Добровольська Ірина Олександрівна

Завідувач кафедри, кандидат економічних наук

У 2009 році закінчила факультет банківської справи Харківського інституту банківської справи за спеціальністю «Банківська справа»
Кандидат економічних наук з 2014 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.883.01 Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.
Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації 6 років, у тому числі у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ “Унівеситет банківської справи” – 6 років.

Ідентифікатори у наукометричних базах:

ID ORCID – 0000-0001-5008-5987

ID Researcher – O-7359-2015

 

Сфера наукових інтересів – банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків, регіональні аспекти функціонування фінансово-кредитної системи та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів, активізація взаємодії банківського та реального секторів економіки, шляхи вдосконалення інноваційної та інвестиційної діяльності. Є автором понад 10 наукових праць та численних методичних розробок.

Публікації

Загальна характеристика

Кафедра банківської справи була створена у 2000 році і займає провідне місце у підготовці банківських фахівців. Основним завданням діяльності кафедри є забезпечення якісної підготовки висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців для банківської системи, а одним із основних принципів підготовки є – прикладний характер навчання.
Кафедра випускає фахівців за спеціальностями: 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – професійне спрямування «Банківська справа» освітній рівень «Бакалавр»;

7.03050802 «Банківська справа» – освітній рівень «спеціаліст»;

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»– освітній рівень «магістр (за спеціалізаціями” Управління розвитком банківського бізнесу”, ” Банківське обслуговування агропромислового комплексу”, “Управління банківською безпекою”

Магістерські програми 2017

Завершується навчання студентів освітніх рівнів «магістр» і «спеціаліст» Державною атестацією у вигляді захисту дипломних робіт, тематика яких розробляється з урахуванням найсучасніших напрямів розвитку банківської системи України, сучасних тенденцій діяльності регіональних банків та рекомендацій Національного банку України.
В основу діяльності кафедри з усіх її напрямків покладена співпрацяі з роботодавцями. Найбільш відомими базами практики є ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» – Харківська обласна дирекція, ПАТ Приватбанк – ХГРУ, ПАТ «МЕГАБАНК», АТ «Укрсиббанк», АТ «Державний Ощадний банк України» – Харківське обласне управління, ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» – Харківське регіональне управління, АТ «ОТП Банк» – Харківська регіональна дирекція, Перший Український Міжнародний банк (ПУМБ), ПАТ «Укрсоцбанк» тощо.
Співробітництво здійснюється за наступними напрямками: удосконалення змісту освіти з урахуванням перспектив розвитку фінансово-кредитних установ держави; організація практичної підготовки студентів; використання наукового потенціалу сторін, обмін інформацією та участь у науково-дослідній роботі; залучення керівного складу та провідних фахівців банківських установ з науковими ступенями до навчально-виховного процесу.
 Завдяки цьому проводяться заняття зі студентами, науково-методичні семінари, виконуються спільні наукові дослідження, виконуються реальні прикладні дослідження, на їх базі здійснюється захист дипломних робіт магістрів.

Кафедра має стійкі та різнопланові ділові стосунки з банківськими установами Харківщини та Харківським банківським Союзом. Враховуючи  вимоги та пропозиції роботодавців, практична підготовка студентів має наскрізний і системний характер та розпочинається  навчально-ознайомчою практикою з І-курсу, на ІІІ-ІV курсах проводиться навчальна практика, яка має комплексний характер та в межах якої активно використовуються тренінгові технології (рольові та ділові ігри) з використанням реального програмного комплексу АБС Б2 та навчально-тренувальної банківської системи.

На ІV- V курсах студенти мають можливість проходити практику на базі фінансово-кредитних установ м. Харкова та інших регіонів України в межах виробничої та переддипломної практики.

Значну роль в забезпеченні якісної практичної підготовки студентів відіграє навчальна лабораторія.

 

Навчальна лабораторія

Загальна характеристика

Навчальна лабораторія є структурним підрозділом навчально-тренувальної банківської системи ДВНЗ «Університет банківської справи». Вона є складовою частиною навчально-тренувального комплексу (НТК), клуб «Банкір», у рамках якого працює «Інтелбанк». 

Навчально-тренувальний банк був створений у 1997 році. У зв’язку з тим, що ДВНЗ «Університет банкіської справи»  у 2015 році ввійшов до структури Міністерства освіти та науки України та зміною його організаційної структури, Навчально-тренувальний банк був реорганізований у Навчальну лабораторію (НЛ).

НЛ має оснащення і організаційну структуру, що відповідають стандартам реального банку. Відповідно, починаючи з 1-го по 4-тий курси, студенти проходять навчальну та ознайомчу практику використовуючи можливості НЛ.

На базі НЛ працює віртуально-комерційний «Інтелбанк», створений членами студентського клубу «Банкір». НЛ розташований в двох приміщеннях, які обладнані персональними робочими місцями та сучасною комп’ютерною технікою; має належне матеріальне, методичне і програмне оснащення – це спеціальні програмні продукти банківських установ, часто альтернативні, такі як програмний комплекс АБС Б2, внутрішньобанківська платіжна система «Enigma» тощо. Наявні можливості забезпечують використання інтерактивних форм і методів навчання – ситуаційних завдань, ділових ігор, кейсів, що інтенсифікує навчальний процес і забезпечує досягнення цілей навчання під час проведення практичних занять та навчальної практики. Здійснюючи тісну співпрацю зі структурними підрозділами інституту, НЛ використовується в навчальній і позанавчальній роботі, яка проводиться на кафедрі банківської справи, на його базі студенти мають можливість відпрацювати модель дій спеціаліста, що сприяє формуванню професіоналізму.

Студентський клуб «Банкір» функціонує при кафедрі банківської справи з 2001 року.
Членом клубу може бути будь-який студент, який підтримує клятву банкіра та має бажання активно співпрацювати в ньому.

 «Інтелбанк» – це унікальний банк, змодельований членами клубу «Банкір», які є його акціонерами та співробітниками. Умовно «Інтелбанк» має статус юридичної особи, баланс, емблему, право укладати угоди, нести відповідальність за своїми обов’язками. У своїй діяльності банк керується законами України, нормативними інструктивними документами Національного банку України та внутрішніми нормативно-правовими актами. «Інтелбанк» працює в тісному контакті з навчально-тренувальними фірмами, які є його клієнтами. Зв’язок з ними здійснюється як безпосередньо, так і через електронну мережу. 

Зустріч з практичними працівниками, провідними науковцями, дискусії та обговорення з актуальних питань банківської діяльності сприяють підвищенню якості практичної підготовки студентів.

         

У результаті творчої, плідної роботи колективу кафедри за роки існування створена потужна навчально-методична база, в тому числі електронні інформаційні ресурси, які забезпечують якість підготовки студентів та ефективну організацію самостійної і індивідуальної роботи студентів. З метою запровадження у навчальний процесс дистанційної освіти викладачами розроблено більш ніж 15 дистанційних курсів з дисциплін кафедри.

При викладанні дисциплін застосовуються сучасні форми та методи навчання, зокрема: проблемні лекції, лекції-дискусії, семінарські заняття – конференції, диспути, спілкування в режимі онлайн із застосуванням інтернетресурсів, а також використовуються нові методи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, які дають змогу гармонізувати співвідношення аудиторного навчання під керівництвом викладача, застосувати інформаційні технології та вдосконалювати самостійну роботу студентів. Це дозволяє розвинути в них гнучкість мислення, адаптованість до будь-яких ситуацій, ініціативність, самостійність у прийнятті рішень і разом з тим уміння працювати в колективі, творчий підхід до розв’язання проблем практичної діяльності.

Однією з важливих і необхідних складових у підготовці високо кваліфікованих фахівців нового типу є науково-дослідна робота студентів. З метою активізації науково-дослідної роботи студентів в інституті створена система широкого залучення студентів до участі у різноманітних формах науково-дослідної діяльності. Важливим засобом формування професійної культури фахівців нового типу є участь студентів в олімпіадах та конкурсах зі спеціальності, конкурсах наукових робіт, студентських наукових конференціях. Студенти беруть участь у виконанні кафедральних науково-дослідних робіт. У такий спосіб науковій роботі студентів надається наскрізний характер.

Результати наукової діяльності колективу кафедри представляються на обласній щорічній виставці «Освіта – наука – виробництво». Роботи працівників кафедри банківської справи відмічені дипломами обласного щорічного конкурсу “Вища школа Харківщини – кращі імена” в номінації “науковець”, “викладач професійно –орієнтованих дисциплін”.

Для забезпечення належного професійного рівня, педагогічної майстерності та наукової кваліфікації викладачів кафедри застосовується ефективна комплексна система підвищення кваліфікації, яка включає: стажування в Департаментах Національного банку України, банківських установах, провідних вищих навчальних закладах; навчання на факультетах післядипломної освіти та курсах підвищення кваліфікації; участь у тематичних семінарах; роботу над кандидатськими та докторськими дисертаціями; підготовку підручників та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України; самоосвіту; професійне навчання в межах кафедр з питань економіки, фінансів, обліку, педагогіки і психології з організацією практичних семінарів, “круглих столів” за участю провідних фахівців банківських установ; участь у постійно діючому методичному семінарі з підвищення педагогічної майстерності викладачів; науково-дослідну роботу, участь у науково-практичних конференціях та наукових конкурсах, грантових програмах, тощо.

Кафедра банківської справи бере активну участь у реалізації волонтерського руху з реалізації проекту «Фінансова грамотність» за наступними напрямками: проведення циклу занять з елементами ділової гри з фінансової грамотності, школах, дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, проведення для учнів шкіл екскурсій до Музею грошей інституту, установ банків, проведення лекцій та тренінгів для вчителів та учнів шкіл, організації фахових шкіл «Світ кар’єри».

Отже, навчальна, наукова, методична та виховна робота кафедри банківської справи націлена на підготовку майбутнього фахівця, тобто особистості, в якій органічно поєднуються професійні компетенції, високі моральні чесноти, громадська зрілість, патріотизм, почуття обов’язку та відповідальності перед суспільством.

Дисципліни кафедри

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

1. Аналіз банківської діяльності
2. Банківська система
3. Банківське право
4. Банківське регулювання і нагляд
5. Банківські операції
6. Безпека банківської діяльності
7. Бюджетування і контролінг
8. Внутрішній аудит у банку
9. Гроші і кредит
10.Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
11. Інвестиційне кредитування
12. Інноваційні технології (тренінговий курс)
13. Кредитний менеджмент
14. Кредитування і контроль
15. Міжнародні розрахунки і валютні операції
16. Правове регулювання фінансової безпеки банку
17. Ризик-менеджмент у банку
18. Ризик-менеджмент
19. Управління вартістю банку
20. Управління майновою безпекою
21. Управління фінансовою стабільністю банку
22. Фінансова аналітика в банку
23. Фінансова аналітика та управління фінансовою стабільністю банку
24. Фінансове планування в банку
25. Фінансовий супермаркет
26. Фінансово- банківська статистика
27. Фондовий ринок
28. Центральний банк та грошово-кредитна політика
29. Виробнича практика
30. Навчальна практика
31. Навчально-ознайомча практика
32. Ознайомча практика 

 

Дистанційні курси

 1. Волохата В.Є. «Аналіз банківської діяльності»
 2. Маслова А.Ю. «Банківські операції»
 3. Новікова Т.В. «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн»
 4. Маслова А.Ю. «Кредитування і контроль»
 5. Морозова Н.Л. «Фондовий ринок»
 6. Пасічник І.В. «Центральний банк і грошово кредитна політика»
 7. Новікова Т.В. «Інвестиційне кредитування»
 8. Сидоренко О.М. «Банківський нагляд»
 9. Галич Р.В. «Безпека банківської діяльності»
 10. Галич Р.В. «Банківське право»
 11. Добровольська І.О. «Бюджетування у банках»
 12. Морозова Н.Л. «Міжнародні розрахунки і валютні операції».

Інформація для студентів

Графік проведення консультацій

Всі дисципліни кафедри мають методичне забезпечення в паперовому та електронному вигляді та розміщені у внутрішній та зовнішній мережі інституту.

Склад

 • Самородов Борис Вадимович

  Самородов Борис Вадимович

  професор, доктор економічних наук

  1981 року народження. У 2003 р. закінчив Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи і технології» і отримав кваліфікацію «Інженер – системний аналітик».

  Кандидат технічних наук з 08.11.2007 р. Дисертацію на тему «Математичне моделювання та параметричний синтез безступінчастих трансмісій колісних тракторів» захистив у спеціалізованій Вченій раді Д 64.050.07 в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Номер диплому ДК №043060. Вчене звання доцента кафедри інформаційних технологій присвоєно у 2010 р., атестат 12ДЦ № 023265. Доктор економічних наук з 2013 року. Дисертацію на тему «Управління фінансовим розвитком банку: методологія, теорія, практика» захистив в спеціалізованій Вченій раді Д 26.883.01 в Університеті банківської справи Національного банку України (м. Київ) за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (диплом ДД № 002631).

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID ORCID – 0000-0002-5267-1178

  ID Researcher – N-4452-2014

  ID Scopus – 56606266500

   

   

  Основні напрями науково-дослідної роботи: використання математичних та інформаційних технологій для вирішення економічних завдань; застосування оптимізаційних технологій в економіці; використання рейтингових технологій для діагностики соціально-економічних систем; дослідження фінансової стабільності регіонального банківського сектору.

  Має 109 публікацій, з економічної тематики  – 92, з них 88 наукових і 4 навчально-методичного характеру (з них 49 наукових статей у фахових виданнях України, у тому числі 2 статті у виданнях, що індексуються базою даних Скопус, 4 статті у міжнародних виданнях, 32 тез доповідей за матеріалами міжнародних та вітчизняних конференцій, 1 підручник, 3 монографії, 3 навчальні посібники, 1 з яких з грифом МОН України).

  Публікації

  Детальніше
 • Вядрова Інна Миколаївна

  Вядрова Інна Миколаївна

  професор, кандидат економічних наук

  У 1977 році закінчила факультет “Фінанси та кредит” Харківського державного університету за спеціальністю економіст.
  Кандидат економічних наук з 2001 р, доцент кафедри банківської справи з 2005 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 55.081.01 Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України» за спеціальністю 08.04.0 –фінанси, грошовий обіг і кредит.
  Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації 36 років, у тому числі у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ “Унівеситет банківської справи” – 36 років.

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID ORCID – 0000-0003-4674-8754

  ID Researcher – P-1813-2015

  Сфера наукових інтересів – банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків, регіональні аспекти функціонування фінансово-кредитної системи та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів, активізація взаємодії банківського та реального секторів економіки, шляхи вдосконалення інноваційної та інвестиційної діяльності . Є автором понад 30 наукових праць та численних методичних розробок.

  Публікації1

  Публікації2

  Детальніше
 • Пасічник Ірина Володимирівна

  Пасічник Ірина Володимирівна

  доцент, кандидат економічних наук

  У 1994 році закінчила економічний факультет Харківського державного економічного університету за спеціальністю бухоблік, контроль та аналіз господарської діяльності.

  Кандидат економічних наук з 2000 р., доцент кафедри банківської справи з 2005 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 55.081.01 Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України» за спеціальністю 08.04.01 – гроші, фінанси і кредит.

  Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації 21 рік, у тому числі у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ “Унівеситет банківської справи” – 16 років.

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID ORCID – 0000-0003-0269-5670

  ID Researcher – P-1817-2015

   

  Сфера наукових інтересів – банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків, регіональні аспекти функціонування фінансово-кредитної системи та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів, активізація взаємодії банківського та реального секторів економіки, шляхи вдосконалення інноваційної та інвестиційної діяльності . Є автором понад 20 наукових праць та численних методичних розробок.

  Публікації1

  Публікації2

  Детальніше
 • Маслова Анастасія Юріївна

  Маслова Анастасія Юріївна

  доцент, кандидат економічних наук

  У 2007 р. закінчила Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) спеціальністю «Банківська справа». Кандидат економічних наук з 2012 р., доцент кафедри банківської справи з 2015 р.

  Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.883.01 в Університеті банківської справи Національного банку України (м. Київ) за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

  Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації 9 років, у тому числі у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ “Унівеситет банківської справи” – 9 років.

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID ORCID – 0000-0002-3506-1765

  ID Researcher – O-7419-2015

   

   

  Сфера наукових інтересів – формування ресурсної бази банків, особливості процесу банківського кредитування, інвестиційна діяльність банків на ринку цінних паперів. Є автором понад 30 наукових праць та навчально-методичних праць.

  Публікації

  Детальніше
 • Морозова Надія Леонідівна

  Морозова Надія Леонідівна

  декан фінансово-економічного факультету, кандидат економічних наук

  У 1996 р. закінчила Харківський державний економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит».
  Кандидат економічних наук з 2014 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій Д 64.251.01 в Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН України за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
  Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації понад 16 років, у тому числі у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ “Унівеситет банківської справи” – 2,5 роки.

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID ORCID – 0000-0002-4082-2960

  ID Researcher – O-7411-2015

   

   

  Сфера наукових інтересів: банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків, комунікаційна політика суб’єктів господарювання, економічний розвиток регіонів в сучасних умовах розвитку економіки.
  Опублікувала двадцять п`ять наукових та навчально-методичних робіт, в тому числі, три навчальних посібників та один підручник (у співавторстві).

  Публікації

  Детальніше
 • Погореленко Наталія Петрівна

  Погореленко Наталія Петрівна

  доцент, кандидат економічних наук

  У 1995 році закінчила економічний факультет Харківського державного економічного університету за спеціальністю облік і аудит.

  Кандидат економічних наук з 1999 р., доцент кафедри банківської справи з 2008 р Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.055.01 Харківського державного економічного університету за спеціальністю 08.06.01 – економіка підприємства і організація виробництва.

  Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації 18 років, у тому числі у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ “Унівеситет банківської справи” – 15 років.

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID ORCID –0000-0001-9815-9818

  ID Researcher – O-7393-2015

   

   

  Сфера наукових інтересів – банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків, математичні методи, моделі та інформаційні технології в банківництві, регіональні аспекти функціонування фінансово-кредитної системи та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів, активізація взаємодії банківського та реального секторів економіки, шляхи вдосконалення інноваційної та інвестиційної діяльності . Є автором понад 50 наукових праць та численних методичних розробок.

  Публікації1

  Публікації2

  Публікації3

  Детальніше
 • Кочорба Валерія Юріївна

  Кочорба Валерія Юріївна

  доцент, кандидат економічних наук

  У 2005 році закінчила Харківський банківський інститут Української академії банківської справи Національного банку України за спеціальністю «Банківська справа» та здобула кваліфікацію спеціаліста з банківської справи.
  Кандидат економічних наук з 2009 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.883.01 в Університеті банківської справи Національного банку України (м. Київ) за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.
  Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації 11 років, у тому числі у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ “Унівеситет банківської справи” – 11 років.

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID ORCID – 0000-0001-6847-4374

  ID Researcher – O-7447-2015

   

   

  Сфера наукових інтересів – банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків, математичні методи, моделі та інформаційні технології в банківництві. Є автором понад 30 наукових праць та численних методичних розробок.

  Публікації1

  Публікації2

  Детальніше
 • Семенюк Людмила Петрівна

  Семенюк Людмила Петрівна

  доцент, кандидат економічних наук

  Кандидат економічних наук з 2005 р., доцент кафедри банківської справи з 2008 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 55.081.01 Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України» за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит.

  Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації 34 роки, у тому числі у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ “Унівеситет банківської справи” – 34 роки.

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID ORCID  – 0000-0003-2893-5900

  ID Researcher – P-2685-2015

   

   

  Сфера наукових інтересів: «Сучасні проблеми банківської діяльності», «Проблеми ефективності банківського бізнесу», «Організація готівково-грошового обігу». Є автором понад 20 наукових праць та численних методичних розробок.

  Публікації

  Детальніше
 • Волохата Вікторія Єльфридівна

  Волохата Вікторія Єльфридівна

  доцент кафедри банківської справи, кандидат економічних наук

  У 2000 році закінчила економічний факультет Харківського державного економічного університету за спеціальністю фінанси та кредит.
  Кандидат економічних наук з 2015 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.883.01 в Університеті банківської справи Національного банку України (м. Київ) за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.
  Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації 11 років, у тому числі у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ “Унівеситет банківської справи” – 11 років.

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID ORCID  – 0000-0001-7612-020X

  ID Researcher – O-7373-2015

   

   

  Сфера наукових інтересів – банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків, математичні методи, моделі та інформаційні технології в банківництві, регіональні аспекти функціонування фінансово-кредитної системи та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів. Є автором понад 20 наукових праць та численних методичних розробок.

  Публікації1

  Публікації2

  Публікації3

  Детальніше
 • Сидоренко Ольга Миколаївна

  Сидоренко Ольга Миколаївна

  старший викладач

  Закінчила Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна у 1984 р. за спеціальністю «Історія», у 2000 р. за спеціальністю «Фінанси і кредит».
  Загальний стаж педагогічної роботи 32 роки, у тому числі у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ “Унівеситет банківської справи” – 32 роки. Відмінник освіти України.

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID ORCID – 0000-0001-6587-4970

  ID Researcher – O-7377-2015

   

  Сфера наукових інтересів – банківська система України в умовах інтеграції та глобалізації, механізм функціонування банківського нагляду в Україні та його роль у забезпеченні стабільності банківської системи. Є автором понад 60 наукових праць з банківської справи, серед яких: 2 підручники, 5 навчальних посібників, 4 монографії.

  Публікації

  Детальніше
 • Семенцов Руслан Володимирович

  Семенцов Руслан Володимирович

  викладач

  У 2015 році закінчив з відзнакою факультет банківської справи Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) за спеціальністю банківська справа (спеціалізована магістерська програма “Фінансова аналітика та планування в банку”). У червні 2015 року вступив до аспірантури ДВНЗ “Університет банківської справи”, аспірант кафедри банківської справи. З жовтня 2015 року працює у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ “Університет банківської справи”.

   

  Ідентифікатори у наукометричних базах:

  ID ORCID – 0000-0003-3723-1518

  ID Researcher – O-1656-2015

   

   

  Основні напрями науково-дослідної роботи: використання інформаційних технологій для вирішення економічних завдань.

  Сфера наукових інтересів – проведення діагностики фінансового стану банків; методи фінансового аналізу, планування та прогнозування; інвестиційна діяльність банків, розвиток фондового ринку в Україні, біржові операції. Є автором понад 25 наукових праць.

  Публікації

  Детальніше
 • М’якінькова Анна Андріївна

  М’якінькова Анна Андріївна

  фахівець кафедри банківської справи

  У 2013  році вступила до Харківського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» на спеціальність «Фінанси та кредит», де і навчається по теперішній час. З вересня 2016 року працює на кафедрі банківської справи.

  Детальніше
 • Вядрова Надія Григорівна

  Вядрова Надія Григорівна

  Старший викладач

  У 1999 році закінчила Харківський державний економічний університет за спеціальністю «Облік та аудит». З лютого 2016 року працює у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ “Університет банківської справи”.

  Детальніше
 • Молодоря Тетяна Сергіївна

  Молодоря Тетяна Сергіївна

  Старший викладач

  Телефон: +38 (057) 338-55-81

  Закінчила з відзнакою Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія електрохімічних виробництв» і здобула кваліфікацію інженер-хімік-технолог. У 2002 році здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Банківська справа» в Українській академії банківської справи Національного банку України. У 2006 р. закінчила аспірантуру УАБС НБУ. Має досвід роботи у проектній організації та на виробничому підприємстві. У ХННІ ДВНЗ «УБС» працює з 1994 року.
  У 2001 році відзначена срібною ювілейною медаллю «10-річчя Національного банку України».
  Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації 21 рік, у тому числі у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ “Університет банківської справи” – 21 рік.
  Наукові інтереси: удосконалення організації професійно-практичної підготовки студентів-економістів, управління інтелектуальними ресурсами виробничої організації, корпоративна соціальна відповідальність За результатами досліджень опубліковано 37 наукових праць, із них 6 навчальних посібників, 11 наукових статей у фахових виданнях, 20 тез доповідей.

  Публікації

  Детальніше

Навчальні посібники та методичні розробки викладачів кафедри

Науково-дослідна робота кафедри

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри є науково-дослідна робота, її сучасний стан характеризується проведенням наукових досліджень з основних напрямів науково-дослідної роботи ДВНЗ «Університет банківської справи», визначених Концепцією розвитку наукової школи «Банківництво в системі сталого економічного розвитку».

 

 Навчальні посібники та методичні розробки викладачів кафедри

У навчальному процесі використовуються посібники, підручники та монографії, авторами яких є викладачі кафедри:

1. Пасічник І.В. Сучасні проблеми підприємницької діяльності. – Харків: Гриф, – 2000 – С. 161-216 (у співавторстві).
2. Погореленко Н.П., Бережний Є.Б., Воїнова Т.С., Дікань Л.В., Калініченко О.О., Колесникова В.М., Коц Г.П., Слюніна Т.Л., Пасічник І.В., Яременко О.Р.; Під загальною редакцією проф. Дікань Л.В. Сучасні проблеми підприємницької діяльності Харьков: “Гриф”, 2000. – С. 37-47, С. 68-86
3. Реорганізація та реструктуризація комерційних банків: Навч. посібник / В. І. Міщенко, А. В. Шаповалов, В. В. Салтинський, І.М. Вядрова та ін.- К.: Знання, 2002.- 216c.
4. Васюренко О.В., Волохата К.О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 463 с. – (Вища освіта XXI століття).
5. Облік і аудит у банках: Навч. посіб. / О.В. Васюренко, Л.В. Сердюк, О.М. Сидоренко та ін.; За ред. О.В. Васюренка. – 2-ге вид., перероб. і доп.-К.: Знання, 2008. – 623 с. – (Вища освіта XXI століття).
6. Фінансове планування та прогнозування діяльності банків: монографія / О.В. Васюренко, Г.М. Азаренкова, Н.П. Погореленко, В.Ю. Дубницький, О.М. Сидоренко, Л.В. Сердюк, Г.В. Омельченко; за заг, ред, акад, АЕН України, д-ра екон, наук, проф, О.В. Васюренка. – К.: УБС НБУ, 2009. – 323 с.
7. Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри): Навчально-методичний посібник // За ред. д.е.н., доц. Г.М. Азаренкової, доц. Н.М. Самородової. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 200 с. (гриф МОН України)
8. Моделі оцінки банківської діяльності для забезпечення стабільності банківської системи: монографія / Васюренко О.В., Тридід О.М., Качук В.В., Азаренкова Г.М., Христофорова О.М., Погореленко Н.П., Сословський В.Г., Дубницький В.Ю., Сидоренко О.М., Біломістний О.М., Борисенко І.І., Волохата В.Є., Волохата К.О., Карасьова З.М., Маслова А.Ю., Москаленко О.В., Омельченко Г.В., Піскунов Р.О.–К.: УБС НБУ, 2010. – 294 с.
9. Васюренко О. В. Банківський нагляд: підручник / О.В. Васюренко, О.М. Сидоренко. – К.: Знання, 2011.- 502 c.
10. Погореленко Н.П., Сидоренко О.М., Сердюк Л.В., Карасьова З.М., Федоренко Н.С. Внутрішній аудит у банку: Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2012. – 270 [2] с.
11. Кредитування і контроль [Текст] : підручник / Т. С. Смовженко [та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук проф. Т. С. Смовженко, д-ра екон. наук проф. Р. А. Слав`юка. – Київ : УБС НБУ, 2012. – 375 с.
12. Фінансова грамотність: підручник / авт. кол.:О.І. Білик, О.Д. Вовчак, Т.Д. Гірченко, В.О. Джулай, О.О. Другов, О.В. Дубовик, О.Є. Костюченко, А.Я. Кузнєцова, З.Я. Лапішко, С.В. Міщенко, Т.В. Новікова, Б.І. Пшик, В.В. Рисін, Л.Я. Слобода, Н.В. Ткаченко, Л.Є. Турчин, В.В. Хиленко, М.І. Хмелярчук; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – К.: УБС НБУ, 2012. – 322 с.
13. Фінансова грамотність: зошит для самостійної роботи / авт. кол.:О.І. Білик, О.Д. Вовчак, Т.Д. Гірченко, В.О. Джулай, О.О. Другов, О.В. Дубовик, О.Є. Костюченко, А.Я. Кузнєцова, З.Я. Лапішко, С.В. Міщенко, Т.В. Новікова, Б.І. Пшик, В.В. Рисін, Л.Я. Слобода, Н.В. Ткаченко, Л.Є. Турчин, В.В. Хиленко, М.І. Хмелярчук; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – К.: УБС НБУ, 2012. – 155 с.
14. Самородов Б.В. Методологія управління фінансовим розвитком банку : монографія / Борис Вадимович Самородов. – К. : УБС НБУ, 2012. – 307 с.
15. Погореленко Н.П., Сидоренко О.М., Сердюк Л.В. Фінансове планування в банку: [навчальний посібник] / Н.П. Погореленко, О.М. Сидоренко, Л.В. Сердюк, – Львів: «Новий Світ – 2000», 2013. – 182 [2] с.
16. Збірник рольових та ділових ігор зі спеціальних банківських дисциплін : навч. посіб / О. М. Тридід [и др.]. ; Рек. Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 224 с. – (Вища освіта в Україні)
17. Тридід О.М.. Банківська система: підручник / О.М. Тридід, Б.В. Самородов, І.М. Вядрова та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – Львів: «Новий світ – 2000», 2014. – 536 с.
18. Дмитров С.О. Фінансовий моніторинг у банку: навч. посіб./ С.О. Дмитров, І.М. Вядрова, В.М. Каднічанська. – Львів: «Новий світ – 2000», 2014. – 381 с.
19. Васюренко О.В. Ресурсна складова в управлінні кредитно-інвестиційною діяльністю банків: монографія / О.В. Васюренко, О.М. Мусієнко, А.Ю. Маслова. – Дніпропетровськ: Форест, 2015. – 207 с.
20. Кузнєцова А. Я. Банківське інвестиційне кредитування інноваційної діяльності в Україні : монографія / А. Я. Кузнєцова, І. М. Вядрова, С. М. Пашова. – Дніпропетровськ : Форест, 2015. – 237 с
21. Внутрішній аудит у банку: Навчальний посібник / І.М. Вядрова, З.М. Карасьова, Н.П. Погореленко та ін. – 2-ге вид., доп. і перер. – Львів: Новий світ – 2000, 2015. – 270 [2] с.
22. Фінансове планування в банку: навчальний посібник / І.М. Вядрова, С.В. Гадецька, Н.П. Погореленко та ін. – 2-ге вид., доп. і перер. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2015. – 200 с.
23. Кузнєцова А. Я. Управління залученими ресурсами банку: монографія / А. Я. Кузнєцова, І. М. Вядрова, В.Є. Волохата. – Харків: ФОП Здоровий Я.А., 2016. – 210 с.
24. Удосконалення фінансового менеджменту підприємства: Монографія / Авт.. кол.; за ред.. д-ра екон.наук, проф.. Г.М. Азаренкової. – Харків: ФОП Здоровий Я.А., 2016. – 254 с. – С. 79-91.

 

Всі дисципліни кафедри мають методичне забезпечення в паперовому та електронному вигляді та розміщені у внутрішній та зовнішній мережі інституту.

 

Контакти

Телефон: (057) 336-05-64, 338-61-28
Факс (057) 338-61-28