• 6.030508 Фінанси і кредит (Банківська справа)

Освітній ступінь «бакалавр»
Напрям підготовки «Фінанси і кредит»
Професійне спрямування «Банківська справа»

Академічний календар

Навчальний рік починається з 1-го вересня.
За освітнім ступенем «бакалавр» осінній і весняний семестри на 1-3 курсах тривають по 17 тижнів. На 4 курсі 16 і 12 тижнів відповідно. Протягом першого тижня семестру проводяться лекційні заняття. Екзаменаційна сесія триває на 1 курсі з 28 грудня по 17 січня, зимові канікули з 25 січня по 3 лютого. Весняний семестр розпочинається з 8 лютого по 5 червня. Екзаменаційна сесія з 6 червня по 26 червня. Літні канікули розпочинаються з 27 червня.
Екзаменаційна сесія на 2-3 курсах триває з 4 січня по 24 січня, зимові канікули з 25 січня по 3 лютого. Весняний семестр розпочинається з 4 лютого по 8 червня. Екзаменаційна сесія з 9 червня по 26 червня. Літні канікули розпочинаються з 27 червня.
На 4 курсі зимова екзаменаційна сесія триває з 21 грудня по 3 січня. Зимові канікули з 4 січня по 13 січня. З 14 січня по 24 січня проводиться державна атестація з економічної теорії. Виробничу практику студенти проходять з 25 січня по 6 березня. Для її організації інститутом укладено близько 50 договорів про співробітництво та договорів на проведення практики. Як бази виробничої практики використовуються найбільш ефективно функціонуючі фінансово-кредитні установи міста, області, регіону, які забезпечують виконання вимог наскрізних програм практики. Весняний семестр триває з 7 березня по 29 травня 2016 року, а екзаменаційна сесія проводиться з 30 травня по 12 червня. Державна атестація з фахових дисциплін відбувається з 13 червня по 26 червня.

Факультет банківської справи

Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Професійне спрямування «Банківська справа»

Кваліфікація, що присвоюється
Бакалавр з фінансів і кредиту

Рівень кваліфікації
Бакалавр

Спеціальні вимоги до зарахування
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Профіль програми

Мета освітньої програми – підготовка конкурентоспроможного бакалавра, здатного виконувати професійні функції з фінансово-кредитної діяльності.
У навчальному процесі використовуються інноваційні педагогічні та комп’ютерні технології, новітні методики, інтерактивні методи навчання (дискусії, рольові ігри, метод інтелектуального штурму, відкритих творчих конкурсів тощо).
Вимоги до кваліфікації визначає освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра, яка є обов’язковою для органів управління вищою освітою, вищих навчальних закладів, а також міністерств, відомств, асоціацій, підприємств, організацій різних форм власності, де готуються або використовуються фахівці освітнього ступеня «бакалавр» з узагальненим об’єктом діяльності: «фінансові відносини на мікро- і макрорівні» з нормативним терміном навчання чотири роки для денної форми.
Загальний обсяг програми складає 240 кредитів. Базові дисципліни навчального плану становлять 75% (180 кредитів), у тому числі дисципліни циклу гуманітарної підготовки складають 16,7% (30 кредитів), циклу природничо-наукової та загальноекономічної – 25 % (45 кредити), професійної та практичної підготовки 58,3% (105 кредитів). Вибіркова частина складає 25% (60 кредитів).

Ключові результати навчання

Набуті компетенції:

Знання і розуміння:
– основних положень сучасних економічних теорій і основ управління та їх використання в банківській справі;
– національної та міжнародної нормативно-правової бази банківської сфери;
– сучасних методів математичного моделювання та обробки інформації;
– сучасних інформаційних систем і технологій, сфери професійної діяльності;
– соціально-психологічних передумов, які лежать в основі ефективної роботи колективу;
– іноземної мови з рівнем володіння «незалежний користувач».

Застосування знань і розумінь:
– застосовувати на практиці та адекватно інтерпретувати вимоги чинної нормативно правової бази;
– ефективно планувати та організовувати роботу/навчання/самонавчання;
– опрацьовувати великі масиви інформації, здійснювати її систематизацію та робити висновки на підставі її вивчення;
– використовувати сучасні інформаційні системи і технології для потреб професійної діяльності;
– застосовувати лінійні та нелінійні методи прогнозування, регресійні методи аналізу, стохастичні моделі, параметричне моделювання, оптимізаційні задачі;
– застосовувати методи наукових досліджень у професійній діяльності;
– формувати ефективну комунікативну стратегію, працювати в команді для досягнення спільної мети.

Формування суджень:
– використання знань, умінь й навичок у банківській та фінансовій сферах й практики економічних досліджень для освоєння теоретичних основ і методів;
– застосовування принципів, прогресивних форм та методів планування для розвитку банківського бізнесу;
– реалізація методик та технологій, які застосовуються у банківській діяльності;
– демонстрація творчого мислення при формуванні та просуванні банківського продукту;
– організація ділових комунікацій у професійній сфері, у тому числі іноземною мовою;
– обґрунтування власної позиції та надання пропозицій, спираючись на раціональну аргументацію;
– дотримання етичних норм та соціально відповідальної особистої поведінки в процесі здійснення професійної діяльності.

Професійні профілі випускників з прикладами
Відповідно до первинних посад, які може обіймати випускник вищого навчального закладу, бакалавр з фінансово-кредитної діяльності підготовлений виконувати функції: управлінську, аналітичну, нормопроектну, організаційну, обліково-статистичну, контрольну, комунікативну.

Доступ до подальшого навчання
Навчання для здобуття освітнього ступеня магістра

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки
Закон України «Про вищу освіту»
Положення «Про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Університет банківської справи»

Вимоги до випуску
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складена державна атестація

Форма навчання
Денна

Завідувач кафедри
Кандидат економічних наук, доцент Мусієнко Олена Миколаївна

Дисципліни, що пропонуються для вивчення

1-ий навчальний рік

І семестр

ІІ семестр

Історія Українського суспільства:
–          Історія української культури
–          Видатні українці в світі
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Професійна іноземна мова Професійна іноземна мова
Філософія:
–       Філософія
–       Логіка
–       Релігієзнавство
Політична та правова культура:
–          Політологія
–          Правознавство
Математика для економістів:
–       Вища математика
Математика для економістів:
–       Вища математика
Інформатика для економістів Інформатика для економістів
Економічна теорія:
–       Економічна теорія
Економічна теорія:
–       Макроекономіка
Безпека життєдіяльності:
–       Безпека життєдіяльності
–       Цивільний захист
–        Охорона праці
Регіональна економіка
Соціологія Навчально-ознайомча практика
2-ий навчальний рік
ІІІ семестр ІV семестр
Українська мова за професійним спрямуванням Українська мова за професійним спрямуванням
 Іноземна мова Гроші і кредит
Математика для економістів:
–       Теорія ймовірності і математична статистика
Економічна теорія:
– Мікроекономіка
Економічна теорія:
–       Макроекономіка
Статистика
Історія економіки та економічної думки Історія економіки та економічної думки
Економіка підприємства  
Фінанси Економіка праці та соціально-трудові відносини
Господарське законодавство Навчально-ознайомча практика
Система обробки економічної інформації Бухгалтерський облік
Психологія підприємницької діяльності Організація та проектування баз даних
Фізичне виховання Фізичне виховання
Ділова іноземна мова Ділова іноземна мова
3-ий навчальний рік
V семестр VІ семестр
Українська мова за професійним спрямуванням Економіко-економічні методи і моделі:
– Економетрика
Економіко-економічні методи і моделі:
–       оптимізаційні методи і моделі
Маркетинг
Менеджмент Бюджетна система
Гроші і кредит Інвестування
Фінанси підприємств Навчальна практика
Ділова іноземна мова Ділова іноземна мова (фахова)
Економічний аналіз Фінансовий облік у банку
Національна економіка Інформаційні системи і технології в банківській сфері
Ризикологія  
Банківські операції  
Фінансова математика  
4-ий навчальний рік
VІІ семестр VІІІ семестр
Міжнародна економіка Банківська система
Податкова система Фондовий ринок
Страхування Фінансовий ринок
Навчальна практика Основи охорони праці
Професійна іноземна мова Професійна іноземна мова
Банківські операції Аналіз банківської діяльності
Центральний банк та грошово-кредитна політика Внутрішній аудит у банку
Математичні методи і моделі в управлінні та економіці Облік операцій Національного банку України
Фінансовий облік у банках Банківське право
Безпека банківської діяльності Фінансово- банківська статистика