• 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 6.030508 Фінанси і кредит (Варіативна компонента “Фінанси”)

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ «БАКАЛАВР»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»
6.030508 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»
ВАРІАТИВНА КОМПОНЕНТА «ФІНАНСИ»

Академічний календар

2018-2019 навчальний рік починається з 3-го вересня. 

За освітнім рівнем «бакалавр» осінній і весняний семестри на 3 курсі 15 і 16 тижнів, на 4 курсі 15 і 12 тижнів відповідно. На весняний семестр 3 курсу додається тиждень індивідуальної роботи.

Екзаменаційна сесія на 3 курсі триває з 12 грудня по 06 січня 2019 року, зимові канікули з 07 січня по 20 січня 2019 року. Ліквідація академічної заборгованості з 21 січня по 27 січня 2019 року. Весняний семестр розпочинається з 28 січня по 19 травня 2019 року. Екзаменаційна сесія з 20 травня по 09 червня 2019 року. Літні канікули розпочинаються з 24 червня по 01 вересня 2019 року.

На 4 курсі зимова екзаменаційна сесія триває з 17 грудня по 30 грудня 2018 року. Зимові канікули з 31 грудня по 20 січня 2019 року. З 21 січня по 03 лютого 2019 року проводиться атестація здобувачів вищої освіти з економічної теорії. Виробничу практику студенти проходять з 04 лютого по 03 березня 2019 року. Для її організації інститутом заключено близько 50 угод про співпрацю та на проведення практики. Найбільш ефективно базами виробничої практики використовуються функціонуючі фінансово-кредитні установи міста, області, регіону, які забезпечують виконання вимог наскрізних програм практики. Весняний семестр триває з 04 березня по 25 травня 2019 року, а екзаменаційна сесія проводиться з 27 травня по 09 червня 2019 року. Атестація здобувачів вищої освіти з дисциплін за фаховим спрямуванням відбувається з 10 червня по 23 червня 2019 року.

 

Факультет управління та фінансових технологій

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,

                              6.030508 «Фінанси і кредит»

Кваліфікація, що присвоюється 
Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

Бакалавр з фінансів і кредиту

Рівень кваліфікації 
Бакалавр

Вимоги до зарахування

Повна загальна освіта, на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань)

Профіль програми

Ціль освітньої програми – підготовка конкурентоспроможного бакалавра здатного виконувати професійні функції з фінансово-кредитної діяльності.
У навчальному процесі використовуються інноваційні педагогічні та комп’ютерні технології, новітні методики, інтерактивні методи навчання (дискусії, рольові ігри, метод інтелектуального штурму, відкритих творчих конкурсів тощо).
Вимоги до кваліфікації визначає освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра, яка є обов’язковою для органів управління вищою освітою, вищих навчальних закладів, а також міністерств, відомств, асоціацій, підприємств, організацій різних форм власності, де готуються або використовуються фахівці освітнього ступеня «бакалавр» з узагальненим об’єктом діяльності: «фінансові відносини на мікро- і макрорівні» з нормативним терміном навчання чотири роки для денної форми.
Стандарт установлює:
– професійне призначення та умови використання випускни¬ків вищих навчальних закладів у вигляді переліку первинних по¬сад, професійних компетенцій фахівців і типових завдань діяльності;
– освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників у вигляді переліку здатностей та вмінь вирі¬шувати певні завдання соціальної діяльності;
– вимоги до атестації якості освітньої та професій¬ної підготовки випускників;
– відповідальність за якість освітньої та професійної підготов¬ки випускників.
Стандарт використовується для сертифікації фахівців і атеста¬ції випускників вищих навчальних закладів.
Кваліфікаційна характеристика професій працівників фінансово-кредитної системи застосовується для ефективної організації фінансово-кредитної діяльності, реалізації професійних знань у конкретному соціально-організованому середовищі, формування вимог щодо підготовки фахівців в закладах віщої освіти, проведення атестації та підвищення кваліфікації працівників.
Загальний обсяг програми складає 240 кредитів. Нормативна частина навчального плану 75% (180 кредитів), у тому числі дисципліни циклу гуманітарної підготовки складають 16,7% (30 кредитів), циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки – 25% (45 кредити), професійної підготовки 43,75% (105 кредитів). Вибіркова частина складає 25% (60 кредитів).

Набуті компетенції:

Знання і розуміння:
– основних положень сучасних економічних теорій і основ управління та їх використання в сфері фінансів і кредиту;
– національної та міжнародної нормативно-правової бази сфери фінансів і кредиту;
– сучасних методів математичного моделювання та обробки інформації;
– сучасних інформаційних систем і технологій, сфери професійної діяльності;
– соціально-психологічних передумов, які лежать в основі ефективної роботи колективу;
– іноземної мови з рівнем володіння «незалежний користувач».

Застосування знань і розумінь:
– застосовувати сучасні методики при формуванні й реалізації фінансової стратегії і тактики держави та суб’єктів підприємницької діяльності;
– здійснювати регулювання й регламентування фінансових відносин на мікро- та макрорівнях;
– ефективно управляти фінансовими доходами й витратами (видатками) держави та суб`єктів підприємницької діяльності;
– застосовувати лінійні та нелінійні методи прогнозування, регресійні методи аналізу, стохастичні моделі, параметричне моделювання, оптимізаційні задачі при здійсненні фінансового планування та прогнозування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності;
– організовувати та проводити фінансовий контроль.

Формування суджень:
– використання знань, умінь й навичок в галузі фінансів держави та суб’єктів підприємництва й практики економічних досліджень для освоєння теоретичних основ і методів фінансування;
– застосовування принципів, прогресивних форм та методів планування ринкових відносин для розвитку реального та фінансового секторів економіки;
– реалізація методик та технологій, які застосовуються у сфері фінансів і кредиту;
– демонстрація творчого мислення при формуванні та розвитку реального і фінансового секторів економіки;
– організація ділових комунікацій у професійній сфері, у тому числі іноземною мовою;
– обґрунтування власної позиції та надання пропозицій, спираючись на раціональну аргументацію;
– дотримання етичних норм та соціально відповідальної особистої поведінки в процесі здійснення професійної діяльності.

Посади, які може обіймати випускник
Робота за фахом: економіст; агент з комерційного обслуговування та торгівельний брокер; фахівець в галузі фінансів і торгівлі; технічний фахівець в галузі управління; службовець, пов’язаний з інформацією; службовець, що обслуговує клієнтів; професіонал з фінансово-економічної безпеки; кредитний інспектор кредитної спілки; фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів; фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

Доступ до подальшого навчання
Право вступу на навчання за освітнім ступенем магістр у відповідності до напряму підготовки.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки
Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»
Закон України «Про вищу освіту»
Положення «Про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Університет банківської справи»

Вимоги до випуску
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, атестація здобувачів вищої освіти з економічної теорії та з дисциплін за фаховим спрямуванням.

Форма навчання
Денна

Завідувач кафедри
Доктор економічних наук, професор Азаренкова Галина Михайлівна

Дисципліни, що пропонуються для вивчення

                                                                                 3-ий навчальний рік

                              V семестр

                                    VІ семестр

Економіко-економічні методи і моделі: 
–       Економетрика

Маркетинг

Менеджмент

Страхування

Інформаційні системи і технології

Державні фінанси: 
–       Бюджетна система 
–       Соціальне страхування

Банківські операції І

Фінанси підприємств ІІ

Фінанси підприємств  I

Бізнес-планування

Економічний аналіз

Цифрова економіка

Системи обробки економічної інформації

Міжнародні фінанси

Інвестування

 

                                                                         4-ий навчальний рік

                         VІІ семестр

                                    VІІІ семестр

Страхові послуги

Фінансовий аналіз

Оподаткування

Фондовий ринок

Фінансовий ринок

Фінанси зарубіжних корпорацій

Місцеві фінанси

Фінансова безпека

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Цінова політика та управління витратами підприємства

Фінансове право

Операції кредитних спілок