• 8.03050801 Фінансовий менеджмент суб’єктів господарювання

Освітній ступінь «магістр»
Спеціальність 8.03050801 «Фінанси і кредит»
Магістерська програма «Фінансовий менеджмент суб’єктів господарювання»

Академічний календар

2015-2016 навчальний рік починається з 1-го вересня.
За освітнім ступенем «магістр» на 5 курсі тривалість осіннього семестру 14 тижнів, а весняного – 20 тижнів. Протягом першого тижня семестру проводяться лекційні заняття. Екзаменаційна сесія триває на 5 курсі протягом осіннього семестру з 7 грудня 2015 року по 27 грудня 2015 року, зимові канікули з 28 грудня 2015 року по 17 січня 2016 року. Весняний семестр розпочинається з 18 січня 2016 рокуі триває до 5 червня 2016 року. Екзаменаційна сесія з 6 червня по 26 червня 2016 року. Літні канікули розпочинаються з 27 червня 2016 року.
На 6 курсі навчання починається з переддипломної практики, яка триває 10 тижнів – з 1 вересня по 8 листопада 2016 року,захист якої відбувається з 9 по 15 листопада 2016 року. Для її організації інститутом заключено близько 50 угод про співпрацю та на проведення практики. Найбільш ефективно базами переддипломної практики використовуються функціонуючі фінансово-кредитні установи міста, області, регіону, які забезпечують виконання вимог наскрізних програм практики. Підготовка магістерської дипломної роботи триває 9 тижнів – з 16 листопада 2016 року по 17 січня 2017 року.
Атестація здобувачів вищої освіти – у формі захисту магістерської дипломної роботи відбувається з 18 січня по 31 січня 2017 року.

Економічний факультет
Спеціальність 8.03050801 «Фінанси і кредит»
Магістерська програма «Фінансовий менеджмент суб’єктів господарювання»

Кваліфікація, що присвоюється
Магістр з фінансів і кредиту

Рівень кваліфікації
Магістр

Вимоги до зарахування
Освітній ступінь бакалавра (спеціаліста, магістра), на основі результатів вступних випробувань.

Профіль програми

Метою програми – є розширення і поглиблення знань в області сучасного фінансового менеджменту, корпоративним фінансам, управлінню ризиками, управлінню інвестиціями і одночасне опанування професійних компетенцій і навичок по фінансовому управлінню державних і корпоративних фінансів, банківській, страховій і інвестиційній діяльності.
У навчальному процесі використовуються інноваційні педагогічні та комп’ютерні технології, новітні методики, інтерактивні методи навчання (дискусії, рольові ігри, метод інтелектуального штурму, відкритих творчих конкурсів тощо). Програма має прикладний характер, поєднує традиційні та дистанційні методи навчання з проведенням наукових досліджень в області управління фінансами корпорації.
Вимоги до кваліфікації визначає освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра, яка є обов’язковою для органів управління вищою освітою, вищих навчальних закладів, а також міністерств, відомств, асоціацій, підприємств, організацій різних форм власності, де готуються або використовуються фахівці освітнього ступеня «магістр» з узагальненим об’єктом діяльності: «фінансові відносини на мікро- і макрорівні» з нормативним терміном навчання півтора роки для денної форми.
Стандарт установлює:
– професійне призначення та умови використання випускни¬ків вищих навчальних закладів у вигляді переліку первинних по¬сад, професійних компетенцій фахівців і типових завдань діяльності;
– освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників у вигляді переліку здатностей та вмінь вирі¬шувати певні завдання соціальної діяльності;
– вимоги до атестації якості освітньої та професій¬ної підготовки випускників;
– відповідальність за якість освітньої та професійної підготов¬ки випускників.
Стандарт використовується для сертифікації фахівців і атеста¬ції випускників вищих навчальних закладів.
Кваліфікаційна характеристика професій працівників фінансово-кредитної системи застосовується для ефективної організації фінансово-кредитної діяльності, реалізації професійних знань у конкретному соціально-організованому середовищі, формування вимог щодо підготовки фахівців в закладах віщої освіти, проведення атестації та підвищення кваліфікації працівників.
Навчальним планом підготовки магістрів передбачені обсяг викладання обов’язкових дисциплін – 34,4 % (930 год. (31 кредит)), обсяг викладання вибіркових дисциплін – 33,4 % (900 год. (30 кредитів)), переддипломна практика – 15,6 % (420 год. (14 кредитів)), підготовка магістерської дипломної роботи – 14,4 % (390 год. (13 кредитів)), атестація здобувачів вищої освіти – 2,2% (60 год. (2 кредити)), разом 2700 год. (90 кредитів).

Набуті компетенції:

Знання і розуміння:
– законодавчої та нормативної бази, показників економічного та фінансового аналізу в процесі здійснення господарської діяльності;
– системи захисту інформації при організації ділових операцій та угод з використанням електронних засобів; сучасних технологій сприяння розвитку інформаційних систем керування бізнесом;
– стратегії фінансового управління на основі вибору та обгрунтування політики ефективного розміщення фінансових ресурсів суб’єктів господарювання;
– сучасних засобів та інструментів для оптимального управління фінансовим забезпеченням соціального страхування;
– іноземної мови на рівні, як мінімум, незалежний користувач.

Застосування знань і розумінь:
– застосовувати на практиці характерні риси і принципи корпоративного управління; економіко-математичні методи і моделі в управлінні ризиками; конкретні методи, засоби та інструменти бюджетування основних напрямків діяльності підприємства;
– ефективно управляти фінансами і фінансовими потоками на регіональному рівні, оцінювати виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємства;
– розробляти систему критеріїв та запозичених джерел фінансових ресурсів підприємства;
– запобігати негативному впливу фінансових ризиків на фінансовий стан підприємства, розробляти схему послідовності дій управління ризиками.

Формування суджень:
– використання в комплексі системи управлінської інформації в корпоративному управлінні;
– пошук, збір і систематизація необхідної для виконання посадових обов’язків нормативно-правової, соціально-економічної, науково-методичної, довідкової та іншої інформації;
– підтримка достатньої фінансової стійкості підприємства, визначення серед стратегічних цілей підприємства напрямів діяльності на перспективу;
– прийняття і обґрунтування управлінських рішень щодо підвищення ефективності виробництва, у т.ч. фінансового забезпечення інвестиційних проектів; забезпечення конкурентоспроможності підприємства, виявлення причин погіршення фінансової стійкості, визначення масштабів кризового стану, розробка заходів щодо покращення діяльності підприємства з метою уникнення банкрутства.

Посади, які може обіймати випускник
Робота за фахом: науково-педагогічний працівник, науковий співробітник (маркетинг, ефективність підприємництва); економіст; аудитор; економічний радник, економіст з фінансової роботи, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, бухгалтер-експерт, бухгалтер-ревізор, економіст з договірних та претензійних робіт

Доступ до подальшого навчання
Доступ до навчання в аспірантурі

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки
Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»
Закон України «Про вищу освіту»
Положення «Про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Університет банківської справи»

Вимоги до випуску
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. За результатами захисту магістерської дипломної роботи, рішенням екзаменаційної комісії присвоюється кваліфікація в галузі 0305 «Економіка і підприємництво» «магістр з фінансів і кредиту» (за спеціалізованою програмою – «Фінансовий менеджмент суб’єктів господарювання») та підтверджується професійна кваліфікація, яка дає право на зайняття первинних посад, зазначених у розділі 2 «Професіонали» Державного класифікатора професій ДК 003:2010, які відповідають отриманому освітньому ступеню.

Форма навчання
Денна

Завідувач кафедри
Доктор економічних наук, професор Азаренкова Галина Михайлівна

Дисципліни, що пропонуються для вивчення

5-ий навчальний рік
ІХ семестр Х семестр
Глобальна економіка:
–       Глобальна економіка
–       Європейські цінності
Управління людськими ресурсами:
–       Менеджмент персоналу
–       Соціальна відповідальність
Професійна іноземна мова Інноваційні технології (тренінги)
Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність:
–       Методологія наукових досліджень
–       Інтелектуальна власність
Податковий менеджмент
Ринок фінансових послуг Статистика фінансового ринку
Фінансова стабільність суб’єктів господарювання:
–       Управління фінансовою стабільністю суб’єктів господарювання
–       Внутрішньофірмове бюджетування
Бізнес-планування інноваційного розвитку
Інформаційні технології в управлінні підприємницькою діяльністю Математичні методи і моделі у фінансах
 Фінансовий менеджмент Проектне фінансування
  Страховий менеджмент