• 6.030509 Облік і аудит

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

Академічний календар

Навчальний рік починається з 1-го вересня.
За освітнім ступенем «бакалавр» осінній і весняний семестри на 1-3 курсах тривають по 17 тижнів. На 4 курсі 16 і 12 тижнів відповідно.
Протягом першого тижня семестру проводяться лекційні заняття. Екзаменаційна сесія на 1 курсі триває з 28 грудня по 17 січня, зимові канікули з 25 січня по 7 лютого. Весняний семестр розпочинається з 8 лютого по 5 червня. Екзаменаційна сесія з 6 червня по 26 червня. Літні канікули розпочинаються з 27 червня.
Екзаменаційна сесія на 2-3 курсах триває з 4 січня по 24 січня, зимові канікули з 25 січня по 3 лютого. Весняний семестр розпочинається з 4 лютого по 8 червня. Екзаменаційна сесія з 9 червня по 26 червня. Літні канікули розпочинаються з 27 червня.
На 4 курсі зимова екзаменаційна сесія триває з 21 грудня по 3 січня. Зимові канікули з 4 січня по 13 січня. З 14 січня по 24 січня проводиться атестація здобувачів з економічної теорії. Виробничу практику студенти проходять з 25 січня по 6 березня. Для її організації інститутом укладено близько 50 угод про співпрацю на проведення практики. Найбільш ефективно базами виробничої практики використовуються функціонуючі аудиторські фірми та фінансово-кредитні установи міста, області, регіону, які забезпечують виконання вимог наскрізних програм виробничої практики. Весняний семестр триває з 7 березня по 29 травня а екзаменаційна сесія проводиться з 30 травня по 12 червня. Атестація здобувачів з дисциплін за фаховиим спрямуванням відбувається з 13 червня по 26 червня.

Економічній факультет
Напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

Кваліфікація, що присвоюється
Бакалавр з обліку і аудиту

Рівень кваліфікації
Бакалавр

Вимоги до зарахування
Повна загальна середня освіта, на основі результатів ЗНО (вступних випробувань)

Профіль програми

Мета освітньої програми – підготовка конкурентоспроможного бакалавра, здатного виконувати професійні функції з підприємницької та фінансово-кредитної діяльності.
У навчальному процесі використовуються інноваційні педагогічні та комп’ютерні технології, новітні методики, інтерактивні методи навчання (дискусії, рольові ігри, метод інтелектуального штурму, відкритих творчих конкурсів тощо).
Вимоги до кваліфікації визначає освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра, яка є обов’язковою для органів управління вищою освітою, вищих навчальних закладів, а також міністерств, відомств, асоціацій, підприємств, організацій різних форм власності, де готуються або використовуються фахівці освітнього ступеня «бакалавр» з узагальненим об’єктом діяльності: «фінансові відносини на мікро- і макрорівні» з нормативним терміном навчання чотири роки для денної форми.
Загальний обсяг програми складає 240 кредитів. Базові дисципліни навчального плану становлять 75% (180 кредитів), у тому числі дисципліни циклу гуманітарної підготовки складають 16,7% (30 кредитів), циклу природничо-наукової та загальноекономічної – 25 % (45 кредити), професійної та практичної підготовки 58,3% (105 кредитів). Вибіркова частина складає 25% (60 кредитів).

Ключові результати навчання

Набуті компетенції:

Знання і розуміння:
– основних положень сучасних економічних теорій та їх впливу на теорію бухгалтерського обліку;
– організації первинного обліку, облікових регістрів, складання і подання звітності підприємств;
– методики і техніки аналізу підприємницької діяльності;
– відповідних видів, форм, методів контролю;
– національної та міжнародної нормативно-правової бази у сфері бухгалтерського обліку;
– сучасних методів математичного моделювання та обробки економічної інформації;
– сучасних інформаційних систем і технологій, у сфері професійної діяльності;
– соціально-психологічних передумов, які лежать в основі ефективної роботи колективу;
– іноземної мови на рівні, як мінімум, незалежного користувача.

Застосування знань і розумінь:
– здійснювати облік із застосуванням інформаційних систем і комп’ютерних технологій;
– визначати шляхи удосконалення бухгалтерського обліку та внутрішньгосподарського контролю;
– забезпечувати керівництво підприємства необхідною інформацією для прийняття управлінських рішень;
– здійснювати внутрішній аудит із застосуванням інформаційних систем і комп’ютерних технологій;
– розробляти та впроваджувати сучасні методики організації обліку, аналізу і аудиту підприємницької діяльності;
– застосовувати основні методи, способи, прийоми і методики навчання і виховання, наукові дослідження у сфері фінансово-кредитних відносин з суб’єктами господарювання в практичній діяльності підприємства.

Формування суджень:
– використання знань, умінь й навичок в галузі бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту й практики економічних досліджень для освоєння теоретичних основ і методів бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту;
– використання професійно-профільних знань в галузі бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту;
– застосування принципів, прогресивних форм та методів планування ринкових відносин для розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту;
– реалізація методик та технологій, які застосовуються у бухгалтерському обліку, аналізі та аудиті;
– демонстрація творчого мислення при формуванні фінансової звітності;
– застосування набутого, творчого, креативного мислення на підставі опанованих економічних дисциплін;
– обґрунтування власної позиції та надання пропозицій спираючись на раціональну аргументацію;
– дотримання етичних норм та соціально відповідальної особистої поведінки в процесі здійснення професійної діяльності.

Посади, які може обіймати випускник
Робота за фахом: бухгалтер, бухгалтер-експерт, бухгалтер-ревізор, асистент аудитора, економіст

Доступ до подальшого навчання
Право вступу на навчання за освітнім ступенем «магістр» у відповідності до напряму підготовки

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки
Закон України «Про вищу освіту»
Положення «Про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Університет банківської справи»
Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»

Вимоги до випуску
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, атестація здобувачів вищої освіти з економічної теорії та з дисциплін за фаховим спрямуванням

Форма навчання
Денна

В.о. завідувача кафедри
Кандидат економічних наук, доцент Піскунов Роман Олександрович

Дисципліни, що пропонуються для вивчення

1-ий навчальний рік

І семестр

ІІ семестр

Історія Українського суспільства:
–          Історія української культури
–          Видатні українці в світі
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Професійна іноземна мова Професійна іноземна мова
Філософія:
–       Філософія
–       Логіка
–       Релігієзнавство
Політична та правова культура:
–          Політологія
–          Правознавство
Математика для економістів:
–       Вища математика
Математика для економістів:
–       Вища математика
Інформатика для економістів Інформатика для економістів
Економічна теорія:
–       Економічна теорія
Економічна теорія:
–       Макроекономіка
Безпека життєдіяльності Регіональна економіка
Соціологія Навчально-ознайомча практика

2-ий навчальний рік

ІІІ семестр

ІV семестр

Професійна іноземна мова Професійна іноземна мова
Математика для економістів:
–       Теорія ймовірності і математична статистика
Економіко-економічні методи і моделі:
–       Оптимізаційні методи і моделі
Економічна теорія:
–       Макроекономіка
Статистика
Економіка підприємства Міжнародна економіка
Гроші і кредит Економіка праці та соціально-трудові відносини
Фінанси Бухгалтерський облік ІІ
Бухгалтерський облік І Історія економічної думки
Навчально-ознайомча практика Основи наукових досліджень

3-ий навчальний рік

V семестр

VІ семестр

Економіко-економічні методи і моделі:
–       Економетрика
Маркетинг
Менеджмент Фінансовий облік ІІ
Фінанси підприємств Навчально практика
Інформаційні системи і технології Облікова політика підприємства
Банківські операції І Облік в банках
Фінансовий облік І Контроль і ревізія
Навчально практика Економічний аналіз
Системи обробки економічної інформаціі  Інформаційні технології в обліку і аудиті

4-ий навчальний рік

VІ семестр

VІІ семестр

Управлінський облік Фінансовий аналіз
Звітність підприємств Облік і звітність в оподаткуванні  
Аудит Судово – бухгалтерська експертиза
Оподаткування Державний фінансовий контроль
Управлінський облік Програмне забезпечення бухгалтерського обліку
Звітність підприємств Облік  і аналіз в умовах ризику
Облік за видами економічної діяльності Внутрішньогосподарський контроль
Облік на підприємствах малого бізнесу  
Аналіз господарської діяльності  
Облік в бюджетних установах