервування грошових коштів за гривневими кредитами юридичних осіб / Б.В. Самородов, Р.В. Семенцов // Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції : матеріали ІII Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених та студентів (3-4 квітня 2014 р.). – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. – Назва з екрану.
  28. Самородов Б.В. Аналіз підходів до оцінки фінансової стійкості банку / Б.В. Самородов, О.О. Калініна / Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції : матеріали ІII Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених та студентів (3-4 квітня 2014 р.). – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. – Назва з екрану.
  29. Самородов Б.В. Порядок формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку / Б.В. Самородов, Ю.В. Кобеляцька // Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції : матеріали ІII Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених та студентів (3-4 квітня 2014 р.). – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014.  – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. – Назва з екрану.
  30. Самородов Б.В. Рейтингове оцінювання в аналізі фінансового стану банків / Б.В. Самородов, І.І. Саєнко, Н.І. Єндовцева // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : тези доповідей IV наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (16 травня 2014 р.) / Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – К., 2014. – С.246–247.
  31. Самородов Б.В. Обґрунтування процесу діагностики проблемних ситуацій банківської системи / Б.В. Самородов // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 травня 2014 р.). – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2014. – С.50–59.
  32. Самородов Б.В. Сучасна проблематика банківського публічного рейтингування в Україні // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств», (м. Харків, 29-30 жовтня 2014 року) / Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – Харків, 2014. – С.153-154.
  33. Самородов Б.В. Публічне рейтингування банків: актуальність та проблемні аспекти // Матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», (25-26 вересня 2014 року) [Електронний ресурс]. – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
  34. Samorodov Boris, Naipak Denis, Irena Macerinskiene Financial sustainability of banks / Boris Samorodov, Denis Naipak, Irena Macerinskiene // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : Матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції (17 – 18 березня 2016 р.) – Х.: ХННІ ДВНЗ “УБС”, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium ; 1Gb RAM; Windows XP, 7,8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. – Назва з екрану
  35. Самородов Б.В. Bank’s clustering: analysis of the equity indicators relationship between one territorial bank’s market / Б.В. Самородов, Р.В. Семенцов // Збірник матеріалів ХIV Міжнародної науково-практичної конференції “Економічний і соціальний розвиток України у ХХІ століття: національна візія та виклики глобалізації” (м.Тернопіль) (прийнято до друку).

  Детальніше
 • Гороховатський Володимир Олексійович

  Гороховатський Володимир Олексійович

  Доктор технічних наук, професор, професор кафедри

  У 1978 році закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю прикладна математика. Захистив кандидатську дисертацію у 1984 році. У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, тема дисертації: «Структурно-ієрархічні методи аналізу та розпізнавання зображень в умовах просторових завад». З 1990 року працював на посаді доцента, а з 2010 року – професора кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки. З вересня 2011 р. працює в ХІБС УБС НБУ. Викладає дисципліни циклу інформаційних технологій.

  Сфера наукових інтересів – аналіз та розпізнавання об`єктів у багатовимірних інформаційних просторах. Є автором більш ніж 150 наукових публікацій, в тому числі 2 монографії та 1 навчального посібника.

  QR_Gorohovatskiy 

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID Scopus – 6506997369

  ID ORCID – 0000-0002-7839-6223

  ID Researcher – L-1068-2015

  ID Google Scholar – P8gKHiUAAAAJ

   Список публікацій

  Детальніше
 • Шамов Сергій Олександрович

  Шамов Сергій Олександрович

  Доцент, кандидат технічних наук

  В 1978 р. закінчив Харківський політехнічний інститут за фахом “Електронні обчислювальні машини”. В 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Методи виявлення системних і алгоритмічних помилок розробки компонентів програмного забезпечення АСУ”. У 1999 р. отримав вчене звання доцента кафедри обчислювальних систем та мереж ХВУ. З вересня 2002 – доцент ХІБС УБС НБУ.

  Є автором більше 100 друкованих праць, з них більше 60 – за результатами наукових досліджень. Наукові інтереси – інформаційні технології для вирішення задач системного аналізу бізнесу та освітньої діяльності., забезпечення якості регламентуючих та проектних документів. Є керівником студентського наукового колективу «Дослідник», робота якого присвячена інформаційним технологіям в бізнесі, освітнім технологіям, методам і засобам інформаційної безпеки, штучного інтелекту, аналізу та удосконалення бізнес-процесів. Викладає дисципліни циклу інформаційних технологій та напряму «Комп’ютерні науки».

  QR_Shamov
   

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID Scopus –

  ID ORCID – 0000-0003-1546-7802

  ID Researcher – L-8545-2015

  ID Google Scholar – PkoJhG8AAAAJ

   

  Список публікацій

  Детальніше
 • Стяглик Наталя Іванівна

  Стяглик Наталя Іванівна

  Доцент, кандидат педагогічних наук

  У 2004 році закінчила механіко-математичний факультет Харківського національного університету ім. Н.В.Каразіна за спеціальністю прикладна математика. В 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. В ХННІ ДВНЗ УБС працює з 2018 року.

  Сфера наукових інтересів – удосконалення ефективності навчального процесу за рахунок впровадження новітніх педагогічних технологій. Здійснює підготовку, організацію та проведення фахових олімпіад з програмування серед студентів вищих навчальних закладів. Має більше 30 друкованих праць, численні методичні розробки.

  Детальніше
 • Чеканова Наталія Миколаївна

  Чеканова Наталія Миколаївна

  к.ф.-м.н., доцент кафедри

  У 2000р. закінчила Белгородський державний університет за спеціальністю викладач математики та інформатики, у 2009 р. захистила кандидатську дисертацію за темою “Розв’язання задачі класифікації станів рівноваги конденсованих середовищ зі спонтанно порушеною структурою”.

     Коло наукових інтересів: озонобезпечні і енергозберігаючі пристрої, екологічна безпека.

     Є автором понад 50 друкованих праць, в том числі і за кордоном,. 3 патенти

     Має міжнародні сертифікати і дипломи.

  QR_Chekanova 

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID Scopus –

  ID ORCID –

  ID Researcher –

  ID Google Scholar –

   

  Список публікацій

  Детальніше
 • Ходирєв Олександр Іванович

  Ходирєв Олександр Іванович

  Старший викладач

  Закінчив Харківський інженерно-економічний інститут у 1979 році за спеціальністю «Організація автоматизованої обробки економічної інформації», кваліфікація – «Інженер-економіст». В ХІБС УБС НБУ працює з 1985 року.

  Є автором близько 50 друкованих праць, серед них – двох навчальних посібників з інформатики. Сфера наукових інтересів – алгоритми і програмні засоби обробки статистичних даних. Викладає дисципліни циклу інформаційних технологій.

  QR_Hodyrev
   

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID Scopus –

  ID ORCID –

  ID Researcher –

  ID Google Scholar –

   

  Список публікацій

  Детальніше
 • Петренко Ольга Євгенівна

  Петренко Ольга Євгенівна

  Доцент, кандидат технічних наук

  У 1990 році закінчила механіко-математичний факультет Харківського державного університету ім. Н.В.Каразіна за спеціальністю математика. В 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, у 2013 році присвоєне вчене звання доцента.. З вересня 2003 р. працює в ХННІ ДВНЗ УБС. Викладає дисципліни математичного циклу.

  Сфера наукових інтересів – економіко-математичне моделювання, системи захисту інформації. Має 23 друковані праці, численні методичні розробки.

   GOOGLE SCHOLAR

  https://scholar.google.com.ua/citations?user=T0kc39EAAAAJ&hl=ru

  ORCID

  http://orcid.org/0000-0002-7455-1388

   Монографії, підручники, навчальні посібники

  1. Комплексні системи захисту банківських інформаційних технологій Навчально методичний посібник – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2013 – 76 с.

  2. Комплексні системи захисту банківських інформаційних технологій Опорний конспект – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2013 – 63 с.

   Наукові статті

  1. Петренко О.Є. Побудова загальносистемних параметрів на полях характеристики Р для криптосистем на еліптичних кривих / О.Є. Петренко // Науково-технічний журнал Радіоелектронні і комп’ютерні системи, Харків: ХАІ, випуск 5 (46) 2010 р. – С. 57-60.

  2. Петренко О.Є. Проблемні питання та математичні аспекти побудування параметрів для криптографічних перетворень / О.Є. Петренко // Науково-технічний журнал Прикладная радиоэлектроника», 2011, Том 10, №2, м. Харків: ХНУРЕ. С.159-164

  3. Дубницький В.Ю., Петренко О.Є. Оценивание параметров распределений Брєдфорда, Барра и Дагума методом максимума правдоподобтя / В.Ю. Дубницький, О.Є. Петренко// Науковий журнал Системи обробки інформації, Харків: ХУПС, випуск 4(94) 2011 р. – С.126-129

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=gCktDSgAAAAJ&citation_for_view=gCktDSgAAAAJ:9yKSN-GCB0IC

  4.Петренко О.Є. Порівняльний аналіз методів обчислення порядку еліптичної кривої за допомогою підняття, що визначені над полем /О.Є. Петренко// Науковий журнал Системи обробки інформації, Харків: ХУПС, випуск 5(103) 2012 р. – С.78-82

  5.Дубницький В.Ю., Петренко О.Є. Проверка выполнимости условий Коши-Рима для комплекснозначных производственных функций и управление ими. / В.Ю. Дубницький, О.Є. Петренко// Науковий журнал Системи обробки інформації, Харків: ХУПС, випуск 2(109) 2013 р. – С.153-158

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=gCktDSgAAAAJ&citation_for_view=gCktDSgAAAAJ:d1gkVwhDpl0C

  6.Дубницький В.Ю., Ходирєв А.І. Петренко О.Є. Исследование свойств функций «финансовых пузырей» и их логпериодической составляющей/ В.Ю. Дубницький, А.І. Ходирєв О.Є. Петренко// Науковий журнал «Системи обробки інформації, Харків: ХУПС, випуск 5(121) 2014 р. – С.126-133

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=gCktDSgAAAAJ&citation_for_view=gCktDSgAAAAJ:2osOgNQ5qMEC

  7.Петренко О.С. Петренко О.Є. Пропозиції щодо застосування асиметричного шифрування для забезпечення криптографічного захисту в каналах передавання командних та телеметричних даних між БПЛА та оператором/ О.С.Петренко О.Є. Петренко // Науково-технічний журнал «Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України» – 2015. –№2(19) – с. 97-101.

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=gCktDSgAAAAJ&citation_for_view=gCktDSgAAAAJ:qjMakFHDy7sC

  Публікації в інших виданнях:

   1.Дубницький В.Ю., Петренко О.Є. Проверка выполнения свойств производственных функций как математических объектов //V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем» Харківський національний економічний університет 11-12 квітня 2013р

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=gCktDSgAAAAJ&citation_for_view=gCktDSgAAAAJ:u-x6o8ySG0sC

  2.Петренко О.С. Петренко О.Є. Пропозиції щодо застосування асиметричного шифрування для забезпечення криптографічного захисту в каналах передавання командних та телеметричних даних між БПЛА та оператором // ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна та економічна безпека» 21-22 травня 2015 р.

  Детальніше
 • Філатова Любов Дмитрівна

  Філатова Любов Дмитрівна

  Доцент, кандидат фізико-математичних наук

  У 1984 році закінчила фізичний факультет Харківського державного університету ім. О.М.Горького за спеціальністю фізика. В 1992 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. З вересня 2002 р. працює в ХННІ ДВНЗ УБС. Викладає дисципліни математичного циклу. Нагороджена Почесною грамотою Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

  Сфера наукових інтересів – математичні методи дослідження операцій, сучасні педагогічні технології. Має понад 50 друкованих праць, численні методичні розробки.

   GOOGLE SCHOLAR:

  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=XvXlkb4AAAAJ

  ORCID

  https://orcid.org/0000-0002-6605-3442

   INDEX COPERNICUS

  http://www.problecon.com/pdf/2015/1_0/372_381.pdf

  http://www.problecon.com/pdf/2015/1_0/titul.pdf.

   Навчальні посібники, підручники

  1. Філатова Л.Д. Оптимізаційні методи та моделі: Збірник навчально-методичних матеріалів для самостійної та індивідуальної роботи студентів. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2014 – 98 с.
  2. Філатова Л.Д., Дубницький В.Ю. Дослідження фінансових операцій: Навчально-методичний посібник для самостійної та індивідуальної роботи студентів. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2013. – 140с.
  3. Філатова Л.Д. Економіко-математичне моделювання: Опорний конспект лекцій для самостiйного вивчення дисципліни для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2010 – 78с.
  4. Філатова Л.Д. Теорія ймовірностей та математична статистика. Навчально-методичний посібник для організації самостійної та індивідуальної роботи для студентів усіх спеціальностей і форм навчання. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2009 – 82 с.

   Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України та мають ISSN

  1. Сергієнко О. А., Філатова Л. Д., Солдатова Я. Ю. Моделювання виживаності та розповсюдження кризових ситуацій на банківському ринку України. – Проблеми економіки – № 1, 2015 – С. 372 -381.

  http://www.problecon.com/pdf/2015/1_0/372_381.pdf

  http://www.problecon.com/pdf/2015/1_0/titul.pdf

  1. Філатова Л.Д. Вычисление значений лемнискатических синусов и косинусов / В.Дубницький, Л.Филатова / / Журнал «Системи обробки інформації», Випуск 9(116). ХУПС ім. І. Кожедуба:   2013. – С.117-121.

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=XvXlkb4AAAAJ&authorid=6279281840773846879&citation_for_view=XvXlkb4AAAAJ:j3f4tGmQtD8C

  1. Філатова Л.Д.. Числовые характеристики усеченных распределений Рэлея и Максвелла / Л.Філатова / / Журнал «Системи обробки інформації». 2012. Випуск 3(101), том 2. ХУПС ім.І.Кожедуба. С.130-133.

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=XvXlkb4AAAAJ&authorid=6279281840773846879&citation_for_view=XvXlkb4AAAAJ:4JMBOYKVnBMC

  1. Дубницький В.Ю. Філатова Л.Д. Модель захисту вітчизняного виробника в умовах стохастичної невизначеності параметрів економічного середовища. Збірник наукових праць “Системи обробки інформації”, випуск 9(67); м.Харків: ХУПС ім. І.Кожедуба. – 2007р.- С.153-155.

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=XvXlkb4AAAAJ&citation_for_view=XvXlkb4AAAAJ:RHpTSmoSYBkC

  1. Філатова Л.Д. Модель банку як фінансового посередника / Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2009. – Вип.1(6). – С.121-126.

   Статті у закордонних журналах

  1. Филатова Л.Д. Инновационная составляющая финансовой безопасности субъекта хозяйствования/ В сборнике XII Всероссийское совещание по проблемам управления (ВСПУ-2014). Москва, 16–19 июня 2014 г. Труды. [Электронный ресурс], ИПУ РАН Москва, с. 6155-6160
  1. Olena Sergienko, Liubov Filatova, Yana Soldatova

  Bank Financial Security: Assessment Tools, Analysis, Forecasting and Management / Harvard Journal of Fundamental and Applied Studies, 2015. – No.1. (7) (January-June). P.531-541.

  http://elibrary.kubg.edu.ua/9959/1/M_Budzar_1(9)_OJ_%20IS.pdf

  Детальніше
 • Морозова Ольга Ігорівна

  Морозова Ольга Ігорівна

  Доцент, кандидат технічних наук

  У 2009 р. закінчила з відзнакою Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю «Прикладна математика» і одержала кваліфікацію наукового співробітника в галузі обчислень. У 2012 р. достроково та успішно захистила дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді Д 64.062.01 Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. З вересня 2018 – доцент за сумісництвом ХІБС УБС НБУ. Морозова Ольга Ігорівна є автором більше 140 друкованих праць. Серед наукових досягнень Морозової О.І. слід зазначити створення інформаційної технології організації процесу навчання на основі ідентифікації індивідуальних показників, а також запровадження онтологічного тестування, що дає змогу розширити засоби контролю знань унаслідок інтегрування відкритих і закритих тестів. Подальша наукова робота Морозової О.І. буде присвячена створенню інформаційного освітнього простору на основі веб-технологій, а також побудова та функціонування освітніх систем з використанням методів і моделей систем штучного інтелекту. Викладає дисципліни циклу інформаційних технологій та напряму «Комп’ютерні науки».

   

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID Scopus – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194517520

  ID ORCID – https://orcid.org/0000-0001-7706-3155

  ID Researcher – http://www.researcherid.com/rid/D-7530-2017

  ID Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=GRhtfOUAAAAJ&hl=ru

   

   

   

  Детальніше
 • Коржова Ольга Володимирівна

  Коржова Ольга Володимирівна

  Старший викладач

  У 2003 році закінчила з відзнакою фізико-математичний факультет Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Математика та інформатика». Працює над кандидатським дослідженням за темою «Педагогічні погляди та діяльність учених-математиків Слобожанщини кінця ХІХ – першої половини ХХ століття». З вересня 2015 р. працює в ХННІ ДВНЗ УБС. Викладає дисципліни математичного циклу. Керує студентським науковим клубом «Інтелект».

  Сфера наукових інтересів: проблеми математичної освіти вищої школи Слобожанщини в історичній ретроспективі. Має 34 друковані роботи.

  RESEARCHERID http://www.researcherid.com/rid/N-8664-2015

  ORCID http://orcid.org/0000-0002-6844-4949

  GOOGLE SCHOLAR https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=SuqNuQIAAAAJ

   Навчальні посібники, підручники

  1. Математичний аналіз. Модуль 3. Невизначений інтеграл. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних вузів / І.П. Проскурня, О.І. Проскурня, Т.О. Горзій, В.Ф. Процай, О.В. Коржова. – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2008. – 51 с.
  2. Аналітична геометрія. Частина 2. Методичні рекомендації для студентів фізико-математичних та економічних факультетів педагогічних вузів / Т.О. Горзій, І.П. Проскурня, О.І. Проскурня, О.В. Коржова. – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2009. – 76 с.
  3. Криві в евклідовому просторі: Курс лекцій з навчальної дисципліни «Диференціальна геометрія та топологія» / В.Д. Зоря, О.В. Коржова, Т.О. Горзій.– Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2011. – 87 с.
  4. Елементи комплексного аналізу та операційного числення / А.Ю. Пуди, О.В. Коржова, А.І. Прокопенко. – Харків: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2015. – 415 с.

   Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України та мають ISSN

  1. Коржова О.В. Питання професійної підготовки на Всеросійських з’їздах викладачів математики (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / О.В. Коржова // Історико-педагогічний альманах. – Умань, 2009. – Вип. 2. – С. 58-61.

  https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=17294911589132677767&btnI=1&hl=ru

  1. Горзій Т.О., Коржова О.В. Проблемна лекція як фактор формування професійних умінь майбутнього вчителя математики педагогічних ВНЗ / Т.О. Горзій, О.В. Коржова // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник наукових праць. Випуск 9. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2011. – С.20 – 25.

   Інші публікації

  1. Коломієць М.О., Коржова О.В. Огляд заходів до року пам’яті Г.Ф. Вороного (1868-1908) / М.О. Коломієць, О.В. Коржова // Пошук молодих. Випуск 8. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Компетентнісний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін в основній і старшій школі». Укладач: Шарко В.Д. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2009. – С. 88-89.
  2. Коржова О.В. Проблеми професійної підготовки вчителів математики в працях учених-математиків Слобожанщини початку ХХ століття / О.В. Коржова // Стан та перспективи підготовки вчителя математики в Україні / Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції (10-11 грудня 2009 р.). – Вінниця: Планер, 2009. – С.98 -99.
  3. Бобрицька Г.С., КоржоваО.В. Г.О. Грузинцев про викладання тригонометрії / Г.С. Бобрицька, О.В. Коржова // Збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ. – 2010. – С. 138-139.
  4. Зоря В.Д. Історико-математичні дослідження майбутніх учителів математики /  В.Д. Зоря,  О.В. Коржова, І.П. Проскурня // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. – Х.: Факт, 2010. – Вип. 1. – С.28-38.

  http://kafinfo.org.ua/files/Sbirnyk_1.pdf

  1. КоржоваО.В. Погляди А.К. Сушкевича на використання тестів у навчанні математики у вищій школі / Д.С. Григорович, О.В. Коржова // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. – Х.: Факт, 2010. – Вип. 1. – С.127-130.

  http://kafinfo.org.ua/files/Sbirnyk_1.pdf

  1. Коржова О.В. Роботи А.К. Сушкевича з історії математики / О.В. Коржова, Я.О. Гриценко // Пошук молодих. Випуск 9. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Формування компетентностей у учнів основної і старшої школи під час вивчення природничо-математичних дисциплін». Укладач: Шарко В.Д. – Херсон:ПП Вишемирський В.С., 2010. – С. 138-140.
  2. Коржова О.В. Метод Лобачевського розв’язування алгебраїчних рівнянь / О.В. Коржова, Т.І. Незамай // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І. Білоусова та ін. – Х.: Факт, 2010. – Вип. 2. – С.137-142.

  http://kafinfo.org.ua/files/Sbirnyk_2.pdf

  1. Коржова О.В. Метод Лобачевського розв’язування алгебраїчних рівнянь з комплексними коренями / О.В. Коржова, Т.І. Незамай // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І. Білоусова та ін. – Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2010. – Вип. 3. – С.87-91.

  http://kafinfo.org.ua/files/Sbirnyk_3.pdf

  1. Коржова О.В., Слюсар Д.С. Внесок С.Н. Бернштейна в упровадження ідеї функціональної залежності в середню школу // О.В. Коржова, Д.С. Слюсар // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І. Білоусова та ін. – Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2011. – Вип. 5. – С.86-98.

  http://kafinfo.org.ua/files/Sbirnyk_5.pdf

  1. Козлова Є.Ю., Коржова О.В. Проблеми навчання та виховання в спадщині М.І.Лобачевського / Є.Ю. Козлова, О.В. Коржова // Пошук молодих. Випуск 10. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні питання методики навчання природничо-математичних дисциплін», (Херсон 14-15 квітня 2011р.)/ Укладач: Шарко В.Д. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2011.
  2. Коржова О.В. Дослідження І.О.Наумовим спадщини Д.М.Синцова / О.В. Коржова, А.Р. Євсюкова // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І. Білоусова та ін. – Х., 2014. – Вип. 11. – С.151-153.

  http://kafinfo.org.ua/files/Sbirnyk_11.pdf

  1. Коржова О.В. Д.М.Синцов – основоположник Харківської геометричної школи / О.В. Коржова, В.С. Лутицька // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І. Білоусова та ін. – Х., 2014. – Вип. 11. – С.154-157.

  http://kafinfo.org.ua/files/Sbirnyk_11.pdf

  Детальніше
 • Єрмакова Наталя Анатоліївна

  Єрмакова Наталя Анатоліївна

  Старший викладач

  У 2010 році закінчила з відзнакою фізико-математичний факультет Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Математика». Працює над кандидатським дослідженням за темою «Формування професійного інтересу у студентів коледжу торгово-економічного профілю в позааудиторній роботі».

  У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2017 р.

  Сфера наукових інтересів: сучасні педагогічні технології, форми та методи виховної роботи зі студентами, історія математики

  Має 22 друковані роботи.

  GOOGLE SCHOLAR:

  https://scholar.google.com.ua/citations?user=xC69PowAAAAJ&hl=ru

  Детальніше
 • Чепіга Олександр Олександрович

  Чепіга Олександр Олександрович

  Старший викладач

  У 1988 році закінчив радіотехнічний факультет Харківського інституту радіоелектроніки ім. М.К.Янгеля. Кваліфікація – «радіоінженер». В ХННІ ДВНЗ УБС працює з 1996 року.

  Детальніше

Навчальні посібники та методичні розробки викладачів кафедри

Монографії

 1. Kavun S., Brumnik R. Management of corporate security : new approaches and future challenges. Cyber security challenges for critical infrastructure protection. Monograph / [editorial Denis Galeta, and Miran Vrsec]. – Ljubljana : Institute for Corporate Security Studies, 2013. – 318 p.
 2. Клебанова Т.С., Гурьянова Л.С., Кавун С.В. Инновационные и информационные технологии в развитии национальной экономики: теория и практика. Инновационно-ориентированные модели сбалансированного развития регионов. Монография / Под ред. Т.С. Клебановой, В.П. Невежина, Е.И. Шохина.- М. : Научные технологии, 2013. – 528 с. – С. 173-182.
 3. Тридід О.М., Дубницький В.Ю., Кобилін А.М., Шубіна С.В. Проблеми та перспективи розвитку освітньої системи в Україні – Досвід співробітництва вищих навчальних закладів та підприємств в розробці спеціалізованих програмних продуктів для економічного факторного аналізу // Інтеграція освіти, науки та бізнесу: Колективна наукова монографія, Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. – 264 с.
 4. Клебанова Т.С., Гурьянова Л.С., Мозенков О.В., Кавун С.В. Сучасні концепції прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем. Сценарне прогнозування збалансованого розвитку територій на основі інструментів фіскальної політики. Монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – 556 с. – С. 118-131.
 5. Кавун С.В., Тридід О.М., Зима О.Г. Модели оценки и анализа сложных социально-экономических систем. Множинний метод оцінки рівня економічної безпеки підприємств. Монография / Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой, докт. экон. наук, проф. Н.А. Кизима. – Х. : ИД «ИНЖЄК», 2013. – 664 с. – С. 457-472.
 6. Дубницький В.Ю., Кобилін А.М., Шубіна С.В., Юрченко В.П. Розв’язання зворотних економічних задач в системі стратегічного аналізу результатів діяльності підприємства // Актуальні проблеми економічної кібернетики: Колективна наукова монографія (випуск ІІ)/ за ред. О.Ю. Чубукової, Н.В. Геселевої. – К.: ВД «Стилос», 2014. – С. 151-173.
 7. Кавун С.В. Економічна безпека підприємства: інформаційний аспект : монографія / С.В. Кавун. – Харків : Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – 312 с.
 8. Гороховатський В.О. «Структурный анализ и интелектуальная обработка данных в компьютерном зрении». – Х.: Компания СМИТ, 2014. – 316 с.
 9. Козаченко Г.В., Кавун С.В. GR та PR менеджмент в контексті економічної безпеки. Підхід щодо розробки інформаційно-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки підприємства. Монографія / за ред. проф. Мігус І.П. – Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А. – Черкаси, 2014. – 376 с. – С. 286-304.
 10. Козаченко Г.В., Кавун С.В. Економічна та інформаційна безпека суб’єктів господарювання: сучасний стан і тенденції розвитку : монографія [ Текст] / Концепція синтезу інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання / авт. кол. : ред. кол. : Т. С. Смовженко, А. Я. Кузнецова, О. І Барановський, О. М. Тридід, Г. М. Азаренкова та ін. – К. : УБС НБУ, 2014. – 386 с.
 11. Кавун С.В., Ревак І. О., Швець О. О. Рушійні сили розвитку бізнесу в умовах ринкової взаємодії: Колективна монографія [ Текст] / Інтелектуальний потенціал – основа інноваційного розвитку бізнесу / під ред. д.е.н., професора Г. Г. Савіної. – Херсон: вид-во ПП Вишемирський В.С., 2014. – 288 с. – С. 226-240.
 12. Кавун С.В., Ревак І. О., Жосан Г. В. Рушійні сили розвитку бізнесу в умовах ринкової взаємодії: Колективна монографія [ Текст] / Роль вищої освіти у формуванні інтелектуального потенціалу / під ред. д.е.н., професора Г. Г. Савіної. – Херсон: вид-во ПП Вишемирський В.С., 2014. – 288 с. – С. 241-262.

Основні навчальні посібники, підручники кафедри

 1. Кавун С.В., Смирнов О.А., І. В. Сорбат, Мелешко Є.В., Коваленко О.В. Системи штучного інтелекту. Навчальний посібник. Кіровоград: КНТУ, 2013. – 336 с. Гриф МОНУ №1/11-5584 від 18.03.13.
 2. Кавун С.В., Смирнов О.А., Столбов В.Ф., Мелешко Є.В. Основи інформаційної безпеки. Навчальний посібник. Кіровоград: КНТУ, 2012. – 444 с. Гриф МОНУ № 1/11-5760.
 3. Кавун С.В., Чен Р.М., Плеханова Г.О. Інформаційно-комунікаційне забезпечення туристичної діяльності. Навчальний посібник. Харків : Вид. ХНЕУ, 2011. – 400 с. Гриф МОНУ №1/11-12285.
 4. Кавун С.В. Економічна та інформаційна безпека підприємств у системі консолідованої інформації : Навчальний посібник / С.В. Кавун, А.А. Пилипенко, Д.О. Ріпка. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 364 с.

Наукові статті у фахових виданнях

 1. В.Ю. Дубницький, О.І. Ходирєв. Порівняльний аналіз відповідності гіпотез про статистичні властивості показників фондового ринку реальним спостереженням // «Бізнес інформ», ХНЕУ. – №7. – 2013– С. 97-104.
 2. Кавун С.В. Аналіз кіберзлочинності у сфері економічної безпеки / Науково-методичний журнал ЧДУ ім. П. Могили «Наукові праці. Серія «Комп’ютерні технології» / С.В. Кавун, В.А. Голубєв. – 2014. – Випуск 217, Том 229. – С. 9-14.
 3. Гороховатський В.О. Розроблення програмного середовища для оперативного розрахунку фінансово-кредитних показників» / В.О. Гороховатський, А.М. Кобилін, Р.В. Семенцов // Науковий журнал «Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)». – 2013. – №1.
 4. В.Ю. Дубницький, А.М. Кобилін. «Порівняльний аналіз результатів планування банківської безпеки засобами класичної та нестандартної інтервальної арифметики»// Науково-технічний журнал «Радіоелектронні і комп’ютерні системі» (м. Харків)/, 2014, №5(69). – С.29-33.
 5. В.Ю. Дубницький, А.М. Кобилін, В.Л. Чернявський «Определение остаточного ресурса железобетонной конструкции при неполной информации»// Наукове видання «Моделювання і оптимізація композитів» (м. Одеса): Астропринт, 2014. – С. 121-124.
 6. Гороховатский В.А. Грануляция значений признаков объектов как способ повышения результативности методов структурного распознавания / В.А. Гороховатский, Ю.А. Куликов // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2014. – Т. 16, № 3. – С. 67–78.
 7. Гороховатский В.А. «Нейросетевые технологии самообучения в системах структурного распознавания визуальных объектов»/ А. Е. Берестовский, А.Н. Власенко, В.А. Гороховатский // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2015. – Т. 17, № 1. – С. 108–120.
 8. В.А. Гороховатский, Т.В. Полякова, Ю.А. Куликов Классификация изображений на основе признаковых пространственных структур // Вісник НТУ «ХПІ». зб. наук. пр. – Х.: НТУ «ХПІ». –2013. – №2(976). – С.101–109.
 9. Кобилін А.М., Оценка нижней границы эксплуатационного ресурса сложной физико-химической системы при полной и неполной информации о ее начальном состоянии /Зб. наук. праць ХУПС ім. І. Кожедуба, вип. 5(103), 2013, с.18-23.
 10. В.Ю. Дубницкий, А.И. Ходырев «Проверка гипотезы о наличии связи между среднемесячными индексами солнечной и биржевой активности» // Збірник наукових праць «Системи обробки інформації». – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – 2013. – Вип. 5 (112). – С.144-150.
 11. С.В. Кавун. Актуальные проблемы математического моделирования в финансово-экономической области // Сборник научных статей «Актуальные проблемы математического моделирования в финансово-экономической области». – Харьков: Вып. 12/ Под ред. д.т.н., проф. В.А. Бывшева. М.: Финакадемия, 2013. 9.
 12. В.Ю. Дубницкий, А.И. Ходирев: «Применение функций мгновенного роста для сравнительного анализа временных рядов, образованных базисными индексами среднемесячной зароботной платы»/ Збірник наукових праць «Системи обробки інформації». – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – 2013. – Вип. 1 (117). – С. 102-107.
 13. В.О. Гороховатський, А.М. Кобилін, Р. В. Семенцов: «Застосування інтелектуальних технологій аналізу даних для оброблення інформації про діяльність банків»/ Збірник наукових праць «Системи обробки інформації». – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – 2013. – Вип. 1 (117). – С. 210-213.
 14. Дубницький В.Ю., Кобилін А.М.// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр.– Х.: Харківський інститут банківської справи університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – № 2(15). – С. 219–229.
 15. Гороховатський В.О. Збірник наукових праць «Харківський інститут банківської справи університету банківської справи Національного банку України»// О.Б.Жихор, В.О.Гороховатський, А.Ю. Олейнікова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр.– Х.: Харківський інститут банківської справи університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – № 2(15). – С. 166–171.
 16. В.О. Гороховатський, В.Ю. Дубницький, А.М. Кобилін, В.О.Лукін, О.В. Москаленко «Визначення трудомісткості при розробленні програмних комплексів». Наукове видання «Системи обробки інформації». Збірник наукових праць.
 17. Гороховатський В.О. «Програмна реалізація методів економічного факторного аналізу»/ В.О. Гороховатський, В.Ю. Дубницький, А.М. Кобилін // Системи обробки інформації: зб. наук. пр.– Х.: Харківський університет повітряних сил ім. І. Кожедуба. – 2015. – Вип. 4 (129). – С. 130–135.
 18. В.Ю. Дубницький, О.Е. Петренко, А. И. Ходирев «Исследование свойств функций «финансовых пузырей» и их логопериодической составляющей». Наукове видання. Збірник наукових праць Системи обробки інформації, випуск 5 (121). – С. 126-132.
 19. В.О. Гороховатський, В.Ю. Дубницький, А.М. Кобилін, В.О. Лукін, О.В. Москаленко «Методика визначення собівартості програмного забезпечення».- Системи обробки інформації. Збірник наукових праць. Випуск 4 (120). – – С.90-96.
 20. Ходирєв О.І. «Статистический анализ причин антисоветских настроений у перемещенных лиц по данным Гарвардского проекта» у науковому виданні випуск 9 (125) Системи обробки інформації, – с. 88-93.
 21. Власенко Н.В. Оценивание эффективности систем признаков в методах распознавания изображений на основе структурного анализа / Н.В. Власенко, В.А. Гороховатский // Бионика интеллекта. – 2014. № 1(82).– С. 38–42.
 22. В.О. Гороховатський, Построение модификаций и анализ свойств структурних описаний при распознавании изображений / В.А. Гороховатский, Н.В. Власенко Т.В. Полякова // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Інформатика та моделювання: зб. наук. пр. – Х.: НТУ «ХПІ». –2014. – №35(1078). – С.48–58.
 23. Кавун С.В., Трухачова К.В. Оцінювання результатів і виявлення можливостей забезпечення балансованої результативності господарської діяльності підприємства // Зб. наук. пр. «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», Харків: ХІБС УБС НБУ. – 2014. – Випуск 2(17)/2014. – С. 218-226.
 24. Ревак І. Тенденції та діагностика стану вітчизняної науки як фактора збагачення інтелектуального потенціалу // І. Ревак, С. Кавун / Журнал “Вісник Національного банку України”. – 2015. – № 6(232). – С. 68-76.
 25. Кавун С.В. Аналітичний огляд стану безпеки у банківській сфері / С.В. Кавун, О.М. Тридід // Зб. наук. пр. «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», Харків: ХІБС УБС НБУ. – 2014. – Випуск 1(16)/2014. – С. 22-34. http://fkd.org.ua/article/download/28318/25216.
 26. Кавун С.В. Ієрархічно-матричний метод оцінки рівня економічної безпеки / С.В. Кавун // Збірник наукових праць «Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)». – 2014. – 1(19). – С. 265-271. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12158/1/Pages%20from%20%5BVisnyk%20UBS%20NBU%2019%5D.pdf.
 27. Кавун С.В. Методичний підхід до аналізу та оцінювання фінансово-економічної безпеки підприємства / С.В. Кавун, О.Є. Полтавська // Зб. наук. пр. «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», Харків: ХІБС УБС НБУ. – 2012. – Випуск 2(13)/2012. – С. 142-147.
 28. Кавун С.В. Математическая формализация критериального метода выявления инсайдеров / С.В. Кавун, І.В. Сорбат / Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць / головний редактор Р.І. Тринько. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – Вип. 1. – С. 138-151 (292 с.) http://www.lvduvs.edu.ua/nauk/visnyky/nvse/01_2012/12ksvmvi.pdf.
 29. Кавун С.В., Л.С. Гур’янова, Г.В. Жосан. Визначення стратегії соціальної відповідальності підприємства з метою забезпечення результативності його діяльності / С.В. Кавун, Л.С. Гур’янова, Г.В. Жосан // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. — 2015. — Том 2. — № 19. — С. 260-267. DOI: http://dx.doi.org/10.18371/fcaptp.v2i19.57419. Режим доступу: http://fkd.org.ua/article/view/57419.
 30. Гур’янова Л. С. Концептуальна схема аналізу просторово-часових і структурних ефектів фінансової регіональної політики // Л. С. Гур’янова, С.В. Кавун / Журнал “Бізнес інформ”. – 2015. – № 5(448). – С. 71-78.

Наукові статті у міжнародних виданнях

 1. Klebanova T., Lidiya Guryanova, Yousef Daradkeh, Sergii Kavun // APPROACH TO THE ASSESSMENT IRREGULARITY AND CYCLIC DYNAMICS OF TERRITORIAL DEVELOPMENT / Asian Economic and Financial Review. – 2013, No 3(12). – 1620–1641.
 2. Korchevska Liliya, Zhosan Ganna, Kavun Sergii. Social Responsibility as a Contextual Component of the Enterprise Economic Security. Journal of Finance and Economics. 2013, 1(4), 95-104. DOI: 10.12691/jfe-1-4-6. http://pubs.sciepub.com/jfe/1/4/6/jfe-1-4-6.pdf.
 3. Kavun Sergii. Techniques for Performance Improvement of Integer Multiplication in Cryptographic Applications /Robert Brumnik, Vladislav Kovtun, Andrew Okhrimenko, and Sergii Kavun. Hindawi Publishing Corporation. Mathematical Problems in Engineering Volume 2014, Article ID 863617, 7 pages, 2014 doi:10.1155/2014/863617 Available from: http://www.hindawi.com/journals/mpe/2014/863617/.
 4. Kavun Sergii. Synthesis of Systems Modelling for Early Crisis Forecasting and Prevention / Robert Brumnik, Tamara Klebanova, Lidiya Guryanova, Olena Sergienko, Sergii Kavun, Viacheslav Nepomnyaschiy, European Journal of Scientific Research, Vol. 118, No. 1, pp. 7-22. http://www.europeanjournalofscientificresearch.com/issues/EJSR_118_1.html.
 5. Goykhman, Mykhail, and Kavun Sergii. “Evaluation Method of Banking System Stability Based on the Volume of Subsystems.” Journal of Finance and Economics4 (2014): 118-124.
 6. Kavun, S., Caleta, D., Vrsec, M., Brumnik, R. (2013). Estimation of the Effectiveness and Functioning of Enterprises in Boards of Corporate Security, European Journal of Scientific Research, Vol. 104, No. 2, pp. 304-323. Available from: http://www.europeanjournalofscientificresearch.com/issues/EJSR_104_2.html.
 7. Golubev, Vladimir, Kavun, Sergii, Trydid, Olexandr. (2013). Cybercrime as a threat for critical infrastructure protection, Cyber Safety Unit. http://cybersafetyunit.com/download/pdf/Cybercrimes_article.pdf.
 8. Brumnik, R., Klebanova, T., Guryanova, L., Kavun, S., Trydid, O. Simulation of Territorial Development Based on Fiscal Policy Tools, Mathematical Problems in Engineering,     vol. 2014, Article ID 843976, 14 pages, 2014. doi:10.1155/2014/843976 Available from: http://www.hindawi.com/journals/mpe/2014/843976.
 9. Kavun, S., & Zhosan, G. (2014). Calcula-tion of the Generalizing Indicator of Productivity of the Enterprises Activity Based on the Matrix-Rank Approach. Journal of Finance and Economics, 2(6), 202-209. DOI:10.12691/jfe-2-6-1 http://pubs.sciepub.com/jfe/2/6/1/jfe-2-6-1.pdf.
 10. Тридід О.М., Кавун С.В., Гойхман М.І. «Synthesis concept of information and analytical support for bank security system», 11(161), с. 449-461
 11. Кавун С.В. «Механизм противодействия в информационной войне». / Revista Militara, Studii de securitate si aparare, Publicatie stiintifica, No. 1(11), 2014, pp. 55-61. http://www.academy.army.md/wp-content/uploads/2014/09/rm_111_2014.pdf.
 12. Kalashnikov Vacheslav, Timothy I. Matis, Jose Fernando Camacho Vallejo, and Sergii V. Kavun, “Bilevel Programming, Equilibrium, and Combinatorial Problems with Applications to Engineering,” в журналі Mathematical Problems in Engineering, vol. 2015, Article ID 490758, 3 pages, 2015. doi:10.1155/2015/490758 http://www.hindawi.com/journals/mpe/2015/490758/.
 13. Kavun, S., Daradkeh, Y.I., Aldhaifallah, M. Method of the integer linear programming, Mitteilungen Klosterneuburg, Hoehere Bundeslehranstalt und Bundesamt fuer Wein- und Obstbau, Klosterneuburg, Austria. Volume 65, Issue 1, pp. 313-325.
 14. Zyma Alexander, Lola Yulia, Kavun Sergii. Significance of Branding for Increasing Tourist Destination Attractiveness. CONFERENCE PROCEEDINGS “3RD International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE – 2013”, December 6 – 7th, 2013, University of National and World Economy Sofia, Bulgaria, Vol. 200, pp. 321-331. 24.7.2014 http://icaictsee-2013.unwe.bg/proceedings/ICAICTSEE-2013.pdf
 15. Mihus, I. and Kavun, S. (2014). ‘Indicators of stock market information and analytical provision of the economic security traders’, Int. J. Knowledge Engineering and Soft Data Paradigms, Vol. 4, No. 4, pp.339–350.
 16. Olexandr Trydid, Lidiya Guryanova, Sergii Kavun The Models of the Balanced Regions Development Based on Fiscal Policy CONFERENCE PROCEEDINGS “3RD International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE – 2013”, December 6 – 7th, 2013, University of National and World Economy Sofia, Bulgaria, Vol. 200, pp. 332-340. http://icaictsee-2013.unwe.bg/proceedings/ICAICTSEE-2013.pdf.
 17. Azarenkova, G., Shkodina, I., & Kavun, S. (2015). Analysis of the Global Stock Market Trends. Journal of Finance and Economics, 3(4), 67-71. DOI: 10.12691/jfe-3-4-2 http://pubs.sciepub.com/jfe/3/4/2/index.html.
 18. Brumnik, R. and Kavun, S. (2015) ‘Information Technology in Domain of Electronic Intelligence and Cyberterrorism Combat, Computer Technology and Application, Vol. 6, No. 1, pp.45-56. DOI: 10.17265/1934-7332/2015.01.007 http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/55caa084e86d7.pdf.
 19. Guryanova Lidiya, Klebanova Tamara and Kavun Sergii. Models of Assessment of Inequality and Skewness of Social-economic Systems development. International Journal Biomedical Soft Computing and Human Sciences, Special Issue on Variational Bilevel Programming, Optimization Methods, and Applications to Economics, Vol. 18, No. 1, PP. 49-55.
 20. Mihus I., Kavun S., Andrienko V. (2015). Management of the insiders in corporate security. Conference Proceedings “5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2015)”, November 13 – 14th, 2015, University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria, p. 14.
 21. Kavun S., Zyma A., Holub M. (2015). Perspectives of ecotourism development in Ukraine. Conference Proceedings “5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2015)”, November 13 – 14th, 2015, University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria, p. 15.

 

Контакти

Головний корпус

Викладацькі: 213 ауд. (тел. – 2138), 211 ауд. (тел. 2134), 311 ауд (тел. 2219), 511 ауд. (тел. – 2210).

Телефон: (057) 336-05-64
e-mail: ubs.itkaf@gmail.com