• 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 6.030508 Фінанси і кредит (Варіативна компонента “Банківська справа”)

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ «БАКАЛАВР»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»
6.030508 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»
ВАРІАТИВНА КОМПОНЕНТА «БАНКІВСЬКА СПРАВА»

Академічний календар

2018-2019 навчальний рік починається з 3-го вересня. 

За освітнім рівнем «бакалавр» осінній і весняний семестри на 3 курсі 15 і 16 тижнів, на 4 курсі 15 і 12 тижнів відповідно. На весняний семестр 3 курсу додається тиждень індивідуальної роботи.

Екзаменаційна сесія на 3 курсі триває з 12 грудня по 06 січня 2019 року, зимові канікули з 07 січня по 20 січня 2019 року. Ліквідація академічної заборгованості з 21 січня по 27 січня 2019 року. Весняний семестр розпочинається з 28 січня по 19 травня 2019 року. Екзаменаційна сесія з 20 травня по 09 червня 2019 року. Літні канікули розпочинаються з 24 червня по 01 вересня 2019 року.

На 4 курсі зимова екзаменаційна сесія триває з 17 грудня по 30 грудня 2018 року. Зимові канікули з 31 грудня по 20 січня 2019 року. З 21 січня по 03 лютого 2019 року проводиться атестація здобувачів вищої освіти з економічної теорії. Виробничу практику студенти проходять з 04 лютого по 03 березня 2019 року. Для її організації інститутом заключено близько 50 угод про співпрацю та на проведення практики. Найбільш ефективно базами виробничої практики використовуються функціонуючі фінансово-кредитні установи міста, області, регіону, які забезпечують виконання вимог наскрізних програм практики. Весняний семестр триває з 04 березня по 25 травня 2019 року, а екзаменаційна сесія проводиться з 27 травня по 09 червня 2019 року. Атестація здобувачів вищої освіти з дисциплін за фаховим спрямуванням відбувається з 10 червня по 23 червня 2019 року.

 

Факультет управління та фінансових технологій

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,

                          6.030508 «Фінанси і кредит»

Кваліфікація, що присвоюється 
Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

Бакалавр з фінансів і кредиту

Рівень кваліфікації 
Бакалавр

Вимоги до зарахування

Повна загальна освіта, на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань)

Профіль програми

Мета освітньої програми – підготовка конкурентоспроможного бакалавра, здатного виконувати професійні функції з фінансово-кредитної діяльності.
У навчальному процесі використовуються інноваційні педагогічні та комп’ютерні технології, новітні методики, інтерактивні методи навчання (дискусії, рольові ігри, метод інтелектуального штурму, відкритих творчих конкурсів тощо).
Вимоги до кваліфікації визначає освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра, яка є обов’язковою для органів управління вищою освітою, вищих навчальних закладів, а також міністерств, відомств, асоціацій, підприємств, організацій різних форм власності, де готуються або використовуються фахівці освітнього ступеня «бакалавр» з узагальненим об’єктом діяльності: «фінансові відносини на мікро- і макрорівні» з нормативним терміном навчання чотири роки для денної форми.
Загальний обсяг програми складає 240 кредитів. Базові дисципліни навчального плану становлять 75% (180 кредитів), у тому числі дисципліни циклу гуманітарної підготовки складають 16,7% (30 кредитів), циклу природничо-наукової та загальноекономічної – 25 % (45 кредити), професійної та практичної підготовки 58,3% (105 кредитів). Вибіркова частина складає 25% (60 кредитів).

Ключові результати навчання

Набуті компетенції:

Знання і розуміння:
– основних положень сучасних економічних теорій і основ управління та їх використання в банківській справі;
– національної та міжнародної нормативно-правової бази банківської сфери;
– сучасних методів математичного моделювання та обробки інформації;
– сучасних інформаційних систем і технологій, сфери професійної діяльності;
– соціально-психологічних передумов, які лежать в основі ефективної роботи колективу;
– іноземної мови з рівнем володіння «незалежний користувач».

Застосування знань і розумінь:
– застосовувати на практиці та адекватно інтерпретувати вимоги чинної нормативно правової бази;
– ефективно планувати та організовувати роботу/навчання/самонавчання;
– опрацьовувати великі масиви інформації, здійснювати її систематизацію та робити висновки на підставі її вивчення;
– використовувати сучасні інформаційні системи і технології для потреб професійної діяльності;
– застосовувати лінійні та нелінійні методи прогнозування, регресійні методи аналізу, стохастичні моделі, параметричне моделювання, оптимізаційні задачі;
– застосовувати методи наукових досліджень у професійній діяльності;
– формувати ефективну комунікативну стратегію, працювати в команді для досягнення спільної мети.

Формування суджень:
– використання знань, умінь й навичок у банківській та фінансовій сферах й практики економічних досліджень для освоєння теоретичних основ і методів;
– застосовування принципів, прогресивних форм та методів планування для розвитку банківського бізнесу;
– реалізація методик та технологій, які застосовуються у банківській діяльності;
– демонстрація творчого мислення при формуванні та просуванні банківського продукту;
– організація ділових комунікацій у професійній сфері, у тому числі іноземною мовою;
– обґрунтування власної позиції та надання пропозицій, спираючись на раціональну аргументацію;
– дотримання етичних норм та соціально відповідальної особистої поведінки в процесі здійснення професійної діяльності.

Професійні профілі випускників з прикладами
Відповідно до первинних посад, які може обіймати випускник вищого навчального закладу, бакалавр з фінансово-кредитної діяльності підготовлений виконувати функції: управлінську, аналітичну, нормопроектну, організаційну, обліково-статистичну, контрольну, комунікативну.

Доступ до подальшого навчання
Навчання для здобуття освітнього ступеня магістра

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки
Закон України «Про вищу освіту»
Положення «Про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Університет банківської справи»

Вимоги до випуску
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складена державна атестація

Форма навчання
Денна

Завідувач кафедри
Доктор економічних наук, професор Азаренкова Галина Михайлівна

Дисципліни, що пропонуються для вивчення

                                                                              3-ий навчальний рік

                              V семестр

                        VІ семестр

Економіко-економічні методи і моделі: 
–       Економетрика

Маркетинг

Менеджмент

Страхування

Інформаційні системи і технології

Фінанси підприємств

Банківські операції І

Банківські операції ІІ

Психологія професійного розвитку

Фінансовий облік у банку

Фондовий ринок

Державні фінанси

Фінансова математика

 Ризикологія

 

 Цифрова економіка

4-ий навчальний рік

                            VІІ семестр

                         VІІІ семестр

Страхові послуги

Фінансовий аналіз

Оподаткування

 Внутрішній аудит у банку

Центральний банк і грошово-кредитна політика:

–       Центральний банк і грошово-кредитна політика

–       Операції НБУ

Аналіз банківської діяльності

Фінансово-банківська статистика

Правове регулювання та безпека банків

Банківська система

Технології банківського обслуговування

Міжнародні фінанси

Проектне фінансування