• Кафедра Інформаційних технологій

Стяглик Наталя Іванівна

Завідувач кафедри, доцент, кандидат педагогічних наук

Новини кафедри ІТ


У 2004 році закінчила механіко-математичний факультет Харківського національного університету ім. Н.В.Каразіна за спеціальністю прикладна математика. В 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. В ХННІ ДВНЗ УБС працює з 2018 року.

Сфера наукових інтересів – удосконалення ефективності навчального процесу за рахунок впровадження новітніх педагогічних технологій. Здійснює підготовку, організацію та проведення фахових олімпіад з програмування серед студентів вищих навчальних закладів. Має більше 30 друкованих праць, численні методичні розробки.

Список публікацій

Загальна характеристика

Кафедра інформаційних технологій (ІТ) створена у 2008 році. На кафедрі працює 14 висококваліфікованих викладачів, серед яких 1 доктор та 9 кандидатів наук.

Пріоритетним завданням кафедри є формування необхідних компетенцій циклу інформаційних технологій зі спеціальностей 122 “Комп’ютерні науки” та 125 “Кібербезпека”, технічної та технологічної культури студентів, що відповідає сучасним та перспективним вимогам розвитку інформаційних та суміжних технологій, а також освітньої діяльності у вищих навчальних закладах світового рівня.

Кафедра Інформаційних технологій готує бакалаврів зі спеціальності 125 “Кібербезпека” та 122 “Комп’ютерні науки”,  а також магістрів зі спеціальності  “Комп’ютерні науки”.

Загалом підготовка студентів здійснюється за 70 навчальними дисциплінами, що мають за мету надання студентам знань та вмінь, необхідних для розробки, дистрибуції, налаштування, впровадження, супроводження та практичного використання сучасних засобів інформатизації, до яких, зокрема, відносяться: програмні та програмно-апаратні системи автоматизації офісної діяльності, документообігу, обліку, бізнес-аналізу, підтримки прийняття рішень, мережної комунікації, запровадження Інтернет-сервісів і «хмарних» технологій, електронної комерції, електронних платіжних систем, управління ресурсами, відношеннями та якістю, автоматизації діяльності банків, фінансових і страхових компаній, аудиторських і консалтингових компаній, виробничих підприємств, освітніх установ і органів державної влади.

Кафедрою ІТ в освітньому процесі та науковій діяльності використовується програмне забезпечення професійного призначення: MICROSOFT VISUAL STUDIO COMMUNITY 2017, Devcpp, АБС «Б2», Internet Dealing System, MetaTrader, Rasmus, Statistica, Deductor; використання наявного ПЗ доповнюється відкритими хмарними інтернет-сервісами професійного призначення: ARIS Community, Bizagy Model Designer, Elma Community тощо. Студенти мають доступ до он-лайн ресурсів фахових періодичних видань, а також до періодичних наукових видань англійською мовою.

Крім денної форми навчання, на основі використання сучасних інструментальних і навчальних програмних засобів здійснюється дистанційне навчання студентів заочної форми навчання та перепідготовки за всіма навчальними дисциплінами кафедри ІТ.

З метою удосконалення освітньої діяльності викладачами кафедри розроблене програмне забезпечення «Діагностика вхідного рівня знань студентів», «Модульно-рейтинговий контроль знань», анкетування «Викладач очима студентів», «ECTS-оцінювання», за допомогою створеної бази даних «Каталог «Наука» автоматизовано облік результатів наукової діяльності викладачів інституту.

Викладачі кафедри ІТ   постійно ведуть наукові дослідження, підтримуючи наукові зв’язки не тільки з науковцями України, але й з фахівцями країн близького і дальнього зарубіжжя. Загальна бібліографія викладачів кафедри нараховує більше 750 наукових та науково-методичних праць, виданих у вітчизняних і закордонних фахових виданнях і видавництвах.

Для підвищення професійного рівня викладачі співпрацюють з провідними фахівцями в галузі інформаційних технологій, проходять стажування в фінансово-кредитних установах, у провідних ІТ-компаніях та вищих навчальних закладах.

Під керівництвом викладачів кафедри працює студентський науковий колектив «White hackers», до основних напрямків роботи якого можна віднести не тільки цілеспрямоване проведення наукових досліджень, але й розвиток експериментальної бази, творчу взаємодію із зовнішніми установами, публікації наукових результатів. Учасники наукового студентського колективу «White hackers» ведуть активну роботу з дослідження методів і засобів інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень, захисту інформації, електронної комерції на фінансових ринках та розробки математичних та комп’ютерних моделей для аналізу процесів виробничої та освітянської діяльності.

Усі дисципліни кафедри мають методичне забезпечення, в тому числі до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів. Видано конспекти лекцій, опорні конспекти лекцій та навчально-методичні посібники з дисциплін.

Кафедра впроваджує спеціалізовані стенди та лабораторні установки власного виробництва для вивчення дисциплін зі спеціальностей 122 “Комп’ютерні науки” та 125 “Кібербезпека”.

 

Дисципліни кафедри

 1. Адміністрування та моніторинг комп’ютерних систем
 2. Вибіркова дисципліна блоку «Галузева підготовка» – «Чисельні методи»
 3. Вища математика
 4. Дослідження операцій в економіці
 5. Економіко-математичні методи і моделі
 6. Інтелектуальний аналіз даних
 7. Інтерактивне програмування
 8. Інформаційний менеджмент та теорія прийняття рішень
 9. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
 10. Інформаційні технології (рівень А)
 11. Інформаційні технології (Рівень А – Операційні системи)
 12. Інформаційні технології (Рівень В – Комп’ютерна графіка та Веб-дизайн)
 13. Інформаційні технології (Рівень В – Цифрова економіка)
 14. Інформаційні технології (рівень С – Цифрова економіка)
 15. Інформаційні технології (Рівень С – Організація баз даних та знань)
 16. Інформаційні технології (Рівень D – Технології проектування та оцінювання людино-машинних інтерфейсів)
 17. Інформаційні технології (Рівень Е – Великі данні)
 18. Інформаційні технології (рівень F – Технологія створення програмних продуктів)
 19. Кібербезпека (рівень А – Основи кібербезпеки)
 20. Кібербезпека (рівень В – Функціональна безпека комп’ютерних систем)
 21. Кібербезпека (рівень С – Система стандартів інформаційної безпеки)
 22. Комплексний аналіз та операційне числення
 23. Комп’ютерна графіка та Веб-дизайн
 24. Комп’ютерний зір
 25. Комп’ютерні системи та мережі (Рівень А – Фізика та електротехніка)
 26. Комп’ютерні системи та мережі (Рівень В – Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів)
 27. Комп’ютерні системи та мережі (Рівень С – Комп’ютерні системи та мережі)
 28. Комп’ютерні системи та мережі (Рівень D – Безпека комп’ютерних мереж)
 29. Крос-платформне програмування
 30. Математика (Рівень А – Вища математика)
 31. Математика (Рівень В – Дискретна математика)
 32. Математика (Рівень С – Статистика (у т.ч. й Теорія ймовірностей))
 33. Математичні методи та моделі в наукових дослідженнях
 34. Методи оптимізації в задачах штучного інтелекту
 35. Методи та моделі в економіці
 36. Методи та системи штучного інтелекту
 37. Методології управління інформаційними процесами
 38. Моделювання (Рівень A – Економіко-математичні методи та моделі)
 39. Моделювання (Рівень B – Теорія ризиків)
 40. Моделювання (Рівень C -Теорія прийняття рішень)
 41. Моделювання бізнес-процесів
 42. Моделювання бізнес-процесів безпеки
 43. Об’єктно-орієнтоване програмування
 44. Організація баз даних та знань
 45. Організація штучного інтелекту
 46. Платіжні системи, технології та сервіси
 47. Прикладная криптология
 48. Програмування (Рівень А – Алгоритми та структури даних)
 49. Програмування (Рівень В – Об’єктно-орієнтоване програмування)
 50. Програмування (Рівень В -Технологія створення програмних продуктів)
 51. Програмування (Рівень C – Крос-платформіне програмування)
 52. Програмування (Рівень D – Високорівневе программування (веб-программування)
 53. Проектування інформаційних систем
 54. Проектування інформаційних систем безпеки
 55. Проектування корпоративних інформаційних систем
 56. Проектування технологічних систем
 57. Системи комп’ютерного проектування
 58. Системи обробки економічної інформації
 59. Спеціалізовані мови програмування
 60. Статистика
 61. Структурні методи аналізу та розпізнавання даних
 62. Стурктури знань та даних
 63. Технології OLAP та Data Mining
 64. Технології аналізу і автоматизації документообігу
 65. Технології електронного бізнеса та криптовалюти
 66. Технології захисту інформації
 67. Технології розподільних систем та паралельних обчислень
 68. Технологічне моделювання
 69. Технологія комп’ютерного проектування
 70. Технологія проектування бізнес-систем
 71. Управління інформаційною безпекою
 72. Управління ІТ-проектами
 73. Фінансові технології (Рівень A – Технології дистанційного банківського обслуговування)
 74. Фінансові технології (Рівень B – Цифрова економіка)
 75. Фінансові технології (Рівень C – Безпека фінансових ринків)
 76. Цифрова економіка
 77. Цифрова криміналістика
 78. Цифровой бізнес

Склад

 • Самородов Борис Вадимович

  Самородов Борис Вадимович

  Професор, доктор економічних наук, директор ХННІ ДВНЗ «УБС»

  У 2003 р. закінчив Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи і технології» і отримав кваліфікацію «Інженер – системний аналітик».

  Кандидат технічних наук з 08.11.2007 р. Дисертацію на тему «Математичне моделювання та параметричний синтез безступінчастих трансмісій колісних тракторів» захистив у спеціалізованій Вченій раді Д 64.050.07 в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Номер диплому ДК №043060. Вчене звання доцента кафедри інформаційних технологій присвоєно у 2010 р., атестат 12ДЦ № 023265. Доктор економічних наук з 2013 року. Дисертацію на тему «Управління фінансовим розвитком банку: методологія, теорія, практика» захистив в спеціалізованій Вченій раді Д 26.883.01 в Університеті банківської справи Національного банку України (м. Київ) за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (диплом ДД № 002631).

  Є головним редактором  збірника наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», членом Наукової ради міжнародного збірника наукових праць «Європейське співробітництво» (республіка Польща).

  Основні напрями науково-дослідної роботи: використання математичних та інформаційних технологій для вирішення економічних завдань; застосування оптимізаційних технологій в економіці; використання рейтингових технологій для діагностики соціально-економічних систем; дослідження фінансової стабільності регіонального банківського сектору.

  За результатами досліджень опубліковано: 118 наукових праць, в тому числі 4 монографії, 2 підручника та 1 навчальний посібник, 77 наукових статтей у фахових та міжнародних виданнях.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

  • ID ORCID – 0000-0002-5267-1178
  • ID Researcher – N-4452-2014
  • ID Scopus – 56606266500

   

  Список наукових праць:

  монографії, навчальні посібники, підручники, розділи у монографіях:

  1. Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри). Навчально-методичний посібник / За ред. д.е.н., доц. Г.М. Азаренкової, доц. Н.М. Самородової – Львів: Новий Світ–2000, 2010. – 200 с. (гриф МОНУ).
  2. Запозичення суб’єктами господарювання грошових коштів на зовнішніх ринках : монографія / Ю. І. Лернер, Б. В. Самородов. – Харків : Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2012. – 156 с. http://orcid.org/0000-0002-5267-1178
  3. Самородов Б. В. Методологія управління фінансовим розвитком банку : монографія / Борис Вадимович Самородов. – К. : УБС НБУ, 2012. – 307 с. http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/259
  4. Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи України: Наукове видання / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.М. Тридіда, д-ра екон. наук, проф. Г.М. Азаренкової. – К. : УБС НБУ, 2014. – с. 114-125.
  5. Кобилін А.М. Інформаційний менеджмент: навчальний посібник / А.М. Кобилін,
  6. Б.В. Самородов. – Львів : «Новий Світ-2000», 2014. – 216 с.
  7. Тридід О.М., Самородов Б.В., Вядрова І.М.та ін. Банківська система : підручник / О.М. Тридід, Б.В. Самородов, І.М. Вядрова та ін.; за заг. ред. д-ра екон. Наук, проф. Т.С. Смовженко. – Львів : «Новий світ – 2000», 2014. – 536 с.
  8. Стоимостно-ориентированное обеспечение финансового состояния банковского бизнеса [Текст] : монография. – Харьков : Мадрид, 2016 – 592 с.

   Наукові статті:

  1. Самородов Б.В. Системный анализ особой зоны при работе гидрообъемно-механической трансмиссии трактора ЛТ-60 на рабочем диапазоне / Б.В. Самородов, В.Б. Самородов // Тракторная энергетика в растениеводстве. – Харків: ХДТУСГ. – 2002. – вып.5. – С. 201-217.
  2. Самородов Б.В. Эффект особых зон при работе гидрообъемно-механических трансмиссий и методология их анализа / Б.В. Самородов, В.Б. Самородов // Автомобильный транспорт. – ХДАТУ. – 2002.­ – вып.10. – С.36-40.
  3. Самородов Б.В. Метод симплекса на «жале» как модификация оптимизационных методов прямого поиска Спендли-Хекста-Химсворта и Нелдера-Мида / Б.В. Самородов, В.Б. Самородов, Гужва В.А. // Вістник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2002. – № 13. – С. 79-86.
  4. Самородов Б.В. Практичне застосування математичної моделі інфляції / Б.В. Самородов, Самородова Н.М. // Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України.Зб. наук. пр. – Суми: ВВП „Мрія – 1” ЛТД.– 2003. –С.236-240.
  5. Самородов Б.В. Постановка задачи параметрического синтеза гидрообъемно-механических трансмиссий для транспортных средств, выполняющих относительно стабильные технологические процессы / Б.В. Самородов, В.Б. Самородов // Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: ХДПУ. – 2003. – №.1.– С.32-36.
  6. Самородов Б.В. Матричный подход и результаты математического моделирования гидрообъемно-механической трансмиссии лесотехнического трактора ЛТ-60 / Б.В. Самородов, В.Б. Самородов // Механіка та машинобудування. – Харків: ХДПУ. – 2003. – №1, том. 1. – С.286-293.
  7. Самородов Б.В. Критический обзор работ в области тракторных гидрообъемно-механических трансмиссий / Б.В. Самородов, В.Б. Самородов, А.В. Рогов, М.Б. Бурлыга // Вістник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2003. – №4. – С.3-19.
  8. Самородов Б.В. Анализ результатов параметрического синтеза гидрообъемно-механических трансмиссий с применением методов оптимизации прямого поиска / Б.В. Самородов // Труды ХІІ Междунар. научн.-практ. конф. «Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье». – Харків: НТУ «ХПІ», 2004. – С. 39.
  9. Самородов Б.В. Математическое моделирование двухпоточной тракторной гидрообъемно-механической трансмиссии и результаты исследования ее характеристик / Б.В. Самородов, С.А. Шуба // Труды ХІІ Междунар. научн.-практ. конф. «Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье». – Харків: НТУ «ХПІ», 2004. – С. 216.
  10. Самородов Б.В. Модификация оптимизационного симплекс-метода Спендли-Хекста-Химсворта – метод оптимизации по «компасу» / Б.В. Самородов, М.Д. Годлевский / Вістник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2005. – № 18. – С. 43-52.
  11. Самородов Б.В. Оптимизационный алгоритм по определению основных технико-экономических показателей трактора с гидрообъемно-механической трансмиссией / Б.В. Самородов / Збірник наукових праць Національної гірничої академії. –Дніпропетровськ: НГУ. – 2005. – №21. – С. 169-174.
  12. Самородов Б.В. Анализ и выбор наиболее эффективных и адаптивных оптимизационных методов прямого поиска при синтезе гидрообъемно-механических трансмиссий / Б.В. Самородов / Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2006. – №6. – С.8-13.
  13. Самородов Б.В. Результаты исследования эффективности и выбор адаптивных оптимизационных методов прямого поиска при синтезе гидрообъемно-механических трансмиссий / Б.В. Самородов / Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2006. – №39. – С. 46-53.
  14. Самородов Б.В. Развитие методики по определению основных технико-экономических показателей колесного трактора с бесступенчатой трансмиссией / Б.В. Самородов, М.Д. Годлевский / Східно-європейский журнал передових технологій. – Харків.– 2006. – №6. – С. 27-30.
  15. Самородов Б.В. Развитие метода оптимизации Спендли-Хекста-Химсворта путем вписания регулярных симплексов в гиперсферу и удвоения направлений прямого поиска / Б.В. Самородов / Східно-європейский журнал передових технологій. – Харків.– 2007. – №1. – С. 106-112.
  16. Самородов Б.В. Информационные технологии при проектировании и расчете бесступенчатых трансмиссий на базе электрических передач / Б.В. Самородов, С.Г. Буряковский, А.В. Рогов, И.А. Таран / Механіка та машинобудування // Науково-технічний журнал. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008. –№1. – С. 274-280.
  17. Самородов Б.В. Методика уточнения математической модели объемного КПД аксиально-поршневых гидронасосов / Б.В. Самородов, В.Б. Самородов, М.Б. Бурлыга, А.А. Коваль, А.В. Рогов / Журнал “Автомобіле-та тракторобудування”. Вісник НТУ “ХПІ” 58, 2008 р., С.3-20.
  18. Самородов Б.В. Визначення параметрів виробничої функції із сталою еластичністю заміни / Б.В. Самородов, В.Ю. Дубницький / Збірник наукових праць “Системи обробки інформації”. – Харків: ХУПС ім. І.Кожедуба. – –  Вип. 7(74). – С.169-173.
  19. Самородов Б.В. Использование информационных технологий при адаптации математических моделей к объектам гидромашиностроения / Б.В. Самородов, М.Б. Бурлыга, А.А. Коваль / Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харків. – 2009. – Вып. 1/5(37). – С.20-24.
  20. Самородов Б.В. Системна інтеграція як засіб для забезпечення безперервності основних бізнес-процесів у банку / Б.В. Самородов / Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – Харків: ХІБС УБС НБУ. – 2009. – Вип. 1(6). – С.123-127.
  21. Самородов Б.В. Методика прогнозування показників банківської діяльності на основі розрахунку коефіцієнту абсолютної зміни показників / Б.В. Самородов, Ю.І. Лернер // Науковий інформаційний журнал «Бізнес-інформ». – №8. – 2011 р. м. Харків: ХНЕУ.– С.140-145.
  22. Самородов Б.В. Методика прогнозування та аналізу основних показників діяльності банку при випуску єврооблігацій / Б.В. Самородов, Ю.І. Лернер // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.08. – С. 230-236.
  23. Самородов Б.В. Синдиковане зарубіжне кредитування та його вплив на зміну показників діяльності банку / Б.В. Самородов, Ю.І. Лернер // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ». – 2011. – №32. – С.15-24.
  24. Самородов Б.В. Використання інструменту IPO для виходу банку на зовнішні фондові ринки з метою залучення коштів / Б.В. Самородов, Ю.І. Лернер // Фінанси, облік і аудит: Збірник наукових праць. – Київ: КНЕУ. – 2011. – №18. – С.118-129.
  25. Самородов Б.В. Аналіз та оцінка діяльності банку при проведенні сек’юритизації активів з метою зовнішнього залучення коштів / Б.В. Самородов, Ю.І. Лернер // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – Харків: ХІБС УБС НБУ. – 2011. – Вип. 1(10). – Частина ІІ. – С.44-53.
  26. Самородов Б.В. Оптимізація інструментів зовнішніх залучень коштів при управлінні фінансовим розвитком банку / Б.В. Самородов, Ю.І. Лернер // Проблеми системного підходу в економіці (Електронне наукове фахове видання). – 2011. – №2. – [Електронний ресурс] // Режим доступу до статті: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2011_2/Lerner_211.htm.
  27. Самородов Б. В. Постановка задачі оптимізації фінансових показників діяльності банку / Б. В. Самородов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ». – 2011. – № 62. – С. 141–148. http://library.kpi.kharkov.ua/Vestnik/2011_62.pdf
  28. Самородов Б. В. Методика визначення рейтингу банку на основі експертних оцінок з урахуванням компетенції експертів / Б. В. Самородов // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2011. – № 3(12). – С. 306–310. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/VUbsNbU/2011_3/VUBSNBU12_p306-ppdf
  29. Самородов Б. В. Модифікація таксонометричного методу з урахуванням компетентностей експертів при рейтингуванні банків / Б. В. Самородов // Вісник Української академії банківської справи. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ». – 2011. – № 2(31). – С. 62–66. http://lib.uabs.edu.ua/library/Visnik/Numbers/2_31_2011/31_03_03.pdf
  30. Самородов Б. В. Порівняльний аналіз методик визначення вагових коефіцієнтів важливості показників діяльності банків при їх рейтингуванні / Б. В. Самородов // Зб. наук. праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – Харків : ХІБС УБС НБУ. – 2011. – Вип. 2(11). – С. 248–254. http://fkd.khibs.edu.ua/pdf/2011_2/35.pdf
  31. Самородов Б. В. Альтернативний підхід до аналізу надійності банку як етапу управління фінансовим розвитком / Б. В. Самородов // Інноваційна економіка : Всеукр. наук.-вироб. журнал. – Тернопіль : СМП «ТАЙП». – 2011. – № 7(26). – С. 238–240. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/inek/2011_7/238.pdf
  32. Самородов Б. В. Методика прогнозування показників банківської діяльності на основі розрахунку коефіцієнту абсолютної зміни показників / Ю. І. Лернер, Б. В. Самородов // Науковий інформаційний журнал «Бізнес-інформ». – № 8. – Харків : ХНЕУ. – 2011. – С. 140–145. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Bi/2011_8/140-145.pdf
  33. Самородов Б. В. Методика визначення перспективних значень основних показників банківської діяльності / Ю. І. Лернер, Б. В. Самородов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ». – 2011. – № 38. – С. 68–78. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vcpi/Apu/2011_38/13_38_2011.pdf
  34. Самородов Б. В. Анализ возможности выхода на зарубежные рынки банков Украины с целью внешнего заимствования средств / Б. В. Самородов // Науковий інформаційний журнал «Бізнес-інформ». – № 4. – Харків : ХНЕУ. – 2011. – С. 103–105. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Bi/2011_4/103-105.pdf
  35. Самородов Б. В. Прогнозування показників банківської діяльності на прикладі банківського сектору Харківського регіону / Б. В. Самородов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2011. – № 14. – С. 94–102. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vcpi/Apu/2011_14/18_14_2011.html
  36. Самородов Б. В. Антикризисные инновации в управлении предприятиями / Г. М. Азаренкова, Б. В. Самородов, Н. А. Бондарюк // Науковий інформаційний журнал «Бізнес-інформ». – № 2. – Т.1. – Харків : ХНЕУ. – 2011. – С. 71–74. http://business-inform.net/pdf/2011/2_1/71_74.pdf
  37. Самородов Б. В. Модель виникнення помилок в процесі застосування методу аналізу ієрархій при оцінюванні діяльності банку / В. Ю. Дубницький, Б. В. Самородов // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2011. – № 1(10). – С. 306–308. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/VUbsNbU/2011_1/VUBSNBU10_p306-ppdf
  38. Самородов Б. В. Банковские кредитные рейтинги и их роль при внешнем заимствовании средств / Б. В. Самородов // Анализ кризисных явлений в финансовом и реальном секторах экономики Украины и Республики Беларусь (2008–2011 гг.) : сб. науч. ст. [под ред. К.К. Шебеко] ; Полес. гос. ун-т. – Пинск : ПолесГУ, 2011. – С. 116– (зарубіж. вид.)
  39. Самородов Б. В. Концепція управління фінансовим розвитком банку через систему рейтингування, прогнозування і зовнішніх запозичень / Б. В. Самородов // Науковий інформа­ційний журнал «Бізнес-інформ». – № 10. – Харків : ХНЕУ. – 2012. – С. 209–215.). http://business-inform.net/pdf/2012/10_0/209_215.pdf
  40. Самородов Б. В. Місце управління фінансовим розвитком банку в системі його фінансового менеджменту / Б. В. Самородов // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2012. – № 2(14). – С. 198–203. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/VUbsNbU/2012_2/12_2_40.pdf
  41. Самородов Б. В. Теоретичний аналіз сучасних методик визначення кредитного рейтингу банку / Б. В. Самородов // Зб. наук. праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – Харків : ХІБС УБС НБУ. – 2012. – Вип. 2(13). – С. 100–118. http://fkd.org.ua/article/view/25124
  42. Самородов Б. Моніторинг підвищення рейтингу банку на основі оптимізації його фінансових показників / Б. Самородов // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 10. – С. 36–39. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnbupdf; http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=125161
  43. Самородов Б. В. Подход к управлению финансовым развитием банка через выход на международные рынки с целью внешнего заимствования средств / Б. В. Самородов // Регіональна бізнес-економіка та управління. – Вінниця : ВФЕУ. – 2012. – № 2(34). – С.18–22.
  44. Самородов Б. Методологічні основи застосування теорії оптимізації у банківській справі / Б. Самородов // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 7. – С. 58–61. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/Vnbu/2012_7/2012_07_13.pdf; http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=118303
  45. Самородов Б. В. Розрахунково-теоретичний інструментарій управління фінансовими показниками банку / Б. В. Самородов // Часопис економічних реформ : наук.-вироб. журнал. – 2012. – № 2(6). – С. 65–72. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Cher/2012_2/Samorodov.pdf
  46. Самородов Б. В. Результати визначення рейтингів банків з використанням модифікованого таксонометричного методу / Б. В. Самородов // Фінанси, облік і аудит: зб. наук. праць. – К. : КНЕУ. – 2012. – № 19. – С. 161–169. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Foa/2012_19/19_20.pdf
  47. Самородов Б. Фінансові показники банків: альтернативна методика аналізу надійності банку / О. Тридід, Б. Самородов // Банківська справа. – 2012. – № 1(128). – C. 24–35. http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/65
  48. Самородов Б. В. Аналіз та визначення сутності управління фінансовим розвитком банку / Б. В. Самородов // Зб. наук. праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – Харків : ХІБС УБС НБУ, 2012. – Вип. 1(12). – С. 66–75. http://fkd.org.ua/article/view/28853/25830
  49. Самородов Б. В. Формалізація, постановка і чисельні результати задачі оптимізації фінансових показників діяльності банку / Б. В. Самородов // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2012. – № 1(13). – С. 236–241. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/VUbsNbU/2012_1/12_1_51.pdf
  50. Самородов Б. В. Концептуальні підходи до управління фінансовим розвитком банку через оптимізацію фінансових показників його діяльності / Б. В. Самородов // Науковий журнал «Економічний форум». – № 2. – 2012. – С. 445–451. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Ekfor/2012_2/71.pdf
  51. Самородов Б. В. Порівняльний аналіз математичних особливостей таксонометричного методу при рейтингуванні банків / Б. В. Самородов // Часопис економічних реформ : наук.-вироб. журнал. – 2012. – № 1(5). – С. 34–40. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Cher/2012_1/Samorodov.pdf
  52. Самородов Б. Особливості математичної обробки даних при використанні експертних підходів для визначення рейтингів банків / Б. Самородов, О. Тридід, В. Самородов // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 1. – C. 18–21. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/Vnbu/2012_1/2012_01_11.pdf; http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=98882
  53. Самородов Б.В. Целевое планирование в контексте управления финансовым развитием банка / Б.В. Самородов // Научно-практический журнал «Эффективное антикризисное управление». – 2012. – № 1(70). – С. 82–86. http://www.e-c-m.ru/index.php/jour/article/view/147/146 (зарубіж. вид.)
  54. Тридід О.М. Assessment of the banking system of Ukraine by a multiplicative model / О.М. Тридід, Б.В. Самородов, Н.П. Погореленко // Societal Innovations for Global. – 2013, No. 1(2), p130–139.(зарубіж. вид.)
  55. Самородов Б. В. Аналіз та оцінка фінансових показників банків в контексті забезпечення функціонування банківської системи / Б. В. Самородов, М. І. Гойхман // Науковий інформаційний журнал «Бізнес-інформ». – № 12. – Харків : ХНЕУ. – 2013. – С. 284–291. http://business-inform.net/pdf/2013/12_0/284_291.pdf
  56. Самородов Б. В. Ідентифікація проблемних ситуацій в банківській діяльності з урахуванням асиметрії даних / О. М. Тридід, Б. В. Самородов, М. І. Гойхман // Часопис економічних реформ. – 2014. – № 3(15). – С. 63-76. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Cherpdf
  57. Самородов Б. В. Ідентифікація проблемних ситуацій банківської системи на основі діагностування основних показників її діяльності / Б. В. Самородов, М. І. Гойхман // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / [відп. ред. А. М. Мороз]. 2014. Випуск 2 (24). – C. 131-146. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Foapdf
  58. Самородов Б. В. Рейтингове оцінювання в аналізі фінансового стану банків / Б. В. Самородов, І. І. Саєнко, Н. І. Єндовцева // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2014. – №2 (20). – С.153-158. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VUbsNbUpdf
  59. Самородов Б. Інформаційне забезпечення резервування за кредитами юридичних осіб / Б. Самородов, А. Кобилін, Р. Семенцов // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 10. – С. 46–51. http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=4881655
  60. Самородов Б. В. Проблемні ситуації банківської системи та підходи до процесу їхньої діагностики / Б. В. Самородов, М. І. Гойхман // Вісник ЖДТУ. – 2014. – № 3 (69). С. 213–218. http://ven.ztu.edu.ua/article/view/37828/37553
  61. Самородов Б. В. Моніторинг показників діяльності банку для підвищення його кредитоспроможності / Г. М. Азаренкова, Б. В. Самородов, О. В. Мельниченко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 12(162). – С.356–368.) (SCOPUS). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ape_2014_12_42
  62. Samorodov B. Evaluation of investment projects effectiveness in a bank’s activity / B. Samorodov, A. Maslova, O. Mysienko // Economic Annals-XXI. – 2014. – №9-10(1). – 98-101. (SCOPUS) http://soskin.info/userfiles/file/2014/9-10_2014/1/Samorodov,Maslova,Mysienko.pdf
  63. СамородовБ. В. Алгоритмізація процесу діагностики проблемних ситуацій банківської системи /  Б. В. Самородов , М. І. Гойхман //   Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. пр. – Вип. 2 (29). – Житомир : ЖДТУ, 2014. – С. 161-173. http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/49132/45271
  64. Самородов Б. В. Діагностика результатів діяльності банківського сектору України / Б. В. Самородов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2014. – № 23 (1066). – С.58–66. http://library.kpi.kharkov.ua/Vestnik/2014_23.pdf
  65. Самородов Б.В., Мельниченко О.В., Кощеєва Н.С. Оцінка роботи банку з електронними грошима з використанням методу аналізу ієрархій // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – ХІБС УБС НБУ (Харків). – 2014. – Випуск №2 (17). – С.204-217. http://fkd.khibs.edu.ua/pdf/2014_2/24%20самородов%20204-217.pdf
  66. Самородов Б. В. Методологічні засади управління фінансовим розвитком банку в контексті забезпечення визначених орієнтирів його діяльності / О. М. Тридід, Б. В. Самородов // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2014. – випуск 3 (54). – С.283-288. http://dspace.oneu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3580?show=full
  67. Самородов Б. В. Імплементація вдосконаленої методики визначення фінансової стійкості банку / Б. В. Самородов, О. О. Калініна // Часопис економічних реформ. – 2014. – № 4. – С. 62-69. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Cherpdf
  68. Самородов Б. В. Аналітичний огляд сучасного стану процесу публічного рейтингування вітчизняних банків / Б. В. Самородов // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Актуальні проблеми управління. – 2014. – №45 (1088). – С.126-135. http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Актуальні%20проблеми%20управління/2014/45/АНАЛІТИЧНИЙ%20ОГЛЯД%20СУЧАСНОГО%20СТАНУ%20ПРОЦЕСУ.pdf
  69. СамородовБ. В. Побудова інтегрального показника оцінювання проблемних ситуацій банківської системи /  Б. В. Самородов , М. І. Гойхман // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Актуальні проблеми управління №46 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2014- №46 (1089). – С.113-121. http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Актуальні%20проблеми%20управління/2014/46/ПОБУДОВА%20ІНТЕГРАЛЬНОГО%20ПОКАЗНИКА%20ОЦІНЮВАННЯ.pdf
  70. Самородов Б. В. Бізнес орієнтація підготовки фахівців у вищих навчальних закладах / О. В. Мельниченко, Б. В. Самородов // Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол.: Башнянин Г. І., Куцик П. О.,Шевчук В. О. та ін.]. ─ Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, ─ Вип. 45. – С.38-45. http://www.lac.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/News/Nauka/2014/Docs/LCA_Visnuk__45.pdf
  71. Borys Samorodov Relevant aspects of manadgement of banks investments activities on securities market / Borys Samorodov, Olena Mysienko, Anastasia Maslova // Scientific Council «European cooperation», Warsaw, Poland.- – № 1(1). – Р. 27-36. http://www.google.com.ua/url?url=http://we.clmconsulting.pl/index.php/we/article/download/5/30&rct=j&q=&esrc=s&sa=u&ved=0cbuqfjaaahukewirwozymvzhahxknnikhx91ark&usg=afqjcnfgntjekaonbwf8hmfwkillz6prjq (зарубіж. вид.)
  72. Самородов Б. В. Сучасний стан і напрям розвитку діагностики фінансового стану банку / Б. В. Самородов, Р. В. Семенцов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2015. – № 4. – С. 157 – 161.
  73. Самородов Б.В. Banks financial performance optimization problem in the context of their financial development / Б.В. Самородов // International Collection Of Scientific Proceedings «European Cooperation», 2015. – 7(7). – С.27-33. (зарубіж. вид.)
  74. Borys Samorodov Banking rating in the context of their financial activity using modified taxonometrical method / Borys Samorodov // International Collection Of Scientific Proceedings «European Cooperation», 2015. – 3(3). – p.25-32. (зарубіж. вид.)
  75. Самородов Б.В. Побудова стратегічних орієнтирів розвитку регіонального банківського сектору / Б.В. Самородов, Г.М. Азаренкова, Є.А. Олефір // International Collection Of Scientific Proceedings «European Cooperation», 2015. – 2(2), 25-38. (зарубіж. вид.)
  76. Самородов Б.В. Проблемы финансового обеспечения платежных технологий в украинских банках / Б.В. Самородов // Регіональна економіка та управління. Видавничий дім «Гельветика». – 2016. – № 1 (08). – С.126-129.
  77. Самородов Б.В. Аналіз взаємозв’язку показників власного капіталу банків України шляхом вивчення коефіцієнтів кореляції та кластерного аналізу / Б.В. Самородов, Р.В. Семенцов // Науковий журнал «Проблеми системного підходу в економіці».- Випуск 3 (57) / 2017. (прийнято до друку)

   

  Публікації в інших виданнях:

  1. Самородов Б.В. Тенденції використання інформаційних технологій в аналізі та аудиті банківських установ / Б.В. Самородов / Інформаційні технології в економіці, менеджментів і бізнесі: Проблеми науки, практики і освіти. Тези доповідей: Матеріали XIV Міжнарод. Наук.-практ. Конф., Київ 27 листопада 2008 р.; У 2-х т. / Редкол.: І.І.Тимошенко (голова) та ін. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2009. – Т.2. – 309 с.
  2. Самородов Б.В. Модель виникнення помилок в процесі вибору найкращої альтернативи в методі аналізу ієрархії / Б.В. Самородов, В.Ю. Дубницький / Матеріали Міжнародної конференції «Современные проблемы моделирования социально-экономических систем». Науковий інформаційний журнал «Бізнес-інформ», №2 (2), 2009 р. м. Харків: ХНЕУ.– С.171-173.
  3. Самородов Б.В. Розвиток аудиту в комп’ютерному середовищі / Б.В. Самородов, Н.М. Самородова / Реформування економіки України: стан та перспективи: зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2009 р., м. Київ. – К.: МІБО КНЕУ, 2009. – 296 с.
  4. Самородов Б.В. Системна інтеграція як розвиток банківської ІТ-інфраструктури / Б.В. Самородов / Проблеми й перспективи розвитку ІТ-індустрії: матеріали 1-ї Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми й перспективи розвитку ІТ-індустрії»], (Харків, 18-19 листоп. 2009 р.) / редкол.: В.С. Пономаренко (відп. ред..) – Харків: ХНЕУ, 2009. – 360 с.
  5. Самородов Б.В. Анализ ІРО как инструмента выхода банков Украины
  6. на зарубежные рынки / Б.В. Самородов // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України [Текст]: Тези доповідей учасників І науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (17 травня 2011 р.). – К.: 2011. – С.38–40.
  7. Самородов Б.В. Визначення основних показників діяльності банку при випуску єврооблігацій / Б.В. Самородов // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика [Текст]: збірник тез доповідей VI міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2011 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – Т.1. – С.112–114.
  8. Самородов Б.В. Підходи до прогнозування показників банківської діяльності / Б.В. Самородов // Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання [Текст]: Збірник матеріалів V Міжнародної конференції (9-10 червня 2011 р.). – Київ. – К.: МІБО КНЕУ, 2011. – С.167–169.
  9. Самородов Б.В. Аналіз надійності банку в розрізі комплексної оцінки фінансового стану банку / Б.В. Самородов // Становлення сучасної науки – 2011 [Текст]: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27 вересня – 5 жовтня 2011 р.). – Том.1. Економічні науки. – Прага.: Видавничий дім «Освіта та наука», 2011. – С.11–13.
  10. Самородов Б.В. Підхід до визначення рейтингу банку з урахуванням компетентності експертів / Б.В. Самородов // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків [Текст]: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 жовтня 2011 р.). – Черкаси. Видавець Чабаненко Ю.А., 2011. – С.343–345.
  11. Самородов Б.В. Підходи до аналізу надійності комерційного банку / Б.В. Самородов // Механізми реалізації стратегії розвитку національної економіки [Текст]: Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (20-21 жовтня 2011 р.) .– Тернопіль: Крок, 2011. – С.292–294.
  12. Самородов Б.В. Врахування компетентностей експертів при рейтингуванні банків за допомогою таксонометричного методу / Б.В. Самородов // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Текст]: збірник тез доповідей XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції (27-28 жовтня 2011 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – Т.1. – С.73–76.
  13. Самородов Б.В. Використання українськими банками інструменту сек’юритизації активів при виході на зовнішні ринки / Б.В. Самородов // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу [Текст]: зб. тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (3 листопада 2011 р.). –  Київ. – К.: КНЕУ, 2011. – С.447–450.
  14. Самородов Б.В. Основні принципи аналізу фінансового стану банка / Б.В. Самородов // Реформування економіки України: стан та перспективи [Текст]: Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 листопада 2011 р.). – Київ. – К.: МІБО КНЕУ, 2011. – С.212–214.
  15. Самородов Б.В. Внешнее заимствование средств банком как способ эффективного управления его финансовым развитием / Б.В. Самородов // Соціально-економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки [Текст]: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (1-2 грудня 2011 р.) : в 2-х томах. – Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2011. – т.1. – С.231–233.
  16. Самородов Б.В. Управление финансовым развитием банка через оптимизацию его финансовых показателей / Б.В. Самородов // Актуальные проблемы экономики и новые технологии преподавания (Смирновские чтения) : Материалы XI международной научно-практической конференции (16 марта 2012 г., Санкт-Петербург). В 3-х т.: т.1. – СПб.: Изд-во МБИ, 2012. – С.149–151.
  17. Самородов Б.В. Підвищення рейтингу банку через оптимізацію показників його діяльності / Б.В. Самородов // Фінансово-кредитне стимулювання розвитку територіальних суспільних систем // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. Збірник наукових праць / за заг. ред. З.В. Герасимчук (23 березня 2012 р.). – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2012. – С.265–268.
  18. Самородов Б.В. Результати аналізу кредитів, виданих українськими банками / Б.В. Самородов // Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми [Текст]: Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (15-16 березня 2012 р.).– Тернопіль: Крок, 2012. – С.189–191.
  19. Самородов Б.В. Застосування теорії оптимізації з метою поліпшення фінансових показників діяльності банку / Б.В. Самородов // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем [Електронний ресурс] : Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (9-10 квітня 2012 р.). – Х.: ФОП Александрова К.М., ВД «ІНЖЕК», – 2012. – С.263–264.
  20. Самородов Б.В. Аналіз результатів застосування різних підходів при рейтингуванні банків / Б.В. Самородов // Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції: Збірник наукових статей. – К. : УБС НБУ, 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
  21. Самородов Б.В. Управление финансовым развитием банка / Б.В. Самородов, А.Н. Тридед, Г.М. Азаренкова // Трансформация региональных экономик : устойчивое развитие и конкурентоспособность : Метариалы IV Международной научно-практической конференции (7-8 июня 2013 г.). – Рига : Балтийская международная академия, 2013. – С. 30–34.
  22. Тридід О.М., Самородов Б.В. Розкриття сутності процесу реалізації управління фінансовим розвитком банку // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», (26-27 вересня 2013 року) [Електронний ресурс]. – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2013. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
  23. Самородов Б.В. Необхідність створення інструментарію рейтингування для оцінювання та аналізу показників кредитоспроможності банку в контексті її підвищення // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств», 30-31 жовтня 2013 р. – м. Харків: НТУ «ХПІ». – 2013. – С.224-226.
  24. Самородов Б.В. Сучасні підходи до побудови механізму управління фінансовим розвитком банку // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. Х Міжн. наук.-практ. конференції, 24-25 жовтня 2013 р. / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка – Київ, 2013. – С.302-306.
  25. Самородов Б.В. Використання інструментарію теорії ігор в аналізі ліквідності банків / Б.В. Самородов, О.В. Мельниченко // Облік, аналіз та аудит в умовах міжнародної інтеграції України:зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., 12 грудня 2013 р. – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – С. 110–113.
  26. Самородов Б.В. Теоретичний аспект сутності фінансового розвитку банку / Б.В. Самородов // Сучасні проблеми та механізми фінансового управління [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (12–13 груд. 2013 р.). – Харків : ФОП Александрова К. М.; ВД «ІНЖЕК», 2013. – С. 607–610.
  27. Самородов Б.В. Інформаційне забезпечення резервування грошових коштів за гривневими кредитами юридичних осіб / Б.В. Самородов, Р.В. Семенцов // Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції : матеріали ІII Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених та студентів (3-4 квітня 2014 р.). – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. – Назва з екрану.
  28. Самородов Б.В. Аналіз підходів до оцінки фінансової стійкості банку / Б.В. Самородов, О.О. Калініна / Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції : матеріали ІII Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених та студентів (3-4 квітня 2014 р.). – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. – Назва з екрану.
  29. Самородов Б.В. Порядок формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку / Б.В. Самородов, Ю.В. Кобеляцька // Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції : матеріали ІII Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених та студентів (3-4 квітня 2014 р.). – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014.  – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. – Назва з екрану.
  30. Самородов Б.В. Рейтингове оцінювання в аналізі фінансового стану банків / Б.В. Самородов, І.І. Саєнко, Н.І. Єндовцева // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : тези доповідей IV наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (16 травня 2014 р.) / Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – К., 2014. – С.246–247.
  31. Самородов Б.В. Обґрунтування процесу діагностики проблемних ситуацій банківської системи / Б.В. Самородов // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 травня 2014 р.). – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2014. – С.50–59.
  32. Самородов Б.В. Сучасна проблематика банківського публічного рейтингування в Україні // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств», (м. Харків, 29-30 жовтня 2014 року) / Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – Харків, 2014. – С.153-154.
  33. Самородов Б.В. Публічне рейтингування банків: актуальність та проблемні аспекти // Матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», (25-26 вересня 2014 року) [Електронний ресурс]. – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
  34. Samorodov Boris, Naipak Denis, Irena Macerinskiene Financial sustainability of banks / Boris Samorodov, Denis Naipak, Irena Macerinskiene // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : Матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції (17 – 18 березня 2016 р.) – Х.: ХННІ ДВНЗ “УБС”, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium ; 1Gb RAM; Windows XP, 7,8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. – Назва з екрану
  35. Самородов Б.В. Bank’s clustering: analysis of the equity indicators relationship between one territorial bank’s market / Б.В. Самородов, Р.В. Семенцов // Збірник матеріалів ХIV Міжнародної науково-практичної конференції “Економічний і соціальний розвиток України у ХХІ століття: національна візія та виклики глобалізації” (м.Тернопіль) (прийнято до друку).

  Детальніше
 • Гороховатський Володимир Олексійович

  Гороховатський Володимир Олексійович

  Доктор технічних наук, професор, професор кафедри

  У 1978 році закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю прикладна математика. Захистив кандидатську дисертацію у 1984 році. У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, тема дисертації: «Структурно-ієрархічні методи аналізу та розпізнавання зображень в умовах просторових завад». З 1990 року працював на посаді доцента, а з 2010 року – професора кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки. З вересня 2011 р. працює в ХІБС УБС НБУ. Викладає дисципліни циклу інформаційних технологій.

  Сфера наукових інтересів – аналіз та розпізнавання об`єктів у багатовимірних інформаційних просторах. Є автором більш ніж 150 наукових публікацій, в тому числі 2 монографії та 1 навчального посібника.

  QR_Gorohovatskiy 

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID Scopus – 6506997369

  ID ORCID – 0000-0002-7839-6223

  ID Researcher – L-1068-2015

  ID Google Scholar – P8gKHiUAAAAJ

   Список публікацій

  Детальніше
 • Кобилін Анатолій Михайлович

  Кобилін Анатолій Михайлович

  кандидат технічних наук, доцент

  У 1965 році закінчив Харківський інститут радіоелектроніки,  за спеціальністю «Математичні і лічильно-розв’язувальні прилади та пристрої».

  У 1975 році захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук.

   

  Монографія:

  1. Методи оцінки витрат на розробку програмного забезпечення. Монографія. / А.М.Кобылин. – Х.:ТОВ «Компанія СМІТ», 2016. 108 с.

  Посібник:

  Інформаційний менеджмент. Навчальний посібник. / А.М.Кобилін. – Львів: «Новій світ – 2000», 2014. – 216 с.

  Статті:

  Scopus

  Comparative analysis of metrological certification methods of mathematical models / А.Д.Тевяшев, Ю.С.Асаенко, А.М.Кобылин //Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2015. – Т. 3. – №. 4 (75). – С. 9-16. DOI: 10.15587/1729-4061.2015.44159

  Інші видання:

  1. Программная система оперативной оценки интервальной эффективности валютных операций, предназначенная для мобильных устройств // В.Ю. Дубницький, А.М. Кобылин, О.А. Кобылин  // Сучасні інформаційні системи. – 2018. – Вип. 2. – С. 88-92. doi: 10.20998/2522.9052.2018.3.14
  2. Система підтримки прийняття рішень відповідно до ст. 15 розділу третього Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму»/ В.Ю. Дубницький, А.М. Кобилін, О.А. Кобилін  // Системи обробки інформації. – 2018. – № 3(154). – С. 46-56. DOI:30748/soi.2018.154.07
  3. Вычисление энтропии случайной величины, параметры которой заданы в интервальном виде в системе центр-радиус. / А.М.Кобылин // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Вип. 1(47) – С. 69 – 75.

   doi: 10.26906/SUNZ.2018.1.069

  1. Параметрическая эластичность энтропии Шеннона, Тсалиса и Реньи. / А.М.Кобылин// Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: ПНТУ, 2018 – Вип. (49) – С. 61 – 66. doi: 10.26906/SUNZ.2018.3.061
  2. Оценка нижней границы надежности физически обобщенной нагрузки реализуемой системы в процессе ее эксплуатации при произвольных законах распределения обобщенной нагрузки и прочности/ А.М.Кобылин // Системи обробки інформації.- 2018. – Вип. 1(152). – с. 53-60. DOI: 10.30748/soi.2018.152.08
  3. Вычисление значений элементарных и специальных функций с интервально заданным аргументом, определенным в системе центр-радиус / А.М.Кобылин // Прикладная радиоэлектроника. – 2017. – Т. 16. – № 3. – С.147-154.
  4. Применение интервальных вычислений в системе центр-радиус для определения надежности программных систем / А.М.Кобылин // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2016. – Вып. 6(80). – с. 69-76. .
  5. Финансово-аналитический программный калькулятор для выполнения валютных расчетов в условиях стохастически неопределенной внешней экономической среды. / А.М.Кобылин // Системи обробки інформації. – 2016. – Випуск 1(138). – С. 107-112.
  6. Прямая и обратная задача проектирования технических систем с исходными данными, имеющими неопределённость типа В. / А.М.Кобылин // Системи обробки інформації. – 2015. – Вып. 5(130). – с. 85-92.
  7. Програмна реалізація методів економічного факторного аналізу. / А.М.Кобылин // Системи обробки інформації. – 2015. – Випуск 4(129). – С. 130-135.
  8. Визначення трудомісткості при розробленні програмних комплексів. / А.М.Кобылин // Системи обробки інформації. – 2014. – Випуск 2(118). – С. 92-98.
  9. Методика визначення собівартості програмного забезпечення. / А.М.Кобылин // Системи обробки інформації. – 2014. – Випуск 4(120). – с. 90-95.
  10. Застосування інтелектуальних технологій аналізу даних для оброблення інформації про діяльність банків. / А.М.Кобылин // Системи обробки інформації. – 2014. – Вип. 1(117). – С. 210-213.
  11. Використання нестандартних інтервальних арифметичних операцій для зменшення невизначеності у процесі виконання фінансово-економічних розрахунків. / А.М.Кобилін // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2014. – №1(19). – С.255-260.
  12. Решение прямой и обратной задачи для системы линейных алгебраических уравнений с интервально заданными характеристиками / А.М.Кобылин // Системи обробки інформації. – 2014. – Вип. 6(122). – С. 3-8.

  Участь у конференціях

  1. Регулювання банківської діяльності засобами евклідової та інтервальної арифметики з використанням засобів мобільного зв’язку. 2-я Международная научно-техническая конференция «Информационные системы и технологии ИСТ 2013» 16-21 сентября 2013. Евпатория 2013. Украина.
  2. Определение остаточного ресурса железобетонной конструкции при неполной информации. Моделирование и оптимизация компонентов: Материалы к международному семинару, посвященному 80-летию В.А. Вознесенского (Одесса, 22-23 апр. 2014), стр.121-124.

  Патенти та винаходи

  1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №58242 Комп’ютерна програма «Програмна система для розрахунків по фінансовим функціям та визначення індикаторів фінансової безпеки банків з використанням засобів нестандартної інтервальної математики». Державна служба інтелектуальної власності України. Дата реєстрації Дата реєстрації 23.01.2015.
  2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №58827 Комп’ютерна програма «Програмна система розв’язання зворотних задач пошуковим методом для квазістаціонарного режиму транспорту природного газу газотранспортного агрегату засобами нестандартної інтервальної математики». Державна служба інтелектуальної власності України. Дата реєстрації Дата реєстрації 26.02.2015.
  3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №60094 Комп’ютерна програма «Програмна система для визначення оптимальних параметрів роботи для квазістаціонарного режиму транспорту природного газу на ділянці трубопроводу, який базується на об’єднанні методів імітаційного моделювання і кінцевовимірювального інтервального аналізу». Державна служба інтелектуальної власності України. Дата реєстрації Дата реєстрації 09.06.2015.
  4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №60642 Комп’ютерна програма «Програмне забезпечення інформаційно- аналітичного калькулятора по визначенню нормативів економічної діяльності банків і фінансових функцій з використанням існуючих видів інтервальної математики». Державна служба інтелектуальної власності України. Дата реєстрації Дата реєстрації 14.07.2015.
  5. Патент на корисну модель №103044 «Спосіб визначення та регулювання параметрів транспорту газу на ділянці трубопроводу». Державна служба інтелектуальної власності України. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.11.2015.
  6. Патент на корисну модель №103045 «Система для визначення параметрів транспорту газу на ділянці трубопроводу». Державна служба інтелектуальної власності України. .Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі11.2015.
  7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №53517 «Програмна система для проведення економічного аналізу діяльності банків з використанням інтервальної арифметики та засобів мобільного зв’язку «НІМ-3» Державна служба інтелектуальної власності України. Дата реєстрації Дата реєстрації 05.02.2014.
  8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №54304 «Програмна система для розв’язання зворотних задач економічного факторного аналізу». Державна служба інтелектуальної власності України. Дата реєстрації Дата реєстрації 28.03.2014.
  9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №54483 «Програмна система для проведення фінансово-економічних розрахунків з використанням нестандартних інтервальних арифметичних операцій». Державна служба інтелектуальної власності України. Дата реєстрації Дата реєстрації 30.04.2014.
  10. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №57943 «Програмна система розв’язання зворотних задач інтервального аналізу пошуковим методом для квазістаціонарного режиму транспорту природного газу на ділянці трубопроводу. Державна служба інтелектуальної власності України. Дата реєстрації Дата реєстрації 30.12.2014.

   

  Детальніше
 • Тарасенко Олександр Прокопович

  Тарасенко Олександр Прокопович

  Кандидат технічних наук, доцент

  Науково-педагогічний стаж – 28 років.

  Автор 70 наукових праць, з яких: 2 монографії, 5 навчально-методичні посібники з Грифом МОН України, 20 наукових статей, 15 тези доповідей у матеріалах конференцій.

  Кількість конференцій – 15, кількість семінарів – 2.

  Викладає дисципліни «Технології розподілених систем та паралельних обчислень», «Структурні методи аналізу та розпізнавання даних», «Крос-платформне програмування». Керував курсовими та кваліфікаційними роботами, технологічною та переддипломною практикою студентів.

  Підвищення кваліфікації (стажування) відбулось у Харківському Національному Університеті Радіоелектроніки, на кафедрі “Інформатики” в період з 30 квітня по 30 травня 2013 року; в Харківському Національному Університеті Радіоелектроніки, на кафедрі “Інформатики” в період з 01 березня по 01 травня 2019 року, свідоцтво № 388

  Основні наукові праці:

  Застосування логічних форм вибору при розпізнаванні зображень – 6 с. (підготовлено рукопис для подання до журналу «АСУ та прилади автоматики»)

  Математические аспекты полинормализации изображений/ Тарасенко А.П. // Бионика интеллекта. – 2018.-  №2. – 6с

  Монографія «Нейронно-мережні моделі якості» -Харків: 2013. – 103 с.

  Колективна монографія ISBN 978-83-955125-3-7,

  Тарасенко О.П., Трохимчук С.М. «Побудова структури системи оцінювання якості та її дослідження нейронно-мережевими засобами» -с. 232-245, Катовіце (Польща)- 2019

  Тарасенко О.П. Методичні вказівки до курсових робіт «Технології розподілених систем та паралельних обчислень».- Харків: ХННІ УБС, 2019. – 38 с.

  Тарасенко О.П. Методичні вказівки до курсових робіт «Крос-платформне програмування та Web- технології».- Харків: ХННІ УБС, 2018. – 47 с.

  Тарасенко О.П. Методичні вказівки до лабораторних робіт «Системний аналіз».- Харків: УІПА, 2013. – 67 с.

  Тарасенко О.П. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів по «Системному аналізу». – Харків: УІПА, 2013. – 73 с.

  Тарасенко О.П. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів по «Прийняття рішень та інтелектуальні системи». –  Харків: УІПА, 2013 – 63 с

  Детальніше
 • Філатова Любов Дмитрівна

  Філатова Любов Дмитрівна

  Доцент, кандидат фізико-математичних наук

  У 1984 році закінчила фізичний факультет Харківського державного університету ім. О.М.Горького за спеціальністю фізика. В 1992 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. З вересня 2002 р. працює в ХННІ ДВНЗ УБС. Викладає дисципліни математичного циклу. Нагороджена Почесною грамотою Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

  Сфера наукових інтересів – математичні методи дослідження операцій, сучасні педагогічні технології. Має понад 50 друкованих праць, численні методичні розробки.

   GOOGLE SCHOLAR:

  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=XvXlkb4AAAAJ

  ORCID

  https://orcid.org/0000-0002-6605-3442

   INDEX COPERNICUS

  http://www.problecon.com/pdf/2015/1_0/372_381.pdf

  http://www.problecon.com/pdf/2015/1_0/titul.pdf.

   Навчальні посібники, підручники

  1. Філатова Л.Д. Оптимізаційні методи та моделі: Збірник навчально-методичних матеріалів для самостійної та індивідуальної роботи студентів. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2014 – 98 с.
  2. Філатова Л.Д., Дубницький В.Ю. Дослідження фінансових операцій: Навчально-методичний посібник для самостійної та індивідуальної роботи студентів. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2013. – 140с.
  3. Філатова Л.Д. Економіко-математичне моделювання: Опорний конспект лекцій для самостiйного вивчення дисципліни для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2010 – 78с.
  4. Філатова Л.Д. Теорія ймовірностей та математична статистика. Навчально-методичний посібник для організації самостійної та індивідуальної роботи для студентів усіх спеціальностей і форм навчання. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2009 – 82 с.

   Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України та мають ISSN

  1. Сергієнко О. А., Філатова Л. Д., Солдатова Я. Ю. Моделювання виживаності та розповсюдження кризових ситуацій на банківському ринку України. – Проблеми економіки – № 1, 2015 – С. 372 -381.

  http://www.problecon.com/pdf/2015/1_0/372_381.pdf

  http://www.problecon.com/pdf/2015/1_0/titul.pdf

  1. Філатова Л.Д. Вычисление значений лемнискатических синусов и косинусов / В.Дубницький, Л.Филатова / / Журнал «Системи обробки інформації», Випуск 9(116). ХУПС ім. І. Кожедуба:   2013. – С.117-121.

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=XvXlkb4AAAAJ&authorid=6279281840773846879&citation_for_view=XvXlkb4AAAAJ:j3f4tGmQtD8C

  1. Філатова Л.Д.. Числовые характеристики усеченных распределений Рэлея и Максвелла / Л.Філатова / / Журнал «Системи обробки інформації». 2012. Випуск 3(101), том 2. ХУПС ім.І.Кожедуба. С.130-133.

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=XvXlkb4AAAAJ&authorid=6279281840773846879&citation_for_view=XvXlkb4AAAAJ:4JMBOYKVnBMC

  1. Дубницький В.Ю. Філатова Л.Д. Модель захисту вітчизняного виробника в умовах стохастичної невизначеності параметрів економічного середовища. Збірник наукових праць “Системи обробки інформації”, випуск 9(67); м.Харків: ХУПС ім. І.Кожедуба. – 2007р.- С.153-155.

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=XvXlkb4AAAAJ&citation_for_view=XvXlkb4AAAAJ:RHpTSmoSYBkC

  1. Філатова Л.Д. Модель банку як фінансового посередника / Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2009. – Вип.1(6). – С.121-126.

   Статті у закордонних журналах

  1. Филатова Л.Д. Инновационная составляющая финансовой безопасности субъекта хозяйствования/ В сборнике XII Всероссийское совещание по проблемам управления (ВСПУ-2014). Москва, 16–19 июня 2014 г. Труды. [Электронный ресурс], ИПУ РАН Москва, с. 6155-6160
  1. Olena Sergienko, Liubov Filatova, Yana Soldatova

  Bank Financial Security: Assessment Tools, Analysis, Forecasting and Management / Harvard Journal of Fundamental and Applied Studies, 2015. – No.1. (7) (January-June). P.531-541.

  http://elibrary.kubg.edu.ua/9959/1/M_Budzar_1(9)_OJ_%20IS.pdf

  Детальніше
 • Коржова Ольга Володимирівна

  Коржова Ольга Володимирівна

  Старший викладач

  У 2003 році закінчила з відзнакою фізико-математичний факультет Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Математика та інформатика». Працює над кандидатським дослідженням за темою «Педагогічні погляди та діяльність учених-математиків Слобожанщини кінця ХІХ – першої половини ХХ століття». З вересня 2015 р. працює в ХННІ ДВНЗ УБС. Викладає дисципліни математичного циклу. Керує студентським науковим клубом «Інтелект».

  Сфера наукових інтересів: проблеми математичної освіти вищої школи Слобожанщини в історичній ретроспективі. Має 34 друковані роботи.

  RESEARCHERID http://www.researcherid.com/rid/N-8664-2015

  ORCID http://orcid.org/0000-0002-6844-4949

  GOOGLE SCHOLAR https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=SuqNuQIAAAAJ

   Навчальні посібники, підручники

  1. Математичний аналіз. Модуль 3. Невизначений інтеграл. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних вузів / І.П. Проскурня, О.І. Проскурня, Т.О. Горзій, В.Ф. Процай, О.В. Коржова. – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2008. – 51 с.
  2. Аналітична геометрія. Частина 2. Методичні рекомендації для студентів фізико-математичних та економічних факультетів педагогічних вузів / Т.О. Горзій, І.П. Проскурня, О.І. Проскурня, О.В. Коржова. – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2009. – 76 с.
  3. Криві в евклідовому просторі: Курс лекцій з навчальної дисципліни «Диференціальна геометрія та топологія» / В.Д. Зоря, О.В. Коржова, Т.О. Горзій.– Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2011. – 87 с.
  4. Елементи комплексного аналізу та операційного числення / А.Ю. Пуди, О.В. Коржова, А.І. Прокопенко. – Харків: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2015. – 415 с.

   Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України та мають ISSN

  1. Коржова О.В. Питання професійної підготовки на Всеросійських з’їздах викладачів математики (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / О.В. Коржова // Історико-педагогічний альманах. – Умань, 2009. – Вип. 2. – С. 58-61.

  https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=17294911589132677767&btnI=1&hl=ru

  1. Горзій Т.О., Коржова О.В. Проблемна лекція як фактор формування професійних умінь майбутнього вчителя математики педагогічних ВНЗ / Т.О. Горзій, О.В. Коржова // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник наукових праць. Випуск 9. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2011. – С.20 – 25.

   Інші публікації

  1. Коломієць М.О., Коржова О.В. Огляд заходів до року пам’яті Г.Ф. Вороного (1868-1908) / М.О. Коломієць, О.В. Коржова // Пошук молодих. Випуск 8. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Компетентнісний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін в основній і старшій школі». Укладач: Шарко В.Д. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2009. – С. 88-89.
  2. Коржова О.В. Проблеми професійної підготовки вчителів математики в працях учених-математиків Слобожанщини початку ХХ століття / О.В. Коржова // Стан та перспективи підготовки вчителя математики в Україні / Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції (10-11 грудня 2009 р.). – Вінниця: Планер, 2009. – С.98 -99.
  3. Бобрицька Г.С., КоржоваО.В. Г.О. Грузинцев про викладання тригонометрії / Г.С. Бобрицька, О.В. Коржова // Збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ. – 2010. – С. 138-139.
  4. Зоря В.Д. Історико-математичні дослідження майбутніх учителів математики /  В.Д. Зоря,  О.В. Коржова, І.П. Проскурня // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. – Х.: Факт, 2010. – Вип. 1. – С.28-38.

  http://kafinfo.org.ua/files/Sbirnyk_1.pdf

  1. КоржоваО.В. Погляди А.К. Сушкевича на використання тестів у навчанні математики у вищій школі / Д.С. Григорович, О.В. Коржова // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. – Х.: Факт, 2010. – Вип. 1. – С.127-130.

  http://kafinfo.org.ua/files/Sbirnyk_1.pdf

  1. Коржова О.В. Роботи А.К. Сушкевича з історії математики / О.В. Коржова, Я.О. Гриценко // Пошук молодих. Випуск 9. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Формування компетентностей у учнів основної і старшої школи під час вивчення природничо-математичних дисциплін». Укладач: Шарко В.Д. – Херсон:ПП Вишемирський В.С., 2010. – С. 138-140.
  2. Коржова О.В. Метод Лобачевського розв’язування алгебраїчних рівнянь / О.В. Коржова, Т.І. Незамай // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І. Білоусова та ін. – Х.: Факт, 2010. – Вип. 2. – С.137-142.

  http://kafinfo.org.ua/files/Sbirnyk_2.pdf

  1. Коржова О.В. Метод Лобачевського розв’язування алгебраїчних рівнянь з комплексними коренями / О.В. Коржова, Т.І. Незамай // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І. Білоусова та ін. – Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2010. – Вип. 3. – С.87-91.

  http://kafinfo.org.ua/files/Sbirnyk_3.pdf

  1. Коржова О.В., Слюсар Д.С. Внесок С.Н. Бернштейна в упровадження ідеї функціональної залежності в середню школу // О.В. Коржова, Д.С. Слюсар // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І. Білоусова та ін. – Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2011. – Вип. 5. – С.86-98.

  http://kafinfo.org.ua/files/Sbirnyk_5.pdf

  1. Козлова Є.Ю., Коржова О.В. Проблеми навчання та виховання в спадщині М.І.Лобачевського / Є.Ю. Козлова, О.В. Коржова // Пошук молодих. Випуск 10. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні питання методики навчання природничо-математичних дисциплін», (Херсон 14-15 квітня 2011р.)/ Укладач: Шарко В.Д. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2011.
  2. Коржова О.В. Дослідження І.О.Наумовим спадщини Д.М.Синцова / О.В. Коржова, А.Р. Євсюкова // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І. Білоусова та ін. – Х., 2014. – Вип. 11. – С.151-153.

  http://kafinfo.org.ua/files/Sbirnyk_11.pdf

  1. Коржова О.В. Д.М.Синцов – основоположник Харківської геометричної школи / О.В. Коржова, В.С. Лутицька // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І. Білоусова та ін. – Х., 2014. – Вип. 11. – С.154-157.

  http://kafinfo.org.ua/files/Sbirnyk_11.pdf

  Детальніше
 • Чеканова Наталія Миколаївна

  Чеканова Наталія Миколаївна

  к.ф.-м.н., доцент кафедри

  У 2000р. закінчила Белгородський державний університет за спеціальністю викладач математики та інформатики, у 2009 р. захистила кандидатську дисертацію за темою “Розв’язання задачі класифікації станів рівноваги конденсованих середовищ зі спонтанно порушеною структурою”.

     Коло наукових інтересів: озонобезпечні і енергозберігаючі пристрої, екологічна безпека.

     Є автором понад 50 друкованих праць, в том числі і за кордоном,. 3 патенти

     Має міжнародні сертифікати і дипломи.

  QR_Chekanova 

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID Scopus –

  ID ORCID –

  ID Researcher –

  ID Google Scholar –

   

  Список публікацій

  Детальніше
 • Шамов Сергій Олександрович

  Шамов Сергій Олександрович

  Доцент, кандидат технічних наук

  В 1978 р. закінчив Харківський політехнічний інститут за фахом “Електронні обчислювальні машини”. В 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Методи виявлення системних і алгоритмічних помилок розробки компонентів програмного забезпечення АСУ”. У 1999 р. отримав вчене звання доцента кафедри обчислювальних систем та мереж ХВУ. З вересня 2002 – доцент ХІБС УБС НБУ.

  Є автором більше 100 друкованих праць, з них більше 60 – за результатами наукових досліджень. Наукові інтереси – інформаційні технології для вирішення задач системного аналізу бізнесу та освітньої діяльності., забезпечення якості регламентуючих та проектних документів. Є керівником студентського наукового колективу «Дослідник», робота якого присвячена інформаційним технологіям в бізнесі, освітнім технологіям, методам і засобам інформаційної безпеки, штучного інтелекту, аналізу та удосконалення бізнес-процесів. Викладає дисципліни циклу інформаційних технологій та напряму «Комп’ютерні науки».

  QR_Shamov
   

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID Scopus –

  ID ORCID – 0000-0003-1546-7802

  ID Researcher – L-8545-2015

  ID Google Scholar – PkoJhG8AAAAJ

   

  Список публікацій

  Детальніше
 • Петренко Ольга Євгенівна

  Петренко Ольга Євгенівна

  Доцент, кандидат технічних наук

  У 1990 році закінчила механіко-математичний факультет Харківського державного університету ім. Н.В.Каразіна за спеціальністю математика. В 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, у 2013 році присвоєне вчене звання доцента.. З вересня 2003 р. працює в ХННІ ДВНЗ УБС. Викладає дисципліни математичного циклу.

  Сфера наукових інтересів – економіко-математичне моделювання, системи захисту інформації. Має 23 друковані праці, численні методичні розробки.

   GOOGLE SCHOLAR

  https://scholar.google.com.ua/citations?user=T0kc39EAAAAJ&hl=ru

  ORCID

  http://orcid.org/0000-0002-7455-1388

   Монографії, підручники, навчальні посібники

  1. Комплексні системи захисту банківських інформаційних технологій Навчально методичний посібник – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2013 – 76 с.

  2. Комплексні системи захисту банківських інформаційних технологій Опорний конспект – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2013 – 63 с.

   Наукові статті

  1. Петренко О.Є. Побудова загальносистемних параметрів на полях характеристики Р для криптосистем на еліптичних кривих / О.Є. Петренко // Науково-технічний журнал Радіоелектронні і комп’ютерні системи, Харків: ХАІ, випуск 5 (46) 2010 р. – С. 57-60.

  2. Петренко О.Є. Проблемні питання та математичні аспекти побудування параметрів для криптографічних перетворень / О.Є. Петренко // Науково-технічний журнал Прикладная радиоэлектроника», 2011, Том 10, №2, м. Харків: ХНУРЕ. С.159-164

  3. Дубницький В.Ю., Петренко О.Є. Оценивание параметров распределений Брєдфорда, Барра и Дагума методом максимума правдоподобтя / В.Ю. Дубницький, О.Є. Петренко// Науковий журнал Системи обробки інформації, Харків: ХУПС, випуск 4(94) 2011 р. – С.126-129

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=gCktDSgAAAAJ&citation_for_view=gCktDSgAAAAJ:9yKSN-GCB0IC

  4.Петренко О.Є. Порівняльний аналіз методів обчислення порядку еліптичної кривої за допомогою підняття, що визначені над полем /О.Є. Петренко// Науковий журнал Системи обробки інформації, Харків: ХУПС, випуск 5(103) 2012 р. – С.78-82

  5.Дубницький В.Ю., Петренко О.Є. Проверка выполнимости условий Коши-Рима для комплекснозначных производственных функций и управление ими. / В.Ю. Дубницький, О.Є. Петренко// Науковий журнал Системи обробки інформації, Харків: ХУПС, випуск 2(109) 2013 р. – С.153-158

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=gCktDSgAAAAJ&citation_for_view=gCktDSgAAAAJ:d1gkVwhDpl0C

  6.Дубницький В.Ю., Ходирєв А.І. Петренко О.Є. Исследование свойств функций «финансовых пузырей» и их логпериодической составляющей/ В.Ю. Дубницький, А.І. Ходирєв О.Є. Петренко// Науковий журнал «Системи обробки інформації, Харків: ХУПС, випуск 5(121) 2014 р. – С.126-133

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=gCktDSgAAAAJ&citation_for_view=gCktDSgAAAAJ:2osOgNQ5qMEC

  7.Петренко О.С. Петренко О.Є. Пропозиції щодо застосування асиметричного шифрування для забезпечення криптографічного захисту в каналах передавання командних та телеметричних даних між БПЛА та оператором/ О.С.Петренко О.Є. Петренко // Науково-технічний журнал «Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України» – 2015. –№2(19) – с. 97-101.

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=gCktDSgAAAAJ&citation_for_view=gCktDSgAAAAJ:qjMakFHDy7sC

  Публікації в інших виданнях:

   1.Дубницький В.Ю., Петренко О.Є. Проверка выполнения свойств производственных функций как математических объектов //V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем» Харківський національний економічний університет 11-12 квітня 2013р

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=gCktDSgAAAAJ&citation_for_view=gCktDSgAAAAJ:u-x6o8ySG0sC

  2.Петренко О.С. Петренко О.Є. Пропозиції щодо застосування асиметричного шифрування для забезпечення криптографічного захисту в каналах передавання командних та телеметричних даних між БПЛА та оператором // ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна та економічна безпека» 21-22 травня 2015 р.

  Детальніше
 • Жилін Володимир Анатолійович

  Жилін Володимир Анатолійович

  Кандидат технічних наук, доцент

  Доцент кафедри геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі Національного аерокосмічного університету  ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

  Кандидат технічних наук зі спеціальності 20.02.14

  «Озброєння і військова техніка»

  Статті:

  1) Андрєєв С.М., Жилін В.А., Вовк І.Ю. Методика оцінки енергетичного потенціалу торфових родовищ з використанням ГІС-технологій. Системи обробки інформації: збірник наукових праць. – Х.: ХУПС ім. Івана Кожедуба, 2016. – Вип. 8(145) – 208 c. – С. 145-149.

  2) Андрєєв С.М., Жилін В.А., Угарова А.С. Транспортно-навігаційна система моделювання руху маршрутного транспорту. Системи управління, навігації та зв’язку: збірник наукових праць. – Полтава: Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, 2017. – Вип. 6(46) – 270 c. – С. 4-8.

  3) Геоінформаційні системи і бази даних: навч. посіб. / С.М. Андрєєв,

  В.А. Жилін, О.Є. Лазарєва. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т  ім. М.Є. Жуковського

  «Харків. авіац. ін-т», 2017. – 88 с.

  4) Курс практичного навчання користувача геоінформаційної системи ArcGIS 10.5 [Текст]: навч. посіб. /

  Г.Я. Красовський, С.М. Андрєєв,

  В.А. Жилін, О.Є. Лазарєва. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2017. – 88 с.

  5) Андрєєв С.М., Жилін В.А. Система моніторингу енергетичного потенціалу торф’яних родовищ для визначення доцільності промислової розробки. Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: Колективна монографія за матеріалами XVI Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, Пуща-Водиця, 03-04 жовтня 2017 р.) / За заг. ред. С.О. Довгого. – К.: ТОВ “Видавництво “Юстон”, 2017. – 252с. – С. 128 – 129.

  6) Жилін В.А., Ковалёва В.А. Космическая метеорология как составляющая экологического мониторинга Земли. Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: Колективна монографія за матеріалами XVI Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, Пуща-Водиця, 03-04 жовтня 2017 р.) / За заг. ред. С.О. Довгого. – К.: ТОВ “Видавництво “Юстон”, 2017. – 252с. – С. 137 – 138.

  7) Андрєєв С.М., Жилін В.А., Топчий А.С.  Системи управління, навігації та зв’язку: збірник наукових праць. – Полтава: Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, 2018. – Вип. 1(47) – 190 c. – С. 3-7.

  8) Андрєєв С.М., Волотівська Д.О., Жилін В.А.  Розробка методики визначення типів хмарності для замовлення оптимального часового періоду космічної зйомки. Системи управління, навігації та зв’язку: збірник наукових праць. Сучасні інформаційні системи. 2018.  Т.2,  № 2. 172c. –С. 110-115.

  9) Андрєєв С.М., Жилін В.А. Оцінка енергетичного потенціалу торфових родовищ з використанням ГІС-технологій.[Електронний ресурс]. – Режим доступу або URb: http://gis-forum.org.ua –14-16 березня 2018 г.

  10) Геомоделі в завданнях еколого-економічних оцінок земель. Монографія / Довгий С.О., Красовський Г.Я., Радчук В.В., Трофимчук О.М., Андрєєв С.М. та ін. // За ред. С.О. Довгий. – К.: ТОВ Видавництво “Юстон” 2018. – 256 с.

  11) Андрєєв С.М., Жилін В.А. Застосування даних аерофотозйомки з безпілотних літальних апаратів для побудови 3D – моделей місцевості. Системи управління, навігації та зв’язку: збірник наукових праць. – Полтава: Полтавський НТУ ім. Юрія Кондратюка, 2019. – Вип. 1(53) – 168 c. – С. 3-16.

  12) Андрєєв С.М., Жилін В.А. Методика розробки земельно-кадастрової документації ділянки під забудову об’єкту медичного призначення. Сучасні інформаційні системи: Науковий журнал. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2019. – Т. 3, № 1 – 168 c. – С. 140-151.

  Детальніше
 • Горбач Тетяна Вікторівна

  Горбач Тетяна Вікторівна

  Кандидат технічних наук

  Освіта: Харківський університет радіоелектроніки (2008 «Програмне забезпечення автоматизованих систем» – аналітик компьютерних систем)

  Кандидат технічних наук, 05.13.06 – інформаційні технології, інформаційна технологія побудови індивідуальної траєкторії навчання у розподіленому віртуальному університеті

  Статті

  1. Горбач Т. В. Побудова індивідуальної траєкторії навчання у розподіленому навчальному середовищі / Т. В. Горбач // Інформаційні системи і технології (ІСТ-2018) : матеріали 7-ї Міжнарод. наук.-техн. конф., Коблево -Харків, 2018. – С. 253–255.
  2. Горбач Т. В. Інформаційна технологія побудови індивідуальної траєкторії навчання у розподіленому віртуальному університеті/ Т. В. Горбач, І. Ю. Шубін, В. Ю. Славгородський // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей XXVI Міжнародної науково-практ. конф., Ч.1. – Харків, 2018. – С. 18
  3. Горбач Т. В. Мінімальне подання скінченних предикатів довільного порядку при побудові адаптивних систем/ Т. В. Горбач, П. В. Гончаров, С. М. Снісар, І. Ю. Шубін // Проблеми інформаційних технологій. – ХНТУ, 2017.–№1 (021). – С. 152–161.
  4. Горбач Т. В. Моделі електронного навчання та вимоги до програмного забезпечення / Т. В. Горбач, В. Ю. Славгородський, І. Ю. Шубін, А. В. Ковалевська // Проблеми інформаційних технологій. – ХНТУ, 2018.–№1 (023). – С. 205–218.
  5. Горбач Т. В. Модели алгебры конечных предикатов в построении программных адаптивных систем / И. Ю. Шубин, Т. В. Горбач, П. В. Гончаров // Информационные системы и технологии (ИСТ-2017) : материалы 6-й Международ. науч.-техн. конф., Коблево–Харьков. – 2017. – С. 289–290.
  6. Горбач Т. В. Обчислення мінімальних форм алгебри скінченних пре-дикатів / І. Ю. Шубін, Т. В. Горбач, С. М. Снісар // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) : матеріали ІV-ої Міжнарод. науково-практ. конф. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 158–159.
  7. Горбач Т. В. Построение алгоритмов минимизации конечных преди-катов произвольных порядков в компьютеризированных обучающих системах / Т. В. Горбач, С М. Снисар, И. Ю. Шубин // Стратегия качества в промышленности и образовании : материалы ХІІІ Междунар. конф., техн. ун-т г. Варна, Болгария. – 2017. – С. 457–463.
  8. Горбач Т. В. Информационные технологии моделирования адаптив-ных систем / И. Ю. Шубин, Т. В. Горбач, О. А. Карманенко // Информационные системы и технологии (ИСТ-2016) : материалы 5-й Международ. науч.-техн. конф., Коблево, Харьков, 2016 – Харьков : МОНУ, ХНУРЭ, 2016. – С. 244–245.
  9. Горбач Т. В. Обчислення у алгебрі скінченних предикатів для побудови адаптивних систем в навчанні / І. Ю. Шубін, Т. В. Горбач, О. О. Карманенко // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) : матеріали ІІІ-ої Міжнародної науково-практ. конф. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2015. – С.116–117.
  10. Gorbach T. The methods of adaptation in computer-based training sys-tems / I. Shubin, O. Karmanenko, T. Gorbach, K. Umyarov // Information Technologies in Innovation Business (ITIB) : proceedings of International Scientific and Practical Conference, 2015, Kharkiv, Ukraine (Scopus). – P. 64–67.

  Участь у конференціях

  1. Горбач Т. В. Концепция построения интерактивной системы реализации дополнительного профессионального образовательного процесса/ Н. В. Белоус, Т. В. Горбач, А. К. Тищенко, И. Ю. Шубин // Дополнительное профессиональное образование: от спроса до признания : материалы 5-ой конф. Межгосударственной ассоциации последипломного образования. – Москва, 2007. – С. 36–37.
  2. Горбач Т. В. Про методи адаптивної гіпермедіа / Т. В. Горбач, І. Ю. Шубін // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здо-ров’я : тези доповідей XVIII Міжнар. наук.-практ. конф., Ч.1 – Харків : НТУ «ХПІ»,2010 – С. 9.
  3. Горбач Т. В. Автоматизированное конструирование компьютерно-ориентированных систем / В. С. Боровик, Т. В. Горбач, А. С. Щербак // Соціально-економічний розвиток сучасного суспільства : збірник тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. науковців, викладачів, спеціалістів. – Харків : КНТЕУ, ХТЕІ КНТЕУ, 2010. – С. 267–268.
  4. Горбач Т. В. Модели интеграции ресурсов информационных систем / Т. В. Горбач // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей XIX Міжнар. науково-практ. конф. MicroCAD-2011, Ч.1. – Харків : НТУ «ХПІ», 2011. – С.11.
  5. Горбач Т. В. Интеллектуальные методы моделирования в обучающих системах // Наука и социальные проблемы общества: информатизация и информационные технологии : сборник научных трудов VI Междунар. научно-практ. конф. – Харьков : ХНУРЭ, 2011. – С. 52–53.
  6. Gorbach T. The technique of adaptive interactive lectures for the «Multi-media Systems» course / Gorbach T., Scherbak A., Shubin I., Svyatkin Y. // Сборник научных трудов 13-й Междунар. конф. Украинской ассоциации дистанционного образования , Харьков- Ялта. (VIRT 2011) – УАДО, 2011. – С. 181–186.
  7. Горбач Т. В. Методы классификации неструктурированных мульти-медийных данных в образовательных системах / Т. Горбач, И. Кириченко, О. Карманенко // Modern (e-) Learning: Proceedings of the IX-th International Conference, 2014, Kyiv, Ukraine, Sofia, Bulgaria. – С. 29–30.
  8. Gorbach T. The methods of adaptation in computer-based training sys-tems / I. Shubin, O. Karmanenko, T. Gorbach, K. Umyarov // Information Technologies in Innovation Business (ITIB) : proceedings of International Scientific and Practical Conference, 2015, Kharkiv, Ukraine (Scopus). – P. 64–67.
  9. Горбач Т. В. Обчислення у алгебрі скінченних предикатів для побудови адаптивних систем в навчанні / І. Ю. Шубін, Т. В. Горбач, О. О. Карманенко // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) : матеріали ІІІ-ої Міжнародної науково-практ. конф. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2015. – С.116–117.
  10. Горбач Т. В. Информационные технологии моделирования адаптив-ных систем / И. Ю. Шубин, Т. В. Горбач, О. А. Карманенко // Информационные системы и технологии (ИСТ-2016) : материалы 5-й Международ. науч.-техн. конф., Коблево, Харьков, 2016 – Харьков : МОНУ, ХНУРЭ, 2016. – С. 244–245.
  11. Горбач Т. В. Построение алгоритмов минимизации конечных преди-катов произвольных порядков в компьютеризированных обучающих системах / Т. В. Горбач, С М. Снисар, И. Ю. Шубин // Стратегия качества в промышленности и образовании : материалы ХІІІ Междунар. конф., техн. ун-т г. Варна, Болгария. – 2017. – С. 457–463.
  12. Горбач Т. В. Обчислення мінімальних форм алгебри скінченних пре-дикатів / І. Ю. Шубін, Т. В. Горбач, С. М. Снісар // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) : матеріали ІV-ої Міжнарод. науково-практ. конф. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 158–159.
  13. Горбач Т. В. Модели алгебры конечных предикатов в построении программных адаптивных систем / И. Ю. Шубин, Т. В. Горбач, П. В. Гончаров // Информационные системы и технологии (ИСТ-2017) : материалы 6-й Международ. науч.-техн. конф., Коблево–Харьков. – 2017. – С. 289–290.
  14. Горбач Т. В. Інформаційна технологія побудови індивідуальної траєкторії навчання у розподіленому віртуальному університеті/ Т. В. Горбач, І. Ю. Шубін, В. Ю. Славгородський // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей XXVI Міжнародної науково-практ. конф., Ч.1. – Харків, 2018. – С. 18.
  15. Горбач Т. В. Побудова індивідуальної траєкторії навчання у розподіленому навчальному середовищі / Т. В. Горбач // Інформаційні системи і технології (ІСТ-2018) : матеріали 7-ї Міжнарод. наук.-техн. конф., Коблево -Харків, 2018. – С. 253–255.
  Детальніше
 • Макарова Ганна Валеріївна

  Макарова Ганна Валеріївна

  кандидата фізико-математичних наук, доцент

  У 1993 році закінчила факультет обчислювальної техніки Харківського інституту радіофізики та електроніки за спеціальністю прикладна математика.

  У 1994 році закінчила факультет практичної психології Харківського національного університету ім. Н.В.Каразіна за спеціальністю практична психологія.

  У 2009 році закінчила заочне відділення факультету економіки підприємства Харківського національного економічного університету за спеціальністю економіка підприємства.

  В 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

  В 2008 році отримала звання доцента кафедри вищої математики та економіко-математичних методів.

  В ХННІ ДВНЗ УБС працює з 2019 року.

  Сфера наукових інтересів – Big Data, Data mining, искусственный интеллект, HR-аналитика. Має більше 30 друкованих праць, численні методичні розробки.

  1. Розділ у монографії: Макарова Г.В. Оптимізація процесу харчування людини на базі інформаційних технологій / А.В. Макарова, А.Б. Иваненко // (Раздел: Информационные технологии в экономике, экологии, медицине и образовании) – Монография. Під. ред. д.е.н., проф. В.С. Пономаренка. – Х. Издатель Рожко С.Г., 2016. – С. 461-475.
  2. Розділ у монографії: . Макарова Г.В. Аналіз сумісності та підбір бізнес-партнерів. Інформаційні технології: сучасний стан та перспективи розвитку – Монография. Під. ред. д.е.н., проф. В.С. Пономаренка.- 2018 Х- С. 378-390
  3. Макарова Г.В., Мінухін С.В., Гаврилова А.А. Методичні рекомендації до проведення переддипломної практики для студентів спеціальності 8.05010101 “Інформаційні управляючі системи та технології” денної форми навчання. Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 29 с.
  4. Макарова Г.В., Беседовський О.М. Робоча програма навчальної дисципліни “Вступ до комп’ютерних наук” для студентів напряму підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки” всіх форм навчання.- Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 38 с.
  5. Макарова Г.В. Робоча програма навчальної дисципліни “Аналітика великих данних” з підготовки магістрів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» усіх форм навчання: [Електронне видання] / уклад. Г. В. Макарова. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016.–37 с
  6. Макарова Г. В. Аналіз сумісності та підбір бізнес-партнерів на базі ІТ-технологій – Збірник наукових праць «Інформаційні технології: сучасний стан та перспективи» – 2018. – С. 378-390
  7. Макарова Г.В. ІТ-проекти банків для зниження витрат з надання банківських послуг / Г. В. Макарова, Гаврилова А.А. // Збірник наукових праць “Системи обробки інформації”. Х.: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2015. – Вип. 4 (129). – С. 151 – 153
  8. Макарова А.В. Концепция автоматизации управления работами ЖКХ (повышение эффективности управления предприятиями жилищно-коммунального хозяйства города) – Збірник наукових праць «Системи обробки інформації» випуск 3(110), том 2, Харків, 2014, с. 142-144
  9. Макарова Г. В. Методика управління вимогами в гнучких методологіях / І. О. Ушакова, Г. В. Макарова // Системи обробки інформації. – 2018. – Випуск 2(56). – С. 93 – 98.
  10. Макарова Г.В. Cтворення алгоритму підбору бізнес-партнерів за допомогою методів Data Science / Г.В. Макарова, І.О. Ушакова // Системи обробки інформації. – 2018. – Випуск 2(153). – С. 69 – 73.
  Детальніше
 • Єрмакова Наталя Анатоліївна

  Єрмакова Наталя Анатоліївна

  Старший викладач

  У 2010 році закінчила з відзнакою фізико-математичний факультет Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Математика». Працює над кандидатським дослідженням за темою «Формування професійного інтересу у студентів коледжу торгово-економічного профілю в позааудиторній роботі».

  У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2017 р.

  Сфера наукових інтересів: сучасні педагогічні технології, форми та методи виховної роботи зі студентами, історія математики

  Має 22 друковані роботи.

  GOOGLE SCHOLAR:

  https://scholar.google.com.ua/citations?user=xC69PowAAAAJ&hl=ru

  Детальніше
 • Ходирєв Олександр Іванович

  Ходирєв Олександр Іванович

  Старший викладач

  Закінчив Харківський інженерно-економічний інститут у 1979 році за спеціальністю «Організація автоматизованої обробки економічної інформації», кваліфікація – «Інженер-економіст». В ХІБС УБС НБУ працює з 1985 року.

  Є автором близько 50 друкованих праць, серед них – двох навчальних посібників з інформатики. Сфера наукових інтересів – алгоритми і програмні засоби обробки статистичних даних. Викладає дисципліни циклу інформаційних технологій.

  QR_Hodyrev
   

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID Scopus –

  ID ORCID –

  ID Researcher –

  ID Google Scholar –

   

  Список публікацій

  Детальніше
 • Чепіга Олександр Олександрович

  Чепіга Олександр Олександрович

  Старший викладач

  У 1988 році закінчив радіотехнічний факультет Харківського інституту радіоелектроніки ім. М.К.Янгеля. Кваліфікація – «радіоінженер». В ХННІ ДВНЗ УБС працює з 1996 року.

  Детальніше

Навчальні посібники та методичні розробки викладачів кафедри

Монографії

 1. Гороховатский В.А. Применение пространственных структур признаков для классификации изображений в компьютерном зрении (монография)/ В.А. Гороховатский, Т.В. Полякова. – Харьков: ФОП Панов А.Н., 2018. – 120 с.
 2. Методи оцінки витрат на розробку програмного забезпечення: монографія / В.О. Гороховатський, В.Ю. Дубницький, А.М. Кобилін, В.О. Лукін, О.В. Москаленко. – Х.: ТОВ «Компанія СМІТ», 2016. – 108с. 
 3. Чеканова Н.Н. Символьно-численные методы решения дифференциальных уравнений классической и квантовой механики (монография)//Чеканов Н.А., Беляева И.Н., Кириченко И.К., Чеканова Н.Н. – Харків: Національна академія наук України. Інститут сцинтиляційних матеріалів, 2019. – 420 с.
 4. Kavun S., Brumnik R. Management of corporate security : new approaches and future challenges. Cyber security challenges for critical infrastructure protection. Monograph / [editorial Denis Galeta, and Miran Vrsec]. – Ljubljana : Institute for Corporate Security Studies, 2013. – 318 p.
 5. Клебанова Т.С., Гурьянова Л.С., Кавун С.В. Инновационные и информационные технологии в развитии национальной экономики: теория и практика. Инновационно-ориентированные модели сбалансированного развития регионов. Монография / Под ред. Т.С. Клебановой, В.П. Невежина, Е.И. Шохина.- М. : Научные технологии, 2013. – 528 с. – С. 173-182.
 6. Тридід О.М., Дубницький В.Ю., Кобилін А.М., Шубіна С.В. Проблеми та перспективи розвитку освітньої системи в Україні – Досвід співробітництва вищих навчальних закладів та підприємств в розробці спеціалізованих програмних продуктів для економічного факторного аналізу // Інтеграція освіти, науки та бізнесу: Колективна наукова монографія, Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. – 264 с.
 7. Клебанова Т.С., Гурьянова Л.С., Мозенков О.В., Кавун С.В. Сучасні концепції прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем. Сценарне прогнозування збалансованого розвитку територій на основі інструментів фіскальної політики. Монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – 556 с. – С. 118-131.
 8. Кавун С.В., Тридід О.М., Зима О.Г. Модели оценки и анализа сложных социально-экономических систем. Множинний метод оцінки рівня економічної безпеки підприємств. Монография / Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой, докт. экон. наук, проф. Н.А. Кизима. – Х. : ИД «ИНЖЄК», 2013. – 664 с. – С. 457-472.
 9. Дубницький В.Ю., Кобилін А.М., Шубіна С.В., Юрченко В.П. Розв’язання зворотних економічних задач в системі стратегічного аналізу результатів діяльності підприємства // Актуальні проблеми економічної кібернетики: Колективна наукова монографія (випуск ІІ)/ за ред. О.Ю. Чубукової, Н.В. Геселевої. – К.: ВД «Стилос», 2014. – С. 151-173.
 10. Кавун С.В. Економічна безпека підприємства: інформаційний аспект : монографія / С.В. Кавун. – Харків : Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – 312 с.
 11. Гороховатський В.О. «Структурный анализ и интелектуальная обработка данных в компьютерном зрении». – Х.: Компания СМИТ, 2014. – 316 с.
 12. Козаченко Г.В., Кавун С.В. GR та PR менеджмент в контексті економічної безпеки. Підхід щодо розробки інформаційно-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки підприємства. Монографія / за ред. проф. Мігус І.П. – Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А. – Черкаси, 2014. – 376 с. – С. 286-304.
 13. Козаченко Г.В., Кавун С.В. Економічна та інформаційна безпека суб’єктів господарювання: сучасний стан і тенденції розвитку : монографія [ Текст] / Концепція синтезу інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання / авт. кол. : ред. кол. : Т. С. Смовженко, А. Я. Кузнецова, О. І Барановський, О. М. Тридід, Г. М. Азаренкова та ін. – К. : УБС НБУ, 2014. – 386 с.
 14. Кавун С.В., Ревак І. О., Швець О. О. Рушійні сили розвитку бізнесу в умовах ринкової взаємодії: Колективна монографія [ Текст] / Інтелектуальний потенціал – основа інноваційного розвитку бізнесу / під ред. д.е.н., професора Г. Г. Савіної. – Херсон: вид-во ПП Вишемирський В.С., 2014. – 288 с. – С. 226-240.
 15. Кавун С.В., Ревак І. О., Жосан Г. В. Рушійні сили розвитку бізнесу в умовах ринкової взаємодії: Колективна монографія [ Текст] / Роль вищої освіти у формуванні інтелектуального потенціалу / під ред. д.е.н., професора Г. Г. Савіної. – Херсон: вид-во ПП Вишемирський В.С., 2014. – 288 с. – С. 241-262.

Основні навчальні посібники, підручники кафедри

 1. Кавун С.В., Смирнов О.А., І. В. Сорбат, Мелешко Є.В., Коваленко О.В. Системи штучного інтелекту. Навчальний посібник. Кіровоград: КНТУ, 2013. – 336 с. Гриф МОНУ №1/11-5584 від 18.03.13.
 2. Кавун С.В., Смирнов О.А., Столбов В.Ф., Мелешко Є.В. Основи інформаційної безпеки. Навчальний посібник. Кіровоград: КНТУ, 2012. – 444 с. Гриф МОНУ № 1/11-5760.
 3. Кавун С.В., Чен Р.М., Плеханова Г.О. Інформаційно-комунікаційне забезпечення туристичної діяльності. Навчальний посібник. Харків : Вид. ХНЕУ, 2011. – 400 с. Гриф МОНУ №1/11-12285.
 4. Кавун С.В. Економічна та інформаційна безпека підприємств у системі консолідованої інформації : Навчальний посібник / С.В. Кавун, А.А. Пилипенко, Д.О. Ріпка. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 364 с.

Наукові статті у фахових виданнях

 1. Самородов Б. В. Рекомендації щодо визначення стабільності процесу банківського кредитування / Б. В. Самородов, Г. М. Азаренкова, І. В. Шкодіна, М. В. Бабенко // Бізнес Інформ. – 2019. – № 2. – С. 367-374.
 2. Самородов Б. В., Саух І. В., Виговська Н. Г. Інтегрована динамічна модель стратегічного аналізу фінансового потенціалу туристичних підприємств //  Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. – Збірник наукових праць, Випуск 2(29)/2019. – С.296-304.
 3. Самородов Б.В. Визначення рівня фінансового потенціалу страхових компаній за допомогою кластерного аналізу / Б.В. Самородов, Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. – Збірник наукових праць, Випуск 1(24)/2018. – С.250-257.
 4. Гадецька С.В. Методи структурної класифікації зображень на засадах баєсовської теорії прийняття рішень / С.В. Гадецька, В.О. Гороховатський, Н.І. Стяглик // Радіоелектроніка, інформатика, управління.–2018. – №2 (45). – C. 90–97.
 5. Решение классических уравнений движения для ангармонических осцилляторов со степенной нелинейностью на основе метода Линдстедта-Пуанкаре и их квантование. / Беляева И.Н., Чеканов Н.А., Чеканова Н.Н. // Вісник Херсонського національного техничного університету. – 2018. –  3(66). – с. 17-23.
 6. Чеканова Н.Н. Функция Грина и задача на собственные/ Богачев В.Е., Беляева И.Н., Чеканов Н.А.,Чеканова Н.Н., Башкатов Б.М.// Вестник Херсонского национального технического университета, Херсон: ХНТУ, 2016. – № 3(58). – С.15-19.
 7. Тепловой насос на озонобезопасных высококипящих хладагентахнова Н.Н. Тепловой насос на озонобезопасных высококипящих хладагентах/ В.Е.Добрынин, С.А.Кунгурцев, Н.А.Чеканов, Н.Н.Чеканова// Вестник Тамбовского государственного университета. – Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком». – 2015. – Т.20, вып.1. – С. 480-485.
 8. В.Ю. Дубницкий, О.Е. Петренко, А.И. Ходырев Определение доверительных интервалов параметров распределения Крицкого-Менкеля // Системи обробки інформації – ХУПС, Харків, 2018. – №2(153). – С. 81-87.
 9. В.Ю. Дубницкий, О.Е. Петренко, А.И. Ходырев Вычисление энтропии функции квантилей (энтропии Васичека) // «Системи управління, навігації та зв’язку – ПНТУ ім. Юрія Кондратюка, Полтава, 2018. – №2(48). – С. 39-43.
 10. В.Ю. Дубницький, Л.Д. Філатова, А.И. Ходирєв Относительная погрешность оценки энтропии непрерывной случайной величины, заданной плотностью распределения // «Системи управління , навігації та зв’язку – ПНТУ ім. Юрія Кондратюка, Полтава, 2017. – №6(46). – С. 98-102.
 11. В.Ю. Дубницкий, Л.Д. Филатова, А.И. Ходырев Устойчивость оценки энтропии гистограммы непрерывной случайной величины по отношению к изменению количества ее интервалов // Системи управління , навігації та зв’язку – ПНТУ ім. Юрія Кондратюка, Полтава, 2017. – №5(45). – С. 42-46.
 12. Дубницкий В.Ю., Скорикова И.Г., Ходырев А.И. Оптимальная аппроксимация функции плотности распределения вероятности по критерию минимума потери информации // Системи обробки інформації – ХУПС, Харків, 2017. – №4(150). – С. 45-51.
 13. Дубницкий В.Ю., Ходырев А.И. Использование функций неаналитических средних величин для оценки согласованности вычислительных процессов //Системи управління навігації та зв’язку – ПНТУ ім. Юрія Кондратюка, Полтава, 2016. – №2(38). – С. 57-63
 14. Управление интенсивностью отказов положительно определенных случайных величин. Обчислення ентропії функції квантилей (ентропії Васичека) //Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (48). – С. 39-43.
 15. Определение доверительных интервалов параметров распределения Крицкого-Менкеля // Системи оброки інформації. – 2018. – №2(153). – с. 81-87.
 16. Управление интенсивностью отказов положительно определенных случайных величин // Науковий журнал «Системи обробки інформації». – Харків: ХУПС, 2017. – Випуск 3(149). – С.33-37.
 17. Математичне моделювання прогнозу валютного курсу в Україні в умовах кризового стану // Фінансово кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2017. – № 2 (23). – С. 268 – 273.
 18. Бобрицька Г.С., Петренко О.Є., Філатова Л.Д. Математичне моделювання прогнозу валютного курсу в Україні в умовах кризового стану. – Фінансово кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2017 – № 2 (23). – С. 268 – 273.
 19. Дубницький В.Ю., Філатова Л.Д. Ходирєв О.І. Стійкість оцінки ентропії гістограми неперервної випадкової величини по відношенню до зміни кількості її інтервалів – Системи управління , навігації та зв’язку. – 2017. – Вип. 5 (45). – С. 42-46.
 20. Багатокритеріальна (векторна) оптимізація раціону військовослужбовців, розташованих в стаціонарних і польових умовах / С.В. Гадецька, В.Ю. Дубницький, Ю.І. Кушнерук, Л.Д. Філатова, І.А. Черепньов // Системи озброєння і військова техніка. – 2019. – № 2(58). – С. 152-167.
 21. Гадецька С.В., Філатова Л.Д. Методичні особливості викладання теорії ігор в контексті підвищення праксеологічного рівня якості економічної освіти. – Системи управління , навігації та зв’язку. 2018 – Вип. 1 (47). – С. 185 – 188.
 22. Дубницький В.Ю., Філатова Л.Д., Ходирєв А.И. Відносна похибка оцінки ентропії неперервної випадкової величини, яка задана щільністю розподілу. – Системи управління , навігації та зв’язку. 2017 – Вип. 6 (46). – С. 98 – 102.
 23. Дубницький В.Ю., Філатова Л.Д.Ходирєв О.І. Стійкість оцінки ентропії гістограми неперервної випадкової величини по відношенню до зміни кількості її інтервалів – Системи управління , навігації та зв’язку. – 2017. – Вип. 5 (45). – С. 42-46.
 24. Бобрицька Г.С., Петренко О.Є., Філатова Л.Д. Математичне моделювання прогнозу валютного курсу в Україні в умовах кризового стану. – Фінансово кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2017 – № 2 (23). – С. 268 – 273.
 25. Бобрицька Г.С., Коржова О.В. Формування навичок креативного мислення у майбутніх ІТ-фахівців при вивченні елементів лінійної алгебри у курсі вищої математики // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблем. – 2018. – Випуск 52. – С. 232-235.
 26. Коржова О.В. Теоретичні аспекти міжпредметних зв’язків математичних дисциплін з дисциплінами циклу професійної підготовки майбутніх фахівців із організації інформаційної безпеки /О.В.Коржова // Фізико-математична освіта: науковий журнал. – 2017. – Випуск 2(12). – С. 89-93. http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v2-12/2017_2-12-Korzhova_Scientific_journal_FMO.pdf
 27. Коржова О.В. Дослідження поняття «професійна спрямованість» у контексті математичної підготовки майбутніх фахівців із організації інформаційної безпеки / О.В. Коржова. // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – 2017. – № 11. –  С.53-58.
 28. Sergienko O. Expert analysis of the factors influencing the foreign contingent of higher education institutions (HEI). / Sergienko O., Chuyko I., Korzhova O. // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – – № 16. –  С.117-130.
 29. Коржова О.В. Міждисциплінарні зв’язки у системі професійної підготовки майбутніх фахівців із організації інформаційної безпеки /О.В. Коржова // Збірник наукових праць за матеріалами дистанційної всеукраїнської наукової конференції «Математика у технічному університеті XXI сторіччя», 15- 16 травня, 2017 р., Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – С. 322-324.
 30. Коржова О.В. Д.М.Синцов – основоположник Харківської геометричної школи. / О.В.Коржова, В.С. Лутицька // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І. Білоусова та ін. – Х., 2014. – Вип. 11. – С.154-157.
 31. Коржова О.В. Дослідження І.О.Наумовим спадщини Д.М.Синцова / О.В. Коржова, А.Р. Євсюкова //Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І. Білоусова та ін. – Х., 2014. – Вип. 11. – С.151-153.
 32. Єрмакова Н.А. , Золотухіна С.Т. Проектна діяльність студентів коледжу / Н.А. Єрмакова, С.Т. Золотухіна // Математична підготовка у багатоступеневій системі вищої освіти: погляди студентів і молодих вчених: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених – Х.:ХНАДУ, 2017. – (ел.версія)
 33. Єрмакова Н.А., Іванніков М.О. Д.З. Гордєвський – взірець високого професіоналізму / Н.А.Єрмакова, М.О. Іванніков // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – Випуск 11. – С.132-138
 34. Морозова, О.І. Когнітивне моделювання в інтерактивних методах навчання з використанням web-технологій / О.І. Морозова // Нові технології навчання: збірник наукових праць / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». – К., 2018. – Вип. 91. – С. 62–70.
 35. Информационная поддержка процессов межцехового технико-экономического планирования на машиностроительных предприятиях с многономенклатурным характером производства [Текст] / Т.Ю. Павленко, О.И.Морозова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 16. – С. 982–987.
 36. Морозова, О.И. Support for the decision to select the future profession with use of fuzzy relations [Текст] / О.И. Морозова // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2017. – № 2 (82). – С. 38–42.
 37. Морозова, О.И. Элементы технологии формализации процессов в системах обучения, образования и производства [Текст] / О.И. Морозова // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2017. – № 3 (83). – С. 93–98.
 38. Морозова, О.И. Features of a formal representation of multiform processes in the systems of training, education and production [Текст] / О.И. Морозова // Системи управління, навігації та зв’язку: зб. наук. пр. – Вип. 6 (46). – Полтава, 2017. – С. 194–196.
 39. Морозова, О.И. Analysis of formal representation possibilities of virtual educational space elements [Текст] / О.И. Морозова // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; [редкол.: Туренко А.Н. (гл. ред.) и др.]. – Харьков, 2017. – Вып. 41. – С. 124–128.
 40. Метешкин, К.А. Когнитивное моделирование в игровых методах обучения [Текст] / К.А. Метешкин, О.И. Морозова, Л.А. Кочура // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2016. – № 3(77). – С. 41–48.
 41. Проблеми інформатизації логістичних процесів при створені віртуальних підприємств [Текст] / В.М. Павленко, І.В. Шостак, М.О. Данова, О.І.Морозова // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2016. – № 6 (80). – С. 152–157.
 42. Метешкин, К.А. Информационные лингвистические технологии в повышении эффективности обучения [Текст] / К.А. Метешкин, О.И. Морозова // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В.А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2015. – Вып. 69. – С. 7–12. URI: http://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle123456789/1193.
 43. Метешкин, К.А. Системно-синергетический подход в исследовании интеграционных процессов высшей школы Украины в европейское образовательное пространство [Текст] / К.А. Метешкин, В.Н. Павленко,
  О.И. Морозова // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2014. – № 2 (66). –
  С. 115–120.
 44. Бойчук, И.П. Комплексный подход к преподаванию теоретической механики с использованием информационно-коммуникационных технологий [Электронный ресурс] / И.П. Бойчук, О.И. Морозова, Т.В. Бойчук
  // Информационные технологии и средства обучения. – 2014. – № 3(41). –
  С.128–141.–Режим доступа :http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/973.
 45. Сысоев, Ю.А. Инженерно-логистический Метешкин, К.А. Синергетический эффект применения информационных технологий в обучении студентов [Текст] / К.А. Метешкин, О.И. Морозова // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; [редкол.: Туренко А.Н. (гл. ред.) и др.]. – Харьков, 2015. – Вып. 37. – С.149–154. URI: http://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle123456789/1186.
 46. Морозова, О.И. Применение искусственного интеллекта для управления асинхронным двигателем [Текст] / О.И. Морозова // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил. – Вип. 1 (42). – Х., 2015. – С. 64–68.
 47. Морозова, О.И. Особенности организации процесса обучения в вузе игровыми методами с использованием IT-технологий [Текст] / О.И. Морозова // Системи обробки інформації: зб. наук. пр. – Вип. 1 (126). – Х., 2015. –
  С. 201–205.
 48. Морозова, О.И. Концепции управления логистическим комплексом на базе контейнерного терминала [Текст] / О.И. Морозова, В.С. Шпак // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2015. – № 2 (219). – С. 95–100.
 49. подход к созданию центров по ионно-плазменной обработке [Текст] / Ю.А. Сысоев, Т.Ю. Павленко, О.И. Морозова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. – Вип. 2 (26). – Х., 2014. – С. 54–66.
 50. Морозова, О.И. Логистическая система идентификации местонахождения деталей для механосборочного производства [Текст] / О.И. Морозова, Б.С. Шпак // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2014. – № 4 (211) . – Ч. 1. – С. 105–108.
 51. Морозова, О.И. Анализ современных информационных систем и средств моделирования, используемых в промышленной логистике [Текст] / О.И. Морозова, И.А. Сыпченко // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – 2014. – № 6 (113). – С.108–112.
 52. Технології оцінки та моніторингу використання нерухомості міських агломерацій [Текст]: монографія / К.А. Мамонова, К.О. Метешкіна,
  Є.І Кученеко та ін.; за заг. ред. К.А. Мамонова. – Х. : ФОП Панов А. М., 2016. – 251 с.
 53. В.Ю. Дубницький, О.І. Ходирєв. Порівняльний аналіз відповідності гіпотез про статистичні властивості показників фондового ринку реальним спостереженням // «Бізнес інформ», ХНЕУ. – №7. – 2013– С. 97-104.
 54. Кавун С.В. Аналіз кіберзлочинності у сфері економічної безпеки / Науково-методичний журнал ЧДУ ім. П. Могили «Наукові праці. Серія «Комп’ютерні технології» / С.В. Кавун, В.А. Голубєв. – 2014. – Випуск 217, Том 229. – С. 9-14.
 55. Гороховатський В.О. Розроблення програмного середовища для оперативного розрахунку фінансово-кредитних показників» / В.О. Гороховатський, А.М. Кобилін, Р.В. Семенцов // Науковий журнал «Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)». – 2013. – №1.
 56. В.Ю. Дубницький, А.М. Кобилін. «Порівняльний аналіз результатів планування банківської безпеки засобами класичної та нестандартної інтервальної арифметики»// Науково-технічний журнал «Радіоелектронні і комп’ютерні системі» (м. Харків)/, 2014, №5(69). – С.29-33.
 57. В.Ю. Дубницький, А.М. Кобилін, В.Л. Чернявський «Определение остаточного ресурса железобетонной конструкции при неполной информации»// Наукове видання «Моделювання і оптимізація композитів» (м. Одеса): Астропринт, 2014. – С. 121-124.
 58. Гороховатский В.А. Грануляция значений признаков объектов как способ повышения результативности методов структурного распознавания / В.А. Гороховатский, Ю.А. Куликов // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2014. – Т. 16, № 3. – С. 67–78.
 59. Гороховатский В.А. «Нейросетевые технологии самообучения в системах структурного распознавания визуальных объектов»/ А. Е. Берестовский, А.Н. Власенко, В.А. Гороховатский // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2015. – Т. 17, № 1. – С. 108–120.
 60. В.А. Гороховатский, Т.В. Полякова, Ю.А. Куликов Классификация изображений на основе признаковых пространственных структур // Вісник НТУ «ХПІ». зб. наук. пр. – Х.: НТУ «ХПІ». –2013. – №2(976). – С.101–109.
 61. Кобилін А.М., Оценка нижней границы эксплуатационного ресурса сложной физико-химической системы при полной и неполной информации о ее начальном состоянии /Зб. наук. праць ХУПС ім. І. Кожедуба, вип. 5(103), 2013, с.18-23.
 62. В.Ю. Дубницкий, А.И. Ходырев «Проверка гипотезы о наличии связи между среднемесячными индексами солнечной и биржевой активности» // Збірник наукових праць «Системи обробки інформації». – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – 2013. – Вип. 5 (112). – С.144-150.
 63. С.В. Кавун. Актуальные проблемы математического моделирования в финансово-экономической области // Сборник научных статей «Актуальные проблемы математического моделирования в финансово-экономической области». – Харьков: Вып. 12/ Под ред. д.т.н., проф. В.А. Бывшева. М.: Финакадемия, 2013. 9.
 64. В.Ю. Дубницкий, А.И. Ходирев: «Применение функций мгновенного роста для сравнительного анализа временных рядов, образованных базисными индексами среднемесячной зароботной платы»/ Збірник наукових праць «Системи обробки інформації». – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – 2013. – Вип. 1 (117). – С. 102-107.
 65. В.О. Гороховатський, А.М. Кобилін, Р. В. Семенцов: «Застосування інтелектуальних технологій аналізу даних для оброблення інформації про діяльність банків»/ Збірник наукових праць «Системи обробки інформації». – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – 2013. – Вип. 1 (117). – С. 210-213.
 66. Дубницький В.Ю., Кобилін А.М.// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр.– Х.: Харківський інститут банківської справи університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – № 2(15). – С. 219–229.
 67. Гороховатський В.О. Збірник наукових праць «Харківський інститут банківської справи університету банківської справи Національного банку України»// О.Б.Жихор, В.О.Гороховатський, А.Ю. Олейнікова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр.– Х.: Харківський інститут банківської справи університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – № 2(15). – С. 166–171.
 68. В.О. Гороховатський, В.Ю. Дубницький, А.М. Кобилін, В.О.Лукін, О.В. Москаленко «Визначення трудомісткості при розробленні програмних комплексів». Наукове видання «Системи обробки інформації». Збірник наукових праць.
 69. Гороховатський В.О. «Програмна реалізація методів економічного факторного аналізу»/ В.О. Гороховатський, В.Ю. Дубницький, А.М. Кобилін // Системи обробки інформації: зб. наук. пр.– Х.: Харківський університет повітряних сил ім. І. Кожедуба. – 2015. – Вип. 4 (129). – С. 130–135.
 70. В.Ю. Дубницький, О.Е. Петренко, А. И. Ходирев «Исследование свойств функций «финансовых пузырей» и их логопериодической составляющей». Наукове видання. Збірник наукових праць Системи обробки інформації, випуск 5 (121). – С. 126-132.
 71. В.О. Гороховатський, В.Ю. Дубницький, А.М. Кобилін, В.О. Лукін, О.В. Москаленко «Методика визначення собівартості програмного забезпечення».- Системи обробки інформації. Збірник наукових праць. Випуск 4 (120). – – С.90-96.
 72. Ходирєв О.І. «Статистический анализ причин антисоветских настроений у перемещенных лиц по данным Гарвардского проекта» у науковому виданні випуск 9 (125) Системи обробки інформації, – с. 88-93.
 73. Власенко Н.В. Оценивание эффективности систем признаков в методах распознавания изображений на основе структурного анализа / Н.В. Власенко, В.А. Гороховатский // Бионика интеллекта. – 2014. № 1(82).– С. 38–42.
 74. В.О. Гороховатський, Построение модификаций и анализ свойств структурних описаний при распознавании изображений / В.А. Гороховатский, Н.В. Власенко Т.В. Полякова // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Інформатика та моделювання: зб. наук. пр. – Х.: НТУ «ХПІ». –2014. – №35(1078). – С.48–58.
 75. Кавун С.В., Трухачова К.В. Оцінювання результатів і виявлення можливостей забезпечення балансованої результативності господарської діяльності підприємства // Зб. наук. пр. «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», Харків: ХІБС УБС НБУ. – 2014. – Випуск 2(17)/2014. – С. 218-226.
 76. Ревак І. Тенденції та діагностика стану вітчизняної науки як фактора збагачення інтелектуального потенціалу // І. Ревак, С. Кавун / Журнал “Вісник Національного банку України”. – 2015. – № 6(232). – С. 68-76.
 77. Кавун С.В. Аналітичний огляд стану безпеки у банківській сфері / С.В. Кавун, О.М. Тридід // Зб. наук. пр. «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», Харків: ХІБС УБС НБУ. – 2014. – Випуск 1(16)/2014. – С. 22-34. http://fkd.org.ua/article/download/28318/25216.
 78. Кавун С.В. Ієрархічно-матричний метод оцінки рівня економічної безпеки / С.В. Кавун // Збірник наукових праць «Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)». – 2014. – 1(19). – С. 265-271. http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12158/1/Pages%20from%20%5BVisnyk%20UBS%20NBU%2019%5D.pdf.
 79. Кавун С.В. Методичний підхід до аналізу та оцінювання фінансово-економічної безпеки підприємства / С.В. Кавун, О.Є. Полтавська // Зб. наук. пр. «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», Харків: ХІБС УБС НБУ. – 2012. – Випуск 2(13)/2012. – С. 142-147.
 80. Кавун С.В. Математическая формализация критериального метода выявления инсайдеров / С.В. Кавун, І.В. Сорбат / Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць / головний редактор Р.І. Тринько. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – Вип. 1. – С. 138-151 (292 с.) http://www.lvduvs.edu.ua/nauk/visnyky/nvse/01_2012/12ksvmvi.pdf.
 81. Кавун С.В., Л.С. Гур’янова, Г.В. Жосан. Визначення стратегії соціальної відповідальності підприємства з метою забезпечення результативності його діяльності / С.В. Кавун, Л.С. Гур’янова, Г.В. Жосан // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. — 2015. — Том 2. — № 19. — С. 260-267. DOI: http://dx.doi.org/10.18371/fcaptp.v2i19.57419. Режим доступу: http://fkd.org.ua/article/view/57419.
 82. Гур’янова Л. С. Концептуальна схема аналізу просторово-часових і структурних ефектів фінансової регіональної політики // Л. С. Гур’янова, С.В. Кавун / Журнал “Бізнес інформ”. – 2015. – № 5(448). – С. 71-78.

Наукові статті у міжнародних виданнях

 1. Samorodov B. Banks stability management: the strategic cards / Borys Samorodov, Galyna Azarenkova, Olena Golovko, Kateryna Oryekhova, Maksym Babenko // Bank and Bank Systems; Business Perspectives. – 2019. – Issue# 4. – in print (SCOPUS).
 2. Samorodov B., Azarenkova G., Shkodina I., Babenko M., Onishchenko I. The influence of financial technologies on the global financial system stability / G. Azarenkova, I. Shkodina, B. Samorodov, M. Babenko, I. Onishchenko //Investment Management & Financial Innovations, 2018. – Vol. 15. – Issue #4. – P. 229 – 238.__(SCOPUS).
 3. Gorokhovatskyi O. Analysis of Application of Cluster Descriptions in Space of Characteristic Image Features / O. Gorokhovatskyi, V. Gorokhovatskyi, O.Peredrii // Data. – 2018, 3(4), 52. – doi: 10.3390/data3040052.
 4. Gorokhovatsky, V.O. and Gadetska, V., (2019)  Determination of Relevance of Visual Object Images by Application of  Statistical Analysis of Regarding Fragment Representation of their Descriptions, Telecommunications and Radio Engineering, 78 (3), pp. 211–220.
 5. Gorokhovatskyi V.A. Image Classification Methods in the Space of Descriptions in the Form of a Set of the Key Point Descriptors / V.A. Gorokhovatskyi  // Telecommunications and Radio Engineering. – 2018, 77 (9), pp. 787-797.
 6. Gadetska S.V. Statistical Measures for Computation of the Image Relevance of Visual Objects in the Structural Image Classification Methods / S.V. Gadetska, V.O. Gorokhovatsky // Telecommunications and Radio Engineering. – 2018, Vol. 77 (12), pp. 1041–1053.
 7. Gorokhovatskiy V.A. Hashing of Structural Descriptions at Building of the Class Image Descriptor, Computing of Relevance and Classification of the Visual Objects / V.A. Gorokhovatskiy, А.V. Gorokhovatskiy, & Ye.О. Peredrii // Telecommunications and Radio Engineering. – 2018, Vol. 77 (13), pp. 1159–1168.
 8. Shamov, S., Sarbash, A., Florov, S. (2017). Means of countering threats in communication systems of broker companies, Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T), 2017 4th International, October 10-13, Kharkiv, Ukraine, PP. 187-192. DOI: 10.1109/INFOCOMMST.2017.8246377. (INSPEC Accession Number: 17471509) Available from: http://ieeexplore.ieee.org/ document/ 8246377/. [Scopus]
 9. Shamov, A.Sarbash and S. Florov, “Means of Countering Threats in Communication Systems of Broker Companies,” in 2017 4th International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology (PIC S&T), Kharkiv, 2017, pp. 187-192.
 10. Шамов С.О., Метод розподілу фрагментів розподіленої бази даних / С. О. Шамов, О. А. Бабенко, В. Ф. Третяк, А. В. Поляков // Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку : Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 15-16 березня 2017 року, м. Харків. / Національна академія Національної гвардії України. – Харьков : Національна академія Національної гвардії України, 2017. – C. 95-97.
 11. Символьно-численное решение уравнения Шредингера для вращающегося тела методом диагонализации/ Н.А. Чеканов, И.Н. Беляева, Н.Н.Чеканова// Вісник Російського університету дружби народів. – Москва: РУДН, 2016. –  №2. – С. 112-122.
 12. Чеканова Н.Н. Вычислительная схема решения некоторых задач из теории сопротивления материалов/ Н.А. Чеканов, И.Н. Беляева, Н.Н.Чеканова// Научные ведомости Белгородскогогосударственного университета. – Белгород: БелГУ, 2016. – № 20 (241), вып. 44. – С.124-129.
 13. Моделювання поведінки банка в умовах досконалої конкуренції /С.В.Гадецька, Л.Д.Філатова // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» (жовтень 2018 р.) – Мукачево: Хмельницький національний університет, 2018.– С. 139–141.
 14. Мізюрін В.В., Філатова Л.Д. Платформа ARDUINO. Апаратна частина //Матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. Конф «Free and open source software» – Харків, 2017. – С.36-37.
 15. Філатова Л.Д. Особенности экономико-математического моделирования инновационной деятельности субъектов хозяйствования // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференціяї «Економіка та управління: сучасний стан і перспективи розвитку» – Одеса, 23-24 листопада 2017 року. – С.237 – 241
 16. Таран С.М., Філатова Л.Д. Платформа ARDUINO. Програмна частина //Матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. Конф «Free and open source software» – Харків, 2017. – С.36-37.
 17. Філатова Л.Д. Фінансова безпека банка в умовах досконалої конкуренції // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційна та економічна безпека» (INFECO-2016), м. Харків, 28-30 квітня 2016 р. – К.: Університет банківської справи, 2016.– С. 282-286.
 18. Olena Sergienko, Liubov Filatova, Yana Soldatova Bank Financial Security: Assessment Tools, Analysis, Forecasting and Management / Harvard Journal of Fundamental and Applied Studies, 2015. – 1. (7) (January-June). P.531-541.
 19. Филатова Л.Д. Инновационная составляющая финансовой безопасности субъекта хозяйствования / В сборнике XII Всероссийское совещание по проблемам управления (ВСПУ-2014). Москва, 16–19 июня 2014 г. Труды. [Электронный ресурс], ИПУ РАН Москва, с. 6155-6160
 20. Прокопович С.В. Комплексна модель розповсюдження кризових ситуацій у банківському секторі економіки / С.В. Прокопович, О.В. Коржова // Матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики (17-18 березня 2016 р.), – Х.: ХННІ ДВНЗ УБС, 2016 (ел. ресурс)
 21. Єрмакова Н.А. Екскурсія як ефективна форма виховної роботи зі студентами коледжу / Н.А. Єрмакова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (11 квітня 2017 р., Харків). – Х.:Стиль-Издат, 2017. – С. 229-231
 22. Єрмакова Н.А. Організація марафону загальноосвітніх дисциплін у коледжі торгово-економічного профілю / Н.А. Єрмакова // Вища і середня школа в умовах сучасних викликів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (17 травня 2016 р., Харків). – Х.: «Смугаста типографія», 2017. – С. 229-233
 23. Єрмакова Н.А. , Федюк І.С. Діяльність полтавського гуртка аматорів фізико-математичних наук / Н.А. Єрмакова, І.С. Федюк //Актуальні аспекти математичної підготовки: погляд студентів сучасних вищих навчальних закладів: матеріали 77-ої міжнародної студентської наукової конференції. Секція вищої математики. (23 березня 2015 р.) – Х.: ХНАДУ, 2017. – С. 77-81
 24. Information Support for Business Processes on the Virtual Enterprises With the Use of Multi-Agent Technologies [Text] / Vitaliy Pavlenko, Igor Shostak, Olga Morozova, Mariia Danova // 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies. DESSERT’2018 : proceedings, 24–27 May 2018, Kyiv, Ukraine. – Kyiv, 2018. – P. 526–533. SCOPUS https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194517520.
 25. The Concept of Virtual Manufacturing Enterprise Operation as a Green Complex System [Text] / Vitaliy Pavlenko, Igor Shostak, Andrii Sobchak, Olga Morozova, Mariia Danova // Green IT Engineering: Concepts, Models, Complex Systems Architectures, Studies in Systems, Decision and Control, vol. 105, pp. 265-285. Springer International Publishing, Berlin (2017). SCOPUS https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194517520.
 26. Solving transport logistics problems at a virtual enterprise through artificial intelligence methods [Теxt] / Pavlenko V., Pavlenko T., Morozova O., Kuznetsova A., Voropai O. // Transport Problems. – 2017. – Volume 12. – Issue 2. – P. 31–42. SCOPUS https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194517520.
 27. SCADA Systems and Augmented Reality as Technologies for Interactive and Distance Learning A. Prokhorov, I. Klymenko, E. Yashina, O. Morozova, S. Oleynick, T. Solyanyk // Proceedings of the 13th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer 2017, Kyiv, Ukraine, May 15-18, 2017, CEUR-WS.org, online. – P. 245-256. SCOPUS https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194517520.
 28. Investigation of the method of decomposition of a complex science-intensive instrument-making device for the formation of a rational strategy for its modernization [Теxt] / Shevchenko T., Shostak I., Sobchak A., Popova O., Morozova O. // Technology audit and production reserves. – 2017. – Volume 3. – Issue 1(35). –
  11–16.
 29. Розробка технології формалізації освітніх та виробничих процесів [Текст] : монографія / О.І. Морозова // Інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: Колективна монографія за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25-26 вересня 2018 р.) / За заг. ред. С.О. Довгого. – К. : ТОВ «Видавництво «Юстон», 2018. – С. 163–164.
 30. The Concept of Virtual Manufacturing Enterprise Operation as a Green Complex System [Text] / Vitaliy Pavlenko, Igor Shostak, Andrii Sobchak, Olga Morozova, Mariia Danova // Green IT Engineering: Concepts, Models, Complex Systems Architectures, Studies in Systems, Decision and Control, vol. 105, pp. 265-285. Springer International Publishing, Berlin (2017).
 31. Чепіга О.О. Використання програмного забезпечення LANTOPOLOG для автоматичної побудови топології комп’ютерної мережі при підготовці фахівців з комп’ютерних наук. /О.О.Чепіга // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, оствіті, науці, економіці та бізнесі», (Київ, 18-19 квітня 2019р.) – Київ: Київський національний університет культури і мистецтв, 2019. – 2 с.
 32. Чепіга О.О. Використання програмного забезпечення NETVIEW для підвищення ефективності вивчення комп`ютерних мереж. /О.О.Чепіга // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності» (з міжнародною участю) (15-16 травня 2019) – Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2019.- 4 с.
 33. Klebanova T., Lidiya Guryanova, Yousef Daradkeh, Sergii Kavun // APPROACH TO THE ASSESSMENT IRREGULARITY AND CYCLIC DYNAMICS OF TERRITORIAL DEVELOPMENT / Asian Economic and Financial Review. – 2013, No 3(12). – 1620–1641.
 34. Korchevska Liliya, Zhosan Ganna, Kavun Sergii. Social Responsibility as a Contextual Component of the Enterprise Economic Security. Journal of Finance and Economics. 2013, 1(4), 95-104. DOI: 10.12691/jfe-1-4-6. http://pubs.sciepub.com/jfe/1/4/6/jfe-1-4-6.pdf.
 35. Kavun Sergii. Techniques for Performance Improvement of Integer Multiplication in Cryptographic Applications /Robert Brumnik, Vladislav Kovtun, Andrew Okhrimenko, and Sergii Kavun. Hindawi Publishing Corporation. Mathematical Problems in Engineering Volume 2014, Article ID 863617, 7 pages, 2014 doi:10.1155/2014/863617 Available from: http://www.hindawi.com/journals/mpe/2014/863617/.
 36. Kavun Sergii. Synthesis of Systems Modelling for Early Crisis Forecasting and Prevention / Robert Brumnik, Tamara Klebanova, Lidiya Guryanova, Olena Sergienko, Sergii Kavun, Viacheslav Nepomnyaschiy, European Journal of Scientific Research, Vol. 118, No. 1, pp. 7-22. http://www.europeanjournalofscientificresearch.com/issues/EJSR_118_1.html.
 37. Goykhman, Mykhail, and Kavun Sergii. “Evaluation Method of Banking System Stability Based on the Volume of Subsystems.” Journal of Finance and Economics4 (2014): 118-124.
 38. Kavun, S., Caleta, D., Vrsec, M., Brumnik, R. (2013). Estimation of the Effectiveness and Functioning of Enterprises in Boards of Corporate Security, European Journal of Scientific Research, Vol. 104, No. 2, pp. 304-323. Available from: http://www.europeanjournalofscientificresearch.com/issues/EJSR_104_2.html.
 39. Golubev, Vladimir, Kavun, Sergii, Trydid, Olexandr. (2013). Cybercrime as a threat for critical infrastructure protection, Cyber Safety Unit. http://cybersafetyunit.com/download/pdf/Cybercrimes_article.pdf.
 40. Brumnik, R., Klebanova, T., Guryanova, L., Kavun, S., Trydid, O. Simulation of Territorial Development Based on Fiscal Policy Tools, Mathematical Problems in Engineering,     vol. 2014, Article ID 843976, 14 pages, 2014. doi:10.1155/2014/843976 Available from: http://www.hindawi.com/journals/mpe/2014/843976.
 41. Kavun, S., & Zhosan, G. (2014). Calcula-tion of the Generalizing Indicator of Productivity of the Enterprises Activity Based on the Matrix-Rank Approach. Journal of Finance and Economics, 2(6), 202-209. DOI:10.12691/jfe-2-6-1 http://pubs.sciepub.com/jfe/2/6/1/jfe-2-6-1.pdf.
 42. Тридід О.М., Кавун С.В., Гойхман М.І. «Synthesis concept of information and analytical support for bank security system», 11(161), с. 449-461
 43. Кавун С.В. «Механизм противодействия в информационной войне». / Revista Militara, Studii de securitate si aparare, Publicatie stiintifica, No. 1(11), 2014, pp. 55-61. http://www.academy.army.md/wp-content/uploads/2014/09/rm_111_2014.pdf.
 44. Kalashnikov Vacheslav, Timothy I. Matis, Jose Fernando Camacho Vallejo, and Sergii V. Kavun, “Bilevel Programming, Equilibrium, and Combinatorial Problems with Applications to Engineering,” в журналі Mathematical Problems in Engineering, vol. 2015, Article ID 490758, 3 pages, 2015. doi:10.1155/2015/490758 http://www.hindawi.com/journals/mpe/2015/490758/.
 45. Kavun, S., Daradkeh, Y.I., Aldhaifallah, M. Method of the integer linear programming, Mitteilungen Klosterneuburg, Hoehere Bundeslehranstalt und Bundesamt fuer Wein- und Obstbau, Klosterneuburg, Austria. Volume 65, Issue 1, pp. 313-325.
 46. Zyma Alexander, Lola Yulia, Kavun Sergii. Significance of Branding for Increasing Tourist Destination Attractiveness. CONFERENCE PROCEEDINGS “3RD International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE – 2013”, December 6 – 7th, 2013, University of National and World Economy Sofia, Bulgaria, Vol. 200, pp. 321-331. 24.7.2014 http://icaictsee-2013.unwe.bg/proceedings/ICAICTSEE-2013.pdf
 47. Mihus, I. and Kavun, S. (2014). ‘Indicators of stock market information and analytical provision of the economic security traders’, Int. J. Knowledge Engineering and Soft Data Paradigms, Vol. 4, No. 4, pp.339–350.
 48. Olexandr Trydid, Lidiya Guryanova, Sergii Kavun The Models of the Balanced Regions Development Based on Fiscal Policy CONFERENCE PROCEEDINGS “3RD International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education ICAICTSEE – 2013”, December 6 – 7th, 2013, University of National and World Economy Sofia, Bulgaria, Vol. 200, pp. 332-340. http://icaictsee-2013.unwe.bg/proceedings/ICAICTSEE-2013.pdf.
 49. Azarenkova, G., Shkodina, I., & Kavun, S. (2015). Analysis of the Global Stock Market Trends. Journal of Finance and Economics, 3(4), 67-71. DOI: 10.12691/jfe-3-4-2 http://pubs.sciepub.com/jfe/3/4/2/index.html.
 50. Brumnik, R. and Kavun, S. (2015) ‘Information Technology in Domain of Electronic Intelligence and Cyberterrorism Combat, Computer Technology and Application, Vol. 6, No. 1, pp.45-56. DOI: 10.17265/1934-7332/2015.01.007 http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/55caa084e86d7.pdf.
 51. Guryanova Lidiya, Klebanova Tamara and Kavun Sergii. Models of Assessment of Inequality and Skewness of Social-economic Systems development. International Journal Biomedical Soft Computing and Human Sciences, Special Issue on Variational Bilevel Programming, Optimization Methods, and Applications to Economics, Vol. 18, No. 1, PP. 49-55.
 52. Mihus I., Kavun S., Andrienko V. (2015). Management of the insiders in corporate security. Conference Proceedings “5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2015)”, November 13 – 14th, 2015, University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria, p. 14.
 53. Kavun S., Zyma A., Holub M. (2015). Perspectives of ecotourism development in Ukraine. Conference Proceedings “5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2015)”, November 13 – 14th, 2015, University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria, p. 15.

Результати опитування здобувачів стосовно зрозумілості форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання

Результати опитувань здобувачів з питань задоволеності методами навчання та викладання

ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІНИХ РОБІТ КН-М-2019

Контакти

Головний корпус

Викладацькі: 213 ауд. (тел. – 2138), 211 ауд. (тел. 2134), 311 ауд (тел. 2219), 511 ауд. (тел. – 2210).

Телефон: (057) 336-05-64
e-mail: ubs.itkaf@gmail.com