• 6.030509 Облік і аудит

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

Академічний календар

2018-2019 навчальний рік починається з 3-го вересня. 

За освітнім рівнем «бакалавр» осінній і весняний семестри на 3 курсі 15 і 16 тижнів, на 4 курсі 15 і 12 тижнів відповідно. На весняний семестр 3 курсу додається тиждень індивідуальної роботи.

Екзаменаційна сесія на 3 курсі триває з 12 грудня по 06 січня 2019 року, зимові канікули з 07 січня по 20 січня 2019 року. Ліквідація академічної заборгованості з 21 січня по 27 січня 2019 року. Весняний семестр розпочинається з 28 січня по 19 травня 2019 року. Екзаменаційна сесія з 20 травня по 09 червня 2019 року. Літні канікули розпочинаються з 24 червня по 01 вересня 2019 року.

На 4 курсі зимова екзаменаційна сесія триває з 17 грудня по 30 грудня 2018 року. Зимові канікули з 31 грудня по 20 січня 2019 року. З 21 січня по 03 лютого 2019 року проводиться атестація здобувачів вищої освіти з економічної теорії. Виробничу практику студенти проходять з 04 лютого по 03 березня 2019 року. Для її організації інститутом заключено близько 50 угод про співпрацю та на проведення практики. Найбільш ефективно базами виробничої практики використовуються функціонуючі фінансово-кредитні установи міста, області, регіону, які забезпечують виконання вимог наскрізних програм практики. Весняний семестр триває з 04 березня по 25 травня 2019 року, а екзаменаційна сесія проводиться з 27 травня по 09 червня 2019 року. Атестація здобувачів вищої освіти з дисциплін за фаховим спрямуванням відбувається з 10 червня по 23 червня 2019 року.

Факультет управління та фінансових технологій
Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Кваліфікація, що присвоюється
Бакалавр з обліку і оподаткування

 

Рівень кваліфікації
Бакалавр

Вимоги до зарахування
Повна загальна середня освіта, на основі результатів ЗНО (вступних випробувань)

Профіль програми

 

Мета освітньої програми – підготовка конкурентоспроможного бакалавра, здатного виконувати професійні функції з фінансово-кредитної діяльності.
У навчальному процесі використовуються інноваційні педагогічні та комп’ютерні технології, новітні методики, інтерактивні методи навчання (дискусії, рольові ігри, метод інтелектуального штурму, відкритих творчих конкурсів тощо). 
Вимоги до кваліфікації визначає освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра, яка є обов’язковою для органів управління вищою освітою, вищих навчальних закладів, а також міністерств, відомств, асоціацій, підприємств, організацій різних форм власності, де готуються або використовуються фахівці освітнього ступеня «бакалавр» з узагальненим об’єктом діяльності: «фінансові відносини на мікро- і макрорівні» з нормативним терміном навчання чотири роки для денної форми.
Загальний обсяг програми складає 240 кредитів. Базові дисципліни навчального плану становлять 75% (180 кредитів), у тому числі дисципліни циклу гуманітарної підготовки складають 16,7% (30 кредитів), циклу природничо-наукової та загальноекономічної – 25 % (45 кредити), професійної та практичної підготовки 58,3% (105 кредитів). Вибіркова частина складає 25% (60 кредитів).

Ключові результати навчання

Набуті компетенції:

Знання і розуміння:

– основних положень сучасних економічних теорій та їх впливу на теорію бухгалтерського обліку;

– організації первинного обліку, облікових регістрів, складання і подання звітності підприємств; методики і техніки аналізу підприємницької діяльності;

– відповідних видів, форм, методів контролю; національної та міжнародної нормативно-правової бази в сфері бухгалтерського обліку;

– сучасних методів математичного моделювання та обробки інформації;

– сучасних інформаційних систем і технологій, сфери професійної діяльності; соціально-психологічних передумов, які лежать в основі ефективної роботи колективу;

– іноземної мови на рівні, як мінімум, незалежного користувача.

Застосування знань і розумінь:

– здійснювати облік із застосуванням інформаційних систем і комп’ютерних технологій;

– визначати шляхи удосконалення бухгалтерського обліку та внутрішньгосподарського контролю;

– забезпечувати керівництво підприємства необхідною інформацією для прийняття управлінських рішень;

– здійснювати внутрішній аудит із застосуванням інформаційних систем і комп’ютерних технологій;

– розробляти та впроваджувати сучасні методики організації обліку, аналізу і аудиту підприємницької діяльності;

– застосовувати основні методи, способи, прийоми і методики навчання і виховання, наукові дослідження у сфері фінансово-кредитних відносин з суб’єктами господарювання в практичній діяльності підприємства.

Формування суджень:

– використання знань, умінь й навичок в галузі бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту й практики економічних досліджень для освоєння теоретичних основ і методів бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту;

– використання професійно-профільних знань в галузі бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту;

– застосування принципів, прогресивних форм та методів планування ринкових відносин для розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту;

– реалізація методик та технологій, які застосовуються у бухгалтерському обліку, аналізі та аудиті;

– демонстрація творчого мислення при формуванні фінансової звітності;

– застосування набутого, творчого, креативного мислення на підставі опанованих економічних дисциплін;

– обґрунтування власної позиції та надання пропозицій спираючись на раціональну аргументацію;

– дотримання етичних норм та соціально відповідальної особистої поведінки в процесі здійснення професійної діяльності.

 

Посади, які може обіймати випускник
Робота за фахом: бухгалтер, бухгалтер-експерт, бухгалтер-ревізор, асистент аудитора, економіст

Доступ до подальшого навчання
Право вступу на навчання за освітнім ступенем «магістр» у відповідності до напряму підготовки

 

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки
Закон України «Про вищу освіту»
Положення «Про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Університет банківської справи»

Вимоги до випуску
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, атестація здобувачів вищої освіти з економічної теорії та з дисциплін за фаховим спрямуванням

 

Форма навчання 
Денна

 

Завідувач кафедри 
Кандидат економічних наук, доцент Піскунов Роман Олександрович

 

Дисципліни, що пропонуються для вивчення

1-ий навчальний рік

І семестр

ІІ семестр

УБС студія «Тайм менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі»

Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес-комунікації

Інформаційні технології (рівень А)

Вибіркова дисципліна блоку  «Загальна підготовка»

Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес-комунікації

Макроекономіка та Мікроекономіка

Вища математика

Статистика

Макроекономіка та Мікроекономіка

Фінанси, гроші та кредит

 

 

 

 

 

 

2-ий навчальний рік

ІІІ семестр

ІV семестр

УБС студія «Банківська система (рівень А)»

Менеджмент та управлінський облік (рівень А)

Економіко-математичні методи та моделі

Маркетинг

Міжнародна та регіональна економіка

Фінанси підприємств

Правове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання

Вибіркова дисципліна блоку  «Галузева підготовка»

Бухгалтерський облік (рівень А)

Бухгалтерський облік (рівень В – Облік господарських процесів)

3-ий навчальний рік

V семестр

VІ семестр

УБС студія «Лідерство та командна робота»

Оподаткування (рівень B – Облік і звітність в системі оподаткування )

Страхування

Фінансовий облік (рівень B – Фінансовий облік за МСФЗ  )/ Інформаційні технології (рівень В – Програмне забезпечення бухгалтерського обліку)

Економічний аналіз (рівень А)

Фінансовий облік (рівень С – Фінансова звітність)  / Фінансовий облік (рівень С – Облікове забезпечення корпоративного управління)

Цифрова економіка

Бухгалтерський контроль та аудит (рівень А – Аудит) / Інформаційні технології (рівень С – Інформаційні системи і технології в обліку)

Фінансовий облік (рівень А – Фінансовий облік за національними стандартами  )

Навчальна практика

4-ий навчальний рік

І семестр

VІІІ семестр

Економічний аналіз (рівень В – Аналіз і контроль бізнес-процесів)

Менеджмент та управлінський облік (рівень В –Управлінський облік  )

Економічний аналіз (рівень С – Фінансовий та проектний аналіз  ) / Бухгалтерський облік (рівень С – Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва)

Бухгалтерський облік (рівень Е – Облік суб’єктів державного сектору та в банках) / Бухгалтерський облік (рівень Е – Облік в зарубіжних країнах)

Бухгалтерський облік (рівень D – Облік за видами економічної діяльності) / Бухгалтерський облік (рівень D – Облік та аналіз в умовах невизначеності )

Менеджмент та управлінський облік (рівень С – Управління ефективністю ) / Бухгалтерський облік (рівень D – Облік за видами економічної діяльності)

Бухгалтерський контроль та аудит (рівень В –Державний фінансовий та внутрішньогосподарський контроль) / Бухгалтерський контроль та аудит (рівень А – Аудит)

Виробнича практика

Бакалаврський семінар

Кваліфікаційна бакалаврська робота