• 6.030508 Фінанси і кредит (Фінанси)

Освітній ступінь «бакалавр»
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Професійне спрямування «Фінанси»

Академічний календар

2015-2016 навчальний рік починається з 1-го вересня.
За освітнім ступенем «бакалавр» осінній і весняний семестри на 1-3 курсах тривають по 17 тижнів. На 4 курсі 16 і 12 тижнів відповідно. Протягом першого тижня семестру проводяться лекційні заняття. Екзаменаційна сесія триває на 1 курсі з 28 грудня 2015 року по 17 січня 2016 року, зимові канікули з 18 січня по 07 лютого 2016 року. Весняний семестр розпочинається з 8 лютого по 5 червня 2016 року. Екзаменаційна сесія з 6 червня по 26 червня 2016 року. Літні канікули розпочинаються з 27 червня 2016 року.
Екзаменаційна сесія на 2-3 курсах триває з 4 січня по 24 січня 2016 року, зимові канікули з 25 січня по 3 лютого 2016 року. Весняний семестр розпочинається з 4 лютого по 8 червня 2016 року. Екзаменаційна сесія з 9 червня по 26 червня 2016 року. Літні канікули розпочинаються з 27 червня.
На 4 курсі зимова екзаменаційна сесія триває з 21 грудня по 3 січня. Зимові канікули з 4 січня по 13 січня 2016 року. З 14 січня по 24 січня 2016 року проводиться атестація здобувачів вищої освіти з економічної теорії. Виробничу практику студенти проходять з 25 січня по 6 березня 2016 року. Для її організації інститутом заключено близько 50 угод про співпрацю та на проведення практики. Найбільш ефективно базами виробничої практики використовуються функціонуючі фінансово-кредитні установи міста, області, регіону, які забезпечують виконання вимог наскрізних програм практики. Весняний семестр триває з 7 березня по 29 травня 2016 року, а екзаменаційна сесія проводиться з 30 травня по 12 червня 2016 року. Атестація здобувачів вищої освіти з дисциплін за фаховим спрямуванням відбувається з 13 червня по 26 червня 2016 року.

Економічний факультет

Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Професійне спрямування «Фінанси»

Кваліфікація, що присвоюється
Бакалавр з фінансів і кредиту

Рівень кваліфікації
Бакалавр

Вимоги до зарахування
Повна загальна освіта, на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань)

Профіль програми

Ціль освітньої програми – підготовка конкурентоспроможного бакалавра здатного виконувати професійні функції з фінансово-кредитної діяльності.
У навчальному процесі використовуються інноваційні педагогічні та комп’ютерні технології, новітні методики, інтерактивні методи навчання (дискусії, рольові ігри, метод інтелектуального штурму, відкритих творчих конкурсів тощо).
Вимоги до кваліфікації визначає освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра, яка є обов’язковою для органів управління вищою освітою, вищих навчальних закладів, а також міністерств, відомств, асоціацій, підприємств, організацій різних форм власності, де готуються або використовуються фахівці освітнього ступеня «бакалавр» з узагальненим об’єктом діяльності: «фінансові відносини на мікро- і макрорівні» з нормативним терміном навчання чотири роки для денної форми.
Стандарт установлює:
– професійне призначення та умови використання випускни¬ків вищих навчальних закладів у вигляді переліку первинних по¬сад, професійних компетенцій фахівців і типових завдань діяльності;
– освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників у вигляді переліку здатностей та вмінь вирі¬шувати певні завдання соціальної діяльності;
– вимоги до атестації якості освітньої та професій¬ної підготовки випускників;
– відповідальність за якість освітньої та професійної підготов¬ки випускників.
Стандарт використовується для сертифікації фахівців і атеста¬ції випускників вищих навчальних закладів.
Кваліфікаційна характеристика професій працівників фінансово-кредитної системи застосовується для ефективної організації фінансово-кредитної діяльності, реалізації професійних знань у конкретному соціально-організованому середовищі, формування вимог щодо підготовки фахівців в закладах віщої освіти, проведення атестації та підвищення кваліфікації працівників.
Загальний обсяг програми складає 240 кредитів. Нормативна частина навчального плану 75% (180 кредитів), у тому числі дисципліни циклу гуманітарної підготовки складають 16,7% (30 кредитів), циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки – 25% (45 кредити), професійної підготовки 43,75% (105 кредитів). Вибіркова частина складає 25% (60 кредитів).

Набуті компетенції:

Знання і розуміння:
– основних положень сучасних економічних теорій і основ управління та їх використання в сфері фінансів і кредиту;
– національної та міжнародної нормативно-правової бази сфери фінансів і кредиту;
– сучасних методів математичного моделювання та обробки інформації;
– сучасних інформаційних систем і технологій, сфери професійної діяльності;
– соціально-психологічних передумов, які лежать в основі ефективної роботи колективу;
– іноземної мови з рівнем володіння «незалежний користувач».

Застосування знань і розумінь:
– застосовувати сучасні методики при формуванні й реалізації фінансової стратегії і тактики держави та суб’єктів підприємницької діяльності;
– здійснювати регулювання й регламентування фінансових відносин на мікро- та макрорівнях;
– ефективно управляти фінансовими доходами й витратами (видатками) держави та суб`єктів підприємницької діяльності;
– застосовувати лінійні та нелінійні методи прогнозування, регресійні методи аналізу, стохастичні моделі, параметричне моделювання, оптимізаційні задачі при здійсненні фінансового планування та прогнозування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності;
– організовувати та проводити фінансовий контроль.

Формування суджень:
– використання знань, умінь й навичок в галузі фінансів держави та суб’єктів підприємництва й практики економічних досліджень для освоєння теоретичних основ і методів фінансування;
– застосовування принципів, прогресивних форм та методів планування ринкових відносин для розвитку реального та фінансового секторів економіки;
– реалізація методик та технологій, які застосовуються у сфері фінансів і кредиту;
– демонстрація творчого мислення при формуванні та розвитку реального і фінансового секторів економіки;
– організація ділових комунікацій у професійній сфері, у тому числі іноземною мовою;
– обґрунтування власної позиції та надання пропозицій, спираючись на раціональну аргументацію;
– дотримання етичних норм та соціально відповідальної особистої поведінки в процесі здійснення професійної діяльності.

Посади, які може обіймати випускник
Робота за фахом: економіст; агент з комерційного обслуговування та торгівельний брокер; фахівець в галузі фінансів і торгівлі; технічний фахівець в галузі управління; службовець, пов’язаний з інформацією; службовець, що обслуговує клієнтів; професіонал з фінансово-економічної безпеки; кредитний інспектор кредитної спілки; фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів; фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

Доступ до подальшого навчання
Право вступу на навчання за освітнім ступенем магістр у відповідності до напряму підготовки.

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки
Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»
Закон України «Про вищу освіту»
Положення «Про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Університет банківської справи»

Вимоги до випуску
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, атестація здобувачів вищої освіти з економічної теорії та з дисциплін за фаховим спрямуванням.

Форма навчання
Денна

Завідувач кафедри
Доктор економічних наук, професор Азаренкова Галина Михайлівна

Дисципліни, що пропонуються для вивчення

1-ий навчальний рік

І семестр

ІІ семестр

Історія Українського суспільства:
–          Історія української культури
–          Видатні українці в світі
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Професійна іноземна мова Професійна іноземна мова
Філософія:
–       Філософія
–       Логіка
–       Релігієзнавство
Політична та правова культура:
–          Політологія
–          Правознавство
Математика для економістів:
–       Вища математика
Математика для економістів:
–       Вища математика
Інформатика для економістів Інформатика для економістів
Економічна теорія:
–       Економічна теорія
Економічна теорія:
–       Макроекономіка
Безпека життєдіяльності:
–      Безпека життєдіяльності
–      Цивільний захист
–      Основи охорони праці
Регіональна економіка
Соціологія  

2-ий навчальний рік

ІІІ семестр

ІV семестр

Професійна іноземна мова Професійна іноземна мова
Математика для економістів:
–       Теорія ймовірності і математична статистика
Економіко-економічні методи і моделі:
–       Оптимізаційні методи і моделі
Економічна теорія:
–       Мікроекономіка
Статистика
Економіка підприємства Міжнародна економіка I
Гроші і кредит I Економіка праці та соціально-трудові відносини I
Фінанси I Основи наукових досліджень
Бухгалтерський облік І Історія економічної думки

3-ий навчальний рік

V семестр

VІ семестр

Економіко-економічні методи і моделі:
–       Економетрика
Маркетинг
Менеджмент Державні фінанси:
–       Бюджетна система
–       Соціальне страхування
Фінанси підприємств  I Страхування
Інформаційні системи і технології Фінансовий облік у банку
Банківські операції І Ризикологія
Економічний аналіз Міжнародні фінанси
Аудит  
Інвестування  

4-ий навчальний рік

VІІ семестр

VІІІ семестр

Фінансовий ринок Фінансовий аналіз
Оподаткування Фондовий ринок
Страхові послуги Правове забезпечення суб’господарювання
Математичні методи і моделі в управлінні та економіці Аналіз банківської діяльності
Фінансова діяльність суб’господарювання Проектний аналіз
Звітність підприємств Цінова політика та управління витратами підприємства