• 6.050101 Комп’ютерні науки

Освітній ступінь «бакалавр»
Напрям підготовки «Комп’ютерні науки»

Академічний календар

Навчальний рік починається з 1-го вересня.
За освітнім ступенем «бакалавр» осінній і весняний семестри тривають по 17 тижнів, але можуть бути змінені, наприклад, 18 тижнів. На 4 курсі 8-й семестр – 17 тижнів, 9-й семестр – проектно-технологічна практика, переддипломна практика, дипломне проектування, державна атестація. Протягом першого тижня семестру проводяться лекційні заняття. Екзаменаційна сесія триває на 1 курсі з 28 грудня по 17 січня, зимові канікули з 25 січня по 3 лютого, але строки можуть бути змінені. Весняний семестр розпочинається з 8 лютого по 5 червня. Екзаменаційна сесія з 6 червня по 26 червня. Літні канікули розпочинаються з 27 червня.
Екзаменаційна сесія на 2-3 курсах триває з 4 січня по 24 січня, зимові канікули з 25 січня по 3 лютого. Весняний семестр розпочинається з 4 лютого по 8 червня. Екзаменаційна сесія з 9 червня по 26 червня. Літні канікули розпочинаються з 27 червня.
На 4 курсі зимова екзаменаційна сесія триває з 5 січня по 25 січня. Зимові канікули з 27 січня по 8 лютого. З 9 лютого по 8 березня проводиться проектно-технологічна практика. Переддипломну практику студенти проходять з 9 березня по 12 квітня. Для організації практик інститутом укладено близько 50 договорів про співробітництво та договорів на проведення практики. Як бази практики використовуються найбільш ефективно функціонуючі комп’ютерні фірми та фінансово-кредитні установи міста, області, регіону, які забезпечують виконання вимог наскрізних програм практики. Дипломне проектування проводиться з 13 квітня по 14 червня. Державна атестація у вигляді захисту дипломної роботи відбувається з 15 червня по 28 червня.

BanerKav

Факультет управління та фінансових технологій

Напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»

Під спеціальність 8.05010104 «Системи штучного інтелекту»

Кваліфікація, що присвоюється
фахівець з інформаційних технологій

Рівень кваліфікації
Бакалавр

Спеціальні вимоги до зарахування
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Профіль програми

Мета освітньої програми – підготовка конкурентоспроможного бакалавра, здатного виконувати професійні функції з розроблення, впровадження та супроводу комп’ютерних та інформаційних технологій.
У навчальному процесі використовуються інноваційні педагогічні та комп’ютерні технології, новітні методики, інтерактивні методи навчання (дискусії, рольові ігри, метод інтелектуального штурму, відкритих творчих конкурсів тощо).
Вимоги до кваліфікації визначає освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра, яка є обов’язковою для органів управління вищою освітою, вищих навчальних закладів, а також міністерств, відомств, асоціацій, підприємств, організацій різних форм власності, де готуються або використовуються фахівці освітнього ступеня «бакалавр» з узагальненим об’єктом діяльності: «інформаційні системи та технології» з нормативним терміном навчання чотири роки для денної форми.
Загальний обсяг програми складає 240 кредитів. Базові дисципліни навчального плану становлять 75% (180 кредитів), у тому числі дисципліни циклу гуманітарної підготовки складають 16,7% (30 кредитів), циклу природничо-наукової та загальноекономічної – 25 % (45 кредити), професійної та практичної підготовки 58,3% (105 кредитів). Вибіркова частина складає 25% (60 кредитів).

Placat_CC&CS

Ключові результати навчання

Набуті компетенції:

Знання і розуміння:
– основних положень сучасних методів інтелектуального аналізу даних для дослідження, моделювання та прогнозування складних соціально-економічних процесів з використанням засобів математичного та програмного забезпечення та використання цих методів в процесі аналізу діяльності фінансової та банківської систем і основ управління та їх використання в банківській справі;
– національної та міжнародної нормативно-правової бази комп’ютерної та банківської сфер;
– щодо вироблення та обґрунтування оптимальних рішень в управлінні комп’ютерними та економічними системами на базі методів математичного моделювання та прийняття рішень в умовах визначеності, невизначеності та конфлікту;
– щодо застосування сучасних та перспективних комп’ютерних сервісних систем, технологічної інфраструктури та засобів їх безпеки, досвіду функціонування платіжних систем закордонних країн та систем їх інтеграції, міжнародних платіжних систем, що працюють на ринку України, а також сучасних систем дистанційного обслуговування населення та інтернет-платежів;
– сучасних комп’ютерних та інформаційних систем і технологій у сфері професійної діяльності;
– соціально-психологічних передумов, які лежать в основі ефективної роботи колективу;
– іноземної мови з рівнем володіння «незалежний користувач».

Застосування знань і розумінь:
– застосовувати на практиці та адекватно інтерпретувати вимоги чинної нормативно правової бази;
– ефективно планувати та організовувати роботу, навчання, самонавчання;
– ефективно опрацьовувати об’ємні масиви інформації з використанням комп’ютерних засобів, здійснювати її систематизацію та робити висновки на підставі її вивчення;
– з використанням та розробленням програмних засобів забезпечити інформаційно-аналітичну підтримку бізнес-процесів та банківських операцій, дилінгових та сервісних інформаційних систем;
– застосовувати підтримку системи комп’ютерної та інформаційної безпеки об’єктів професійної діяльності;
– застосовувати методи наукових досліджень у професійній діяльності;
– формувати ефективну комунікативну стратегію, працювати в команді для досягнення спільної мети.

Формування суджень:
– використання знань, умінь й навичок у розробленні та супроводженні комп’ютерних та інформаційних технологій у банківській та фінансовій сферах й практиці наукових досліджень для освоєння теоретичних основ і методів;
– застосовування принципів, прогресивних форм та методів планування для розвитку комп’ютерного та банківського бізнесу;
– реалізація методик та технологій, які застосовуються у банківській діяльності;
– демонстрація творчого мислення при формуванні та просуванні програмних та банківських продуктів;
– організація ділових комунікацій у професійній сфері, у тому числі іноземною мовою;
– обґрунтування власної позиції та надання пропозицій, спираючись на раціональну аргументацію;
– дотримання етичних норм та соціально відповідальної особистої поведінки в процесі здійснення професійної діяльності.

Професійні профілі випускників з прикладами
Відповідно до первинних посад, які може обіймати випускник вищого навчального закладу, фахівець з інформаційних технологій, підготовлений виконувати функції: управлінську, інформаційно-аналітичну, організаційну, розробницьку, супровідну, контрольну, комунікативну.

Доступ до подальшого навчання
Навчання для здобуття освітнього ступеня магістра

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки
Закон України «Про вищу освіту»
Положення «Про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Університет банківської справи»

Вимоги до випуску
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складена державна атестація

Форма навчання
Денна

Завідувач кафедри
 к.т.н., доцент Замула Аліна Олександрівна

Buclet_page1

Buclet_page2

Дисципліни, що пропонуються для вивчення

1-ий навчальний рік
І семестр ІІ семестр
Тайм-менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі  Українська мова (за професійним спрямуванням)
 Професійна іноземна мова  Професійна іноземна мова
Інформаційні технології Теорія алгоритмів
 Вища математика  Об’єктно-орієнтоване програмування
 Дискретна математика  Вища математика
 Фізика  Дискретна математика
 Алгоритмізація та програмування  Фізика
  2-ий навчальний рік
 ІІІ семестр  ІV семестр
Українська мова (за професійним спрямуванням) Українська мова (за професійним спрямуванням)
Іноземна мова Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та мат. статистика
Вища математика Математичні методи дослідження операцій
Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та мат. статистика Операційні системи
Чисельні методи Організація баз даних та знань
Математичні методи дослідження операцій Web-технології та Web-дизайн
Об’єктно-орієнтоване програмування Технологія створення програмних продуктів
Організація баз даних та знань Технологія комп’ютерного проектування
Web-технології та Web-дизайн Проектування інформаційних систем
Технологія створення програмних продуктів Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
Технологія комп’ютерного проектування Ділова та професійна іноземна мова
Електротехніка та електроніка Адміністрування та моніторинг комп’ютерних систем
Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті
 Інформаційний менеджмент та теорія прийняття рішень  Системи обробки економічної інформації