• Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Азаренкова Галина Михайлівна

Завідувач кафедри, професор, доктор економічних наук, відмінник освіти України

Викладає дисципліни: «Фінансовий менеджмент», «Управління фінансовими потоками суб’єктів господарювання», «Методологія наукових досліджень».

Закінчила Харківський національний економічний університет (Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця) за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності» (спеціалізація «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит»).

У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» з 2001 року.

Наукова школа: «Наукові засади руху фінансових потоків економічних агентів».

Тема кандидатської дисертації: «Ефективність управління матеріальними ресурсами в умовах ринкової економіки».

Тема докторської дисертації: «Фінансові потоки економічних агентів: методологія і організація управління».

Під науковим керівництвом успішно захищено 5 кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.08 «гроші, фінанси і кредит».

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.883.01 в ДВНЗ «Університет банківської справи», член спеціалізованої вченої ради Д 55.051.06 в Сумському державному університеті, член Всеукраїнської спілки вчених-економістів, заступник головного редактора редколегії фахового збірника «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», член редколегії Вісника Університету банківської справи Національного банку України, рецензент наукового журналу «Економічний часопис-ХХІ»(Economic Annals-XXI).

Почесні звання: диплом обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена (номінація «Науковець») – 2004 рік; почесна грамота МОНУ – 2009 рік; відзнака Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) – 2010 рік; відзнака Головного управління освіти і науки Харківської обласної ради – 2012 рік; диплом редакції періодичних видань Національного банку України в номінації «ТОП – 20 Авторитетних докторів наук – авторів журналу Вісник НБУ – 2012 рік; диплом V Всеукраїнського конкурсу «Пані Банкір -2013» (за версією журналу «Банкиръ») – 2014 рік; нагрудний знак «Відмінник освіти України» – 2014 рік; подяка від Національного банку України – 2015 рік; грамота за сумлінну працю від ДВНЗ «Університет банківської справи» – 2016 рік. Безпосередній ініціатор та організатор Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з банківської справи та 2-х щорічних міжнародних науково-практичних конференцій, які проводяться на базі інституту (протягом останніх 10 років).

За результатами досліджень опубліковано: понад 180 наукових праць, в тому числі 28 монографія, 2 підручника та 13 навчальних посібників з грифом МОН України, інших наукових праць в періодичних виданнях та провідних наукометричних базах даних та понад 70 праць навчально-методичного характеру.

Ідентифікатори у науко метричних базах:

ID:

 

Адреса та зв’язок:

61174, м. Харків, пр. Перемоги, 55, ауд. 206

057 338 59 01

e-mail: azarenkova.galina@khibs.ubs.edu.ua

 

Перелік наукових праць:

Підручники, навчальні посібники

 1. Кузнєцової А. Я., Азаренкова Г. М.Фінанси:підручник / за ред. А. Я.Кузнєцової, Г. М.Азаренкової.  – К. : УБС НБУ, 2011. – 495 с.
 2. Азаренкова Г. М.Аналіз моделювання і управління ризиком (в схемах та прикладах):навчальний посібник / Г.М. Азаренкова. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2010. – 240 с.
 3. Азаренкова Г. М.Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри):навч.-метод. посібник /Г.М. Азаренкова, Н.В. Ізюмцева, О.О. Лєгостаєва та ін.. – Львів: Новий Світ – 2000, 2010.- 200 с.
 4. Азаренкова Г. М.Економіка праці та соціально-трудові відносини:навч. посібник / Г.М. Азаренкова, І.І. Борисенко, О.Г. Головко. – Львів: «Новий світ – 2000», 2011. – 287 с.
 5. Азаренкова Г. М.Фінансовий менеджмент:практикум / Г.М. Азаренкова, О.І. Антонечко та ін. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2012 – 306   с.
 6. Азаренкова Г. М.Фінансовий менеджмент у запитаннях і відповідях: навч.-метод. посібник / Г.М. Азаренкова, К.В. Орєхова, О.М. Біломістний. – Львів: «Новий Світ-2000», 2013. – 423 с.
 7. Азаренкова Г. М. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: навч.-метод. посібник / Г.М. Азаренкова, І.І. Біломістна, О.М. Біломістний. – К. : УБС НБУ, 2014. – 360 с.
 8. Азаренкова Г. М. Методологія наукових досліджень: навч. посібник / Г.М. Азаренкова, Л.І. Юрченко, С.В. Шубіна. – К. : УБС НБУ, 2014. – 223 с.
 9. Азаренкова Г. М. Проектний аналіз ( в схемах та прикладах): навч. посібник / Г.М. Азаренкова, Р.О. Піскунов. – К. : УБС НБУ, 2015. – 338 с.
 10. Тридід О.М., Орєхова К.В., Азаренкова Г.М., Пашова С.М. Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки: підручник / кол. авт. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Тридіда, канд. екон. наук, доц. К. В. Орєхової. – К. : УБС НБУ, 2015. – 596 с.
 11. Тридід О.М., Азаренкова Г.М.. Орєхова К.В., Москаленко О.М. Інвестування: [практикум]: навчальний посібник. – К.: УБС НБУ, 2015. – 272 с.

 Монографії

 1. Моделі оцінки банківської діяльності для забезпечення стабільності банківської системи: монографія / [Васюренко О.В., Азаренкова Г.М., Христофорова О.М. та ін]; за заг.ред. О.В. Васюренка. – К.: УБС НБУ, 2010. – 294 с. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/266/1/0026-2.pdf 
 2. Основные факторы стратегической эффективности и иностранные инвестиции в Российской Федерации: монография // [Азаренкова Г.М., Димов С.Х., Ежов Ю.А. та ін]. – М.: ООО «Издательский дом Центросоюза»,2011.-132 с.
 3. Проблемы и перспективы международных валютно-кредитных и финансовых отношений // Анализ динамики финансовых потоков банка с валютной структурной компонентой: монографія // [Вядрова І.М., Азаренкова Г.М. та ін.]. – М.: Видавництво Фінансового Університету при Правлінні РФ, 2011. – 240с.
 4. Фінансова стабільність розвитку банків: монографія // [Азаренкова Г.М., Головко О.Г., Смирнов В.В.]. – К. : УБС НБУ, 2011. –   218 с. http://dspace. khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/85/1/0019.pdf
 5. Управління персоналом в умовах економіки знань: монографія // [Азаренкова Г.М., Семів Л.К., Ізюмцева Н.В. та ін.]. – К.: УБС НБУ, 2011.- 406 с.
 6. Иностранные инвестиции: монографія // [Азаренкова Г.М., Ежов Ю.А., Кондратьев К.М. та ін.]. – М.: Российский государственный университет туризма и сервиса, 2012. – 120 с.
 7. Управління фінансовими ресурсами банку: монографія // [Азаренкова Г.М., Біломістна І.І., Сословський В.Г.]. – К.: УБС НБУ, 2012.- 179 с. http:// dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/54/1/0016.pdf
 8. Механізми забезпечення якості рішень щодо реінжинірінгу бізнес-процесів банку: монографія // [Азаренкова Г.М., Шамов С.О., обігер Н.С. та ін.]..-К: УБС НБУ, 2012 -334 с. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/ 51/1/0015.pdf
 9. Развитие финансовых отношений в условиях становлення инновационной экономики: монография // [Азаренкова Г.М.,Біломістна І.І., Жихор О.Б. та ін.]; за ред.. Владики М.В. – Белгород: ИД «Белгород», 2012. – 372с.
 10. Механізм банківського кредитування малого бізнесу в Україні: монография // [Азаренкова Г.М., Біломістна І.І., Біломістний О.М. та ін.]. – К: УБС НБУ, 2012. – 334 с..
 11. Посткризовий розвиток фондового ринку: світові тенденції та національні особливості: монографія // [Азаренкова Г.М., Шкодіна І.В., Соболєв В.М. та ін.]. – К.: УБС НБУ, 2013. – 278 с. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/ 334/1/31.pdf
 12. Фінансовий контроль: міжнародний досвід: наук.-практ. видання // [Азаренкова Г.М., Головко О.Г., Дікань Л.В. та ін.]. – Київ: УБС НБУ, 2013. – 429 с. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/335/1/32.pdf
 13. Проблеми розвитку фінансово-кредитної діяльності в Україні: колективна монографія // [Азаренкова Г.М. та ін.]; за ред.. О.М. Тридіда. – К.: УБС НБУ, 2014. – 330 с.
 14. Розвиток фінансового потенціалу суб’єктів господарювання як основа досягнення фінансово-економічної безпеки / управління фінансовою стабільністю суб’єктів господарювання для досягнення фінансово-економічної безпеки: колективна монографія // [Азаренкова Г.М., Головко О.Г., Ільговська Г.В. та ін.]. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 429 с.
 15. Финансовая стабильность компании. Сущность и механизм обеспечения: монографія // [Азаренкова Г.М., Головко О.Г., Пономаренко В.А. та ін.]. – LAP LAMBERT Academic Publishingiste in Imprintder Omni Scriptum GmbH&Co, 2014. – 89 с.
 16. Економічна та інформаційна безпека суб’єктів господарювання: сучасний стан та тенденції розвитку : колективна монографія // [Смовженко Т.С., Кузнєцова А.Я., Азаренкова Г.М. та ін.]. – К: УБС НБУ, 2014. – 349 с.
 17. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: монографія // [Азаренкова Г.М., Біломістний О.М., Біломістна І.І. та ін.]; за ред.. О.М. Тридіда. – К.: УБС НБУ, 2014. – 192 с.
 18. Антикризове регулювання руху грошових потоків суб’єктів господарювання: монографія // [Азаренкова Г.М., Піскунов Р. О., Гойхман М. І.]. – К. : УБС НБУ, 2014. – 238 с.
 19. Современное состояние и проблемы развития бизнеса: монографія // [Смовженко Т.С., Азаренкова Г.М. та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. А.Я. Кузнецовой. – К.: УБС НБУ, 2014. – 306 с.
 20. Азаренкова Г. М., Біломістна І.І., Біломістний О.М., Кавун С.В. Рынок банковских платёжных карт: динамика развития и проблематика: монографія / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. А. И. Барановского. – К. : УБД НБУ, 2015. – 165 с.
 21. Удосконалення фінансового менеджменту підприємства: монографія / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Г.М. Азаренкової. – К.: ДВНЗ «УБС», 2015. – 11 д.а.

 Статті в фахових виданнях

 1. Смирнов В. В.Малое инновационное предприятие: целиразвития и взаимодействия с государством / В. В.Смирнов, Г. М. Азаренкова, О.М. Біломістний // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. – 2010. – 2(9). – С. 171-180. http://fkd.khibs.ubs.edu.ua/ pdf/2010_2/27.pdf
 2. Азаренкова Г.М. Сучасні тенденції розвитку світових фондових ринків / Г.М. Азаренкова, М.В.Іванова // Актуальні проблеми економіки. – – №6 (108).- С.61-72. http://eco-science.net/archive2010/147–6108.html
 3. Азаренкова Г.М. Система забезпечення фінансового менеджменту в Україні: сучасні аспекти / Г.М. Азаренкова, Балясна Ю.С. та ін. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. – 2010.– 2(9). – С. 99-108. http://fkd.khibs.ubs.edu.ua/pdf/2010_2/16.pdf
 4. Азаренкова Г.М. Методика конкурсного відбору для фінансування інвестиційних та інноваційних проектів і програм / Г.М. Азаренкова, Сословська І.В. // Економіка ринкових відносин. – 2010. – №5. – С.95-101.
 5. Азаренкова Г.М. Малое инновационное предприятие:цели развития и взаимодействия с государством / Г.М. Азаренкова, В.В. Смірнов, О.М. Біломістний. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. – 2010.– 2(9). – С. 171-181.
 6. Азаренкова Г. М. Сутність та роль санації в системі антикризового управління підприємства / Г.М. Азаренкова, А.О. Мурей // Проблеми економіки та управління: Вісник Національного університета «Львівська політехніка». – – №683. – С.117-121. http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/20271/1/24-117-121.pdf
 7. Азаренкова Г. М. Моделювання фінансової стійкості сучасного підприємства / Г. М. Азаренкова, О.А. Чурилова // Економічний вісник НГУ. – 2010. – № 4. – С.56-63. http://ev.nmu.org.ua/docs/2010/4/EV20104_105-112.pdf
 8. Азаренкова Г. М. Оцінка результативності реінжинірингу бізнес-процесів кредитування юридичних осіб на основі гібридного моделювання / Г. М. Азаренкова, С.О. Шамов, Н.С. Лобігер // Вісник НБУ. – 2011. – № 3. – С. 16-21.
 9. Азаренкова Г. М. Антикризисные инновации в управлении предприятиями / Г. М. Азаренкова, Б.В. Самородок, Н.А. Бондарюк // Бізнес-інформ. – 2011. – № 2(201). – С. 71-74.
 10. Азаренкова Г. М. Рейтингове оцінювання як метод визначення кредитоспроможності позичальників банку / Г. М. Азаренкова, О.О. Бєлєнкова // Вісник Університету банківської справи Національного банку України – Київ:УБС НБУ. – 2011. – № 1 (10). – С.219-224. http://www.lbi.wubn.net/ materials/library/visnyk_ubs_nbu_10.pdf
 11. Азаренкова Г. М. Теоретичний аспект дефініції «механізм кредитування малого бізнесу» / Г. М. Азаренкова, О.М. Біломістний // Банківська справа. – 2012. . – № 3 (105) – С.3-9.
 12. Азаренкова Г. М. Основні тенденції розвитку фондового ринку в посткризовий період / Г. М. Азаренкова, І.В. Шкодіна // Вісник НБУ. – – №2(192). – С.3-7.
 13. Азаренкова Г. М. Визначення граничних параметрів регулювання руху грошових потоків контрагентів банку / Г. М. Азаренкова, Р.О. Піскунов // Проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 27-33.
 14. Азаренкова Г. М. Внутрішні фактори впливу на сталість руху фінансових потоків ринку корпоративних облігацій / Г. М. Азаренкова, М.В. Іванова // Вісник НБУ. – – №1(203). – С.36-41.
 15. Азаренкова Г. М. Вплив політики кількісного пом`якшення на фінансовий ринок / Г. М. Азаренкова, І.В. Шкодіна // Вісник НБУ. – – №12(214). – С.4-8.
 16. Азаренкова Г. М. Уточнення економічного змісту державного фінансового контролю в Україні / Г. М. Азаренкова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – 2013. – № 2(15). – С.273-279. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 143/1/Azarenkova.pdf
 17. Азаренкова Г. М. Шляхи удосконалення державного фінансового контролю в Україні: окреслення та обґрунтування / Г. М. Азаренкова // Бізнес Інформ. – 2013. –№12. – С. 280-283.
 18. Азаренкова Г. М. Вплив показників економічного розвитку на фінансові потоки ринку корпоративних облігацій / Г. М. Азаренкова, М.В. Іванова // Фінанси України. –2013. – № 10. – С.65-74.
 19. Азаренкова Г. М. Теоретико-суттєва характеристика поняття «адаптація підприємства» / Г. М. Азаренкова, В.І. Світельська, С.Г. Азаренков // Культура народов Причорноморья. –2013. – № 265. – С.13-18.
 20. Азаренкова Г.М. Повышение результативности деятельности предприятия на основе анализа основных финансовых показателей / Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко, В.А. Пономаренко // Науково-практичний журнал «Эффективное антикризисное управление». – 2014. – № 1(82). – С. 54-64.
 21. Азаренкова Г.М. Визначення управлінських критеріїв фінансової стійкості економічних агентів / Г.М. Азаренкова, Г.В. Ільговська // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 9(159). – С. 155-163.
 22. Азаренкова Г. М. Managing a Business Profitability / Г. М. Азаренкова, Я.В. Чигрин // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – 2014. – № 2(17). – С.139-148.
 23. Азаренкова Г. М. Кредит як інструмент фінансування діяльності суб’єкту господарювання / Г. М. Азаренкова, І.Ю. Дудник // Сталий розвиток економіки. – 2014. – №3(25). – С.229-234.
 24. Азаренкова Г. М. Вплив облікової інформації на рівень фінансової безпеки системних банків / Г. М. Азаренкова, Р.О. Піскунов, О.В. Москаленко // Економічний часопис- XXI. – 2014. – № 9-10(1). – С.94-98.
 25. Азаренкова Г. М. Моніторинг показників діяльності банку для підвищення його кредитоспроможності / Г. М. Азаренкова, Б.А. Самородок, О.В. Мельниченко // Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. – 2014. – № 12(162). – С.356-368.
 26. Азаренкова Г. М. Переваги та недоліки зовнішнього фінансування на підприємстві / Г. М. Азаренкова, К.О. Шляпкіна, І.В. Рудюк // Вісник Української академії банківської справи. – 2014. – №2(37). – С.118-121.
 27. Азаренкова Г.М. Забезпечення фінансової безпеки підприємства як основи його ефективної діяльності / Г.М. Азаренкова, І.Ю. Бондаренко, С.Г. Азаренков // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. № – 1 (16). С. 168-176. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 364/1/20_Azarenkova.pdf
 28. Азаренкова Г.М. Вдосконалення фінансової стратегії для забезпечення стабільності підприємства / Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко, В.О.Пономаренко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – Збірник наукових праць. – 2015. – № 1 (18). – С. 103 – 109.
 29. Азаренкова Г.М. Використання адаптивних моделей прогнозування в сучасних умовах фінансово-економічного простору / Г.М. Азаренкова, Є.А. Олефір, Г.К. Крюкова // Бізнес-інформ. – 2015. – №10. – С. 136-145.
 30. Азаренкова Г.М. Фінансове забезпечення сталого економічного зростання підприємства / Г.М. Азаренкова, М.В. Семенова // Вісник Університету банківської справи. – – №2. – С. 80-83.
 31. Азаренкова Г.М. Адаптація підприємства до умов зовнішнього середовища як інструмент забезпечення його фінансової безпеки / Г.М. Азаренкова// Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип. 13-1.- С.201-204
 32. Азаренкова Г.М. Аналіз особливостей краудфандингу як засобу залучення коштів у фінансовий проект підприємців–початківців/Г.М.Азаренкова, Н.С. Мельникова, В.В.Огородник// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2017. № – 1 (22).С.91-96.

 Статті в міжнародних виданнях

 1. Аzarenkova G. The analysis of the banking system development in Ukraine: the regional aspect // G. Аzarenkova, N. Lobiger // Developmental challenges of contemporary economies. – Krakov. – 2011. – C.569-577.
 2. Азаренкова Г. М. Оценка финансовой стабильности банка: проблемы и перспективы / Г. М. Азаренкова. О.Г. Головко // Сбірник наукових статей «Аналіз кризисных явлений в финансовом и реальном секторах экономики Украины и Республіки Беларусь (2008 – 2011 гг.)». – Пинск: По-лесГУ. – 2011. – С. 3-8.
 3. Аzarenkova G. Financial Stability of Ukranian Bank: Analysis and Prospects // Аzarenkova, O. Golovko // Studies of Socio-Economics and Humanities. –Praha. – 2012. – №2. – С. 81-91. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/147/1/ FINANCIAL%20STABILITY.pdf
 4. Азаренкова Г. М. Диагностика кризиса в развитии банка / Г. М. Азаренкова. О.Г. Головко // Экономика России: потенціал ответов на внутренние и внешние вызовы. Сборникнаучных статей . –2013. –№15. – С. 114-118.
 5. Аzarenkova G. Improvement of Assessment of Financial Stability of the Bank // G. Аzarenkova, Golovko, O. Trudid // Knowledge – Economy – Society: Global and regional challenges of the 21st century economy. – Cracow. – 2013. – C. 445-453.
 6. Азаренкова Г. М. Повышение результативности деятельности предприятия на основе анализа основных финансовых показателей / Г. М. Азаренкова. О.Г. Головко, В.А. Пономаренко // Эффективное антикризисное управление. –2014. –№1(82). – С. 27-36.
 7. Аzarenkova G. Assessment of the influence crisis of 2008-2009 on the banking system of Ukraine // G. Аzarenkova, Olefir // European cooperation. – Warszawa. – 2015. – C. 36-43.
 8. Азаренкова Г.М. Оцінка впливу кризи 2008-2009 рр. на банківську систему України / Г.М. Азаренкова, Є.А.  Олефір // European cooperatoion. – 2015. – №1. –  C. 27-36
 9. Azarenkova G., Golovko O., Piddubna K., Polurezov D. Determining the level of competitiveness the financial capacity of the insurance company/ G. Azarenkova, O. Golovko, K. Piddubna, D. Polurezov// European Journal of Service Management. – 2017. – Vol. 22, 2/2017. – P.5-11
 1. Kuznetsova А. Ya., Azarenkova G.M., Olefir Ie. A. Implementation of the «bail-in» mechanism in the banking system of Ukraine / A. Ya. Kuznetsova, G. M. Azarenkova, Ie. A. Olefir // Banks and Bank Systems. – 2017. – Volume 12. – № 3. – P. 269-282.

Тези

 1. Азаренкова Г.М. Уроки финансового кризиса для банковской системы Украины / Г.М. Азаренкова // Матеріали міжнародних круглих столів «The Baltic Course». – – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.baltic-course.com/rus/kruglij_stol/?doc=23966&ins_print
 2. Азаренкова Г.М. Generalization of indicators of financial stability of banks concerning the analysis of their operation / Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко // Матеріали 4 міжнародної конференції «Дни науки-2010». – 2010. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/9_DN_2010/Economics /61953.doc.htm
 3. Азаренкова Г.М. Методика конкурсного відбору для фінансування інвестиційних та інноваційних проектів і програм / Г.М. Азаренкова, І.В. Сословська // Праці ХІІ Всеукраїнськоїнауково-практичноїконференції «Світова економічна криза і сценарій посткризового розвитку» (м. Феодосія, 20-22 травня 2010 р.). – 2010
 4. Азаренкова Г.М. Сучасні методичні підходи до ідентифікації бізнес-процесів банку / Г.М. Азаренкова, Н.С. Лобігер // Матеріали конференції «Банковская система: устойчивость и перспективы развития». – 2010. – С.124-128. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rep.polessu.by/bitstream/112/4243/ 1/44.pdf
 5. Азаренкова Г.М. Теоретичні аспекти щодо визначення поняття санація та її роль у системі антикризового управління підприємства / Г.М. Азаренкова, А.О. Мурей // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – С. 18-19.
 6. Азаренкова Г.М. Формирование профессиональных знаний и учений у студентов экономических специальностей / Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Управление качеством в современном вузе». – 2011.
 7. Азаренкова Г.М. Моніторинг фінансової стабільності банку / Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко // Матеріали 4 міжнародної конференції «Problems of design and development of human communities self-organization forms». – 2011. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gisap.eu/ru/node/463
 8. Азаренкова Г.М. Роль практичної підготовки в освітньому процесі майбутніх економістів / Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків». – 2011. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cibs.ck.ua/rs/scien/conf/11/tezy.pdf
 9. Азаренкова Г.М. Дефолт: сутність та наслідки / Г.М. Азаренкова, О.І. Антоненко // Збірник тез за матеріалами XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Модернізація сучасного суспільства: шляхи розвитку інноваційно-інвестиційної моделі економіки України». – 2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ffea.crimea.ua/konf/tezi_17_05_2012.pdf
 10. Азаренкова Г.М. Студентські конкурси як сучасний напрям професійного становлення та розвитку творчості студентської молоді / Г.М. Азаренкова // Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Інновації в освіті». – 2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
 11. Азаренкова Г.М. Інтеграція освіти, науки та бізнесу – необхідна складова розвитку сучасного фінансово-кредитного механізму / Г.М. Азаренкова, О.М. Тридід // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та практика управління економічним розвитком». – 2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vsve.ho.ua/projects/conf/tom_2.pdf
 12. Азаренкова Г.М. Проблемы и перспективы оценки финансовой стабильности банка / Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальные проблемы развития экономических, финансовых и кредитных систем».
 13. Азаренкова Г.М. Управление финансовым развитием банка / Г.М. Азаренкова, О.М. Тридід, Б.В. Самородов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформация региональных экономик: устойчивое развитие и конкурентоспособность». – 2013. Азаренкова Г.М. Оцінка кредитоспроможності підприємства в сучасних умовах господарювання / Г.М. Азаренкова, С.В. Мельник // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Проблеми економіки та управління національним господарством, том І. – Науковий вісник. – ОНЕУ. – 2013., № 18 (197). – С. 106-112.:
 14. Азаренкова Г.М. Стратегія забезпечення фінансової безпеки підприємства / Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко, В.О. Пономаренко // Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції «Інформаційна та економічна безпека». – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader0 – 10.0;. — Назва з екрану. – Розділ І.
 15. Азаренкова Г.М. Lending as a tool for funding of business entities / Г.М. Азаренкова, І.Ю. Дуднік // Матеріали ІII Міжнародної науково-практичної конференції молодих ученихта студентів “Наукові дослідження молоді – вирішення проблем європейської інтеграції. – 2014. – [Електронний ресурс] – Режим доступу :http://www.khibs.ubs.edu.ua/cphp?nm=1003&id_punkt=56
 16. Азаренкова Г.М. Оценка эффективности антикризисных адаптационных мер в банках / Г.М. Азаренкова, Є. Олефір // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених и студентів «Время вызовов и возможностей: проблемы, решения, перспективы». – Рига. – 2015. – С. 190-197.:
 17. Azarenkova G. Strategic financial management stability as the basis for enterprise / G. Azarenkova, O. Golovko, V. Ponomarenko   // Інформаційна та економічна безпека : матеріали II Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2015.  — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану.

Азаренкова Г.М. Вплив монетарної політики на фінансово-кредитну діяльність в Україні: сучасні тенденції і перспективи / Г.М. Азаренкова, К.О. Шляпкіна // Науково-практична конференція «Політика Національного банку України щодо подолання фінансово-економічної кризи і формування монетарних передумов розвитку економіки». – ДВНЗ УБС, АУБ , 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=11473&Itemid=258

Загальна характеристика

 

Наукова робота

Сучасний стан науково-дослідної діяльності кафедри фінансів, банківської справи та страхування характеризується проведенням наукових досліджень з основних напрямів науково-дослідної роботи ДВНЗ «Університет банківської справи». Науково-дослідна діяльність кафедри спрямована на підвищення якості підготовки фахівців освітніх рівнів «бакалавр», «магістр» та забезпечення наукового рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», за магістерськими програмами: «Фінансовий менеджмент», «Управління розвитком банківського бізнесу». До науково-дослідної роботи щорічно залучається науково-педагогічний колектив та студенти у повному обсязі, які працюють над розробкою комплексних науково-пошукових тем та над науково-дослідною роботою на замовлення Державного бюджету «Теорія та методологія трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни» (ДР № 0117U002441).

Важливе значення у науково-дослідній роботі кафедри фінансів, банківської справи та страхування має розвиток та розширення творчих пошуків. Наукова співпраця кафедри з підприємницькими структурами виявляється не тільки у впровадженні наукових результатів у практику діяльності вітчизняної фінансової та банківської систем, а й у щорічному проведенні науково-практичних конференцій, конкурсів, тематичних круглих столів з метою обговорення актуальних проблем розвитку фінансово-кредитної системи України.

Однією з важливих і необхідних складових у підготовці кафедрою висококваліфікованих фахівців нового типу є науково-дослідна робота студентів. Для забезпечення подальшого розвитку науково-дослідної роботи студентів на кафедрі працюють клуб «Financial and banking life».  У процесі участі у діяльності наукового клубу студенти виконують науково-дослідні роботи, що забезпечує формування творчих здібностей, а потім і певного рівня засвоєння студентами творчих методів діяльності. Студенти виступають з науковими доповідями, рефератами, аналізують певні наукові напрями. Накращі учасники клубу беруть участь в олімпіадах та конкурсах за спеціальністю, конкурсах наукових робіт національного та міжнородних рівнів, студентських наукових конференціях. Студенти беруть участь у виконанні кафедральних науково-дослідних робітах. У такий спосіб науковій роботі студентів надається наскрізний характер.

Під керівництвом викладачів кафедри фінансів, банківської справи та страхування студенти беруть активну участь у:

–   конкурсі  «Кращий за професією»;

–  конкурсі «Молоді та здібні»;

–   щорічному інститутському конкурсі студентських наукових робіт з економіки, фінансів та банківської справи;

–   щорічних міжвузівських науково-практичних конференціях студентів та молодих учених, у тому числі в конференції, яка протягом останніх років проводиться на базі інституту (Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції»).

 

Навчально-методична робота

Організація навчального процесу на кафедрі базується на Державних стандартах, річному плані роботи ДВНЗ «Університет банківської справи», типових навчальних програмах та здійснюється згідно Закону України «Про вищу освіту», а також Статуту Університету та інших нормативно-правових документів.

Значні інтеграційні процеси на кафедрі реалізуються через: органічну єдність змісту освіти і програм науково-методичної діяльності; створення відповідних стандартів вищої освіти, підручників та навчальних посібників, в яких були б враховані досягнення науки і техніки; організацію науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, тематичних читань, творчих конкурсів, олімпіад.

Навчально-методичне забезпечення дисциплін за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», за магістерськими програмами: «Фінансовий менеджмент», «Управління розвитком банківського бізнесу» постійно удосконалюється і доповнюється новими методичними напрацюваннями, оскільки за нових технологій навчання відіграє ключову роль, особливо під час самостійної та індивідуальної роботи, самоконтролю і контролю знань студентів, дозволяє постійно вдосконалювати форми і методи проведення занять, впроваджувати сучасні прогресивні методи активного навчання.

На кафедрі значна увага приділяється розширенню та поглибленню роботи з розробки авторських навчальних програм, спецкурсів, підручників, навчально-методичних посібників, методична робота проводиться з урахуванням наявного наукового потенціалу кафедри і здійснюється у напрямку вирішення проблем наукового змісту освіти, методики навчання та виховання.

З багатьох навчальних дисциплін використовуються комп’ютерні програми для перевірки знань студентів в оболонці MOODLE. Для кращої  організації самостійної роботи студентів впроваджені електронні підручники, прикладне програмне забезпечення, спеціалізовані WEB-сторінки викладачів, вихід в Internet.

Активно використовується впровадження в навчальний процес сучасних педагогічних технологій в т.ч. використання технології дистанційного навчання, що забезпечує індивідуальний процес набуття знань та отримання відповідного ступеня освіти, що відбувається в умовах віддаленості один від одного учасників навчального процесу, за гнучким і зручним графіком, у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Отже, методична робота професорсько-викладацького складу кафедри фінансів, банківської справи та страхування спрямована на оновлення змісту та форм організації навчального процесу і створення  відповідних методичних матеріалів, які забезпечують інноваційні підходи до навчання, адекватність підготовки до розв’язання проблем реформування економіки, інформатизацію навчального процесу, творчу співпрацю викладача та студента.

 

Загальна інформація про кафедру

Головна мета роботи кафедри фінансів, банківської справи та страхування Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» – забезпечення високої якісної професійної підготовки фахівців згідно з галузевими стандартами вищої освіти, реалізація положень державної програми «Освіта України ХХІ століття», підвищення рівня викладання дисциплін і модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти, реалізація завдань, закладених у Концепції інноваційного розвитку ДВНЗ «УБС» на 2010-2020 роки.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування  є випусковою кафедрою, яка на якісному професійному рівні готує спеціалістів для фінансово-кредитної системи України за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за двома освітніми рівнями: бакалавр і магістр (підготовка магістрів здійснюється за магістерськими програмами «Фінансовий менеджмент», «Управління розвитком банківського бізнесу».).

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування була створена на базі кафедри фінансів та кафедри банківської справи ХННІ ДВНЗ «УБС» відповідно до Наказу № 383/од від 06.10.2017 року. Якісний склад кафедри постійно підвищується. За останні 5 років на кафедрі захищено  6 кандидатських дисертацій. Також на кафедрі працюють 2 докторанта і 7 аспірантів. Професорсько-викладацький склад кафедри: доктори наук, професори – 15%, кандидати наук, доценти – 50%, ст. викладачі – 31%, асистенти – 4%.

Завдяки інтеграції академічних та інноваційних методів навчання кафедра забезпечує якісну підготовку кадрів фінансово-економічного та контрольно-ревізійного профілю, які повинні стати основною частиною механізму прийняття управлінських рішень щодо антикризового управління, запобігання банкрутству, оптимізації витрат, ефективного використання грошових потоків, інвестиційних процесів.

Широкий напрямок діяльності кафедри, одночасне поєднання всіх форм навчальної, практичної та наукової роботи студента дають змогу забезпечити безперервність процесу творчого оволодіння студентом всього комплексу знань та вмінь, що необхідні йому для вирішення реальних задач в умовах існуючих сьогодні інформаційних, нормативних і ресурсних обмежень економіки.

Поглиблена практична підготовка студентів на кафедрі здійснюється на базі навчально-тренувальної станції та тренувального банку з використанням тренінгових технологій, що дозволяє максимально скоротити термін адаптації майбутнього фахівця щодо діяльності в реальних економічних умовах.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування бере активну участь у реалізації волонтерського руху з реалізації проекту «Фінансова грамотність» за наступними напрямками: проведення циклу занять з елементами ділової гри з фінансової грамотності, школах, дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, проведення для учнів шкіл екскурсій до Музею грошей інституту, установ банків, проведення лекцій та тренінгів для вчителів та учнів шкіл, організації фахових шкіл «Світ кар’єри».

 

Графік проведення консультацій викладачами кафедри фінансів, банківської справи та страхування

І семестр  2017-2018 н.р.

 

Викладач

День тижня

Час

Аудиторія

Азаренкова Г.М.

Вівторок

13:30-14:50

409

Носова О.В.

Понеділок

12:00-13:20

410

Журавель Т.М.

Понеділок

13:30-14:50

407

Головко О.Г.

Субота

15:00-16:20

412

Біломістна І.І.

 

П’ятниця

15:00-16:20

412

Гнип Н.О.

Четвер

13:30-14:50

412

Біломістний О.М.

Вівторок

16:30-17:50

412

Орєхова К.В.

Четвер

12:00-13:20

412

Бабенко М.В.

Четвер

13:30-14:50

401

Волохата В.Є.

Понеділок

13:30-14:50

401

Вядрова Н.Г.

Четвер

13:30-14:50

401

Галич Р.В.

Понеділок

13:30-14:50

401

Добровольська І.О.

Вівторок

13:30-14:50

401

Молодоря Т.С.

Вівторок

12:30-13:50

401

Пасічник І.В.

Середа

13:30-14:50

401

Погореленко Н.П.

Середа

12:30-14:50

401

Семенюк Л.П.

Вівторок

13:30-14:50

401

Сидоренко О.М.

Четвер

11:20-15:00

401

 

МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ

Магістерські програми 2018

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

 

Дисципліни кафедри

Дисципліни бакалаврського рівня

 1. Безпека життєдіяльності
  – Безпека життєдіяльності
  – Цивільний захист
  – Охорона праці
 2. Бюджетна система
 3. Державні фінанси
 4. Глобальна економіка:Глобальна економіка
 5. Глобальна економіка: Європейські студії
 6. Економіка і організація інноваційної діяльності
 7. Економіка підприємства
 8. Економіка праці й соціально-трудові відносини
 9. Економіка та бізнес
 10. Економіка: Економіка та бізнес
 11. Інвестування
 12. Інноваційні технології (тренінговий курс)
 13. Міжнародні фінанси
 14. Міжнародна економіка
 15. Міжнародна економіка І
 16. Місцеві фінанси
 17. Навчальна практика
 18. Навчально-ознайомча практика
 19. Національна економіка
 20. Ознайомча практика
 21. Основи охорони праці
 22. Регіональна економіка
 23. Соціальне страхування
 24. Страхові послуги
 25. Страхування
 26. Фінанси I
 27. Фінанси II
 28. Фінанси підприємств
 29. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
 30. Фінансова стабільність суб’єктів господарювання
 31. Фінансове право
 32. Фінансовий ринок
 33. Аналіз банківської діяльності
 34. Банківська система
 35. Банківське право
 36. Банківські операції
 37. Банківські операції II
 38. Банківські операції I
 39. Безпека банківської діяльності
 40. Виробнича практика
 41. Внутрішній аудит у банку
 42. Гроші і кредит I
 43. Гроші і кредит II
 44. Навчальна практика
 45. Навчально-ознайомча практика
 46. Технології банківського обслуговування
 47. Фінанси, гроші та кредит
 48. Фінансово- банківська статистика
 49. Центральний банк та грошово-кредитна політика

 

Дисципліни магістерського рівня

 1. Внутрішньофірмове бюджетування
 2. Економічна безпека
 3. Проектне фінансування
 4. Ринок фінансових послуг
 5. Страховий менеджмент
 6. Управління проектами
 7. Управління фінансовою стабільністю суб`єктів господарювання
 8. Фінансовий менеджмент
 9. Фінансовий менеджмент II  (ACCA)
 10. Банківське регулювання та нагляд
 11. Інноваційні технології (Технології наукових досліджень; Тренінговий бізнес-курс)
 12. Ризик-менеджмент у банку
 13. Управління фінансовою стабільністю банку
 14. Переддипломна практика
 15. Підготовка магістерської роботи

 

Презентація спеціальності

 

НОВИНИ КАФЕДРИ

10 березня 2017 року в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті відбувся конкурс студентських наукових робіт з галузі «Економіка транспорту та зв’язку».

У лютому відбувся грандіозний захід міжнародного масштабу – Міжнародна студентська бізнес-гра «Корпорація ідей 4». Бізнес-гра проходила на базі Харківського інституту фінансів КНТЕУ під патронатом Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради.

22 лютого Харківський інститут ДВНЗ “УБС” був радий бачити учнів Загальноосвітньої школи №154 та студентів Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу.

Харківський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» провів для викладачів семінар-тренінг з використання інтерактивної дошки Smart Board

В рамках участі в програмі двостороннього обміну вченими, Носова Ольга Валентинівна пройшла стажування в період з жовтня 2016 року по грудень 2016 року в Європейському університеті Віадріна м. Франкфурт

Кафедра фінансів вітає із успішним захистом дипломних робіт на здобуття освітнього ступеня «Магістр» з « фінансів і кредиту» Харківського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».

Зустріч з фахівцями-практиками

Навчальний рік 2016-2017 в Університеті банківської справи відзначився, серед іншого, плідною співпрацею між Харківським та Львівським навчально-науковими інститутами.

30.06.2016 року згідно ініціативи Харківської міської ради в Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця проведений Круглий стіл «Розробка Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року: бюджет та інвестиції»

Поздоровляємо Анну Ісаян, старшого викладача кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки нашого інституту, з успішним захистом 29 червня 2016 року кандидатської дисертації на тему «Банківське кредитування підприємств АПК в умовах невизначеності»

«ПРОФЕСІОНАЛ РОКУ – 2016»

Вітаємо переможців конкурсу «Кращий за професією»

29 квітня 2016 р. відбувся кафедральний конкурс на кращу студентську наукову роботу кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки.

Вітаємо авторів монографії!!!

Участь в презентації книги

20 квітня 2016року у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» в рамках заходів тижня науки кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки та в рамках договору про співпрацю відбулася тренінг-гра Cash-flow

Итоги Международного онлайн чемпионата Simfomer Business Cup 2016

Лекція для студентів Азербайджанського державного економічного університету

Створено унікальний інтегрований дистанційний курс “Інноваційні технології (тренінги)”

23-24 лютого 2016 р. відбувся захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою»

26 січня 2016 року ще один успішно завершений захист дипломних робіт магістрів на базі Державного науково-виробничого підприємства «Об’єднання Комунар»!

Центром підвищення кваліфікації ДВНЗ «Університет банківської справи» на базі Харківського навчально-наукового інституту 08-12 грудня 2015 року було проведено курси підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів ломбардів.

4 листопада 2015 року у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» відбувся тренінг-гра Cash-flow

Вперше в історії нашого інституту!

23-24 жовтня 2015 р. професор кафедри фінансів і фінансово-економічної безпеки д.е.н., проф. Носова О.В. виступила з доповіддю «Регіональна інтеграція у глобальній економіці» на міжнародній науковій конференції “СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ”

23 жовтня 2015 року відбулася зустріч студентів 4 курсу факультету банківської справи з практиками фінансового сектору України – фінансовими консультантами та експертами зі страхування життя у рамках дисципліни «Страхування».

 Участь науковців інституту в міжнародній конференції та науковому стажуванні

20 вересня 2017 року в Харківському інституті ДВНЗ “УБС” під керівництвом кафедри фінансів проходив турнір юних географів, участь у якому взяли учні 25 шкіл Шевченківського району міста Харкова.

«ВИЩА ШКОЛА ХАРКІВЩИНИ – КРАЩІ ІМЕНА»

Зустріч студентів з інвестиційним консультантом з Китаю

Запрошення від АТ “Райффайзен Банк Аваль”

Звіт про результати участі студентів у Всеукраїнських олімпіадах (I тур І етапу) кафедрою фінансів, банківської справи та страхування

Стажування студентів вищих навчальних закладів України в Національному банку України

Відвідування харківського ліцею №149 викладачами та студентами кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Презентація спеціальності кафедрою фінансів, банківської справи та страхування для іноземних абітурієнтів

Екскурсія в компанії “Philip Morris Ukraine”

Враження студентки від проходження практики в польскому банку РКО м. Познань (Польща)

PINSK INVEST WEEKEND-8!

V Міжнароднa науково-практичнa конференція «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»

Участь студентів в міжнародній бізнес-грі “Корпорація ідей – 5”

Профорієнтаційна робота викладачів кафедри фінансів, банківської справи та страхування протягом 27.03.2018 р. – 30.03.2018 р.

Вітаємо переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з банківської справи!

Презентація магістерських програм

Захист дипломної роботи в рамках програми «Подвійний диплом»

ВІТАЄМО!

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ЕКОНОМІКА»

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «Управління у сфері економічної конкуренції»

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ!

 

Склад

 • Вядрова Інна Миколаївна

  Вядрова Інна Миколаївна

  професор, кандидат економічних наук

  У 1977 році закінчила факультет “Фінанси та кредит” Харківського державного університету за спеціальністю економіст.

  Кандидат економічних наук з 2001 р, доцент кафедри банківської справи з 2005 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 55.081.01 Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України» за спеціальністю 08.04.0 –фінанси, грошовий обіг і кредит.

  У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 1980 року.

  Сфера наукових інтересів – банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків, регіональні аспекти функціонування фінансово-кредитної системи та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів, активізація взаємодії банківського та реального секторів економіки, шляхи вдосконалення інноваційної та інвестиційної діяльності.

  Тема кандидатської дисертації: «Реорганізація та реструктуризація комерційних банків».

  За результатами досліджень опубліковано 4 навчальних посібника (з них 3з грифом МОН України), 1 підручник, 4 монографії,  31 наукова стаття в фахових та міжнародних виданнях.

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID:

   

  Список наукових праць

  Монографії, підручники, навчальні посібники:

  1. Реорганізація та реструктуризація комерційних банків: Навч. посібник / В. І. Міщенко, А. В. Шаповалов В. В. Салтинський та ін.- К.: Знання, 2002.- 216c.
  2. Азаренкова Г.М., Вядрова І.М. Проблемы и перспективы международных валютно-кредитных и финансовых отношений: монография / под ред. д.э.н., проф. И.З. Ярыгиной, к.э.н., доц. Т.В. Струченковой. М.: Финансовый университет, 2011. – 240 с.
  3. Тридід О.М., Вядрова І.М., Федосік І.М., Сердюк Л.В. Збірник рольових та ділових ігор зі спеціальних банківських дисциплін (N 1/11-5625 від 05.07.11), Видавництво ПП «Новий Світ – 2000», 2013. – 224 с. – (Вища освіта в Україні). http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/248
  4. Тридід О.М.. Банківська система: підручник / О.М. Тридід, Б.В. Самородов, І.М. Вядрова та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – Львів: «Новий світ – 2000», 2014. – 536 с.
  5. Дмитров С.О. Фінансовий моніторинг у банку: навч. посіб./ С.О. Дмитров, І.М. Вядрова, В.М. Каднічанська. – Львів: «Новий світ – 2000», 2014. – 381 с.
  6. КузнєцоваА. Я. Банківське інвестиційне кредитування інноваційної діяльності в Україні : монографія / А. Я. Кузнєцова, І. М. Вядрова, С. М. Пашова. – Дніпропетровськ : Форест, 2015. – 237 с.
  7. Внутрішній аудит у банку: Навчальний посібник / І.М. Вядрова, З.М. Карасьова, Н.П. Погореленко та ін. – 2-ге вид., доп. і перер. – Львів: Новий світ – 2000, 2015. – 270 [2] с.
  8. Фінансове планування в банку: навчальний посібник / І.М. Вядрова, С.В. Гадецька, Н.П. Погореленко та ін. – 2-ге вид., доп. і перер. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2015. – 200 с.
  9. Кузнєцова А. Я. Управління залученими ресурсами банку: монографія / А. Я. Кузнєцова, І. М. Вядрова, В.Є. Волохата. – Харків: ФОП Здоровий Я.А., 2016. – 210 с.

   

   Статті:

  1. Вядрова І.М. Умови та особливості ліквідації комерційних банків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірн. наук. праць. Т.3. – Суми ВВП “Мрія-1” ЛТД: Ініціатива, 2000. – С.179-191.
  2. Вядрова І.М. особливості організації контролю за діяльністю комерційних банків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірн. наук. праць. Т.4. – Суми ВВП “Мрія-1” ЛТД: Ініціатива, 2000. – С.120-126.
  3. Вядрова І.М. Проблеми санації та реорганізації комерційних банків // Банківська справа. -2000. -№ 6. -C. 51-54.
  4. Вядрова І.М. Вдосконалення організації нагляду за діяльністю комерційних банків // Вісник Української академії банківської справи. -2000. -№ 2(9). – C. 28-30.
  5. Міщенко В.І., Вядрова І.М. Проблеми реорганізації та реструктуризації комерційних банків // Банківська справа. -2001. -№ 1. -C. 3-7.
  6. Вядрова І.М. Особливості та організація застосування до комерційних банків заходів впливу за порушення зобов’язань і економічних нормативів // Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов». Вип. 46, 2002. – С.135-141.
  7. Вядрова І.М. Аналіз використання методів оцінки фінансової стійкості комерційних банків та заходів впливу щодо її забезпечення. // Економіка: проблеми теорії та практики: Том ІІІ – 2003. – С. 847 – 857.
  8. Вядрова І.М., Пасічник І.В. Довгострокові інвестиційні кредити у складі кредитного портфеля комерційного банку // Економіка: проблеми теорії та практики: Том. ІV. – 2004. – С. 106 – 116.
  9. Вядрова І.М. Комплексний кредитний аналіз позичальника як чинник мінімізації кредитного ризику банку // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць «Технічний прогрес і ефективність виробництва». Харків: НТУ «ХПІ», 2005. – С.143-155.
  10. Вядрова І.М., Гадецька С.В., Сословський В.Г. Мультимедійні технології в підготовці спеціалістів фінансово-кредитних установ і підприємств в умовах індивідуалізації та інтенсифікації навчального процесу // Збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ. – 2008. С.107-109.
  11. Вядрова І.М., Волохата В.Є. Залучені кошти як один із головних механізмів успішного функціонування банківських установ // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ). – 2009. – №1 (4). – с. 104 – 108.
  12. Вядрова І.М., Пашова С.М. Еволюція генезису дефініцій: «інвестиції» та «інновації», побудова логічного зв’язку між понятійним апаратом / С.М. Пашова, І.М. Вядрова // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 2 (15): Економічні науки. – Чернівці, Технодрук, 2009. – С. 91-101.
  13. Вядрова І.М. Актуальні технології навчання. Досвід України // Перспективи та можливості психології, бізнесу і соціальної роботи в сучасній Європі: конференція: Збірник наукових статей за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. – Рига: МБА. -2009 р.
  14. І.М.Вядрова, О.М.Мусієнко. Роль банківського сектору в галузі інвестиційного розвитку держави. // Вісник УБС НБУ (м. Київ), № 1 (7) березень 2010, С. 119-122.
  15. Вядрова І.М., Пашова С.М. Використання міжнародного фактору в інтересах інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України / С.М. Пашова, І.М. Вядрова // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка. Вип. 3 (17): Економічні науки. –Тернопіль, 2010. – С. 26-32.
  16. Вядрова І.М. Використання світового досвіду складання та просування привабливого образу держав для поліпшення ділового та інвестиційного клімату в Україні / І.М. Вядрова, С.М. Пашова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – Збірник наукових праць ХІБС УБС НБУ. – Вип. 2 (9) / 2010. – С.221-227.
  17. Вядрова І.М., Пашова С.М. Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку в Україні та можливості їх активізації в сучасних економічних умовах // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. (м. Київ). – 2011. – № 1 (10). – С. 121 – 126. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbisexe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=VUbsNbU
  18. Вядрова І.М., Романова Ю.В. Депозити як ресурсний потенціал банку // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. – 2(11). – 2011. – Харків: ХІБС УБС НБУ. –  С. 33-41. http://fkd.org.ua/article/viewFile/28968/26008
  19. Вядрова І.М., Добровольська І.О. Статистичні оцінки узгодженості між заощадженнями населення та їх коштами на депозитних рахунках у банках // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 5. – С.35-37. http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=74602
  20. Вядрова І.М., Волохата В.Є. Економічна сутність та класифікація залучених ресурсів банку // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». – № 14 (липень). – 2014. – С.32-39. http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/311
  21. Вядрова І.М., Волохата В.Є. Системний підхід в управлінні залученими ресурсами банку // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава». – № 10 (жовтень). – 2014. – С.43-48. . http://www.economy.in.ua/pdf/10_2014/11.pdf
  22. ВядроваІ. М. Оптимізаційний менеджмент банківського інвестиційного кредитування інноваційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / І. М. Вядрова, С. М. Пашова // Вісник Університету банківської справи Національного банку України м. Київ. –  – №1 (19). – С.108-113 http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VUbsNbU_2014_1_23.pdf
  23. Вядрова І. М. Формування ресурсної бази банків на основі заощаджень населення: теоретичні аспекти та українські реалії / Вядрова І. М., Добровольська І. О. // Науковий журнал «Бізнес Інформ». – 2015. – № 9. – C. 301–307.
  24. Вядрова І.М. Економіко-математичне моделювання залежності обсягу проблемної заборгованості банків від макроекономічних показників / Вядрова І.М., Сидоренко О.М. // Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2015. – № 4. – С.238-242.
  25. Вядрова І.М., Методичні підходи до оцінки вартості портфеля проблемної заборгованості банку / І.М. Вядрова, С.В. Гадецька, О.М. Сидоренко // Науковий журнал «Бізнес-Інформ». – 2015. – № 10. – С.378-382.
  26. Inna Vyadrova. Тhe modern state and prospects of stock market development in ukraine in the context of investment bank activity / Inna Vyadrova, Kavun Sergii, Olena Musiіenko, Anastasia Maslova // Науковий журнал «Вісник Черкаського університету», Серія: економічна. – 2015. – № 33(366). – с.24-30.
  27. Вядрова І.М., Прогнозування рейтингової оцінки банку методом експонційного згладжування / І.М. Вядрова, Т.В. Новікова, С.Я. Лазарєва // Науковий журнал «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – 2015. – № 12. – С.215-218.
  28. Вядрова І.М., Система додаткового страхування вкладів як чинник зростання ресурсного потенціалу вітчизняних банків / І.М. Вядрова, І.О. Добровольська // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №1 (175). – С. 268-276. (SCOPUS)

   

  Наукові статті у міжнародних виданнях:

   

  1. Snizhana Pashova, Inna Vyadrova Optimization of bank investment lending innovation activity in Ukraine on the basis of the positive experience of the European Union countries (Оптимізація банківського інвестиційного кредитування інноваційної діяльності в Україні на основі позитивного досвіду країн Європейського Союзу) / Snizhana Pashova, Inna Vyadrova // Proceedings of the 4th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (October 24 – 25th, 2014). – Edited by Prof. Dr. Dimiter G. Velev Dept. of Information Technologies and Communications University of National and World Economy, UNSS – Studentski Grad, Foundation of the University of National and World Economy, Sofia 2015 (Bulgaria). – Р. 342–350.
  2. Viadrova I.N. Approaches to organizing work on determining problems in banks activities / Viadrova I.N., Sydorenko O.N. // Promising problems of economics and management: Collection of scientific articles. – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015. – p.200-205.
  3. Kavun Sergii, Lubimova Svetic, Vyadrova Inna, Andrienko Vasil Тopicality investigation of economic definitions in the cash flow area by the tools of internet-analysis // Journal of Finance and Economics. – 2016. – 4(2). – p.48-53.

   

  Публікації в інших виданнях:

  1. Вядрова І.М. Особливості організації контролю за трастовими операціями комерційних банків // Актуальные проблемы экономического и гуманитарного развития Украины на рубеже тысячелетий. Материалы научно-практич. конфер. – Краматорськ: КЕГІ, 2001.- С.76-78.
  2. Вядрова І.М. Мультимедійні технології в підготовці спеціалістів фінансово-кредитних установ і підприємств в умовах індивідуалізації та інтенсифікації навчального процесу // Збірник наукових праць за матеріалами Міжвузівської науково-практичної конференції «Принципи інтеграції кредитно-модульної та мультимедійних технологій навчання в умовах входження вищої школи України» . – Харків: ХНАДУ. – 2008. С.107-109.
  3. Вядрова І.М. Актуальні технології навчання. Досвід України // Перспективи та можливості психології, бізнесу і соціальної роботи в сучасній Європі: конференція: Збірник наукових статей за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. – Рига: МБА. –2009 р. http://library.kgu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D1%8D%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
  4. Вядрова І.М., Пасічник І.В., Федосік І.М. Сучасні підходи до визначення первинних посад та кваліфікаційних характеристик фахівців банківської сфери // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Національна рамка кваліфікацій України: особливості розроблення та впровадження», Миколаїв – Коблево. – 2011. С.25-26 (0,08 д.а.)
  5. Вядрова І.М., Волохата В.Є. Поняття «залучені ресурси банку», їх економічна сутність та класифікація // Проблеми економіки та менеджменту: оцінка та перспективи вирішення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 26-27 вересня 2014 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2014. – Ч. 1. – С.57-60.
  6. Viadrova Inna.. The role of savings in the formation of the banking resource base / Inna Viadrova, Dobrovolska Irina // Теорія та практика реформування економічних систем: матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного форуму «New Еcоnomics» (1 – 10 листопада 2015 р.). – К.: Вид-во «Центр навчальной літератури», 2015. – 141с. – С.35-36.

  Вядрова І.М. Іноземний капітал у банківському секторі України: проблеми та наслідкиеторі України: проблеми та наслідки / І.М. Вядрова, Т.О. Гриценко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2016)», 28-30 квітня 2016 р., м. Харків. – К: УБС НБУ, 2016. – 272 с. – С.191-195.

   

  Детальніше
 • Носова Ольга Валентинівна

  Носова Ольга Валентинівна

  Професор, доктор економічних наук

  Викладає дисципліни: Інвестування, Економіка і організація інноваційної діяльності, Макроекономіка.

  Закінчила Ростовський державний університет за спеціальністю «Політична економія» з відзнакою, інститут передових досліджень у місті Відень (Австрія) за спеціальністю «Прикладна економіка».

  Працювала завідуючою кафедрою економіки та фінансів у Харківському національному університеті внутрішніх справ 2002-2015 рр. У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2015 року.

  Напрямок наукової роботи: іноземні інвестиції в умовах інституційного розвитку країни, корпоративне управління.

  Тема кандидатської дисертації: «Оренда в господарському механізмі аграрного сектора економіки».

  Тема докторської дисертації: «Іноземні інвестиції в інституціонально-ринковій трансформації економіки».

  Під її керівництвом захищено 1 кандидатська дисертація за спеціальністю 08.07.01 – економіка промисловості та 1 докторська дисертація за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.Пройшла стажування в міжнародному науковому центрі імені Вудро Вільсона, США, Європейському інституті міжнародних досліджень, ФРН, університеті Антверпена (RUCA), Бельгія, викладала в Портландськом університеті, США, Фрайє університеті Берлін, ФРН.

  Є членом спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальності 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

  Почесні звання: диплом обласного конкурсу «Наука Харківщини – 2002» –у номінації «Монографії»; почесна грамота міністра МВС України – 2004; подяка Державного Департаменту США про успішне закінчення програми «Сучасні проблеми» (Вашингтон) -2004 рік;Почесна грамота МВС України – 2005 рік; почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації – 2008 рік; Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації – 2010 рік; Почесна грамота міністра МОНМСУ – 2012 рік; Грамота департаменту Науки і Освіти Харківської обласної державної адміністрації – 2013 рік.

  Є членом редакційної колегії «Право і безпека», «Вісник ХНУВС».

  Є членом Європейської Асоціації Інституційних досліджень, Міжнародної Асоціації Інституційних досліджень, Міжнародної Наукової Асоціації Регіональної Економіки.

  За результатами досліджень опубліковано: 260 наукових праць, в тому числі 28 монографій, 2 підручника та 12 навчальних посібниках, 218 наукових статтях у фахових та міжнародних виданнях.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

   

  Список наукових праць:

  монографії, навчальні посібники, підручники, розділи у монографіях:

  1. Инвестиционные перспективы Украины: экономико-правовая модель. Монография.-LAPLAMBERTAcademicPublishing.-2014.-306 с.http://www.logobook.ru/prod_show.php?object_uid=12562753
  2. Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян. Монографія: у 2т. /Держ. Вищ. Навч. Заклад «Нац. гірничний ун-т»; За заг. ред. Г.Г. Півняка- Д. : НГУ, 2014. – Т. 1. – С. 536 – 544.
  3. Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання в умовах децентралізації в Україні: монографія / кол. авт.; за ред. В.В. Глущенка. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 22-35.
  4. Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи України: монографія / за ред. О.М. Тридіда, Г.М. Азарєнкової – К. УБС НБУ, 2014. – С. 92-99. 
  5. Національна економіка.Підручник – За заг. ред. О.В. Носової : Київ: Учбова література – 2013. – 513 с.
  6. Бандурка A.M., Лекарь С.И., Носова О.В. Иностранные инвестиции в регионы Украины. Монографія.- Харьков.: Золотая миля, 2013. – 340 с.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/card.php?458
  7. Розвиток фінансового потенціалу суб’єктів господарювання, як основа досягнення фінансово-економічної безпеки. Колл. монографія/ за ред. В.В. Глущенко.- Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013.- 360 с. – C. 26 -42.
  8. Современное состояние, тенденции и перспективы развития стран СНГ: экономический, социальный и экологический аспекты (Серия: Экономическое славяноведение).Колл. моногр./ Под ред. К.В. Павлова. – Ижевск: Изд-во Института комп. иссл., 2014. – Ч. 2. – 900 с. – С. 82-100.
  9. Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем. Колл. моногр. – Под ред. А.А. Гриценко, НАН Украины, Ин-т экон. и прогнозиров. – К, 2013. – 580 с. – C. 384 -402.org.ua/? page_id=4242&lang=ru&dept=2
  10. Постсоветский институционализм: десять лет спустя. Монография.- Под ред. В.В. Дементьева, Р.М.Нуреева.- Донецк ГВУЗ «ДонНТУ», 2013.- т.1. -464 с.
  11. Социально-экономическое развитие славянских стран СНГ: сравнительный анализ (Серия: Экономическое славяноведение). – Колл. Монография; Под ред. К.В. Павлова. И.З. Юсупова. – Ижевск: Изд-во «Митра», 2012. – 837 с. – Пар. 9. – С. 739 – 763.
  12. Институциональное развитие в постсоветских странах. Институционально-экономические основания стратегии развития России/под общей ред. О.С. Белокрыловой – Ростов н/Д: Изд-во «Содействие XXI век», 2012 – С. 157 – 164.
  13. Бандурка A.M., Носова О.В. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Украине. Монография.-Харьков: Изд-во: Золотая миля, 2011. – 400 с.
  14. Economicliberalizationandintegrationpolicy. Options for Eastern Europe and Russia.Ed. H. G.,Broadman, N.Paas, P.J.J.Welfens..-Springer– Verlag Berlin. – 2006.- P. 121-149.https://books.google.com.ua/books?isbn
  15. Economic opening up and growth in Russia. E. Gavrilenkov, P.J.J. Welfens, R. Weigert.-Berlin: Springer.-2004.- 121-135. 
  16. Real and financial economic dynamicsin Russiaand Eastern Ed. T.Lane, N.Oding, P.J.J. Welfens.-Berlin: Springer.-2003.- 227-250.
  17. Internationalization and Economic Policy Reforms in Transition Countries. Ed. E.M. Graham, N. Oding, P.J.J.Welfens,R. Weigert.-Springer– Verlag Berlin. – 2005.- р. 305-327.2005.  Pp. 305 – 327.www.econbiz.de
  18. Restructuring, stabilizing and modernizing the new Russia. Economic and institutional issues// Ed. T. Gavrilenkov, P.J.Welfens.Berlin: Springer, 2000.- Pp.373-401, 485-494.https://books.google.com.ua/books?isbn

  19.Бандурка А.А., Бандурка A.M., Носова О.В. Иностранные инвестиции в экономике Украины: Монография. – Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2004. – 448 с. www.irbis-nbuv.gov.ua/…/cgiirbis_64.exe?… %3EA%3DБандурка%20А

  20.Иностранные инвестиции в транзитивной экономике Украины: Монография.Х.: Основа, 2001. – 232 с. catalog.odnb.odessa.ua/opac/index. php?url=/notices/index/IdNotice

   статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України та мають ISSN:

  1. Система корпоративного управления Украины в условиях кризиса банковской системы.// Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право». – 2015. – № 2. – С. 183-193.
  2. Корпоративний сектор України в умовах банківської кризи.//Часопис економічних реформ. 2015. – № 2 (18) –– С. 65 -72.
  3. Модернизация финансовых институтов в условиях посткризисного развития.//Научные труды ДонНТУ. Серия экономическая. – 2014.- № 2. – С. 63 -70.
  4. Вызовы региональной интеграции и перспективы экономического сотрудничества России и Украины. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету.//–Серія: Економіка і менеджмент. – 2014.- С. 56 -61.
  5. Институциональный механизм взаимодействия прямых иностранных инвестиций и экономического роста// Наукові праці Донецького національного технічного університету. – Серія: економічна. – № 1(43).- 2013.- С. 111-121.
  6. Влияние рисков на на процессы скоординированного социально-экономического развития России и Украины. Песпективы скоординированного социально-экономическо-го развития России и Украины в общеевропейском контексте. – Тр. второй междунар. Научн. – практ. конф./ РАН ИНИОН. – М.:- С. 81 -85.
  7. Проблемы экономических взаимоотношений России и Украины в современных условиях// Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. –Науковий журнал. – 2014. – № 2. – С. 12 – 18.
  8. Экономические преобразования в странах Центральной и Восточной Европы// Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал. – 2013. – № 2.- С. 12 -17.
  9. Институциональные основы привлечения иностранных инвестиций в Украине// Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна. Випуск 37-1.-Донецьк, ДонНТУ, 2009. – С.109 – 114.
  10. Проблемы и перспективы институционального развития в Украине.Вісник Інституту економіки та прогнозування – 2009. – С.11 – 16.
  11. Інвестиційний клімат в Україні: основні напрями поліпшення.Стратегічні пріоритети. -2008. -№ 1 (6).- С. 59-66.

  12.Інвестиційна привабливість підприємства//Стратегічні пріоритети. -2007 -№ 1 (2).- С.120-126.

   статті у закордонних журналах (що входять до науково-метричних баз даних):

  1. Corporate governance model in Ukraine after the global financial Crisis// International Journal of Innovation and Business Strategy. – University Technology Malaysia. 2015-08http://www.ibs.utm.my/ijibs/
  2. Модели конкурентоспособности регионовУкраины. International Scientific conference “Globalization and Statistics”-Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2014. – P. 360 – 368.
  3. Nosova O. Corporate governance model in Ukraine // Book of abstracts. The 26thAnnual EAEPE conference “Unemployment and austerity in Mediterranean European countries.” – University of Cyprus, 2014. https://rikowski.wordpress.com/tag/europe/
  4. The innovation development in Ukraine: problems and development perspectives. International journal of Innovation and Business Strategy. – University Technology Malaysia. IBS. – 2013. – Vol. 2. – August.http://www.ibs.utm.my/ijibs/
  5. Изучение тенденций инновационного развития регионов Украины на основе кластерного подхода// Региональная экономика. Теория и практика.2013.- № 32 (311). – С.61 -68.
  6. The impact of innovations on convergence (divergence) in Ukraine // Scientific journal. NO. 780. Service Management. -Vol. 11.- Szczecin 2013. – pp.65 – 81.
  7. Проблемы привлечения иностранного капитала в Украине // Вопросы регулирования экономики. Том 3. – номер 2. – 2012 – С. 14 – 22.
  8. The economic convergence or divergence processes in the Ukrainian regions. University of Szczecin Scientific journal.- NR 670. – Service Management.- Vol. 7. – Szczecin 2011. – P. 63 -77.http://www.wzieu. pl/zn/670/ZN_670.pdf
  9. Econometric approach to the regional integration analysis. Quantitative Methods in Accounting and Finance. Research papers of Wroclaw University of Economics. Edt. byE. Nowak, R. Motorin.- Publishing House of Wroclaw University of Economics. – 2010. -P. 115 – 120.
  10. Statistical analysis of regional integration. Statistische Diskussionsbei trage. – Universitat Potsdam. – 2009.-Nr .32.- 18 p. (www.researchgate. net/publication/46479754_St.)
  11. Modeling corporate governan cesector in regionsin Ukraine. Ekonomic zneiorganizacyjne instrument wspieranierozwojulokaln ego Iregionan ego. Zeszytynaukiwe, Nr. 471, – Ekonomic zne problemyuslug. – Nr.11 – 2007.- P.170-181.
  12. Statistical analysis of the corporate governance system in the Ukraine: problems and development perspectives. Statistische Diskussion – Universitat Potsdam. -2006.-Nr .25. – 32 p.https://publishup.uni-potsdam.de/…/statdisk32
  13. Corporate governance system formation in transition countries. Samorzad terytorial nywzintegrowanej – Zeszyty Naukowe. Nr. 426. – Shczecin, 2006.- UniwersytetShczecin.- P. 29-37.
  14. Modellierungder auslandischen investition-stätigkeit in der Ukraine. .. Statistische Diskussions-beiträge. – Universität Potsdam, 2002.-№ 19.- 13 р.https://publishup.uni-potsdam.de/…/statdisk32.p

   інші публікації (у т.ч. тези доповідей):

  1. Інвестиційна привабливість України: регіональний аспект. Держава і право проблеми становлення і стратегія розвитку. -Збірник мат. VIII міжнародної наук.-практ. конференції. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2015.- С. 291 – 296.
  2. Методология институционального анализа и ее применение в экономической теории. Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі. – Збірник наукових праць за матеріалами VI Міжнар. науково- практ. інтернет-конференції. – Полтава, ПУЄТ, 2015. – С. С. 41 -43.
  3. Therole of the statein the goods competitive nessimprovement in Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. 1. – Publishing house “BREEZE”, Motreal, Canada, 2014. – P. 120 -126.
  4. Тенденции скоординированного социально-экономического развития России и Украины. Глобальный мир: многополярность, антикризисные императивы, институты. – Материалы международной научно-практической конференции.- Ростов – на – Дону. Изд-во ЮФУ, 2014. – Том 1. – С. 294 -304.
  5. Оценка капитализации предприятий в условиях модернизации экономики. Теория и практика модернизации хозяйственных укладов и экономических институтов периферийных регионов. / под ред. А. Г. Дружинина и Ю. С. Колесникова. Материалы межд.научной конф. – Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013.- С. 291 – 296.
  6. Изучение тенденций инновационного развития регионов Украины. Регионы Евразии: стратегии и механизмы модернизации, инновационно-технологиического развития и сотрудничества. Тр. Первой междунар. научн.-практ. конф./РАН ИНИОН. – М.: 2013. – Ч.1. – С. 499 -505.
  7. Проблемы институционального развития в условиях глобализации. Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі. – Збірник наукових праць за матеріалами VI Міжнар. науково- практ. інтернет-конференції. – Полтава, ПУЄТ, 2014. – С. 20 – 25.
  8. Формування та стратегія реалізації регіонального розвитку. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави»- Харків, 12 грудня 2014 року / МВС України; ХНУВС – 2014. – с. 436-439.
  9. ВищаосвітавНімеччинівумовахвикористанняпринципівБолонськогопроцесу. Материали Х Международная научно-практ. конф. «Современные информационные технологии в экономике и управление предприятиями, программами и проектами», Алушта, 10-16 сентября 2012 г. – Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», 2012. – С. 270-271.
  10. Наукове стажування у США і підвищення якості підготовки фахівців в Україні. Агора. Наука без кордонів. Випуск 11. – К.: Стилос, 2012.- С. 37 -43.
  11. Фінансова безпека банківської діяльності в Україні. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Фінансова безпека та стратегічний розвиток держави». – Полтава: Верстка, 2012. – с. 23-25.
  12. Проблемы региональной интеграции стран СНГ: тенденции и перспективы развития / Эффективное развитие региональной экономики в условиях глобализации [Текст] : материалы Междунар. науч. конф., Белгород, 10-11 апр. 2007 г. : конф. посвящена 130-летию Белгород. гос. ун-та : в 2 т. / ГОУ ВПО “Белгород. гос. ун-т” ; [под науч. ред. К. В. Павлова, С. Н. Растворцевой]. – Белгород : [Издательство БелГУ], 2008 –   Т. 1. – . – 2008. – C. 133 – 135.

  Детальніше
 • Головко Олена Григорівна

  Головко Олена Григорівна

  Доцент, кандидат економічних наук

  Викладає дисципліни: Внутрішньофірмове бюджетування, Економіка підприємства, Управління фінансовою стабільністю суб’єктів господарювання, Управління фінансовою стабільністю банку.

  Закінчила Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю «Економіка і управління в машинобудуванні» та здобула кваліфікацію інженера-економіста.

  У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2002 року.

  Напрямок наукової роботи: проблеми фінансової стабільності суб’єктів господарювання; вдосконалення внутрішньофірмового бюджетування в сучасних умовах.

  Тема кандидатської дисертації: «Фінансова стабільність розвитку банків».

  Є членом двох галузевих конкурсних комісій Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» та «Транспорт (Транспортні системи; Автомобілі та трактори; Експлуатація та ремонт засобів транспорту; Машини для земельних дорожніх і лісотехнічних робіт; Економіка транспорту та зв’язків)»

  Переможець конкурсу «Професіонал року» на звання «Кращий науковець року» серед науково-педагогічних працівників Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (2011), лауреат конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» (2011, 2014). Переможець конкурсу «Професіонал року» на звання «Кращий викладач – керівник студентами переможцями» серед науково-педагогічних працівників Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» (2013, 2014).

  За результатами досліджень опубліковано 2 навчальних посібника з грифом МОН України, 5 монографій, 2 науково-практичних видання, 32 наукові статті в фахових виданнях тощо.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:                          

  Список наукових праць

  Посібники, монографії:

  1. Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри): Навч.-метод. посібник // за ред. д.е.н., доц. Г.М. Азаренкової, доц. Н.М. Самородової. – Львів: Новий світ. – 2000, 2010. – 200 с.
  2. Азаренкова Г.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навчальний посібник / Г.М. Азаренкова, І.І. Борисенко, О.Г. Головко. – Львів: «Новий світ – 2000», 2011. – 287 с.
  3. Азаренкова Г.М. Фінансова стабільність розвитку банків: монографія / Г.М. Азаренкова, О.Г. Головко, В.В. Смирнов. – Київ.: УБС НБУ 2011. – 191 с.
  4. Финансовый контроль: международный опыт / авт. кол.: Г. М. Азаренкова [и др.]. – К.: УБД НБУ, 2013. – 322 с. (Глава 4, Глава 5).
  5. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: монографія / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.М. Тридіда. – К.: УБС НБУ, 2014. – 192 с. (Розділ 4).
  6. Економічна та інформаційна безпека суб’єктів господарювання : сучасний стан та тенденції розвитку : монографія / авт. кол.; за ред. ра екон. наук, професора Смовженко Т.С., д-ра екон. наук, професора Кузнецової А.Я., д-ра екон. наук, професора Барановського О.І., д-ра екон. наук, професора О.М. Тридіда, д-ра екон. наук, професора Г.М. Азаренкової та ін. – К. : УБС НБУ, 2014. –   349 с. (Підрозділ 1.3).
  7. Розвиток фінансового потенціалу суб’єктів господарювання як основа досягнення фінансово-економічної безпеки: колективна монографія // кол. ред.; за ред. В. В. Глущенка. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 384 с. (Розділ 14).
  8. Азаренкова Г.М., Головко Е.Г., Пономаренко В.А. Финансовая стабильность компании. Сущность и механизм обеспечения: монография. – LAP LAMBERT Academic Publishing ist ein Imprint der OmniScriptum GmbH & Co. KG Heinrich-Böcking-Str.6-8,66121 Saarbrücken, Deutschland, 2014. – 89 c.
  9. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: монографія / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.М. Тридіда. – К.: УБС НБУ, 2014. – 192 с. (Розділ 4).

   Статті:

  1. Головко Е.Г. Тенденции и перспективы развития банковского сектора Харьковского региона / Е.Г. Головко, Е.В. Москаленко // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Випуск 18. – С. 385-391.http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoa_2011_18_52.pdf
  2. Головко О.Г. Діагностика кризових ознак розвитку банку / О.Г. Головко // Економічний форум, випуск № 2, 2012, Луцьк. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Ekfor/2012_2/index.htm.
  3. Головко О.Г. Визначення фінансової стабільності банків в умовах посткризового розвитку / О.Г. Головко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Вип. 1 (12)/2012. – Харків, 2012. – С. 76-81.http://hdl.handle.net/123456789/79
  4. Головко О.Г. Удосконалення оцінки та прогнозування фінансовоъ стійкості підприємства в сучасних умовах господарювання / О.Г. Головко, А.С. Тараскіна // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – №1 (59) – Ч.2. – 2012. С.254-258.http://ven.ztu.edu.ua/article/view/47633
  5. Головко О.Г. Узагальнена оцінка фінансової стабільності банку: теорія і практика / О.Г. Головко, Є. А. Олефір // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – Випуск № 3 (18). – С.153-159.http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VUbsNbU_2013_3_32.pdf
  6. Головко О.Г. Формування оптимальної структури капіталу підприємства / О.Г. Головко, К.О. Шляпкіна // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – 2013. – № 52(1025). – С.42–48.http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7466
  7. Азаренкова Г.М. Проблемы и перспективы оценки финансовой стабильности банка / Г.М. Азаренкова, Е.Г. Головко // Актуальные проблемы развития экономических, финансовых и кредитных систем: материалы Международной научно-практической конференции (г. Белгород, 10 сентября 2013 г.) / под науч. ред. М.В.Владыка, Т.Н. Филигранских, Т.А. Смирных. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2013. – С. 9-12.http://hdl.handle.net/123456789/342
  8. Головко О.Г. Особливості впровадження системи фінансового контролінгу на вітчизняних підприємствах / О.Г. Головко, К.О. Реган // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – Випуск № 1 (16) / 2013. –2013. – С. 259-263.http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VUbsNbU_2013_1_49.pdf
  9. Азаренкова Г.М. Диагностика кризиса в развитии банка / Г.М. Азаренкова, Е.Г. Головко // Экономика России: потенциал ответов на внутренние и внешние вызовы. Сборник научных статей, вып. 15 / Под общей редакцией проф. В.В. Тумалева. – СПб.: НОУ ВПЯО «Институт бизнеса и права», 2013. – С. 114-118.http://hdl.handle.net/123456789/344
  10. Азаренкова Г.М. Повышение результативности деятельности предприятия на основе анализа основных финансовых показателей / Г.М. Азаренкова, Е.Г. Головко, В.А. Пономаренко // Эффективное антикризисное управление. – 2014. – №1 (82). – С. 54-61.http://dx.doi.org/10.17747/2078-8886-2014-1-54-62
  11. Головко О.Г., Пономаренко В.О. Особливості стратегічного управління фінансовою діяльністю підприємства / О.Г. Головко, В.О. Пономаренко // Збірник наукових статей «Вісник Університету банківської справи Національного банку України». – 2014. – № 1 (19). – С. 73-78http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VUbsNbU_2014_1_16.pdf
  12. Azarenkova G. Improvement of Assessment of Financial Stability of the Bank / G.Azarenkova, O. Golovko, O. Trydid // Knowledge – Economy – Society: Global and regional challenges of the 21st century economy. – Cracow university of economics. – Cracow, 2013. – C. 445-453.http://hdl.handle.net/123456789/337
  13. Golovko O. G. Features of the financial services for diagnosis / O. G. Golovko, G.S. Gluhoded // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. – Випуск 1(14)/2013. – 2013. – С.97-102.http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fkd_2013_1_16.pdf
  14. Golovko O. The role and importance of financial planning in market conditions / O. Golovko, O. Shakhova// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. − 2013. − №2 (15). – С. 193-196.http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fkd_2013_2_26.pdf
  15. Головко О.Г. Сучасні методи оцінки фінансової безпеки підприємства / О.Г. Головко, І.В. Бурлачко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – 2014. – № 4 (1047). – С.16–22.http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/13595
  16. Головко О.Г. Сучасні проблеми та перспективи управління фінансовою стійкістю підприємства / О.Г. Головко, О.Є. Ковальов, О.О. Губарев // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: збірник наукових праць. – 2014. – № 1(6) – С. 48-53.http://nbuv.gov.ua/j-pdf/piprp_2014_1_13.pdf
  17. Орєхова К.В. Удосконалення методичного підходу до оцінювання професійної майстерності викладачів Удосконалення методичного підходу до оцінювання професійної майстерності викладачів [Електронний ресурс] / К. В. Орєхова, О. Г. Головко //Фінансовий простір. – 2015. – № 1. – С. 212-220. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fin_pr_2015_1_29.pdf
  18. Головко О.Г. Використання стратегічного планування для забезпечення ефективної діяльності підприємства / О.Г. Головко, О.С. Кохан // Сталий розвиток економіки. – 2014. №3. – С.97-103.http://nbuv.gov.ua/j-pdf/sre_2014_3_17.pdf
  19. Головко О.Г. Фінансова стабільність суб’єктів господарювання в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища / К.В. Орєхова, О.Г. Головко, О.О. Губарєв //Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. 2 – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014.- p. 266-271.http://conf.at.ua/28.11.2014_Vol_2.pd
  20. Губарев О. О. Діагностика кризового стану в розвитку суб’єктів господарювання / О.О. Губарєв, О.Г. Головко// Вісник Харківської державної академії культури.Серія : Соціальні комунікації. – 2015. – Випуск 46. – С. 215-224. http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/v46/25.pdf

  Детальніше
 • Пасічник Ірина Володимирівна

  Пасічник Ірина Володимирівна

  доцент, кандидат економічних наук

  Викладає дисципліни: Центральний банк і грошово-кредитна політика, Банківська система.

  У 1994 році закінчила економічний факультет Харківського державного економічного університету за спеціальністю бухоблік, контроль та аналіз господарської діяльності.

  У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2000 р.

  Сфера наукових інтересів – банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків, регіональні аспекти функціонування фінансово-кредитної системи та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів, активізація взаємодії банківського та реального секторів економіки, шляхи вдосконалення інноваційної та інвестиційної діяльності.

  Кандидат економічних наук з 2000 р., доцент кафедри банківської справи з 2005 р. Дисертацію на тему «Фінансово-кредитне забезпечення інноваційної діяльності (на прикладі промислових підприємств Харківської області)» захистила у спеціалізованій вченій раді Д 55.081.01 Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України» за спеціальністю 08.04.01 – гроші, фінанси і кредит.

  Є автором понад 20 наукових праць та численних методичних розробок

   

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

   

   Список наукових праць

  Монографії, підручники, посібники:

  1. Сучасні проблеми підприємницької діяльності. – Харків: Гриф, – 2000 – С. 161-216 (у співавторстві).

   Статті:

  1. Пасечник И.В. Основные направления развития инновационной деятельности в Украине // Економіка: Зб.наук. праць. – Харків: ХДЕУ, 1998. – № 1. – С. 171-172.
  2. Пасечник И.В. Государственное регулирование инновационной деятельности // Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України. Зб. наук. праць. – Суми: Ініціатива, 1998. – С.220-224.
  3. Пасечник И.В. Сущность инновационной деятельности как экономической категории. // Вісник ХДЕУ. – 1999. – № 4(12). – С. 65-66.
  4. Пасечник И.В. Нетрадиционные формы финансово-кредитного обеспечения инновационной деятельности // Вісник ХДЕУ. – 1999. – №4(12). – С.27-29.
  5. Васюренко О.В., Пасічник І.В. Методичні аспекти вдосконалення механізму фінансування інноваційної діяльності підприємств. // Банківська справа. – 1999. – № 5. – С.22-24.
  6. Васюренко О. В., Пасічник І. В. Шляхи розвитку кредитного забезпечення інноваційної діяльності // Економіка України.- 2000.- № 2.- C. 23-28.
  7. Васюренко О. В., Пасічник І. В. Теоретичні аспекти розвитку кредитних відносин в інноваційній сфері // Економіка України.- 2000.- № 2.
  8. Пасічник І.В. Сучасний стан фінансово-кредитного забезпечення інноваційної діяльності. // Банківська справа. – 2000.– №2. – С.5-7.
  9. Вядрова І.М., Пасічник І.В. Довгострокові інвестиційні кредити у складі кредитного портфеля комерційного банку. Економіка: проблеми теорії та практики: Том IV. – 2004. – С. 106 – 116.
  10. Пасічник І.В. Рейтингова оцінка комерційного банку як індикатор його надійності та ефективності. Науково-технічний збірник “Комунальное хозяйство городов”.– Вип.. 46. – 2005. – С.245-255.
  11. Пасічник І.В., Вовк В.Я. Розробка аналітичного інструментарію оцінки ефективності кредитної політики банку // Вісник Національного банку України. – К.: НБУ. – 2008. – №1. – С. 36-39.
  12. Пасічник І.В., Костюченко Н.М. Інфраструктура фондового ри-нку України: проблеми і шляхи вдосконалення / Пасічник І.В., Костюченко Н.М. // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Ви-пуск 263: В 9 т. – Т. V. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С.1226-1232.
  13. Пасічник І.В., Галушко Ю.П. Роль інструментів грошово-кредитної політики в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи України // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. (м. Київ). – 2011. – № 1 (10). – С.143-146. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbisexe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=VUbsNbU
  14. Пасічник І.В., Базадзе К.М. Підвищення конкурентоспроможності банківських установ на основі використання електронних технологій // Збірник наукових праць. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.- Випуск 1(10), частина II. – Науково-практичне видання. 2011.- С.217-223. http://fkd.org.ua/article/view/29292
  15. Пасічник І.В., Базадзе К.М. Сучасні підходи щодо визначення сутності банківських послуг // Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету». – №1 (184). – 2012. – С.126-129. http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/50
  16. Пасічник І.В., Дубницький В.Ю., Стойкова М.Г. Використання інформації про стан банку в процесі моделювання систем банківського нагляду з використанням марковських процесів // Науковий інформаційний журнал «Бізнес Інформ». – 2012. – № 1. – С.122-125. http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2012&abstract=2012_01_0&lang=ua&stqa=30
  17. Пасічник І.В., Галушко Ю.П. Механізм реалізації режиму таргетування інфляції як спосіб стабілізації та переходу до економічної стабільності // // Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право». – 2013. – № 1. – С.10-14. http://efp.in.ua/arhiv-nomeriv-efp/efp1-2013.pdf
  18. Пасічник І.В., Базадзе К.М. Трансформація каналів продажу банківських послуг у контексті забезпечення конкурентоспроможності банків // Науково-практичний журнал «Вісник Національного банку України». – 2014. – №10. – С.28-33. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnbupdf
  19. Пасічник І.В., Карасьова З.М., Гулевата Ю.І. Проблеми та перспективи входження іноземного капіталу в банківський сектор України // Науковий журнал «Молодий вчений». – № 1 (16) січень 2015 р. – частина II. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С.34-37. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/1/58.pdf
  20. Pasichnik I. V. The modern approaches to determination of main point and classification of tools of monetary influence on economy / I.V. Pasichnik, Y.P. Galushko // «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»: збірник наукових праць. – ХННІ ДВНЗ «УБС» (Харків). – 2015. – Випуск №2 (19). – C.206-211.
  21. Пасічник І.В. Капіталізація як метод підвищення надійності банку / І.В. Пасічник, Я.О. Адамський //«Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»: збірник наукових праць. – ХННІ ДВНЗ «УБС» (Харків). – 2016. – Випуск №2 (21). – C. 23-31.

  Публікації в інших виданнях:

  1. Пасічник І.В., Костюченко Н.М. Оптимізація інфраструктури фондового ринку, як передумова його ефективного функціонування // Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки / Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції 4-6 червня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010. – С.176-179.
  2. Вядрова І.М., Пасічник І.В., Федосік І.М. Сучасні підходи до визначення первинних посад та кваліфікаційних характеристик фахівців банківської сфери // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Національна рамка кваліфікацій України: особливості розроблення та впровадження», Миколаїв – Коблево. – 2011. С.25-26 (0,08 д.а.).
  3. Пасічник І.В., Базадзе К.М. Новітні тенденції розвитку ринку банківських послуг в Україні в контексті його продуктового наповнення // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», (26-27 вересня 2013 року) [Електронний ресурс]. – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2013. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
  4. Пасічник І.В., Карасьова З.М., Гулевата Ю.І. Етапи входження іноземного капіталу в банківський сектор економіки / Проблеми та перспективи економіки і управління. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м,Дніпропетровськ, 19-20 грудня 2014 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 110.
  5. Пасічник І.В. Ліквідність банківської системи України: сучасний стан та проблеми регулювання / І.В. Пасічник, І.В. Рябченко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2016)», 28-30 квітня 2016 р., м. Харків. – К: УБС НБУ, 2016. – 272 с. – С.229-231.

  Детальніше
 • Сословський Володимир Георгійович

  Сословський Володимир Георгійович

  Доцент, кандидат економічних наук

  Викладає дисципліни: Проектне фінансування, Інноваційні технології (тренінги), Управління проектами, Бюджетна система.

  Закінчив відзнакою Харківський обліково-кредитний технікум та Харківський автомобільно-дорожній інститут. У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2003 року.

  Напрямок наукової роботи: моделювання економічних систем, прийняття інвестиційних рішень; кредитування інвестиційних проектів, вдосконалення технологій e-learning.

  Захистів кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.10 – «Управління в соціальних та економічних системах», тема дисертації: «Управління обслуговуванням населення міським пасажирським транспортом».

  Керує аспірантами, є членом Вченої ради інституту та науковим консультантом проекту розвитку системи дистанційного навчання інституту.

  За результатами досліджень опубліковано: більш 160 наукових праць, із них 6 монографій, 24 навчальних видання, 2 навчальних посібника з грифом МОН України, 129 наукових статей та тез, а також більш 75 навчально-методичних розробок, 6 дистанційних курсів, приймав участь у 4 міжнародних симпозіумах, в тому числі у Канаді, Болгарії, Білорусі, Росії. Брав участь у двох проектах TEMPUS: з проблеми створення мультимедійного підручника «Інженерна педагогіка» для викладачів технічних університетів (проект MULTICEP, 2005-2008 рр.) та з проблеми створення міжнародної мережі випускників-підприємців (проект EAN, 2013-2016 рр.)

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

   Список наукових праць

  Монографії, підручники, посібники:

  1. Моделі оцінки банківської діяльності для забезпечення стабільності банківської системи: монографія / О. В. Васюренко, О. М. Тридід, В. В. Качук, Г. М. Азаренкова, О. М. Христофорова, Н. П. Погореленко, В. Г. Сословський, В. Ю. Дубницький, О. М. Сидоренко, Г. В. Омельченко; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К., 2010. – 294 c.
  2. Сословський, В. Г. Проектне фінансування : Дистанційний курс. [Електронний ресурс] / В. Г. Сословський ; Ун-т банк. справи Нац. банку України. – Електрон. текстові дані. – К. : УБС НБУ, 2010. – 1 ел. опт. диск (CD-R). – Назва з етикетки диска. – Електрон. версія друков. публ. – ISBN 978-966-484-088-7 : 20.00.
  3. Сословский В.Г. Проектне фінансування. [навчальний посібник] / В.Г. Сословский -Львів: Новий світ-2000», 2011. – 261 с.
  4. Сословский В.Г. Влияние международных финансовых институтов на социально-экономическое развитие стран // Проблемы и перспективы международных валютно-кредитных и финансовых отношений: монография / под ред. д.э.н., проф. И.З. Ярыгиной, к.е.н, доц. Т.В. Струченковой. – М.: Финансовый университет, 2012. – С. 84- 98.
  5. Управління фінансовими ресурсами банку : монографія / Г.М. Азаренкова, І.І. Біломістна, В.Г. Сословський . – К.: УБС НБУ, 2012. – 200 с.
  6. Активізація участі банків у кредитуванні інвестиційної діяльності підприємств: монографія / В. Г. Сословський, О. В. Москаленко, І. В. Сословська. – К. : УБС НБУ, 2013. – 179 с.
  7. Сословский В.Г. Статистика фінансового ринку. [навчальний посібник] / В.Г. Сословский. – Львів: Новий світ-2000», 2014. – 168 с.

   Статті:

  1. Азаренкова, Г.М. Діагностика результатів діяльності банківських установ Харківського регіону / Г.М. Азаренкова, В.Г. Сословський, І.І. Біломістна // Вісник національного банку України. – 2007. №12. – С. 10-13.
  2. Сословський, В.Г. Мінімізація кредитних ризиків банківських установ за допомогою методу аналізу ієрархій / В.Г. Сословський, О.М. , Христофорова, А.С Куніна // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Економічна серія . – №719. – С. 218 – 222.
  3. Сословський, В.Г. Стандарти обслуговування приватних клієнтів як джерело підвищення ефективності роботи банківських установ / В.Г. Сословський, Р.П. Лісна, Г.В. Шемчук // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Економічна серія. – №719. – С. 212 – 217.
  4. Тищенко, О.М. Конкурентні переваги банків / О.М. Тищенко, Г.М. Азаренкова, В.Г. Сословський // Вісник НБУ. – 2008. №9. – С. 20- 24.
  5. Сословський, В.Г. Морфологічний аналіз методик оцінки кредитоспроможності позичальників / В.Г. Сословський, Ю.М Горбаньова // БІЗНЕС-ІНФОРМ. – 2008. – №3. – С.86-93.
  6. Сословський, В. Г. Моніторинг процесу бюджетування: інтервальна модель / В. Г. Сословський, А. М. Кобилін, О. М. Гаркавенко // Вестник НТУ “ХПІ”: Технический прогресс и эффективность производства : сб. науч. тр. / отв. ред. : П. Г. Перерва, Н. И. Погорелов. № 19. – 2008. – С .3-9.  
  7. Сословський, В. Г. Короткострокове прогнозування доходів і видатків бюджету / В.Г. Сословський, О.С.Вовченко // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць Днепропетр. нац. університету. Вип. 239. Том ІV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 963-971.
  8. Сословський, В. Г. Аналіз вибору інвестиційних стратегій / В.Г. Сословський // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – №1. – 2008. – С.63-67.
  9. Сословський, В.Г. Оценка стабильности банковской системы / В.Г.Сословський, В.Ю. Дубницький// Экономика и банки. Научно-практ.журнал. УО “Полесский государственный университет”. – 2009. – №1 . С.91-97.
  10. Сословський, В. Г. Интеллектуальная методика планирования деятельности предприятия / В.Г. Сословський, С.Ю.Романенко // БІЗНЕС ІНФОРМ. – 2009. – №4(3). С. 99-103.
  11. Soslovsky, V. Multimedia Technology Course of Engineering Pedagogy/ Soslovsky, G. Tokhtar, A Fonarev // World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education. Vancouver, BC Canada, October 26 – 30, 2009, pp. 1989-1992. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.editlib.org/p/32755.
  12. Сословський В.Г. Вплив інвестицій та надання кредитів на економічне зростання України / В.Г.Сословський, А.С.Жилун // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Зб.наукових праць 1 (10)/2011. Частина ІІ.- Харків: ХІБС УБС НБУ, 2011. – С. 256-261. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://fkd.khibs.ubs.edu.ua/pdf/ 2011_1/ pdf.
  13. Сословський, В.Г. Оптимізація управління інвестиційним портфелем банку / В.Г.Сословський, О.В Москаленко // Вісник УБС НБУ № 1 (10). – Київ: УБС НБУ, 2011. – С. 189 – 192.
  14. Сословський, В. Г.  Вибір методу планування оборотних активів підприємств / В.Г. Сословський, І. О. Лисненко // Фін.-кредит. діяльн.: пробл. теорії та практики. Зб.наук.праць ХІБС УБС НБУ. – 2011. – Вип. 2. – С. 161-167. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://fkd.org.ua/article/view/29012.
  15. Сословский, В. Г. Оценки успеваемости учащихся при компьютерном тестировании / В. Г. Сословский, Н. А. Цейтлин // Сб. научных трудов ХНАДУ. – Харьков: «Мiськдрук», 2011. – С.86-95. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:https://www.youtube.com/watch?v =DtOU_qsai8o.
  16. Сословський, В. Г.  Науково-методичні підходи до діагностування фінансової безпеки підприємства / В. Г. Сословський, Ю. С. Яловенко // Фін.-кредит. діяльн.: пробл. теорії та практики. – 2012. – Вип. 2. – С. 113-117. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://fkd.org.ua/article/view/25130.
  17. Сословский, В. Г. Оценка кредитоспособности по минимуму первичных показателей о заемщике / В. Г. Сословский, А. А. Забашта // БИЗНЕС-ИНФОРМ – №5-2012 – C. 227 – 230. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?yea r=2012&abstract=2012_05_0&lang=ru&stqa=60.
  18. Сословський, В.Г. Управління валютною позицією банку в кризових умовах / В.Г. Сословський, М.В. Дементьєв//”Kluczowe aspekty naukowej działnoŝci – 2012”, 7-15 stycznia 2012 roku. Volume 1/ Ekonomiczne nauki. – Premyl: Nauka I studia, 2012. – Str. 18-26. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.rusnauka.com/2_KAND_2012/Economics/1_99210.doc.htm
  19. Біломістна І.І. Фактори впливу на розвиток карткової платіжної системи України / І.І. Біломістна, В. Г. Сословський // Банківська справа. – №1(109). – 2013. – С. 98-109. –http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/ handle/123456789/137
  20. Сословський, В.Г. Бюджетування в системі забезпечення фінансової безпеки підприємства / В.Г. Сословський, А.С. Поветкина // Науковий вісник Херсонського державного університету. Зб. наук. праць. Серія «Економічні науки». – Вип. 4 . – 2014. – С. 52-56. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: – [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_04/13.pdf.
  21. Сословський В. Г. Зв’язок між комплексним фінансовим аналізом і превентивною діагностикою фінансової безпеки підприємства / В. Г. Сословський, Р. О. Коломієць // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 27. – С. 101–107. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://eprints.oa.edu.ua/3481.

  Детальніше
 • Орєхова Катерина Віталіївна

  Орєхова Катерина Віталіївна

  Доцент, кандидат економічних наук, докторант

  Викладає дисципліни: Ринок фінансових послуг, Інвестування, Економіка і організація інноваційної діяльності, Економічна безпека.

  Закінчила Харківський державний економічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістра з фінансів зі спеціальності «Фінансовий менеджмент». У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2008 року.

  Напрямок наукової роботи: фінансова безпека суб’єктів господарювання: теорія, методологія, практика.

  Тема кандидатської дисертації: «Оцінювання фінансової стійкості підприємства з урахуванням руху капіталу».

  В 2011 році визнана видатним та обдарованим молодим науковцем Харківщини. Призначена іменна стипендія Харківської облдержадміністрації в галузі науки (економіки) ім. Михайла Івановича Туган-Барановського.

  В 2014 році визнана переможцем конкурсу «Кращий видатний науковець» серед науково-педагогічних працівників Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».

  В 2015 році ДВНЗ «Університет банківської справи» клопотався щодо призначення стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

  В 2015 році успішно здала кембриджський іспит на знання ділової англійської мови – Business English Certificates, BEC. Отримала міжнародний сертифікат рівня BEC Preliminary.

  Має понад 100 наукових праць, з них: 6 підручників, 3 навчальних посібника, 7 монографій, понад 15 статей в журналах з індексом цитування (імпакт-фактором), понад 45 статей у наукових фахових виданнях, 35 тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

  Список наукових праць

  Монографії:

  1. Orekhova K. Instrumentary for providing financial security of enterprise: monograph. – LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2015. – Access mode:https://www.ljubljuknigi.ru/store/ru/book/instrumentary-for-providing-financial-security-of-enterprise/isbn/978-3-659-71335-4.
  2. Орєхова К.В. Problems and economic development of business: collective monograph. – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2015. – Vol. 2. – Access mode:http://ecofin.at.ua/monografy_11_2014.pdf.

  Підрозділ. Впровадження методики комплексного оцінювання персоналу в систему забезпечення фінансової безпеки підприємства

  1. Орєхова К.В. Mechanism of Sustainable Development of Economic Systems Formation: collective monograph. – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. – Vol. 2. – Access mode:http://ecofin.at.ua/monografija_10_2014_tom_2.pdf.

  Підрозділ. Вибір стратегії забезпечення фінансової безпекипідприємства з урахуванням життєвого циклу

  1. Орєхова К.В. Оцінювання фінансової стійкості підприємства: монографія / К. В. Орєхова, О. М. Тридід. – К.: УБС НБУ, 2010. – Режим доступу:http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/251?mode=full.

   Наукові статті в журналах з індексом цитування (імпакт-фактором):

  1. Орєхова К.В. Еволюція загроз фінансовій безпеці підприємства / К.В. Орєхова, О.М.Тридід, М.В. Зеленська, І.В. Фіалковська // Збірник наукових статей «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики». – 2015. – № 1 (18). – С. 88-102. – Режим доступу:http://fkd.org.ua/article/viewFile/46127/42685.
  2. Orekhova K. Introduction of KPI method in financial security ensuring system at an enterprise / Orekhova // Економічний часопис-XXI. Серія: Гроші, фінанси і кредит. – 2014. – № 11-12. – С. 69-72. – Access mode:http://soskin.info/userfiles/file/2014/11-12_2014/Orekhova.pdf (SCOPUS).
  3. Орєхова К.В. Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства / К.В. Орєхова // Збірник наукових статей «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики». – 2014. – № 1(16). – С. 131-146. – Режимдоступу: http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/339/1/Orekhova_K.V..pdf.
  4. Orekhova K.V. The process for forming a financial security strategy of anenterprise /  Orekhova // Збірник наукових статей «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики». – 2014. – № 2 (17). – С. 158-172. – Режим доступу: http://fkd.org.ua/article/viewFile/37357/33591.
  5. Orekhova K.V. Features of staff motivation in providing financial security of enterprise / V. Orekhova // Institutional framework of the economy functioning in conditions of transformation: Collection of scientific articles. – Vol. 2. – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014.– P. 231-234. – Access mode: http://conf.at.ua/archive/23.05.2014_Vol.2.pdf.
  6. Orekhova K.V. Problems on providing investment security in Ukraine / V. Orekhova, M.A. Shavlak // Modern problems of regional development: Collection of scientific articles. – Vol. 2. – Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, Bulgaria, 2014. – P. 185-189. –Access mode: http://conf.at.ua/27-28.10.2014_Vol.2.pdf.
  7. Orekhova K.V. Financial stability of business entities in uncertainty and variability market environment / V. Orekhova, O.G. Golovko, O.O. Gubarev // Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol. 2. – Publishing house “Breeze”, Montreal, Canada, 2014. – P. 266-271. –Access mode: http://conf.at.ua/28.11.2014_Vol_2.pdf.

  Детальніше
 • Морозова Надія Леонідівна

  Морозова Надія Леонідівна

  Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, кандидат економічних наук

  Викладає дисципліни: Міжнародні розрахунки і валютні операції.

  Кандидат економічних наук з 2014 р. Дисертацію на тему «Формування комунікаційної політики промислового комплексу регіону» захистила у спеціалізованій вченій Д 64.251.01 в Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН України за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2014 року.

  Сфера наукових інтересів:  банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків, комунікаційна політика суб’єктів господарювання, економічний розвиток регіонів в сучасних умовах розвитку економіки.

  Опублікувала  25 наукових та навчально-методичних робіт, в тому числі 3 навчальних посібника, 1 монографію  та 1 підручник (у співавторстві)

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

   

   Список наукових праць

  Монографії, підручники, навчальні посібники

  1. Історія економіки та економічної думки: навчальний посібник / за ред. к.е.н., доц.

  Філатова В.М. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2010. – 316 с.

  1. История экономики и экономической мысли: учебное пособие / под. ред. к.э.н.,

  доц. Филатова В.М. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2012. – 328 с.

  1. Економічна історія: навчальний посібник / Ус Т.В., Калашник Т.Є., Лісна І.Ф. та ін. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. – 244 с.
  2. Банківська система: підручник / О.М. Тридід, Б.В. Самородов, І.М. Вядрова та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – Львів: «Новий світ – 2000», 2014. – 536 с.
  3. Удосконалення фінансового менеджменту підприємства: Монографія / Авт.. кол.; за ред.. д-ра екон.наук, проф.. Г.М. Азаренкової. – Харків: ФОП Здоровий Я.А., 2016. – 254 с. – С. 79-91.

   

  Наукові статті

  1. Морозова Н.Л. Методы государственного регулирования рекламной деятельности в национальной экономике /Морозова Н.Л./ Економічний розвиток України в сучасному просторі та часі: всеукр. наук.-практ. конф., 30 листоп. – 1 груд. 2011 р.: зб. стат. – Х., 2011. – С.103-108.
  2. Морозова Н.Л. Организационные аспекты коммуникационной политики и ее роль в развитии предприятий Харьковского региона /Морозова Н.Л. / Бізнес Інформ. – 2012. – № 3. – С. 112-116.

  http://business-inform.net/annotated-catalogue/?year=&abstract=2012_03_0&lang=ru&stqa=30

  1. Nadiy Morozova. Banks Bankruptcy Probability Forecasting on the Bases of Survival Models / Olena Sergienko, Nadiy Morozova// 4th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and  Education (ICAICTSEE – 2014) October 24 – 25th, 2014 University of National and World Economy. – С. 300-307.http://icaictsee-2014.unwe.bg/conference-program/ICAICTSEE 2014.Conference.Program.with.Logos.pdf
  2. Морозова Н.Л. Формування комунікаційної політики промислового комплексу регіону / Н.Л. Морозова, Т.В. Новікова // Науковий журнал «Вісник Університету банківської справи». – 2015. – № 2 (23). – С.74-79.
  3. Сергієнко О.А. Моделювання структурних елементів економічної безпеки держави в багатовимірній системі оцінки та аналізу / О.А. Сергієнко, Н.Л. Морозова, М.А. Шавлак // Науковий журнал «Вісник Університету банківської справи». – 2015. -№ 1 (22). – С.132-139
  4. Мірошник О.Ю. Оцінювання ризику кредитних операцій із застосуванням теорії зрізаних розподілів / Мірошник О.Ю. Морозова Н.Л. // Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2015. – № 4. – С.243-249.
  5. Сергієнко О.А. Моделі дослідження стійкості банківської системи України:фазовий та коінтеграційний аналіз /О.А. Сергієнко, Г.О. Савченко, Н.Л. Морозова /Вісник УБС №1-2 (25-26), 2016. – С. 97-105.

  Публікації в інших виданнях:

  1. Морозова Н.Л. Роль коммуникационной    политики    в    развитии предприятий    машиностроения    г. Харькова  / Морозова Н.Л. / Сталий     розвиток міст.     Управління     проектами   і   програмами   міського   і   регіонального   розвитку: ІХ   міжнар. наук.-прак. інтернет-конф.    2012 р.: тези доп.    –   Х.,   –   С. 133-135.       
  2. Морозова Н.Л. Развитие туризма как один из путей подъема национальной экономики /Морозова Н.Л., Тараканова А./ V International scientific and practical conference of young scientists and students “Time of challenges and opportunities: problems, solutions and prospects”. – Riga,2015, gada 14.-15. Maijs. 589 с. – С. 223-229 http://www.bki.lv/lang/eng/science/sc_konf_stud.html
  3. Пивавар І.В. Теоретичний аспект організаційно-економічних проблем соціальної безпеки та шляхи їх вирішення / І.В. Пивавар, Н.Л. Морозова // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2016)», 28-30 квітня 2016 р., м. Харків. – К: УБС НБУ, 2016. – 272 с. – С. 89-92.

  Морозова Н.Л. Монетарна політика як складова фінансової безпеки країни / Н.Л. Морозова, М.С. Бріль // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2016)», 28-30 квітня 2016 р., м. Харків. – К: УБС НБУ, 2016. – 272 с. – С. 222-225.

  Детальніше
 • Біломістна Ірина Іванівна

  Біломістна Ірина Іванівна

  Доцент, кандидат економічних наук

  Викладає дисципліни: Фінанси І, Фінанси ІІ, Місцеві фінанси, Економіка праці й соціально-трудові відносини, Фінансовий ринок.

  Закінчила Харківську філію Української Академії банківської справи за спеціальністю «Банківська справа». У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2002 року.

  Напрямок наукової роботи: ринок банківських платіжних карток; логістика в банку; фінансова безпека суб’єктів господарювання.

  Тема кандидатської дисертації: «Логістичний підхід до управління фінансовими ресурсами банку».

  Переможець IV обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харьківщини», обдарований молодий науковець, якій призначена іменна стипендія Харківської облдержадміністрації в галузі науки у 2013 році ім. Михайла Івановича Туган-Барановського (з економіки). За результатами наукових досліджень здобутки об’єднались в серію наукових робіт на тему «Управління фінансовими ресурсами банку». Структурно серія складається з 6-и блоків: монографії (4), Підручники з грифом МОН України (2), навчальні посібники з грифом МОН України (5), статті у наукових фахових виданнях (25), науково-дослідні звіти за темами на замовлення Департаментів Національного банку України (5), публікації в інших виданнях (90).

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

   Список наукових праць

  1. Біломістна І.І. Логістичний підхід до управління фінансовими ресурсами банку / І.І. Біломістна, С.О. Тридід // Фінансово кредитна діяльність: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Вип. (2)9/2010. – Харків, 2010. – С. 78–83.http://fkd.org.ua/article/view/29335
  2. Біломістна І.І. Перспективи розвитку індустрії банківських платіжних карток в Україні / І.І. Біломістна, З.М. Карасьова, Д.І. Борисенко // Економіка і держава. – 2011. – №3. – С. 81-83.
  3. Біломістна І.І. Необхідність впровадження нового підходу до управління фінансовими ресурсами банку / І. І. Біломістна // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/znpnudps/ 2010_2/pdf/10biifbr.pdf
  4. Біломістна І.І. Стратегія забезпечення фінансової безпеки промислових підприємств України / І.І. Біломістна, Є.І. Грохольска // Фінансово кредитна діяльність: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Вип. 2 (11)/2011. – Харків, 2011. – С. 103-111.http://fkd.khibs.ubs.edu.ua/ pdf/2011_2/16.pdf
  5. Біломістна І.І. Сучасні тенденції розвитку ринку банківських платіжних карток в Україні / І.І. Біломістна // Економічні науки: зб. наук. праць. – (Серія «Облік і фінанси»). – Луцьк: ЛНТУ. – Вип. 9(33). – Ч.4. – 2012. – С. 26-36.
  6. Біломістна І.І. Механізм забезпечення фінансової безпеки промислових підприємств / І.І. Біломістна, В.І. Хоречко // Інноваційна економіка. – №6’2012 [32]. – 2012. – С. 305-307.http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/ jspui/bitstream/123456789/82/1/Bilomistna%20I.%20I..pdf
  7. Біломістна І. І. Фактори впливу на розвиток карткової платіжної системи України / І. І. Біломістна, В. Г. Сословський // Банківська справа. – №1(109). – 2013. – С. 98-109.http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/137/1/faktory.pdf
  8. Біломістна І. І. Особливості формування теоретичних підходів до визначення фінансових ресурсів банку як економічної категорії / І. І. Біломістна // Регіональна економіка. – №1(67). – 2013. – С. 146-153.
  9. Біломістна І.І. Нормативно-правові засади регулювання ринку банківських платіжних карток в Україні / І. І. Біломістна, Є.І. Спірін // Вісник Університету банківської справи НБУ. – Київ: УБС НБУ. – 2013. – № 1(16) – С. 169-173.
  10. Біломістна І.І. Особливості формування теоретичних підходів до визначення фінансової безпеки підприємства як економічної категорії / І. І. Біломістна, О. В. Олійник // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 10(37). – Ч. 1. – Редкол.: відп.ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2013. – С. 31-40.http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2013_10(1)__6.pdf
  11. Біломістна І.І. Антикризове фінансове управління підприємством в сучасних умовах господарювання / І. І. Біломістна ,О. М. Біломістний, М. С. Крамська // Фінансово кредитна діяльність: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Вип. 2 (11)/2013. – Харків, 2013. – С. 10-13.
  12. Біломістна І. Управління фінансовими ресурсами банку згідно з логістичним підходом / І. Біломістна, О. Біломістний // Банківська справа. – № 9/10. – 2013. – С.116-124.http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream /123456789/146/1/stattya%20Bilomistni.pdf
  13. Біломістна І.І. Економетричне моделювання впливу видатків бюджету Харківської області на величину його планових доходів / І. І. Біломістна, Г. О. Савченко, А. В. Самкова // Вісник Університету банківської справи НБУ. – Київ: УБС НБУ. – 2013. – № 3 (18) – С. 281-284.
  14. Біломістна І.І. The essence of the structure of the financial security mechanism of enterprise / І.І. Біломістна, О.М. Біломістний, А.В. Ковальчук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 11[49]. – С.51-57.
  15. Bilomistna I.I. Financial security of business entity based on logistics / I.I. Bilomistna , O.M. Bilomistniy, I.A. Lunyova // Сталий розвиток економіки. – 2013 – №5 [22] – С. 308-315.http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/309/1/Bilomistn.pdf
  16. Біломістна І.І. Оцінка стану фінансової безпеки на основі економіко-математичного моделювання / І.І. Біломістна, А.В. Ковальчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Випуск 4. – 2014. – С.28-32.http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_04/economic_04.pdf#page=29
  17. Біломістний О.М. Особливості визначення джерела кредитування малого бізнесу в Україні / О.М. Біломістний, І. І. Біломістна // Електроне наукове фахове видання Міжнародний науково практичний журнал «Фінансовий простір». – № 1(17). – 2015. – Режим доступу:http://fp.cibs.ck.ua/files/1501/15bomovd.pdf
  18. Біломістний О.М. Оrganization of financial controlling as informational system at an enterprise (on the example of hotel industry) / О.М. Біломістний, І. І. Біломістна, А.С. Фесенко // Економічний часопис ХХІ N9-10(2)’2014. – С. 32-35.http://soskin.info/userfiles/file/2014/9-10_2014/2/ pdf
  19. Біломістна І.І. Фінансовий контролінг як система ефективного управління діяльністю підприємства / І.І.Біломістна, О.М.Біломістний, А.С. Фесенко // Збірник наукових статей «Вісник Університету банківської справи Національного банку України». – 2014. – № 1 (19). – С. 64-69.
  20. Біломістна І. І. Система забезпечення фінансової безпеки суб’єкта підприємництва / І. І. Біломістна, О. М. Біломістний, М. С. Крамська // Фінансово кредитна діяльність: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Вип. 2 (17)/2014. – Харків, 2014. – С. 106-114.http://fkd.khibs.ubs.edu.ua /pdf/2014_2/13%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20106-114.pdf
  21. Біломістна І.І. Визначення мінімального рівня фінансової безпеки підприємства / І.І Біломістна, Л.В. Адаховська // Сталий розвиток економіки. – №1 (26). – 2015. С. 61-68.
  22. Біломістна І. Особливості діагностування фінансової безпеки виробничого підприємства / І. Біломістна, О. Біломістний, О. Олійник // Банківська справа. – № 3. – 2015. – С.87-93

  Детальніше
 • Біломістний Олексій Миколайович

  Біломістний Олексій Миколайович

  Доцент, кандидат економічних наук

  Викладає дисципліни: Фінансовий менеджмент ІІ, Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва, Фінансовий ринок.

  Закінчив Харківський державний економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит» (кваліфікаційний рівень – «магістр»). У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2004 року.

  Напрямок наукової роботи: кредитування малого бізнесу; ринок банківських платіжних карток.

  Тема кандидатської дисертації: «Механізм кредитування малого бізнесу».

  За результатами досліджень опубліковано: 18 навчальних посібників (3 навчальні посібники, 3 підручника з грифом МОН України), 33 наукові статті в фахових виданнях тощо.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

   Список наукових праць          

  1. Біломістна І.І. Антикризове фінансове управління підприємством в сучасних умовах господарювання / І. І. Біломістна ,О. М. Біломістний, М. С. Крамська // Фінансово кредитна діяльність: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Вип. 2 (11)/2013. – Харків, 2013. – С. 10-13.
  2. Біломістна І. Управління фінансовими ресурсами банку згідно з логістичним підходом / І. Біломістна, О. Біломістний // Банківська справа. – № 9/10. – 2013. – С.116-124.http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream /123456789/146/1/stattya%20Bilomistni.pdf
  3. Біломістна І.І. The essence of the structure of the financial security mechanism of enterprise / І.І. Біломістна, О.М. Біломістний, А.В. Ковальчук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 11[49]. – С.51-57.
  4. Bilomistna I.I. Financial security of business entity based on logistics / I.I. Bilomistna , O.M. Bilomistniy, I.A. Lunyova // Сталий розвиток економіки. – 2013 – №5 [22] – С. 308-315.http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream /123456789/309/1/Bilomistn.pdf
  5. Біломістний О.М. Особливості визначення джерела кредитування малого бізнесу в Україні / О.М. Біломістний, І. І. Біломістна // Електроне наукове фахове видання Міжнародний науково практичний журнал «Фінансовий простір». – № 1(17). – 2015. – Режим доступу:http://fp.cibs.ck.ua/ files/1501/15bomovd.pdf
  6. Біломістний О.М. Оrganization of financial controlling as informational system at an enterprise (on the example of hotel industry) / О.М. Біломістний, І. І. Біломістна, А.С. Фесенко // Економічний часопис ХХІ N9-10(2)’2014. – С. 32-35.http://soskin.info/userfiles/file/2014/9-10_2014/2/Bilomistniy_Bilomistna_ pdf
  7. Біломістна І.І. Фінансовий контролінг як система ефективного управління діяльністю підприємства / І.І.Біломістна, О.М.Біломістний, А.С.Фесенко // Збірник наукових статей «Вісник Університету банківської справи Національного банку України». – 2014. – № 1 (19). – С. 64-69.
  8. Біломістна І. І. Система забезпечення фінансової безпеки суб’єкта підприємництва / І. І. Біломістна, О. М. Біломістний, М. С. Крамська // Фінансово кредитна діяльність: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Вип. 2 (17)/2014. – Харків, 2014. – С. 106-114.http://fkd.khibs.ubs.edu.ua/pdf/ 2014_2/13%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20106-114.pdf
  9. Біломістна І. Особливості діагностування фінансової безпеки виробничого підприємства / І. Біломістна, О. Біломістний, О. Олійник // Банківська справа. – № 3. – 2015. – С.87-93

  Детальніше
 • Добровольська Ірина Олександрівна

  Добровольська Ірина Олександрівна

  Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, кандидат економічних наук

  Викладає дисципліни: Банківські операції I, Бюджетування у банках, Банківські операції II.

  У 2009 році закінчила факультет банківської справи Харківського інституту банківської справи за спеціальністю «Банківська справа». У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2010 року.

  Кандидат економічних наук з 2014 р. Дисертацію на тему «Заощадження населення в структурі ресурсного потенціалу банку» захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.883.01 Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

  Сфера наукових інтересів – банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків, регіональні аспекти функціонування фінансово-кредитної системи та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів, активізація взаємодії банківського та реального секторів економіки, шляхи вдосконалення інноваційної та інвестиційної діяльності.

  Є автором понад 10 наукових праць та численних методичних розробок..

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

   

  Список наукових праць                           

   Наукові статті:

  1. Вядрова І. М. Статистичні оцінки узгодженості між заощадженнями населення та їх коштами на депозитних рахунках у банках / І. М. Вядрова, І. О. Добровольська // Вісник НБУ. – 2011. – № 5 (183). – С. 35–37 (0,56 д. а.; особистий внесок: виявлено фактори які впливають на узгодженість між заощадженнями населення та їх коштами на депозитних рахунках у банках -0,28 д.а.). http://elibrary.nuft.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=206291
  2. Добровольська І. О. Проблеми визначення збалансованості між вартістю та обсягами залучення коштів населення до банку/І. О. Добровольська // Наука й економіка. –– 2012. –№3(27). С. 17–21 (0,35 д.а.). http://kheu.km.ua/m/PDF/Science%20and%20Economics%20-%202012,%20N.%203%20(27).pdf
  3. Добровольська І. О. Складові залучення заощаджень населення на депозитні рахунки банку / І. О. Добровольська // Банківська справа. ––2013.-№5 (0,39 д.а.). http://libtomcat.knteu.kiev.ua/library/DocDescription?doc_id=191835
  4. Добровольська І. О. Структурні характеристики ресурсної бази банку вітчизняних банків / І. О. Добровольська // Вісник Університету банківської справи НБУ. –2011. – №1(10). С. 155–159 (0,59 д.а.). http://library.cibs.ck.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=PER&P21DBN=PER&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%86.%20%D0%9E.
  5. Добровольська І. О. Теоретичні аспекти сутнісного розуміння категорії “заощадження населення” / І. О. Добровольська // Економіка розвитку. – 2011. – №3(59). – С. 29–32 (0,38 д.а.). http://www.ed.ksue.edu.ua/ER/knt/e113_59/e113dobr.pdf
  6. Добровольська І. О. Узагальнення сутнісного розуміння та визначення поняття “ресурсний потенціал банку” / І. О. Добровольська // Інноваційна економіка. – 2011. – №6(25). – С. 274–278 (0,37 д.а.). http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/110/1/All%20book.pdf
  7. Dobrovolskaya I. A. Interrelations of banking sectors of European economies as reflected in separate indicators of the dynamics of their cash flows influencing the formation of the resource potential of banks / I. A. Dobrovolskaya, V. V. Lyashenko // European Applied Sciences. Stuttgart, Germany– – № 1. (January). – Vol. 2. – Р. 114–118 (0,6 д. а.; особистий внесок: побудовані регресійні залежності між фінансовими потоками банку які впливають на формування ресурсного потенціалу банку -0,4 д.а.). http://openarchive.nure.ua/bitstream/123456789/1229/1/Interrelations%20of%20banking%20sectors%20of%20European%20economies%20as%20reflected%20in%20separate%20indicators.doc
  8. Добровольська,І.О. Механізми формування ресурсного потенціалу банків на основі заощаджень населення [Текст] / І. О. Добровольська // Вісник Університету банківської справи НБУ. – 2014. – № 3. – С. 41-44. http://library.cibs.ck.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=PER&P21DBN=PER&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%86.%20%D0%9E.
  9. Вядрова І. М. Формування ресурсної бази банків на основі заощаджень населення: теоретичні аспекти та українські реалії / Вядрова І. М., Добровольська І. О. // Науковий журнал «Бізнес Інформ». – 2015. – № 9. – C. 301–307.
  10. Вядрова І.М., Система додаткового страхування вкладів як чинник зростання ресурсного потенціалу вітчизняних банків / І.М. Вядрова, І.О. Добровольська // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №1 (175). – С. 268-276. (SCOPUS).

  Публікації в інших виданнях:

  1. Вядрова І. М. Заощадження населення в ресурсній базі банку / І. М. Вядрова, І. О. Добровольська // Труди четвертої міжнародної науково-практичної конференції “Інституційні засади функціонування економіки в умовах трансформації”. – Одеса: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, інститут математики,економіки і механіки, 2010. – Ч. 2. – С. 53–55 (0,18 д. а.; особистий внесок: дослідження тенденцій та ефективності використання заощаджень населення в ресурсній базі банку -0,09 д.а.).
  2. Добровольська І. О. Заощадження населення як джерело інвестиційних ресурсів економіки та ресурсного потенціалу банків / І.О. Добровольська //«Економіка, фінанси та менеджмент: проблеми та шляхи розвитку».–м. Сімферополь, 2013. – С. 51–53 (0,1д.а.).
  3. Добровольська І. О. Заощадження населення як ключовий інвестиційний ресурс економічного розвитку регіонів / І. О. Добровольська // Тези четвертої міжрегіональної науково-практичної конференції “Проблеми економіки та управління у промислових” –Запоріжжя, 2011. – С. 41–43 (0,12 д.а.).
  4. Добровольська І. О. Фінансовий моніторинг як інструмент розкриття залежності ресурсного потенціалу банку від змінності обсягів заощаджень населення / І. О. Добровольська // Тези другої Всеукраїнської науково-практичної конференція “Сучасні проблеми фінансового моніторингу” –Харків: Харківський національний економічний університет, 2011. – С. 50-53(0,18 д.а.).
  5. Добровольська І. О. Класифікаційні ознаки заощаджень населення у їх потенційному розподілі та структуруванні / І. О. Добровольська // XXIV Міжнародна науково-практична конференція «Економіка в умовах глобалізації світових економічних процесів». –м. Львів, 2013. – С. 58–59 (0,14 д.а.).
  6. Добровольська І. О. , Дерев’янко В.В. Напрями вдосконалення ефективності реалізації пруденційного нагляду за діяльністю банків України // Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції : матеріали IV Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених та студентів . – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2015.
  7. Добровольська І. О. , Шульгінова К.А. Аналіз сучасного стану залучених ресурсів банків України // Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції : матеріали IV Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених та студентів . – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2015.
  8. Viadrova Inna.. The role of savings in the formation of the banking resource base / Inna Viadrova, Dobrovolska Irina // Теорія та практика реформування економічних систем: матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного форуму «New Еcоnomics» (1 – 10 листопада 2015 р.). – К.: Вид-во «Центр навчальной літератури», 2015. – 141с. – С.35-36.
  9. Новікова Т.В. Зростання ресурсного потенціалу вітчизняних банків за рахунок впровадження системи додаткового страхування / Т.В. Новікова , І.О. Добровольська // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : Матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції (17 – 18 березня 2016 р.) – Х.: ХННІ ДВНЗ “УБС”, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium ; 1Gb RAM; Windows XP, 7,8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. – Назва з екрану.

  Детальніше
 • Погореленко Наталія Петрівна

  Погореленко Наталія Петрівна

  Доцент, кандидат економічних наук

  Викладає дисципліни: Управління фінансовою стабільністю банку, Гроші і кредит I, Гроші і кредит II, Інноваційні технології: Технології наукових досліджень, ФГтаК: Гроші та кредит.

  У 1995 році закінчила економічний факультет Харківського державного економічного університету за спеціальністю облік і аудит.

  Кандидат економічних наук з 1999 р., доцент кафедри банківської справи з 2008 р. Дисертацію на тему «Ефективність використання обігових коштів у виробничих запасах промислових підприємств» захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.055.01 Харківського державного економічного університету за спеціальністю 08.06.01 – економіка підприємства і організація виробництва. У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2001 року.

  Сфера наукових інтересів – банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків, математичні методи, моделі та інформаційні технології в банківництві, регіональні аспекти функціонування фінансово-кредитної системи та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів, активізація взаємодії банківського та реального секторів економіки, шляхи вдосконалення інноваційної та інвестиційної діяльності.

  Є автором понад 50 наукових праць та численних методичних розробок.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

   

   Список наукових праць

  Монографії, підручники, навчальні посібники

  1. Погореленко Н.П., Бережний Є.Б., Воїнова Т.С., Дікань Л.В., Калініченко О.О., Колесникова В.М., Коц Г.П., Слюніна Т.Л., Пасічник І.В., Яременко О.Р.; Під загальною редакцією проф. Дікань Л.В. Сучасні проблеми підприємницької діяльності Харьков: “Гриф”, 2000. – С. 37-47, С. 68-86
  2. Фінансове планування та прогнозування діяльності банків: Монографія / О.В.Васюренко, Г.М. Азаренкова, Н.П. Погореленко, В.Ю. Дубницький, О.М.Сидоренко, Л.В. Сердюк, Г.В. Омельченко; за заг. ред. акад. АЕН України, д-ра екон. наук, проф. О.В.Васюренка. – К.: УБС НБУ, 2009. – 323 с. http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/90
  3. Моделі оцінки банківської діяльності для забезпечення стабільності банківської системи: монографія / Васюренко О.В., Тридід О.М., Качук В.В., Азаренкова Г.М., Христофорова О.М., Погореленко Н.П., Сословський В.Г., Дубницький В.Ю., Сидоренко О.М., Біломістний О.М., Борисенко І.І., Волохата В.Є., Волохата К.О., Карасьова З.М., Маслова А.Ю., Москаленко О.В., Омельченко Г.В., Піскунов Р.О.–К.: УБС НБУ, 2010. – 294 с. http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/266
  4. Погореленко Н.П., Сидоренко О.М., Сердюк Л.В., Карасьова З.М., Федоренко Н.С. Внутрішній аудит у банку: Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2012. – 270 [2] с. http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/353
  5. Погореленко Н.П., Сидоренко О.М., Сердюк Л.В. Фінансове планування в банку: [навчальний посібник] / Н.П. Погореленко, О.М. Сидоренко, Л.В. Сердюк, – Львів: «Новий Світ – 2000», 2013. – 182 [2] с. http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/358
  6. Англо-український словник сучасної банківської термінології: близько 7000 понять і термінів [Текст] / Л. І. Черняк [та ін.]. – Київ : УБС НБУ, 2013. – 413 с. http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/283
  7. Погореленко Н.П. Сучасне організаційно-економічне забезпечення стабільного функціонування та аналіз показників розвитку банківського сектору України / Н.П. Погореленко, О.М. Сидоренко // Розвиток фінансового потенціалу суб’єктів господарювання як основа досягнення фінансово-економічної безпеки: колективна монографія / кол. авт.; за ред. В.В. Глущенка. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 132 – 174. http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2014-05-23/Gluschenko.pdf
  8. Тридід О.М.. Банківська система: підручник / О.М. Тридід, Б.В. Самородов, І.М. Вядрова та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – Львів: «Новий світ – 2000», 2014. – 536 с.
  9. Внутрішній аудит у банку: Навчальний посібник / І.М. Вядрова, З.М. Карасьова, Н.П. Погореленко та ін. – 2-ге вид., доп. і перер. – Львів: Новий світ – 2000, 2015. – 270 [2] с.
  10. Фінансове планування в банку: навчальний посібник / І.М. Вядрова, С.В. Гадецька, Н.П. Погореленко та ін. – 2-ге вид., доп. і перер. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2015. – 200 с.
  11. Англо-український словник сучасної банківської термінології: близько 7 000 понять і термінів / уклад.: Л.І. Черняк (координатор) та ін. – К.: УБС НБУ. // друге видання, здано до друку.

   

  Наукові статті

  1. Погореленко Н.П. Шеханина О.Д. Управление материально-техническим обеспечением предприятия в условиях рынка. – Харьков: Бизнес Информ, 1996. – С. 178-180.
  2. Погореленко Н.П. Место логистики запасов и распределения продукции в логистической системе организации. – Харьков: ХГЭУ, 1997. – №2. – С.47-48.
  3. Погореленко Н.П., Авраменко Е.В. Анализ состава, структуры и  источников формирования оборотных средств. – Харьков: ХГЭУ, 1997. – №4. – С.25-30
  4. Погореленко Н.П. Управление запасами как часть совершенствования складского хозяйственного механизма. – Харьков: ХГЭУ, 1998. – №2(6). – С. 25-27.
  5. Погореленко Н.П., Авраменко Е.В. Анализ финансового состояния предприятия (теоретические аспекты). – Харьков: ХГЭУ, 1998. – №2(6). – С. 84-87.
  6. Погореленко Н.П. Экономическое обоснование срока платежа в условиях инфляции. – Сумы: Вісник УАБС, 1998. – № 4. – С.49-51.
  7. Погореленко Н.П. Нормирование оборотных средств на предприятиях с индивидуальным типом производства в условиях рынка. – Харьков: ХГЭУ, 1998. – № 3(7). – С. 62-64.
  8. Погореленко Н.П., Слюніна Т.Л. Аудит операцій банку з цінними паперами. – Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2003. – № 580. – С.139-141.
  9. Погореленко Н.П. Фінансові інновації у розвиток банківського сектору // Научно-технический сборник «Коммунальное хазяйство городов». Серия: Экономические науки. Выпуск 54. – Киев «Техника», 2004. – С. 200-205.
  10. Васюренко О.В., Погореленко Н.П. Організація управління стійким розвитком банківської установи // Вісник Національного банку України, 2006, №6, С.22-29.
  11. Погореленко Н.П., Дубницький В.Ю., Москаленко О.В. «Перспективы развития банковского кредитования инвестиционных проектов в Украине», Научный информационный журнал «Бизнес-информ», 2006 – №3. – С.76 – 80.
  12. Погореленко Н.П., Дубницький В.Ю., Мелещенко О.В. Анализ механизма трансформации сбережений населения в кредитные ресурсы через банковскую систему Украины. – Научный информационный журнал «Бизнес-информ», 2006 – №4. – С. 115-120.
  13. Погореленко Н.П., Баглай О.І. Кредитно-інвестиційна діяльність банків: стан, проблеми та перспективи розвитку // Научно-технический сборник «Коммунальное хазяйство городов». Серия: Экономические науки. Выпуск 71. – Киев «Техника», 2006. – С. 238-2
  14. Погореленко Н.П., Сидоренко М.О. Розвиток роздрібної мережі банку як фактор підвищення його конкурентоспроможності // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 224: В 5 т. Том IV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 918-924.
  15. Погореленко Н.П., Казакова Н.А. Теоретико-методологічні аспекти створення й регулювання діяльності промислово-фінансових груп // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Економічна серія. – 2007. – №505. – С. 57 – 64.
  16. Погореленко Н.П., Шепелєва С.В. Вплив іноземного капіталу на функціонування банківської системи України // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 238: В 5 т. Том 3. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 536-544.
  17. Погореленко Н.П. Економічне зростання: макроекономічні передумови та концептуальні основи фінансової стратегії // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2008. – №3. – С. 25 -31.
  18. Наталія Петрівна Погореленко, Ольга Миколаївна Сидоренко. Фінансове планування та прогнозування як ключові елементи управління банківською установою // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ). – 2009. – №2 (5). – с. 85 – 89.
  19. Погореленко Н.П. Организационно-экономические аспекты присутствия иностранного капитала в банковской системе Украины: Сборник науч. трудов по конф. [Российская наука о деньгах, кредите и банке: эволюция и современность], (год. Москва, 21 ноября 2008 год.) / Финансовая академия при правительстве Российской Федерации; редкол.: О.И. Лаврушин [и др.] – Москва: ФА, 2009. – 240 с.
  20. Погореленко Н.П., Брусенцов А.А. Регіональні аспекти аспекти розвитку банківської системи (на прикладі Харківського регіону) // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 264: В 9 т. – Т.VIII– Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С.2029-2038.
  21. Погореленко Н.П., Середін А.О. Управління кредитним портфелем банків України: стан, проблеми, перспективи розвитку // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 264: В 9 т. – Т.VIII– Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С.2052-2058.
  22. Погореленко Н.П., Луханін М.І. Прогнозування показників бізнес-плану за допомогою теорії нечітких множин // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 263: В 9 т. – Т.III– Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С.567-576.
  23. Дубницкий В.Ю., Погореленко Н.П., Сидоренко О.Н. Оценка банковской деятельности в условиях нестабильной внешней среды // Анализ кризисних явлений в финансовом и реальном секторах экономики Украины и Республики Бєларусь (2008-2011 гг): сб. науч. Ст.. / Полесский гос. ун-т; под ред. К.К. Шебеко. – Писк: ПолесГУ, 2011. – С.37-44.
  24. Погореленко Н.П., Сидоренко О.М. Моніторинг фінансової стабільності банківського сектору // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – Харків-2011. – №1(10) / 2011. Частина ІІ. – с. 61-68. http://fkd.org.ua/article/viewFile/29247/26276
  25. Дубницкий В.Ю., Погореленко Н.П., Сидоренко О.Н. Оценка стабильности банковской системы // Научный информационный журнал «Бизнес Информ». – 2011. – № 8. – с. 134 – 140. http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2011&abstract=2011_08_0&lang=ua&stqa=30
  26. Погореленко Н.П., Мирончук Г.В. Центральні банки в системі заходів державного регулювання економіки в умовах економічної нестабільності // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – Тернопіль: Тернопільський інститут АПВ НААН, 2011. – № 6’2011 [25]. – С.254-258.
  27. Дубницкий В.Ю., Погореленко Н.П., Сидоренко О.Н. Выбор метода прогнозирования оценки стабильности банковской системы с учетом показателя Херста для динамического ряда наблюдений // Системи обробки інформації: Збірник наукових праць / Міністерство оборони України. – Випуск 8 (98). – Харків, 2011. – С.163-169. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=soi_2011_8_38
  28. Н.П.Погореленко, О.Н.Сидоренко, С.В.Гадецкая «Стратегии управления присутствием иностранного капитала в банковском секторе Украины в посткризисных условиях» // Научно-практический журнал «Эффективное антикризисное управление». – 2012, №2(71). http://www.e-c-m.ru/index.php/jour/article/view/128/127
  29. погореленко Н.п., Остроушко М. В. Забезпечення фінансової стабільності банківського сектора україни в сучасних умовах // Науковий журнал Бізнес-Інформ. – № 12 ’2013. – С.306-311. http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2013&abstract=2013_12_0&lang=ua&stqa=50
  30. Тридід О.М. Assessment of the banking system of Ukraine by a multiplicative model / О.М. Тридід, Б.В. Самородов, Н.П. Погореленко // Societal Innovations for Global. – 2013, No. 1(2), p130–139.(зарубіж. вид.)
  31. Тридід О.М., Погореленко Н.П. Складові формування загальної концепції регулювання вітчизняної банківської системи // Науково-практичний журнал «Вісник Національного банку України». – 2014. – №8. – С.34-37. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VUbsNbU_2014_2_28
  32. Погореленко Н.П., Гойхман М.І. Принципи державного регулювання банківської системи // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. Том 19. Випуск 2/5. 2014. Одеса. Видавничий дом «Гельветика» – С.207-211. http://visnyk-onu.od.ua/journal/2014_19_2_5/51.pdf
  33. Погореленко Н.П. Підходи до розрахунку рівня вразливості банківського сектору // Інноваційна економіка. Науково-виробничий журнал. №3, 2014 (52). – С.186-193. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=inek_2014_3_26
  34. Погореленко Н.П. Теоретичні основи щодо співставлення стійкості та стабільності функціонування банківської системи // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №89. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – С.128-141. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecpros_2014_89_14
  35. Погореленко Н.П. Сучасні підходи до проведення аналізу ефективності діяльності банківської системи / Н.П. Погореленко, С.В. Гадецька, Д.С. Пилипчук // Науково-технічний збірник «Комуналльне господарство міст». – Серія «Економічні науки». – випуск 115, 2014. – С.111-119. http://eprints.kname.edu.ua/36744/1/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%9A.pdf
  36. Погореленко Н.П. Трансформаційні процеси в монетарній політиці центральних банків в умовах глобалізації / Н.П. Погореленко, В.А. Пономарьов // Вісник Університету банківської справи Національного банку України м. Київ. – – №1 (19). – С. 126-130. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VUbsNbU_2014_1_26
  37. Погореленко Н.П. Стабильность банковской системы как совокупность стабильностей отдельных микроситуаций в ее функционировании и развитии // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №3(165). – С.345 – 356. (SCOPUS). http://www.sti.lg.ua/lib/files/2015/Aktual’ni_problemi_ekonomiki_03_2015.pdf
  38. Погореленко Н.П. Вейвлет-аналіз часових рядів показників банківської діяльності у розкритті стабільності функціонування банківської системи /Н.П. Погореленко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №1 (175). – С. 417 – 428.(SCOPUS)
  39. Погореленко Н.П. Аналіз динаміки складових вхідних фінансових потоків банківської системи на основі вейвлет-перетворення їх часових рядів // Економічний часописХХІ. – №7-8(2). – С. 44 – 48. (SCOPUS)
  40. Погореленко Н.П. Класифікаційні ознаки ранжування інструментарію із забезпечення стабільності банківської системи /Н.П. Погореленко // Регіональна бізнес-економіка та управління. – Вінниця: ВФЕУ. – 2015. – №3 (47). – С.30 – 38.
  41. Погореленко Н.П. Складові формалізованого опису процедури відбору інструментів для забезпечення стабільності банківської системи. /Н.П. Погореленко // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2015. – №3 (73). – C. 165 – 169.
  42. Pogorelenko N. Wavelet transformation of time series of data in disclosure of inward and outward flow dynamics of banking system of Ukraine / Pogorelenko // European Cooperation. Scientific Approaches and Applied Technologies. – 2015. – №3(3). – P.50-58.
  43. Погореленко Н.П. Особливості динаміки обсягів кредитів, наданих українською банківською системою резидентам /Н.П. Погореленко // Проблеми економіки. – 2016. (здано до друку).

   

  Публікації в інших виданнях:

  1. Погореленко Н.П., Омельченко Г.В. Система стратегічного планування банківської діяльності, як складова процесу управління фінансовою діяльністю банківських установ // Збірник тез доповідей і виступів ІХ Міжнародної наукової конференції студентів і молодих вчених Фінансовий і банківський менеджмент: досвід та проблеми. – Донецьк: Юго-Восток. – 2007. – С. 181-183.
  2. Погореленко Н.П., Омельченко Г.В. Використання онтологічного підходу в процесі управління фінансовою діяльністю банку // Збірник матеріалів Міжнародної наково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Економіка. Менеджмент і маркетинг невиробничої сфери: теорія, практика, перспективи». – Ялта, РВНЗ КГУ, 2008. – С. 18-22.
  3. Погореленко Н.П., Олексенко Л.Є. Сучасні проблеми розвитку банківського сектору та шляхи їх вирішення // Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки / Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції 4-6 червня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010. – С.167-168.
  4. Погореленко Н.П. До питання забезпечення фінансової стабільності України в контексті основних макроекономічних прогнозів // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», (26-27 вересня 2013 року) [Електронний ресурс]. – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2013. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
  5. Сидоренко О.М., Погореленко Н.П. Система оцінювання фінансової стабільності // The International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers «The genesis of genius», professional scientific publication, – ed.dep.: Geneva (Switzerland), Minsk (Republic of Belarus), Odessa (Ukraine), St. Petersburg (Russian Federation), 2014. – Vol-1, p.230-234.
  6. Погореленко Н.П. Фінансова стабільність банківської системи: сутність та сучасні виклики, ІI Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», ХІБС УБС НБУ, 25-26 вересня 2014 року.
  7. Погореленко Н.П., Гойхман М.І. Особливості застосування таксономічного підходу до державного регулювання банківської системи // Сучасні тенденції в економіці і управлінні: новий погляд: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м.Донецьк, 13-14 червня 2014 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 2-х частинах. – Донецьк: ГО «СІЕУ», 2014. – Ч.2 – С.68-70.
  8. Погореленко Н.П., Гойхман М.І. Складові понятійного апарату із визначення змістовності державного регулювання банківської системи // Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання: зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф.; 27 черв. 2014 р. – К.: Наук. парк КНЕУ, 2014. – С.27-30.
  9. Погореленко Н.П. Вразливість банківського сектору як інструмент аналізу економічної ситуації // Проблеми розвитку економіки: оцінка та перспективи вирішення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро­петровськ, 11-12 липня 2014 р.). – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2014. – С.21-24.
  10. III Міжнародна науково-практична конференція «Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі» (Погореленко Н.П., Пилипчук Д. С.) (м. Миколаїв, 30 квітня 2015 року з доповіддю на тему: «Проблеми регуляторної діяльності в Україні в сучасних умовах» // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі» (м. Миколаїв, 30 квітня 2015 року. – МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – 188 с. – С 57 – 60.
  11. Погореленко Н.П. Золотовалютні резерви Національного банку України як засіб підтримки стабільності гривні / Н.П. Погореленко, В.В. Юскович // Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання в умовах децентралізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30 жовтня 2015 р.) / Відповідальний редактор Глущенко В.В. – Х.: ХНУ імені Каразіна, 2015. – С.87-92.
  12. Погореленко Н.П. Проблеми регуляторної діяльності в Україні в сучасних умовах / Н.П. Погореленко, Д.С. Пилипчук // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі» (м. Миколаїв, 30 квітня 2015 року. – МНУ імені В.О. Сухомлінського, 2015. – 188 с. – С 57 – 60.
  13. Погореленко Н.П. Розкриття стабільності банківської системи через множину оцінок її функціонування / Н.П. Погореленко // Науковий диспут: питання економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Будапешт-Відень, 30 червня 2015 року) / Фінансово-економічна науково рада, 2015. – 104 с. – С.12-14.
  14. Погореленко Н.П. Вейвлет-перетворення часових рядів даних у розкритті динаміки вхідних та вихідних потоків банківської системи України / Н.П. Погореленко // Теорія та практика реформування економічних систем: матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного форуму «New Еcоnomics» (1 – 10 листопада 2015 р.). – К.: Вид-во «Центр навчальной літератури», 2015. – С. 57 – 58.
  15. Науково-практична конференція «Політика Національного банку України щодо подолання фінансово-економічної кризи і формування монетарних передумов розвитку економіки», 05-06 листопада 2015 р., КНЕУ ім. Вадима Гетьмана з доповіддю за темою: «Особливості регуляторної діяльності Національного банку України в сучасних умовах» // виступ на пленарному засіданні.
  16. Погореленко Н.П. Забезпечення стабільності банківської системи / Н.П. Погореленко // Фінансова безпека та перспективи розвитку соціально-економічних систем: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 15-16 квітня 2016р.). У 2-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2016. – Ч.2. – 116с. – С. 51-53.
  17. Погореленко Н.П. Евальвація стану банківського сектору України / Н.П. Погореленко // Сучасні економічні системи: стан та перспективи розвитку: тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16-17 травня 2016 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2016. – С.326-328.

  Детальніше
 • Кочорба Валерія Юріївна

  Кочорба Валерія Юріївна

  Доцент, кандидат економічних наук

  У 2005 році закінчила Харківський банківський інститут Української академії банківської справи Національного банку України за спеціальністю «Банківська справа» та здобула кваліфікацію спеціаліста з банківської справи.

  Кандидат економічних наук з 2009 р. Дисертацію на тему «Управління кредитним ризиком банку» захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.883.01 в Університеті банківської справи Національного банку України (м. Київ) за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2005 року.

  Сфера наукових інтересів – банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків, математичні методи, моделі та інформаційні технології в банківництві. Є автором понад 30 наукових праць та численних методичних розробок.

  Є автором понад 30 наукових праць та численних методичних розробок.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

   

  Список наукових праць

  Монографії, підручники, навчальні посібники

  1. Васюренко О.В. Інструментарій аналізу в системі кредитного ризик-менеджменту: монографія / О.В.Васюренко, В.Ю.Подчесова. – Київ: УБС НБУ, 2010. – 191 с. http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/357
  2. Тридід О.М.. Банківська система: підручник / О.М. Тридід, Б.В. Самородов, І.М. Вядрова та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – Львів: «Новий світ – 2000», 2014. – 536 с.

  Наукові статті

  1. Подчесова В.Ю. Управління кредитними ризиками та шляхи їх мінімізації // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 205. В 4 т. Том ІV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С. 967-972.
  2. Подчесова В.Ю., Мусієнко О.М. Перспективи формування і розвитку інвестиційно-банківських інститутів в Україні // Вісник Харківського національного університету ім.В.Н. Каразіна. Економічна серія. – 2006. – №719. – с. 205 -207.
  3. Подчесова В.Ю., Краснокутська В.О. Порівняльна характеристика Бундесбанку Німеччини та Національного банку України // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 227. В 4 т. Том І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 185-189.
  4. Васюренко О.В., Подчесова В.Ю. «Ціна кредитних ресурсів як ключова складова системи управління кредитним ризиком». – Банківська справа. – 2008, №1. – С. 28-34.
  5. Подчесова В.Ю. Кредитний ризик як похідна сталої змістовності кредитного процесу. – Вісник Хмельницького національного університету. – 2008, №1. – С. 157-160.
  6. Подчесова В.Ю. Взаємність у русі кредитних та депозитних фінансових потоків банків // Научно-технический сборник «Коммунальное хазяйство городов». Серия: Экономические науки. Выпуск 85. – Киев «Техника», 2008. – С. 268-276.
  7. Подчесова В.Ю., Ручко О.А. Оцінка ефективності кредитного портфеля банківських установ України. – Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – 2008, №4 (12). – С. 393-401.
  8. Подчесова В.Ю. Кредитний ризик як різновид банківського ризику та його основні класифікаційні ознаки, Вісник Української академії банківської справи. – 2008.– №2(25). – С. 70-76.
  9. Олег Володимирович Васюренко, Валерія Юріївна Подчесова. Оптимізація кредитного ризику як невід’ємний елемент банківського менеджменту // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ). – 2009. – №1 (4). – с. 113 – 117.
  10. В.Ю. Подчесова, В.Ю. Касянова, О.О. Капустенко. Експансія іноземного капіталу та її вплив на банківську систему України // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – 2009. – № 2 (14). – С. 57-61.
  11. В.Ю. Подчесова, О.О.Кибкало. Подальші перспективи розвитку платіжної системи України на основі впровадження SEPA // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – 2010. – № 2 (18). – С. 71-75.
  12. Подчесова В.Ю. Побудова моделі оцінки кредитного ризику банку / В.Ю. Подчесова, Т.М. Білик // Вісник Української академії банківської справи Національного банку України. – 2010. – № 2(29). – С. 70 – 76.
  13. Подчесова В.Ю., Білик Т.М. Оптимізація процесу управління кредитним ризиком на основі ступеневої моделі його оцінки // Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції: Збірник наукових статей. – К.: УБС НБУ, 2010
  14. Васюренко О.В., Подчесова В.Ю. Сучасні концепції управління кредитним ризиком як основні складові процесу управління кредитним ризиком банку // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2011. – №1(115). – с. 170 – 177. http://www.uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_BOA/vasyurenko_28.pdf
  15. Подчесова В.Ю., Жигилій О.О. Роль та значення процентної політики в забезпеченні ефективного функціонування банківської системи України // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми, теорії та практики». – 2011. – № 2 (11). – С.27-33. http://fkd.khibs.edu.ua/pdf/2011_2/4.pdf
  16. Подчесова В.Ю., Карась К.В. Дослідження кредитно-інвестиційної діяльності банків України // Науково-виробничий журнал Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля «Часопис економічних реформ» (м. Луганськ). – 2012. – № 4 (8). – С.92-97. http://chasopys.jimdo.com/%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/2012/
  17. Васюренко О.В., Подчесова В.Ю., Ляшенко В. Ефективність кредитування юридичних та фізичних осіб банками України: методологія аналізу стохастичних таблиць // Науково-практичний журнал «Вісник Національного банку України». – 2014. – №1. – С.5-11.
  18. Животченко В.С., Подчесова В.Ю. Дослідження проблемності кредитних портфелів вітчизняних банків на основі нової рейтингової методики «Реальна економіка» // Науковий журнал «Молодий вчений». – №12 (грудень) 2014 р. – частина I.– Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С.129-133. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/12/29.pdf
  19. Подчесова В.Ю., Замашка Я.М. Регламентація процесу управління кредитним ризиком // Науковий журнал «Молодий вчений». – № 2 (17) лютий 2015 р. – частина III. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С.11-15. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/115.pdf

  Публікації в інших виданнях:

  1. Подчесова В.Ю. Сучасні підходи до контролю та оцінки кредитного ризику // Матеріали науково-практичної конференції: Сучасні аспекти фінансового управління економічними процесами. – Севастополь: СНТУ. – 2006.
  2. Подчесова В.Ю. Складові теоретичного та прикладного узагальнення в управлінні кредитними ризиками банків // Эффективность бизнеса в условиях трансформационной экономики: материалы международной научно-практической конференции. – Симферополь: Крымский институт бизнеса – С.99-102.
  3. Подчесова В.Ю. Мінімізація кредитних ризиків як складова внутрішнього контролю в банках // Матеріали науково-практичної конференції: Проблеми та перспективи становлення фінансової системи України. – Севастополь: СНТУ;
  4. Подчесова В.Ю. Оцінка та аналіз кредитного ризику з урахуванням засад ситуаційного управління // Розвиток наукових досліджень 2007: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 26-28 листопада 2007 р.: – Полтава: Вид-во «Інтерграфіка», 2007. – Т.12. – С.22-24.
  5. Подчесова В.Ю, Кредитний ризик як похідна сталої змістовності кредитного процесу // Матеріали науково – практичної конференції: Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ. – 2007.
  6. Подчесова В.Ю. Теоретичне обґрунтування сутності кредитного ризику в управлінні кредитним процесом // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: Материалы ІІ Международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г.Пинск, 15-17 апреля 2008 год. / Национальный банк Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К.Шебеко [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2008. – С.108-109.
  7. Подчесова В.Ю. Засади побудови наочної моделі оцінки виникнення кредитного ризику // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня) / ДВНЗ «УАБС НБУ». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – С.87-90.
  8. Подчесова В.Ю. Оцінка ефективності кредитного портфеля банківських установ України // Матеріали науково практичної конференції: Інноваційний розвиток економіки і фінансів України в умовах глобалізації. – Хмельницький: ХЕУ. – 2008..
  9. Подчесова В.Ю., Кибкало О.О. Балансування підходів України та Європейського Союзу у побудові єдиної платіжної системи // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні напрямки теоретичних та прикладних досліджень 2010». Том 13. Экономика.- Одеса. 2010 – С.78-79.
  10. Подчесова В.Ю., Комар О.Ю. Сучасні підходи до управління кредитними ризиками в банках / // Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки / Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції 4-6 червня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010. – С.116-119.
  11. Подчесова В.Ю., Жигилій О.О. Вплив процентної політики НБУ на діяльність банків України // Проблеми забезпечення стабільного розвитку національних банківських систем: теорія, практика та світовий досвід. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 13-14 січня 2012 р. – Львів, 2012 – С.134-136.
  12. Проведення бізнес-тренінгу «Управління банківськими ризиками до і після фінансової кризи», участь у круглому столі «Макроекономічні тенденції розвитку Латвії в 2011-2013 рр. України та других країн Східної Європи», Латвійська республіка, м. Рига, Балтійська Міжнародна Академія, 02 – 08 липня 2012 року.
  13. Подчесова В.Ю., Нежурін М. Вплив іноземного капіталу на банківську систему України / Збірник тез ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів та студентів, 26-27 березня 2013 року. – Львів, 2013. с. 200-201.

  Детальніше
 • Галич Роман Володимирович

  Галич Роман Володимирович

  Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, кандидат юридичних наук

  Викладає дисципліни: Банківське право, Безпека банківської діяльності, Правове регулювання та безпека банків: Банківське право, Банківська система.

  У 2011 році закінчив Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство. В 2013 році захистив дисертацію на тему «Основні способи захисту трудових прав працівників»на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. У 2011-2013 рр. – здобувач Київського національного університета імені Тараса Шевченка. З вересня 2014 р. працює в ХІБС УБС НБУ, до цього працював в Донецькому юридичному інституті МВС України.

  Сфера наукових інтересів: права і свободи людини і громадянина, захист прав і свобод, банківська безпека, банківське право.

  Автор 15 наукових і навчальних праць, з них 1 одноособіна монографія та 1 навчальний посібник рекомендований Міністерством освіти і науки в співавторстві

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

   

  Список наукових праць

  Монографії

  1. Галич Р.В. Реалізація конституційного права працівника на захист: монографія / Р.В. Галіч. – Дніпроп.: «Форест», 2015. – 176 с.

   

  Навчальні посібники

  1. Правове регулювання окремих напрямків правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ: навчальний посібник / За заг. ред. д.ю.н, професора, чл.-кор. НАПрН України, заслуженого юриста України М.І. Іншина; . д.ю.н, професора, чл.-кор. НАПрН України В.І. Олефіра. – Харків: «НікаНова, 2014. – 840 с.

  Публікації у наукових фахових виданнях:

  1. Галич Р.В. Щодо поняття «основні трудові права працівників» / Р.В. Галіч / Митна справа: науково-аналітичний журнал. – 2011. – № 5 (77). Частина 2. – С. 422 – 428.
  2. Галич Р.В. Поняття захисту трудових прав працівників / Р.В. Галіч / Європейські перспективи. – 2011. – № 4. – С. 80 – 85.
  3. Галич Р.В. Сутність судового розгляду трудових прав працівників / Р.В. Галіч / Наука і правоохорона. – 2011. – № 3. – С. 37 –41.
  4. Галич Р.В. Щодо співвідношення понять «трудовий спір» та «трудовий конфлікт» / Р.В. Галіч / Митна справа: науково-аналітичний журнал. – 2011. – № 6 (78). – С. 476-481.
  5. Галич Р.В. Загальна характеристика порядку розгляду трудових спорів / Р.В. Галіч / Публічне право: науково-практичний юридичний журнал №1 (5). – 2012 р. – с. 314-319.
  6. Галіч Р.В. Сутність та характерні ознаки трудових спорів / Р.В. Галіч / Науковий вісник Ужгородського національного університету:серія Право – 2013 р. – Випуск 22 – Частина 2 – Том 2 – с.84-86.
  7. Галич Р.В. Конституція України як джерело основних трудових прав працвників / Р.В. Галіч / Науковий вісник Ужгородського національного університету:серія Право – 2013 р. – Випуск 23 – Частина 1 – Том 2 – с.51-54.
  8. Сергієнко О.А., Татар М.С., Морозова Н.Л.,  Галич Р.В.,  Управління фінансовою безпекою банків: інструментарій моделювання  // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» / Том 1, №22 (2017)

   

  Публікації в інших виданнях:

  1. Галич Р.В. Щодо визначення змісту понять «охорона» та «захист» трудових прав працівників / Р.В. Галіч / Правовий вимір сучасних реформаційних процесів в Україні: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. у 2-х ч. (м. Львів, 21-22 жовтня 2011 р.). – Л.: Західноукр. організація «Центр правничих ініціатив», 2011. – Ч. 2. – С. 9 – 11.
  2. Галич Р.В. Щодо визначення суб’єктивних трудових прав працівників / Р.В. Галіч / Проблеми правотворчості очима науковців:матер. Міжнародної науково-практичної конференції у 2-х частинах (м. Одеса, Україна, 01-02 листопада 2011 р.) – О.:ГО «Причорноморська фундація права», 2011. Ч.2. – С. 18-20.

  Детальніше
 • Семенюк Людмила Петрівна

  Семенюк Людмила Петрівна

  Доцент, кандидат економічних наук

  Викладає дисципліни: Банківські операції I, Банківські операції IІ, Навчальна практика, Технології банківського обслуговування.

  У 1981 році закінчила факультет “Фінанси та кредит” Харківського державного університету за спеціальністю економіст.

  Кандидат економічних наук з 2005 р., доцент кафедри банківської справи з 2008 р. Дисертацію на тему «Вплив маркетингової стратегії на ефективність банківського бізнесу» захистила у спеціалізованій вченій раді К 55.081.01 Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України» за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит. У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 1988 року.

  Сфера наукових інтересів: «Сучасні проблеми банківської діяльності», «Проблеми ефективності банківського бізнесу», «Організація готівково-грошового обігу». Є автором понад 20 наукових праць та численних методичних розробок.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

   

  Список наукових праць

  Монографії, підручники, навчальні посібники

  1. Голуб Г. Г. Гроші. Кредит. Банки [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Голуб, Л. П. Семенюк, Т. С. Смовженко ; Нац. банк України. Львів. банк. коледж. – Львів : Центр Європи, 1997. – 206 с. (у співавторстві).
  2. Управління діяльністю банку: методологія і практика: Монографія / Авт.кол.: О.В.Васюренко, І.М.Федосік, Л.В.Васюренко, О.М.Христофорова, Л.П.Семенюк, О.М.Сидоренко;. За заг. ред. акад. АЕН України, д-ра екон. наук, проф. О.В.Васюренка. – К.: УБС НБУ, 2008. – 230 с.
  3. Механізми забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку [Текст] : монографія / авт. кол. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Г. М. Азаренкової. – Київ : УБС НБУ, 2012. – 334 с. http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/51

   

  Наукові статті

  1. Семенюк Л.П. Конкуренція як фактор подальшого розвитку банківської системи // Вісник Української академії банківської справи. – 2002.– №1 (12) – С. 53-55.
  2. Семенюк Л.П. Цінові стратегії при впровадженні нових банківських продуктів // Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: Зб. наук. статей. – Харків: Основа, 2002. – С. 99–100.
  3. Семенюк Л.П. Визначення цілей продуктової стратегії банку як вирішального фактору планування комплексу маркетингу. // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т.7. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, УАБС, 2003. – С. 245-250.
  4. Семенюк Л.П. Розробка нових банківських продуктів як пріоритетний напрямок розвитку банківських інновацій”. // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т.8. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, УАБС, 2003. – С. 341-346.
  5. Семенюк Л.П. Сучасний стан і перспективи розвитку операцій комерційних банків із фізичними особами // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Економічні проблеми ринкової трансформації України: Збірник наукових праць / НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2003. – Вип. 1 (ХХХІХ). – С. 334-343.
  6. Коваленко В.В., Семенюк Л.П. Особливості дистрибуційної стратегії банку // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 10 (28). – С. 69–77.
  7. Семенюк Л.П. Проблеми ефективності банківського бізнесу та шляхи їх розв’язання // Вісник Української академії банківської справи. – 2003.– № 2 (15) – С. 71-74.
  8. Семенюк Л.П., Шамов С.О. Процесний підхід до визначення понять банківської діяльності // Вісник Львівського ун-ту. Серія економічна. – Вип. 32. – 2003. – С. 238-245.
  9. Різноокий А.Ф., Шамов С.О., Семенюк Л.П. Досвід застосування маркетингового та процесного підходів до перебудови банківських бізнес-процесів // Вісник Української академії банківської справи. – 2004.– №1 (16) – С. 85-90.
  10. Семенюк Л.П. Особливості побудови маркетингової стратегії банку // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2006. – №41. – С. 46-47.
  11. Семенюк Л.П., Семенюк Р.Д. Питання оцінки ефективності банківської діяльності // Фінансово – кредитна діяльність: проблеми теорії та практики / Зб. наукових праць. Вип. 1 (1)/2006. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2006. – с.5-10.
  12. Семенюк Л.П. Про деякі підходи до аналізу ефективності банківської діяльності в процесі стратегічного планування” // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т. 19. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – С. 115-119.
  13. Семенюк Л.П. Проблеми банківського іпотечного кредитування сільського господарства України // Збірник наукових праць Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики ХІБС УБС НБУ.- Випуск 1(2).- Харків.- 2007.- С.12-16.
  14. Семенюк Л., Ключка О. Проблеми визначення платіжності й обміну банкнот у роботі касирів банківських установ // Вісник Національного банку України. – К.: НБУ. – 2008. – №1. – С. 52-56.
  15. Людмила Петрівна Семенюк, Яна Юріївна Соляник. Удосконалення методів визначення кредитної ставки в умовах фінансової нестабільності // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ). – 2009. – №2 (5). – с. 120 – 122.
  16. Семенюк Л.П., Сварковська О.В. Проблеми формування кредитного портфеля банку в сучасних умовах» (збірник наукових праць SWorld за матеріалами науково-практичної інтернет конференції Перспективні інновації в науці, освіті, виробництві та транспорті ‘2012 0,5 др. арк. http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/economy-212/financial-cash-flow-and-credit-212/13405-212-039
  17. Наукова стаття «Про деякі питання роботи банків з клієнтами» ( збірник наукових праць SWorld за матеріалами науково-практичної інтернет конференції Перспективні інновації в науці, освіті, виробництві та транспорті ‘2014 0,5 др. арк.)
  18. Семенюк Л.П., Сухецька А.О. Сутність управління фінансовим розвитком банку як основної передумови економічного розвитку України // Науковий журнал «Молодий вчений». – №12 (грудень) 2014 р. – частина II.– Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С.103-106. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/12/99.pdf
  19. Семенюк Л.П. Маркетинговий підхід в управлінні ефективністю банківської діяльності» / Л.П.: Семенюк // Збірник наукових праць «Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг» Харківського державного університету харчування і торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2016.– Вип.1 (23).– С. 165-176.
  20. Семенюк Л.П. Сучасні підходи до планування комплексу маркетингу банку / Л.П. Семенюк // «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»: збірник наукових праць. – ХННІ ДВНЗ «УБС» (Харків). – 2017 (прийнято до друку).)

   

  Наукові статті у нефахових виданнях:

  1. Семенюк Л.П. Проблеми функціонування фінансового моніторингу в Україні / Л.П. Семенюк, Ю.Є. Нищета // Збірник наукових праць «Молодіжний науковий диспут». – ХННІ ДВНЗ «УБС» (Харків). – 2016. – Випуск № 2 (1)/2016. – С. 70-80.

   

  Публікації в інших виданнях:

  1. Семенюк Л.П. Сучасні системи інтегрованих каналів збуту банківських продуктів // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Динаміка наукових досліджень”. Том 25. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С. 6.
  2. Семенюк Л.П. Впровадженні віртуальних технологій навчання в систему післядипломної освіти // Сучасні технології вищої освіти: конференція: матеріали науково-практичної конференції. – Одеса: ОДЕУ, 2006.
  3. Семенюк Л.П. Про деякі підходи до аналізу ефективності банківської діяльності в процесі стратегічного планування // Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України: матеріали науково-практичної конференції. – Суми: УАБС. – 2006 р.
  4. Вплив процесів глобалізації на розвиток регіональних банківських систем // Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір: конференція: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛІБС УБС НБУ. – 2007 р.
  5. Семенюк Л.П. Дистанційне навчання в системі післядипломної банківської освіти // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: Материалы ІІ Международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», Пинск, 15-17 апреля 2008 год. / Национальный банк Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К.Шебеко [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2008. – С.162-163.
  6. Семенюк Д.П., Семенюк Л.П., Петренко О.В. Організація самостійної роботи студентів за ступеневою системою підготовки кадрів // Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції «Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Теоретико-методологічні та практичні проблеми підготовки фахівців за ступеневою системою освіти» (м. Харків, ХДУХТ, 23 вересня 2010 р.). – Харків. – 2010. – С.237-238.
  7. Семенюк Л.П., Сословський В.Г. Організаційно-методичні аспекти впровадження дистанційного навчання у післядипломну банківську освіту // Збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку електронної освіти в галузі економіки» (м. Севастополь, СІБС УАБС НБУ, 14-16 травня 2011 р.). – Харків. – ВД «ІНЖЕК». – 2011. – С. 99-102.
  8. Вядрова І.М., Семенюк Л.П. З досвіду впровадження дистанційного навчання в післядипломну банківську освіту // Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції-виставки за міжнародною участю «Технології дистанційної (електронної) освіти в сучасній державній кадровій політиці» (м. Київ, Національна академія державного управління при Президентові України, 26 травня 2011 р.). – Київ. – 2011. – С. 143-146.
  9. Семенюк Д.П., Семенюк Л.П. Використання елементів дистанційного навчання у післядипломній освіті // Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-методичної конференції «Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою» (м. Харків, ХДУХТ, 23 вересня 2011 р.). – Харків. – 2011. – С.394-395.
  10. Особливості розвитку дистанційного навчання / Д.П. Семенюк, Л.П. Семенюк // Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Інтеграція освіти, науки та виробництва – запорука ефективності навчального процесу: тези доповідей Х Всеукр. наук.-метод. конф., 27 вересня 2013. – Х. : ХДУХТ, 2013. − с. 397-398.
  11. Семенюк Д.П. Інтерактивна складова дистанційного навчання / Д.П. Семенюк, Л.П. Семенюк // Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції «Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Науково-інформаційна підтримка навчального процесу» ( 25 вересня 2015 р.). – Х.: ХДУХТ, 2015. ­– С.282-284.
  12. Семенюк Л.П. Взаємозв’язок фінансової і маркетингової стратегій в процесі стратегічного планування банківської діяльності / Л.П. Семенюк // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : Матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції (17 – 18 березня 2016 р.) – Х.: ХННІ ДВНЗ “УБС”, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium ; 1Gb RAM; Windows XP, 7,8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. – Назва з екрану
  13. Семенюк Д.П., Семенюк Л.П. Сучасні підходи до організації навчального процесу студентів дистанційної форми навчання / Д.П. Семенюк, Л.П. Семенюк // Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції «Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Сучасна парадигма вищої освіти» (30 вересня 2016 р.). – Х.: ХДУХТ, 2016. –  С.255-257.
  14. Семенюк Л.П. Сучасні підходи до побудови дистрибуційної стратегії банку / Л.П. Семенюк // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (17 березня 2017 р.) – Х.: ХННІ ДВНЗ “УБС”, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium ; 1Gb RAM; Windows XP, 7,8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. – Назва з екрану

  e-mail: lp.semeniuk1008@gmail.com

  Детальніше
 • Хвічія Катерина Михайлівна

  Хвічія Катерина Михайлівна

  Доцент, кандидат економічних наук, докторант

  Закінчила Харківський державний економічний університет, отримала спеціальність «Менеджмент організацій».

  З 2015 року докторант кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».

  Напрямок наукової роботи: формування фінансової системи підприємств.

  Тема кандидатської дисертації: «Обґрунтування маркетингової стратегії розвитку підприємства».

  За результатами досліджень опубліковано: понад 27 наукових та навчально – методичних праць, серед яких 2 монографії.

  Детальніше
 • Волохата Вікторія Єльфридівна

  Волохата Вікторія Єльфридівна

  Доцент кафедри банківськї справи, фінансів та страхування, кандидат економічних наук

  Викладає дисципліни: Аналіз банківської діяльності, Банківське регулювання і нагляд, Фінансово-банківська статистика, Центральний банк і грошово-кредитна політика.

  У 2000 році закінчила економічний факультет Харківського державного економічного університету за спеціальністю фінанси та кредит.

  Кандидат економічних наук з 2015 р. Дисертацію на тему «Управління залученими ресурсами банку» захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.883.01 в Університеті банківської справи Національного банку України (м. Київ) за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2005 р.

  Сфера наукових інтересів – банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків, регіональні аспекти функціонування фінансово-кредитної системи та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів. Є автором понад 20 наукових праць та численних методичних розробок.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

  ·         ID ORCID  – 0000-0001-7612-020X

  ·         ID Researcher – O-7373-2015

   

  Список наукових праць:

  Монографії

  1.      Моделі оцінки банківської діяльності для забезпечення стабільності банківської системи: монографія / [ авт.кол.]; за заг. ред. професора Васюренка О.В. – К: УБС НБУ, 2010. – 294 с.(18 д.а.; особистий внесок: обґрунтована доцільність використання регресійної моделі залежності узагальнюючого таксономічного показника від його складових при оцінці діяльності банківських установ –  0,5 д.а). http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/266

  2.      Кузнєцова А. Я. Управління залученими ресурсами банку: монографія  / А. Я. Кузнєцова, І. М. Вядрова, В.Є. Волохата. – Харків: ФОП Здоровий Я.А., 2016. – 210 с.

   

  Статті в наукових фахових виданнях:

  3.      Волохата В.Є., Семченко А.І. Стабілізаційна монетарна політика як фактор реального економічного зростання України // Економіка: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць. – Випуск 237: В. 6 т. – Т. ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 375 – 381.

  4.      Вядрова І.М. Залучені кошти як один із головних механізмів успішного функціонування банківських установ / І.М. Вядрова, В.Є. Волохата // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2009. – №1 (4). – С.104–108 (0,68 д.а.; особистий внесок: визначено теоретичні основи формування залучених ресурсів банків – 0,34 д.а.).

  5.      В.Є. Волохата, К.М. Головчак Проблеми сучасної банківської системи та шляхи удосконалення методів регулювання діяльності банківських установ, Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – 2009. – № 2 (14). – С. 22-26.

  6.      В.Є. Волохата, О.С. Гарна Ліквідність банківської системи: проблеми та напрями підвищення ефективності управління, Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – 2009. – № 2 (14). – С. 18-22.

  7.      Волохата В.Є., Островерхова Т.С. Стан та тенденції розвитку іпотечного кредитування в Україні // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки: Вип. 28 Ч.П / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – с. 211-216.

  8.      Волохата В.Є. Роль депозитної політики в управлінні ресурсами банку / В.Є. Волохата // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2012. – № 58 (964). – С.38-46 (0,68 д.а.).

  9.      Волохата В.Є. Основні поняття категорійного апарату щодо управління залученими ресурсами банку / В.Є. Волохата // Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право». – 2013. – № 1. – С.41-44 (0,62 д.а.). http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/220

  10.  Волохата В.Є. Тенденції розвитку ринку залучених ресурсів банків Харківського регіону / В.Є. Волохата // Науковий журнал «Бізнес-Інформ». – 2013. – № 2. – С.109-115 (0,94 д.а.). http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/224

  11.  Волохата В.Є. Фактори формування депозитних ресурсів банку / В.Є. Волохата // Науковий журнал «Бізнес-Інформ». – 2013. – №8. – С.310-316 (1 д.а.). http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/225

  12.  Волохатая В.Е. Научно-теоретические подходы к классификации депозитных ресурсов банка / В.Е. Волохатая // Международный журнал «Экономика и предпринимательство». – 2013. – №10 (39). – С.400-404 (1 д.а.). http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/221

  13.  Вядрова І.М. Економічна сутність та класифікація залучених ресурсів банку / І.М. Вядрова, В.Є. Волохата // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». – 2014. – № 14 (липень). – С.32-39 (1,25 д.а.; особистий внесок: удосконалено визначення поняття «залучені ресурси банку» на основі класифікаційних ознак ресурсів банку, побудована ієрархічна класифікація залучених ресурсів, зосереджених на депозитних рахунках – 0,62 д.а.). http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/311

  14.  Вядрова І.М. Системний підхід в управлінні залученими ресурсами банку / І.М. Вядрова, В.Є. Волохата // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава». – 2014. – № 10 (жовтень). – С.43-48 (1,12 д.а.; особистий внесок: надано авторське визначення сутності управління залученими ресурсами банку, запропоновано впровадження в процес управління залученими ресурсами додаткових принципів управління залученими ресурсами, розроблено порядок використання методів та інструментів управління залученими ресурсами банку відповідно до поточного стану ресурсного забезпечення та цілей розвитку банківської діяльності – 0,56 д.а.). http://www.economy.in.ua/pdf/10_2014/11.pdf

  15.  Волохата В.Є. Організаційні засади оцінки ефективності управління залученими ресурсами банку на основі узагальненого таксономічного показника / В.Є. Волохата // Науково-практичний журнал «Агросвіт». – 2014. – № 23(грудень). – С.48-55 (1,12 д.а.) http://www.agrosvit.info/pdf/23_2014.pdf

  16.  Волохата В.Є. Управління залученими ресурсами банку на основі цінового прогнозування з використанням мультиплікативних моделей ARIMA / В.Є. Волохата // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». – 2014. – № 24 (грудень). – С.72-78 (1,12 д.а.). http://www.investplan.com.ua/pdf/24_2014/16.pdf

  17.  Волохата В.Є. Нецінові методи в управлінні залученими ресурсами банку / В.Є. Волохата // Науковий журнал Бізнес-Інформ. – 2017. – С.229-234.

   

  Статті в інших виданнях:

  18.  Волохатая В.Е. Финансовая устойчивость банка как экономическая категория / В.Е. Волохатая // Economics and national economy management: problems and prospects. Research articles. – B&M Publishing, San Francisco, California, USA. – 2013. – P. 141-144 (0,5 д.а.). http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/226

  19.  Волохатая В.Е. Критический анализ подходов к определению понятия «депозитные ресурсы банка» / В.Е. Волохатая // Научно-практический журнал «Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики», Серия «Экономика и право». – М.: ООО «Научные технологии». – 2013. – №7-8. – С.47-50 (0,75 д.а.). http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/222

  20.  Волохата В.Є. Сучасний стан, проблеми та перспективи управління залученими ресурсами банків України / В.Є. Волохата // Australian science review. – 2014. – No.1. (5) (January-June). – Volume II. «Adelaide University Press». – Adelaide, 2014. – P.215-222 (0,56 д. а.).

   

  Публікації в інших виданнях:

  21.  Волохата В.Є. Система страхування банківських депозитів та її вдосконалення / В.Є. Волохата // Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України [Текст] : збірник тез доповідей ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 жовтня 2008 р.) : у 2-х т. / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – Т.2. – С.129-130 (0,12 д. а).

  22.  Волохата В.Є.Деякі аспекти формування залучених і запозичених коштів банків та визначення їх якості / В.Є. Волохата // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика [Текст] : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2010 р.) : у 2-х т. / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010 – Т.2. – С.52-53 (0,12 д.а.).

  23.  Волохата В.Є. Підвищення якості банківського обслуговування корпоративних і заможних клієнтів як фактор росту ресурсної бази банків / В.Є. Волохата // Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки / Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції 3-5 червня 2011 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2011. – С.290-293 (0,37 д.а.).

  24.  Волохата В.Є. Технологія поглибленого аналізу управління стабільністю банку за допомогою економіко-математичних методів в умовах сьогодення / В.Є. Волохата // «Розвиток наукових досліджень’ 2011»: Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 28-30 листопада 2011 р. – Т. 10. – С.41-46 (0,37 д.а.).

  25.  Волохата В.Є. Депозитна політика банку, її роль, функції, принципи / В.Є. Волохата // Сучасний стан економічної науки: проблеми та перспективи розвитку. VII Міжнародна науково-практична конференція. (м. Львів, 16-17 березня 2012 року). – Львів у 2-х частинах: Львівська економічна фундація, 2012. Ч.I. – С.72-73 (0,25 д.а.).

  26.  Волохата В.Є. Нецінові методи в управлінні залученими ресурсами банку / В.Є. Волохата // Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн [Текст]: матеріали міжнар. наук. конф., 5-7 листоп. 2012 р., м. Дніпропетровськ / ред. кол.: В.М. Шаповал [та ін.]. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – Т.2. – С.192-193 (0,18 д.а.).

  27.  Волохата В.Є.Сутність категорійного апарату управління залученими ресурсами банку / В.Є. Волохата // Економіка і управління: проблеми науки та практики: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 3-4 грудня 2012 р., м. Київ. – Дніпропетровськ: «Герда», 2012. – С.229-231 (0,25 д.а.).

  28.  Волохата В.Є. Аналіз методичних підходів до оцінювання фінансової стійкості банку як головного фактора оцінки ефективності механізму управління залученими ресурсами банку / В.Є. Волохата // Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7-8 грудня 2012 р.): У 4-х частинах – Київ: ГО «Київський економічний науковий центр», 2012. ч.3. – С.33-36 (0,31 д.а.).

  29.  Волохатая В.Е. Критический анализ подходов к классификации депозитных ресурсов банка / В.Е. Волохатая // Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції (м.Донецьк, 23-24 серпня 2013 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Донецьк: ГО «СІЕУ», 2013. – С. 90-92 (0,31 д.а.).

  30.  Волохата В.Є. Вагомість факторів формування депозитних ресурсів банку в процесі управління залученими ресурсами / В.Є. Волохата // Форми і методи державного регулювання національних економік: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23-24 серпня 2013 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. – С.5-8 (0,31 д.а.).

  31.  Волохата В.Є. Поняття «депозитні ресурси банку» та їх економічна сутність / В.Є. Волохата // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», (26-27 вересня 2013 року) [Електронний ресурс]. – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2013.  – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) (0,37 д.а.).

  32.  Вядрова І.М. Поняття «залучені ресурси банку», їх економічна сутність та класифікація / І.М. Вядрова, В.Є. Волохата // Проблеми економіки та менеджменту: оцінка та перспективи вирішення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 26-27 вересня 2014 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2014. – Ч. 1. – С.57-60 (0,31 д.а.: особистий внесок:  удосконалено визначення поняття «залучені ресурси банку», побудована ієрархічна класифікація залучених ресурсів, зосереджених на депозитних рахунках – 0,15 д.а.).

  33.  Волохата В.Є. Організація управління залученими ресурсами в вітчизняних банках / В.Є. Волохата // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : Матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції (17 – 18 березня 2016 р.) – Х.: ХННІ ДВНЗ “УБС”, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium ; 1Gb RAM; Windows XP, 7,8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. – Назва з екрану.

  34.  Волохата В.Є. Проблеми інформаційного та правового забезпечення управління залученими ресурсами банків України / В.Є. Волохата // International Scientific-Practical Conference From Baltic to Black Sea: National Models of Economic Systems: Conference Proceedings, March 25, 2016. Riga: Baltija Publishing. – p.269-272.

  35.  Волохата В.Є. Конкурентоспроможність банку: сутність та поняття / В.Є. Волохата // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (17 березня 2017 р.) – Х.: ХННІ ДВНЗ “УБС”, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium ; 1Gb RAM; Windows XP, 7,8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. – Назва з екрану

  Детальніше
 • Гнип Наталія Олексіївна

  Гнип Наталія Олексіївна

  Старший викладач, кандидат економічних наук

  Викладає дисципліни: Економіка підприємства, Страхові послуги, Страховий менеджмент, Регіональна економіка.

  Закінчила Харківський банківський інститут УАБС за спеціальністю «Банківська справа» (кваліфікаційний рівень – «спеціаліст»). У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2005 року.

  Напрямок наукової роботи: планування фінансового потенціалу суб’єктів господарювання.

  Тема кандидатської дисертації: «Планування фінансового потенціалу суб’єктів реального сектору економіки».

  За результатами досліджень опубліковано: навчальний посібник з грифом МОН України, монографія, 22 наукові статті у фахових виданнях, 14 виступів на конференціях.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

  ·     Scopus441930

  ·     ORCID – 0000-0002-0856-9619

  ·     Researcher – L-6676-2015

  ·     Google Scholar – http://scholar.google.com.ua/citations?user= ug8GoYAAAAJ&hl=ru

   Список наукових праць

  1.  Васюренко О.В. Планування фінансового потенціалу підприємства в посткризових умовах / О.В. Васюренко, Н.О. Гнип // Збірник наукових праць. «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – Випуск 2(11). – 2011. – С. 112-120. fkd.org.ua/article/download/28938/26003

  2.  Гнип Н.О. Формування фінансово-економічного механізму стабілізаційного управління підприємством на прикладі ПАТ «Дослідний електромонтажний завод» / Н.О.Гнип, Л.А. Касян //Вісник Запоріжського національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. – №2 (18). – С.34 – 38. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vznu_ecopdf

  3.  Гнип Н.О. Методичний підхід до оптимізації управління грошовими потоками підприємства/ Н.О.Гнип, О.О.Штих // Збірник наукових праць: теорія мікро-макроекономіки – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 96–104. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/181/1/Gnup%201.pdf

  4.  Гнип Н.О. Особливості ведення бухгалтерського обліку страхових компаній / Н.О.Гнип, Ю.Є.Ісакіна // Всеукраїнський науково-виробничий журнал Інноваційна економіка – Тернопіль, 2012.  № – С. 291-294. http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/182

  5.  Гнип НОДослідження результатів діяльності в системі планування фінансового потенціалу підприємств // Бізнес Інформ. – 2013. – №7. – C. 242–246. http://www.business-inform.net/pdf/2013/7_0/242_246.pdf

  6.  Гнип Н.О. Бізнес-прогнози як основа формування бюджету промислового підприємства / Н.О. Гнип // Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Остроцька академія», 2013. – Випуск 23. – С.210 – 215. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoa_2013_23_43.pdf

  7.  Гнип Н.О. Оцінка фінансового потенціалу за фінансовими потоками / Н.О. Гнип // Вісник ТНЕУ. – №3. – 2014. – С. 30-36. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vtneu_2014_3_5.pdf

  8.  Gnyp N.О. Оrganization of enterprise financial security policy / N.О. Gnyp, O.A.Merzlikina // Збірник наукових праць. «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – Випуск 2 (17). – 2014. – С. 125-130. http://fkd.org.ua/article/viewFile/37340/33582

  9.  Gnyp N. Institutional and Managerial Principles of Financial Planning at the Enterprise / Gnyp // Економічний часопис ХХІ N1-2(2)’2015. – С. 35-38. http://soskin.info/userfiles/file/2015/1-2_2_2015/Gnyp.pdf

  10.                     Юрченко Л.І. Безпека суспільства та моніторинг надзвичайних ситуацій у навчальному процесі / Л.І.Юрченко, Н.О.Гнип // Наукове забезпечення діяльності оперативно-рятувальних підрозділів (теорія та практика): збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина 2. – Х.: НУЦЗУ 2014. – С. 59 – 62. http://edu-mns.org.ua/img/news/68/2.pdf

  e-mail: x-goldystar@rambler.ru

  Детальніше
 • Пашова Сніжана Миколаївна

  Пашова Сніжана Миколаївна

  Старший викладач, кандидат економічних наук

  Викладає дисципліни: Бюджетна система, Фінансовий ринок, Управління фінансової санації підприємства, Охорона праці в галузі.

  Закінчила Харківський банківський інститут УАБС НБУ за спеціальністю «Банківська справа». У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2010 року.

  Напрямок наукової роботи: банківське інвестиційне кредитування; проблеми інноваційна діяльність суб’єктів господарювання в Україні.

  Тема кандидатської дисертації: «Інноваційно-інвестиційна модель розвитку кредитування на Україні».

  За результатами досліджень опубліковано: 22 наукові праці, з них 10 наукових статей в фахових виданнях, 2 колективна монографія. Прийняла участь у 12 міжнародних та всеукраїнських конференціях.

  Детальніше
 • Галушко Юлія Петрівна

  Галушко Юлія Петрівна

  Старший викладач, кандидат економічних наук

  Викладає дисципліни: Інвестування, Фінанси підприємств, Бюджетна система, Фінанси І, Навчальна практика.

  Викладає дисципліни: Фінанси, Фінансовий ринок, Управління фінансовою санацією підприємств.

  Детальніше:

  Закінчила Харківський інститут банківської справи за спеціальністю «Банківська справа» (кваліфікаційний рівень – «магістр»).  У Харківському інституті банківської справи УБС НБУ працює з 2014 року.

  Напрямок наукової роботи: Центральний банк і грошово-кредитна політика.

  Тема кандидатської дисертації: «Інструменти грошово-кредитного регулювання в системі факторів економічного зростання».

  З жовтня 2016 року є завідувачем сектору аспірантів, докторантів та молодих вчених наукового товариства інституту.

  За результатами досліджень опубліковано: 17 наукових праць, серед яких статті, тези доповідей, матеріали наукових конференцій.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

  o  ORCID – 0000-0001-7334-3846

  o  ResearcherID – L-6686-2015

  Список наукових праць

  статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України та мають ISSN:

  3.  Галушко Ю. П. Комунікаційна політика центрального банку як одна з умов забезпечення ефективної монетарної політики / Ю. П. Галушко // «Вісник Університету банківської справи НБУ (м. Київ). – 2012. – №2 (17). С. 223-226. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VUbsNbU_2013_2_46.pdf.

  4.  Пасічник І. В. Механізм практичної реалізації режиму таргетування інфляції як спосіб стабілізації та переходу до економічної стабільності / І. В. Пасічник, Ю. П. Галушко // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – №1. – С. 10-14.

  5.  Галушко Ю. П. Монетарний інструментарій посткризового відновлення / Ю. П. Галушко // Бізнес Інформ. – 2012. – №9. – С. 265-268. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2012_9_56.pdf

  6.  Пасічник І. В. The modern approaches to determination of main point and classification off tools of monetary influence on economy / І. В. Пасічник, Ю. П. Галушко // Фінансово – кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць; наук. – практ. вид. – Харків : ХІБС УБС НБУ, 2015.

  7.  Галушко Ю. П. Науково-теоретичне узагальнення основних наукових підходів до визначення сутності монетарної політики / Ю. П. Галушко // Фінансовий простір. – 2015. – №2 (18). – С. 240-244. http://fp.cibs.ck.ua/files/1502/15gjpnuo.pdf

   статті у закордонних журналах (що входять до науково-метричних баз даних):

  8.  Галушко Ю. П. Вплив очікувань економічних агентів на формування механізму грошово-кредитного регулювання / Ю. П. Галушко // Съвременни проблеми на региональното развитие: Събрании статии. Т. 2. – Академично издательство на Аграрния университет Пловдив, България. – 2014. – Том 2. С. 22-29

   інші публікації (у т.ч. тези доповідей):

  9.        Пасічник І. В., Галушко Ю. П. Реалізація режиму таргетування інфляції як спосіб стабілізації фінансового ринку / І. В. Пасічник, Ю. П. Галушко // Проблеми соціально–економічного розвитку підприємництва: збірник матеріалів міжнародної науково–практичної інтернет – конференції (8–9 листопада 2012р.) – Дніпропетровськ: «Герда», 2012. – С 159-161.

  10.    Галушко Ю. П. Очікування економічних агентів як один з факторів впливу на формування механізму грошово-кредитного регулювання / Ю. П. Галушко // Фінансово-кредитне стимулювання розвитку територіальних суспільних систем: збірник матеріалів III міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (28 березня 2015 р. ) – м. Луцьк, 2015р. – С. 52-54.

  11.    Галушко Ю. П. Вдосконалення механізму монетарного регулювання в Україні / Ю. П Галушко // Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції : матеріали ІV Міжнародної науково–практичної конференції (2–3 квітня 2015 р.) – Харків : ХІБС УБС НБУ, 2015 р. [Електронний ресурс] – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану

  12.    Галушко Ю. П. Теоретична концептуалізація категорії «монетарна політика» / Ю. П. Галушко // Україна у геоекономічному просторі: глобальні виклики, сучасні тренди розвитку та соціокультурні трансформації: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської наукової інтернет – конференції (15 травня 2015 р.) – Тернопіль, 2015 р. – С. 33-34.

  13.    Галушко Ю. П. Моделювання монетарного впливу через процентний канал / Ю. П. Галушко // Фінансові та обліково-аналітичні аспекти розвитку економічних систем: збірник тез XV Міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів (26-27 березня 2015 р.) / Відп. за випуск В. В. Рисін. – Львів: ЛІБС УБС НБУ, 2015. С. 714-716.

  14.    Галушко Ю.П. Сучасні підходи до визначення сутності інструментів монетарного впливу / Ю.П. Галушко // Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізацій них процесів: збірник тез XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів (22-24 квітня 2015 р.) – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2015. С. 26-29.

  15.    Галушко Ю. П. Канали трансмісійного механізму монетарного регулювання / Ю. П. Галушко // Сучасні економічні системи: стан та перспективи: збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної інтернет – конференції (14-15 травня 2015 р.) – Хмельницький, 2015.

  e-mail: y.galusko0106@gmail.com

  Детальніше
 • Сидоренко Ольга Миколаївна

  Сидоренко Ольга Миколаївна

  Старший викладач

  Викладає дисципліни: Банківське регулювання і нагляд, Банківський нагляд, Внутрішній аудит у банку.

  Закінчила Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна у 1984 р. за спеціальністю «Історія», у 2000 р. за спеціальністю «Фінанси і кредит».  У Харківському інституті банківської справи УБС НБУ працює з 1984 року.

  Сфера наукових інтересів – банківська система України в умовах інтеграції та глобалізації, механізм функціонування банківського нагляду в Україні та його роль у забезпеченні стабільності банківської системи. Є автором понад 60 наукових праць з банківської справи, серед яких: 2 підручники, 5 навчальних посібників, 4 монографії.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

  ·         ID ORCID – 0000-0001-6587-4970

  ·         ID Researcher – O-7377-2015

   

  Список наукових праць

   Монографії, підручники, навчальні посібники:

  1.      Збірник вправ з курсу «Облік у банках» / Сердюк Л.В., Каднічанська В.М., Карасьова З.М., Сидоренко О.М., Тарасенко Н.М. – Харків, ХБК, 1999. – 200 с.

  2.      Облік у банках / Г.П.Табачук, О.М.Бартош, В.М.Каднічанська, Л.В.Сердюк, О.М.Сидоренко / За ред. Г.П.Табачук. – К.: Національний банк України, 1999. – Ч.1. – 370 с.

  3.      Облік і аудит у банках: Навч. посіб. / О.В. Васюренко, Л.В. Сердюк, О.М. Сидоренко та ін.; За ред. О.В. Васюренка. – К.: Знання, 2006. – 595 с. – (Вища освіта XXI століття).

  4.      Облік і аудит у банках. Навч. посібник. / О.В. Васюренко, Л.В. Сердюк, О.М. Сидоренко та ін.; За ред. О.В. Васюренка. – 2-ге вид., перероб. і доп. К: Знання, 2008. – 623 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

  5.      Управління діяльністю банку: методологія і практика: Монографія / Авт. кол.: О.В.Васюренко, І.М.Федосік, Л.В.Васюренко, О.М.Христофорова, Л.П.Семенюк, О.М.Сидоренко;. За заг. ред. акад. АЕН України, д-ра екон. наук, проф. О.В.Васюренка. – К.: УБС НБУ, 2008. – 230 с.

  6.      Фінансове планування та прогнозування діяльності банків: Монографія / О.В.Васюренко, Г.М. Азаренкова, Н.П. Погореленко, В.Ю. Дубницький, О.М.Сидоренко, Л.В. Сердюк, Г.В. Омельченко; за заг. ред. акад. АЕН України, д-ра екон. наук, проф. О.В.Васюренка. – К.: УБС НБУ, 2009. – 323 с. http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/90

  7.      Моделі оцінки банківської діяльності для забезпечення стабільності банківської системи: монографія / авт. кол. (Сидоренко О.М. – розділ 1, розділ 4) – К.: УБС НБУ, 2010. – 294 с. http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/266

  8.      Васюренко О. В. Банківський нагляд: підручник / О.В. Васюренко, О.М. Сидоренко. – К.: Знання, 2011.- 502 c. http://westudents.com.ua/knigi/4-bankvskiy-naglyad-vasyurenko-OB.html

  9.      Погореленко Н.П. Внутрішній аудит у банку: Навчальний посібник / Н.П. Погореленко, О.М. Сидоренко, Л.В. Сердюк, З.М. Карасьова, Н.С. Федоренко. – Львів: Новий світ – 2000, 2012. – 270 с. http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/353

  10.  Погореленко Н.П. Фінансове планування в банку: Навчальний посібник / Н.П. Погореленко, О.М. Сидоренко, Л.В. Сердюк. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2013. – 182 с. http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/handle/123456789/358

  11.  Погореленко Н.П. Сучасне організаційно-економічне забезпечення стабільного функціонування та аналіз показників розвитку банківського сектору України / Н.П. Погореленко, О.М. Сидоренко // Розвиток фінансового потенціалу суб’єктів господарювання як основа досягнення фінансово-економічної безпеки: колективна монографія / кол. авт.; за ред. В.В. Глущенка. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 132 – 174. http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2014-05-23/Gluschenko.pdf

  12.  Тридід О.М.. Банківська система: підручник / О.М. Тридід, Б.В. Самородов, І.М. Вядрова та ін. (Сидоренко О.М. – розділ 8, розділ 9); за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – Львів: «Новий світ – 2000», 2014. – 536 с.

  13.  Внутрішній аудит у банку: Навчальний посібник / І.М. Вядрова, З.М. Карасьова, Н.П. Погореленко та ін. – 2-ге вид., доп. і перер. – Львів: Новий світ – 2000, 2015. – 270 [2] с.

  14.  Фінансове планування в банку: навчальний посібник / І.М. Вядрова, С.В. Гадецька, Н.П. Погореленко та ін. – 2-ге вид., доп. і перер. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2015. – 200 с.

   

  Статті в наукових фахових виданнях:

  15.  Сидоренко О.М. Управління кредитним ризиком // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Економічна серія. – 2001 – №508. – с.233-236.

  16.  Сидоренко О.М. Шляхи збільшення обсягів банківського кредитування підприємницьких структур України // Технічний прогрес та ефективність виробництва. Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: Збірка наукових праць. Випуск 24. – Харків: Нту «ХПІ», 2001. – С.195-197.

  17.  Сидоренко О.М. Сучасний стан фінансово-кредитного забезпечення підприємницьких структур України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т.6. – Суми: В.В.П. «Мрія-1», 2002. – с.218-221.

  18.  Дубницкий В.Ю., Сидоренко О.Н., Перцев М.Л. Использование динамического норматива и прогнозирование в кредитном менеджменте банка // Научный информационный журнал «Бизнес-информ». – 2002. – №11-12. – С.125-130.

  19.  Сидоренко О.М. Управління дохідністю кредитного портфеля та методи ціноутворення за кредитами. // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т.8. – Суми: В.В.П. «Мрія-1» ЛТД, УАБС, 2003. – с.349-352.

  20.  Дубницький В.Ю., Сидоренко О.М., Перцев М.Л. Формування стратегії банківського кредитування на основі статичної моделі прийняття рішень // Вісник Технологічного університету Поділля. Т.2 – 2004. – №3. – С.29-34.

  21.  Сидоренко О.М., Перцева О.Л. Прогнозування фінансових результатів діяльності банків на основі апарату експоненціального згладжування Р. Брауна // Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Серія «Економічні науки». Том IX, № 2. – Харків, 2006. – С. 29-32.

  22.  Дубницкий В.Ю., Сидоренко О.М., Величко Ю.О. Прийняття ефективних управлінських рішень на основі прогнозування тенденцій динаміки основних показників діяльності банків // Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Серія «Економічні науки». Том X, № 1. – Харків, 2007. – С. 39-44.

  23.  Величко Ю.О., Дубницкий В.Ю., Сидоренко О.Н. Оценка устойчивости результатов кластерного анализа финансового состояния банков // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Вип. 2(14). – Х: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2007. – С. 157 – 159.

  24.  Дубницкий В.Ю., Сидоренко О.Н., Чубань О.А. Применение методов прогнозирования для обеспечения эффективности процесса планирования деятельности банка // Научный информационный журнал «Бизнес Информ». – 2009. – № 5. – с. 89 – 97.

  25.  Дубницкий В.Ю., Сидоренко О.Н., Чубань О.А. Применение метода экспоненциального сглаживания для краткосрочного прогнозирования финансовых параметров деятельности банка // Научный информационный журнал «Бизнес Информ». – 2009. – № 8. – с. 92 – 95.

  26.  Погореленко Н.П., Сидоренко О.М.. Фінансове планування та прогнозування як ключові елементи управління банківською установою // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2009. – №2 (5). – с. 85 – 89.

  27.  Дубницкий В.Ю., Сердюк А.А., Сидоренко О.Н. Применение функций мгновенного темпа роста для анализа показателей банковской деятельности // Научный информационный журнал «Бизнес Информ». – 2010. – № 5 (2). – с. 10 – 12.

  28.  Сидоренко О.М., Алєксєнко Г.А. Прибуток банку та фактори його максимізації в умовах нестабільного зовнішнього середовища // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 262: В 12 т. – Т.ІХ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С.2241-2246.

  29.  Сидоренко О.М., Будилко Є.Г. Економічний капітал як інструмент ефективної стратегії управління ризиками // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 264: В 9 т. – Т.I– Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С.18-24.

  30.  Сидоренко О.М., Мирошніченко А.О. Шляхи підвищення конкурентоспроможності українських банків на міжнародному рівні // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – 2010. – №2 (9). – С. 42 – 45.

  31.  Сидоренко О.М., Леонова О.В. Місце та роль кредитних спілок на фінансовому ринку України // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2011. – №1 (10). – С. 172 – 174. http://www.lbi.wubn.net/index.php/ua/biblioteka/vydannia-ubs-v-elektronnomu-varianti/zhurnaly/visnyk-ubs.html

  32.  Дубницкий В.Ю., Погореленко Н.П., Сидоренко О.Н. Оценка стабильности банковской системы // Научный информационный журнал «Бизнес Информ». – 2011. – № 8. – C. 134 – 140. http://business-inform.net/pdf/2011/8_0/134_140.pdf

  33.  Погореленко Н.П., Сидоренко О.М. Моніторинг фінансової стабільності банківського сектору // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – 2011. – №1 (10). – Частина ІІ. – С. 61 – 67. http://fkd.org.ua/article/viewFile/29247/26276

  34.  Дубницкий В.Ю., Погореленко Н.П., Сидоренко О.Н. Выбор метода прогнозирования оценки стабильности банковской системы с учетом показателя Херста для динамического ряда наблюдений // Системи обробки інформації: Збірник наукових праць / Міністерство оборони України. Випуск 8 (98). – Харків, 2011. – С. 163 – 169.

  35.  Дубницкий В.Ю., Сидоренко О.Н., Антонова Я.Ю. Выборочный метод и его применение в процессе внутреннего банковского аудита // Научный информационный журнал «Бизнес Информ». – 2011. – № 12. – C. 104 – 109. http://business-inform.net/pdf/2011/12_0/104_109.pdf

  36.  Гадецкая С.В., Сидоренко О.Н., Тоценко А.Ю. Использование модели анализа в механизме обеспечения финансовой устойчивости банка // Научный информационный журнал «Бизнес Информ». – 2012. – № 1. – C. 118 – 121. http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2012&abstract=2012_01_0&lang=ua&stqa=25

  37.  Сидоренко О.М. Методологічний базис організації та функціонування механізму банківського нагляду // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2012. – №2 (14). – С. 172 – 174. http://www.lbi.wubn.net/index.php/ua/biblioteka/vydannia-ubs-v-elektronnomu-varianti/zhurnaly/visnyk-ubs.html

  38.  Дубницький В.Ю., Сидоренко О.М., Богданова Д.В. Прогнозування стану системи банківського нагляду з використанням дискретних марковських процесів // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – 2012. – № 5 [15]. – C. 349 – 352. http://uniep.km.ua/upload-files/_5_2012.pdf

  39.  Сидоренко О.М. Функції, принципи та інструментарій банківського нагляду // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – 2012. – №2 (13). –С. 89 – 96. http://fkd.org.ua/article/viewFile/25127/22585

  40.  Сидоренко О.М. Інституціональне забезпечення формування та розвитку механізму банківського нагляду / О.М. Сидоренко // Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки». – 2012. – №4 (58). – С. 197 – 203. http://fkd.org.ua/article/viewFile/25127/22585

  41.  Сидоренко О.М. Банківський нагляд у системі регулювання діяльності банків / О.М. Сидоренко // Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право». – 2013. – №1/2013. – С. 59 – 61. http://fkd.org.ua/article/viewFile/25127/22585

  42.  Гадецька С.В. Аналіз та прогнозування проблемної заборгованості банків з використанням адаптивної моделі Брауна / С.В. Гадецька, О.М. Сидоренко, О.А. Гуренко // Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – 2013. – № 2 [19]. – C. 342 – 347. http://uniep.km.ua/upload-files/_2_2013.pdf

  43.  Гадецька С.В. Діагностика і прийняття рішень щодо шляхів управління проблемною заборгованістю банків / С.В. Гадецька, О.М. Сидоренко, О.Ю. Лук’яненко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2013. – №1 (16). – С. 274 – 277. http://www.lbi.wubn.net/index.php/ua/biblioteka/vydannia-ubs-v-elektronnomu-varianti/zhurnaly/visnyk-ubs.html

  44.  Вядрова І.М. Економіко-математичне моделювання залежності обсягу проблемної заборгованості банків від макроекономічних показників / Вядрова І.М., Сидоренко О.М. // Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2015. – № 4. – С.238-242.

  45.  Вядрова І.М., Методичні підходи до оцінки вартості портфеля проблемної заборгованості банку / І.М. Вядрова, С.В. Гадецька, О.М. Сидоренко // Науковий журнал «Бізнес-Інформ». – 2015. – № 10. – С.378-382.

   

  Статті в інших виданнях:

  46.  Дубницкий В.Ю., Погореленко Н.П., Сидоренко О.Н. Оценка банковской деятельности в условиях нестабильной внешней среды // Анализ кризисных явлений в финансовом и реальном секторах экономики Украины и Республики Беларусь (2008 – 2011 гг.): сб. науч. ст. / Полесский гос. ун-т; под ред. К.К. Шебеко. – Пинск: ПолесГУ, 2011. – С. 37 – 44. http://www.business-inform.net/thematic-search/?theme=finance-money-circulation-and-credit&lang=ru

  47.  Погореленко Н.П., Гадецкая С.В., Сидоренко О.Н. Стратегии управления присутствием иностранного капитала в банковском секторе Украины в посткризисных условиях // Журнал «Эффективное Антикризисное Управление». / Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего проффесионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» – Санкт-Петербург: «Издательский дом «Экономика: наука и практика», 2012. – № 2 (71). – C. 92 – 98. http://www.info.e-c-m.ru/magazine/71/eau_71_152.htm

  48.  Тrydid O. Organization of Work on Researching Problems in Bank Institutions Activities and Ways of their Overcoming / O. Тrydid, О. Kostyuchenko, O. Sydorenko // Open access journal «The advanced science». − Washington. − 2013. − Issue 1, January. − P. 74-79. (ISSN 2219-746X (print); 2219-7478 (online)).

  49.  Сидоренко О.Н. Организация банковского надзора в Украине / О.Н. Сидоренко, З.Н. Карасева // Молодежь и наука: реальность и будущее: Материалы VII Международной научно-практической конференции / Редкол.: Т.Н. Рябченко, Е.И. Бурьянова: в 2 томах. Том II: Экономические науки. Юридические науки. Невинномысск: НИЭУП, 2014. – С. 225 – 230.

  50.  Сидоренко О.М., Погореленко Н.П. Система оцінювання фінансової стабільності // The International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers «The genesis of genius», professional scientific publication, – ed.dep.: Geneva (Switzerland), Minsk (Republic of Belarus), Odessa (Ukraine), St. Petersburg (Russian Federation), 2014. – Vol-1, p.230-234.

  51.  Сидоренко О.М., Максимів Н.В. Оцінювання ризику ліквідності за допомогою моделі динамічного індикатора на прикладі АТ «Сбербанк Росії» // Науковий журнал «Молодий вчений». – №12 (грудень) 2014 р. – частина II.– Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С.15-18. http://molodyvcheny.in.ua/ru/archive/15/

  52.  Viadrova I.N. Approaches to organizing work on determining problems in banks activities / Viadrova I.N., Sydorenko O.N. // Promising problems of economics and management: Collection of scientific articles. – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015. – p.200-205.

   

  Публікації в інших виданнях:

  53.  Сидоренко О.М. Передумови зростання банківського кредитування підприємницьких структур України // Исследование и оптимизация экономических процессов «Оптимум-2001». Труды ІІІ-ей международной научно-практической конференции, 15-16 ноября 2001 г. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2001. – С. 180 – 181.

  54.  Ладоненко В.М., Сидоренко О.М. Сучасний стан кредитування суб’єктів підприємницької діяльності комерційними банками Харківського регіону // Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: Збірник наукових статей. – Харків: Основа, 2001. – С. 42 – 44.

  55.  Сидоренко О.М. Основні тенденції розвитку кредитного ринку Харківського регіону // Проблеми та перспективи розвитку фінансів місцевого самоврядування в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, ДДФЕІ, 2002. – С. 158 – 160.

  56.  Сидоренко О.М. Роль банківського кредиту в фінансово-кредитному забезпеченні підприємницьких структур // Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: Збірник наукових статей. – Харків: Фінарт, 2002. – С. 101 – 102.

  57.  Сидоренко О.М. Система управління прибутком банку // «Наукові дослідження – теорія та експеримент, 2005»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 16 – 20 травня 2005 р.: – Полтава: Вид-во ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2005. – Т. 8. – С. 86 – 87.

  58.  Сидоренко О.М. Щербакова С.Ю. Сучасний стан та проблеми розвитку банківського сектора Харківського регіону // Праці міжнародної науково-практичної конференції «Фінансовий потенціал регіонів України в умовах ринкової економіки». – Чернівці, 2006. – С. 76 – 78.

  59.  Сидоренко О.М. Величко Ю.О. Інтервальне прогнозування фінансових результатів діяльності банків // Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період. Збірник наукових праць Четвертої міжнародної науково-практичної конференції 19-21 жовтня 2006 року у Хмельницькому економічному університеті. – Хмельницький економічний університет: НВП «Евріка» ТОВ, 2006. – С. 60 – 61.

  60.  Сидоренко О.М. Методи оцінки та регулювання рівня прибутковості банку // Сучасний стан та перспективи розвитку банківської справи в Україні. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 17-18 травня 2007 року. – Львів, 2007. – С. 54 – 56.

  61.  Сидоренко О.М. Бюджетування як основа сучасного фінансового планування діяльності банку // Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку». – Київ: ЕКОМЕН, 2009. – С. 163-166.

  62.  Сидоренко О.М., Алєксєнко Г.А. Управління прибутком банку для забезпечення стабільності банківського сектору // Збірник тез доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми. Секція 1-3». – Тернопіль: Вектор, 2010. – С. 159-161.

  63.  Сидоренко О.М. Удосконалення процесу банківського нагляду для забезпечення стабільності банківської системи // Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Сучасні тенденції розвитку банківських систем в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи» (Тернопіль 31 травня 2011 року). – Вектор. – Тернопіль, 2011. – С. 128-130.

  64.  Сидоренко О.М. Банківський нагляд та його роль у забезпеченні стабільного розвитку банківської системи України // Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції 9 – 10 червня 2011 року м. Київ. – К.: МІБО КНЕУ, 2011. – С. 172-174.

  65.  Сидоренко О.М. Функції банківського нагляду в контексті забезпечення стабільного розвитку банківської системи // Методи і моделі фінансового забезпечення стійкого економічного розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 5 – 8 вересня 2012 р., м. Севастополь. – Севастополь, 2012. – С. 175-177.

  66.  Сидоренко О.М. Формування системи фінансового моніторингу діяльності банків // Збірник наукових праць «Фінансова система держави: проблеми та перспективи розвитку». – Київ: ТОВ «ДКС центр», 2012. – С. 78-80.

  67.  Сидоренко О.М. Кадрова складова механізму функціонування банківського нагляду // Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 8 – 9 листопада 2012 р. – Дніпропетровськ: «Герда», 2012. – С. 190-191.

  68.  Сидоренко О.М. Методи оцінки ризиків в системі забезпечення фінансової стабільності банківської системи України // Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7 – 8 грудня 2012 р.): У 4-х частинах. – Київ: ГО «Київський економічний науковий центр», 2012. ч. 3. – С. 45 – 47.

  69.  Сидоренко О.М., Мащенко К.В. Методи ефективного банківського нагляду // Фінансово-економічні та соціальні чинники розвитку міжнародних відносин: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6-7 червня 2014 р.). У 4-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2014. – Ч. 3. – С.65-68.

  70.  Мистюкова О.П. Оптимизационное планирование производственного цикла интегрированных предпринимательских структур / О.П. Мистюкова, О.Н. Сидоренко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : Матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції (17 – 18 березня 2016 р.) – Х.: ХННІ ДВНЗ “УБС”, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium ; 1Gb RAM; Windows XP, 7,8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. – Назва з екрану

  71.  Sydorenko O. The future prospects for implementation of Basel III in Ukraine / O. Sydorenko, J. Poltynkina // II Interdisciplinary Scientific and Practical Conference «Modern society cooperation and partnerships», 1st July, 2016. – Warsaw, Poland, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)

  e-mail: olgsid@ukr.net

  Детальніше
 • Вядрова Надія Григорівна

  Вядрова Надія Григорівна

  Старший викладач

  Викладає дисципліни: Банківські операції  I, Банківські операції,  Ризик-менеджмент у банку,  Інноваційні технології: Тренінговий бізнес-курс, Інноваційні банківські технології, Технології банківського обслуговування.

  У 1999 році закінчила Харківський державний економічний університет за спеціальністю «Облік та аудит». З лютого 2016 року працює у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ “Університет банківської справи”.

  За результатами досліджень опубліковано 10 наукових праць, серед яких: 1 монографія, 6 наукових статей у фахових виданнях, 1 наукова стаття у зарубіжному виданні.

  Список наукових праць

  Монографії, підручники, навчальні посібники::

  1. Теоретико-методичні аспекти використання інструментів BSC та ERP для розробки фінансової стратегії банку  / Н.Г. Вядрова // Розвиток банківської системи в умовах трансформації економічного простору: монографія   / за ред. Чепелюк Г. М., Пантєлєєвою Н. М., м. Черкаси,  2016. – С. 414, с.225-244(0,40 друк. арк.)

   Статті в наукових фахових виданнях:

  1. Вовк В.Я. Аналіз фінансового потенціалу вітчизняних банків в умовах фінансово-економічної кризи / В. Я. Вовк, Н. Г. Вядрова // Вісник університету банківської справи Національного банку України. – 2012. – № 3(15). – С. 149–152   (0,51 друк. арк.).                  

  2. Нагай І.В. Фінансова стійкість банківського сектора під впливом структури власних фінансів та макроекономічних чинників  / І. В. Нагай, Н.Г. Вядрова //  Науковий журнал “Бізнес Інформ”- №3, 2015 – С. 217-225 (0,71 друк. арк.)

  3. Жежерун Ю.В. Теоретичні аспекти забезпечення фінансової стійкості банку  / Ю. В. Жежерун, Н. Г. Вядрова // Збірник наукових праць “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України” ДВНЗ “УАБС НБУ”, м. Суми – 2015, Вип. 41. – С. 90-101,  (0,60 друк. арк.) 

  4. Вядрова Н.Г. Фінансова стратегія банку: сутність та зміст поняття / Вядрова Н.Г. // Донецьк_2015р.

  5.  Вядрова Н.Г. Сучасні моделі фінансового супермаркету в Україні / Н.Г. Вядрова, А.М. Подорожна, Л.А. Якуценя // «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»: збірник наукових праць. – ХННІ ДВНЗ «УБС» (Харків). – 2016. – Випуск №2 (21). – C. 55-67. Web of Science

   

  Статті в інших виданнях:

  1. The bank  strategy in the assets and liabilities management /  //Vyadrova N.G. Economics, management, low: problems and prospects: Collection of scientific articles. Vol.2. -Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2015.- P. 38-41 (0,37 друк. арк.)

   

  Публікації в інших виданнях:

  1.      Вядрова Н.Г.  Нові погляди щодо зміни у фінансової стратегії розвитку банків / Н. Г. Вядрова // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: зб. матеріалів  III Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості» 14-16 травня 2015р., м. Львів – С. 78  (0,09 друк. арк.)

  2.      Вядрова Н.Г. Использование инструментов BSC и ERP при формировании финансовой стратегии банка  / Н. Г. Вядрова // Приниманские научные чтения (Роль гражданского общества, социального и правового государства в защите и реализации прав человека): материалы VI международной и научно-практической конференции г. Гродно в двух частях / А.А. Богустов — Минск:”БИП-Институт правоведения” Ч.2 –  2016.-78, с.32-34 (0,15 друк. арк.)

  3.      Вядрова Н.Г. Перспективи розвитку фінансових посередників / Н. Г. Вядрова // Економіка і менеджмент 2017: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро,  23-24 березня 2017р.  – с.38-40  (0,15 друк. арк.)

  Детальніше
 • Молодоря Тетяна Сергіївна

  Молодоря Тетяна Сергіївна

  Старший викладач

  Викладає дисципліни: Навчальна практика, Внутрішній аудит у банку, Навчально-ознайомча практика

  Закінчила з відзнакою Харківський  політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія електрохімічних виробництв» і здобула кваліфікацію інженер-хімік-технолог. У 2002 році здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Банківська справа» в Українській академії банківської справи Національного банку України. У 2006 р. закінчила аспірантуру УАБС НБУ. Має досвід роботи у проектній організації та на виробничому  підприємстві. У ХННІ ДВНЗ «УБС» працює з 1994 року.

  У 2001 році  відзначена срібною ювілейною медаллю «10-річчя Національного банку України».

  Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації 21 рік, у тому числі у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ “Університет банківської справи” – 21 рік.

  Наукові інтереси: удосконалення організації професійно-практичної підготовки студентів-економістів, управління інтелектуальними ресурсами  виробничої організації,  корпоративна соціальна відповідальність  За результатами досліджень опубліковано 37 наукових праць, із них 6  навчальних посібників, 11 наукових статей у фахових виданнях, 20 тез доповідей.

   

   Список наукових праць

  Навчальні посібники:

  1. Молодоря Т.С. Навчальний посібник для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Система технологій» для студентів зі спеціальності «Банківська справа». – Харків, Харківський банківський коледж. 1997. – 39 с.
  2. Молодоря Т.С. Безпека життєдіяльності: Посібник для вивчення дисципліни. – Харків: ХФУАБС, 2001. – 28 с.
  3. Молодоря Т.С. Охорона праці: Опорний конспект лекцій. – Харків: ХБІ УАБС НБУ, 2006. – 84 с.
  4. Молодоря Т.С. Психологія управління і конфліктологія: Навчально-методичний посібник для самостійної та індивідуальної роботи студентів. Харків: ХІБС УБС НБУ, 2011. – 43 с.
  5. Молодоря Т.С. Психологія підприємницької діяльності: Навчально-методичний посібник для самостійної та індивідуальної роботи студентів. Харків: ХІБС УБС НБУ, 2012. – 101 с.
  6. Молодоря Т.С. Цивільний захист: Навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальностей «Фінанси і кредит», «Банківська справа», «Облік і аудит». – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2014. – 145с.

   

  Наукові статті:

  1. Молодоря Т.С. Інвестиції в людський капітал: методологічний аспект // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 200: В 4 т. Том ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С. 550-559.
  2. Молодоря Т.С., Пакулін С.Л. Стратегічний аналіз фонду оплати праці підприємств Східного регіону України // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 207: В 5 т. Том 4. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С. 949-954.
  3. Молодоря Т.С., Пакулін С.Л. Методичний підхід до визначення якості виробів і науково-технічного рівня знову створюваної продукції // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 208: В 4 т. Том І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С. 91-96.
  4. Молодоря Т.С., Пакулін С.Л. Методичний підхід до вибору кращих варіантів конструкторських виробів // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 209: В 4 т. Том ІV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С. 1068-1073.
  5. Молодоря Т.С. Роль інтелектуальних ресурсів у формуванні конкурентних переваг підприємства. // Коммунальное хозяйство городов. Науково-технічний збірник. Випуск 62. Серія: Економічні науки. – К.: Техніка, 2005. – с.255-261.
  6. Молодоря Т.С. Підвищення мотиваційного потенціалу оплати праці фахівців інноваційних підрозділів підприємств// Збірник наукових праць.»Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – Випуск 1(1). – Харків: ХІБС УБС НБУ. – 2006. – с.117-123.
  7. Світлична В.В., Молодоря Т.С. Професійно-практична підготовка фахівців як чинник конкурентоспроможності вищого навчального закладу// Збірник наукових праць. Вісник УБС НБУ (м. Київ).- 2008.-№ 1.-С.133-136.
  8. Молодоря Т.С. Взаємодія інтелектуальних ресурсів підприємства із конкурентоспроможністю // Вісник Університету банківської справи Національного банку України.- №1(4), квітень.-2009.-С. 76-81
  9. Молодоря Т.С. Соціальна відповідальність: від інтелектуального капіталу до інтелектуального ресурсу//Етика і економіка: Збірник наукових праць Люблінського католицького університету.- Люблін, 2010.- с.143-148.
  10. Молодоря Т.С. Ресурси інтелектуального капіталу виробничої організації //Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць . – випуск 263: В 9 т. – т.IV. – Дніпропетровськ: ДНУ,2010. – с.990-1002.
  11. Молодоря Т.С. Ідентифікація ресурсів інтелектуального капіталу виробничої організації //Финансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць . – випуск 2 (13)/2012. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2012. – с.102-112.

   

  Публікації в інших виданнях:

  1. Молодоря Т.С. Модель структури інтелектуальних ресурсів підприємства// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові дослідження – теорія та експеримент ’2005» (Полтава, 16-20 травня 2005 року). Т. 18 – Полтава: ПолтНТУ ім..Ю.Кондратюка, 2005. – С. 58-60.
  2. Молодоря Т.С., Пакулін С.Л. Методичні аспекти визначення пріоритетності науково-дослідних робіт промислових підприємств // Сб. научных трудов по материалам научно-практической конференции «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития» (1-15 октября 2005 г.). Т. 3. Экономика / Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт морского флота Украины (УКРНИИМФ). – Одесса: Черноморье, 2005. – С. 69-71.
  3. Молодоря Т.С., Пакулин С.Л. Управление экономическими процессами региона // Матеріали Другої періодичної науково-практичної конференції «Альянс наук: ученый – ученому» (3-7 жовтня 2005 року): Збірник наукових праць. Том 1. Наукові дослідження в галузі економіки. – Дніпропетровськ: НАЦ «Ера», 2005. – С. 12-16.
  4. Молодоря Т.С., Пакулін С.Л. Регіональні аспекти мотиваційного управління як функції активізації трудових колективів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наука та інновації – 2005» (17-31 жовтня 2005 року). Том 10. Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 52-54.
  5. Молодоря Т.С., Пакулін С.Л. Науково-технічний розвиток регіону: формування програми розвитку й забезпечення взаємодії підприємств і регіону // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток наукових досліджень ’2005» (Полтава, 7-9 листопада 2005 року). Т. 10. – Полтава: Вид-во «Інтерграфіка», 2005. – С. 23-25.
  6. Молодоря Т.С., Пакулін С.Л. Моделювання інвестиційних процесів на промислових підприємствах Східного регіону України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник тез доповідей VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 листопада 2005 р.). – Суми: УАБС НБУ, 2005. – С. 58-60.
  7. Молодоря Т.С., Пакулін С.Л. Стратегічне управління соціально-економічним розвитком Східного регіону України в умовах глобалізації // Друга Міжнародна науково-практична конференція «Спецпроект: аналіз наукових досліджень» (7-11 грудня 2005 року): Збірка наукових праць. Том 1. – Дніпропетровськ: НАЦ «Ера», 2005. – С. 31-34.
  8. Молодоря Т.С., Пакулін С.Л. Стимулювання інноваційної діяльності підприємств регіону // Сб. научных трудов по материалам научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании» (15-25 декабря 2005 г.). Т. 4. Экономика / Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт морского флота Украины (УКРНИИМФ). – Одесса: Черноморье, 2005. – С. 53-54.
  9. Молодоря Т.С., Пакулін С.Л. Інноваційність діяльності науково-дослідних підрозділів підприємств Східного регіону України як важливий фактор досягнення успіху в конкурентній боротьбі // Materials of final international scientifically-practical conference «The Science: theory and practice». 7. Economic sciences. – Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o.; Prague, Czechia – Dnepropetrovsk, Ukraine – Belgorod, Russian, 2005. – pp. 66-68.
  10. Молодоря Т.С., Пакулін С.Л. Стратегія інвестицій у розвиток інтелектуальної сфери // Сб. научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований» (15-25 апреля 2006 г.). Т. 4. Экономика / Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт морского флота Украины (УКРНИИМФ), Одесский национальный морской университет. – Одесса: Черноморье, 2006. – С. 53-54.
  11. Молодоря Т.С. До питання про зміст поняття інтелектуальні ресурси підприємства // Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта ’2005». Том 88. Економіка підприємства. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 32-33.
  12. Молодоря Т.С. Доцільність використання методів парних порівнянь і наступного визначення їх відносних пріоритетів в дослідженнях економічної ефективності науково-дослідних робіт // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасної економіки»: Черкаси, 28 -30 вересня 2005 року. – Черкаси: ЧДТУ, 2005. – С. 262-266.
  13. Молодоря Т.С. Регіональні особливості фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник тез доповідей IX Всеукраїнської науково-практичної конференції (9-10 листопада 2006 р.). – Суми: УАБС НБУ, 2006. – С. 134-136.
  14. Молодоря Т.С., Пакулін С.Л. Національний інтелектуальний потенціал і інновації в умовах глобалізації // Матеріали I міжнародної науково-практичної конференції «Современные научные достижения – 2006» (20-28 грудня 2006 року). Том 88. Економіка підприємства. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 32-33.
  15. Молодоря Т.С. Інтелектуальні ресурси підприємств в умовах інноваційного розвитку // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. – Х.: “ХПІ”. – 2008. – №33(2). – С.168-170
  16. Молодоря Т.С. Інтелектуальні ресурси підприємства як об’єкт дослідження/ Збірник тез доповідей за матеріалами IV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми». –Тернопіль.- -С.151-157.
  17. Молодоря Т.С. Підходи до оцінки інтелектуальних ресурсів виробничої організації./ Materialy VII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «DYNAMIKA NAUKOWYCH BADAN – 2011» (07-15 lipca 2011 roku). Volume Ekonomicznt nauki. – Przemysl. Nauka s studia. – 2011. – c.62-64/
  18. Молодоря Т.С., Волохата В.Є. Співпраця Харківського інституту банківської справи_УБС НБУ та роботодавців як основа конкурентоспроможності випускників на__ ринку праці / Збірник тез доповідей за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів» – Донецьк.- -С.51-53
  19. Молодоря Т.С. Практика корпоративного волонтерства у банківських установах./Т.С.Молодоря, І.В.Молодоря. – Материали за 8–а международна научна практична конференція, «Динамиката на съвременната наука».- 2012. Том.1. Икономикі. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. – С.7-11.

  Молодоря  Т.С. Взаємодія вищого навчального закладу та роботодавців як основа конкурентоспроможності випускників на ринку праці./Т.С.Молодоря. Збірник тез доповідей за матеріалами ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – Харків.-2016. http://khibs.ubs.edu.ua/naukova-diyalnist/mizhnarodni-naukovi-konferencii/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-finansovo-kreditna-diyalnist-problemi-teorii-ta-praktiki/molodoria.pdf

  Детальніше
 • Журавель Тетяна Миколаївна

  Журавель Тетяна Миколаївна

  Старший викладач

  Викладає дисципліни: Фінанси підприємств, Страхування, Соціальне страхування, Навчальна практика, Навчально-ознайомча практика.

  Закінчила економічний факультет Харківського державного університету ім. Каразіна за спеціальністю «Фінанси і кредит». У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 1999 року.

  Напрямок наукової роботи: вдосконалення управління фінансами підприємств в умовах трансформаційної економіки; проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України.

  У 2008 році отримала Грамота УБС НБУ, 2009р. – отримала Грамоту Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації за плідну науково-педагогічну діяльність, впровадження сучасних педагогічних технологій у навчальний процес. За результатами досліджень опубліковано 29 наукових праць, серед яких :найбільш вагомі: 1 підручник та 3 навчальні посібники з грифом МОНУ (у співавторстві), 9 наукових статей у фахових виданнях, 16 тез доповідей, 8 навчально-методичних посібників для самостійної та індивідуальної роботи студентів, розроблено, сертифіковано та запроваджено дистанційні курси з дисциплін «Страхування» та «Фінанси підприємств».

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

  Список наукових праць

  Посібники, підручники під грифом МОНУ:

  1. Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри):Навчально-методичний посібник // За ред.. д.е.н., доц.. Г,М. Азаренкової. – Львів: Новий Світ – 2000, 2010. – 200с. ( у співавторстві)
  2. Фінанси: курс для банкірів: підручник / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Тридіда, д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор. – К.: УБС НБУ, 2012. – 507 с. ( у співавторстві)
  3. Страхування у схемах . Навчальний посібник /Т.М.Журавель, Н.Г.Нагайчук. – Львів : «Новий світ- 2000», 2012 – 390с.

   Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України:

  1. Журавель Т.М.Нічик Г.О Проблеми і перспективи сучасних методик оцінювання кредитоспроможності клієнтів. Збірник наукових праць «Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)». – 2011. – № 1 (10). – С. 98-102.                  
  2. Журавель Т.М.Терещенко Я.О. Контролінг як метод забезпечення конкурентних переваг на підприємстві Збірник наукових праць «Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)». – 2011. – № 2 (10). – С.111-117. Режим доступу:http://fkd.khibs.ua/pdf/2011_2/18.pdf
  3. Журавель Т.Н. Особенности функционирования рынка страхования жизни Украины / Т.Н.Журавель М.А.Шавлак // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки. – 2015. – № 6. – С. 24-28. Режим доступу:http://elib.psu.by:8080/handle/ 123456789/13150

  Інші публікації (у т.ч. тези доповідей):

  1. Мірошниченко М.С. Журавель Т.М. Сучасні тенденції розвитку страхування сільськогосподарських підприємств // Матеріали VІ Міжнародної науково-теоретичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів, студентів «Творчий пошук молоді – курс на ефективність», Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, (м. Хмельницький, 25 лютого 2015р.) / – Хмельницький.: 2015. – С. 229 – 230.http://www.xktei.km.ua/files/zbirnuk.pdf
  2. Фадєєнко В.Ю. Журавель Т.М. Сучасні тенденції розвитку страхування сільськогосподарських підприємств // Матеріали VІ Міжнародної науково-теоретичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів, студентів «Творчий пошук молоді – курс на ефективність», Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, (м. Хмельницький, 25 лютого 2015р.) / – Хмельницький.: 2015. – С. 278 – 279.http://www.xktei.km.ua/files/zbirnuk.pdf
  3. Шавлак М.А. Журавель Т.М. Використання методів економікр-математичного моделювання для оцінки стану фінансової безпеки ринку страхування життя // Матеріали VІ Міжнародної науково-теоретичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів, студентів «Творчий пошук молоді – курс на ефективність», Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, (м. Хмельницький, 25 лютого 2015р.) / – Хмельницький.: 2015. – С. 298 – 299.http://www.xktei.km.ua/files/zbirnuk.pdf
  4. Ильницкая С.П. :Журавель Т.Н. Роль банковского кредитования в развитии реального сектора экономики Украины / С.П. Ильницкая // Научный потенцыал молодежи – будущему Белорусии : материалы IX международной молодежной научно–практической конференции, 3 апреля 2015 г., г. Пинск, Республика Беларусь / Мин образования Республики Беларусь, Национальный банк Республики Беларусь, Полесский государственный университет – г.Пинск, 2015. – Ч.1. – с. 29-31.http://rep.polessu.by/bitstream/112/8606/1/18.pdf
  5. Мірошниченко М.С. Журавель Т.М. Стан та тенденції розвитку агрострахування в Україні // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2015. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану.
  6. Павленко О.А. Журавель Т.М. Страхування сільськогосподарських ризиків в україні // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2015. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану.
  7. Піддубна К.І. Журавель Т.М. Вдосконалення системи фінансового управління страховою компанією // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2015. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану.
  8. Савченко О.І. Журавель Т.М. Розвиток страхування додаткової пенсії в Україні // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2015. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану.

  Детальніше
 • Бабенко Максим Віталійович

  Бабенко Максим Віталійович

  Старший викладач

  Викладає дисципліни: Управління фінансовою стабільністю банку, Банківські операції I, Банківські операції II, Банківська система.

  У 2007 році закінчив Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» та здобув кваліфікацію менеджера з адміністративної діяльності.

  У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2017 р.

  e-mail: babenkomv2011@gmail.com

  Детальніше
 • Майборода Аліна Вікторівна

  Майборода Аліна Вікторівна

  Старший викладач

  Викладає дисципліни: Фінанси, Інвестування, Економіка і організація інноваційної діяльності, Фінансовий ринок, Ринок фінансових послуг, Фінанси підприємств

  Закінчила Харківського інституту банківської справи за спеціальністю «Фінанси та кредит». У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2014 року.

  Напрямок наукової роботи: управління процесом фінансової безпеки суб’єкта господарювання та механізм його забезпечення; інноваційний розвиток підприємств України в сучасних умовах господарювання; оцінка кредитоспроможності позичальників та визначення їх платоспроможного рейтингу; аналіз проблемних та слаборозвинених регіонів України.

  За результатами досліджень опубліковано: 16 наукових праць, серед яких 4 наукові статті, 11 тез доповідей та монографія.

  Ідентифікатори у науко метричних базах:

  ID:

   Список наукових праць

  статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України та мають ISSN:

  1. Біломістна І.І. Оцінка стану фінансової безпеки на основі економіко-математичного моделювання / І.І. Біломістна, А.В. Ковальчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Випуск 4.– С.28-32.http://dspace.khibs.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/305/1/ bilimisna.pdf
  2. Bylomistna I. The essence of the structure of the financial security mechanism of enterprise / І.І. Біломістна, О.М. Біломістний, А.В. Ковальчук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 11[49]. – С.51-57.http://ie.at.ua /English_11_2013/bilomistna_i-bilomistnyi_o-kovalchuk_a-the_essence.pdf

  статті у закордонних журналах (що входять до науково-метричних баз даних):

  1. Bylomistna I. The economic essence of the financial security definition of the enterprise / І.І. Біломістна, О.М. Біломістний, А.В. Ковальчук // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції з використання інформаційно-комунікаційних технологій та статистики в економіці та освіті (ICAICTSEE – 2014), 24-25 жовтня. – м. Софія, Болгарія. – 2014. – С. 318-323.http://icaictsee-2014.unwe.bg/history/ICAICTSEE-2014.pdf
  2. Ковальчук А.В. Экономико–математическое моделирование как инструмент оценки состояния финансовой безопасности предприятия / А.В. Ковальчук // Збірник наукових статей V Міжнародної науково-практичної конференції «Банковская система: устойчивость и перспективы развития». – Пинск: ПолесГУ, 2014. – С. 274-278.http://rep.polessu.by/bitstream/ 112/8368/1/1.pdf

  інші публікації (у т.ч. тези доповідей):

  1. Ковальчук А.В. Управління системою фінансової безпеки підприємства: необхідність та складові елементи// Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану
  2. Ковальчук А.В. Аналіз фінансової безпеки як елемента стабільності підприємства // Інформаційна та економічна безпека : матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану. – Розділ І
  3. Ковальчук А.В. Поняття фінансової безпеки підприємства: економічна сутність та складові // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. — Назва з екрану.
  4. Ковальчук А.В. Вітчизняний досвід оцінки кредитоспроможності позичальника / А.В. Ковальчук //Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку сучасної економіки» (26-27 квітня 2013 р.). – Севастополь: СІБС УАБС НБУ, 2013. – С. 267-270.
  5. Ковальчук А.В. Суть фінансової безпеки підприємства та її теоретичні аспекти / А.В. Ковальчук // Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції : тези доп. ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. Молодих учених та студентів. – Х.: ХІБС УБС НБУ, 2013 – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. Вимоги: Pentium; 256 Mb RAM; Windows XP. 7; Adobe Acrobat Reader 5.0-8.0; – Назва з екрану.
  6. Ковальчук А.В. Інформаційна безпека суб’єктів підприємництва в сучасних умовах / А.В. Ковальчук // Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції : тези доп. ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. Молодих учених та студентів. – Х.: ХІБС УБС НБУ, 2013 – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. Вимоги: Pentium; 256 Mb RAM; Windows XP. 7; Adobe Acrobat Reader 5.0-8.0; – Назва з екрану.
  7. Ковальчук А.В. Теоретичні аспекти фінансової безпеки підприємства / А.В. Ковальчук // Творчий пошук молоді – курс на ефективність: тези доп. IV Міжнародної наук.-теорет. конф. молодих учених, аспірантів, студентів, 19 лютого 2013 р. – Кам’янець-Подільский: ПП «Медобори – 2006», 2013. – С. 200-202.
  8. Ковальчук А. Теоретичні основи механізму забезпечення фінансової безпеки / А.В. Ковальчук // Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем: Збірник тез XIII Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів та студентів, 26-27 березня 2013 року / Відп. за вип. О.О. Дркгов. – Львів: ЛІБС УБС НБУ, 2013. – С. 344-346.
  9. Ковальчук А. В. Особливості аналізу фінансового стану страхових компаній / А.В. Ковальчук // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України: тези доповідей учасників ІІІ науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К.: УБС НБУ, 2013. – с. 125 – 126.
  10. Ковальчук А.В. Грошово-кредитна політика Національного банку України на сучасному етапі / А.В. Ковальчук // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку сучасної економіки» (26-27 квітня 2013 р.). – Севастополь: СІБС УАБС НБУ, 2013. – С. 235-239.
  11. Ковальчук А.В. Стратегічне планування як важливий елемент прибутковості підприємства / А.В. Ковальчук // Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції : тези доп. Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених та студентів. – Х.: ХІБС УБС НБУ, 2012 – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. Вимоги: Pentium; 256 Mb RAM; Windows XP. 7; Adobe Acrobat Reader 5.0-8.0; – Назва з екрану.
  12. Ковальчук А.В. Проектне фінансування як індикатор стабільності економіки / А.В. Ковальчук // Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції : тези доп. V студентська науково-практична конференція. – Х.: ХІБС УБС НБУ, 2011 – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. Вимоги: Pentium; 256 Mb RAM; Windows XP. 7; Adobe Acrobat Reader 5.0-8.0; – Назва з екрану.

  Детальніше
 • Оніщенко Ірина Олександрівна

  Оніщенко Ірина Олександрівна

  Асистент, аспірант

  Викладає дисципліни: Фінансовий ринок, Навчальна практика, Міжнародні фінанси

  В 2016 році закінчила Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» за спеціальністю «Облік і аудит». З 2015 року працювала фахівцем кафедри економічної теорії в ХННІ ДВНЗ «УБС». З 2016 року аспірант Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи». З листопада 2016 року – асистент кафедри фінансів ХННІ ДВНЗ «УБС».

  Напрямок наукової роботи: транспарентність, інформаційна прозорість, фінансові потоки, фінансовий контроль.

  За результатами досліджень опубліковано: 15 наукових праць, серед яких статті, тези доповіді, матеріали конференцій.

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID:                                         

  Список наукових праць

  1. Нікітіна І.О. Зовнішньо-торгівельні відносини України з країнами Західної Європи / І.О. Нікітіна // Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції», Харків, ХІБС УБС НБУ, 12-13 квітня  2012, секція 3
  2. Onishchenko I.O. Importance of learning a foreign language / I.O. Onishchenko // Збірник тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді − вирішенню проблем європейської інтеграції» (м. Харків, 3-4 квітня 2013 р.) / Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – Харків, 2013. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 256 Mb RAM ; Windows XP, 7 ; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 8.0;. — Назва з екрану.
  3. Оніщенко І.О. Формування первісної вартості основних засобів за міжнародними та національними стандартами: переваги та недоліки / І.О. Оніщенко // МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація : матеріали Відкритої Міжнар. інт.-конф., (Харків, 4 квартал 2015 р.) / М-во фінансів України, Агентство з МСФЗ, АПУ, ФПБАУ [та ін.]. — X. : Агентство з МСФЗ, 2015. — С.23-24
  4. Оніщенко І.О. Зарубіжний досвід відображення в обліку операцій з руху основних засобів / І.О. Оніщенко // I Міжнародна науково-практична конференція: «Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» (м.Чернігів, 11 грудня 2015 р.) / Чернігівський національний технологічний університет. – Секція 1. – С.61-63
  5. Оніщенко І.О. Стан іноземного інвестування в економіку України / І.О. Оніщенко // Глобальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ–Прага–Відень, «28» грудня 2015 року), І том / Фінансово-економічна наукова рада, 2015. — С.129-132
  6. Оніщенко І.О. Удосконалення організації обліку і аудиту основних засобів на підприємстві / В.А. Малахов, І.О. Оніщенко//Міжнародний збірник наукових праць «ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ», Випуск 1. – С.48-56
  7. Оніщенко І.О. Інвестиційна привабливість України: проблеми та шляхи їх вирішення / І.О. Оніщенко//Электронный научный журнал «Траектория науки». – 2016.- №3(8).- С.89-95
  8. Оніщенко І.О. Фіскальний механізм детінізації економіки України/ І.О. Оніщенко// Збірник тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» м. Харків, 17-18 березня 2016 року / Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – Електронний ресурс. – Режим доступу:http://khibs.ubs.edu.ua/naukova-diyalnist/mizhnarodni-naukovi-konferencii/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-finansovo-kreditna-diyalnist-problemi-teorii-ta-praktiki/
  9. Оніщенко І.О. Удосконалення аудиту на підприємствах як засіб детінізації економіки України/ І.О. Оніщенко// Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» 12-13 квітня 2016 р. м. Дніпропетровськ. – С.493-496
  10. Оніщенко І.О. Інституційні чинники формування тіньової в Україні/ І.О. Оніщенко// Вісник Університету банківської справи 2016.-№1-2.- С.35-40.
  11. Шкодіна І.В., Оніщенко І.О. Підвищення транспарентності банківської діяльності як пріоритетний напрямок реформування банківської системи України /І.В. Шкодіна, І.О. Оніщенко// Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – №2(21).- 2016 р.- С.4-13.
  12. Shkodina I. Onishchenko I. Methodology of determining the level of entity’s information transparency in asymmetric information’s condition/ I. Shkodina, I. Onishchenko// European Journal of economics and management. – Volume 3 Issue 3.- 2017 year.- p.88-93.
  13. Оніщенко І.О. Сутність поняття «транспарентність» в банківському секторі /І.О. Оніщенко// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи», м. Львів 29 листопада 2016 р., частина 3. – С.89-93.
  14. Оніщенко І.О. Транспарентність монетарної політики Національного банку України [Електронний ресурс]/І..О. Оніщенко// Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», м.Харків, 17 березня 2017 року.- Режим доступу: http://khibs.ubs.edu.ua/naukova-diyalnist/mizhnarodni-naukovi-konferencii/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-finansovo-kreditna-diyalnist-problemi-teorii-ta-praktiki/
  15. Оніщенко І.О. Підвищення прозорості грошово-кредитної політики Національного банку України /І.О. Оніщенко// Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи та економіки: Тези доповідей учасників VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К. : ДВНЗ «Університет банківської справи». – 2017. – С. 181-183.

  Детальніше
 • Косовський Ігор Олександрович

  Косовський Ігор Олександрович

  Аспірант

  У 2016 році закінчив Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» за спеціальністю «Банківська справа».

  З 2016 року аспірант кафедри фінансів Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».

  Напрямок наукової роботи: банківська система, криптовалюти, інноваційні фінансові технології.

  Список наукових праць

  1. Сословський В.Г., Косовський І.О. Каузальна концепція виникнення криптовалют / В.Г. Сословський, І.О. Косовський // Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», м.Харків, 17 березня 2017 року.
  2. Косовський І.О. Інституційні трансформації в умовах розвитку та поширення криптовалют / І.О. Косовський // Збірник наукових праць за матеріалами ІX Міжнародної науково-практичної конференції “Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі”, м.Полтава, 20-21 квітня 2017 року. – с.11-13.
  3. Сословський В.Г., Косовський І.О. Ринок криптовалют як система /В.Г. Сословський, І.О. Косовський//Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – №2(21).- 2016 р.- С.236-246.

  e-mail: byme.ihor@gmail.com

  Детальніше
 • Cаєнко Інна Ігорівна

  Cаєнко Інна Ігорівна

  Аспірант

  В 2016 році закінчила Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» за спеціальністю «Банківська справа». З 2015 року працювала фахівцем кафедри банківської справи в ХННІ ДВНЗ «УБС». З 2016 року аспірант кафедри фінансів Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».

  Напрямок наукової роботи: кредитний портфель, інформаційна прозорість, асиметричні потоки інформації.
  Тема дисертаційного дослідження: «Управління кредитним портфелем банку в умовах асиметрії інформації».

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID:ORCID 0000-0002-0349-6684

  ResearcherID is: D-8581-2017

  Список наукових праць

  1. Саєнко І.І. Вплив асиметрії інформації на банківський сектор України /І.І. Саєнко// Вісник Університету банківської справи. – 2017
  2. Саєнко І.І. Вплив асиметрії інформації на монетарну політику /І.І. Саєнко// Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», м.Харків, 17 березня 2017 року
  3. Саєнко І.І. Вплив асиметрії інформації на банківський сектор України /І.І. Саєнко// Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи та економіки: Тези доповідей учасників VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К. : ДВНЗ «Університет банківської справи». – 2017.

  e-mail: saenko-inna@rambler.ru

  Детальніше
 • Свередюк Катерина Сергіївна

  Свередюк Катерина Сергіївна

  Фахівець

  У 2013  році вступила до Харківського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» на спеціальність «Фінанси та кредит», де і навчається по теперішній час. С 2016 року працює на кафедрі фінансів.

  e-mail: ekaterina.sveredyuk@gmail.com

  Детальніше
 • Семенцов Руслан Володимирович

  Семенцов Руслан Володимирович

  Аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування

  У 2015 році закінчив з відзнакою факультет банківської справи Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) за спеціальністю банківська справа (спеціалізована магістерська програма “Фінансова аналітика та планування в банку”). У червні 2015 року вступив до аспірантури ДВНЗ “Університет банківської справи”, аспірант кафедри банківської справи. З жовтня 2015 по липень 2017 року працював у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ “Університет банківської справи”.

  Основні напрями науково-дослідної роботи: використання інформаційних технологій для вирішення економічних завдань.

  Сфера наукових інтересів – проведення діагностики фінансового стану банків; методи фінансового аналізу, планування та прогнозування; інвестиційна діяльність банків, розвиток фондового ринку в Україні, біржові операції. Є автором понад 25 наукових праць, серед яких статті, тези, науково-дослідні роботи.

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID ORCID – 0000-0003-3723-1518

  ID Researcher – O-1656-2015

   Список наукових праць

  Опубліковані наукові статті (у фахових виданнях):

  1. Кобилін А.М. Застосування інформаційних технологій для моніторингу та прогнозування діяльності конкретного банку та стабільності банківської системи в цілому / А.М. Кобилін, Р.В. Семенцов Р.В. // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» – К.: УБС НБУ, 2012. – № 1. – С. 169 – 175.
  2. Гороховатський В.О. Розроблення програмного середовища для оперативного розрахунку фінансово-кредитних показників / В.О. Гороховатський, А.М. Кобилін, Р.В. Семенцов // Вісник Університету банківської справи  Національного банку України. – 2013. – №1 (16). – C. 270–273.
  3. Гороховатський В.О. Застосування інтелектуальних технологій аналізу даних для оброблення інформації про діяльність банків / В.О. Гороховатський, А.М. Кобилін, Р.В. Семенцов // Системи обробки інформації. – 2014. – №1 (117). – C. 210 – 213.
  4. Самородов Б.В. Інформаційне забезпечення резервування за кредитами юридичних осіб / Б.В. Самородов, А.М. Кобилін, Р.В. Семенцов // Вісник Національного банку України. – 2014 – № 10. – С. 46-55.

  За результатами конференцій надруковані тези:

  1. Семенцов Р.В. Застосування сучасних інформаційних технологій для підрахунку валового внутрішнього продукту / Р.В. Семенцов // Збірник тез доповідей VI Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції» (16 березня 2011 р.). – К.: УБС НБУ, 2011. –1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. – Назва з екрану.
  2. Семенцов Р.В. Застосування інформаційних технологій для моніторингу діяльності конкретного банку та стабільності банківської системи вцілому / Р.В. Семенцов // Збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції» (8 лютого 2012 р.). – К.: УБС НБУ, 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. – Назва з екрану.
  3. Семенцов Р.В. Застосування інформаційних технологій для розрахунку показника Херста з метою аналізу трендовості макроекономічних індикаторів / Р.В. Семенцов // Сборник трудов Всеукраинской научно-практической конференции студентов «Актуальные проблемы и перспективы развития бухгалтерского учета, аудита и анализа в условиях интеграции Украины в международное экономическое сообщество» (11–12 жовтня 2012 р.). – С.: СевНТУ, 2012.
  4. Семенцов Р.В. Программная середа для оперативного расчета финансово-кредитных показателей / Р.В. Семенцов // Сборник трудов V Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых “Информационные технологии в науке, бизнесе и образовании” (12 – 13 грудня 2012 р.). – М.: Изд-во «Научные технологии», 2012. – С. 33 –36.
  5. Семенцов Р.В. Програмне середовище для оперативного розрахунку фінансово-кредитних показників / Р.В. Семенцов // Збірник тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції» . – К.: УБС НБУ, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. – Назва з екрану.
  6. Семенцов Р.В. Середовище для оперативного розрахунку фінансово-кредитних показників / Р.В. Семенцов // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку сучасної економіки». – К.: УАБС НБУ, 2013.
  7. Семенцов Р.В. Cередовище для оперативного розрахунку фінансово-кредитних показників / Р.В. Семенцов // Сборник трудов Всеукраинской научно-практической конференции студентов «Актуальные проблемы и перспективы развития бухгалтерского учета, аудита и анализа в условиях интеграции Украины в международное экономическое сообщество». – С.: СевНТУ, 2013.
  8. Семенцов Р.В. Фінансовий аналіз банківських операцій у банку за допомогою програмних засобів / Р.В. Семенцов // Збірник тез доповідей ІІІ науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) «Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України». – К.: УБС НБУ, 2013.
  9. Семенцов Р.В. Фінансовий аналіз банківських операцій у банку за допомогою програмних засобів / Р.В. Семенцов // Збірник тез доповідей ІV науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) «Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України». – К.: УБС НБУ, 2014.
  10. Семенцов Р.В. Інформаційне забезпечення резервування грошових коштів за гривневими кредитами юридичних осіб / Р.В. Семенцов // Збірник тез доповідей ІII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції» (3 – 4 квітня 2014 р.). – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. – Назва з екрану.
  11. Семенцов Р.В. Інтелектуальний аналіз інформації про діяльність банків / Р.В. Семенцов // Матеріали ІII Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції» (3 –4 квітня 2014 р.). – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. – Назва з екрану.
  12. Семенцов Р.В. Інформаційне забезпечення прийняття інвестиційних рішень в торгових операціях на фондовій біржі / Р.В. Семенцов // Матеріали ІII Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції» (3 – 4 квітня 2014 р.). – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8; Adobe Acrobat Reader 5.0 – 10.0;. – Назва з екрану.

   

  Підготовлені науково-дослідні роботи:

  1. Застосування сучасних інформаційних технологій для підрахунку та аналізу валового внутрішнього продукту (Харківський регіональний конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, м.Харків, 2011 рік)
  2. Середовище для оперативного розрахунку фінансово-кредитних показників (Харківський регіональний конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, м.Харків, 2012 рік)
  3. Розробка прикладного програмного забезпечення Unity Bank 2.0 (Стипендіальна програма „Завтра.UA”, 2012 рік), участь
  4. Застосування можливостей MS Excel у банківській справі (Конкурс наукових студентських робіт з економіки, фінансів та банківської справи, м. Харків, 2012 рік)
  5. Застосування інформаційних технологій для моніторингу та прогнозування діяльності конкретного банку та стабільності банківської системи вцілому (Харківський регіональний конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, м.Харків, 2013 рік)
  6. Середовище “Єдиний банк” (Конкурс наукових студентських робіт з економіки, фінансів та банківської справи, м. Харків, 2013 рік)
  7. Программная среда для оперативного расчета финансово-кредитных показателей (XI Санкт-Петербурзкий открытый конкурс им. профессора В.Н. Вениаминова на лучшую студенческую научную работу по экономике, управлению и информатике в экономической сфере, Международный банковский институт, м. Санкт-Петербург, 2013 год), диплом третього ступеня
  8. Застосування інтелектуальних технологій аналізу даних для вирішення задачі кластеризації банків за рівнем капіталізації (Харківський регіональний конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, м.Харків, 2014 рік)
  9. Кластерний аналіз банків Харківського регіону (Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі інформатика та кібернетика, м. Вінниця, 2014 рік), диплом третього ступеня

  e-mail: economist.ruslan@outlook.com

  Детальніше
 • Уткіна Олександра Володимирівна

  Уткіна Олександра Володимирівна

  Аспірант

  В 2015 році закінчила Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» за спеціальністю «Банківська справа». З 2015 року аспірант Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи». З 2016 року працювала викладачем кафедри банківської справи в ХННІ ДВНЗ «УБС».

  Напрямок наукової роботи: банківська система, фінансовий моніторинг, управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.     

  Список наукових праць:

  1. Aleksandra Utkina / Functioning of financial monitoring system in Ukrainian banks // Scientific Council «European cooperation», Warsaw, Poland.- 2015.- № 2(2).- Р. 39-48;
  2. Уткіна О.В. Місце ризику відмивання кримінальних доходів в банківській системі України // Збірник тез ІX Міжнародної науково-практичної конференція “Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків” (25-26 листовада 2015 р.) – Ч.: ЧННІ ДВНЗ “УБС”, 2015;
  3. Utkina O.The risk’s value of laundering criminal funds in the banking system // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Наукові дослідження молоді з проблем европейської інтеграції» (7-8 квітня 2016) – Х: ХННІ ДВНЗ «УБС», 2016
  4. Уткіна О.В. / Проблема належного виявлення ступеня ризику відмивання незаконно отриманих доходів банківськими установами України // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» / Том 1, №22 (2017)
  5. Уткіна О.В. Аналіз проведення першої Національної оцінки ризиків відмивання доходів та фінансування тероризму в Україні // Збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» (17 березня 2017) – Х: ХННІ ДВНЗ «УБС», 2017
  6. Уткіна О.В. Зарубіжний досвід протидії легалізації злочинних доходів із застосуванням-ризик орієнтованого підходу в банківському секторі // Вісник Університету банківської справи / Том № 2(29) (2017)

   

  e-mail: utkinaaleksandra9@gmail.com

  Детальніше
 • Пащенко Юлія Павліна

  Пащенко Юлія Павліна

  Аспірант

  У 2015 році закінчила з відзнакою факультет банківської справиХарківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) за спеціальністю банківська справа (спеціалізована магістерська програма “Банківський нагляд”). У грудні 2015 року вступила до аспірантури ДВНЗ “Університет банківської справи”, аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

  Напрямок наукової роботи: банківська система, банківська модернізація, реорганізація, реструктуризація, банківська система в умовах модернізації економіки.

  Тема дисертаційного дослідження: «Модернізація банківської системи України в умовах реформування економіки».За результатами досліджень опубліковано: 6 наукових праць, серед яких статті, тези доповіді, матеріали конференцій. 

  Публікації: 

  1) Пащенко Ю. П. Застосування зарубіжного досвіду реорганізації та реструктуризації банків для оптимізації банківської діяльності в Україні [Електронний ресурс] / Ю. П. Пащенко // Ефективна економіка. – 2015. –№12. – Режим доступу до журн. : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4635.

  2) Пащенко Ю. П. Концептуальні аспекти модернізації економічної системи / Ю. П. Пащенко // Агросвіт. – 2017. – №10. – С. 45-53

  3) Пащенко Ю. П. Реорганізація та реструктуризація банків як напрям модернізації банківської системи України / Ю. П. Пащенко // Матеріали ІІІ Міжнародна науково-практичної конференція «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» (17-18 березня 2016 р., м. Харків) [Електронний ресурс]. – 2016. –   Режим доступу: http://khibs.ubs.edu.ua/naukova-diyalnist/mizhnarodni-naukovi-konferencii/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-finansovo-kreditna-diyalnist-problemi-teorii-ta-praktiki/

  4) Пащенко Ю. П. Теоретичні аспекти модернізації економічної системи / Ю.П. Пащенко // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи: Тези доповідей учасників VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К. : ДВНЗ «Університет банківської справи». – 2016. – С.278-281

  5) Пащенко Ю. П. Теоретичні аспекти економічної модернізації як складової структурної перебудови економіки / Ю. П. Пащенко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Тези доповідей учасників VІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи». – 2017.

  6) Пащенко Ю. П. Застосування зарубіжного досвіду реорганізації та реструктуризації банків для оптимізації банківської системи України / Ю.П. Пащенко // VІI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених приурочена до Дня банківського працівника. –К.: «Університет банківської справи». – 19 травня 2017. – С. 183-185.

  e-mail: florajulia@meta.ua

  Детальніше

Навчальні посібники та методичні розробки викладачів кафедри

Навчальні посібники та методичні розробки викладачів кафедри

Усі дисципліни кафедри мають методичне забезпечення, в тому числі до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів. Видано конспекти лекцій, опорні конспекти лекцій та навчально-методичні посібники з дисциплін.

Основні навчальні посібники, підручники кафедри з грифом МОНУ:

ПІДРУЧНИКИ

 1. Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки: підручник / кол. авторів; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Тридіда; к-та екон. наук, доц. К. В. Орєхової. – К.: УБС НБУ, 2015. – 596 c.
 2. Фінанси [Текст] : підручник / [А. Я. Кузнецова, Г. М. Азаренкова, І. І. Біломістна та ін.] ; за ред. : А. Я. Кузнецова, Г. М. Азаренкова ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К. : УБС НБУ, 2011. – 407 с.
 3. Фінанси: курс для банкірів [Текст] : підручник / ред. : О. М. Тридід, О. Б. Жихор. – К. : УБС НБУ, 2012. – 507 с.
 4. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва [Текст ] : підручник / Г. М. Азаренкова, О. М. БІломістний, І. І. БІломістна. – К. : УБС НБУ, 2014. – 303 с.
 5. Пасічник І.В. Сучасні проблеми підприємницької діяльності. – Харків: Гриф, – 2000 – С. 161-216 (у співавторстві).
 6. Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри): Навчально-методичний посібник // За ред. д.е.н., доц. Г.М. Азаренкової, доц. Н.М. Самородової. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 200 с. (гриф МОН України)
 7. Погореленко Н.П., Бережний Є.Б., Воїнова Т.С., Дікань Л.В., Калініченко О.О., Колесникова В.М., Коц Г.П., Слюніна Т.Л., Пасічник І.В., Яременко О.Р.; Під загальною редакцією проф. Дікань Л.В. Сучасні проблеми підприємницької діяльності Харьков: “Гриф”, 2000. – С. 37-47, С. 68-86
 8. Васюренко О. В. Банківський нагляд: підручник / О.В. Васюренко, О.М. Сидоренко. – К.: Знання, 2011.- 502 c.
 9. Погореленко Н.П., Сидоренко О.М., Сердюк Л.В., Карасьова З.М., Федоренко Н.С. Внутрішній аудит у банку: Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2012. – 270 [2] с.
 10. Кредитування і контроль [Текст] : підручник / Т. С. Смовженко [та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук проф. Т. С. Смовженко, д-ра екон. наук проф. Р. А. Слав`юка. – Київ : УБС НБУ, 2012. – 375 с.
 11. Фінансова грамотність: підручник / авт. кол.:О.І. Білик, О.Д. Вовчак, Т.Д. Гірченко, В.О. Джулай, О.О. Другов, О.В. Дубовик, О.Є. Костюченко, А.Я. Кузнєцова, З.Я. Лапішко, С.В. Міщенко, Т.В. Новікова, Б.І. Пшик, В.В. Рисін, Л.Я. Слобода, Н.В. Ткаченко, Л.Є. Турчин, В.В. Хиленко, М.І. Хмелярчук; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – К.: УБС НБУ, 2012. – 322 с.
 12. Тридід О.М.. Банківська система: підручник / О.М. Тридід, Б.В. Самородов, І.М. Вядрова та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – Львів: «Новий світ – 2000», 2014. – 536 с.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. Азаренкова Г. М. Аналіз моделювання і управління ризиком (в схемах та прикладах) : навч. посіб. / Г. М. Азаренкова. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 240 с.
 2. Реорганізація та реструктуризація комерційних банків: Навч. посібник / В. І. Міщенко, А. В. Шаповалов, В. В. Салтинський, І.М. Вядрова та ін.- К.: Знання, 2002.- 216c.
 3. Васюренко О.В., Волохата К.О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 463 с. – (Вища освіта XXI століття).
 4. Облік і аудит у банках: Навч. посіб. / О.В. Васюренко, Л.В. Сердюк, О.М. Сидоренко та ін.; За ред. О.В. Васюренка. – 2-ге вид., перероб. і доп.-К.: Знання, 2008. – 623 с. – (Вища освіта XXI століття).
 5. Азаренкова Г. М. Економіка праці і соціально-трудові відносини. [Текст] : навч. посібник / Г. М. Азаренкова, І. І. Борисенко, О. Г. Головко. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 343 с.
 6. Погореленко Н.П., Сидоренко О.М., Сердюк Л.В. Фінансове планування в банку: [навчальний посібник] / Н.П. Погореленко, О.М. Сидоренко, Л.В. Сердюк, – Львів: «Новий Світ – 2000», 2013. – 182 [2] с.
 7. Збірник рольових та ділових ігор зі спеціальних банківських дисциплін : навч. посіб / О. М. Тридід [и др.]. ; Рек. Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 224 с. – (Вища освіта в Україні)
 8. Дмитров С.О. Фінансовий моніторинг у банку: навч. посіб./ С.О. Дмитров, І.М. Вядрова, В.М. Каднічанська. – Львів: «Новий світ – 2000», 2014. – 381 с.
 9. Азаренкова Г.М. Проектний аналіз в схемах та прикладах: навч. посіб. / Г.М. Азаренкова, Р.О.Піскунов. – Х.: НТМТ, 2015. – 338 с.
 10. Азаренкова, Г. М. Фінанси [Текст] : практикум / Г. М. Азаренкова, І. І. Борисенко. – К. : Знання, 2008. – 279 с.
 11. Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств [Текст ] : навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Г. М. Азаренкова,, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. – К. : Знання-Прес, 2006. – 287 с.
 12. Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. для самостійного вивчення / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. – 3-е вид., випр. і доп. – К. : Знання-Прес, 2009. – 299 с.
 13. Дикань Н.В. Менеджмент: навч. посібник / Н.В. Дикань, I.I. Борисенко. – К.: Знання, 2008. – 389 с.
 14. Журавель Т.М. Страхування у схемах [Навчальний посібник] / Т.М. Журавель, Н.Г. Нагайчук. – Львів: «Новий світ – 2000», 2012. – 390 с.
 15. Лєгостаєва О.О. Податкова система: [практикум]: навч. посіб. / О.О. Лєгостаєва, Н.О. Гнип . – Львів: Новий Світ-2000, 2014. – 228 с.
 16. Логістика [Текст] : навч. посіб. / О. М. Тридід [та ін.]. – К. : Знання, 2008. – 566 с.
 17. Методологія наукових досліджень у схемах, таблицях, прикладах [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Г. М. Азаренкова та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук., проф. Г. М. Азаренкової ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). – Київ : УБС НБУ, 2014. – 223 с.
 18. Сословський В. Г. Проектне фінансування : навчальний посібник / В. Г. Сословський. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 261[3] с.
 19. Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри) : навчально-методичний посібник / Г. М. Азаренкова [та ін.] ; за ред.: Г. М. Азаренкова, Н. М. Самородова. – Львів : Новий Світ-2000, 2010 . – 198 с.
 20. Тридід О. М. Регіональна економіка: Регіональна економіка. Екологія. Збірник завдань і тестів для самостійної роботи студентів [Текст] : навч. посібник / О. М. Тридід, О. М. Богатіщев. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 264 с.
 21. Фінансовий менеджмент: практикум. Навч. посіб. / Г.М.Азаренкова, О.І. Антонечко, Л.С.Мартюшева, Р.О.Піскун. – Львів «Новий світ 2000», 2013. – 306 с.
 22. Фінансовий менеджмент у запитаннях і відповідях: Навч. – метод. посіб. / О.М.Тридід, Г.М.Азаренкова, О.М.Біломістний, К.В.Орєхова. – Львів: «Новий Світ-2000», 2013. – 423 с.
 23. Внутрішній аудит у банку: Навчальний посібник / І.М. Вядрова, З.М. Карасьова, Н.П. Погореленко та ін. – 2-ге вид., доп. і перер. – Львів: Новий світ – 2000, 2015. – 270 [2] с.
 24. Фінансове планування в банку: навчальний посібник / І.М. Вядрова, С.В. Гадецька, Н.П. Погореленко та ін. – 2-ге вид., доп. і перер. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2015. – 200

 

Основні монографії кафедри:

 1. Фінансове планування та прогнозування діяльності банків: монографія / О.В. Васюренко, Г.М. Азаренкова, Н.П. Погореленко, В.Ю. Дубницький, О.М. Сидоренко, Л.В. Сердюк, Г.В. Омельченко; за заг, ред, акад, АЕН України, д-ра екон, наук, проф, О.В. Васюренка. – К.: УБС НБУ, 2009. – 323 с.
 2. Моделі оцінки банківської діяльності для забезпечення стабільності банківської системи: монографія / Васюренко О.В., Тридід О.М., Качук В.В., Азаренкова Г.М., Христофорова О.М., Погореленко Н.П., Сословський В.Г., Дубницький В.Ю., Сидоренко О.М., Біломістний О.М., Борисенко І.І., Волохата В.Є., Волохата К.О., Карасьова З.М., Маслова А.Ю., Москаленко О.В., Омельченко Г.В., Піскунов Р.О.–К.: УБС НБУ, 2010. – 294
 3. Азаренкова Г. М. Антикризове регулювання руху грошових потоків суб’єктів господарювання [Текст] : монографія / Г. М. Азаренкова, Р. О. Піскунов, М. І. Гойхман. – Київ : УБС НБУ, 2014. – 238 с.
 4. Азаренкова Г. М. Менеджмент фінансових потоків економічних агентів [Текст] : монографія / Г. М. Азаренкова. – К. : УБС НБУ, 2009. – 335 с.
 5. Азаренкова Г.М. Механізм банківського кредитування малого бізнесу в Україні [Текст]: монографія / Г. М. Азаренкова, О. М. Біломістний, І. І. Біломістна, А. А. Гулько, Н. І. Биканова; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ, 2013. – 171 c.
 6. Азаренкова Г.М. Моделі та методи аналізу фінансових потоків [Текст] : монографія / Г. М. Азаренкова – Харків: ВКФ “Гриф”, 2005. – 119 с.
 7. Азаренкова Г.М. Сучасні комерційні банки: персонал, розвиток, організація [Текст] : монографія / Г.М.Азаренкова, Л.В.Дікань, Т.О. Новосельцева. – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2003 – 131 с.
 8. Азаренкова Г. М. Управління фінансовими ресурсами банку [Текст] : монографія / Г. М. Азаренкова, І. І. Біломістна, В. Г. Сословський. – К. : УБС НБУ, 2012. – 179 с.
 9. Азаренкова Г. М. Фінансова стабільність розвитку банків [Текст] : монографія / Г. М. Азаренкова, О. Г. Головко, В. В. Смирнов. – К. : УБС НБУ, 2011. – 191 с.
 10. Азаренкова Г. М. Фінансові ресурси та фінансові потоки: Теоретичний аналіз [Текст]: монографія / Г. М. Азаренкова. – Х. : ПП Яковлєва, 2003. – 102 с.
 11. Азаренкова Г. М. Фінансові потоки в системі економічних відносин [Текст]: монографія / Г. М. Азаренкова. – Х. : ВД “Інжек”, 2006. – 328 с.
 12. Самородов Б.В. Методологія управління фінансовим розвитком банку : монографія / Борис Вадимович Самородов. – К. : УБС НБУ, 2012. – 307 с.
 13. Васюренко О.В. Планування фінансового потенціалу суб’єктів господарювання [Текст] : монографія / О.В. Васюренко, Н.О. Гнип. – Дніпропетровськ: Форест, 2015. – 234 с.
 14. Вядрова І.М. Банківське інвестиційне кредитування інноваційної діяльності в Україні [Текст] : монографія / І.М. Вядрова , С.М. Пашова. – Дніпропетровськ : Форест, 2015. – 237 с.
 15. Економічна та інформаційна безпека суб’єктів господарювання : сучасний стан та тенденції розвитку [Текст] : монографія / авт. кол.; за ред. ра екон. наук, професора Смовженко Т.С., д-ра екон. наук, професора Кузнецової А.Я., д-ра екон. наук, професора Барановського О.І., д-ра екон. наук, професора О.М. Тридіда, д-ра екон. наук, професора Г.М. Азаренкової та ін. – К. : УБС НБУ, 2014. – 349 с.
 16. Маркетингові аспекти управління інноваційним розвитком [Текст] : монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. // Особливості формування стратегій інноваційного розвитку проблемних і слаборозвинених регіонів України – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус». – 2014. – Розділ 1, пункт 1.7. – 480 с.
 17. Механізми забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку [Текст] : монографія / [Г. М. Азаренкова та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Г. М. Азаренкової. – К. : УБС НБУ, 2012. – 334 с.
 18. Моделі і системи оцінювання, обробки та захисту фінансової інформації [Текст] : монографія / Г. М. Азаренкова [та ін.] ; наук. ред. О. В. Васюренко. – Х. : Константа, 2005. – 380 с.
 19. Моделі оцінки банківської діяльності для забезпечення стабільності банківської системи [Текст] : монографія / авт. кол. – Київ : УБС НБУ, 2010. – 294 с.
 20. Основные факторы стратегической эффективности иностранных инвестиций в Российской Федерации [Текст] : монография / Дымов С.Х., Ежов Ю.А, Азаренкова Г.М., Смирнов В.В. – Москва: ООО «Издательский дом Центрсоюза», 2011. – 132 с.
 21. Посткризовий розвиток фондового ринку: світові тенденції і національні особливості [Текст] : монографія / [Г. М. Азаренкова та ін.]. – К. : УБС НБУ, 2013. – 278 с.
 22. Развитие финансовых отношений в условиях становления инновационной экономики [Текст]: монография / под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. Т.Н. Флигинских, д-ра экон. наук, проф. М.В. Владыка, к-та экон. наук, доц. Ю.В. Всяких. // Перспективы развития индустрии банковских платёжных карточек в Украине – Белгород: ИД «Белгород», 2012. – С.129-140.
 23. Васюренко О.В. Ресурсна складова в управлінні кредитно-інвестиційною діяльністю банків: монографія / О.В. Васюренко, О.М. Мусієнко, А.Ю. Маслова. – Дніпропетровськ: Форест, 2015. – 207 с.
 24. Кузнєцова А. Я. Банківське інвестиційне кредитування інноваційної діяльності в Україні : монографія / А. Я. Кузнєцова, І. М. Вядрова, С. М. Пашова. – Дніпропетровськ : Форест, 2015. – 237 с
 25. Розвиток фінансового потенціалу суб’єктів господарювання як основа досягнення фінансово-економічної безпеки [Текст]: колективна монографія / кол. авт. ; за ред. В. В. Глущенка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 384 с.
 26. Современное состояние и проблемы развития бизнеса [Текст] : монография / кол. авт. : Т. С. Смовженко, А. Н. Тридед, Г. М. Азаренкова и др. ; под ред. А. Я. Кузнєцовой, О. О. Лапко. – К. : УБС НБУ, 2014. – 353 с.
 27. Тридід, О. М. Оцінювання фінансової стійкості підприємства [Текст] : монографія / О. М. Тридід, К. В. Орєхова. – Київ : УБС НБУ, 2010. – 143 с.
 28. Управління персоналом в умовах економіки знань [Текст] : монографія / [кол. авт.: Г. М. Азаренкова та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. К. Семів. – К. : УБС НБУ, 2011. – 406 с.
 29. Фінансове планування та прогнозування діяльності банків [Текст]: монографія / за заг. ред. акад. АЕН, д-ра екон. наук, проф. О. В. Васюренка. – Київ : УБС НБУ, 2009. – 323 с.
 30. Кузнєцова А. Я. Управління залученими ресурсами банку: монографія / А. Я. Кузнєцова, І. М. Вядрова, В.Є. Волохата. – Харків: ФОП Здоровий Я.А., 2016. – 210 с.
 31. Удосконалення фінансового менеджменту підприємства: Монографія / Авт.. кол.; за ред.. д-ра екон.наук, проф.. Г.М. Азаренкової. – Харків: ФОП Здоровий Я.А., 2016. – 254 с. – С. 79-91.

 

Контакти

Контакти кафедри

Телефон: (057) 337-14-70

 (057) 336-05-64, 338-61-28

Факс (057) 338-61-28